„DE E EM LAN DER". ;fe Vrijdag 26 Juni 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LUTÏE. N°. 304 12" Jaargang. Uitgevers: VALKHOFF Co. Bureaus UTRECHTSCHESTRAAT 1. AMERSFOORTSCH DAGRL Hoofdredacteur! Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS» jper 8 maanden voor Amersfoort t 1.00. Idem franco per post l.SO* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.1 O* tfzonderlijke nummers 0.0(5» eze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- ea Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en beriohten vóór 2 uur in te kenden. Intercomm. Telefoonnummer 66. T-i" PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels tv f 0.50. Elke regel moer 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeoligo bepalingen tot het herhaald adverteeron in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. De strijd om Homerule. Tn het hoogerhuis is thans de „Amending mn ingediend, hel wetsontwerp waardoor 'het kafbknet-Asquilih voor de Lords de gelegen heid wil openen om, al kunnen zij niet meer bepleiten dat de Homerule bill wet wordt, toch te zorgen, diat deze wet in toe passing komt met zoodanige wijzigingen, dht zij er in kunnen berusten. De in houd van dit wetsontwerp komt overeen met de concession, die de eerste minister As- quiöh den 9en Matart jl. in het lagerhuis heeft aangekondigd. Maar de regeering heeft te kennen gegeven, d"at zij hiermee hoor laatste, woord nog niet had gezegd. Lord Crewe heeft in het hoogerhuis verklaard, d<at de titel van het wetsontwerp aanduidde, dat het de ruimst mogelijke gelegenheid voor amendeering liet. Ilij verwachtte, dat vele en ver reikende amendementen zouden worden aangebracht Die zouden dan de meest zorgvuldige overwe- g.ug vinden bij de regeering „mot het oog op hunne verdere behandeling op eene andere priats in noodwendig wel wat moeielijke om standigheden." Het antwoord, dat lord Lansdowne als lei der van de oppositie hierop gaf, klonk niel geheel afwijzpnd. Hij noemde de gedeeltelijke uitsluiting van Ulster van de werking van de Homerule-wel een slechten en on verdedigba ren maatregel, maar liet er op volgen, dat do leden der oppositie, als voorzichtige mannen, hadden te overwegen of, als e enige verzach ting van het kwaad van Homerule werd aan geboden, zij dit niet moesten aannemen. Iedere „Amending bill' moest, naar zijne meening, getoetst worden aan de vraag of zij voldoende zou zijn om een burgeroorlog te verhoeden. Het verheugde hem, dat de regeering tot het Inzicht was gekomen, dat er iets moest wor den gedaan tot vermijding van een burgeroor log. Maar hij kon tot zijn leedwezen niet daar aan toevoegen, dat de bijdrage, <iie dc regee ring thans had gegeven tot de oplossing van het groote vraagstuk, beantwoordde aan de eischen van den toestand. De opposilie, -die in het hoogerhuis de over wegende meerderheid aan liare zijde heeft, is dus niet gezind zich bij de compromis-voor stellen de regeering van 9 Maart ji. neer te leggen; maar zij is Lerei-d over eene amen- deering van de ..Amending bill'' van verdere strekking met de regeering van gedachten te wisselen. Daartoe zullen de tweede lezing van -deze bill, die in de volgende week aan de orde zal komen en de verdere stadia rikc de bill nog in het hoogerhuis zal moe ten doorloopen, "de gelegenheid verschaffen. De regeering is lol medewerking gezind; zij heeft blijkbaar haar wetsontwerp ingediend met de bedoeling, dat het door -de Lords zal kunnen gewijzigd worden in een voor de Ulster-mannen gunstiger zin. Waarneer Wat echter is geschied, en daar mee de bezwaren van het hoogerhuis tegen Homerule voor Ierland wel niet zijn weg genomen, maar toch zóózeer verminderd, •dat «zij zich er hij kunnen neerleggen, dan zal men nog niet alle raoeielij'kheden 'heb ben overwonnen. Lord Crewe heeft daarop gezinspeeld, toen hij verklaarde, dat de even- tueele amendementen van het hoogerhuis Idoor de regeering met zorg .zullen worden «overwogen „met het oog op hunne verdere 'behandeling op eene andere plaats, in nood wendig wel wat moerielijke omstandigheden". Tot toelichting van deze woorden kunnen de ihier volgende opmerkingen van een dagblad correspondent dienen: „Wanneer het door dje Lords gewijzigde wetsontwerp in de Commons komt, zal men zien tot waartoe de eerste minister Asquith on de heer Redmond gezind zijn om te gaan op den weg der concession. De heer Asquith zou zich misschien meegaande toonen en ge makkelijk de zesjaren-limiet prijs geven. Maar de heer Redmond zou wel eens minder coulant kuainen ziju, want hij heeft herhaalde malen verklaard, dart. de zesjarenlimiet de uilerste van zijne concession was. Dal was voordat de organisatie van de na tionalistische vrijwilligers voltooid was en voor den strijd tusselien die organisatie en den heer Redmond. De heer Redmond heeft de organisatie van de nationalistische vrij willigers „geannexeerd", als men 't zoo kan uitdrukken, maar liij heeft daarbij iets van zijne onafhankelijkheid ingeschoten of, als men dat liever wil, hij heelt althans gedeel telijk bet standpunt moeten aannemen van die buiten hem en bijna tegen hem in t ievcn geroepen organisatie, die uitgaat van do lersch-Amerikaansche ideeën, welker neigin gen separatistisch zijn. En als die separatis tische neigingen van de lersch-Amerikaansche school zijn verzacht, 'dan is het toch in ieder geval zeker, dat de hoofden van de organi satie der nationalistische vrijwilligers beslist gekant zijn tegen alle concession, die verder gaan dan dc oorspronkelijk door Asquith ge dane concession. Daaruit volgt, dat daar As quith afhangt van Redmond en Redmond van zijne vrijwilligers, het lot van de „Amending bill", zooals zij door de Lords zal zijn ge wijzigd, in het lagerhuis zeer odzeker is." Frankrijk. President Poüicarc zul zioh de reis, die hij in de tweede helft van de volgende maand onderneemt naar Rusland, ten nutte maken om ook aan de souvereinen van de drie Skan- di navis che rijken bezoeken te brengen. Hij zal koning' Gustaaf van Zweden bezoeken op zijn kasteel te Fullgarn, niet in Stockholm en daarna Chsnsliiania en Kopenhagen aandoen. De commissie ran den Senaat voor dc be lastinghervormingen heeft een besluit geno men, waaruit men kan zien, dJat die vergade ring tegen de invoering van eene inkomsten belasting niet meer zoo hardnekkig gekant is als voor dc laatste Kamerverkiezingen. Do Kamer Van afgevaardigden heeft in de be groeiing van 1914 eene algemeene belasting opgenomen op de inkomsten, die 5U0U irs. te boven gaan. De begrootingscommissie van den Senaat had in April hel besluit genomen, dat deze belasting moest worden losgemaakt van de begroolingswet en afzonderlijk moest wor den behandeld. Toen eoliler in de openbare zitting van den Senaat de begrooling aan de orde kwam, zijn alle artikelen, op deze in komstenbelasting betrekking hebbende, om advies verwezen naar de commissie voor de belastinghervormingen. Deze commissie iieeft nu na den minister van financiën Noulens ie hebben gehoord, zich met 10 tegen 2 stemmen verklaard voor de opneming van de belasting in de begrooting der Inkomsten van het dienst jaar 1914. Mem verwacht, dat de Senaat zich daarmee zal vereenigen, waarmee de inkom stenbelasting hare wettelijke sanctie zou krij gen. Parijs,25Juni. In antwoord op een des betreffende vraag verklaarde de staatssecre taris van buitenlandsche zaken, dat de regee ring het voorstel om belasting op te leggen aan de werkgevers, die buitenlandsche arbei ders in dienst hebben, niet kan aanvaarden met het oog op den terugslag in het buiten land, oie de aanneming van dit yoorstel zou kunnen hebben. Parijs,25 Juni. Bi] de behandeling van de marine-begrooting in den Senaat vroeg de rapporteur de sterkte van de vloot van 28 op 33 pantserschepen te brengen, teneinde Frank rijk het overwicht in de Middellandsche zee te verzekeren of althans gelijk te blijven met de sterkte van de Oostenrijlcsch-Italiaansche vloot Engeland. Londen, 24Juni. In het Lagerhuis werd een amendement van de oppositie bij de twee de lezing van de wot op de middelen mét 303 tegen 265 stemmen verworpen. De geringe regeeringsmeerderheid wordt verklaard door het feit, dat de „labourparty" zich vaai stem ming onthield. Deze partij was ontevreden over de politiek van de regeering, welke de sub sidics aan de gemeentebesturen uitstelt en de inkomstenbelasting verlaagt. Ook eenige libe ralen onthielden zich van stumming, terwijl de O'Brienisten meL de Unionisten mee slem- den. Vervolgens werd de wet op de midde len in tweede lezing aangenomen. De aankondiging van de Engelscke regee ring, dat zij, om tegen de vernielzucht van de militante suffragettes zich voor schade te vrijwaren, hen civielrechtelijk aansprakelijk zou stellen voor vergoeding van het toege brachte nadeel, is op de verzekeringsmarkt niet zonder invloed gebleven. Echlgenoolen en vaders hebben, nici het oog op het ge vaar, dat zij gedagvaard kunnen worden tot schadevergoeding voor 't geen hunne vrou wen en dochters hebben vernield in bare pro paganda voor „Votes for women", zich door het sluiten van eene verzekering gedekt. O. a. heeft een doktor zich Legen de mogelijke wan daden van eene 18-jarige dochter verzekerd voor een. bedrag van 500U p. st.; hij moet daar voor eene jaarpremie van 20 pond betalen. Een ander, die blijkbaar van de uitwerking vac vrouwelijke vernielzucht eene lioogere ge dachte heeft, heeft zich voor 20.000 pond ver zekerd, Eene suffragette heelt getracht zich te ver zekeren tegen benadeeling van hare gezond heid door hongerstaking. Maar daarvoor waren de verzekeraars ongevoelig; die verze kering is niet tot stand gekomen. Van de stemming van het publiek tegenover de militante suffragettes getuigen de hand tastelijkheden, die bij eene open-luckl-nieeting in Zuid-Londen, waar de kanselier der schat kist Lloyd George het woord voerde, werden gepleegd legen de personen, die den spreker in dc rede vielen met den strijdkreet: „Give votes to women!" Er was op het terrein een vijver en de menigte rustic niet, voordat zij daarin terecht kwamen; gelukkig was hel water niel diep, zoodat zij er het leven afbrach ten. Italië. Rome, 25 Jnni. De Kamer heeft van 10 uur hedenochtend tot half elf hedenavond met een korte tussohenpoos op verzoek der regeering aan één stuk vergaderd om de obstructie der 6ocialistesn tegen de voorge stelde financieele maatregelen te breken. De vergadering kenmerkte zich door leven dige incidenten. Er werden heftige verwijiten gedaan, die tot handtastelijkheden overgingen, met name toen de republikein Chics a do stembussen omverwierp. Chiesa is tot Maandag uitge sloten. De Italiaansche journalisten, behalve die van de socialistische bladen Avanti en Lavoro, hebben besloten, als protest tegen de obstruc tie der socialisten vanaf morgen slechts zeer kort van het gesprokene verslag te geven of alleen de namen der sprekers te vermeiden. Portugal. Lissabon, 24 Juni. Bij de behandeling van de begrooting van buitenlandsche zaken in den Senaat zette Relvas de voordeelen voor Portugal uileen, om te treden in een stelsel van Europeescke bondgenootschappen, daar bij blijvende in volkomen overeenstemming met Engeland en Spanje. De minister van buitenlandsche zaken ver klaarde, dat do inzichten van Relvas meL de zijne overeenkomen. Oostenrijk. Li de Duitscli-Czechische conlercnlièn, die te Praag in de woning van graaf Erwein Noslilz worden gehouden, is nu toch eene klein gunstig leeken te vermelden. De Duitscke gemachtigden hebben zich bereid verklaard vertegenwoordigers aan te wiizen om te be raadslagen over onderwerpen voor een com promis, die vallen binnen de bevoegdheid van den landdag van Boliemen. Voor de regeling van het taalgebruik bij de organen van het rijksgezag, die tot dc bevoegdheid van den rijksraad behoort, verlangde zij de bijeenroe ping van den rijksraad, ten einde daarvoor ccne commissie aan te wijzen. De Czechiscke vertegenwoordigers verklaarden over dit voor stel ruggespraak te zullen houden met hunne partijbesturen. Rusland. Petersburg, 2 5 Juli. De rijksdoe- ma nam heden zonder discussie een door den ministerraad ingediend voorstel aan om vanaf 17 Juli -tot aan het einde des jaars tol vrijen invoer van kolen toe te laten uit het buitenland voor de staats- en particuliere spoorwegen. In Albanië. Durazzo, 25 Juni (Agcnzia Slefani). lieden morgen begaven de onderhandelaars zich naar de opstandelingen. Het middaguur werd voor de onderhandelingen bepaald, maar deze verliepen zonder resultaat. Het is niet te voorzien of de onderhandelingen zullen wor den hervat. Kolonel Phillips is uit Skutari aangekomen cn bracht rapport uit over den toestand al daar. De bevolking gaat voort met te werken aan de versterking van de stad. Met dc verovering van Elbassan is de groot ste stad van Midden-Albanie in handen van de opstandelingen gevallen. De toestand, die is ontstaan door den vasl van deze stad, waarbij als verdere jobstijdingen nog komen dc be zetting van Fieri, de val van Bersy. waardoor het op slechts drie uren afstand van daar ge legen Valona ernstig wordt bedreigd, cn ein delijk de nederlaag van de troepenmacht, waarmee Prcitit Bib Doda hulp v.ildc bren gen aan Durazzo, wordt door don correspon dent van de Firankf. Ztg. te Rome aldus ge schetst, dat nu geheel Albanië met uitzonde ring van Skutari eat van Durazzo in handen is van de mohamntcdaaatsche partij. Bib Doda is, nadat zijne troepen ontwapend waren, vrijgelaten op zijn eerewoord. (Tal hij niet meer tegen de opstandelingen zal strij den. Hot verbreken van d'ilt eerewoord zou naar Albamccsch gebruik hem aan dc dood straf blootstellen. De toestand in Durazzo wo-rdt door de Itailiaanschc pers na dc ver nietiging van hel hulpkorps van Bib Doda ati wanhopig beschouwd. Het is bekend, dat men uit Italiaansche bronnen heel weinig gOj<is uit AUxunde hoort en het sleohte allereerst Maar ook de mededceling van den correspondent van de Frankf. Zrtg. te Durazzo klinkt niet op wekkend, dat het op grond van ervaringen van den allerlaalsten tijd als vaststaand kan wor den aangemerkt, dat dc rebellen ook nu nog door lichtseinen in verbinding staan met lie den in de sltid. Hij voegt daaraan loc, dal men die lieden nu niet meer zal ontzien, ook al be vinden zij zich onder bescherming van een der in Durazzo vertegenwoordigde staten. De in Valona bevelvoerende ofFigicr heelt boden naar Durazzo gezonden om versterkin gen te vragen. In Durazzo TTë i men echter zelf gebrek aan verdedigers Majoor Kroon heeft zelf geliraclut de daar vertoevende w om- de dagbLadcoivcsponidenten te dwingen mee te doen aan dc werkzaamheden om dc stad in staat van tegenweer te brengen. Dow do bemoeiing van de int er nationale controle commissie is hot gelukt, de journalisten van dezen onaangennmen plicht tc bevrijden. Uit Berlijn wordt aan de Ncue Freic Pressc "bericht, dat de mogendheden besloten hebben den vorst van. Albanië lot hel uiterste tc on dersteunen. Het aan land Lrcngen van inter nationale troepen zal echter vermeden wor den, omdat men van moening is, dat een der- gelijken maatregel dc stellAig van den vorst niet zou versterken, maar liare onhoudbaar heid zou bewijzen. Dc mogendheden zijn zich ten volle bewust van hunne verplichting om den vorst, dien zij in Albanië Jaehben inge steld, zoo mogelijk daar te handhaven. Daarop bestaat echter slechts kans, zoolang liij uit eigen kracht of door minnelijke onderhanden lingan zijne plaats kan behouden. Niets zou dp onmogelijkheid van zijn verder blijven zoo duidelijk aan deai dfcug brengen, dan ccne ge wapende in/terven/tle ten zijnen gunste. Turkije. De Russische ambassadeur en de Rumeen- sche gezant te Konstanlinopel, hebben bij den grootvizier prins Said Halim ieder voor zich een identieken stap gedaan, om namens hunne regeeringen de aandacht van dc Porte tc ves tigen op de gevaren van eene sluiting der Dardanellen in het geval van een Grieksch- Turkschen oorlog. Zij wezen er op, dat de sluiting van de zeestraten aan den wereld* handel, inzonderheid echter aan het ccono mische leven van Rusland cn Rumcnië de grootste nadoelen zou berokkenen. De groot vizier verzekerde zoowel aan den lieer vor Gier.s als aan den heer Manne, dat de politiok Geen weg is idrukketr bezocht dan het glib- berige pad liustsclien waarheid cn leugen. 41 door MARIE DIERS Schrijfster van „Dokter Joost eu zijne ..even zorgen", enz vertaald door Cato W. .Westenberg. Odh neen. Hij glimlachte goedig tegen haai. vDat kan ik niet moer aanzien, juffrouw Christa. Vier tegen een, neen, uat zal in mijn huis niet gebeuren. Maar ik kom nog wel eens, en aan spieken we er samen over.' „Zoo zeiue ze teleurgesteld. Maar deze 'onbeholpen ridderlijkheid (leed haar arm ge plaagd liart toch goed. En ik zal hem zeker OYerwinmenl dacht ze in stilte. Het was inderdaad ook eene noot, waarop nog andere menschen dan Lulle de tanden konden breken, dat mijnheer Ulfers, de heere- boer, zijnen zoon werkelijk bij eene pleeg moeder liet, wier meeniiigen <-elicel en al legen atyne eigen inzichten indruisehtcn, en niet Slechts tegen de zijne, doch ook tegen die van wouwen uit zijn gezin. De oude mevrouw vond de gedachte, dat Hans niet op •JtefS landgoed zou wonen, zoo ongerijmd, da' M «inklaarde, dat haar zoon rijp was voor krankzinnigengesticht, alleen al omdat hij aan zooiets durfde denken. De jonge mevrouw Ulfers was buiten zich zelf, omdat Ilaus, in plaats van thuis te komen, zou sludeereu en ginds in de wereld de eene of andere betrek king zpu bekleeden. Waartoe ze hem dan het leven had gegeven, als ze niets aan hem zou hebben! Mejuffrouw Frida Ulfers was er om allj mogelijke redenen tezamen tegen. Heino Ulfers was waarlijk geen man vol energie en niet iemand, die gemakkelijk ecu gewichtig besluit nam. Ter wille van zijne liefde had hij den strijd met de vrouwen, die hem na stonden, niet durven aanvaarden. Waarom deed hij dat nu? Niemand kon deze noot kraken. Sótensand verbaasde zich, hij zelf ver baasde zich, zijn zoon Hans verbaasde zich, en tante Lulle verbaasde zich ook, als ze er lijd voor had. En toch was het even eenvou dig en duidelijk als de macht en de kracht van een groot hart en eene sterke, eemouaige liefde, die kinderen begrijpen kunnen. Heino Ulfers kwam eenige kceren om te redetwisten. Hij kwam bij voorbeeld in den namiddag tegen koffietijd, en als dan zijn rijtuig om negen uur voorkwam, liet hij; die zoo vol zorg voor zijne paarden was, het staan tot over tien. Hij kwam om te dispu teeren en deed hel ook. Als niet zulk een ge wichtig iets het onderwerp van het gesprek, was geweest, dan zou dit eeuwigdurende ge redekavel de arme tante Lütte wel spoedig wanhopig verveeld hebben. Toch onder hel vechten groeide hij langzamerhand in dit stille, kleine huisje vast, zonder dal hij het merkte. liet kwam zóó ver, dat hij niet in Sótensand kon zijn, zonder daar aan te komen. Hier. met zijnen jongen en diens pleegmoeder, doortintelde hem voor den eersten keer in hel leven het echter, behaaglijke fcvoel, thuis tc zijn. Het was zoo wonderlijk liefelijk als niets anders ter wereld. Dan zat hij in 'L hoekje van dc sofa, rookte, zei iets of zei niets, zag rustige gezichten, waarop stond geschreven, dat het daar binnen vredig was, hoorde woor den, die hij anders nooit te hooren kreeg, cn die ccne eigenaardige bekoring voor hem hadden en voelde zich telkens, als hij weer de trap afging om in zijn rijtuig te stappen, alsof hij uit de atmosfeer, waar h ijzich tliuis voelde, waar hij thuis hoorde, in eene koude, vreemde wereld trad. En zijnen jongen had hij ook terug, hij wist zelf niet, hue en waar. Alles was veran derd. Hij kon plotseling niet hem praten; hij was weliswaar niet al te leeder en overdre ven beleefd, doch hij zag toch, dal hij een heel flinke, vrije kerel zou worden. Ja dan stond hel alles welbeschouwd met alle dingen ook heel anders, dan hij zich zeil tengevolge van al die verdoemde kletspraatjes had voorgepraat. Dc wereld was toch eigen lijk nog iest anders dan een nauw gat, waar men met de ooren glad langs het hoofd ge legd in kruipt, ter wille van hut feit, dat men dan een dak boven zijn hoofd heeft. Misschien zou men nog wel ergens anders dan in Kcs- tendorf kunnen leven, zelfs al heette men Hans Ulfers. Hot zachte kloppen van een c ad gevoel in hot hart van Ileino Ulfers verdween metter tijd. Tante Lütte voedde dit vuur niet in het minst Hij voelde, dat hij zich zelf gerust kon uitlachen, als hij nietsp oedig water op dezen gloed wierp. Het proces was niet zonder bran- denden weemoed voor hem. Hij. bracht nu een paar slapelooze nachten door in werke lijk, knagend berouw. Doch de sterke, levende stroom, die van de eens geliefde mouw. uit ging, nam het troebele, dat ontstaan was door het omwoelen van den bodem van het hart van Ileino Ulfers mee weg en spoelde or hel dere, reine golven over. Toen zei hij op zeke ren dag tol haar bij vergissing, doordat h de manier van spreken van zijnen zoon over nam, en beschaamd zich zelf corrigecrend, terwijl het toch eigenlijk uit zijn hart welde: „Tante Lütte ik meen: Juffrouw '1 ho- masius." Op zekeren dag kwam er eene iu somber zwart gekleede dame om Christa te spreken. Ze begon het gesprok met tc zeggen, dat juf frouw Thomasius haar nog wel van vroeger kende. Doch slechts met moeite verzamelde Christa alle herinneringen, om eindelijk wer kelijk in het sterk veranderde gezicht bekende trekken te ontdekken. Het was de vrouw van den sedert lang over leden houtvester Yon Beversdorf, die vroeger tot de kerkelijke gemeente Bunlhoru had ge hoord Toen, in Lülle's jeugd, was ze eene schoone, jonge, hoogmoedige vrouw geweest, met koude oogen, die zich om menschen en zaken buiten hare familie weinig bekommer de, Ze had twee zoons van Chrisla's leeftijd en later kwam er na eene lange tusschenpoos nog een derde bij. Toen volgde er een ontzettend familiedrama. De houtvester schoot op eene vroolijkc jacht partij bij vergissing zijnen eigen, tweeden zoon dood, en, in eene stemming van razende vertwijfeling gerakend, doodde hij, zonder naar huis terug te keeren, ten aanzien van hel gcheele gezelschap, ook zich zelf. Dat alles hadden Christa en hare moeder, toen ze in Berlijn waren, door kennissen ge hoord. De jonge mevrouw You Beversdorf bracht daarna verscheiden jaren in eeno zenuwinrichting door. Als oude, gebroken vrouw kwam ze e rweer uil. Nu woonde ze, om dicht bij de graven haror geliefden te zijn, met haren jongslen zoon in Sótensand. Dc oudste, met wicn Christa als kind eenige kee ren gespeeld had, een jongen,, die op zijne koude, hoogmoedige, gesloten moeder geleek, was rechtsgeleerde geworden en had, zooals men zeide, eene mooie toekomst voor zich. Het greep Christa zeer aan, deze vrouw terug te zien. Ais de glans, waarmee ze zicji had weten te omgeven, was verdwenen. Haas licht bruin haar was wit geworden. Scherpe trek ken, die van lijden getuigden, lagen in 't ge zicht, dat nog steeds mooi en nu aandoenlijk eerwaardig was. De oogeu zagen strak voor zich uit, er lag uo gallijci wjden in en ze had den roode randen, alsof ze ook nu nog allo nachten vveènden. In Sótensand werd er niet veel meer over haar gesproken. Het arme hart had de kunst verstaan, zich in de duisternis terug te trekken. Ze had haren sluier opgeslagen eu sprak met moede, zachte stem. „Ik moest hij U komen, juffrouw Thomasius," zei ze. „Maar hel is een van de moeilijkste wegen, die ik ooit gegaan ben. Ik heb een verzoek aan U." „Welk?" vroeg Christa. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1