„DE EEMLAN DER". Dinsdag 23 Juni 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LUTTE. N°. 301 Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSFEIJSs Per 8 maanden roor Amersfoort f 1.00« Idem franco per post1*50* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers O.05. Dezo Courant verschijnt dagelijks, behalv* op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVEBTENTIËN: 1-5/egel»f 0.50. Elko regel meer0.1Ö. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedr\jf bestaan zeor voordeelige bopalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnoment Eene circulaire, bevattende do voorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Póiitiek Overzicht. Ket Turksch-Grieksche geschil. In tie T u rksck-ür icksche betrekkingen Schijni de krisis overwonnen te zijn; al is er ook nog geeue overeenslemming verkregen in de bijzonderheden der punten van geschil, de spanning is tooh geweken. In de tot oordeelen bevoegde klingen is men algemeen van mce- ning, dal door de beide laatste nota's, die .van Turkije zijn uitgegaan, eene niet onbe tekenende ontspanning is ingetreden. A1 wor den ook in ALhene de Turksche antwoord nota en ook de nota, die de Porte aan de mo gendheden heeft gezonden, met groote reserve beoordeeld, men meent toch, dat Griekenland zich niet zal verzetten tegen hel voorstel om door Europccsclie gemachtigden een onder zoek ter plaatse te laten instellen naai- de Grieksche bezwaren en naar de Turksche tegenmaatregelen. Men hoopt, dat de Griek- schc regecring sterk genoeg zal zijn om de nogal hoog gaande opgewondenheid onder het Grieksche volk in te toornen en zich bij het Turksche voorstel, neer te leggen. Er blijft intusscben een bezwaar beslaan, en dat steunt hierop, dat, zelfs al worden Turkije en Griekenland het eens over het tegenwoor dige twistpunt, toch de kern van het onopge lost tusschen hen hangende vraagstuk, name lijk de cilandenkwestie, in wezen blijft. Door dc Grieksche diplomatie is altijd te berde go- bracht, en dat geschiedt ook nu nog, dat Tur kije alles zal doen om door onderhandelii.gen tijd te winnen, loldat het door dc aankomst van zijne in Engeland in aanbouw zijnde dreadnoughts niet alleen tegen dc Grieksche vloot opgewassen, maar die ook de baas zou zijn. liet is dus niet onwaarschijnlijk, dat Griekenland, dat van alle zijden den nadruk- kelijkcn raad krijgt lot eene vredelievende po litiek, ei* naar. zal trachten gelijktijdig ook. de eilandenkwestie voor goed te beëindigen. Men gelooft, dat de Grieksche regeeringsmannen, wel wetende dat Turkije diplomatiek zich in de sterkere stelling bevindt, zich niot onver zoenlijk zullen toonen en zich Yoor een voor hen aannemelijk bemiddelingsvoorstel zullen laten vinden. liet streven van alle groote mo gendheden is er op gericht, om eiken nieu wen oorlog te vermijden, en daar de belangen van leden van de beide statengroepen in hooge mate zoowel bij Turkije als bij Grie kenland betrokken zijn, mag men de hoop koesteren, dal onder hunnen druk de beide partijen met bewaring van den vrede ten slotte het eens zullen worden over alle tusschen hen hangende kweStiën. Wat het geschilpunt betreft, waardoor de nu gelukkig weer wijkende spanning is ont staan, merkt de Neue Freie Presse op, dat Griekenland zijne belangen het best benar- tigl, wanneer het de zaak aan de mogendhe den overgeeft en van hen verlangt, dat de meest afdoende waarborgen voor de veilig heid van zijne slamgenoolen in Klcin-Azië verkregen worden. Het blad schrijft: „Zelden nog beeft een slaat van geheel Europa zulke bessijzen van welwillendheid ontvangen ais Griekenland. Bij de eilanden- kwestie was hel als 't ware een wedloop om lijne gunst en niemand dacht er aan, er be zwaar tegen te maken, dat Chios en Mytilene het ten deel zouden vallen. Niemand in dit verdeelde Europa heeft in 't minst Grieken land in zijne veroveringen willen, beknibbelen en in zijne belangen benadcelen. Het kan er niet aan twijfelen, dat ook nu bij de groote mogendheden welwillendheid bestaat, dat het onderzoek met den grootsten ernst zal wor den gevoerd en dal Turkije niet in staat zou zijn door pogingen tot vertraging dit werk te belemmeren. Daarom zou hol door en door onzinnig zijn, als nu de bloedige dans op den Balkan 'begon en als opnieusv een oogst van verschrikking in deze schijnbaar onuitputte lijke velden zou opgroeienMaar niemand kan ontkennen, dat de toestanden op den Bal kan moeielijker en onzekerder zijn dan ooit en dat er van het stabiel evenwicht, waarvan in Bukarest gesproken werd, geen sprake is. Turkije zou eene dolzinnigheid begaan, als het voordat het de dreadnoughts bezit en met het oog op de houding van Rusland en Ru- menie den strijd aanbond. Nog erger zou de misslag van het Grieksche kabinet zijn, dat Europa om zoo te zeggen als bondgenoot heeft en, in plaats van dezen machtigen vriend er voor te spannen, liever verkoos de krach ten van den staat te verbruiken. Hoop op winst aan gebied zou daarbij met bestaan en nog minder de zekerheid, dat de geteisterde Grieken in het Tunkenland niet dan eerst recht gemarteld en weggejaagd zouden wor den. Maar op den Balkan moet men zeer dik wijls rekenen met den stelregel: „Ik geloof het omdat het onzinnig is.- Duitschiand. In ;de onlangs te Frankfort gehouden ver gadering van de vereen! ging Deutsche Rhedn- mündung werd mededeeldng gedaan van een schrijven van den Pruisischen minister van openbare werken von Breitenstedn, inhou dende idat hij den reigecringsbouw-meester van den waterstaat HeLmershausen heeft op gedragen een onderzoek, in te stellen in hoe ver een waterweg van den (Rijn naar de Noordzee, uit te weren met inachtneming eencr verdieping van den Rijn tot Keulen en met het doel het directe verkeer van den «Rijn naar zee zooveel mogelijk in .de hand te werken, ivoor ide tegenwoordige Rijn- scheepvaart gelijkwaardige of betere scheep vaartverbindingen kan tot stand brengen, ten aan welke eisdh.cn tot het (bereiken van dit doel het kanaal zou -moeten vo&doen, wat de diiepte en breedte van het vaarwater, de grootte en het aantal van de sluizen, het be drag der tolrechten enz. betreft. Gelijktijdig zullen door den minister Aan landbouw on derzoekingen worden bevolen over de terug werking van zulk een kanaal op de bebouwing van de doorsneden landstreken en (door den minister van handel onderzoekingen over die beteokenis van een Rijn-zeekanaal voor de economische ontjginning van de daardoor aangevoerde ijzarerlslagen. Frankrijk. De Kamergroep ran de vereenigde radica len heeft in de legerco-minissie 13 leden ge kozen, d!ie allen voorstanders van den twee jarigen diensttijd zijn. De vereenigde socia- listien hebben 7 leden naar deze commissie •afgevaardigd en ide republikeinsche socialis ten 2, die eveneens voorstanders zijn van den tweejarigen diensttijd. In de 44 leidien tellende lcgeroommissie hebben 22 tegenstanders tvan de dricjarenwet zitting. P a r ij s22 Juni. In een dronk, dien hij uitbracht op een déjeuner, dat hij gaf ter eerc van admiraal Rousini, het hoofd van den genei'alen staf der Russische vloot, verklaar de de minister van marine, dat Frankrijk de pogingen toejuicht, die Rusland aanwendt tot versterking van zijne zeemacht. Hij drukte de hoop uit, dat de admiraal den indruk zou meenemen, dat Frankrijk voor geen enkel of fer terugschrikt om trouw Ie blijven aan zijne betrekkingen van bondgenootschap en vriend schap. Admiraal Rousini antwoordde, dat het hem verheugde mondeling van gedachten te heb ben kunnen wisselen met den directeur van de hoogeschool der marine. Ilij prees de ■vruchten, die het Russische leger had geplukt van het bestudeeren der laktische methodes van het Fransclie leger. De minister van oor log betuigde hierv oor dank; hij drukte zijn ver trouwen uit in de hoogc waarde van de beide legers, die onder alle omstandigheden op de hoogte van hunne taak zullen zijn. Hunne ge combineerde ki acht is de beste waarborg voor de vreedzame neigingen van de beide bond- genooten. Engeland. Londen, 22 Juni. Bij de behandeling van do begrooting deelde de minister Samuel mede, dal verschillende uilkeeringen aan de plaatselijke besturen, waarvoor in dc begroo ting geld was uilgetrokken, dit jaar niet kon den geschieden. De voorgestelde verhooging van de inkomstenbelasting zou daarom met een penny verminderd worden. Londen, 22 Juni. Redmond heeft aan de United Irish League in Amerika een ver zoek geseind om geld over te maken tot ver sterking van de lersche vrijwilligers. Italië. Rome, 2 2 J u n i. Bij de verkiezingen voor de lagere bestuurslichamen hebben de com promislijs ten van de constitutioncelen en de katholieken de socialisten geslagen in Padua en Pavia. Oostenrijk-Hongarije» Prins Gottfried von Hohoniohe-Schillings- fürst, die bestomd is voor het ambt van am bassadeur in Berlijn als opvolger van graaf Szogy.euy-Mariah, is een neef vin den gewe zen (Duitschen rijikskanselier vorst Chlod- wig Hohenlohe. Hij is ■vroeger militair at taché in Pelersbuiig geweest en was in 1907 aan dc 'Berlijnsche ambassade toegevoegd. In het vorige jaar was hij de overbrenger van de destijds veel besproken eigenhandige brief van keizer Frans Jozef aan den Gzaar. Hij is getrouwd met aartshertogin Maria Henriette, een dochter van aartshertog Fre- dterik. Bij het sluiten van dit huwelijk werd aan de prinses het recht verleend don titel ,,keizeirlij!kc hoogheid" te blijven voeren. Zij zal echter, om ranggesahillen aan riet Bel lij nsche hof te voorkomen, afzien van het voeren van dezen titel zoolang haar gemaal het ambt van «ambassadeur bekleedt. Rusland. Petersburg, 22Juni. De rijksraad heeft het wetsontwerp aangenomen tot heffing van invoerrecht van uit het buitenland in Finland ingevoerde graanproducten. In Albanië. Romc,22Juni. (Agcnzia Slefani). De re gecring heeft, ofschoon dc daarvoor gestelde termijn reeds voorbij was, twee parlementairs naar de opstandelingen gezonden, om een wapenstilstand te sluiten, opdat eeue afspraak zal kunnen gemaakt worden voor een samen komst van vertegenwoordigers der beide par tijen. Deze samenkomst zul den 23en plaats hebben op de brug bij de lagune. Durazzo, 21 Juni, 1U uur namiddags. De vorst sloot lieden voormiddag, ou verzoek van de aanvoerders der rebellen een twee- daagschen wapenstilstand. Naai' verluidt zou den de rebellen niet ongezind zijn zich te on derwerpen. Onder de Nederlandsche officie ren moet daarover ontstemming hecrschen; zij zijn 't met den maatregel van 'Lu vorst niet eens. Du razzo,22Juni. Het wordt bevestigd, dat de Albaneesche regeering aan de opstan delingen een wapenstilstand van drie dagen heeft toegestaan, om aan de aanvoerders ge legenheid te geven tot bespreking van den toe stand. De Duilsohe kruiser Rreslau is liier aangc komen. Durazzo, 22Juni. (Agenzia Stefani). Mi nister-president Turkhan Pacha heeft giste renavond aan den ilaliaanschen gezant Aliotti den volgenden brief overhandigd; liet ver heugt mij te kunnen constateren, dal in de bij Muricchio en Ghhiigo in beslag genomen za ken niets bezwarends gevonden is. Op grond van de onschuld van deze beide heeren is het leedwezen van de Albancesclie regecring over het betreurenswaardige voorval kenbaar ge maakt. Iiet is overbodig hieraan toe te voe gen, dat dc regeering alles zal doen om eene herhaling van zulke gebeurtenissen te vermij den. Baron Aliotti is van meening, dat bet inci dent met deze verklaring geëindigd is. Durazzo, 22 Juni. Volgens berichten, die naar hel Nederlandsche commando zijn overgebracht, hebben eergisterenavond de van het zuiden opdringende regeeringstroepen, in 't geheel 1000 man sluik, bij Karaboenar en Luscliina een hevig gevecht gevoerd met on geveer 600 opstandelingen, die de daar aan wezige hoogten bezet hielden. De rechtervleu gel van de regeeringstroepen stond onder commando van den majoor Besim Bey en den Nederiandschen kapitein de Jongb, het cen trum onder dat van Moereddin Bey lora en Hisckmid Toska en dc linkervleugel onder dat van Bektasch Bey. De regeeringstroepen worden teruggeslagen en gedrongen naar Freri, aan de Sememi-rivier, waar zij tegen woordig slaan. Durazzo, 22 Juni. Pronk Bib «Doda heeft van de irogeeaing een tweede kanon ver langd, oni met zijne troepen de stelling, die hij bezet houdt vier uren noordelijk van Du razzo. te kunnen verlaten en den opmarsck tegon de rebellen le kunnen (beginnen. Het ka non is reeds door dein ingenieur Haeseler aan bootrd van de Gisela naar de stelling van Pronk gébracht. Gisteren en heden zijn manschappen tot aan de vooruit gebrachte stellingen tegen Rasl'hoel gaan zoeken naar de in den slrijd gevallenen. Er werden 50 lijken gevonden, die heden ter aarde zijn besteld. Dé verliezen van de regoeaingsLroopen in den iaatsten aanval tegen do opstandelingen bedmagen omstixxsks 80 do oden en 120 gewon den. .Van den 20 man sterken gendannericpost bij Porta Romana zijn 4 gediood cm 14 gevan gen genomen, terwijl 2 ontkwamen. Ooggetui gen vain den Iaatsten (aanval «berichten, dat de rebellen de «gewonden zonder pardon afmaak ten. Wcenen, 22 Juni. De Albaniscke Kor* respondenz bericht, dat Arif Hikrnet, die den opstand in Midden-Albanie heeft voorbereid, in den slrijd zwaar gewond en in hel mili taire ziekenhuis te Uskub gestorven is. Durazzo, 22 Juni. De vorst heeft Meh- racd Bey Konitza tot minister van buitenland- sche zaken beuoemd. Over de onderhandelingen en de verdere gebeurtenissen, waarvan ae (beiioliteci a.« Du razzo thans gewagen, sdirijtfl de Nordd. Allg. Zcitung, dal con bopaald oordeel over dun toe stand in Albanië thans niet kan wieden gc- cld. De Franlkf. Ztg. waarschuwt, dal alle berichten uit Durazzo mol voorzichtigheid moeten worden opgevat 2/Cifs op eene zoo kleine 'oppervlakte als hot beiegaixle stadsge bied (beslaat, vernoemt- men -meer verzinsels, praatjes en ovemdmijAÓngon dan naakte feilen. In een bericht van do «Milaiiocsche Secoio uit Durazzo wortlt de toestand van den vorst als bepaald wanhopig geschetst. Dc stad is ingesloten. Zoowel dc Mirdïlon en Malissoren als do soldaten van de voormalige lijfwacht van don sultan willen zich nog slechts tot de verdediging van. de stad bepalen, maar niet meer aanvallend tegon do opstandelingen, op- tiredien. Ook do Nedetrlandsolio officieren heb ben den A'onsl laten welen, dat zij niet nog maals de verantwoordelijkheid op zich kun nen nemen om oen troop, ciio niet meer naar huiQie bevelen luistert, voor den vijand te birchgan. Tegelijk bobben zij aan dc interna- .lionailo coruimole-convimissie laten welen, dat zij zich slechts wdlcn lalion leiden door de be sluiten vain de Landcnsche conferentie, die op de organisatie van dc gendarmerie betrekking hebben. Hiertoe is hut terug te brengen, dat de vorst nieuwe onderiiandeli'ngon niet de op standelingen hoefll aangeknoopt. Over dezie onderhandelingen wordt bericht, dat de rebellen in beginsel (bereid zijtn, zich mot de iregeoring te varslaan. Zij verlangen vrijstelling \an den militairen dienst en Aan do 'belastingen godlurendc tien jaren. De Al- banasdhe [Kourespoiwkenz bericht uit Durazzo, dat do parlementairs van de rebellion de re geering hebben «aaangefcocteai den vorst, den onafhanlkelijlkon slaat 'Albanië en de Albanee sche vlag te erkennen. De vorst verlangde echter de uitlevering van de veroverde en ook van de door Essad Pacha geleverde wa penen en munitie, voorts de uitlevering van alle leiders der beweging. Dit AVeigei en de rebellen, die slechts eenagen van de leider.^ maar geeiue wapenen willen uitleveren. Turkije. Dc correspondent van dc Frankf. Ztg. te Konslanlinopel bericht, dat de toestand daar thans met grooterc kalmte en meer optimisme bcoordéeld wordt. Een ervaren diplomaat drukte de mccning uit, dal dc Grieksche re gecring uit het antwoord van de Porte, al naar dc behoefte, oorlog of vrede kan aflci- Begin de veredeling van «uw hart niot met het a ank wecken van goede beginselen maar met hei uitsnijden van slechte. 38 door MARIE DIERS Schrijfster van Dokt er Joost en zijne /.even zoergen", An 7. vertaald door Cato W. Westenberg. Bij stukjes en beetjes kreeg Lütte dit alles te hooren. Den oenen dag kwam er een halve zin uit den mond van ilans, den volgenden dag de andere helft. Dikwerf ook zat Hans alleen inaar bij haar in de woonkamer, had zijn eene been oyer 't andore gelegd, zette een koppig, boos gezicht en zei niets. Dan kostte het hem veel moeite, op ©ene vraag van Lütte den mond eventjes te openen. Maai bij zal dan als vastgespijkerd naast haai, tol ze hem wegzond. Op zekeren dag kwam hij thuis, wierp een beetje haastig zijne pet onder eenen stoel zooals gewoonlijk, er kon immers later best even naar gezocht Avorden en zei: „Moeder is in de stad. Ik heb haar gesproken. Ze komt later bij U." „Dat is erg best," zei Lütte. Hij zweeg en lepelde zijne soep. Daarbij ging hij weer zoo haastig te werk, dat hij zich verslikte. Plotseling hield hij op, had éene hoogroode kleur en zei stotterend: „Juf frouw Thomasius als 't U belieft als ze komt, zegt U ei' haar dan niets van." Lütte vroeg niet: Waarvan? Er was immers sleahts een ding denkbaar, waarop dit ge zegde betrekking kon hebben. Ze kon echter bijna niot laten te vragen: Waarom? Doch ook dat deed ze niet. Het was even overbodig. Wat voor nut had het, den jongen te nood zaken tot uitingen, die toch slechts ten na- deele van zijne moeder konden zijn? Ze had ook waarschijnlijk niet Yeel kunnen zeggen, om hare oer te redden. Zeker, ze had het zich heel gemakkeljjk kunnen maken en het vierde gebod kunnen precken. Als men geen ander doel heeft, dan tc zwelgen in zijne eigen schoone woorden, zonder deze in allen ernst, in alle eerlijkheid in praclijk te brengen, dan kan men tol groote bevrediging van zich zelf heel goed veel pra ten en weinig doen. Maar Lütte was tenminste toch nog verstan dig genoeg; niet de uitdrukking op het gezicht van den jongen te voorschijn -te willen roe pen, die op zulke schoone woorden had moe ten volgen. Van pre eken had hij in zijn ouder lijk huis wel zijn deel gehad. Wat zou hij ge zegd hebben, als zij er ook nog wat bijge voegd had? „De volwassenen zijn het toch al- lijd met elkaar eens." Was deze algemeene veroordeeling der vol wassenen dan niot ook op haar van toepas sing geweest? Och, moeders en tantes, werpt toch eens de spreektrompet der preeken Aveg cn gaat eens eerlijk met jullie kinderen oml Daarom zweeg Lütte en ging zoo eerlijk met haren grooten pleegzoon om, dat ze niets ant woordde op zijn verzoek, hetwelk de hardste aanklacht tegen zjjne moeder wasu {Na tafel ging hij dezen keer dadelijk nan het werk in de zijkamer. Door de open geble ven deur zag Lütte het Aoorovergebogcn, roode hoofd. Een oneindig groot, tecder medelijden maakte zich van haar meester. Ook jij bent een verlaten kinderhart! dacht ze aangedaan. Wat doorleeft zulk een arm, jong zieltje niet allemaal, voordat hot zich sluit en zicli tegen de eigen moedor keertl Ik weel liet immers wel, welk oenen slrijd je met je zelf voert, om openhartig te kunnen zijn. O, jullie jonge kinderen I Is het niet, alsof alle liefde op aarde zich opmaken moest, om op jullie neder te dalen, op jullie, die het hei ligste ontbreekt en nu moet hooren: Hij is hard, liij is van steen, hij is liefdeloos! Liefde loos, 't is wat moois! Waar was de liefde, toen het kind er behoefte aan had, toeu het zoo ontzettend hulpeloos was? O, jullie kin deren waartoe anders is de liefde op aar de, als het niet voor jullie is Daar stond ze, sidderend, met gevouwen handen. De jongen zat tc schrijven. Hij wist het niet, Avat zich daar achter hem opende. Hij wist niet, dat hel een hart was, zoo Avijd zoo groot, zóó oneindig ruim, dat het alles cn allen omvatten kon, zoo onoverwinnelijk in zij:ne sterkte dat hot het hart was, waarin de vrij geboren, aan tijd noch plaats gebonden liefde van tante Lütte zetelde, tante Lülte's liefde, eene reflectie van Gods liefde, welke aan maat noch gewicht, noch aardsch tijd rekening geboeid is. Een uur later kwam mevrouw Ulfers, de vroegere Flora ThieL ZIJ ook was veranderd en was zeer dik geworden, en zag er daarbij ongezond en vroeg oud uit. Over haar ge- heele zijn lag die onrust, di.o dikwijls ontstaat uit schüiïbescriaving en schijnontvfikkeling bü personen, die zich beter en voornamer Avillen A'oordoen, dan ze zijn. Zc wilde Ohrisla vrien delijk behandelen en toch weer niet te voor komend, praatte veel en ging bestendig van den oenen toonaard in den anderen over. Daarlusschendoor kwam de rijke heere- boerenvrouw om 't hoekje kijken en zei ze met gemaakte nonchalance, dat haar koetsier eeue mand met eieren en worst zou brengen. „Opdat 'hier ook overvloed heersche," voegde ze er op genadigen, schertsenden toon bij. Het meest toonde ze de onevenwichtige on zekerheid van haar karakter tegenover haren zoon. In de eene minuut yond ze, dat het goed was, als Ghrisla haar als teedere moeder zag, in de volgende meende ze, dat het haar beter kleedde en haar waardiger deed schijnen, als ze op koude, majestueuze wijze met hem sprak, hem berispte over zijne das, zijn haar cn zijn gemelijk gezicht en tegen Christa in zijn bijzijn sentimenteel over hem klaagde. Een verstandig woord kon er in al die oogenblikkcn niet gesproken worden en Lütte beproefde het ook maar niet. Ze had geenen lust, met deze vrouw over het karakter van Hans le spreken, en ze verwachtte van zoo'n gesprek ook niets goeds. Zij vond altijd, dat men het best eenen mensch kan kennen, als men ziet, hoe hij staat tegenover datgene, wat hem het naast aan, het hart ligt, en dan niet, doordat men direct het gesprek er op brengt, doch door te zien, hoe hij zich dan onwillekeurig over 't geheel gedraagt, zonder dat hij weet, dat hij gadegeslagen wordt. Daarom liet ze Hans ook in de kamer blijven en zond hem eerst weg, toen zijne moeder over de stadsnieuwtjes begon. In Ghrista's binnenste echter stormde het. Deze vrouw, die slechts door de allcropper- I» vlakkigste instincten werd gedreven, wilde dezen moeilijk te behandelen jongen leiden en uitspraak doen over zijne daden.' Toen de vrouw weg was, was het haar niet mogelijk, met den jongen oen woord over haar te sproken of hem aan te zien. Ze zat in den grooten stoel mot dc armleuningen uit BunLhorp op hare plaats voor t raam, keek naar het jagen der natte sueeuw buiten en gaf hare eigen ziel ten prooi aan den storm der indrukken, die er mee speelde evenals dc wind met de sneeuwvlokken buiten. Als alles eens anders was geweest als zij zij de moeder was van dezen jongen? De wind dreef de dwarrelende vlokken heen en weer. Zoo ook was het met hare ziel; deze vloog en zweefde, als ware het een stof felijk vliegen en zweven, door oneindige tijd ruimten, door heele werelden, door sterren, en eindelijk naar dc aarde terug. Het gelaat der droomster bij het venster straalde van eene zachte, stille innerlijke warmte. Ze stond op cn ging naar de kamer daar naast. Hans zat daar nog steeds en werkte of werkte misschien niet. Zijn hoofd was voorovergebogen en hij hief het niet op. Een oogenblik stond Lullc naast hem. Ilaar scheen het nu weer, alsof het nu eenmaal haar grootsch, verheven, moeilijk en heerlijk lot was, meer te hebbea dan moeders, ineer te zijn dan zij, alsof ze van kind af aan was opgevoed voor deze wonderlijk mooie liefde van eene tante, die alle grenzen en eindigheden der moederliefde noch eerbiedigde noch kende, doch die, bestaande in eene onuit puttelijke onmetelijkheid, die 'haar zelf een raadsel was, zich zélf steeds weer uit cigca> kracht herschiep. Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1