DE E EM LAN DER". Woensdag 24 Juni 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LUTTE. N°. 302 12a* Jaargang. AMERSFOO Roofdredactenri Mn D.J. VAN SCHAARDENBURQ. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS! Per 9 maanden voor Amersfoort f 1.00* Idem franco per post 1.50* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. -Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant Tersohjjnt dagelijks, behalve op Zon* en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en beriohten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Von 1—5 regel... f 0.00. Elko regel meer0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Grooto letters naar plants ruimte. Voor handel on bedrijf bestaan reer voordoeligo bepalingen tot het herhaald adverteoron in «Ut Blad, bij abonnoinent. Eeno circulaire, bovattunde do voorwaardoa, wordt op aanvraag toegozonden. Politiek Overzicht. D« beweging noor vrouwen kiesrecht in Engeland. Eersie mi nis tor Asquilh heelt ecne auciien- Uë verleend aan eene delegatie van zes vrou wen, vertegenwoordigende de voorstanders van vrouwenkiesrecht in Oost-Londen. Hij verklaarde, dat het hem genoegen deed, deze delegatie te ontvangen, niet alleen omdat hij vernomen had dat liare committenten de mis dadige methodes van de suffragettes niet tot de hare maakten, maar ook omdat de zaak van de arbeidsters in Oost-Londen belangstel ling waard was wegens de economische om standigheden, waarin zij zich bevinden. Hij voegde daaraan toe, dat hij toestemde, dat die omstandigheden slechts beter zouden kunnen worden, wanneer de arbeidsters het recht had den vertegenwoordigers te kiezen in het parle ment, en verklaarde naar aanleiding hiervan: „Ik heb altijd gezegd, dat als men het kies recht aan de vrouwen wilde geven, dat aan hen gegeven zou moeten worden onder de zelfde voorwaarden als aan de mannen. Dat moet een democratische maatregel zijn. Wan neer het verschil van geslacht geen voldoen de reden is om te rechtvaardigen, dat het stemrecht aan het ©ene geslacht wordt ver leend en aan het andere wordt geweigerd, dan rechtvaardigt hel verschil van sekse a for tiori niet, dat aan de vrouwen een beperkt kiesrecht wordt toegestaan, tci wijl aan de mannen het kiesrecht zonder beperking wordt verleend. Wanneer deze verandering moet worden aangebracht, laat ons haar dan flink onder de oogen zien en op geheel democra tische grondslagen toestaan." Deze verklaringen van den Engelscheu eer sten minister hebben zeer de aandacht getrok ken van de Londensche politieke kringen. Niet zonder reden, want tot dusver stond de heer Asquith bekend als een beslist tegenstander n het vrouwenkiesrecht, waarvan hij de ernstigste bezwaren duchtte. De sympathieke woorden, die hij thans daaraan wijdde, ver lenen dus alleszins belangstelling. Zij wijzen op eene kentering in de meening Yan het hoofd der Engelsche regeering, die kan worden aan gemerkt als een bewijs, dat, ondanks den weerzin dien de propaganda van de militante suffragettes in steeds toenemende mate ver wekt, toch het vrouwenkiesrecht zelf niet in sympathie verliest. Het is een onweerspreke lijk feit, d L mrs. Pankhurst en haar aanhang van brandstichtsters en bomraenwerpsters de grootste vijandinnen zijn van de zaak, waar voor zij zeggen alles te willen opofferen. Dat is helaas waar in den meest letterlijken zin, want zij vergrijpen zich bij voorkeur aan leven en goed van anderen. Konden zij er toe komen hare methode -san propaganda te veranderen, dan zouden zij aan de zaak, die zij voorstaan, den besten dienst bewijzen. Maar er is, helaas! weinig kans, dait dit zal gebeuren. Voor deze vrouwen zijn de woorden aan doove ooren ge preekt, die eene Fransche suffragette, de be kende madame Yvette GuiLbert, hun onlangs toeriep: „Wreekt u niet aan oude schilderijen, aan brievenbussen, aan winkelruiten, en steekt geene kerken in brand. Want als gij dit doet, n verwijdert gij u van het doel in plaats van heit te naderen, en gij verwekt haat en weerzin tegen eeno zaak, die alle menschen met een ruim gemoed ondersteunen, wanneer zij met waardigheid en temperament wordt voorgestaan." De heer Asquith heeft zijne verklaringen aan de deputatie uit Oost-Londen ingeleid met de opmerking, dat hij haar ontving, omdat hij vernomen had, dat hare lastgeefsters zich in hare propaganda onthielden van het begaan van misdadige wegen. Dat was niet anders te verwachten, want voor hen, die de misdaad aanwenden om hun doel na te streven, is de audientiekainer een minister natuurlijk gesloten. Geen regeeringsman zou zich met hen kunnen inlaten. Hiervan geldt wat wij onlangs in de Yossische Ztg. van een Duitschen schrijver hefifeesn gelezen: „De propaganda van de daad is eene methode va:i den pol ill eken strijd, die op zich zelf met hel anarchisme nieis te maken heelt, maar in den dienst van iedere poülieke rich ting kan worden gesteld. De Engelsche suffra gettes hebben haar zich toegeëigend. Hare da den hebben precies hetzelfde karakler als dv vermoording van keizerin Elisabeth van Oos tenrijk door den anarchist Luccheni en als de bom, die een andere anarchist onder de bezoekers van een café in Parijs wierp. Even als deze misdrijven niets anders ten doel had den dan eene bloedige reclame voor de ideeën van heL anarchisme, zoo willen de misdrij ven van de suffragettes slechts dit eene: de kreet „Votes for women!" moet zoo luid wor den, dat er niemand meer m Engeland is, die hein niet hoort. In den dienst van het vrouwenkiesrecht zijn tot dusver gceue zoo zware misdrijven begaan als in dien van het anarchisme. Daarentegen zijn de misdrijven van de suffragettes veel tal rijker; er gaat geen dag voorbij, waarop wij niet van eene nieuwe euveldaad hooren. Het anarchisme heeft in de laatste jaren meer en meer afgezien van de propaganda van de daad; de kiesrechtbeweging van de Engelsche vrouwen brengt haar nu in een ongekenden omvang in toepassing. In dezen zin zuilen wij de daden van de En gelsche suffragettes in het oog moeten hou den, niet met ijdele nieuwsgierigheid of mo reels verontwaardiging, maar met den waar- nemersblik van den onderzoeker en van den politieker. Wanneer de Engelsche suffraget tes succes hebben, dan zullen andere richtin gen niet aarzelen, zich hare methodes toe te eigeoicn, en een zeer bedenkelijk strijdmiddel zal den politieken strijd der toekomst ver scherpen. De parlementaire obstructie is van land tot land gegaan. Na eene overwinning van de suf fragettes zou ook de propaganda van de daad overal navolging vinden. Dat de suffragettes de nederlaag lijden, is dus niet alleen eene zaak van Engeland, maar eene zaak van onze geheele cultuur." Duitschland. Kiel,23Juni. Een Engelsch eskader, be staande uit vier linieschepen en drie kruisers, Is heden voormiddag 0111 9.10 biimengcloopen voor Friedrichsort. Met de Duilsche batterij aldaar werden saluutschoten gewisseld. He» eskader zal tot den 3üen Juni hier vertoeven. Frankrijk. Een onder voorzitterschap van den presi dent der republiek gehouden ministerraad heeft de minister van financiën Noulens ge machtigd bij het parlement de voordracht in te dienen betreffende de heffing van de di- reote belastingen voor 1915. Het wetsontwerp zal de reeds aangekondigde kapitaalbelasting bevatten. De minister van financiën heeft de overtuiging doen kennen, dal het parlement nog voor het nationale feest op 11 Juli kan komen tot afdoening van alle financieele kwestiën, zoodat de president der republiok de reis naar Rusland, die op den 17en Juü is be paald, niet zal behoeven uit te stellen. Engeland. L0 11 d en, 23 Juni. In het hoogerhuis •diende lord Crewe het wetsontwerp in tot amendeering van de Homerule bill. Daarin zijn opgenomen de voorstellen, die door den eersten minister Asquith den 9cn Maart zijn aangekondigd ter ^tegemoetkoming aan de bezwaren van Ulster. De leider van de oppositie lord Lansdowne zeide, dat deze voorstellen niet beantwoor den aan de eischen van den toestand. Londen, 23 Juni. Heden morgen is een gezelschap landbouwers uit Zuid-Afrika i«» Southampton aangekomen, dal eene iandbouw- studiereis wil ondernemen in Engeland, Schot land en Nederland. Londen, 23 Juni. Gisteren werd eene bom ontdekt in het voorportaal van de kerk van St. Mary le Reading. Kort geleden bevatte een ongeleckenden brief van eene suffragette do voorspelling, dat een aanslag tegen deze kerk zou worden gedaan. De politie heeft in born in beslag genpmen. Portugal De ministerieeic crisis is een gevolg van de tooneelen van geweld in de laatste Kamerzit tingen. naar aanleiding van de debatten over de concessie voor de exploitatie van de Tajo- watervallen bij Rodao ten gunste van den af gevaardigde Antonio Maria Silva en de daar in door het gerechtshof voor be&tuursgeschil- len gedane uitspraak. De concessie wordt door de drie democratische ministers, die inden-tijd door Bernardino Macliado in het kabinet ge roepen, als onwettig beschouwd, juister ge zegd onwettig geworden op grond dat de hou der van de concessie thans afgevaardigde is en een afgevaardigde naar hunne meemiig niet in het genot mag zijn van ecne staatscon- cessie, terwijl de voorstanders van de conces sie de regecring trachten te bewegen, de op vatting van de onwettigheid der concessie niet le laten gelden. De strijd lussclien de aanhangers van den democratischen leider Alfonso Costa en de aanhangers van den conservatief Antonio José Almeida neemt hevige vormen aan, die ecne vreedzame bijlegging van de krisis zeer be- mociclijkt. Men gelooft, dat het zal komen tol eone reconstructie van het ministeiie-Macha- do, echter zonder dat besliste partijmannen daarin worden geroepen. Lissabon, 23 Juni. Het nieuwe rainis- teric-Bernardio Mach ado is in samenstel ling gelijk aan het vorige. Alleen is de por tefeuille van financiën opgedragen aan San tos Lucas, en die van openbare werken aan Almeida Lima, terwijl Mach ado zelf tijde lijk is opgetreden als niinisler van justitie: Weenen, 23 J u n i. De keizer begeeft zich den 27en naar zijn zomerverblijf te IschL Rusland. Petersburg, 2J Juni. Het officieelc 111 formatiebui eau is gemachtigd lot de verkla ring, dal de minister van builenlandsche za ken tegenwoordig bezig is aan het opstellen van een uitvoerig antwoord op de laatste nota van de Duitsolie regeering, die heeft ge weigerd liet Russische standpunt tc erken nen, wat de betaling betreft van de Duitse..c „Wehrsteuer' door in Duilscliland wonende Russische onderdanen. Dit standpunt is dal de betaling van deze belasting 111 strijd is met bet recht. liet antwoord zal binnenkort dooi den Russischcn ambassadeur le bei lijn aan dt Duilsche regeering medegedeeld worden. Bulgarijë. De minister-president Radoslawow heeft in de Sobranje verklaard, dat Bulgarije den vre de tusschen Turkije en Griekenland gehand- haald wensoht te zien, maar als dat niet ge lukt zich van elke inmenging zou .nLouden. Bulgarije werkt met succes aan zijn horstel cn wil de reeds begonnen herleving niet door avonturen in gevaar brengen. Hoe vlug hel land zich liei stelt, blijkt uil een officieel rapport over de ontvangsten van den staat, waaruit blijkt, dat de gewone inkomsten van het land in de eerste vier maanden van het jaar in ronde cijfers 20 miilioen liooger zijn dan in de zelfde maar.d van 1913. Uit deze gewone inkomsten is door liet bestuur der Bulgaarsche staatsschuld 3 ?eds een bedrag van 17 miilioen gereserveerd voor de coupon van hrt tweede halfjaar van 1914. In Aibance. Weenen, 2 3 Juni. Het Frcradenblatt schrijft naai- aanleiding van het arukel van de 'irihuna: Wij begrijpen dat daar, waar men de onafhankelijkheid van Albanië niet wil, mei groote vreugde de stemmen heeft begroet, die zoodanig iuiddon alsof de betrekkingen tus schen Oostenrijk en Italië ongezellig moesten worden. Ook klonken die stemmen natuurlijk als muziek allen in de ooren, die telkens weer wachten op eene scheuring in den driebond. De werkelijkheid vernietigt, zooals zoo dikwijls reeds, al zulke verwachtingen. Oostenrijk en Italië zullon ook verder eensgezind optreden in Albanië. De vorst heeft bewezen, dat de stormen zijn moed niet hebben geknakl.Oos- lenrijk eu Italië komen voor hem op en vin den daarbij de welwillendheid van de andere mogendheden. Durazzo, 23 Juni. De regeering heeft gisteren alle personen van het mannelijk ge slacht, van den leeftijd van 14 tot 50 jaren, uitgenoodigd mede te w erken tot de voltooiing van de versterking der stad. Weenen, 23 Juni. De broeder van den vorst van Albanië, prins Günthcr von Schöu- burg-Waldcnburg, is gisteren uit Bukarcst hier aangekomen en vertrok des avonds naar Du razzo. Dc Albanisohe Korrcspondenz bericht uit Durazzo, dat de vorst den gewezen Turkschen generaal Fazil Paclia Tppiani tot consul-gene raal in Bel rado heeft benoemd. Durazzo, 23 Juni. (Gorrespondcn- ti&burea-u). Ondanks den wapenstilstand, -on dernam dc vijand gisteren avond om elf uur aanvalspogingen. Hij opende ©en hevig vuur tegen de verschanste stellingen van de re- gceringslroepen, die hot vuur levendig be antwoordden. Na korten tijd namen ook de kanonnen deel aan den strijd, die echter na een half uur verstomden. 2 2 Juni, 10.30 des avonds. (Agcnzia Stc- funi). Nadat de troepen opstandelingen, die iTciïk Bib Ooilu ingesloten hielden, met t oog op den wapur. tilsland zicll hadden te ruggetrokken, deed Prenk Big Doda een aan val op de opstandelingen. De bui gum - er van Schink protesteerde in Djra/zo wegens (leze sciiendine van den wapenstilstand, waarop de rejecting Prenk beval de vij .1- (ielijkhedcn te staken. (Corrcspondenticburoau). Heden voorn !- dag bracht oen parlementair van de ops.d.i dolingen hel verzoek over, dal de voi^t vel zou geven, dal Prenk Bil) Doda het 1 bardement aou staken, w aardoor li ij t zijne kanonnen groote verwees ling. .1 11 aangericht onder de bevolking van i; 1 gcslanc gebied. Dc wapenstilstand is verier.-.<1 iot Woensdag morgen. Durazzo, 22 Juni. (Correspon uit bureau 10 uur 's nachts). Aan een >.v .:.rwr wonde gevangene, den Kaimnkan van Sc werd bericht, dat het kabinet voor Iki,. ».e doodstraf door den strop had gecischt. waar tegen majoor Kroon incl kracht opkwam. Lit dankbaarheid voor (leze luuua-iwr deed hij daarop dc volgende mcdedccliagcu ril liet kamp der rebuiltn: liet aantal (Kr up 1 de lingen bedraagt 5.OU, daarvan zijn c. leehls 3U00 oprechte aanhangers der bewegi waar van hij zelt dc ziel geweest 1 Oi:\c-.er 15U0 personen, die zijn partij had.K ge..ozcn, ston den onder leiding van een voormaii; :i poli- iie-beambte uit KonstanUnopcl en een voor- maligcn Turkschen eersten luitenant. Hij wal de zijne troepen aansporen de wapens neer te leggen en heeft 111 dien geest een brief aan hen geschreven. Uit het Zuiden van Albanië wordt gemeld, dal de regeoringstrocpen aan de Semenirivier door de opstandelingen zijn verslagen, waar bij geschut en een machinegeweer zijn verlo ren gegaan. Majoor Kroon is voornemens het geheele boscJiachligc landschap tusschen dü stad en den Rasboel door de stadsbevolking vlak te doen maken, teneinde een vrij overzicht over het moeras te verkrijgen, Over den toestand in Durazzo bericht de Berlijnsche oorrespondent van dc Köln. Ztg., dat volgens dc van daar ontvangen berichten do toestand steeds onbeslist schijnt tc zijn. De rust van de laatste dagen schijnt op dc stem ming van de verdedigers niet bepaald gunstig gewerkt te hebben; vooral onder de Mirditcn moet eene zekere strijdensmoehcid heer- schen. Het is mogelijk, dat deze stemming weer zou plaats majken voor eene van grootere energie, wanneer er eene nieuwe bestorming van de stad door de opstandelingen plaats had. Maar ook in het kamp der tegenstan ders van den vorst 6chijnt na dc groote krachtsinspanning van den laatsten tijd eene zekere vermoeidheid mee te spreken. Tegen over de verdedigers van Durazzo behouden zq ongetwijfeld nog altijd eene sterke over macht, en het gevaar van een nieuwen aan val blijft bestaan. Aan dc Frankf. Ztg. wordt uit Berlijn ge schreven, dat de berichten uit Durazzo niet toelaten zich. een bepaald oordeel le vormer. over den militairen toestand en over de hoofd vraag, of Durazzo op den duur zich zal kun nen staande houden, en wat met den vorst De hoofdzaak is niet op welke wijze wij om<s ongeloof uitspreken maai* wel, hoe ons gelood op ons leven, werkt. 89 door MAPJE DIERS Schrijfster van „Dokter Joost en zijne /.even zorgen", enf7 vertaald door Cato W. Westenberg. Tot hare eigen verbazing had ze zich plot seling neergebogen, den jongen om den hals gopakt en hem een en kus op zijn rood haar gegeven. Met eene onwillekeurige afwerende bewe ging richtte hij zich op, maar het was te laat. Den kus van tante Lütte had hij te pakken. Hij keek haar eenen oogwenk met groote, vragende kinderoogen in het gelaat, ging toen Weer recht op zijnen stoel zitten en las ver der, alsof er niets gebeurd was. Zij echter streelde met hare koele hand zijn heet, jong gezicht en dacht: Jij arme, lieve jongen! keerde zich om en ging weer aan hare eigen dagtaak. Kort Ajoor Kerstmis vroeg Hans: „Komt U Wet de feestdagen bij ons?" Zijne moeder had er indertijd over gespro ken en later hadden de beide ouders schrifte lijk de uitnoodiging herhaalde „Ja", zei Lütte, „zeker." De schemering was ingevallen en builen was het onaangenaam weer. Ze zat in den leunstoel en (hij naast haar. Ze had geenen lust om een gesprek le voe ren. Ze had juist een kistje voor Kurt gereed gemaakt en hem eenen langen brief geschre ven. Ze schreef hem alles, wat ze beleefde, ook met Hans. Hij antwoordde er nooit veel op. Och ja, Kerstmis dat is toch bijna de zwaarste tijd, als ons hart zwaar ist „Wal doet Kurt met Kerstmis?" vroeg Hans eensklaps. Ze spalkte de oogen open en staarde hem aan. Dit was de eerste keer, dat eene andere zaak aangeroerd werd dan het gewichtigste belang van Iians. Ze kon heelemaal niet ant woorden. „Is het kistje al dicht?" vroeg de jongen. Lütte kon zijn gezicht niet meer al le best onderscheiden, doch zijne stem klonk zoo wonderlijk henepen. „Ja, 't is dicht." „Ik wou 'hem anders ook graag eene kleinigheid sturen." „Jij? Waarom? Je kent hem immers nau welijks?" Hans antwoordde niet. Hij had weer zijnen linkervoet op de rechterknie gelegd, speelde er mee, zat voorovergebogen en kon er geen antwoord uit krijgen. Lütte begreep hem plotseling. Het denken en zorgen voor Kurt lag hier zoo in alle ver trekken, in de lucht, dat hij er eenvoudig niet aan ontsnappen kon. kunt hem in Februari wat sturen, dan is hij jarig." „Ja, dat is goed.'* Er hoersohte een oogeoblik stilte. Hans be woog zien niet. Plotseling liet hij met zulk eene heilige beweging, dat Lütte er van schrok, zijnen schoen los, zeite hel been op den grond cn riep luide, luidkeels voor het stille oogen- ulik: „Hét is toch eene schande en een schan daal, en geen fatsoenlijk mensch moest er in bei uslen! „Iians! Waar praat je toch over? Wal bedoel je toch?" „Dut hij eenvoudig uit het gymnasium weg gehaald is en nu straatwerk moet verrichten. Wat is dat voor eene dolzinnigheid! En U, die voor hem gewerkt en gezorgd hebt, hebt- toch meei* recht op hem dan zulk een vrouws persoon, dat hem komt halen, om hem geld voor zich te laten verdienen!" Lütte was stijf rechtop gaan zitten en staar de hem aan. Dat dat was immers zooicts ongehoords, zooiets onverwachts, dat zij met dezen jongen over dc grootste zorg van haar liarl kon spreken! Hoe was het mogelijk, dat ei* een levende, jonge geest steeds dicht, dicht bij haar was geweest, die met haar mee had gevoeld en haar begrepen had, terwijl zij voortdurend in de meening had verkeerd, dal hij zich voor niets interesseerde dan voor zichzelf. Eerst had ze een gevoel, alsof ze heelemaal niet kon spreken. Ze had er genoeg werk aan, om helder in te zien, dat ze niet heelemaal alleen was, om aan te hooren, wat dc onstui mige jongen zoo onstuimig en in bewoordin gen, die duidelijk zijn kinderlijk, ongerijpt oordcel deden zien, over deze zaak zeide. Ze wist eerst 'hoegenaamd niet, hoe ze den mond zou openen en de woorden zou uitspreken. Doch eensklaps ging het toch. Van het eene woord kwam 'het andere. Het was eene on uitsprekelijk eigenaardige gewaarwording. voor haar, over deze geheele geschiedenis grondig en in bijzonderheden le spreken, niet in ecne bepaalde richting, zooals met den di recteur van hel gymnasium, of heel opper vlakkig, zooals met de inwoners van Sóten- sand, het gaf haar een zeer merkwaardig ge voel, dat ze, zonder dat ze hare woorden be hoefde te wikken en te wegen, en terwijl haar geluk van minuut tot minuut groeide, alles kon zeggen alles haarfijn kon vertellen zelfs, want Iians vroeg nu en dan nog naar bijzonderheden, als hem de zaak niet heel duidelijk was. „Nu, dan blijft het eenvoudig niet bij den huidigen toestand," zei Hans, toen ze om zoo te zeggen bun gesprek geëindigd hadden. Dc volmaakt besliste, zekere toon van zijne stem gaf haar plotseling zulk een gevoel van hoop, dat bet was, fli een vurige stroom haar door de leden vloot, dat ze legen den stoel leunde en op eens van aandoening niet meer kon spreken. Toen werd het een poosje stil. Doch al het gesprokene leefde cn golfde nog in het ver trok, en de heide verschillende menschen voelden, dat de gewisselde woorden, dat dat gene, wat ze tezamen beleefd hadden, eenen hechten band tusschen hen vormde. Plotseling werd de diepe ietwat benau wende stilte verbroken door do jongensachtig luide, eenigszins ruwe stem van Hans, die zeide: „Ilij zegt altijd „tante Lütte" lot U." Het was zoo pikdonker geworden, dat zijn gezicht ecne vage, witte vlek was. Lütite richtte zich met eenen ruk op. „Ja, dat zegt Kurt altijd." Haar hart klopte, doch ze waagde het niet, verder te gaan. Hij zei ook niets meer. Deze aarzelende, kleine aanlooi) scheen weer op niets uit te draaien. Het was, alsof de duisternis nog die per werd, alsof het leven langzaam in haren zwarten afgrond gloed. Dc stilte, die nu in het vertrek lag, was inderdaad benauwend. Toen zag tante Lütte, dat hot aan haar iag, als er iets zou gebeuren. „Zeg dat toch ook, Hans!" verzocht ze. Hij antwoordde niet. Volgens zijne oude kwajongensgewoonle trok hij zijnen voet weer op de knie. Lütte voelde aan haar eigen li chaam, hoe er in zijn binnenste eene wilde worsteling plaats had met de oude stugheid en verlegenheid. Toen kwam ais een brcede stroom van licht de kracht en de gouade van haar moederlijk voelen over haar. Ze stond op en sloot zon der verdere plichtplegingen den jongen in hare armen. „Wees toch niet zoo dwaas jon gen," zei ze tusschen lachen cn huilen. „Zeg me toch eenvoudig eens na: Tante Lütte. Want jij bent nu immers de broer van mijnen andereu jongen." Hij verdroeg hare omarming als een slok. Doch hij weerde ze toch niet af. Daarop brom de iiij zoo'n beetje in zich zelf als een jonge beer, die leert pralen: „Tante Lütte." In de zaal op Keslcndorf stond de prach tige kerstboom. Hij was eigenlijk afschuwe lijk meer eene tentoonstelling uit den win kel van Michelsen cn zoon uit Sötensand dan een echte kerstboom; engeltjes met bellen, waarin men zich spiegelen kon, klatergoud cn glanzend blik, en over dal alles dik, dik, dik lamella, dat was, wat er vooral aan don boom te zien was Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1