DE E EM LAN DER". Woensdag 1 Juli 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LUTTE. N° 1 13d* Jaargang. AMERSFOORTSCH Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. J» Uitgevers: ^ALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: PRIJS DER ADVERTENTIËN: Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.l O* Afzonder/ijke nummers - 0.05* Deze Courant vereohijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, famili*- advertenties en berichten vóór 2 uur in te Kenden. r- Dienstaanbiedingen 25 cents b(j vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedr^'f bestaan zeer vor>rdeoligo bopalingen tot het hertaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene oiroulaire, bevattende de voorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Bureaus UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Politiek Overzicht. De gevolgen van den moord van den Oostenrijkschen troonsopvolger. Het zijn velerlei gewaarwordingen, die door den plotselingcn en gewelddadigcn dood van den aartshertog-troonsopvolger van Oostenrijk-Hongarije worden gewekt. Afschuw over dc gruwelijke daad, die met één slag twee menschenlevens heeft ver nietigd, paart zich aan roefenis over hun heengaan en aan deelneming met de rouw- dragemden, de drie kinderen, van vader en moeder tegelijk hero old, en de grijze mo narch, wien waarlijk niets bespaard is van wal hem in dit leven kun treffen. Daarnaast echter doel zien de vraag gel den: Wat zal de toekomst brengen? Welke uit werking zal het plotseling verdwijnen van aartshertog Frans Ferdinand hebben op den loop van de zaken in de monarchie? De Nordd. Allg. Zeitung, het orgaan der regeering van het met Oostenrijk-Hongarije verbonden Duit- sche rijk, verkondigt, dat de geweldige, eer waardige bouw van hel Iiabsburgsche rijk ioor zulk eene euveldaad niet zai worden ge schokt. „De volken, die onder den dubbelen adelaar lot grootheid en tot welvaart zijn ge- i.omcn, zullen zich te vaster om hunnen keizer en koning scharen." Een vveerklauk hierop geelt hol Fremdenblatt, het oificieusc orgaan van de Oostemïjksclic regeering, dut zegt, d-t de keizer bij zijne terugkomst in de hoofdstad uil de blikken der bevolking kon.leien, dal zij zich met hem door het rieuwe ongeluk nog nauwer vereenigd v - li en dat een nieuwe band werd geknoopt, die vaster, veel vaster bijeen houdt dan de door geluk eu vreugde gevlochten band. Maar de monarch, wien deze woorden gel den, is een grijsaard, die in het 84e levensjaar 'staat Keizer Frans Jozef had in de laatste Jaren een deel van zijn erk overgedragen aan den erfgenaam van de kroon, die den druk van de jaren nog niet voelde zooals hij. En deze had die taak met ernst en plichtsbesef op zich genomen; hij had zich een grooten in vloed verschaft op het legerbestuur v an Oos tenrijk-Hongarije en deed zich ook meer en uveer gelden op het gebied der binnen- en DuitenLandsche politiek. „Do troonsopvolger was meer dan een door een ander tc vervan gen aartshertog van gemiddelde doorsnede. De monarchie verliest door zijn dood eene bron van kracht, die, juist aangewend en door hel doorzicht van den rijperen leeftijd geleid, in moeielijke dagen zeer nuttig had kunnen worden." In deze woorden teekenl de Neue Freie Presse de verwachtingen, die aan den persoon van den toekomstigen souverein wer den vastgeknoopt èn die nu zijn vernietigd. In dcnzeüiden geest wordt uit W'eenen aan de Frankf. Ztg. geschreven: „De moord te Sorajewo iieeft alle verschil len in de bcoordeeling van den overleden troonsopvolger uitgcvvischt. In alie kringen van de bevolking en in dc pers komt slechts ééne stem tot uiting: namelijk dat de aarts hertog een slachtoffer van zijne plichtsbetrach ting, van zijn soldatenmoed en van een fana- lieken tegen den vertegenwoordiger van het rijk gerichten haat is geworden. Met hem wordt zijne gemalin betreurd, die zich niet het afschrikken hem op deze reis te vergezellen, omdat men tot haar zeide, dat de oosterling er legen opzag moordwapenen te gebruiken tegen een mail, als zijne "rouw bh hem is. De Servische samenzweerders lieten zich even min beïnvloeden door geheiligde oostersche tradilièn als door het feit, dat aartshertog Frans Ferdinand van alle leden van het huis dogene was, die de meeste belangstelling voor de Zuid-Slaven koesterde, en dat zoowei in Kroatië ais ook in Bosnië de Serven altijd een bevoorrecht element van de bevolking zijn geweest. Juist deze omstandigheid schijnt voor de leiders van de samenzwering beslissend te zijn geweest. De verzwakking van het Ser vische irredentisme door het besef, dat het den Serven in de monarchie goed gaat, moest verhinderd worden. In Agram is het lot demonstration gekomen. Daar trokken Kroaten door de stiaten met den kreet: „Weg met de Servische sluipmoor denaars!" Dat is echter terug te brengen tot don ouden Servisch-lvroatischen strijd, mis schien ook tot hel geloof, dat in den troonsop volger de roomsch-katholiek c' lor het ortho doxe fanatisme getroffen is. Het is nu zaak van de politie, de draden van de samenzwering verder na te speuren en ast te stellen, welke kringen in Belgrado daan ooi- verantwoorde lijk zijn. Eerst nadat dit is stgesteld, zal het mogelijk zijn te zeggen, of de daad gevolgen voor de buitenlandsch© '.itiek zal hebben. De aandacht richt zich nu naar den jongen troonsopvolger, den 27-jarigen aartshertog Karei Frans Jozef, die sedert 3 jaren getrouwd is met prinses Zita van Bourbon-Parma. Men weet. van hem in het publiek 1 'jna niets, be halve dat hij jong, vrooüjk en een vriend van de comcdic is. In het keizerlijke huis zelf is hij populair. De keizer amt hem, volgens een verhaal van een gewezen minister-presi dent, „een braven jongen". In geen geval is hij oen markante persoonlijkheid, zooals Frans Ferdinand geweest is, motien ccn factor van u'e gehecie rijkspolitiek van het toonccl der ge schiedenis verdwijnt, die zeer ernstig moest worden opgevat." Frankrijk. Parijs, 30 Juni. De Fransche minis terraad besloot in eene in het Elysée gehou den vergadering, overeenkomstig de congre- ganistenwet, bij besluit 15 congregatiën of congreganistische inrichtingen, die niet be antwoorden aan eenig doel van openbaar nut, op te heffen en de 126 laatste congre ganistische onderwijsinrichtingen tc sluiten, die nog door toepassing van de wet van 1904 opgeheven moeten worden. Een bericht van de emps, dat het bureau van de Kamer met het plan omgaat, om den zetel van de Kamer uit het reeds lang te be krompen geworden Palais Bourbon naar hel paleis te Versailles over te brengen, beant woordt niet aan den feitelijken toestand. Het is sedert de zitting van de nieuwe Kamer is begonnen, zeer voelbaar geworden, dat de ruimte tegenwoordig cheei onvoldoende is, en men zal het vraagstuk van eene nieuwe vergaderzaal ernstig onder de oogen moeten zion, ondanks de groote kosten, die daarmee gemoeid zijn. Tegelijk zal de vraag moeten worden behandeld, waar de Kamer geduren de de verbouwing gehuisvest moet worden. In dit verband zijn er verschillende plannen op gemaakt, waarvan dat ».m de Kamer tijdelijk in Versailles onder dak te brengen, de minste kosten zou veroorzak' u. Overigens zal er nog veel en lang overlegu worden, voordat de Kamer werkelijk tot een besluit komt Voor- loopig heeft de aankondiging van dc tijdelijke verhuizing naar Versailles misschien alleen ten doel hebben de discussie in gang te brengen over de noodzakelijkheid van het bouwen van eene nieuwe zaai. Nader wordt bericht, d t het bureau van de Kamer besloten heeft de zaak aan de orde te stellen. Het denkbeeld der tijdelijke verhui zing van de Kamer naar Versailles vindt zijn oorsprong hierin, dat ien ur~r eene verga derzaal kant en klaar heeft De zaal slaat thans leeg; alleen wanneer bij eene presidentsver kiezing en bij behandeling van ccn voorstel lot grondwetsherziening Senaat en Kamer zich vereenigen tot de „assemblee nationale", wordt zij gebruikt. In de eerste jaren van de derde republiek kwamen de vertegenwoor digers van het Fransche volk gerei ld in Ver sailles bijeen. Dit heeft geduurd totdat eene bijzondere wet aan Parijs 'le hoedanigheid van officieele hoofdstad van Frankrijk teruggaf, die het een tijdlang als 'ral voor d< i opstand der Commune was ontnomen. Italië. Rome, 30 Juni. De Kamer is begonnen met de behandeling van de artikelen van de wet betreffende de financiccle maatregelen. De socialisten zetten huune obstructie yoort. Spanje* Madrid, 29 J u 111. '1 cngcvolgc van de vermeerdering van den broodprijs met 10 cen times per KG., zijn betoogingon voorgekomen. Verscheidene bakkerijen werden geplunderd en eenige personen werden gewond. Madrid, 30 Juni. Talrijke vrouwen hiel den bctoagingen op de markt, waar zij de ver mindering eischen van den prijs der aardap pelen. De aardappelzakkeu werden openge sneden en hun Inho;:.! over dc straat uitge stort. De gendarmerie herstelde met moeite de orde. Oostenrijk-Hongarije* We en en, 3 0 Juni. Het Prager Tage- blatt bericht, dat de aartshertog hij eene Ne- derlandsche maatschappij verzekerd was, in geval van overlijden, voor 30 millioen gul den en zijne gemalin voor 25 millioen. Serajewo, 30 Juni. Het in buiten- landsche bladen verspreide bericht van een aanslag op het hoofd van het landsbestuur in Bosnië is een verzinsel. Datzelfde is het geval met het bericht van een brand in MosUr. Er heerscht volkomen rust. W eene n, 30 Juni Volgens ccn parti culier Béricht uit Serajewo is de hoofdredac teur Raduliwics van het Servische dagblad Narod gevangen genomen wegens phitsi-ig van de bevolking. Ook de leider van de ge- heele Servische _polilieke beweging in Bos nië, het lid van den landdag Jufanowics, is in hechtenis genomen. Het beslaan van eene samenzwering is door de bekentenissen van de beide misda digers bewezen. De gebruikte bommen zijn zoogenaamde Servische militaire bommen ge weest. Agran, 30 Juni. De rouwbetoogingvan >den landdag van Kroatië is door rumoerige tooneelen onderbroken. Terwijl do voorzit ter eene rede hi-eid, riep een lid van recb- terpartij, zich wendende tegen do Servo-Kro- atische coalitie: „Hebt gij bommen meege bracht? Weg met de moordenaars 1" De voor zitter was genoodzaakt do ziting te schor sen. Serajewo, 30 Juni.In Travonit heb ben gisteren anti-Servische betoogingen plaats gehad. Toen de betoogers dc ruiten van de Servische school stuk wierpen schoot een pope uit de school, waardoor een persoon op de straat gewond werd. De pope werd ge vangen genomen; dc menigte lynchte hein bijna. Budapest, 30 Juni. In de heden gehou den zitting van hei huis van afgevaardigden van den Hongaarschen rijksdag werd eene indrukwekkende betoogirug voor aartshertog Frans Ferdinand .gehouden. O.a. verklaarde baron Rajacsitsch namens de Servisch-Kroati- schc coalitie, dat hij rich verplicht rekende den roekcloozen aanslag mei den meesten na druk te veroordeelen, omdat twee personen, behoorende tol het Servische volk, de daders waren. Hij hoopte echter, dat dit op de ge zindheid van de Servo-Kroateu geen schaduw kan werpen, omdat deze hun politiek streven steeds grondvesten op trouwe gehechtheid aan de dynastie. Lomberg, 29 Juni. Heden avond werd eene vergadering van Poolsche studenten ge houden, waarin de gebeurtenissen bij het gis teren in Bielilz gehouden sokolfeesten op op gewonden wijze besproken werden. Eenige honderden studenten Melden d-atna eene be tooging in de binnenstad, waarbij dc winkels van Duitsche firma's en -'e ramen van de Duitsch-evangelische scholen ingeslagen wer den. De politie joeg de tioogers uiteen en nam drie vaai hen gevangen. Potsdam (Neues Palais), 30 Juni. De keizer heeft plan den 2en Juli zich naar Wcc- nen te begeven, waar hij den 3en aan eene rouwplechtigheid deelneemt. Den 4cn zal hij weer in het station Wildpark terug komen. Rome, 3 0 Juni. Op bevel van den ko ning neemt het hol gedurende tien dagen den rouw aan wegens den dood van aartshertog Frans Ferdinand. P a r ij s, 3 0 Juni. De Temps bericht uit Weenen: De anti-Servische beloo gingen in Serajewo duurden tien uren. In het ela'blissemcnt-Jeffanowics en de druk kerijen van do Servische bladen Srbskarice, Narod en Savic is alles overhoop geworpen en vernield. Een groot aantal Serven verlaten Bosnië. Pusara, een medewerker van de Srbskarice, die beschuldigd wordt getracht tc hebben de vlucht van PrindLp na den aanslag tc begun stigen, is in hechtenis genomen. Er zijn ver der nog oneer dan honderd arreslatién ver richt. De verwoede menigte begaat overal buitensporigheden; zij riskt de Slavische uit hangborden af, steekt winkels in brand en plundert hulizen. Men schrijft aan de regeering het voorne men toe, dc krijgswet af tc kondigen over hel geheele gebied van Bosnië en Ilerzegowina. Agram, 30 Juni. Na een stormachtige zitting van den landdag van verscheidene uren, kon de voorzitter ccn adres van rouw beklag voorlezen, dat werd aangenomen on der aanhoudend geschreeuw van de Servo- Kroatische rcchtspartij. Graaf Boos-WaLdeck, die zelf dc automo biel bestuurde, die bij den eersten aanslag achter hel rijtuig van den aartshertog reed, verhaalt, dat hij zag hoe de bom terugkaatste op de neergelaten kap van dc aartshertoge lijke automobiel en dat de aartshertog zelf door eene armbeweging de bom naar builen wierp, drie dicht voor de raderen van de tweede auto sprong. Dc wagen vertoont meer dan zestig gaten. Graaf Boos-Waldeck is slechts licht gewond. De in het rijtuig zitten de personen zijn, ais door een wonder, on gedeerd gcbleVen op de vleugeladjudant Mc- ri?zina, die aan den 2Lials verwond werd, maar zich buiten gevaar bevindt. Bij de balseming van de beide lij-ken is ge bleken, dat bij den aartshertog dc rechter halsslagader en dc luchtpijp geheel vernield waren; bij dc hertogin was dc groote ader in de buikholte stukgeschoten. De dood is bij beiden door verbloeding in den kortst moge lijken tijd geschied. Bij de hertogin werd de ongeschonden gebleven kogel in de buikholle gevonden; bij den hertog werd geen kogel ge vonden; waarschijnlijk is die in een van de halswervels blijven steken. Volgens eene mcdedeeling van den vicc- burgcmccster van Serajewo aan de Neue Freie Presse waren de laalslc woorden van den aartshertog: „Sophie, blijf leven voor onze kinderen". Het testament van den aartshertog is ge deponeerd bij eene bankinstelling tc Praag. Het is bekend, daL de aartshertog bij her haling en van verschillende zijden gewaar schuwd werd voor de reis naar Bosnië. Nog bij de ontvangst in 't stadhuis, na den eersten mislukten bomaanslag, verzocht dc burgemces Ier den aartshertog dringend zijn op hel pro gramma vermelden rijtoer niet voort te zei len. De aartshertog antwoordde echter, dat hij zijne redenen had om zijn programma niet te veranderen; Jiij liet zich daarover niet verder uit, maar hij schijnt onder alle om standigheden den schijn te hebben willen ver mijden, alsof de bomaanslag hem moedeloos had gemaakt Met het oog o pde komst van den aartsher tog en zijne gemalin waren strenge voor zorgsmaatregelen genomen. Meer dan 1000 gendarmes waren in de stad bijeengebracht om den veiligheidsdienst te versterken. Za terdag waren 37 verdachte personen uit voor zorg in hechtenis genomen. Bloemversicrin< gen voor dc ramen en op de balkons waren verboden; de ramen mochten niet bezet wór den. Het gerucht heeft - eloopen. dal het hoofd der politie, dr. Gerda, zich had doodgescho- ten; later is echter het bericht van diens zelf moord weer tegengesproken. Aan het Oostenrijiksohe hof verliest dc di- kol'le nooit ha-re rechten. Indien daarvan nog bewijs noodig was, dau, zou men hel kunnen vindon in de aankondiging van het overlijden van den aarlshcrlog-troonsopvolgor en zijne gemalin door dc Wiener Zeitung. Vercendgd zijn zij den dood ingegaan; maar hel Oosten- rijksche regeeringsblad kon het doodsbericht van dit paar gezamenlijk niet brengen, want Met zijn verstand is bijina iedereen tevre den; met zijn lot slechts een enkele. 45 door MARIE DIERS Schrijfster van Dokter Joost en zijne zeven zorgen", enz vertaald door Cato W. Westenberg. Met hel rustige samenleven wias hdt nu in •edik geval gedaan. Tante Lü'tte leerde nu eerst, wat de onrust is, diie hel opvoeden mot zich moe brdngt Ze had nu ook plotseling Voordat ze er op verdacht was, eon echt „jongenjspension/aat". Dat was eigenlijk eene zeer gewaagde onderneming van haai', want b'lle practisobe voorbereiding daartoe ont brak haar. Ze kreeg nu een. volgens haar idee geweldig hoog maandgeld in handen en 'hield daarmee lustig huis. De jongens kregen zullkie sohii tierend a-aiigekleede boterhammen Voor him onübijt, dat het werkelijk een lust was om te zion. 's Middags werd er gekookt voor een heel regiment. Je kon toch niemand Wonjgcr lattin lij-don! Maar ia de volgende snaamd kwam readis de tegenslag. Ze zag in, dat ze zich vergaloppeerd had, en ze moest 'het bescheidener aanleggen. Dat was onl- zette*ud beschamend! Zc verontschuldigde zaob ook zoo recht hulpeloos en rood van Étdha'amftc voor hare jongems. Allien wairen daanbij echter hoogst beminnelijk, Hans Ulfers verklaarde zolfs,, dat hij dien rommel" niet cons lustte, tin dal hij blij was, ais hij eene anlodla brood, zoo d/flk als eene vuist, met wei nig boter er op kreeg. Alleen Walter trok een scheef gezicht en beproefde dikwijls 's mor gens een lekker hapje uit dti provisiekamer weg "te kapen. H-asre privaatlessen had Lütle moeten op geven, behalve de Latijnsche en Duitsche les sen van den jongen Engelschnvan, die bij den heer Meysiirug in huis was. Hiervoor igebruik- 'le> ze den tijjd \fm acht tot tien uur 's mor gens. Dam moest ze op een-en draf naar huis on met vrouw Mumm samen beraadslagen, wa/t er gegoten zooi worden en daarna druk daarvoor aan den gang. Dat kostte baar dikwijls veel hoofdbrekens en volei mWeSlte. Doch de grootste zorgen kwamen toch door Walliber. Bij ai de drie jongens, die zo tot nu toe had gehad,was eene basis aanwezig, waar op ze uigaar vendor be bouwen had en dti/e1 zoo vasit was, dat ze er zich steeds op ver laken kon. Bij Waiter was dit niet het geval. Hij had eenvoudig geen gevoel van plicht, geen eergevoel ,er was geen spoor van gevoel voor veraiMwoordelijkheid aanwezig. De la- chenlde jongoussahoonheid, idie hom voor ltwee jaar nog gekenmelrkit had, wajs ook (reedis bijina verdwenen. Hij kon nog buiten gewoon (iliinemeiud zijn, -hij kon er o zoo aan trekkelijk uitzien, maar steeds .weer open baarde zich dene woeste genotzucht, eene beangstigende gewetenloosheid, die alle goede tivkken aan het gezicht onttrok, evenals eene grijze wolk de zon. Ildt vreeselijikste, diat tante Lütle overkomen kon. gebeurde: ze wrong radeloos, hailf wan hopig hare hajnden. Walt stond haar te doen tegenover deze onbezorgde, bijna vroolijko leugenachbilglieiid, tegenover deze lachende gewetenloosheid? Alle grondslagen, die vol gens hare ineening dc basis vormden van elk beschaafd leven, ontbraken tienvoudig bij hem. Als ze ernstig niet hem sprak, zooaQs mol eenon jongen, die eergevoel bezat, van wien ze liet goede eenvoudig verwachtte, dan trok hij een spitsbocfachüg, huichelachtig, dee- mocsdlig gezicht, dat er misschien Met eens op berekend was, om haar te misleiden. Ten minste de uitdrukking van zijn gezidlit zei: Ms je aan mijn berouw gelooft, bon je tocb wel erg dom! Den nacht daarop klom hij uit het raam en zij, die door hare waakzaam heid, verscherpt door angst, tc middernacht naar die slaapkamer van den j omgen gedreven werd, kon zien, of ze met het {taege bed te vreden kon zijn. Als ze toornig werd, bei-eik le ze evenmin iels. Iiij had in zijn leven zooveel toornige ge- zicht tin gezien, ancJl zooveel scheldwoorden en nog ergere zaken kennis gemaakt, dal hij daartegen volslagen gehard was. Ilij deed ook nauwelijks moeite, dait te verbergen. Ja, 'hij toonde zelfs zooiets als een beetje eerlijk 'medelijden met haar. „Windt U zich toch om mijneMwille niet zoo op, tante Lüüte," zei hij heel hartelijk on was weer zoo bemiwnelijk, als hij ernaar zijd kon. ,,U bereikt er immers niets mee, het helpt loch niet." Eens vroeg ze in hare wanhoop aan Egiin- ha rd, of Waiter ^u niet een beetje anders was dan vroeger. Ze kon het antwoord wel van te Voren weten, 4 „Bitter weinig." Egiohard perste de smalle lippen op elkaar, haalde die echo riders op en Wendde rich af Hij leed zeer onder dc lichtzinnigheid van tfijjnetn broeder. Ze vrat als een worm aan) zij/n hart. Hij was bleek en bes-teiiiddg zoo ernstig als hot graf. Als Walter zijne dikwijls aardige grappen uiLhaoikle, werd he.t gevoel Vam bitterheid hem vaak lo machtig. Zóó 'leed hij er dian onder, tdiail hij li til vertrek' 'verliet. Hij zelf werkte meer dan hij eigenlijk kon, zoodat hij nu, ofschoon zijn aanleg niet groot was, op zestienjarigen leeftijd iu de eerste klas gekomen was. Er zat ccn ijzeren wil in den jongen, doch hij was ook hard als ijzer. Zijn streven was er niet bepaald op gericht, vooruit te komen in de maatschappij, doch zijn plichtsbesef at hem op. Walter gebruikte de leugen, zoo dikwijls dit hein van nut kon zijn, en loch was hij met leugenachtig van aard. Men kon jongens voor zich hebben, die lang met zooveel durf toon den in het bedrog, dat ze pleegden, die veel meer schuldbewustzijn bij liet liegen zelf had den en die toch veel leugenachtiger waren. Deze jongen wilde het niemand doen geloo- vcn, daL hij niet bedroog; hij hield dengene, die hem geloofde, voor oenen ezel. Hij gaf er werkelijk ook niels om, voor beter door le gaan, dan hij was. Het idee, de ver loren zoon tc zijn, bevredigde hem volkomen, en hij toonde weinig lust, te trachten, als iets betere aangeschreven te slaan. Hij meende nu eenvoudig de ervaring opgedaan te heb ben, dat hel veel aangenamer was, op den brecden weg te leven dan op den smallen en Aond de nadeelen, die uit het leven op den breedon weg voortkwamen, :iiet zóó geweldig groot in vergelijking met de voordcelen, dat hij eene „bokecring" noodig achtte. Zulk een toestand was e.an den eenen kant, om niet in liefde te verflauwen, aan den an deren kant, om allen moed le. verliezen. Tante Lütle was in dezen moeilijken tijd ook niet van ijzer. Eens, toen Waller dc aardige klein* Lise Peter het meisje a an dc avondwande ling op den wal, de dochter van eenen kleer maker weer ontzoltend in opspraak ge* bracht had en hot half volwassen kind totaal dol had gemaakt cn het alle bezinning bad doen verliezen, wilde zc weer met hem pra ten, zag na hare eerste woorden aan zijn spot* lend, geslepen gezicht, dat zc niets, hccle- maal niets zou bereiken, en bleef midden in eenon zin steken, terwijl haai' hart volslagen wanhopig werd. Zo wilde zich omkeeren om te gaan, daar er een rok in hare keel zat^ doch het was reeds te laat, dc tranen stroom den haar uit de oogen. Nu was hel ook hcclemaal onverschillig. Als ze zich zoo flauw gedroeg, om den jongen een deuntje voor te huilen, dan mocht hij ook wel zien, welk een verdriet hij haar deed. Ze keerde zich van hem af cn snikte hartstochten lijk. De groote jongen was vuurrood, geworden. Dat had hij niet verwacht. Dat deze beste tante Lütte ook alles zoo vreeselijk ernstig moest opnemen! Er overkwam die kleine Lise loch niets akeligs* Later, als ze haren saaien schrijver of handschoenmaker kuste, dan kon ze nog met genot denken aan deze liefelijke idylle met hem, Walter. Zoo fijn had het niet eens ieder klein meisje! dit tante Lütte tc doen begrijpen, was haast onmogelijk. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1