DE E EM LAN DER". Woensdag 17 Juni 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LÜTTE. N°. 296 12do Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. J» Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: (Ier 8 maanden voor Amersfoort f l.OO* Idem franco per post1.50# Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon* en Feestdagen. idvertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en beriohten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.f 0.50 Elke regel 0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handol en bedrijf bestaan zeor voordo el ige bepalingofi tot het herhaald advertoeren in dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hen wissel om! De quaestte van de ge oorloof diheïd van Juinat nat de geineén'te-bedrijven is weer aan de orde van dein dag. Ter •vergadering van de vrijz.-dem. raads- ledin, eenige dagen gëleden te Amsterdam gehouden, vormde zij wel de hoofdschotel. lEn toen onlangs de S. D. A. P. in Aimicitia 'h groote meeting belegd bad, welke meer sensatie beloofde dan gal, werden er orato rische bommen en granaten gesmeten naar ons gemeente-gasbedrijf, dial art zoo menige zoete winste opleverde. Als men die hommen en grana/ten, dal ge vaarlijke speelgoed, Wil opbergen, srtelilen wij ons gaarne aan de zijde van de tegenstan ders der bedrijfswinsten. Altba-ns zoo deze Winsten minder aan den igrooten omzet dan aan de booge tarieven te danken zijn. Vrees niet, geduldige lezer, dat bier 'n 'éfccademisch beloog zal volgen, 'n Dagblad, Van weiiks lezers uit Ier aard slechts 'n zeer geding percenBajge in dergelijke onderwer pen behung stelt, is allerminst de aangewe zen plaats daarvoor. Trouwens, wij zondig den eigenlijk reeds te vaak, want meermalen hebben wij de laatste jaren ons standpunt in dozen in <ïit blad uiteengezet. En we zijn nog Met va® gevoelen veranderd. Of pnen nu al spreekt vain „belastingein" of van „retrdbutiën" juridisahe anders ah eli ding, bij voorkeur gehanteerd door ban, die liét roet hun theorie op 'n accoordje pogen le gooien óe naam kan ons niiemandial s oh eden, omdat het feit maar lajl 'be vast staat, dat fltaj boo ge tarieven de smalle gemeente liet kind win dé rekening Is. I De S. D. A. P. groeit (hiér- natuurlijk in. Gelijk zij zich werpt op aües wat de heden- Jdaagsche maatschappij kan 'ontwrichten, zoo llaat zij geen gelegenheid voorbijgaan om 1 bulderen over den diefstal taan de armeren gepleegd ten einde de rijkeren te bevoordee- 'len. Zij broken wel af maar brengen de zaak géén stop verder tot (te oplossing. Kregen zij ïn de eone of andore gemeente hun zin i werd daar plotseling 'n aanzienlijke ta- i leis vermin dering ingovoerd, -de gevolgen waren niet te voorzien; het zou 'beginnen met belasting vortwee-daüeduibbclLng, verdrijving van ide gegoede hunger ij, ondergang van den middenstaaid en wie weet wait nog meer. 'De vrijzinnig-democraten gevoelen zich in het naufw komen tusschen theorie en prak tijk, en zoeken 'n formule om bekle met elkaar te verzoenen. Maar wtat word/t daar mee nu bereikt? Alleen dait. dat men langzamerhand de ooigen gaat sluiten voor het verkeerde en zwart "wil gelooft. Neen, men debattcene niet te veel over KÖt vraagstuk, men zoeke niet naar acaoord cxf formule. iBkdons ligt de oplossing. Bij den huidige 11 financieelen toestand der gemeenten lis geen uitkomst mogelijk. Er moet eerst 'n geheele omkeer komen De rijUcswetgjcver logge den wissel om, dan eerst kunnen de gemeenten op het goede spoor kamen. PoimeK vjverzicht. De Grieksch-Turksche spanning. Minis t er - president Yenizeios heelt in de Grieksohe Kamer ernstige woorden gesproken, die, als men ze geheel naar de letter moest opvatten, de vrees zouden doen opkomen, uat een derde Balkanoorlog in 't gezicht is. Maar om die vrees lot werkelijkheid te maken, zouden op die woorden daden moeten volgen, en die zijn lot dusver uitgebleven. Uit de berichten, die uit Athene zijn geko men, blijkt, dat men daar tot groote opgewon denheid is gebrachl door de landverhuizing van de Grieken uil Klein-Azië, die veroor zaakt wordt door de onder de bevolking te gen hen heerschende vijandige stemming. De GriekscEe gezand le Konstantinopel heeft daartegen krachtige prolesten doen hooren en gewaarschuwd, dat men de zaak niet tol het kritieke punt xnoost laten komen. Maar een ultimatum of iets wat daarop gelijkt, is niet gesteld en het schijnt ook niet, dat dit voor eerst zal gebeuren. De Porie is zich blijkbaar wel er van bewust, dat krachtiger maatrege len «noodig zijn tot bescherming van de Griek- sche bevolking in het Turksche rijk, en in de diplomatieke kringen te Konstantinopel schijnt men van de oprechtheid van hare voornemens en van hare bemoeiingen over tuigd te zijn. Maar het is noodag, dat dit ge schied* met de vereischte energie. De in haar ontstaan wel begrijpelijke volksbeweging heeft reeds tot ernstige buitensporigheden geleid, en het is zeer igewenscht, dat die zich niet herhalen. Overigens zou het onjuist zijn, als men zich de Grieken voorstelde als uitsluitend de lij dende partij. Er wordt hier aan beide kanten gezondigd. Tegenover de Grieksche bezwaren over de geweldpleging tegen de Grieken in Klein-Azië staan Turksche bezwaren over de behandeling van de «mohammedanen in Mace do-nde. Ook Bulgarije klaagt, zooals bekend is levendig over de slechte bejegeningen, waar aan zijne srtamgenooten bloot stuan in het nieuwe Grieksche .gebied. Dit maakt het raad zaam voor de Grieksche regeering, die met het oog op de openbare meening in haar land zich de klachten van de Klein-Azialisohc Grie ken ernstig moet aantrekken, om toch in de handelingen, die zij met dat doel onderneemt maat te houden. Anders stelt zij zich er aan bloot, dat haar eigen zondenregister haar wordt voorgehouden. In Loaidensdhe kringen heersebt de opvat ting, dat de Grieken als erkende meesters in de kunst van bluffen er op bcdöcht zijn de mogendheden in het belang van de handha ving van den vrede voor hunne bijzonder belangen te spannen. Dat men in Athene reeds met de gedach van een oorlog speelt, behoeft geene verwon derinig te wekken, want men voelt zich daar zeer sints den gunstigen afloop van de beide Balkanoorlogen, waarin Griekenland wol de gemakkelijkste rol te vervullen heeft gehad, maar die met gebruikmaking van de omstan digheden flink en handig ten uitvoer heeft ge legd. De versterking van de Grieksche vloot, die sedert is .geschied, laatstelijk nog door den aankoop van twee Amerikaansche oorlogsschepen, heeft het: zelfvertrouwen van de Grieken zoo doen stijgen, dal zij zich haast voelen als eene groote mogendheid. Wanneer men dit alles i/n het oog houdt, dan is het wel begrijpelijk, dat de Grieksche regeering am tegen Turkije met zulke krachtige woor den te velde trekt. Maar van builen gezien, schijnt de toestand nog geenszins zoo kritiek le zijn, dat men orccds aan een ultimatum of aan eene gewapende botsing zou moeten den ken. Het hoofd van de regeering te Athene heeft zich doen kennen als een -bij uitstek praktisch staatsman, die in zijne handelingen maat weet te houden. Men mag hem dus ze ker wel zooveel beleid en doorzicht toeken nen, dat hij de zaken niet tot het uiterste zal drijven en zich zal spiegelen aan de onder vinding, die zijn vroegere Bulgaarschc bond genoot heeft opgedaan. De Nordd. Allg. Zeilunig schrijft in hare Wochen-RuncLsch.au: ,,Dc Grieksche regeering en de Porie toonen den ernstigen wil, dit ge schil bij te leggen en het in gevaar brengen van den vrede, welks instandhouding in het belang van de beide partijen ligt, af te wen den." Daarin ligt eene loftuiting maar tevens een ernstige wenk opgesloten. Duitschland. N e u-S t r e 1 i l z, 16 Juni. In de slot kerk zijn de groothertogelijke familie en de bloedverwanten waaronder prins Hendrik der Nederlanden cn de vertegenwoordigers van de andere bondsyorsten, tie vreemde re geeringen, den rijkskanselier en depulatiën van verschilicn-clo regimenten verzamriu voor de uitvaart vam den overleden groot hertog. De keizer kwam om 12.40 met oen extra- trein om deel te nemen aan de rouwplechtig- hci'd. De keizer en de groothertog reden naar het slot en begaven zich van duar te voert na de slotkerk. De keizer legde oen krans op de kist. De groothertog vergezelde den keizer, nadat de plechtigheid was volbracht, naar het station, vanwaar de keizer om twee uur weder vertrok. Berlijn, 16 Juni. Het huis van afge vaardigden van den landdag verwierp heden, overeenkomstig het advies van de huishou delijke commissie, een voorstel van den soci- aal-demooraat Braun tot schorsing Yan de disciplinaire vervolging, die bij het eere-ge- reclitsliof te Leipzig van den advocalenstand aanhangig is tegen den afgevaardigde Lieb- kneclit, wegens beleedigmg van den keizer van Rusland. Alleen de sociaal-democraten en do vrijzinnigen stemden voor hot voorstel. Nadat de sprekers van de rechterzijde, het centrum cn de nationaal-liberalen zich tegen het voorstel hadden verklaard, gaf eene rede van den sociaal-democraat Haenisch aanlei ding tot heftige tooneelen. Deze spreker deed toomelooze aanvallen op het huis van afge vaardigden cn verwekte daarmee groote ver ontwaardiging aaai do rechterzijde. De on dervoorzitter, die do debaitem leidde, riep den spreker driemaal tot dc orde. Ook de afge vaardigden Braun en Hoffmann wei-don tot de orde geroepen, omdat zij, toen die maat regel voor do tweede maal tegoii Haenisch werd toegepast, onbehoorlijke dingen riepen. De nationaal-liberaal Fricdberg protesteer de, onder de levendige instemming van de vergadering, tegen dc ernstige verdachtma kingen en persoonlijke beleedigingcn, die de sociaal-democratische leden zich tegen het huis veroorloofden. De afgevaardigde Paul Hoffmann werd ook hierbij wegens eene iu- teuruptde tol de orde geroepen. De beide huizon van den landidag zijn heden bij keizerlijk besluit tot den lOcn November verdaagd. Luxemburg. Luxemburg, 16 Juni. De uilslag van de herstemmingen voor den landdag is gun stig voor dc liberalen. Met dc twee liberalen, die bij de eerste stemming gekozen zijn, hééft het bldk twaalf plaatsen. In het gehecle land winnen dc ka* holleken twee plaatsen in "Wlllz, een in Ech- iernach, een in Mersoh; zij verliezen oen in Luxemburg cn twee in Esch. België. Brussel, 16 Juni. De internationale par lementaire conferentie voor handelsrecht zal den 18en, 19en eii 2Ucn Juni hier bijeenk men onder voorzitterschap van den staatsminister baron Descamp. De koüing zal uit Ostendc terug komen voor de ontvangst van de gedele geerden uit het buitenland., onder wié vele personen van gezag zijn. Frankrijk. Par ij s, 16 Juni. De ministerraad ver gaderde heden in liet Elysée en keurde den tekst van de regeeringsverklaring goed. De regeering drukt haren wil om haar gezag slechts te ontleenen aan eene uitsluitend re- publikeiiiscke meerderheid. Uit zich zelf le vende, weigert zij de directe of indirecte mede werking van de partijen der reactie aan te nemen. De verklaring verzekert, dat het onmiddcl lijk te verrichten werk dc leening is, die moet worden gevoteerd, zelfs voor de begroeiing. Daarna echter moet men door den Senaat doen aannemen hel door de Kamer aangenomen ontwerp tot instelling van eene progressieve algemeene inkomstenbelasting. De regeering verzoekt den Senaat de inlijving van dit ont werp in de wet op dc middelen van 1914 te handhaven. De regeering is voornemens in dc onlwerp-begrooting van 1915 eene progres sieve belasting op hel kapitaal op te nemen. De verklaring zegt verder: Een der hoogste plichten van de regeering zal zijn te volhar den hij de sinds lang door de republiek ge volgde buitenlandsche politiek. Wij zullen het bondgenootschap ontwikkelen, dat vruchtbaar is in gelukkige resultaten en bevestigd is dooi den toots van den lijd, te midden van de sym pathie, die de beide volken, alle twee aan den vrede gehecht, vercenigt. Wij zullen ook ont wikkelen de volmaakte goede verstandhou ding, die ons verbindt met de machtige na burige natie, die door het onlangs gebrachte bezoek op nieuw schitterend bekrachtigd is, en de goede betrekkingen met de andere re geeringen. Maar niet alleen uit het bondge nootschap, de entente en dc goede betrekkin gen trekt Fraukrijk kracht; liet trekt die uit zich zelf. De wel, die den militairen dienst vcrlengl, is niet alleen voldoende lot verzekering van do landsverdediging. Dc regeering zal een samenstel van wetsontwerpen indienen tol re geling van dc militaire voorbereiding der jeugd en de organisatie van dc rcservcn. Eerst wanneer <le tocpasing van deze wets ontwerpen hunne veiligheid zal hebben aan getoond, en rekening houdende met de be hoeften van <lc landsverdediging, zal tie regeering eene gedeeltelijke verlichting van de militaire lasten kunnen voorstellen. De verklaring drukt verder op dc noodza kelijkheid on herziening der kieswet, verde diging van den leekcnslaat cn maatschappe lijke hervormingen. P a r ij s, 16 J u n i. Bij dc voorlezing van de rcgeeriiigsverklaring werd de zinsnede, he trekking hebbendé op den driejarigen diensttijd, luidruchtig toegejuicht door het centrum en door vele afgevaardigden van de luiker/ijide; de socialisten vielen den minister president aam. De overige zinsneden werden ontvangen mei hetuigingvsn in verschillenden zin. Van verschillende banken gingen protesten, op, toon Jaurès cea requisitoir uitsprak te gen dc dricparenwct. Het waren haast alleen de socialisten, die hem toejuichten. Toem Viviani gereed was met de voorlezing van d<e regeeringsverklaring, werd hij leven dig toegejuicht op idle banken, behalve die vam do veroenigdc socialisten cn dc rechter zijde. Thierry-Gazes en Jaurès iivlerpelLeeixleci dc regeering. De eerste drukte op de noodzake lijkheid om den terugkeer tol den tweejaren- wet voor te bereiden. Jaurès behandelde in zonderheid de herziening van de kieswet en de ünancieele kwestie. Viviani verklaarde, dat hij de regeering en kel had aanvaard om dé tegenwoordige moeielijikhödon op te lossen, llij stelde zich ter beschikking van de Kamer voor dc her ziening van de kieswet. Heden avond nog zal hij het leeningsontwerp indienen en liij zal v erlangen, dat dc i n komst cn J>ela s I i ng in de begroottegswet zal worden opgenomen. Wal de legerwet betreft, zegt hij, dal die niet on aantastbaar is. Die kwestie zal gesteld kun nen worden, wanneer de omstandigheden dit zullen toelaten; niaar als hij in October 1915 aan liet bewind is, zal hij dc lichting 1913 niet naar huis zonden. (Langdurige toejui chingen. Protesten van de socialisten Dc mi nister-president ontvangt de gelukw enschen van talrijke afgevaardigden.) Van dc ingediende moticn van orde aan vaardt Viviani die, welke is voorgesteld door Breton, Treignicr en Iriart d'Etchéparc. Hij vraagt voor die motie don voorrang bij de stemming cn stelt daarbij de kwestie van vertrouwen. Deze motie luidt aldus: „Dc Ka mer, vertrouwende oip dc regeering om eene politiek toe te passen, gegrond op de een dracht van do republikeinen cn steunende op eene uitsluitend rcpublikcinsche maerder- heid, eLke toevoeging weigerende, gaat over tot de orde van don dag." In antwoord op eeno vraag verklaart Vivl* ani, dat zijne uiteenzettingen volstrekt geen twijfel laten bestaan omtrent de legerwet. Hij heeft zijn programma zonder dubbelzinnig heid uiteengezet en verzoekt de Kamer eveo duidelijk zioh uit te 9preken. De jacht naar het genot is vaak niet anders dan de vlucht voor het geweten. 33 door MARIE DIERS Schrijfster van Dokter Joost en zijne zeven zorgen", ftnz vertaald door Cato W. Westenberg. „Kurt ik ben bezig je boeltje te pakken mompelde ze onduidelijk, omdat ze voelde, dat ze iels moest zeggen, 't een of 't ander, ander zou ze zich niet meer kunnen inhou den. „Het is nu eenmaal beter ik zal het ook wol op school gaan zeggen Weer trof het liaar, hoe merkwaardig ver anderd zijn gezicht er uit zag. Hij schreide onmin als zij. Zij had een gevoel, alsof bij m dit enkele kwartier gegroeid was. „Vaarwel, tante Lütle zei hij weer met Cuo vreemde, harde, bijna onverschillige stern Jk moet met Moeder meegaan. Dat is nu eenmaal zoo." Teen, terwijl ze zich raidden in den af grond van hare doffe wanhoop bevond, greep haar een plotselinge, hevige schrik aan. Al het bloed stroomde naar haar hart terug. Ze omklemde den arm van den jongen zoo ste vig, alsof hare handen tangen waren. „Maar toch niet dadelük, Kurt maar toch niek dadelijk!" Hij verbleekte, de uitdrukking van zijn ge zicht werd evenwel niet anders. „Moeder wil hier niet overnachten," zei liij. „Wij kunnen vanavond nog in Berlijn zijn." „Maar de trein gaat immers al over „Ja, over twintig minuten zei de jon gen. Voor hij ging, keek hij alle voorwerpen in 't vertrek nog lang aan. Ghrista zag in adom- looze spanning, hoe zijne trekken verander den, hoe zijn geheele lichaam begon te beven. Toen keerde hij zich tot ihaar, met een hart verscheurend glimlachje op 't gezicht. „Nu behoef ik niet voor het „extemporalc" begon hij, alsof hij een klein grapje wilde maken, maar zijne slem weigerde den dienst, een diepe blos kleurde zijn gelaat, hij liet het koffertje, dat hij reeds in de hand hield, vallen, en terwijl hij een geluid uitstiet, waar uit men kon afleiden ,dat het geheele gebouw zijns levens instortte, sloeg hij zijne armen om den hals van zijne tante Lütle en snikte luid en diep bedroefd als een echt, wanhopig kind. Ze hield nog dezen enkelen, enkelen keer het jonge, geliefde, nu schokkende lichaam in hare armen, bedekte het blonde hoofd mei duizend kussen en drukte hem telkens en tel kens weer tegen zich aan. Op den drempel stond met een verlegen ge zicht de vrouw te wachten. Er was geen tijd meer te verliezen. „Ga niet mee smeekte de jon een met heesohe stem. Hij rukte zich los, nam den koffer op. keek niet meer rond en was de deur uit. Lütte liep niet meer naar het raam, om hem nog eenen groet na te zenden. Ze keek in de leeg geworden kamer rond zijne tafel, rijn ftzeren veldbedje .zijn boekenrek, een paar boeken, die niet meer in den koffer konden, waren achter gebleven; daar hing ook nog een buisje, daar stonden zijne overschoenen nog, daar in zijn bed lag ook nog hel vergeten nachthemd Ja, was het eigenlijk niet waar, dal dc halve jongen er nog was? Neen, laat zich dat maar eens een ander voorstellen, die hel kan! Het is niet waar, dat mijn jongen weg is! Neen, neen, neen het is niet waar! In dien nacht sloeg het twee uur op de hangklok in Chrisla's slaapkamer. Door dien galmenden toon of door wat anders? gewekt, schrok ze eensklaps uit haren lood- zwaren slaap wakker. Ze had het nog één uur hooren slaan, toen was liet in hel vertrek pikdonker geweest. Nu viel door de open ge bleven gordijnen het heldere maanlicht aar binnen. Door den wilden, onbegrepen schrik was ze rechtop gaan zitten en staarde naar de deur, die naar Kurt's kamertje leidde. Die is toch werkelijk weer dichtgevallen, dacht ze. Eiken avond, ah ze naar bed ging. opende ze ze, om bij het inslapen de adem haling van haren jongen te hooren. Dat was eene gewoonte, die ze niet'had kunnen af wennen. Maar soms, als beneden e>ene deur met kracht dichtgeslagen werd, viel door de beweging van het 6lecht gebouwde huisje deze deur in het slot. Lütte was uit het bed opgestaan en stak reeds de hand uit, om de klink aan te pakkeö toen schoot haar alles te binnen Den volgenden dag kwam er eene brief kaart van Kurt. Er 9tond niet veel op, slechts een groet en de tijding: „Goed aangekomen.' Ais hij toevallig een ldein reisje had gemaakt. zou hij ook ongeveer zoo geschreven hebben. Ghrista zat op den rand van haar bed cn hield met droge brandende oogen de kaart in dc hand. Hoe weinig zei ze liaarl Hoe LuUel zou dat alles wezen, wat ze nu nog van hem zou hooren. Ja, het zou voortdurend minder, voortdurend minder worden, en dan ten laatste misschien zou ze heeiemaal niets meer hooren. Buiten scheen de zon op de sneeuw. Het was juist weer om me>t sneeuwballen te goo:cn. om naai' hartelust te spelen, om te jubelen voor een jongenshart .En wat wal was de wer kelijkheid? Een armzalig, schamel kaartje, een paar oppervlakkige woorden in liet geliefde, hoe kige, kinderlijke schrift dat was de wer kelijkheid. „Goed aangekomen", stond er. Ja en wat gebeurde er nu verder?... Toen brak de ijzeren ring om haar hart. Hartstochtelijk snikkend viel ze met het gezicht op haar bed neer, wild schreiend en bevend om de ellende van het jonge leven van haren jongen. Een paar dagen later hervatte ze toch hare lessen weer. Kurt was toch niet dood, en dat, wat er geschied was, was eigenlijk ook nog niet onherroepelijk. Alles kon toch nog eens weer anders wordenI En daarom was kei goed, dat ze weer en onveranderlijk voor hem spaarde en gaarde. Dat gaf haar nieu wen levensmoed. Als ze les gaf, vergat ze ine nigmaal totaal, dat haar nestje thuis letig was. Doch dan kwam telkens weer de vreese- lijke schrik van dat nachtelijk uur terug, waarin ze reeds de klink liad aangeval, om de deur naar de kamer van den kleinen slaper te openen. Toen haar dit eenige keeren gebeurd was. was ze zoo hulpeloos bang voor dit wreedt^ telkens weer nieuwe begrijpen van den wer< kelijken toestand, dal ze ook tijdens de lessen voortdurend om zoo te zeggen krampachtig liet bewustzijn der werkelijkheid vasthield. Ze nam het mee, ais ze zich ter ruste legde eu schrok wakker telkens als de klok sloeg, om toch vooral maar niet 's morgens in hel heer lijke, hedriegelijke idee te ontwaken, dat tei- kens weer zoo strijdig met dc waarheid bleek te ziju. De hoop cellier verliet haar niet. Hoe bitter hare smart ook was, cn hoe heet hare tranen, stroomden, in den dicpsTcn grond was hei voor haar toch steeds nog geene werkelijkheid geworden. Ze geloofde er niet aan. J Iet was unmers niet mogelijk, eenvoudig heclcmaai niet te begrijpen, dat Kurt s leven werkelijk nu voor altijd uit zijne haan zou zijn gerukt Een akelige winter, ja, misschien zelfs ccn laar dal kon mogelijk zijn. Dal %vas al ellendig en treurig genoeg. Maar het zou toch niet langer duren! 's Avonds, als ze liare lamp aanstak en dc kachel warmte uilstraaide, werd haar herf dikwijls zoo angstig, aal ze naar lucht snak kend van haren stoel opstond cn ze cea ge voel had, alsof ze van henauwheid moest schreeuwen, lioe ging het hem nu? Waar was hij? Stond hij weer bibberend van kou aan dc hoeken der straten met zijne schoenveters? 01 verrichtte hij ergens zwaar werk voor een karig loon? Ze zag, hoe ruwe, gespierde ke rels hem lieen en weer stieten, hem aan de schouders trokken, als hij niet kon, zooals hij moest. yrdt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1