N\ 300 13d* Jaargang. DE E EM LAN DER". BUITENLAND. FEUILLETON. Maandag 22 Juni 1914. AMERSFOORTSCH DAGBLAD. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: fer 8 maanden voor Amersfoort f l.OO# PKIJS DER ADVERTENTIËN: Per week (mot gratis verzekering tegen ongelukken) - O.l O. Afzonderlijke nummers - 0.05. Dczo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimto. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordoolige bepalingen tot het herhaald adverteoron in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bureau» UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. l>e herziening der onderwijzersnalarissen. 'Met n uiterst sobere toelichting is tiiajns [Verschenen het voorstel vam B. en. W. tol h-erziejiLng van 'de jaarwedden (Ter onderwij zers. Bet heeft wel hing geduurd, maar hel slot is dan ook zeer bevredigend. De sala rissen gaan n flinlk stuk de hoogte in eai de oplüiWmingen zijn ratikwioeler (laai tot dus ver. V;yi verschillende zijden vernemen Wij, dat in onderwijskringen van de voorstellen met voldoening kennis gonomen is. Zij het ook hiel met algeheels instemming. Het aller- xriou ws'te adres van de ibondtóafdeelLn.g kan ternauwernood ernsliig door B. en W. be studeerd zijai; maar missóhüen bevatte het niseis nieuws voor hein. Speciaal één punt is er, waarop B. en W. lijnrecht ingaan tegen de wenscihen van den Boud. En dat betreft de vergoediiinjg voor de hoofdacte. Uit beginsel heelt 'die Bond zich l-'iiiidnigemeen fel hiertegen gekant en wat ui het result aal? Dat B. en W. dJifc exitra- u'^-ding nog wat gaan aandikken, er nog r 25 pop opleggen. De bestaande regcling geeft voor <Lc lioofd- notc f 125, voor de bijactie, zoo van de be oegdheid gebruik wordt gemaakt, f 150. Dit onderscheid komt B. cji "W. ongemo tóveerd voor en daarom wenschen zij ook <le vergoeding voor de hoofdacte op f 150 te brengen Ons lijkt ko,l beslaande onderscheid niet zoo oagenioLiveeid. 'n Slapende hoofdacte komt hot onderwijs direct minder ten goede dan n bijacte, waarvan gebruik gemaakt wordt. Welke reden kaïn er zijn om zoon slapende hoofdacte eerder op éón lijn te sbeüoiL met 'n udtgeoefendie dan met 'n slapende bijacte? Kennende daaihij het standpunt van deai Bond teii opzichte van d>e hoofdacte, zouden B. en W. beten* gedaan hebben in dezen iets meer in d'ions richting te zeilen. De bondsafdieeling te Amersfoort is een der sympathiekste uit het geheale lajnd. Haire voorlichting loan met dankbaarheid aanvaard woixlen een zal steeds het waarachtig Ibelang van het onderwijs beoogen. Wat niet van alle bonds af deeüngen gezegd kan wouden. Hel zou ons idiaarom leed doen, andHan het tol '11 cojiilaot kwam 'tusschen de .afdeehngen n het gemeentebestuur. Zelfs indien het maar eeiiigsziijis afbreuk deed aan de mogelijkheid van goede verhouding en nauwe samenwer king. Harmonie tusschen beiden is voor het Amersfoortsche schoolwezen van helt hoogsite nut. Aan de hoofdiacle-ffuaestie worde niet teveel betcokenis gehecht. Er is geen. qpnaike van 'n Gehort doen, maar van h teveeldoen. Wjajt '.ooit zoo erg is. W ij hopen dus dat de Bond i die ze quaestie rkfet al te erg op den voorgrond zal schui ven en niet op dit eenc punt starende voor het vele goede, dat geboden wordl, geen oog zal hebben. Politiek Overzicht. Het einde wan de bemiddeling in de zaken van Mexico. Het vredeswerk, dat sedert den 20cn Mei te Niagara Falls aan den gang is, dreigt te zullen mislukken; men verwacht iede- ren dag de tijding, dat de vredesconferen tie, die onder de auspices van de A B C-staten (ArgenüiuicBrazilië—Chili) daar was bij eengekomen, onverrichter zake is uiteenge gaan. De bemiddelaars hadden het plan opgesteld van eenc regeling, die aan Mexico eene voor- loopige regeering zou verschaffen, waarin de beide elkaar in het binnenland bestrijdende partijen vertegenwoordigd zouden zijn. Die regeering zou het con9lilutioneele bcstuurs stolsel herstellen, dat vernietigd is door de beide elcmenfen, dde met elkaar in strijd lig gen: de dictatuur en de anarchie; zij zou we der een gccrcgeld bestuur instellen en een pro gramma van hervormingen in werking bren gen, met name omvattende de oplossing van het agrarische vraagstuk, dat een van de voor naamste oorzaken is van de revolutie. President Huerta heeft in dit bemiddelings plan toegestemd. Hij is bereid zich terug te ürekken, nuts de vrede aan het land wordt teruggegeven, d. w. z. dat de constltutionalis- ten de vijandelijkheden slaken, instemmen met het pacdficatieplan van Niagara Falls en toestemmen in de benoeming van een onzij- digen president. De conslkulionalislen echter zijn doof ge bleven voor den aandrang, die op hen is uil- geoefend om aan het bevre'digingswerk mee te doen. Zij blijven onverzettelijk en willen de bemiddeling slechts aanvaarden voor de regeling van het Tampico-conflict tusschen Mexico en de Vereenigde Staten. Zij wijzen de bemoeiing van de conferentie met de binnen- landsche aangelegenheden van Mexico af. Zij wreigercn elke transactie met den dictator van Mexico en willen slechts hooren van een uit hunne leiders gekozen president. Zij verkla ren, dat zij hun marsch tegen db hoofdstad niet kunnen staken, zonder hei gevaar te loo- pen, dat hunne benden zullen verloopen. Daarmee leveren zij het bewijs, dat de re volutie hare kracht vooral put uit de bescher ming van de regeering te Washington. Na lang de lijdelijke houding van eene „waak zame afwachting" te hebben in aoht genomen, hebben de Vereenigde Staten de eerste oorlogs handeling verricht door Veracruz te bezetten. Later heeft hunne diplomatie, die opzag te gen de militaire gevolgen van die bezetting, handig weten ui't te lokken de bemiddeling van Zuid-Amerika, den wapenstilstand en de conferentie van Niagara Falls. Daarmee hebben de Vereenigde Staten zich onttrokken aan de rcchlstreeksche militaire aolde, maar zij hebben de revolutionaire be weging tegen Huerta niet ontwapend. Hierin ligt echter ook het struikelblok voor het paci ficatieplan van de bemiddelaars van Niagara Falls. Die zien zich, nu de constitutionalisten hun plan veiwyerpen en de aanvalsbeweging tegen de Huerlisldsche troepen, die de hoofdstad Maxico dekken, voortzetten, voor de vraag geplaatst of de bemiddeling niet eene fopperij is, waaraan men beter doet hoe eer hoe liever een einde te maken. Lang kan de onzekerheid, die nu bestaat, niet duren, want de zaken dringen tot eene beslissing. Etr zijn twee strooniingen in de conferentie, die tegen elkaar ingaan. Aan de eenc zijde staan de be middelaars en Huerta, die als oplos-ing voor stellen de benoeming van een onzijdigen voor- loopigen president, aanvaard door alle par tijen. Aan de andere zijde staan de door de Vereenigde Staten meer of minder openlijk ge steunde rcvolulienairen, die als voorwaarde om de wapenen neer te leggen stellen de be noeming van een president uit de rijen van de constitulionalisLcn. Meer en meer blijkt, dat tusschen die twee geene bemiddeling mogelijk is. Men zegt, dial de bemiddelaars alle hoop om tot eene oplossing le komen, reeds hebben opgegeven, en dat het uiteengaan van de be- middelingsconferentic voor de deur staat, als niet nog op het laatste oogenblik zich onvoor ziens een uitweg opent. Dan zal de anarchie in Mexico voortduren, wie weet voor hoe lang nog. Maar voor de Vereenigde Staten opent zioli het vooruil zicht, dat hel niet meer te vermijden zal zijn, dal zij in een oorlog in Mexico worden gewikkeld, want de bezetting van Veracruz maakt terug- kceren tot de politiek van „waakzame afwach ting" onmogelijk. Duitschland. Het 'voorstel van de Zuid-Duilschc regee ring lot wijziging van het verdrajg der tolver- eoniging van 1Ö07, met het doel in de Zuid Duitsche stalen en in Elzas-Lotharingen de belasting van buitcnlandsche wijnen mogelijk le maken, zal waarschijnlijk nog voor de zo- mer-vacantie in den bondsraad tot «afdoening gebracht worden. Tegen hot voorstel zijn di plomatieke bezwaren fngebracfiit, (met name door de Spaanscho regeoring. Die zijn afge wezen, omdat het voorstel van de iZuid-Duït- sche regieringen niet in strijd is met eenc be paling van Ide handelsverdragen. Echter heb ben ook oenige bondsstaten bezwaren gcop perd. die nog 'niet uit den weg zijn -geruimd. Wanneer «de oppoiueexen'de regeeringen te za- men 14 stemraenj uitbrengen, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Neemt de bondsraad het voorstel aan, dain is nog dr toestemming van den rijksraad ruoodig. Frankrijk. P a r ij s2 0 Juni. Bij de behandeling van het leeningsontweip in den Senaat verklaar de de minister van financiën Noulens, dat de nieuwe rente-titels vrij zijn van alle belastin gen, die op de roerende waarden drukken, behalve van de belasting van 4 pet. op het inkomen. De vrijdom wat het overgangszegel- reehl betreft, blijft behouden voor de nieuwe rente, wanneer de in belasting op het in komen veranderde rechten worden toegevoegd aan de tegenwoordige belasting van 4 pet. Het leeningsontwerp is aangenomen met al- gemeene (281) stemmen. liet dagelijksch bestuur van de ICamergroep dei* vereenigde radicalen heeft eene vergade ring gehouden toft bespreking van de houding der groep tegenover 'het kahinel-Viviani. De voorzitter Fra'nklin-Bo-uillon verklaarde, dat Ribot ten val was gebracht niet wegens zijn programma, maar wegens zijn verleden; Vi- viani daarentegen had een verleden, dat aan de radicalen alle. vertrouwen kon inboezemen. De discussie over do kwestie van den drie jarigen dfiensllijd eindigde met hel 'besluit om geene bepaalde uitspraak le doen. waarbij er op igcwezen werd, dal dit geschiedde in het vertrouwen, dat de regeering het door hel congres van Pa.ii vastgestelde programma zou verwezenlijken. Engeland. Londen, 21 Juni. Lord Kitchener heeft, bij gelegenheid van 's konings verjaar dag, don graventitel ontvangen. LHc Zuidpool- onderzooker Mawson is tot ridder beno'ema. Eenige onaangename oogcnblikken werden aan de icgeering bezorgd door eene vraag, die haar van unionistische zijde gedaan werd af 't liiaar bekend was, dat een adjüdant van den onderkoning van Ierland, kapitein Bel- lingham, eene toespraak had gehouden tol ièrsclie nationale vrijwilligers, waarin liij hen aanspoorde do overwinning van Homerule to verzekeren. De inierpetkuut '.verlangde, dat die kapitein daarvoor o'fiicioel zou worden be rispt. Dit bracht oen nationalistisch lid tol de viaag wat de regeering zou doen tegenover twee adjudanten van den koning, de 'kolonels markies van Londonderry en graaf van Hil- more, die de vrijwilligers van Ulster door toespraken in hel openbaar hadden aange moedigd. Uil het antwoord van den minister voor Ierland bleek, dat kapitein 'Bellingham 'had toegestemd iets te hebben gedaan wat ver- keeixl was, maar van de beide lords was eenc dergelijke verklaring niet verlangd, omdat de aandaaht van de regeering niet was gevestigd op T geen zij hadden gedaan. Hierover ont stond eenc groote ontstemming onder de na tionalisten, die nret verminderde toen de re geering het antwoord schuldig bleef op do vraag wat zij zou dofen nu de zaak onder hare aandacht was gebracht. De Speaker kwara den minister te hulp, door in overwe ging te geven dit tot liet onderwerp te maken van eene nieuwe vraag, in te dienen dn eene latere vergadering. Daarmee was voor dit maal het incident gesloten; maar natuurlijk zal T haar niet bespaard (blijven, dat van haar wordt verlangd, dat de adjudanten van den koning op gelijken voet worden behandeld als een adjudant van den onderkoning. PortugaL Lissabon, 20 Juni. De Mundo 'bericht, dat de minister van openbare wenken ont slag gdnomen heci't. Oostenrijk. Weenen, 21 Juni. Barones Bertha von Sutlner, de bekende baanbreeksler op het ge bied dei' vredesbeweging, schrijfster van „Die Waifen nieder",! is heden overleden. (Bertha von Sultner was de dochter van den Oostenrijksciien luitenant-veldmaarschalk, graaf Kinsky en werd den Den Juni 1843 ge boren. In 1876 trad zij in het huwelijk met baron Arthur Gundaccar von Suttner. Zij was vice-presid'ente van het internationale Vre desbureau te Weenen. In 1889 verscheen haar Ix-keiide roman „Die Waffen nieder". In 1905 ontving zij den Nobelprijs voor den vrede). Rusland. P o t e r s b u r g, 20 Juni. Volgens eenc schatting van die centrale commissie voor do statistiek, die loopt over 03 gouvernementen, zal de oogst in Rusland waarschijnlijk be dragen 491 miillioun poed wintertarwe, 1440 nïiUioen pood winterrogge en 12 milliocii goed wintergorst. In hel vorige jaar waren de beide eerste getallen respectievelijk 491 en 1964 millioen. Rumenië. Bukarest, 20 Juui. In den Senaat werd van conservatieve zijde beweerd, dal in hd district Valk ca knoeierijen bij de verkiezinget waren voorgekomen. Ten bewijze daanan leg- 1-cn zij een prolakol over van liet daar iungec- rende hoofd der politic. De minister van bin nenlandsche zaken zcido een onderzoek vac deze zaak toe. Hij verklaarde verder, dat het protokol slechts door lichtvaardigheid ol kwaadwilligheid in handen van de oppositie kon zijn gekomen. De senator Filipcscu riep: „Gij zijl een el lendeling, als gij die bewering niet bewijst.' Hierop ontstond een groot tumult. Verschillen de senatoren verlangden, dat Filipescu deze uitdrukking zou intrekken of tot dc- orde zou worden geroepen. I ilipcscu weigerde zijne woorden in le trekken. Allengs herstelde zich de rust, zoodat hel debat kon worden voort-? gezet. Bulgarijë. Sofia 20 Juni. In ue zitting van de sobranje van gisteren verklaarde de mi nister van buitcnlandsche zaken Ghenadicw dat hij en de regecringsparlij werkzaam zou den zijn aan dc vorming van een sterk leger, dat de eenige waarborg is voor de onafhan kelijkheid van Bulgarije. Ilij wees nadrukkc* lijk elke verdenking Yan belustheid op re vanche af. Op hel oogenblik der groote over winningen van d.c Bulgaarsche wapenen heeft hij detn raad gegeven tol het sluiten van Yredc op zeer gematigde voorwaarden, waarbij zelfs de afstand, van Adrlanopcl werd uitgesloten, en hij is niet het oog op den nieuwen toestand tegenstander van iedere uildaging. Wat de gedachte aan revanche tegenover de buren betreft, herinnerde hij aan het woord van Miljoekow in de doemazilling van 10 Mei: De toestand aan den Balkan is onbestendig en het vuur zal-zoolang blijven glimmen, tot dat de vrede van Bukarest zal zijn herzien. In Albanië. Uit Konslantinopel wordt aa'n de Frankf. Zlg. bericht, dat vorst Wilhelm van Albanië den sultan schriftelijk van zijne troonsbeklim ming kennis heeft gegeven. «De vorst heeft in zijn schrijven doen uitkomen dat hij besloten, is zijne bijzondere zorgen le wijden aian de mohammedanen in Albanië en hunne instel lingen. De Porie lieeft het schrijven voor keunis- geving aangenomen, maar het zal onbeanU woord blijveia. Durazzo, 20 Juni. (Correspondentie- bure-a/u.) GisleJrenuiamMdag werd eene ver gadering gehouden van do hier vestigde mohaiininedaansuhc bevolking, waarna, eene deputatie van vier hodja's in het kamp van de rebellen te Solilaik treden, om namens de mo- 'banimedaansdke bevolking van Durazzo de opstandelingen te bewqgen zich te onder- Wal gij gisteren verzuimd hebt, hebt gij voor eeuwig verzuimd, want eiken dag heeft zijn eigen verplichtingen. Tante LUI TE. 37 door MARIE DIERS Schrijfster vau ■„Dokter Joost en zijne /.even zorgen", pn? vertaald door Cato W. Westenberg. Christa liet hem gaan. Ze merkte, dal hij, 'ij de deur gekomen, aarzelde, alsof lnj toch nog iels wou zeggen, ol aisol hij graag had, lat ze nog iels vroeg. Maar ze wist immers s oorloopig, wal ze wilde welen en dacht er aeêleniaai niet aan, verder te vragen. Dus hij opende de ueur en sloot ze achter zich. ührisla bleef nog zitten, door aandoeningen overstelpt. z.c liad plotseling eenen blik gesla gen in een conflict, in eenen tragischen toe stand, dien ze zich tot dien tijd ve>ci verwarder en onduidelijker had voorgesteld. Hot woorü van den vader: Hij heeft waar schijnlijk alleen zijne ouwe, dooie boeken hef! freeg plotseling eene groote beteekenis voor Daar. Flier was misschien een bittere, zwij gende strijd gevoerd, sedert deze jongen zelf bewustzijn bezat. Hier waren misschien dui stere machten met elkaar in botsing geko- pien, terwijl er geene verzoening mogelijk was, als de eene partij zegevierde. De strijd dezer machten was niet zoo vaag en verward geweest, als ze geloofd had, doch ook was hij met meer kracht gevoerd geworden, en had datgene, waarom gestreden werd, eenen vasteren vorm, dan ze vermoed had. Ze stond op en ging den jongen na. Hij las of studeerde niet, hij had volgens zijne ge woonte het venster geopend en stak het hoofd in de vochtige regenlucht. Lütte zette zich op den stoel voor zijne schrijftafel, keek hem aan en zeide: „Wat zet je toch dikwijls je stekels op." Hij keerde zich naar haar toe en zei tus schen zijne lange, witte roofdierentanden: „lk kan niet anders zijn." Dook toen hij haar in de oogen blikte, die hem helder en vol ver wachting aankeken, werd hij om zoo te zeg gen tot eene verdere verklaring uitgelokt. „Ze hebben me ook allen voortdurend geplaagd, dan wordt men zoo." Christa glimlachte. „Dat is toch niet noodig, Hans. Dat is, dunkt me, weer eene soort van tijdverspilling." „Ja, U denkt U alles zool" bruiste hij plot seling op, zoo ziedend van toorn, dat haar glim lachje haar op dc lippen bestierf en ze, zoo benieuwd, als ze was, naar wat er komen zou, haren blik niet van hem afwendde. ,Als je altijd een geduldige dwaas bent, wat wordt er dan van je? Mijn leven in stukken laten kloppen, scheuren, hakken dat moet ik zeker doen? Niet waar?" Dc vlammen schoten den jongen de oogen uit! Wat zat er een hartstocht in! Ja, maar jongen, waar heeft dat alles tot nu toe ge zeten? „Wie hakt en scheurt je leven in stukken?" vroeg ze. Hij haalde od ziine oude. minachtend* wijze de schouders op, zijne uitdrukking werd reeds weder kalmer. „Als U hel niet weet, is liet nutteloos, daarover te praten," meende hij. „Dc volwassenen zijn het locli altijd met elkaar eens." „Nu ben je weer de jongen, die met eenen blinddoek voor de oogen er op los schiet, Hans," zei Christa. „lk ben toch nieuwsgierig, hoe ver je het op deze wijze brengt." Ze beproefde inlusschcn niet, meer van hem te welen te komen, doch bladerde in een schrift^ dat voor haar lag. Het was Gricksch. Doch ze verdiepte er zich niet in, ze zag het zelfs nauwelijks, omdat al hare gedachten bij den hartstochtelijken en ver stokten jongen waren. ,/Misschien is het het volgende jaar uit hiermee," begon Hans weer van zelf en wees op het schrift. „Doordat je je dood schiet?" vroeg Christa ironisch, doch niet zonder hel bij deze woor den dadelijk opkomende en zich met beang stigende zekerheid aan haar opdringende ge voel: Dit denkbeeld is hem misschien niet eens zoo heel vreemd. Deze gedachte greep haar zoo aan, dal ze niet in 9laat was, op te kijken. „Doordat Vader mo na het examen voor den eenjarigen dienst misschien van school neemt," antwoordde Hans met eene merk waardig scherpe en koude slem. „Over dood schieten praat ik niet- Of je moet het doen of je moet het niet doen." Lütte had reeds dadelijk gevoeld, dat ze dezen jongen met het eigenaardige karakter met hare ironische vraag een groet onrecht had aangedaan. Ze legde het schrift in haren schoot, keek hem aan en zeide; „Heeft je vader het cezegd?" „Neen. Ik heb het hem niet gevraagd. Ik weet het zoo wel." „Misschien," vergis je je in hem, Hans!" „Misschien", was het onverschillige ant woord. „Misschien mag ik nog 't gymnasium afloopen. Ik heb geenen lust, er met Vader over te spreken, het het Lütte zag aan de uitdrukking van zijn ge zicht, waarop de weer opkomende opwinding duidelijk zichtbaar was, wat hij wilde zeggen en toch niet zeggen kon. Het zou tc vreese- lijk zijn, het woord te hooren, waar ik bang voor ben wilde hij zeggen. „Ik zal eens met je vader spreken," zeide Lütte. Ilij keek haar een oogenblik aan, met zulk eene spanning in zijne trekken, dat haar bloed sneller ging stroomen. Eene seconde lang ver wachtte zij, dat hij haar om den hals zou val len, dat hij hare handen zou grijpen en haar zou smeeken, hem te helpen. Maar zijn gezicht was reeds weer koud als altijd, hij keek langs haar heen en keerde zioh om, om het hoofd weer uit het venster le steken. Naar buiten toe sprekend, zoodal ze hem nauwelijks verslaan kon, zei hij: „Doet U dat. Doch U bewerkt ook niet meer, dan dat ik 't gymnasium af mag loopen. Dan is 't toch uit. En dat beetje meer of minder lean mij eigenlijk ook niet Meer kon ze niet verslaan. XV. Na dit onderhoud was Hans toch anders dan vroeger. Het scheen, alsof hij in eenc aangename verhouding lot zijne pleegmoeder trachtte te komen. Eenige keeren merkte ze, dat hij haar aangekeken had, en wel als iemand, die bU zulk aanküken iet» denkt of ergens achter beproeft te komen. De volmaak te onverschilligheid was uit zijn gedrag ver dwenen, evenais zijne afwerende houding. Ilij holde ook niet altijd dadelijk naar zijne ka mer, als de maaltijden geëindigd waren. Hij ging niet zoo met haar om als Kurt, en liet zou tusschen hen nooit zoo kunnen wor den. Dat wist ze maar al te zeker. Soms ge beurde het ook, dat ze eene bitterheid tegen hem in zich voelde opkomen. Iloe verschil lend was zijn tegenwoordig en toekomstig leven van dat van Kurt! Dikwijls, als hij, om dat het van zelf sprak, 's morgens zijne pet nam cn naar school ging, bleef Lütte achter in hare woning, terwijl hare tranen plotseling begonnen te stroomen. Waarheen waarheen ging nu haar lieveling wel? Doch ze bestreed deze bitterheid. Hel was immers ook niet waar, dat het pad van Hans over rozen ging. Zijne toekomst zag er drei gend en donker uit. Zonder dat Lültc het gewild en gedacht liad, kwelde deze nieuwe zorg haar. Nu kwam er bij stukjes en beetjes alles uit. Zijn vader kon het zich niet anders voorstellen, dan dat Hans heereboer op Kcstendorf zou worden. Het was niet anders mogelijk. De boeken ver achtte hij eenvoudig. Wat voor nut hadden die toch! Ja, wat algemeene ontwikkeling moest iedere fatsoenlijke kerel hebben, maar die werd voldoende gewaarborgd door het di ploma, dat men verwierf, als men slaagde voor het examen voor den eenjarigen dienst tijd. Wordt vervolgdt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1