1 I i 1 r J DE EEMLAN DER". Zaterdag 4 Juli 1914. BUITENLAND. 4 Eerste Blad. 13d' Jaargang. X f Uitgevers» VALKHOFF Co. Bureau» UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Kennisgeving. ORTSCH Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort ee f l.OOe Idem franco per post 1.50# Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10, Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant versohynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Aavertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—6 regels #e M et f 0.50* Elke regel meer0.10« Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bearyt bestaan zeer voordeolige bepalingen tot het herhaald advorteoren in dit Blad, bij abonnement Eene oirculairo, bevattendo de voorwaarden, wordt op Aanvraag toegezonden. De Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelet op artt. 6 en 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van het publiek, dat een <loor M. H. J. van Lent ingediend verzoek, met bijlagen, om vergunning tot het oprichten van een ruwen oliemotor van 14 P. K. voor het drij ven van verfmolens, in het perceel alhier ge legen aan de Valkestraat no. 31, bij het kadas ter bekend onder sectie E, no. 4007, op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Dinsdag den 14. Juli aanstaande, des voor- iniddags te half elf uren gelegenheid ten Raad- huize wordt gegeven om, ten overstaan van het Gemeentebestuur of van één of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van de in richting in te brengen. Tot het beroep, bedoeld in art. 15, le lid der Hinderwet, ziin volgens de bestaande jurispru dentie, alleen zij gerechtigd, die overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebe stuur of één of meer zijner leden zijn versche nen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Amersloort, den 30. Juni 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. VAN RAND WDCK. JLuit. €r. D. Spandaw, f Wederom heeft Nederland, een van zijn (Verdienstelijkste zonen door den dood ver loren, van wien het vooral in Tropisch Ne derland nog zoo veel ha<l kunnen verwach ten. De onverschrokken held, de ridderlijke fi guur, die zijn dikwijls zware en gevaarlijke plichten als officier van het Ned. Indische Leger waarnam op een wijze, die eerbied en 'bewondering afdwong, is gevallen als pio nier ip dienst der aviatiek. Toen Spandaw nu bijna 2 jaar geleden, 31 Aug. 1912, de eeresabel werd uitgereikt door gcn.-maj. Tonnet, werd het door velen be treurd, dat deze jeugdige officier zijn -schit terende militaire carrière langs andere pa den ging leiden. Niet dat de aviatiek onder schat werd of dat men van een aviateur geen groorte diensten voor het vaderland zou kun nen verwachten maar men meende, dat de offensieve aard van Spandaw zich meer leende tot het terrein van actie, als troepen- officier, de aanvoering van zijn mannen, het aankweeken van den heldengeest. Maar ook als aviateur wist Spandaw zich naam te maken. Hij was een koen vlieger, die nog zeer onlangs van zicih deed spreken cloor zijn schitterend volbrachten tocht van België naar Soesterberg. En thans is aan dit jonge leven, dat nog zoovele diensten aan zijn land had kunnen bewijzen een einde gemaakt. Hij is gevallen op het veld va» eer en ons, Nederlanders, past het een eercsaluut le brengen aan de zen held, die geen vrees doch slechts energie kende. Wij laten hier ten slotte een verkort over zicht der feiten volgen, naar aanleiding waarvan Spandaw bij Koninklijk Besluit van 27 Mei 1911 No. 52, in<£f de ecre-sabel werd begiftigd. Luitenant G. D. Spandaw heeft zich onder scheiden: 1. op 27 September 1910 bij het afslaan van eene overrompeling bij Kampong Redjo (Ngada, Flores). Terwijl hij bezig was met eene zwakke afdeeling politiedienaren een bivak te be trekken en onverwachts overvallen werd door eenen overmachtigen, met knodsen, lan sen en klewangs bewapenden Yijand, door zijn onverschrokken en voortvarend optre den pensooniijk den eersten aanval tot staan te brengen, den jongen en onervaren politie dienaren hierdoor gelegenheid gevende zich te herstellen, en naar de wapens te grijpen, waarna de vijand door een moedigen tegen aanval met een verlies van vier dooden werd teruggeslagen. 2. op 5 October 1910 bij de vermeestering ■yan die versterkte kampongs Redjo (Ngada, Flores) als patrouillecommandant door oor deelkundige leiding en voortvarend optreden, tengevolge waarvan deze kampong ten kos te van een sleahts gering verlies aan onze zijde werd genomen. 3. op 15 October 1910 bij de verdrijving van oproerlingen uit 'hun schuilplaats op 'den top der Redjapiek (Ngada Floras). N. A. C. Politiek Overzicht Turkije en Griekenland. Grieks ch-Turksche geschillen hebben weder den dip 1 omatieken vorm aange ven, die een oogenblik dreigde te zullen den verlaten. De kans, die daarop bestond, de algemeene bezorgdheid verwekt, die ID gelukkig weer voorbij gedsreven is. Als een totfclank op den tijd, die nu tot het verleden Mttoort, kunnen de hier volgende verklarin- beschouwd worden van den Griekschen tónisler van buitenlandsche zaken* die de cor-1 respondent van de Temps te Athene aldus vermeldt: „Gij hebt gezien* dat dc openbare meening als 't ware den oorlog eischte en gij hebt dat bericht aan uwe redactie. Het was uw recht en zelfs uw plicht haar op de hoogte houden van de stemming in het Grieksche publiek; maar gij moet wed weten, dat de regeering nooit den oorlog tot eiken prijs heeft gewild. Gege ven ziende wat er gebeurde, moesten wij wel daarop roageeren, vooreerst om het terecht verontwaardigde nationale gevoel en ook wegens dc zware lasten, waarmee 150.000 vluchtelingen op onzen grond dreigden onze fin-ancien le bezwaren; maar onze woorden en onze daden zijn ons niet ingegeven door bluf en ook niet door den wensoh naar oorlog tot eiken prijs: wij zijn volkomen oprecht ge weest in het aannemen van eene Lusschenhou- (ling, en wij wenschen ons daarmee geluk. Onzo voldoening is niet volkomen, maar wij constatoercn gaarne den goeden wil van de Turkschc regeering. Het verheugt ons het ge vaarlijke terrein van de bedreigingen te heb ben verlaten, om liet gebied te betreden van de verzoenlijke en vreedzame bespreking mei eene partij, van wien wij geloovcn, dat zij zijnerzijds even oprecht is als wij zelf. „De Grieksche pers was heftig, dat stem ik toe, maai* hoe kan men 't liaar euvel dui den, dat zij ecnerzijds zich heeft geergerd over stelselmatige vervolgingen en anderzijds het land heeft gedreven om partij te trek ken van een thans overwegenden militairen toestand? lntusschen heeft de regering zich niet gerechtigd geacht een preventieven ooi- log te voeren. Om zulk een oorlog le verklaren] zou men, naar onze meening, profeet moeten zijn, d. vv. z. zeker moeten zijn, dat niets in 't v ervolg de versterking zal belemmeren van den tegenstand binnenslands, en naar buiten, dat niels daartegenover Griekenland zal hel pen om zich te handhaven in zijn tegenwoor digen toestand van overmacht, dat niets de stemming van Europa, zijne politiek en het tegenwoordige wereld-even wicht zal wijzigen. Maar niemand is proieet. Llc kende slechts de tegenwoordige gebeurtenissen, en als minis ter heb ik dienovereenkomstig gehandeld. Die van morgen ken ik niet en ik heb niet het recht een oorlog te verklaren alsof ik koude. Men ziet, absoluut vredelievend klinken deze woorden van minister Slreit niet. Het is eene vredesverklaring met voorbehoud, die door hem is afgelegd. Daarmee stemt trouwens overeen wat aan de Frainkf. Ztg. uit Konstan- tinopel bericht wordt over de daar heerschcn- dc stemming. Daarin wordt gezegd, dat ook heden nog twijfel wordt geopperd of eene werkelijke oplossing van den strijd voor ruimen tijd zonder een ooriogsconfiict moge lijk zal zijn. „Want nauwelijks is de diploma tieke airheid begonnen of Atheensche berich ten brengen weer tijding van nieuwe opwin ding van de openbare meaning in Grieken land. Het is niet alieen le doen om de ver volging van de Grieken in Klein-Azië en die van de mohammedanen in ^lacedonië, maai de hoofdzaak van de politieke spanning nlijlt toch de strijd om de Egeïsche eilanden. In den k>op van de directe en indirecte redach- tenwisseling tot dusver over Chios en Myti- lcnc gaf Griekenland bij herhaling den vvensch Le kennen, aan de Porte die en die moreele voldoening te verschaffen. Omgekeerd huldi gen de Turksche regeerinj^kringen de mcc- ning, dat het Turkije daarom niet te doen is. Wat het behoeft is eene voldoening van prak- Lischen aard. Daarentegen zou Turkije bereid zijn, wat de moreele zijde betreft, aan de Atheensche politiekers de grootst mogelijke tegemoetkoming te bewijzen. Wanneer de Porte hare opvatting niet kan doen zegevie ren, dan wil zij er ernstig aan denken de ver bindingen tusschcn de eilanden en de Grieken van het Klein-Aziatische vasteland, waarbij het gaat om het levensbelang van het rijk, te on derbinden. Welke middelen zij zal kiezen om dit doel te bereiken, is nog niet duidelijk. Of zij den weg van de gedwongen overplaatsing naar het binnenland van Anatolië of een an deren zal betreden, zal geheel van de omstan digheden afhangen." Duitschland. B e r 1 ij n, 3 Juli. Naar verluidt, zal de keizer Maandag zijne jaarlijksclie reis naar Nordland beginnen. Frankrijk. Parijs, 3 Juli. De Senaat zette heden voormiddag de behandeling voort van de ar tikelen der wet op de middelen, waarbij eene algemeene inkomstenbelasting wordt inge voerd. Perahol, van de linkerzijde, van oordeel zijndedat het tegenwoordige ontwerp slechts van voorioopigen aard is, had een amende ment voorgesteld, bepalende dat eene belas ting van de verschillende categorieën van in komsten, te rekenen van 1 Januari 1917, voor de tegenwoordige belastingen in de plaats zal komen. Nadat de rapporteur Aymond had verklaard, dat de tegenwoordige belasting niet belet de bestudeering van eene algemeene belastinghervorming vootrt te zetten, trok Perchot ziin amendement in. Souron, van het centrum, diende een tegen ontwerp in; hij zal in de namiddagzitting zijne rede tot toelichting daarvan voortzetten. P a r ij s, 3 Juli. Het tegenontwerp van Fourou tot het leggen van opcenten op de tegenwoordige directe belastingen werd door den Senaat verworpen met 198 tegen 87 stem men. Het artikel van de wet op de middelen, dat het beginsel inhoudt van de algemeene inkomstenbelasting, word aangenomen met 230 tegen 54 stemmen. Engeland. Londen, 3Juli. Jozef Chamberlain, oud- minister van koloniën, is gisterenavond hier overleden. (Jozef Chamberlain, de bekende Engelsche staatsman, was in 1836 geboren en werd in 1876 tot lid van hel lageihuis gekozen. Hij was m het eerste gedeelte van zijne polilieke loop baan een vurige radicaal. Toen Gladstone een voorstander van Ilomerule vooo* Ierland werd, scheidde Qhaimbcrlain zich van hem af en werd een der hoofden van de liberale unio nisten. Sedert heeft hij zich steeds verder naar rechts gewend. Van vrijdiandelaar werd hij een der leiders van de protectionistische beweging. Zijne onverzoenlijk houding tegen de Boeren gaf een grooten stoot tot den oor log tegen de Boeren-republicken, die met hunne inlijving bij de Engelsche bezittingen in Zuid-Afrika eindigde. In de laatste jaren was hij ziekelijk en nam geen deel meer aan hei politieke leven; hij had ook reeds te kenneD gegeven, geen nieuw mandaat in in het lager huis meer te zullen aannemen. Londen, 3 Juli. Dc diamant-conferentie is in beginsel tot eene regeling' gekomen, vol gens welke de op de conferentie vertegen woordigde producenten in 't vervolg hun pro duct zullen verkuopen door middel van een gezamenlijk verkoop-agentschap. Men bericht, dat dit de onbehoorlijke mededinging zai voorkomen en een grootor vertrouwen zal verschaffen aan de diamant-industrie. De bij zonderheden van de regeling zijn nog niet vol ledig vastgesteldzij zullen behandeld worden op de verdere bijeenkomsten van de confe rentie. Noorwegen. Christiania,3Juli. De storthing heeft in geheime zitting, overeenkomstig het voor stel van de militaire oommissie, ten behoeve van de landsverdediging een buitengewoon crediet van 11.6 millioen kronen toegestaan. Daarvan zijn 5.1 millioen bestemd voor de versterking van den Ghristiania-fjord. Spanje# Dc m i nis tor-pres iuc n t uaio heeft verklaard, dat nu de pogingen der regeering, om met dp parlementaire minderheden eene regeling tr* treffen over de spoedige goedkeuring van dc vloolvoordracht of althans over het op stapel zetten van het volgende linieschip, mislukt zijn, hem niets overblijft dan aan te dringen op de dadelijke behandeling van dit deel van zijn programma. Wanneer in Juli of Augustus het wetsontwerp niet is aangenomen, of geen compromis gevonden wordt, inoel hij de voor dracht als mislukt beschouwen cn aftreden. Oostenrijk-Hongarije. Weenen, 3 Juli. De keizer reed heden morgen van Schönbrunn naar den hofburg. Jlij werd onderweg door het publiek levendig begroet. B e r 1 ij n, 3 Juli. Om elf uur heden voor middag werd in de St.-Hcdwigskerk een rouw dienst gehouden voor aartshertog Frans Fer dinand. De mis werd opgedragen door den prelaat dr. Kleincidam. Aanwezig waren hel personeel van de ambassade en van het con sulaat van Oostenrijk-Hongarije, de prinsen Eitcl Friedrich en Oscar, prinses Friedrich Leopold, prinses Wollrad van Schaumburg- Lippe, de hoofden der koninklijke kabinetten, de rijkskanselier, veie ministers, .leden van den bondsraad en van hel corps diplomatique waaronder de ambassadeurs van Italië, Span je en Turkije. Belgrado, 3 Juli. In de Roomséh-ka- tholieke kerk werd lieden voormiddag eene plechtige lijkdienst gehouden voor aartshertog Prans Ferdinand en zijne gemalin, die o.a. werd bijgewoond door den kroonprins, den minister-president en den Oostenrij'kschcn ge zant met het personeel van het gezantschap. Na den dienst drukte de kroonprins aan den Oostenrijkschen gezant zijne diepste deelne ming uit. Weenen, 3 Joli. De lijken van aartsher tog Frans Ferdinand en zijne gemalin wor den heden avond om kwart na tien uur over gebracht naar Gross-Faechlau en van daar, 's nachts oan half drie, met de veerboot over de Donau naar Arnsletten gebracht, waar zij worden opgebaard. Weenen, 3 Juli. Om 4 uur in den na middag had in de kerk van den hofburg die lijkdienst plaats voor aartshertog Frons Fer dinand en zijne gemalhn. De hoogste over- thetijdspefrscffienij ialle ambassadeurs en vela militaire deputation woonden de plechtigheid bij. Op een hoogen katafalk rustten de twee zilveren. goud versierde doodkisten. Do geheel met zwart gedrapeerde inwendige ruimte van de kleine kerk maalk'e een plech tig somberen indruk. Een dubbele rij bran dende kaarsen omsloot den katafalk. Er ging eene diepe ontroering door de tstille ruimte, toen de keizer met de loden van zijn huis in het oratorium vdrscbeeai. Onder eene groote assistentie .verrichtte kardinaal-voistaartsbisschop Piff do plechligo inzegening van het stoffelijk overschot der beide overledenen. In diepe ontroering volg den de rouwgaslion de plechtige handeling. Toen die was volbracht, werd de kerk geslo ten. Eene dichte uionschenhaag omzoomde de Ringstrtasse tot aan den liofburg. Hot pu bliek bracht aan dien Keizer en aan aarts hertog Karol Frans Jozef geestdriftige ovatiêin op hun terugrit naar Sckönbrumn>. Weenen, 3 JulL De kinderen van den overleden aartshertog zijn onder geleide van gravin Ilenriette Chotek hier aangekomen. Zij begaven zich naar de hofburgkerk om aan de doodkisten van hunne oudei's te bidden. Weenen, 3 Juli. Om 10 uur in den arvond werden do beide doodkisten in de hofkerk ingezegend. Daarna stelden-de rouw stoet, die door een half escadron van de Frans Ferdinand-ulanen begeleid werd, zich Ln beweging. Overal stond achter de troepen eeno zeer talrijke menscbenmenigte. Bij 't voorbijkomen van de doodkisten brachten de soldalen de eerbewijzen, de vaandels bogen, het publiek groette eerbiedig. Men hoorde) snikken en weenen. Om kwart voor olf bereikte de trein het sta tion. In het slation w aren de in Weenen aan- wrezige aartshertogen bijeengekomen met de geheele generaliteit, de staf- en hoofdofficie ren en den minister van oorlog aan het hoofd. Nadat de pastoor van de hoflburgkapel nog maals de lijken had ingezegend, reed de hof- trein om. 1U.50 uit de haL Arislelten. waar heden te middernacht de lijken van aartshertog Frans Ferdinand en hertogin Sophia van Hoikvnburg worden bij gezet, ligt aan de (helling van eene berg, ap ongeveer tien minuten afstand van den Do naiu-oever. Aan de"n tegenovergestelden oever is Pödhlarn gelegen, van waar Arts letten mef ccno vodrboot is te bereiken. Tegen het slot is eene keric aangebouwd, die geheel zonder onderbouw top den lakken grond was opgc trokken. Toen de pklk motst worden bepaald waar hel jongste kind van den aartshertog, een doodgeboren zoontje, zou worden begra ven, verklaarde de a-arlstlierlog dat hij in Artstelten eene grafstede voor zich en zijn gezin wilde bouwen. Dat was geen gemakke lijk werk. De kerk -moest gestut worden, Yoor- da-t de gewelven onder de keik koinde'n wor den aangebracht. De gralikeldcr is in gothi- schen stijl uitgevoerd. Glasschilderingen ver schaffen eene sombere- belichting; een altaar en bidstoelen vormen hel meubilair. Toen de grafkelder gereed was, drukte de aartshertog zijne tevredenheid uil over het slagen van het vrij moeilijk werk. Hij zcide bij die gelegenheid: .,1k had mij altijd voorgeno men, voor mij cn dc mijnen ccnc andere rust plaats tc zoeken dan het Kapucijnergraf «on der de Meclmarkt. Daar 7ooi ik ge»ene rust kunnen vinden met de aanhoudend zich be wegende ciectrLschc bram boven mij." De aartshertog heeft ook do plaats aange wezen, waar zijne kist in het mausoleum to Artstetten moet worden neergezet. Weenen, 3 Juli. De dagbladen berich ten uit Sera je wo, dat dc vleugeladjudant van het hoofd van hët landsbestuur in Bosnië, die 'bij don bomaanslag van verleden Zondag ge wond werd, stervende is. Serajewo, 3 Juli. Naar aanleiding van de vermoording van den aartshertog- troonsopvolger, heeft de commandant van hel 15c legerkorps een legerorder uitgevaardigd, waarin wordt gezegd: Wij versagen ook op dit moeilijke tijdstip niet. De onzen afschuw waardige moordenaars en vooral hunne licht schuwe draadtrekkers moeten weten, dat zij hunne duistere doeleinden nooit zullen berei ken. Daarvoor zal het logcr zorgon. Dc mani festation van de bevolking uit alle dcelen van hel rij-k bewijzen, dat wij in deze bemoeiingen één zijn met onze medeburgers. rismo in Oostenrijk verzonken is, gehoord werd." Weenen, 3 Juli. Het Ncue Wiener Tago- blatt bericht, dal in Stanislaw gisteren anti* Duitsche bclaogingen hebben plaats gehad. Eene duizendhoofdigo menigte wierp mei stecnen naafr de woning van cis. Zödkler, den leider van de Duilschers in Galicië. De. ruiten van de predikantswoning werden stuk ge* ;ooid. De evangelische school cn de onder liet bestuur van den dominé staande liefdadige heids-inxichtingen cn do evangelische kerk bleven niet verschoond. Den winkel van een Duitschen koopman weid verwoest. De polilia nam verscheidene rustverstoorders gevangen De&o betooging moet eene wraakoefening zijn vooir hot onrecht, dat aan Polen heet tc zijn toegebracht in Brelitz. Weenen, 3 JulL Do demonstration v aij gisteren namen gedeeltelijk een ernstig ka. ralktcr aan. De politie moest van dc blanke wapenen gebruik maken. Niemand werd ech ter gekwetst Een Servische vlag werd onder algemeen gejuich verbrand. De politie verhinderde de menigte naar den hofburg en de Russische ambassade te trek ken. Zij had de locgangen naar het Servische gezantschap, de particuliere woning van den Servischcn gezant en de Servische kerk afgo sloten. Uit Budapest wordt oWcr hel gcrecnleüjk on derzoek naar den moordaanslag van Serajewo bericht, dat bezwarende aanwijzingen cr op wijzen, dat de secretaris van de Groot-Ser vische verecniging Narodna übrana, dc ma joor in hel Servische leger Milan Pribitsjcwics. in den aanslag betrokken is geweest cn dat door zijne bemiddeling de moordenaars de bommen uit hot militaire arsenaal van Kraipi- jewacs liabben ontvangen. Er wordt intus- schen bijgevoegd, dat eene authentieke beves tiging van dit bericht tot dusver niet verkre gen is, en het is aan twijfel onderhevig c>. die verkregen zal worden. De corresponden van d<e Frarakf. Ztg. te Serajewo vermeldt, dat de ambtenaar van hot O. M. op eene opmer king, die hem werd overgebracht van een der daar vertoevende debectieves uit Budapest, dat de zaak reeds lang zou zijn opgehelderd als zij de instirucliie in handen hadden, dit ant woord gaf„Ja op de manier waarop die lice- ren de instructie gevoerd zouden willen zien, kunnen wij nipt optreden. Van Milan Pribil- sjewias is ons niets bok end. Over de uitkomsten van het onderzode lol dusver heeft deze correspondent de volgende authentieke modedoclingen ontvangenHet is gebleken, cktt cr werkelijk oene samenzwering heeft bestaan. Er werden dan oo.t reeds ver scheidene personen in hechter is genomen, wier deelneming aan de samenzwering zeker, schijnt te zijn. Deze porsonen hebben volgens de tot dusver verkregen inlichtingen dc bom men in Belgrado ontvangen van met ;iame be kende personen. De in hechtenis genomen per sonen zijn goenc Servische staatsburgers, maar uitsluitend Bosnische jongelieden, meest stu denten. Bij de vrouw, waar Prinoip in huis was, werd oene som gclds gevonden. Princip betwist hot geld in Belgrado te hebben ont vangen; hij beweert de daad uit nationale geestdrift tc hebben gepleegd. Het in Budapest verschijnende Hongaarsche blad Az Est bericht, dal de Servische gezant eene nota heeft doen toekomen aan het depar tement van buitenlandsche zaken tc Weenen, verklarende dat de Servische rege'ering maat regelen zal nemen om eventueele terroristi sche aanslagen tc beloften. Weenen, 3 Juli. Tuikhan Pacha is he den avond hier aangekomen. Rusland. Petersburg, 4 Juli. Do czaar deed ;Lslercn op het jacht Poljarna SojcsxLa, met de giooivorslnnen Olga cn Taljona en verge zeld vam de ministers van het keizerlijke hof en van de marine, van Kroonstad uit cen| tocht naar de Oostzee. Om tien uur voormid-i dags treffan zij het Emigelsclie eskader aan, dat de Keizerlijke vlag groette. Het jacliti 'lieesch daarna de Engelsche admiraalsvlag c'n seinde: „,Wij we'nscbon u eane aange-i name reis", waarop hot Engelsche eskader ainlwroond)de: ,,Wij zijn Uwe Majesteit zeeiP dankbaar." Do czaar antwoordde: „Ik daiiÜ De Neue Fïreic Presso brengt eene klacht over het fe?t, dat, terwijl in een aantal par lementen van Europa betuigingen van de grootste hartelijkheid cn het warmste mede gevoel naar aanleiding van den sluipmoord to Serajewo zijn vernomen, Oostenrijk zelf daarop eene uitzondering maakt. „Des te treu riger is het, dat juL;t dc volken van Oostenrijk niet kunnen spreken en dat zij niet in staal zijn. aan de gevoelens, die iedere Oostenrij ker in deze dagen zou willen uitdrukken, woorden to verlcenen. Ieder landsbestuur, ledor gemeentebestuur neemt een besluit om zijne deelneming te doen kennen; alleen dc rijksraad moet zwijgen en de weinige volzin nen, waardoor president Sylvester zijne deel neming heeft uitgedrukt, zijn liet eenige, wat uit bel grafgewelf, vaariu hel parleraenta- Om acht uur 'savnds keerde de keoizcp terug naar Peterhof. Servië. B e 1 g r a d o, 3 Juli. Tusscben de opposi tie-partijen, dc jong-radicalen, dc nationalis ten en dc vrijzinnigen, is ccne overeenkomst gesloten, om bij de aanstaande verkiezingen samen tc gaan. De oppositie is overtuigd, dat dientengevolge het kabinet-Pasics bij de ver kiezingen de nederlaag zal lijden. Bulgarije. Sofia, 3 Juli. In hot financieel cxposS. dat hij in dc sobranje gaf, verklaarde de mi nister van financiën, dat de begrooting 251 millioen bedraagt, d. i. GO millioen hooger dan in het vorige jaar. Dil is een gevolg van de uitgaven voor liet nieuwe gebied, de behoeften van het leger >u van den slaalsschuldcndienst.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1