„DE E EM LAN DER". Donderdag 2 Juli 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LUTTE. N° 2 13d8 Jaargang. Uitgevers; VALKHOFF Co. Bureaut UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Kennisgeving. RSFOORT Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amorsfoort f l.OO. Idem franco per post 1*90. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers - ©.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* Advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels». Elke regel meor Dienstaanbiedingen 25 centft bij vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimto. Voor handel on bedryt bestaan zoor voordoelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eone circulaire, bovattende do voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. f 0.50. - 0.10f op Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelezen een verzoek van J. C. A. Wolzak namens J. en H. Polak om vergunning tot het oprichten van eene inrichting tot het vervaar digen, verwerken en bewerken van producten voor de fabricatie van etherische olieën, vruch tenessences en reukstoffen (met uitzondering van muskus) en het in voorraad hebben van voor dat bedrijf benoodigde producten, op een terrein, alhier gelegen Hoogeweg en Logeweg, bij het kadaster bekend onder sectie A. nos. i486 en 1551 Overwegende, dat de beslissing op dit ver zoek niet kan genomen, worden binnen den in het eerste lid van artikel 8 der Hinderwet be- paulden, tijd, op grond, dat het ingestelde on derzoek nog niet is beëindigd hebben besloten de beslissing op het voormelde verzoek te verdagen. Amersfoort, 30 Juni 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RAND WIJ CK. Politiek Overzicht. De schuldigen aan den moord wan Serajewo. „Yerr-assing on afschuw, ergernis over -do onzinnigheid van zulk eene indlividoieelo ge welddaad, die ook de vrouw van, het hegeer de slachtoffer niet verschoon/t, verwekt dej 'tijding van deze WTeede daad." Men kan 't voor dezen keer geheel eens zij-n met de Vor- warts, het hoofdorgaan van die DuiLsohe &o-i 'daall-djemocratie, die in deze woorden den indruk weergeeft, dien de op den Oostenrijk-, öchen tr-oonsopvolger en zijne gemalin gen pleegde moord op haar heeift gemaakt. liet woord „individueel" moet Jhier niet al te letterlijk worden opgevat. Niet een enken ling heeft dit misdrijf gepleegd. Men heeft hier ongetwijfeld te doen met eene samem zwcring, waarin meer personen heirokken waren. Wanneer do Beriijnsche Lokalanzei- ger juist is ingelicht, dan loerde niet enkel in Serajewo de dood op don aartshertog. Wan neer hij was ontkomen aan de in Serajewo togen hem gesmede aanslagen, dan zou hij gevaar hebben gcloopen op zijne terugreis het leven te verliezen; langs den spoorweg van Serajewo naar Bistrik zijn verscheidene bommen gevonden, die voor nieuwe aansla gen bestemd waren. Als een anarchistisch misdrijf schijnt die aanslag van Sorajewro niet beschouwd te. kunnen worden. Ook niet als een misdrijf, doelende op den aartshertog persoonlijk. Er werd aan aartshertog Frans Ferdinand, juist verweten, dat hij de Slaven te zeer voortrok etn misschien zelfs neigde tot het trialisme^ d. w. z. het stelsel dat de vorming van een derden Zuid^Slaviscihen staat in de monar chie Ooslenrijk-Hongarije ten doel hoeft. Men kan in het treurspel van Serajewo niet aair- ders zien dan een politiek misdrijf, gemunt ttegen den ti-o ons opvolger én Legen de regee ring, -die Bosmè heeft ingelijfd. Dit misdrijf komt lier ver ami woording van een betrekkelijk kleine groep -overspannen jon ge Üieden, aanhangers van eene misdadige propaganda van de daad, die van Belgrado uit geleid wordlt. De bevolking van Bosnië staat daarbuiten. Dit bewijst dé beweging, idiie na den aanslag is ontstaan in de hoofd stad en is overgeslagen maar andere dee- Ion van 'het land, zich uitende in daden van geweid legen de Servische elementen der be volking. De staat van beleg is afgekondigd In Serajewo en zal waarschijnlijk over ge heel Bosnië van krachit moeten worden ver klaard, om eene bevolking, die onider het roepen van ,,Levo keizer Frans Jozef 1" hare woede over het gebeurde aan de stamver wanten van de bedrijvers van de misdaad wil koelen, binnen de perken van de orde te kun- !nen houden. En de regeering van Servië wijst met nadruk elke verantwoordelijkheid af voor het -drijven van de draadtrekkers dor beweging en protesteert met verontwaardi ging legen den toeleg om uit het feiL dat do propaganda van Belgrado uil geMd werd, af te leiden, dat zij in de beweging de hajnd had. Wal de politieke terugwerking betreft, dio dit treurspel zal hebben, merkt de Neue Freio Presse op, dal moeilijk in de eerste opwel ling beslist kan worden wat in Bosnië nu •zal geschieden, maar zij drukt daarbij de vrees uit, dat Bosnië en Herzegowina na zul ke gebeurtenissen nog moeieLijker te regecren fcullen zijm dan tot dusver. Uil welken hoek in de regeeringskringen te We enen de wind waait, kan men opmaken uit het hier vol gende, uit de regeeringsbureaux afkomstige communiqué: ,yDe in Serajewo gepleegde daad wijst in (hare omstandigheden op buiteiilandsclio in vloeden. De bevolking van Bosnië is loyaal en heeft zich ook bij deze gelegenheid loyaal getoond; er bestaat dus gecne aanleiding, de tot dusvetr tegenover de nieuw veroverde landen gevolgde politiek te veranderen. Daar entegen blijkt, idat do goedaardige houding ider monarchie tot dusver op plaatsen, die voor Europeesche manieren geen begrip heb ben, misverslaan ën als teeken van zwakheid of moedeloosheid wordt geduid. Daarvan noemt het bestuur van de Oostenrijksche po litiek kennis en hei weet ia overeenstemming met het Europoesahe cultuurbewustzijn to zijn, wanneer het verklaart, dat de maat van zijn geduld is uitgeput. De eerstvolgende da gen en weken moeten toonen, of men overal de plichten kent, die zulk eene euveldaad aan «de buitenlandsohe regeeringen oplegt te genover trredentistisclic ophitsingen en spe- culaitièn op het gebied vatn de monarchie. De verdere poLi/liek van Oostennijk-Hongarije zal er van afhangen hoe dc toongevende kringen van het in aanmerking komon.de bui tenland met dezen plicht rekening houden, en geeree vreesaanjaging zal onze regeering Weerhouden de maatregelen to nemen, die haar noodig voorkomen tot bcscliermiiig van haa*- gebied en van hare instellingen." Engeland. Londen, 1 Juli. In het hoogerhuis be gon heden de discussie over de tweede lezing van het wetsontwerp lot amendeering van de Homerule-wet. Lord Lansdowne verklaarde, dat hij zou toestemmen in de tweede lezing van het wetsontwerp, maar van meening was, dat het ongeschikt was voor het doel, dat er mee werd beoogd, namelijkvoorkoming van burgerstrijd in Ierland. Hij gaf te kennen, dat de oppositie zal streven naar eene wijfciging van het wetsontwerp zoodanig, dat dc daad werkelijke uitsluiting van Ulster zonder eeni- ge tijdsbepaling wordt verzekerd. Italië. Rome, 1 Juli. Do Kamer behandelde he den dc financieele maatregelen. Minister-pre sident Salandra verklaarde, dat hij volstrekt geen bezwaren maakte tegen eene discussie over technische vragen. Maar hij moest de aandacht van het parlement en van hel land vestigen op den toestand, dien men tracht in 't leven te roepen door het telkens vragen van hoofdelijke stemmingen. Men heeft hier te doen met eene zwakke minderheid, die cr naar streeft het parlement te verlammen en haren wil aan de meerderheid op tc drin gen. Tweede telegram. Minister-president Salandra verklaarde in de Kamer, dal dc toe stand van de schatkist zoodanig is, dat zij voor langen tijd zonder moeite aan alle edschen kan vokktin, zelfs buiten dc maatrege len die Khans in behandeling zijn. T u r ij n, 1 J u 1 i. Generaal Pollio, de chef van deii grooten gencralen staf, is plotse ling overleden terwijl hij schietoefeningen bijwoonde. Benghazi,1 Juli. Lene Italiaansclie co lonne heeft de strijdkrachten van den sjeik van El Senoussi geslagen. De verliezen van den vijand zijn reusachtig. Aan Italiaansche zijde zijn vijf dooden en een twintigtal ge wonden. Spanje. Madrid, 1 Juli. De Kamer heeft defini fcicf het wetsontwerp aangenomen tot verla ging van de belasting op de nationale suiker van 85 tot 25 pesetas en van het invoerrecht op vreemde suiker van 80 tot 60 pesetas. Portugal Lissabon, 1 Juli. De zitting van het parlement is gesloten. Het zal opnieuw bij een geroepen worden tegen 15 Juli tot behan deling van het ontwerp van eene nieuwe kieswet. Oosten riJk-H o n gar ij e. Weenen, 1 Juli Heden werd in tegen woordigheid van den keizer en van aarlsher tog Karei Frans Jozef met medewerking van den opperhofmeester het testament van aartshertog Frans Ferdinand geopend. Het bepaalt, dat de onroerende goederen aan de kinderen komen. Triest, 1 Juli. Het linieschip Viribus Unitis is mei het stoffelijk overschot van aartshertog Frans Ferdinand en van de her togin von Ilohenberg om 7 uur 's avonds hier aangekomen. Aram, 1 Juli. Er hebben gisteren op nieuw anti-Servische beloogin _n plaats ge had. De menigte trok r-ar het huis van den burgemeester, van wien zij verlangden, dat hij eene onlangs ontvangen ridderorde zou terug zenden. Ook tegen en voorzitter van den landdag werd gemanifesteerd. Tien per sonen werden in hechtenis genomen, maar later weder vrijgelaten. Weenen, 1 Juli. Volgens ..en parlionliór bericht uit Agram duurden dc anti-Servische manifestation tot in i>et morgenuur. Bij het gebouw van de Servische 1 „rkclijkc gemeente, in de zokoi verecniging cn in winkelhuizen, werden ruilen ingeslagen, uithangborden af gerukt. Het café national, van waaruit met steenen geworpen werd r;~r het door de menigte gedragen beeld \:.n den troonsopvol ger, werd door de menigte verwoest. Tafels, stoelen, lampenkroncn, uitgebroken ramen met gordijnen werden op straat gegooid. Ver scheidene Servische gasten in Let koffiehuis werden gekwetst. Er zijn herhaaldelijk bot singen voorgekomen tusschen beloogcrs en politie» Deze maakte gebruik an het blanke wapen; een aantal beloogcrs werden gewond en velen werden in hechtenis genomen. Serajewo, 1 Juli. In Konica hadden gisterenavond anti-Servische betoogingen van mohammedanen en katholieken plaats. In vele door Seniors bewoonde huizen werden de ruiten vernield. In Stolatz, Oplicici, Sjenitza, Bosnisclibrod en Tesehanj organiseerden de mohammada- non cm katholieken rouwplechtighedcn en anti-Servische betoogingen. Van de door Ser viërs bewoonde huizen werden de ruilen in geworpen; de inboedel van logementen en winkels werd vernield. Overal is de. rust her steld. Serajewo, 1 Juli. Dc oppositie-bladen Srpsparijec, Narod en Otazbina -verschijnen voorloopig niet, omdat hunne drukkerijen ver woest zijn. Serajewo, 1 Juli. liet hoofd van het landsbestuur heeft den staat Yan beleg afge kondigd over geheel Bosnië en Herzegowina. Weenen, 1 Juli. Volgens het Fremden- bla&l, is het door sommige bladen gebrachte bericht, dat het Servische gezantschap te wee nen de bevoegde overheid opmerkzaam ge maakt heeft op het beslaan van plannen voor den aanslag, van allen grond ontbloot De Glas Naroda bericht uit Ghlumetz, de verblijfplaats van de kinderen van het ver moorde paar: De vrccselijke t 'ding uit Sera jewo kwam Zondag namiddag hier aan en werd tot dcai avond voor dc 1 iiidereD van den aartshertog stil gehouden. LTadat dc kinderen door gravin Henrietle lék verschoonend voorbereid waren, nam Ge gouverneur Sla- nowski dc zware taak op zich, hun de dood van de ouders mede te Leien. De kinderen barstte bij 't vernemen van het hericlt iai een droevig weenen uit. Bij 't zien van hunne wanhopige smart viel gravin Chotek in zwijm. De Oesterreickisch-Ungariscke Korrespon- dönz bericht, dat de rijksminister van finan- eicm Bilinski, die den keizer in eene audiën tie van een uur rapport kwam brengen over de gebeurtenissen in Bosnië, vond eene onge nadige ontvangst. De keizer l'et hem niet in twijfel, dat liij hein verantwoordelijk achtte voor het gebeurde, omdat hij niet voldoende ingelicht was geweest er den toestand in de Servisch-nationale 1 - ngen. Ook de zorge loosheid van de politic werd scherp afgekeurd. Bilinski heeft zijn ontslag aangeboden. Dit werd door den keizer voorloopig niet aange nomen. Men verwacht :.*r na de opheffing van den staat van beleg J et aftreden van den minister en ingrijpende veranderinp/ i in hot burgerlijke bestuur van Bosnië. Volgens een uit Weenen in terli;-; ontvan gen telegram zou de Duitschc l'-izer de ecnigc souvercin zijn, die de begrafenis van aarts hertog Frans Ferdinand en de li*,»'.-gin van Ilohenberg bijwoont. Met et oog op den Imo gen leeftijd van keizer hans Jozef wil men in Weenen aan de plechtigheid een zooveel mogelijk intiem karakter geven. Keizer Wilhelm komt Vrijdagmorgen in Weenen om dc rouwplechligheid Lij te wonen, die om 4 uur 's namiddags 7 laats heeft; hij reist denzclfdcn avond l rug. De hijzetting in de grafstede te Arlsletten geschiedt in den nauwst en familiekring. Te beide keizers zul len zich niet daarheen begeven; keizer Frans Jozef zal zich laten vertegenwoordigen door den nieuwen troonsopvolger, aartshertog Karei Frans Jozef. Als voogd over de kinderen an den over leden aartshertog is graaf J». ..Lav Thun aan gewezen, dc broeder \an den stadhouder van Bohemen vorst Frans Thun, die in zaken van vertrouwen door den rlshertog als raads man gaarne werd gehoord. Om de leemte aan te -.uilen, die door den dood van aartshertog Frans Ferdinand in ver schillende regeeringstakken is geslagen, wordt eerstdaags een legerorder 1 n den keizer ver wacht. Het 7e regiment v' -n ral als blijven de herinnering don naam v oeren van den. ver moorden troonsopvolger. liet ligt. niet in do bedoeling het ambt van inspecteur der gelieele gewapende macht, dat de overleden troons opvolger bekleedde, dadelijk eer te bezetten. Als vertegenwoordiger van den keizer in bijr( zondere gevallen zal aartshertog Fr ede rik op treden als oudste in dienst. De nieuwe troonsopvolger, "ie nu als ba- taillonscommandant in Weenen staat, zal van dit commando ontheven vord.cn. Men neemt aan, dat hem een staf van mi 'taire raadslie den zal worden toegevoegd, 'Tc waarschijn lijk zal worden ontleend ran de militaire kan selarij Yan den overleden troonsopvolger. Het Duitschc keizerpaar heeft aan prinses Sophie van Hohenbcrg, l oudste kind van den aartshertog en zijne gemalin, het vol gende telegram gezonden: „Wij kunnen haast geene woorden vinden om aan u, kinderen, uit te spreken hoezeer onze harten bloeden bij de gedachte aan uw nameloos lied. Pas voor veertien dagen kon ilk zulke sohoone uren met uwe ouders doorleven, cn nu u in dezen on- motclijken kommer te weten! God geve u kracht deze slag te dragen. De zegen van de ouders gaat over het graf heen." Het testament van aartshertog Ferdinand, dat eergisteren geopend is, was bij de „Lin- derbaok" gedeponeerd en reeds verscheidene jaren oud. Hij heeft zijn gehecle vei mogen aan zijne kinderen vermaakt; de hertogin zou, als zij hem had overleefd, slechts een weduwen- geld gekregen hebben. Het vermogen bestaat ui t de goederen Arstettcn, Konopischt en Ghlumetz en uit eene bij eene Bel \a maat schappij gesloten verzekering, welker bedrag in de milliocnen loopt. nt landgoed Blóhn- baeli en het slot Belvedère behooren tot het keizerlijke familiefonds. De inkomsten uit het vermogen van het huis Esle zullen voortaan, ten goede komen aan aartshertog Karei Frans Jozef. In Albanië. Durazzo, 1 JuLi. Radiogram via Gastel- nuovo). Volgens gisteren ontvangen telegram* men drong Prenk Bib Doda Zondag vooral! tot naar Malpuzi, waar '.ch een groot gevecht tegen de rebellen ontwikkelden. Prenk beval zijne manschappen den terugtocht aan te ne- Fen gescheurd kleed mankt den derwisch niet. 45 door MARIE DIERS Schrijfster van Dokter Joost en zijne ..even zorgen", eng vertaald door Cato W. Westenberg. Wat stond ze daar in haar" grijs huisjapon- netje! Haar rug, hare smalle schouders tril den van 't snikken. Om hem! Belachelijk! Wal een onzin, wat een onzin! Hij voelde plotseling, dat hij haar eigenlijk ontzettend liefhad. Hij kwam op haar toe, pakte haar vast en trok haar met jongens achtig geweld de handen vavi 't gezicht. „Tante Lultc, maar huilt II toch niet! En dat om mij! Noen, dat is bijna belachelijk. Ik Wil immers wel ik zal de kleine Lise schrij ven, dat het uit is. Ze moe' zich dan maar troosten. Ju, dat doe ik, tante Lülle, maar U moet weer lachen!" Ze schudde het hoofd. Keen, lachen kon ze met, al smeekte hij er haar ook nog zoo innig inn. Deze overwinnig was met veel waard. m was een weekhartige jongen, ja, ja hij was onder alle omstandigheden zoo, dat men bem bijzonder lief moest hebben; nu was hij aangedaan cn wierp dadelijk het arme, kleine iUng, wier hoofd hij op hoi gebracht had, uit zijn le\ensbootje, om de schreiende tante Lulte er in te halen! Hem te ontroeren, om hem tot het goede te brengen, dal was een zwak, neen, vooral een veel te hcdriegelijk middel. Ze weerde hem of. „Zoo gaal het niet," zei ze. „Mijne tranen gaan jou niets aan. Ik huilde voor me zelf cn niet voor jou. En ik moet nog huilen, omdat je zulk eenen zwakken wil hebt, dien ik met mijn beetje tranen omwer pen kan, en die aan iedere stemming onder worpen is. Ga heen, laat me »os, jongen. Hier mee komen we geenen stap verder." Toen ze zijne jonge handen los maakte, die haai' nieL zoo spoedig wilden loslaten, en ze zijn verbluft gezicht zag, voelde ze, dat ze hem veel tc innig liefhad, om in dit gefladder en geflirt hallagen te kunnen-scheppen, dat hare liefde weiischle, dit zwakke riet eens als man ie zien, onverschillig, of hij daarbij jegens haar teeder zou zijn of niet. XVI. In de kamer daarnaast, welke dc algemeene woonkamer was, wachtte een bezoeker. Die beleefde liel nu, dat hij tanle Lüttc met be huilde oogen zag. Het was de oudere broeder van Rolf, Ernst vorn Beversdorf, die sedert eenige maanden lid van den landraad in H. was, eene stad, die een uur sporens van Sötensand verwijderd lag. Lütte herkende hem dadelijk, ofschoon ze hera voor het laatst gezien had als zeven tienjarig jongeling, voordat ze van Bunthorp afscheid nam. Er lag iels in het Beversdoifschc type, waar aan de jaren niet veel konden veranderen, ze hadden allen koele, reine vormen, waardoor de trekken hij cone heel oppervlakkige be schouwing licht onontwikkeld schenen. Doch deze indruk bedroog zeer. Glirista was eerst voornemens geweest, liem weg te zenden; ze meende, dat hel haar on mogelijk zou zijn, na dit tooneel met Waller een gesprek met eenen vreemde te voeren. Bovendien voelde ze, dat ze in den toestand, die hare opwinding weerspiegelde, eenen eigenaardigen indruk moest maken. Doch reeds na de eerste woorden aachl ze hier niet meer aan. Ernst von Beversdorf be/at die gesloten voornaamheid, die een vroeg zelfstandig- worden en ecu rustig vertrouwen in zich zelf doen ontslaan. Glirista kende monschcn, mot wie men steeds op eene drijvende plank schijnt te zitten: meu voelt, dat ze in die rich ting kunnen gaan, doch misschien ook wel anders, llaren besten, udeil Hcino Ulfers mocht ze van deze categorie niet uilzonderen. Verder kende ze ook mer.sch.cn, voor wie men staat als voor een rotsblok. Dc eene of andere beweging naar rechts of links, een getroffen-worden door eene zachte aanraking, een bloeien en verwelken is bij hen niet moge lijk. Eginhard llust zou zoo Iemand worden. Doch deze hier was een mensch, rijk aan levenservaring, op wien men -ich verlaten kon, te beschaafd cn ontwikkeld, om bekrompen en eigenwijs te zijn, te rijp cn 'e sterk, om heen en weer te wankelen. Dit alles openbaarde zich reeds in het ecr- sto halve uur, en het was eene lafenis voor dit menschenkind, dat gewoon was, dadelijk de menschen flink in de oogen te kijken. De arme, kleine Christa was, wat kennis sen betreft, ook niet al te zeer verwend. Eenen werkelijk mannclijken beschermer, eenen helper, eenen leidsman had ze toch eigen lijk nooit gehad. Mannen had ze weinig ge kend in haar leven, eigenlijk was er niemand haar leven biiin enge treden dan haar vader, Martin, Hcino Ulfers en dc leeraren barer jongens. Zeker, geleid' was ze genoeg gewor den, doch waarheen? Het was immers slechts oen trekken en 9tootcn geweest, hierheen, daarheen, zonder dat er veel rekening mèe gehouden was, wat haai' ban en geest daar van zeiden, cn waarhij het het beste gebleken was. dat ze zich losmaakte om haren eigen weg tc gaan. Ernst von Beversdorf sprak met haar op eenen wcllcvendcn, eerbiedigen toon. Zonder dat hij cr een woord over zc-idc, toonde zijne houding, hoe hoog hij hare levenswijze en haar lieele kleine jongenshuishoudentje luer achtte. Ook de manier, waarop hij zich over den toestand zijner moedor uitliet, openhartig en toch met beschaafde, betrekkelijke- gesloten heid. deed Glirista weldadig aan. „Het is eene heldendaad van haar, dat ze afstand gedaan heeft van Kolf," zcide hij. „Hij was het geluk baars levens. Geen mensch, aJ ware liet de grootste, kan meer doen, dan zij gedaan heeft." „Dat weet ik!" zei Christa. De heer Von Beversdorf zweeg een oogen- blik. Hij keek haar met zijne donkerblauwe oogen ernstig onderzoekend aan. „Ik hen zeer bezorgd over mijnen kleinen broeder," zei hij, „ofschoon U hem bij U in huis hebt genomen en ik dit het beste vind, dat er zou kunnen gebeuren." „Ilij heeft een zeer teer gestel,'' arilwoordde Christa. „Ja, meer dan teer, ik vrees het ergste voor hem. Hij is in eenen moeilijken lijd geboren. Dat kan niet zonder invloed bF'ven. Ziet U, hoe gevoeüg hij is voor de geringste aanra king? Ik vrees dikwijls, dal hi| evenmin be- Mand zal zijn tegen het leven als onze moe der." „Hij is nog jong. hij kan krachtiger woi dcuJ l iep Glirista vol hoop uiL „Dat hoop ik zoo! Ik hoop het meer dan iets ter wereld riep Ge heer Von Bevers dorf, terwijl hij zijne gemoedsbeweging krachtig beheersohle. Ze spraken nog over vrije gcdachtenwisse- ling, waarin beiden hunne innigste gedachten uitspraken. Toen hij heenging, verzocht Lutle hém, zoo dikwijls te komen, als hij kon. Ze voelde zich zoo zeker cn vciiig bij hem, en 't was haar, alsof ze alles, wat haar zorg ea angst haarde, hem kon zeggen. Hij gaf ook aan dit erzoek gehoor. Den af stand \an zijne woonplaats Lot de hare vond hij niet ver. Ilij spoorde ook zijne moeder aan, mee te gaan, want tot nu toe had ze nog in krampachtige zelfzucht zich deze bezoekep ontzegd. Niemand maakte ze daarmee gelukkiger dan Rolfl Ja, hij was zoo bovenmate gelukkig, dat Christa eene lichte aarzeling voelde. Het was toch wel waard cr, dan ze tot heden ge loofd had, dal deze knaap al te gevoelig wa* voor indrukken. De indrukken van den dag deden hein trillen, evenals een gevoeüg in strument. Het ruischto cn bruiste, klaagde en sidderde in deze snaren. Ilij was als een heer® lijk, mooi kunstwerk, maar - o zoo boos. Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1