DE EEMLAN DER". 12** Jaargang. Zaterdag 20 Juni 1914. hut i cN LAN D. H° 299 Eerste Blad FOORTSCH Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. yy ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels.. f 0.50. Elke regel meer0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bg vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeron in dit Blad, bij abonnement. Eene circulairo, bovattonde do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Formosa onder de Japanners en onder de Hollanders. Onlangs werd medegedeeld, hoe het Japan- sche parlementslid Takekoshi Yosaburo in zijn Ibiad „Yomiuri", onder den titel: „Naar hei Zuiden", o. a. een vergelijking maakte tus- schen Japan en Nederland als koloniseerende mogendheden. Deze vergelijking, waarbij aan de zijde van Japan als voorbeeld word genomen het kolo nisatiewerk op het eiland Formosa, viel na tuurlijk zeer ten gunste uit van Japan, cn •Je schrijver kwam op grond da ai-van tot de conclusie, dat de met zulke bekwaamheden om te heersdien toegeruste Japanners wel niet lang meer met hun tegenwoordige machl- -ïecr zullen tevreden zijn, waarbij dan in ver band met de te verwachten uitbreiding gewe zen werd naar het Zuiden, dat is dus naar de eilanden van den Indischen Archipel. Ne derland werd bij die gclegcnhc-id door den Japansdien schrijver verweten, dat het slechts op voordeel uit is, en zich nu reeds 300 jaar lang niets aan de bevolking laat gelegen lig gen. Sindsdien, in hot laatst van het vorige jaar. kwam op Formosa een ernstige botsing voor tusschcn de Formosa-Chineezen en de Japan- schc politic-troepen. En nu is hot wel merk waardig, dat hot Japansche, hall-ambtelijke blad „Japan Times", in een hoofdartikel naar aanleiding der troebelen, toegaf, dat de exploi tatie van het eiland tenvoordecle van hel Japansche grootkapitaal, zonder dal daarbij reken in wordt gehouden met de belangen der bevolking, dermate ontevredenheid moet hebben gewekt, dal ccn samenzwering onder de Formosa-Chineezen en het hierboven ver melde bloedige treffen daarvan het gevolg zijn geweest. Merkwaardig in dit verband is ook hetgeen wij uit een onlangs verschenen Engeiscli boek „Formosa under the Dutch", dezer dagen ver meld vonden in hot „Bataviaasch Nieuwsblad." De schrijver verhaalt daarin van een ont moeting, die hij had met een ouden inboor ling \M Sinkan, op de westkust van het eiland Formosa. Deze man vertelde me£ ontroering, luw ooi? m zijn jeugd, telkens wanneer het iana foor irbngersnood of pest werd geteisterd, de dorpelingen "legen zonsondergang naar de puinhoopen van oude gebouwen plachten te gaan om, zioh op de borst slaande en met het gelaat naar het Westen gekeerd, „Onze goede, roodharige vrienden" ter hulp te roepen, hun smeekten terug te keeren en redding te bren gen. Met „onze goede, roodharige vrienden" .werden door den ouden man bedoeld de Hol landers, die tijdens hun kortstondig verblijf op het eiland van 1624 tot 1662 Jiet ver trouwen der inboorlingen zoo geheel en al verw ierven, dat de herinnering aan hun wel dadig 'bestuur nog na twee eeuwen bij de be vel!; ine f Politiek Overzicht De Griek.ch-Turkscfae spanning. Do nota, waarin he uncKsohe regeering hare bezwaren wegens de Grieken-vervol gingen in Klein-Azië heeft doen kennen, is door de Porie beantwoord op eeno wijze, die door de diplomatieke kringen in Konstanli- noipel bevredigend wordt geacht, wat den vorm ibetreft. Minder is men daarover gesticht In Griokische kringen, waar men van meening 1b dat in de nota eigenlijk niets wordt toege staan. Het is dus te vreezen^ dat deze nota 'de spanning niet zal wegmanen, die om nog niet voldoende opgehelderde redenen plotseling tusschen Turkije en Griekenland is ontstaan. In enkele dagen is de toon, waarop de bespre kingen tusschem iKonstantinopel en Athene WQfrden gevoerd, zoodanig verecherpt, dat men inderdaad moet vreozen, dat een breuk ophanden is, als niet de mogendheden een middel vinden om haar af te wenden. De Grieksche regeerimg neemt oorlogsmaatrege len, Turkije beantwoordt die met tegenmaat regelen. De berichten .uit Athene spreken boudweg van oorlog. Zal het nogmaals daar toe kernen? De ondervinding heeft geleerd, dat aan den •Balkan zelfs het onwaarschijnlijkste mogelijk is. Wat heden ondenkbaar wordt geacht, kan morgen werkelijkheid geworden zijn. Maar vóór dat die werkelijkheid is ingetreden, kost het toch moeite aan de mogelijkheid te ge- dooven. Do Neue Freie Presse schrijft: vKan het zoo moeielijk zijn, de Porte te be wegen beter met hare Grieksche onderdanen om te gaan, en hebben niet de mogendheden, die aan Turkije geld hebben gegeven voor vreedzame doeleinden en enkel daarvoor, niet de kracht liet van overijlde besluiten te weer houden? Wat zou Griekenland thans van het Turksche rijk kunnen krijgen wat het niet teedf» bezit? Wanneer voor Turk lie de oorlog eène dwaasheid i^, dan zou hij voor Grieken land werkelijk eene krankzinnigheid zijn. Het zou een oorlog zijn zonder fcdlelijik politiek doel, eene concessie aan het volksgevoel, een sentimcnleele oorlog als 't ware, maar niel een slnijd, die tot eene werkelijke versterking van do Grieksche macht en tot eene ernstige verheffing van het zelfbewustzijn zou kunnen teiden. De wedenkeerige vervolgingen kun nen toch niet verzacht worden, als er weer siliroomen bloedis vloeien,, als de erfvijand schap sitceds dieper wordt en de woede tot eene steeds lieelere vlam wordt aangevuurd. Door nieuwe slagen en nieuwe slachtingen wordt de verhouding tussohen do beide sta ten nog ondragelijker, en de honderdduizen den Grieken, die zich in Turkije bevinden, zouden verschrikkelijker getroffen kunnen worden, als de moharamedaansche wrok eens ernstig losbreekt en als alles wat hem tegen houdt verdwijnt Niettemin schijnt Griekenland het voorne men te hebben, met scherpte en met overhaas ting op te treden. Het wil niet wachten totdat de Turksché vloot door de beide dreadnoughts versterkt 'wordt en haar het overwicht lea* zee ben deelt valt. Daarom heeft de Grieksche Ka- mot aan de regeering met opvallende haast creilieten toegestaan, de Grieksche schepen verlaten de Turksche havens, en aan den an deren kant heeft de Porte de oproeping van verscheidene lichtingen der réserve foe's olen. Ja, het gerucht loopt, al is het nog niet beves tigd, dat over de meeste havenplaatsen en over de Da rdanellen de staat van beleg is af gekondigd. Toch kunnen wij er altijd nog niet aan, gelooven^ dat nu de bloedige dans op nieuw zal beginnen en dat de Erinnyen van den Balkan weder na korten slaap de slangenharen zullen schudden. Het zijn gewichtige beslissingen, die thans in Athene moeten worden genomen. Een oor log is altijd lot op zekere 'hoogte een va- bamque-spel, en in dit geval zouden de beide staten slechts kunnen verliezen. Maar tocb moet nog éénmaal gezegd worden: De moge lijkheid van dezen wapengang is fantastisch on niet te goloovcu. Alle Balkanstaten moe ten zich herstellen van de wonden, die zij hebben ontvangen. De groote geldbron Frank rijk is tegenwoordig verstopt en overal imoel de overtuiging heerschen, dat de vrede eene onvoorwaardelijke noodzakelijkheid is. Vier oorlogen binnen twee jaren, dat overtreft zelfs de kracht van den sterkste, en zoolang het niet is geschied, kunnen wij er niet aan gelooven." België* Brussel, 19 Juni. De internationale parlementaire handelsconfercnlie heeft heden kennis genomen -van rapporten over de uni ficatie van het pandrecht, over het nut van eene gelijkvormige interparlementaire wette lijke regeling der liandelspolilie, over de in ternationalisatie van het toezicht op levensver zekeringsmaatschappijen, over verhes of dief stal van niet op naam luidende beziltitcls. Het congres heeft besloten, dat op het volgende congres, dat in Londen zal worden gehouden, aan de orde zal komen het ontwerp van eene regeling der handelspolitie. Het hoofdpunt dei- agenda van dat congres zal zijn de oneerlijke concurrentie. Het congres is gesloten. Frankrijk. Parijs, 19 Juni. De Kamer heeft bij de behandeling van het leeningsonlwerp van 865 millioen francs met 404 tegen 132 stemmen verworpen een voorstel-Bedouce om het ont werp naar de commissie terug te zenden. Dit voorstel was bestreden door den minister van financiën Noulens. Het geheele wetsontwerp is aangenomen met 439 tegen 108 stemmen. Zwitserland. Bern, 1 9 J u n i. De nationale raad heeft met 105 tegen 62 stemmen besloten aan het volk aan te bevelen het initiatief te verwer pen tot eene grondwetswijziging, strekkende tot invoering van de evenredige vertegenwoor diging. Deze vraag zal in het najaar opnieuw aan de volksstemming onderworpen worden. Engeland. ■Het voorstel om hei marine bestuur te mach tigen tot bet besteden van een bedrag van 2.2 m'ülioen p. st. ten behoeve van den aan koop van hel aandeelenkapitaal van de Anglo- Persian Oil Company, dal door het lagerhuis is aangenomen, werd dook de regeering aan bevolen als heit doelmatigste middel om aan de vloot den 'noodigen olievoorraad te ver zekeren. De Britsche regeering krijgt daar door de beschikking over een oliegebied, dal reeds in exploitatie is en kans biedt op nog eene groote ontwikkeling; zij wotrdt daardoor onafhankelijk van de olietrusts, die nu de wet stellen wat den prijs betreft en prijzen vorderen, die meer dan het dubbele bedragen van wat voor eenige jaren betaald werd.°De admiraliteit is nu verzekeird, dat er in oorlogs tijd nooit gebrek aan olie zal ontstaan, wan neer Groot-Brittannié In het bezit blijft Yan de macht om de olio tijdons het vervoer te be schermen. Italië. Rome, 20 Juni. Volgens de Tribuna zijn in Brindisii bijeengetrokken de door admiraal Cagui gecommandeerde vlootdivisie, het cs- cader van den hertog der Abruzzen en de dreadnought Leonardo da Vinci. Rome, 19 Juni. De Koning heeft een be sluit genomen, bepalende dal de in Tripoli- tanie gestationeerde troepen, behalve die welke zich in Fezzan bevinden, met ingang van 1 Juli zullen beschouwd worden als zicli niel meer cup voel van oorlog bevindende. Oostenrijk. Weenen, 20 J uni. HeL Fremdenblatt be richt, dat de Berlijnsche ambassadeur van Oostenrijk-IIongarije graaf Szögyeny-Marich binnen kort den dienst zal verlaten. Tot zijn opvolger is bestemd prins Godfried van Ho- henlohe-Schillingsfürst, dfie vroeger gezanl- sohapsraad in Berlijn is geweest. Rusland. T s a r s k o j e S e 1 o19 Juni. De koning van Saksen is heden namiddag hier aangeko men. Hij* werd aan het station door den czaar hartelijk begroet. Verscheidene grootvorsten, de minister van builenlandsche zaken en vele dignitarissen waren aanwezig. Nadat zij langs hel front van de eerecompagnie waren ge gaan. begaven II.II. M.M. zich naar het Alcxan- drowo-paleis, waar de koning een bezoek bracht aan de keizerin. De keizer vergezelde zijn gast naar het groote palcis en vertoefde eenigen tijd in de voor het verblijf van den koning ingerichte vertrekken. Petersburg, 19 Juni. Do minister van builenlandsche zaken Sazonow is hier terug gekeerd. Petersburg, 19 Juni. De rijksdoema heeft een aamvullingscrediet van 9.630.219 roebels ten behoeve vaai het openbaar onder wijs aangenomen. De rijksraad nam een wetsontwerp aan tot ontbinding van dë particuliere stoeterijen in de provincie wan de Donsoho koziakken, om aan het leger het -nooëige getal paarden te verzekeren on den uiLvoer lo venhftideren. Bulgarijë. Sofia, 19 Juni. ue Agence Bul gare be richt: IDe koning is teruggekeerd. Op zijne dooi (reis door Servië viel oen betreurenswaar dig incident voor. Een conducteur drong in den wagon van den koning om, zooals hij zei- de, zich van de tegenwoordigheid van den koning te overtuigen. Hij liet de trein tus schen twee stations stilstaan, om zijn zonder ling plan uit 'te voeren. Personen uit het ge volg van den koning brachten de beambte lol zijn plicht, waarna de trein de reis voolrtzelle. De minister-president bracht het voorval ter kennis van den Servischen gezant, die zijn groot leedwezen er over uitdrukte. In Albanië. Durano, 18 Juni. (Agenzia Stefani). In de gevechten van gisteren zijn 400 man van do bezetting van Durazzo gevallen. Ook de opstandelingen hadden Yele dooden. Uit de vlakte dringt een sterke lucht van in ontbin ding verkeerende lijken in de stad. Skutari, 19 Juni, (Gorrespondentie- bureau. )Prenk Bib Doda hoeft verklaard, dat als Kroja zich niet vrijwillig overgeeft, hij de stad niet zal aanvallen, om geen tijd te verliezen, maar met achterlating van eene afdoeling om zijn rug te dekken, naar het wtasten zal oprukken, om dichter bij Duraz zo te komen. Durazzo, 19 Juni. Gisterennacht werd wederom waargenomen, dat lichtseinen ge wisseld werden tusschen de stad en Rastboel. Durazzo, 19 Juni. Tot heden namid dag was alles rustig. De Fransche pantserkruiser Edgar Quinet is hier aangekomen. De commandanten van de hier geankerde Qoslcnrijksch-Hongaarschc en Italiaansche oorlogsschepen hebben van hunne regecringcn machtiging ontvangen hun scheepsgeschut in werking te laten treden, wanneer de opstan delingen de stad mochten binnendringen. Uit do nadere berichten over den strijd, die verleden Woensdag voor Durazzo is gevoerd, releveeren wij eene klacht van den oorres pondent van de Köln. Ztg. over de gedragin gen, waaraan de Malissoren zich daarbij schuldig maakten, die eerst weigerden uit te rukken, toen zij zich daartoe lieten overre den slecht vochten en eindelijk hals over kop naar de stad terug vluchtten. Zij lieten de Nederla'ndsche officieren met de door vrij willigers bediende kanonnen in den steek, zoodat die slechts met de grootste inspan ning konden worden gered. Aan hen is het te wij-ten, dat de opstandelingen veld -won nen, ondanks den leeuwenmoed van de offi cieren en de opofferende pogingen ran de vrijwilligers. Do Malissoren en Mirditen, die volkomen geslagen en gedecimeerd zijn, heb ben het doorslaande bewijs geleverd van hun ne onbekwaamheid in den strijd. Daarente gen treden de rebellen, die blijkbaar uitmun tend worden aangevoerd, met groote flink heid op. Onder hunne dooden werd een Turksche officier gevonden. Uit Weanen wordt aam de Flrankf. Ztg. be richt, >d!a/t de (toestand m Durazzo daar als zeer ernstig wordt beschouwt. Men is zich volkomen bewust van de noodlottige gevol gen, die de val ran de stad zou moeten heb ben voor het lot van bet geheele vorstendom in zijin tegenwoordigon Vorm. De regoering van Oostenrijk-Hongurije schijnt in ieder gc- vail besloten te zijn, hel vorstendom Albanië, de stichting van Europa, die dn de eerste plaats hare slichting is, niet in den steok te laton en heit zou zeer goed kunnen gebeuren, dal de opstandelingen op het laatste oogen- blik op Oostenrijksche bajonetten zouden stuiten. De bevelhebbers van de vreemde oorlogs schepen voor Durazzo hebben besloten, dat d.e schepen Lot bescherming van den vorst zullen ingrijpen, wanneer de. rebellen in de stad dringen. In het departement vein builenlandBchc za ken te Weenon is eergisteren qem van laai in den macht gedateerd, bericht ontvangen, dlaft de tijding bevat, dat Durazzo buiten ge vaar is Wc-1 is do aanval vain do rogeerings- troepen op de hoogten van Raslboel mislukt, maar zij hebben zich in goede orde terug getrokken in hunne versterkte stellingen. De sterkte van de opstandelingen is slechts ge ring. De Albanasche Korrespondenz bericht uit Durazzo, dat de vorst aan zijne omgeving I verklaard heelt, dat hij besloten is op de j,plaats, die zijn plicht hem heeft aangewezen, toil het einde toe te blijven en, als dat noo- dig is, hi de uitoefening van zijn plicht te sterven, Turkije. Konstanlinopci, i9 Juni. (Corres pondentie-bureau). Zoowel in de Porie ais aan Grieksche zijde wordt het stilzwijgen be waard over den inhoud van de Turksche nota. De dagbladen spreken er ook niet over. Vol gens betrouwbare inlichtingen zegt de gfrool- vizier in zijne nota, dat hij gelooft, dat de Grieksche nota betrekking heeft op de Hcl- loenscho onderdanen van den sultan. De Por ie is gezind eiken eisch, «Ji© daarover wordi gesteld, in den geest van do rechtvaardigheid te onderzoeken. Zij acht het echter noodig op te metrken, dat de aankomst van de 200,000 muzelmannen, die Macedonië hebben verla ten en vYier huisvesting aan de Porte groote offers heeft opgelegd, in het laud verwarring cn betreurenswaardige incidenten heeft ver wekt De regec|ring heeft alle maatregelen ge nomen om die te onderdrukken. De berichten, die zij daarover ontving, komen echter niet overeen met die van het Grieksche gezant schap, die tot dwaling hebben geleid. De grootvizier drukt de hoopt uil, dat gcene ge beurtenis zal intreden,, die de c)rde in Klein- Azië stoort, en dat de Grieksche regeering maatregelen zal nemen om aan do mohamme danen in Macedonië vrede tc verschaffen, zoo dal niets de goede betrekkingen zal storen. De diplomatieke kringen vinden de nota be vredigend in den vorm. De Gjrieksche krin gen zijn van mccning, dat de nota eigenlijk niets toestaat. Naar verluidt, verklaarde dc Grieksche minister Yan builenlandsche zaken aau den Turkschen gezant in Athene, dal Griekenland waarborgen verlangt S ni y r n a, 1 9 J u n i. In de vuurtorens zijn de lichten gebluscht. Twee lichtingen reserve- manschappen zijn opgeroepen. Athene, 19 J.uni. In haar antwoord op do Grieksche nota verzekert dc Porie, dat de keizerlijke regeering niet in gebreke zal blijven, met het meeste billijkheidsgevoel iederen 9lap betreifonde hare Grieksche on derdanen te onderzoeken. De bij het mi nisterie van binnonlamdsche zaken ontvangen rapporten stommen niet overeen mot dc in de Grieksche nota opgonoemdo feiten. De nola drukt de hoop uit, dat als de boide regeerin- geai de noodige maatregelen hebben genomen om de rust in Macedonië en AnatoLië te ver zekeren, er niets meer zal zijn wat de goede betrekkingen, tusschoui de beide landen kan verstoren. Londen, 19Juni. De Turksche ambas sade verklaart, dat de uit diplomatieke bron afkomstige berichten over eten arbeid van eene Turksche missie in Engeland niet juist zijn. De Turksche marine-o i'fioioron, die thans in Engeland vertoeven, bevinden zich daar reeds eenigen tijd in verbaind mot de voltooiing van de Turksche dreadnoughts. De aanwezigheid van den schout-bij-nacht Ldpus houdt slechts verbaind mei zijn gewoon verlóf. Er bestaat geen plan tol het aankoo- pen vain steenkolen en aan de ambassade is niets bekend van den aankoop of de bevrach ting van goederenbooten. Konstantinopel, 1 9 Ju ni. Uil welin gelichte bron verluidt, dat de Russische am bassade aan het oecumenische patriarchaat kennis heeft gegeven, dat de Porte de eischen van het patriarchaat heeft aangenomen. Der halve kunnen de Grieksche kerken en scholen weder geopend worden. Athene, 19 Juni. Uit Konstantinopel wordt bericht, dat bloedige r:vechten hebben plaats gehad tussohen Grieken en mohamme danen in de omstreken van Broessa. Een Oosten rijksche officier geeft dn liet Neue Wiener Tagblatt de volgende schilde ring ran de verdedigingsmiddelen van Du* razzo: De onmiddellijke verdedigingslinie van Durazzo beslaat aan de zuid-, oost- en noord zijde uit een vorvallendon ouden Vdnetiaam- schen muur, die nu zeker van geïmproviseer de schietgaten voorzien is en die aan de daar* aahlcr staande verdedigers ecaic zeer gunsti ge en gedekte gelegenheid tot schieten biedt over den lecmigen en moerassigen oever tot in die lagune. Deze is iai het tegenwoordige jaargetijde op zeer vele plaatsen doorwaad baar, maar stelt den aanvaller gedurende don gelioelon on ge dekten opniarsoli, diije in lang zaam mairschtcanpo een uur duurt, bloot aar bet vuur van de kanonnen, die op den ru$ van Mali Durcil on ten noorden daarvan ge posteerd, oone vuurzönc van 5 Kilometers tot aan don oostelijk on pa/nalleirug van Rastboel en Sinavlas beJheersoheiL Eeno vuurzóne, die te overzien is, kon ook bij nacht door ver scheidene aan de oostelijke hellingen geves tigde zoeklichlstalions verkregen worden. De beide ruggen zijn geheel kaal, uitgezonderd enkele gedeoltcn, die niet laag struikgewas begroeid zijn. in dc daarlussohcn liggend® laagte bevinden zich dicht bij den zaaldij ken, naar de brug voerenden hoofdgemcon- sehapswog, op 2 3 K.M. afstaand van Du- razzo, eenige boomgroepen, in liet noorden, op 8 K.M. afstand vau de stad, is hel schier*' eiland door een over dc moerassen voeren den, tamelijk vervallen puinweg verbonden mol het dorp Jcba on verder op gelijke vvijzt OVQT Goersi met Alessio on Sail Giovanni di Medua (60 lot 65 K.M. ten noorden van Du» razzo.) De telegrafische gemeenschap met Duraz zo gaat over Rome on over Weonen, maai de verbinding mol Rome werkt vlugger, waar uit het is te verklaren, dal de voor dc zaak van don vorst ongunstige senaatieberkhton, die komen uit Italiaansche bron, dikwijls eer voorsprong hebben cai hot eenigen tijd duurl voordat zij door berichten, die do juiste toe dracht vermelden, worden achterhaald. De reden daarvan wondt aldus opgegeven: Door- do* Iro* icArgraXtoui* rvWrea, vuil i_/u- razzo naar het noorden gestoord is, worden dc iii Durazzo opgegeven telegrammen pei scheepsgelegenheid naar Ca&lel Nuovo ge bracht en vandaar overgeseind. Dil verooi» zaakt l>ij normale omstandigheden eene \er- traging van acht tot tien unen. Het radio verhoer heelt dikwijls onder atmosforischt, storingen te lijden. Dal i-n Home de berichten uit Albanië iin belangrijk karteren tijd aanko men, is hieraan toe tc schrijven, dat tussclicr de heide kusteui van dc Aririu IlsoIio zee ecni directe kahelverbindrn.g bestaal, die natuur lijk niet is blootgesteld aan de in noordelijk, richting dikwijls voorkomende storingen. Allerlei. Panama, 19 Juni. Het stoomschip San ta Clara van dc Pacific Atlantic Steamship Gornjxany is mot sucocs gevaren door de Mi- raflores on Podro Miguel sluizen op zijne rcR naar New-York via MagillaiDit is liet eer ste groote stoomschip van ccnc particuliere maatschappij, dat van het kanaal gebruik heeft gemaakt. Petersburg, 1 9 J u n i. Tegen 26 advo caten, die tijdens hc-t Beilis-proces ecu be sluit hadden ondcrleekend, dat belecdigcno was voor hel departement van justitie en vooi het gerecht, is heden liet vonnis uitgespro ken, na eene driodaagschc terechtzitting. De advocaten Sokolovv en Kerenski werden lot 8 maanden, dc overigen tot zes maanden gevan genisstraf veroordeeld. W e e n e n, 2 0 J u n i. De bankier Guslav Sehober, eenige firmant van hol huis Th. J Plevva, is in hechtenis genomen onder be schuldiging vau groolc verduisteringen van dépóls. Hij geeft loc dépots lol een bedrag van 500,000 kronen ten eigen bate beleend le heb ben. Zijne passiva geeft bij op als drie mil lioen kronen. Bij dc voortzetting van het onderzoek to Quebec inzake de ramp van dc Empress of Ireland zijn voornamelijk do eerste officier Tuftenes en kapitein Andersen van de „Slor- slad" in verhoor geweest. ijTuflenes verzekerde, dal zijn boot niet van koers veranderde, toeui de „Empress" was ge zien en dat deze de schuld droeg van de aan varing, omdat zij dwars logen de „Storslad" invoer. Ilij onlkendo dat üe .„Storslad" met vollo kracht liep, maar hij moest Ibekennen dat hij den kapitein eerst had geroepen tien minuien nadat do boot in den mist zal. De Voorzitter, Lord Mersey, merklo op, dat hij in ieder geval den mist had zien opkomen, zoodat hol tijdsverloop nog grooter is geweest. Ook dit werd door den eersten officier toe gestemd. Do voorzitter vroeg hem daarop waarom liij zijn instructie niet had opgevolgd en do getuige antwoordde, dat hij zulks niel noodig had geacht. Kapitein Andersen vertelde nogmaals^ hoe hij aan dek was gekomen. Hij had naar hel kompas gekeken, maar niet naar de telegraaf om dc vaart to conlrolceren. Ilij was echter overtuigd, dat de „Empress" 8 of 10 mijlen had geloopen cn zijn eigen boot twee. Zoodra hij dc „Empress" uildcn mist zag oprijzen, commandeerde hij: „met volle kracht achter-, uit!" Maar het Was reeds ie teak

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1