DE EEMLAN DER". Zaterdag 27 Juni 1914. BINNENLAND. FEUILLETON. TANTE LUTTE. N°. 305 Tweede Blad. 12d' Jaargang* FOORTSCH Hoofdredacteur) Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. J» Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: 8 mRanden voor Amersfoort f l.OO» Idem franco per post 1«50« Per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) - 0.10, Afzonderlijke nummers - 0.05. l)eze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon* en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau» UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels f 0.50. Elke regel meer 0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement Eene ciroulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kroniek F. SMIT KLEINE. Eere-saluut aan Overste Thom son. Kort en snel recht. De Tucht-Unie. Een Times- en een Standaard-artikeL Domheids macht en een ontwikkeld heer. Binnen- en buitenlandsche kern spreuken. Gedrukte Wijsheid. „Gesneuveld op «het veld van eer is «een tam ihet antieke ikrij«gamainsl'even ontleende uitdrulklking. «Zij is in «omloop gebleven. "Wij zullen haariXius «bezigen nu wij een eere-sa'luuJt brengen aan de nagedachtenis van .Overste Thomson, den loyale^, vurigea, «krachtigen Nederlander in Durazz-o «gevallen. Onzte Eer ste en Tweede iKamer dor iSla'len-Ge'neraal 'hebbeai dtn h'ooMofficier gehuldigd; onze Koningin heeft «aan zijne weduwe 'den on- vergelelijiken dantk vtin -den M'bret van Alba nië overgebracht en de organen der inheem- sdhe en «uitheemsche openbare meening hebben gewedijverd in liet omlauwafen zijner per soonlijkheid. Ook wij salueeren zijn manhaftig gedrag in binnen- en (buitenland. Allo verbitlerd* idhimpers, aille 'beste stuurlui, allé nationale Jan Sadie's ten spijl, omkransen. wij zijlne her innering en plaatsen zijn beeld in de hal der internationale ro,emrudhligheid, Dat de openbare veiligheid dn onze elf «pro vinciën voor binnen- en buitenlander nu en dan ernstig gevaar loopt honderde onver dachte (getuigenissen zouden het kunnen be wijzen en allerlaatst de werkzaamheid der „Tucht-Unie*. Een welgeaard en .welgezeten (Nederlander is oinversdhillig op (hel pount van openbare gehoorzaamheid. Het wordlt meer dan «tijd dat hem die, nu Huis, 6chool en Kerlc zJijn gevoel van ©ipenbaax «fatsoen niet genoegzaam ont wikkelden, .wordie ingeprent op anderte meer «afdoende meinier. i De Tucht-Unie heeft iplaja 'zich tot onze Landsrégeeriiig te richten, ten einde zij de Instelling van «kort ten snel recht, rvan politie rechtbanken met parate executie bespocdigc. Moge de Tudhlt-Unie haiar plan izien bekroond en haar verzoek ingewilligd. Reeds 20 jaar 'geleden liet ik mij over «ons straat-fatsoen ten opzichte van vreemdeling eh inwoner aldus .uit: „Nergens tzal een gemoene, wreede sltraat- Jongen o«p (heesterdaad getrapt, door een pu bliek zoo worden (beschermd en togen hedh- «teindis gevrij waard, ja, or lil rokken worden aan dten arm der politie als (bij ons; nergens ook is een lijdelijk of feitelijk verzet tegen de pVerheid zoo ingeworteld als bij ons; ner gens anders ziet men de wanordelijkheid van de massa zulke proporliën aannemen. Wij zijn in doojsla.g, misschien ontwikkelder dan ,vele andere "Europeesche 'natiën; daartegen slaat, dat wij zeker ,niet half zoo w'elopgc- «voed zijin, «ook omdat bij ons de onhebbelijke dingcm, die ges-lraft moestn wcirdon, blauw blauw worden gelaten. Naar poli'lie-rechtban- ken met parate executie zoeken .wij al eeD kwart «eeuw en naar «en goed georganiseerd politiecorps, d-aft geleidelijk stad. ien lande zou beschermen, zullen wij waarschijnlijk ten eeuwigen daigie zoeken". Deze woorden .uit hel Zondagsblad van hel Nieuws van den /Dag van 1 September 1895 sluiten zidh aate bij hetgeen de T u c h t- Unite in hare statuten en in haj*e roepstem sinds «den idag harer oprichting, 31 October 1908, beoogt. Eigenlijk moesten onze dagelijksrihe pers organen eenmaal per tmaand zoowel het doel dier heilzame vereeniging als haar werk zaamheid o'nder de a-andaChft harer lezers brengen. Er is geen Vere.eniging dia zoozeer den steun aller welde nkende'n verdient dan deze. Artikel 1 der statuten vermeldt .als doel: ^Bes'Lrijding vaat (tuchteloosheid o'nder hel Nederlandsche volk,, .ten einde zijne zedelij ke en lidhaanélijko kfach't te verhoo«genM. Men kan voor -eene jaarlijksdhe bijdrage van één gui'den, zegge /"l lid zijn en daar voor ontvangt men dan nog het (maandblad De Gong, roepstem van de Tucht-Unie. Mag ik «mijnen [lezers verzoeken nu eens najar mijne roepstem te luisterten en Een Gulden voor dit .weldadig doel te 'of feren? 1 Een tros practische, welbekende Neder landers vormt het Algem'een Bestuur, waar van dr. Kieviet de Jonge, de Voorzitter van het schitterend beheerd Algemeen Neder lands oh Verbond, Eere-Voo.rzitter en Edo Berg&ma, do Voorzitter van den bijzonder lof- waardigeh A'lg. Nederl. Wielrijdersbond, pre sident is. Eon kleine 50 Vereenigingen waren bij de Tuoht-U:nie, een halfjaar geleden;, aangeslo ten. Honderdmaal zooveel bijzondere leden moge ,zij weldra 'tellen 1 Immers a«l zijn vele onzer eerzaime Nederlandsche gemeenten be schut door den, invloed van Staat, School en Kerk, dit is zeker: ons iqpenbaar leven, ons straat-fateoen eischi nogthans dagelijks het gebruik van middelen uit de Tuokt-Apolheek door bijzondere personen gehouden. Een Timcs-artikel van admiraal Scott heeft de aandacht getrokken van de welbekende Driestar uit de Standaard, ons anti-revo- lutionnair persorgaan. Dc Engelsohe admi raal zegt niet meer of minder van de mari- 'lieme Dreadnoughts dan d'at hei ooger- blik nadert, waarqp die monster-slagschepen voor afbraak verkocht kunnen worden. De ge weldenaars zouden, volgens Scott, niet be stand zijn tegen de onderzeeërs. Terecht zegt nu de Standaard, dat onze Mi nister van Marine niet met den bouw onzer Dreadnoughts mag doorgaan, alvorens naar de waadde varn het Tiines-arldkel een ernstig onderzoek ingesteld zij. De .belastingschuldigen hebben wel eenig be lang hij dien practischcn wenk van Dr. Kuy- per's Standaard, vooral die aangeslagenen, welke zich het wetenschappelijk gehaspel.over onze Amslerdamsche en Utreohlsche vcsting- linièn herinneren, waar millioenen in den grond zijn verdwenen sans espoir de retour. Nu Marcellus Emants den 16en «Mei is afge treden als Voorzitter van het Ncderlandsch 1 ooneelverbond en hij in liet Orgaan van dat verbond Het Tooneel door den Redacteur Mr. Dr. C. A. Vaillanit word't gehuldigd als „voornaam letterkundige, geëerd tooneel- schrijver, ernstig psycholoog, uitmuntend sty list" trekken onwillekeurig onze gedachten naar zijn meesterlijk drama „Domheids macht". Ik weet niet of vele mijner lezers dat oorspronkelijk tooneolspel van den heer Emants door de „Kon. Vereeniging" hebben zien opvoeren, maar mochten er zijn die dat stuk nog niet kenden, dan raad ik hun het bij de eerste gelegenheid te gaan zien. Jan C. de Vos als de Minister en Mevrouw Christine Poolman als zijne ectotgenoote zijn er magis traal in. Het doet den belemmerenden invloed, aanschouwen van het «waanwijs gezag der domheid, .gesteund door het prestige van het moederschap. Als „ernstig psycholoog heeft Maroellus Emants dat gegeven uitgewerkt en zoo plastisch in zijne personen en de omge ving waarin zij zich herwegen voorgesteld, dat het mij niet zou verwonderen dat zelfs een „Ontwikkeld heer", die bezigheden zoekt, nog ongehuwd is en de administratie over meer dan één uaamlooze vennootschap voert en die (hoe is het Gods ter wereld mogelijk?) over veel vrijen tijd beschikt"er zijn profijt mcê kon doen. Het stuk is gelijk alle meester stukken een zede9childering van ongemeene betcekenis en meergemelde ontwikkelde heer, wiens aanbieding ik ergens in een dagblad las, zou in „Domheidsmacht" allereerst een be vestiging vinden van zijn alleszins gewettig- den drang naor bezig/heden. Een zoon van den «Minister uit het drama mislukt, omdat hij in zijn dolce far niente te veel ge steund wordt door zijne domme moeder. Had zij maar evenals hot „ontwikkeld beer" een advertentie om bezigheden voor haren zoon geplaatst? I Kernspreuken of aphorismen zijn Voor de meesten onzer dagelijksche spijs. Onze dag bladen, onze scheurkalenders, onze leeszalen, onze wandelpaden strooien ze als rozen voor onzen wet, al is het waarschijnlijk dc bedoe ling der oorspronkelijke strooiers dat wij ter onzer stichting de doornen scherp voe len. Welk een onafzienbaar gebied het zede* meesfrersgild ten onzent en over de gansche oude en nieuwe wereld «beslaat! Salomo's Spreuken der Wijsheid modellen van Oos- tersbhe dtenikkracht on uniivorseele mcnschen- kennis (kunnen hot allereerst 'bewijzen, en wanneer men mij den al te gewaagden sprong naar beneden wil vergeven onze heden- daagsche wisselkantoren en biorhallen leve ren materiaal voor onze aphoristische liefde. Dat daarom een onzer oudste tijdschriften, dat méégaat met den tijd De Tijdspie- g e 1 een kernsprcuken-zegger heeft aange worven, is volkomen in de orde der heer- schende denikbeelden. Een brug naar ons nieuw geloof is de othiek onzer kernspreuken. De kernige zeggen- van De Tijdspiegel is de beer J. Petri. Met voorkeur haal ik een paar zijner spreuken aan. Dal hij zich zijn geestelijke taak niet als een licht karreweilje voorstelt, bewijst zijne omschrijving von het aphorisme zelf. Ilij omschrijft het zóó„Goede aphorismen zijm als wimpels op het monu mentale feest dor gedachten." Daarui'l zou ik enkel hot woord goede wilton schrappen. Immers als tegenstelling van slechte aphorismen te spreken is een „contradictio in terminis''. De heer Petri zelf heeft dat gevoeld, want de tegenstelling tusschen geldelijke en gees telijke verdiensten willende bepalen, zegt hij zonder adjectief bij aphorisme„Men kan met alles zijn brood verdienen, behalve met apho rismen; een juwelier kan rijk worden, maar een fontein sprenkelt baar parelsmaar weer in het water." Het wil mij vootekomen, dat deze wimpel niet flappend «kronkelt, maar deemoedig slap neerhangt. Daarentegen is kernig gedacht en gezegd: „Vele begrijpen niet, dat een bezoek aan een bacteriologisch laboratorium evenzeer ont roert als het zijn op een slerrewadhtzoo is de mystiek van een «godslamp niet minder dan die der zee of der Alpen." (De aphoristische stijl brengt meè hier le zeggen: van Al pen of zeeof van Oceaan of Alpen). En nu nog deze kernspreuk„Woorden zijn voor de menschen als ratels, voo-r minnenden als brie ven, voor dichters als bloesems, voor denkers als «telescopen naar den hemel." Ik durf deze versie voorslaan: „Woorden zijn voor de meeste menschen «ratels, voor ver liefden minnezangen, voor dichters bloesems, voor denkers telescopen." Uit een Russische apliorislLsche apotheek kies ik deze twee lapmiddeltjes tot besluit: „De racnsck houdt er van over zijn gezond heid te redenoeren en dlat onderwerp is toch 'wezenlijk niet zoo belangrijk in zijn leven. Niet «het «aantal zenuwziekten en zenuwpa tiënten is toegenomen, maar wel het getal artsen, dat in staat is ze lo onderkennen. Dezelfde Anton Tstiheohoff zegt, dat elke Rus maar ééne hoop of verwachting heeft. Raad eens welke? Uit de Staatsloterij een prijs van 200,000 roebel te brakken. Zulke barbaren zijn wij, die dit lezen, allemaal. En op dot kern punt is uw Kroniekschrijver zeker Rus. Jam mer dat hij er nic-t in speelt. Zulke gedrukte wijsheid, wed ik, is ikoorn op den mo len van mijn „ontwikkeld heer", die bezig heden zoekt, aan twee «naamüooize vennoot schappen is verbonden en nog veel vrijen tijd over heeft. De Staatscourant van Zaterdag 27 Juni bevat o.a. 'de volgende Koninklijke beslui ten: benoemd lot ridder in dc Oranje-Nassau orde W. E. Carp, directeur van het post kantoor tc Rozendaul; met ingang van 3. September op verzoek eervol ontslagen D. F. W. van Rees als vice- president van den Raad van Indie en is hij bevorderd tot commandeur in «de Orde van den Nederlandsclien Leeuw; benoemd en aangesteld tot officier van ge zondheid 2e klasse bij hel Indische leger de arts G. O. EkdaL K o n i n k 1 ij k bezoek aan Gronin gen. De Koningin lcomt Dinsdag 30 Juni, 's nam. 6.34, in Groningen i.an voor het twee- daagsche bezoek aan dc universiteitsstad en verlaat haar 1 Juli, 's nam. 4.50. H. M. dineert na aankomst te Groningen bij den Commissaris der Koningin in die provin cie. De Koningin benoemde lot kamerheer i. b. d. jhr. mr. D. R. dc Marecs van Swinde- ren, rechter le Groningen. Shidehara, gezanlschapsraad te Londen, is benoemd lot Japanscli gezant tc den Haag. (Bij beschikking van den minister van marine zijn de volgende «plaatsingen enz. ge last: luitenant ter zee 2o klasse bij le Kon. Ma* rinte-reservo J. J. Moret en J. ten Klooster, met 4 Juli respoclievelijlk geplaatst aan boord Ilr. Ms. Vam Speyk en «Neptunus. adelborsten lsbo «klaaso bij die reserve: J. 'Haimcrsma, I Juli geplaatst aan boord III*. Ms. Schorpioen; W. van Hemort, IL Jonkman, L. den Hoiedl en J. Schoehuizen I Juli «geplaatst aan boord Hr. Ms. Atjeh; W. Cu Schimmel 2 Juli ontheven van zijn plaatsing aan boord Hr. iMis. Bellona; buit engte worne adelborsten dor reserve: Jv J. Yuyk en J. vcui Knik I Juli geplaatst aan boord Ilr. Ms. Atjeh; K. iVÜsscr, P. Harder en P. Rdurslag I Juli ontheven van hunne plaatsing aan boord Ilr' Ms. A'tjch. Overste Thomson. De heer J. II. Specnhoff zendt aan dt! Prov. Gron. Crt. liet volgend liedje, dat hij elke-n avond met veel bijval in den Tivoli- sohouwburg te Rotterdam zingt: Thomson is als held gevallen. Fier heeft hij zijn plicht gedaan, Met hem is con üinilcc kerel Treurig van ons heen gegaan. Tusschen lafaards en spionne» Stierf hij, als een man van eer. De gesclnedenis van Holland, Boekt met hem een held tc meer., Door zijn grootc plichtsbetrachting. Door zijn trouw en eerlijkheid, Wilden hem de intriganten In Durazzo liever kwijl Paste hij niet in een midden «Van. bandieten en gespuis In zoo'n moordenaars-onigeving. (Voelt geen eerlijk man zich thuis. Heel de Ilaliaanschc Natie «Lachte zich om Thomson rood, Tot 't misdrijf werd bewezen iVan hun eigen landgenoot, Dat 't Ilaliaanschc leger Wel geen operettc-hcld, «Wel helaas dan nog geen Thomson Maar wel 'n verrader telt. En als straks dc Brabant thuis vaart. Mot 't overschot aan boord Van den man, die niet wou buigen. En lafhartig werd vermoord, Dragen we een Nederlander Naar zijn vroeggegraven graf. Die een voorbeeld aan Europa En de Italianen gaf. Allen die d«e kracht bespotten Onzer kleine legermacht, Merken nu dat niet de zege Door 't aantal wordt gebracht. Komt 't er in tijd van oorlog. Ook bij ons misschien op aan, Dan zal Thomsons heldengeste, Allen ons voor oogen staan. Naar wij vernemen, werd'do .T H. M. dc Koningin aan den heer Mr. H. P. G. Quack cp Ni'ets is belachelijker dan «anderen na te p.r.atesn. 42 door MARIE DIERS Schrijfster van i,Dokter Joost en zijne ..even zorgen", en.-/ yertaaid door Calo W. Westenberg. Ze antwoordde niet dadelijk. Ze staarde voor zich neer, en een oogeuDiik scheen het, dat ze, zonder de op elkaar geperste lippen te openen, wou opspringen en heengaan. z.ulk eene geconcentreerde smart meende Christa r.og nooit in een mcnschengelaat gezien te hebben. Plotseling stiet ze, zonder den starenden blik al te wenden van den grond, waar hij zich om zoo te zeggen in boorde, ae woorden uit: „Lk verzoek U, mijnen zoon bij U in huis te nemen." De schok was zoo hevig voor Clu ista, dal ze eerst niet in staat was, iets te antwoorden. Het scheen haar voorloopig ook heel onver schillig toe, of ze er ja ol neen op zeide. Dat, .wat in dit oogenblik de vrouw voor haar door maakte, was het eenige, dat in deze minuten van belang was. Toen zagen de door leed vertrokken oogen haar aan. „Lk moet het. Het is het is teoodig voor hem „Waarom?" vroeg Clirista eenvoudig. „Het gaal niet meer," rrevckle mevrouw Von Beversdorf zachtjes voor zich zelf en schudde het hoofd. „Ik wil het duizend maal o, God weet, dat dk het wil! Het is immers dat gene, waarvoor ik nog alleen leef. Maar liet gaat niet. Hij kan bij zulk eene oude, zieke vrouw niet langer blijven, het vergalt hem zijn leven." „Is dat werkelijk zoo?" rien Clirista op warmen toon uit. „Hij heeft immers de school en kan met zijne vrienden toch spelen. Hef is toch niet nadeelig voor een jong leven, als het vroeg met den ernst kennis maakt. O. maakt U zich het hart niet zwaarder, dan noodig is!" „Het is zeker noodig," zei ze moeilijk en zacht, maar heel beslist. „Weèt U, wat dal zeggen wil, als mijne zenuwtoevallen komen en het kind het kind staat er bij eD huilt hard?" Ze schreeuwde de laatste woorden uit en bedekte haar gezicht, doch slechts een oogen blik. Met gebroken slem sprak ze verder. „Dan zeg ik lol me zelf: Zijn leven bangl er van af, dat ik me beheersch. Ik wind mij als een worm, om me te verzetten. Ik schreeuw, ik schreeuw me toe: Houd je vast ter wille van Rolt ter wille van Rolf ter wille van Rolï Daar komt het, daar komt het ik geloof dikwijls, dat, als ik me krachtig ver zetten wil, het juist heviger en sneller kom! opzetten. Dan word ik omgeworpen, dan lig ik op den grond. Ik schreeuw dan als een dier ik ben ik ben eene kwelling voor mijn kind Ze kon even niet verder gaan, zoo snikte ze en ze schreide zachtjes, hopeloos. „Hij komt bij voorbeeld uit school," ging ze daarna J;oorUig voort. „Hij straalt, hij lacht, Ilij heeft me allerlei te hertellen. Ik lach ook. Plotseling blijft hij steken, hij breekt af. Dan eet hij haastig, het schijnt, alsof de tranen hem in de keel zitten. Ik dwing dan mijne slem om zoo onverschillig mogelijk tc zeggen: „Roll vertel toch, verder". „Och Moeder, hel is uit" zegt liij. Wat was het? Ik weet het niet. Heeft hij zenuwtrekkingen in mijn gezicht ge zien? Klonk mijn lachen akelig? Ik weet hel niet! Dikwijls denk ik: Misschien ben ik toch nog krankzinnig, zonder dal ik «hel inerk. Rus tig leven, zeggen ze, dat is alles, wat U doen kunt. Ja, als ik maar niet zoo bang was. En waarvoor? Maar ik ben hel toch. Nu gaat het niet langer. Rolf heeft een teer gestel, al van zijne geboorte af. Ilij is veertien da *en na den dood van mijnen man cn r.: 'nen zoon ge boren. De zwarte schaduw li t op hem. lk dacht, dat mijne liefde alles goed zou kunnen maken, maar ze kan 't niet: Juffrouw Tliorna- sius, neemt U mijn kind Christa zei zacht: „Voor eenigen tijd dan; voor een paar weken. U mooi hem terug kun nen halen, wanneer U wilt." Mevrouw Von Beversdorf glimlachte. Ilel was een glimlach vol groot leed, hel was een glimlach, clie van een vast besluit en een leven en denken in eene bepaalde richting sprak. „Neen," zeide zij, „zoo niet. U is een slechte psycholoog, juffrouw Thomasius. Bij zulk een contract was ilc misschien op den tweeden avond ai hier. Neen, men moet in zijne sterke uren de zwakke in ijzeren boeien slaan, als men weet, hoe zwakke men heefL Heden is mijn sterkste! Ik dank er God voor. Neen, U moet bevel geven, mevrouw Von Bevers dorf niet binnen te laten, haar als ccnen hond weg te jagen, indien ze komt. Ze mag het huis niet biunentreden. Wat wil zc er toch, de dwaze! Ilarcn zoon mag ze alle vrer weken een uur zien! Doch ook dit mag niet gebeuren, als misschien juist in dit uur de overprik kelde zenuwen mochten losbreken. Op haar komt het immers licclcmaal niet meer aan. Wie hier in aanmerking komt, is dc zoon, het jonge, hoopvolle leven Christa was tot in hel diepst van haar hart getroffen. Welk eene kracht was er met deze Iroostclooze zwakheid verecnigd! Welk een leeuwenmoed woonde daar naast zooveel ge brokenheid Haar hart vloeide over. Onwille keurig gleed ze van haren stoel, knielde voor de vcrslagene neer en kuste haar de arme, smalle handen in de zwarte handschoenen. „Moederliefde en toch zijl gc de grootste" fluisterde ze. JvJu kreeg Hans cenen makker, zonder dat iemand vroeg, of hij zulks goedkeurde. lu den beginne toonde hij neiging lot mopperen hier over. De gedachte, zijn samen-leven met tante Lüttc te moeten dcclen, was hem een ware gruwel. Deze soort van samen-leven had hem in eene bepaalde richting zoo verwend, dat hij eene verandering eenvoudig als ecnen inval in zijn gebied beschouwde. Met den kleinen Kurt kon hij genoegen hebben genomen, dien stond hij zonder meer de eerste plaats in tante Lütle's hart af. Doch dat de eerste de beste, deze Beverdorf uit de derde klasse, van wien hij niets wist, wiens naam hier nooii genoemd was, plotseling, 'omdat het zijne moeder zoo behaagde ,liier binnendrong, dat vond hij een vergrijp tegen alle orde. Maar Ilans had niet eens gelegenheid, deze gedachte te uiten. Tante Lütle scheen aan zijn recht in haar huis weinig tc denken en ze toonde er niet bijzonder veel eerbied voor. Bovendien lag er in al hare woorden, bewe^ gingen, handelingen iets, waaraan men kon zien, dal het een of ander haar stevig ontroerd had, waaraan meai zag, dal ze slecüls aan de oorzaak dezer ontroering daclit, en dit alles was zoo sterk, dat Jiij zelf onwillekeurig de gene werd, die eerbied kreeg, dat Ilij stil en lam werd. Lütte leefde inderdaad niet het alledaagschc leven meer mee. Ze had den blik mogen slaan m de heilige diepte eener moederliefde, wier macht cn kracht in het zwakste onder de menscliciLkijideren huisde Toen had ze wel reden om deemoedig to worden Toen zond hara tanteliefde, waarop ze zoo nameloos trotsch geweest was, be schaamd in het stof. Toen voelde ze boven zich het heersclicn eener grootore macht, dio hooger is dan menscliclijk vernuft, dit liccr- sclien, dat een vrij, echt menschenhart niet pijnlijk aandoet of drukt, doch dat het dat trotsche geluk der deemoedigheid verleent, daf volgt op het vol verwachting van meer open baringen erkennen van eene hoogere macht dan we zelf zijn. Rolf Beversdorf was eene tcere, voorname jongen. Hij had het lichtbruine haar, dat zijno moeder eertijds bezeten had, eene aristocra tische slanke gestalte, een edel besneden ge laat. Zijn gehcele zijin was van eene geringo zwaarmoedigheid doortrokken, wat degenen, die hem liefhadden, het hart wel bezorgd moes maken- Toch was hij ook buitengewoon ont vankelijk voor indrukken; op icderen prikkel reageerde hij. Weinig was er noodig, om het nacht in hem te maken, eene geringe oorzaak ook bracht het licht weer terug. De bloed* golven vlogen hem bij de geringste opwindin/ zichtbaar onder de fijne huid. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1