n° e DE E EM LAN DER". Dinsdag 7 Juli 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LUTTE. 13d* Jaargang. FOORTSCH Hoofdredacteur! Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers; VALKHOFF Co. f l.OO# 1.50. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort Idem franco per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05» Deze Courant versohynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureaus UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels.. f 0.50. Elke regel meer0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordoelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene ciroulairo, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Tliomson»hulde. Ook in Amersfoort staal thans 'n comi té gevormd te worden tot huldiging van de nagedachtenis van majoor Thomson. Het ligt in de bedoeling van het Haag- sclie hoofdcomité om te 's Gravenhage 'n gedenkteeken op te richten voor den in Al banië gevallen held. Over het Albaansche avontuur wordt zeer verschillend geoordeeld; maar hierover zijn allen het eens, dat onze Hollandsche officie ren in het hoogpolitieke wespennest de eeni- v zijn die zich kranig en belangeloos gedra gen. Den Nederlandschen naam hebben ,zij hoog gehouden en weer in schitterglans gebracht. Onze trots werd geprikkeld telkens als wij in de buitenlandsche bladen hoe fel deze ook afgaven op Albaansche toestanden en personen de daden van de Nederlandsche officici'cn met eere vermeld zageiu Maar die nationale trots is ons duur te staan gekomen. Den kranigste der kranigen, Thomson, hebben wij als offer moeten bren gen. 'n Klein deel van het Albaansche volk. voor welks hopelooze zaak hij z'n leven gaf, be treurde het verlies van z'n moedigsteu ver dediger; maar heel Nederland was in rouw gf-uompeld over den dood van dezen edelen zoon. In z'n vaderland zullen nu twee gedenk- sleenen gesticht worden. Een in onze harten, en een op z'n graf. In onze harten 'n gedenkteeken voor den levenden Thomson, voor Thomson, den man met den frisschen geest, die niet sterft maar voortleeft ons bezielend. Op z'n graf 'n gedenkteeken voor Thom son, den gesneuvelden krijgsman, 'n gedenk teeken dat nog liet verre nageslacht vertel len zal van de roemruchte daden van dezen Ilollandschen Held. Voor dit gedenkteeken wil ook Amersfoort eenige steenen schenken. Het hier te vormen comité zal nu eens geen bedel-comité zijn, geen groote bijdragen vragen voor ,.'n goed doelmaar het zal 'n pieteits-comité zijn, dal in ontvangst nemen en verder zenden ::.?1 de steentjes, die spontaan do'or de Arners- föorlers aangedragen zullen worden. Poiiuek Overzicht Het protokol van Niagara* Falls. Dc vredesconferentie in Niagara Falls heeft hare werkzaamheden ten einde gebracht. Zij -heeft het er beter afgebracht dan kort geleden nog word verwacht, in het laatst van Juni werd de verdaging van de conferentie als aanstaande aangekondigd. iDaarmee zou hel fiasco van de conferentie voor een. ieder we reldkundig geworden zijn. Dit gevaar is afge wend en er is een slotprotokol onderteekend. Maar of dit slotprotokol werkelijk een vredes- prolokol is, zal nog moeten blijken. Op het papier is alles prachtig in orde; of dial in de werkelijkheid ook zoo is, is eene vraag waar op hel antwoord nog moest worden gegeven. De Frianikf. Ztig. schrijft naai- aanleiding hier van: ,,0f het onderteekende protokol een waar deloos stuik papier dan wel een historisch document is, hangt van omstandigheden af. waarover niets, in 't geheel niets bekend is of bekend kan zijn, hetzij in Europa of in de Ver- eenigdc Staten of in Mexico. De Unie, of Mcver haar president, de heer Wilson, hecTt van den beginne af verzekerd, dat dc eerste voorwaar den om tot overeenstemming te komen met de Mexicanen, is de verwijdering van Huerla, en er is tot dusver geene aanwijzing uit Wash ington gekomen, dat men deze voorwaarde heeft prijs -gegeven. In het offióieele protokol is van liuerta met -geen woord sprake, maar in een van de andere stukken is zijn aftreden toegezegd, en niemand zal er aan twijfelen, dial de Vereenigde Staten geene concessie als bindend zullen beschouwen, als niet hun meest gehate tc-genstander de hoofdstad van Mexico heeft verlaten/ Iluorta eohter zal de teugels niet uit de hand geven, als niet vooraf de overeenstemming met de rebellen is verkre gen. Hij kan en mag te voren niet aftreden, om de hoofdstad niet hcerloos te laten. De geheelc onderhandeling iai Niagara Falls en alle daar geteekende protökollen zijn dan geen schot los kruk waard. De geheele Amerikaansche interventie blijkt daarmee eene groote politieke mislukking te zijn, want de Mexicaansohe zaak staat nog juist op hetzelfde punt als vroeger: tusschen Huerta en de revolutie. Wanneer er tihans meer kans dan vroeger is, dat deze twee Mexicaansche partijen tot elkaar komen, dan is dat in hoofdzaak niet te danken aan de vredesconferentie, maar aan het militaire over wicht van de rebellen en natuurlijk ook aan de directe en indireote ondersteuning, die dezen van de Vereenigde Staten hebben ge noten. Hoe staat hel nu met de verzoening tus schen Huerta en de rebellen? In Mexico zelf heeft men reeds het vermoeden uitgedrukt, dat de slimme president met den goeden Wilson slechts een spel heeft gespeeld en dat hij de eindelijke verzoening niet wil tot stand doen komen. Dat wordt intusschen door ken ners van het land en van zijne politiek, die gerekend worden tot dc best ingclichten te bchooren, niet geloofd; die meenen, dat Huerta de voorkeur geeft aan een aftocht, die zijn persoon en vermogen beveiligt, boven een strijd tot aan het bittere einde. Alle waar schijnlijkheid spreekt voor dit vermoeden; maar menige stoutmoedige zet is reeds tegen alle waarschijnlijkheid in gedaan en het is niet uitgesloten, dat Huerta alle protokollen van Niagara Falls als scheurpapier be schouwt. Wanneer hij echter bereid is om af te treden en eerlijk van zins met de rebellen tot overeenstemming te komen over den per soon van zijn voorloopigen opvolger, dan blijft altijd nog de vraag open, of deze over eenstemming zakelijk tol stand komi. De ge machtigden van Huerta hebben tot dusver geen afstand gedaan van den eisch, dat de voorloopige president, dae bij den in Mexico heersohenden toestand het in zijne macht heeft den utftslag van de definitieve presidents- en parlementsverkiezingen te bepalen, een eenigs- zins neutraal persoon moet zijn. De rebellen echter voelen zich genoeg er van verzekerd, dat aan hen dc overwinning in den strijd zal zijn, om altijd nog te verklaren, dat geen can did aat voor het voorloopige presidentschap voor hen aannemelijk is, die niet in hunne ge lederen staat. Men zal dus niet tot een einde kunnen komen, zonder dat één van de par tijen haar standpunt prijs geeft, en voorshands merkt men er niets van, dat daarop kans be staat. Het is overigens nog onbekend of de onderhandelingen niet ook over andere vra gen zullen loopen, die zouden bijdragen om ze ingewikkelder te molken. Eindelijk Yloeit eene nieuwe moeielijkheid en vermoedelijk eene vertraging voort uit de oneenigheid, die tusschen de rebellen-aanvoerders zelf is uit gebroken. Men ziiel voor den vrede in Mexico staan nog zóó vele mitsen en maren, dal niet met zekerheid kan worden gezegd, of de zaak heden reeds een goed eind verder gebracht is. Men kan het hopen, maejr men moet het af wachten.'1 Frankrijk. De regeering heeft bij de Kamer een wets ontwerp ingediend, waarbij een buitengewoon crediet van 400.000 Irs. wordt aangevraagd tot dekking van de kosten der reis van presi dent Poincaré naar Rusland, Denemarken en Zweden. In do toelichting wordt o. a. gezegd; De motieven van de internationale beleefd heid stemmen te zeer overeen met de belangen van de internationale pohtiek, dan dat het noodig zou zijn nadruk te leggen op de voor deden, die het bezoek van den president der republiek bij den souverein van het bevriende en verbonden rijk oplevert. Geheel Frankrijk zal zich er over verheugen, dat met deze nieuwe ontmoeting van de beide staatshoof den de banden van vertrouwen on innigheid versterkt worden, die tusschen Rusland en Frankrijk tot groot nut van de beide landen op zoo gelukkige wijze bestaan. Het besluit van den Senaat om in beginsel toe te stemmen in de opneming van eene alge- meene inkomstenbelasting in de wet op de middelen, is over de inrichting van de staats- begrooting overeenstemming verkregen tus schen den Senaat en de Kamer. Er valt nu niet meer aan te twijfelen, dat de inkomstenbelas ting zal worden opgenomen in het Fransdie belastingstelsel, zij 't ook vooreerst nog slechts in den vorm van eene aanvullingsbelasting, bestemd om naast de andere directe belastin gen, die blijven bestaan, het tekort op de staalsbegrooting te blijven dekken. Engeland. Londen, 6 Juli. Hot hoogerhuis heeft na een idri'edaagsch debat mét 273 tegen 10 stemmen besloten de „amending bill'' op de Homerule-wet tot de tweede' lezing toe te laten. Woensdag zal worden begonnen met de behandeling van de artikelen. De oppositie zal dan (komen met hare voorstellen tot wijzi ging en uitbreiding der bepalingen van het wétsonlwonp. Londen, 6 Juli. Jozef Chamberlain is heden in Birmingham begraven met den uiter sten eenvoud in tegenwoordigheid van zijne weduwe en van de famiheleden. Het publiek legde eene groote deelneming aan den dag; eene groote menigte had post gevat in de straten. Londen,6Juli. Ten gevolge van de sta king zijn alle werkplaatsen in het arsenaal van Woolwich gesloten. Denemarken. De verkiezingen van den eersten trap voor de vernieuwing van het Landsthing doen ver wachten, dat de strijd over de grondwetsher ziening, die nu in Denemarken gaande is, zal worden beslist in eon voor de regeering gun- stigen zin. De leden van hel Landsthing wor den gekozen door kiesmannen, die voor de eene helXL worden benoemd door do alge- meene kiezersklasse, omvattende alle kiesge rechtigden voor heit Folketking, voor de an dere helft de „bevoorrechten", waartoe de hoogstaangeslagenen in de belastingen in de steden van de groote grondbezitters on het plaitloland behooren. Van de door de alge- meene kiezersklasse benoemde kiesmannen zijn 1950 voorstanders van de grondwetsher ziening in democralischen zin, die reeds door het Folkething is aangenomen, en slechts 150 tegenstandei's. Op grond van dezen uitslag kan worden verwacht, dat het tot dusver door het Landsthing tegen deze herziening gevoerde verzet door de ontbinding zal worden gebre ken. Er is berekend, dat in het ongunstigst geval het nieuwe Landsthing zal hebben 30 voorstanders en 30 tegenstanders van de grondwetsherziening, zoodat de mocrderkeiJ daarvoor verzekerd is. Italië. Rome, 6 Juli. Prins Prospero Colonna is tot burgemeester gekozen. Rome, 6 Juli. Bij de gemeenteraadsver kiezingen, die gisteren plaats hadden, be haalden de constitutioneelen de overwinning in Lugano, Corno, Lodi en Potenza, de socia listen in Verona cn dc democi*aten in Feramo. Spanje. Madrid, 0 J u i i. De Senaat heeft de overeenkomst betreffende den spoorweg Tandjzjer—Fez goedgekeurd. Oostenrijk-Hongarije» Wecnen, 6 Juli. De keizer ontving he den voormiddag graaf BerchLold in eene audiëntie, die anderhalf uur duurde. Daarbij sloot zich eene audiëntie aan van den ge- meenschappelijkcii minister van financiën Bi- linski. Weenen,6 Juli. Volgens de Wiener Zei- Lung heeft de keizer aan den oppcrhofcere- ïnonieineester prins Montenuovo een eigen handig geschreven brief gericht, waarin hij hem dank en erkentelijkheid betuigt voor zijn uitmuntende en trouwe diensten, met name in verband met de buitengewone eischen, die dc gebeurlenisseni der laatste dagen aan hem hebben gesteld. De keizer heeft in een schrijven, dat gericht is aan de beide minister-presidenten en aan den gemeenschappclijkou minister van finan ciën als hoofd van liet bestuur van Bosnië, zijn dank uitgedrukt voor de lalloozc bewijzen van genegenheid en oprecht medegevoel, die hem in deze dagen tot troost zijn geweest. Hij zegt in dezen briefc ,Eene misdadige hand heeft mij van den geliefden bloedverwant en trouwen medewer ker, heeft bescherming behoevende, aan den teerst en leeftijd nauwelijks ontgroeide kinde ren van alles, wat hun op aarde dierbaar was, beroofd en namelooze smart op hun on schuldig hoofd gestapeld- De waanzin van eene kleine schaar verdoolden is echter niet in staal te tornen aan do geheiligde banden, diie mij en mijne volken verbinden; hij raakt met aan de gevoelens van innige liefde, die mij en het aloude hccrschcrshuls uit alle dee- len van de monarchie wederom op zoo tref fende wijze werden kond gedaan. Gedurende G5 jaren heb ik met mijne volken hef en leed gedeeld, ook in de moeiciijkste uren steeds mijne verheven plichten indachtig en de ver antwoordelijkheid voor de lotgevallen van millioeiien, waarover ik den Almachtige reken schap schuldig hen. De nieuwe smartelijke beproeving, die Gods ondoorgrondelijk raads besluit mij en de mijnen heeft opgelegd, zal in mij het voornemen versterken om op deu als juist erkenden weg tot den laatsten adem tocht te volharden, tot welzijn van mijne vol ken. En wanneer ik eenmaal het onderpand van hunne liefde als kostbaarst legaat aan mijn opvolger kan nalaten, dan zal dit het schoonste loon zijn van mijne vaderlijke zorg.'- De opperhofmaarschalk van het Oosten- rijksclie hof heeft bij die begrafenis van aarts hertog Frans Ferdinand on zijne gemalin voor een zeer moeielijk geval gestaan, waarvoor dc gewone regelen der hofetikeUe hem geen leiddraad konden geven. Eene dubbele begra fenis moest worden geregeld van een echt paar, dat tijdens zijn levcm en bij zijn sterven innig verbonden was geweest, maar waarop de hofetikette den stempel van scheiding bad gedrukt, want de man was de hoogste in rang van de aartshertogen, die eene niet „ebenbür- lige" vrouw tot echtgonooto had gekozen. Men begrijpt, dat de taak, die hier was te vervul len, buitengewone moeielijkheden opleverde, en even begrijpelijk is hel, dat die laak is ver vuld op eene wijze, die niemand heeft kua- nen bevredigen. De eerste gedachte is geweest alleen voor den aartshertog een plechligen dienst te hou den in de kerk van den kofburg cn de kist, die het lijk van de hertogin van Ilohenberg bevat te, direct naar Artstellen te zenden. Daarvan, heeft men afgezien, omdat men inzag, dat dit al te sluitend zou zijn. De dienst in den hof- burg is dus voor beiden gezamenlijk geweest. Maar men heeft de uitvaart zoo eenvoudig cn beknopt gemaakt als men maar eenigszms kon. De vreemde souvereinen, die den weiisclt haddon uitgedrukt aan de begrafenis deel te nemen, werden afgewezen, waarvoor als ma- tief werd opgegeven, dat den keizer op zijn hoogen leeftijd de vermoeiende representatie- plichten moesten worden bespaard, terwijl er bovendien geen voldoende ruimte was in de kleine burgkapel. Terwijl de jongste luitenant recht heeft op een militair geleide, wilde nrcn do overbrenging van de kisten van den liof- burg naai* het spoorwegstation zonder mili tair geleide doen geschieden. Dit verwekte groote ontevredenheid. onder het leger, die nog bijtijds werd bezworen door een keizer lijk besluit, dat voorschreef, dat het garni zoen van We enen moest deelnemen aan dc uitvaart, door zidh langs den voor den stoel voorgeschreven weg en haie te scharen. Met 50 door MARIE DIERS Schrijfster van „Dokter Joost en zijne ..even zorgen", enz vertaald door Cato W. Westenberg. Kurt was reeds weer iu de zaak, waar hij een schiijversbaantje had. De galant moest hem zelf ijlings halen. In dien tijd wandelden vader en zoon wat vond n bekekeu de om- gering. Daar stond Kurt voor hen, een opgeschoten tengere jongen met een fijnbesneden gezicht, waarin harde trekken waren gegroefd. Toen hij vernam, wat er met hem zou gebeuren, werd zijn gelaat met eenen gloeienden blos overtogen. Hij liet als in eenen droom zijne hand in die van Hans rusten, welke ze hartelijk schudde en vasthield. „Waarom ben je al niet lang tfeggcloopen, jongen?" bulderde Heino Ull'ers. Kurl schudde slechts zwijgend het hoofd. In zijn gezicht was iels, dat Ulfers niet al le best begreep, en dat hem toch imponeerde. Hij is er geen, die zioh met onstuimige kracht op de moeilijkheden wej'pt, zooals mijn Ilans, dacht hij, eer een peinzer, maai er zit toch iets in hem, dat zich niet laat huigen. Ik weel niet, waar dat zit. Hij is mei omgebogen, ofschoon hij zioh geschikt heeft. Onder de donkerbruine huid voelde hij warm zijn hln.rd naar t hoofd golven. Hij zelf, hij kon op commando to on spreken en de menschen dermate overbluffen met zijne donderende woorden, dat ze stonden te beven als een riet, maar hij had zich wel laten om buigen. Hel was, alsof Kurt liet spreken verleerd had in zijnen bitteren lijdonstijd, en alsof hij het eerst weer met veel moeite moest leeren. Tante Lütte moest dus voorloopig voor twee praten. Och ja, hare long zat nu zeker niet meer vast. Wat voor heerlijken, ousamenhan- genden onzin praatte ze nu den lieven, lan gen dag. Al hare jongens plaagden haar daarmee en spotten cr mee. Waar was hare vermoeidheid gebleven, dc druk, die op haar lag, hare prikkelbaarheid, hare hoofdpijn? Ze scheen herboren te zijn, ze kon over 't algemeen van niets meer den donkeren kant zien, zelfs van Walter niet. Als deze stemming permanent was geworden, had ze door eigen schuld haar in de geheele stad beroemd instituut al heel spoedig in een dol pensionaat veranderd, waarover eerzame burgers de nachtmutsen geschud zoudeu hebben. Maar dc goede God, die zon en regen zendt, zorgde er wel voor, dat de dwaze tante LüLle weer in evenwicht kwam. Dat, waA er gebeurd was, was niet te nie' le doen, noch uit Kurts ziel weg te wisschen, liet was geen booze droom, waaruit men ontwaakt en dien men met een heerlijk ge voel van verlichting afschuldt, doch harde werkelijkheid met zulke lange en donkere schaduwen, dat ze nog in het gelukkige he den vielen. Kurts lichaam en geest waren zeer achter uitgegaan Toen hij a.k negenjarig kind zijne nieuwe moeder in de airmen gevlogen' was, hadden de slechte indrukken in zijne ont vankelijke, kleine ziel zich nog laten weg- wisschen. Nu was dit moeilijker, eigenlijk onmogelijk. Hij was in dezen zwaren tijd zoo gerijpt, dat men van „laten" niet meer spre ken kon. De overwinningen op hot verkeerde, die er behaald moesten worden, moest hij zelf behalen. Hij was het kleine kind niet meer, dat zijm hoofdje in het kussen legt en onder tante Lüttc's hoede en bescherming zacht en onbekommerd inslaapt. Dit kleine kind, dat die zaligheid van haar leven had uitgemaakt, dit bestond nu niet meer. Ze zag dit eerst langzamerhand in. Ze was in den eersten tijd te dol gelukkig om hel da delijk te begrijpen. Ze ging met hem om als vroeger. Langzaam begreep ze alles. Het geschiedde niet, zonder dat hel haar diep smartte. Eén geluk was dus toch verloren! Toen liet ze het jubelen wel van zeil. Ze hield op, bestendig tol hem te spreken, ze vorschte stil en ernstig naar alle bijzonder heden van zijn geestesleven. Och, de schoonste op en ba ringen worden toch altijd eerst ons djeel, als we ophouden met spreken, en stil, zoo stil het machtige worden, het grootsche helder begrijpelijke zijn gadeslaan. Neen, Kurt was geen afhankelijk kind meer, maar hij was meer dan dat: een ongebroken, onverborgen mensch. Hij was een van hen, wien men ook de hoogste liefde slechts als mantel op hunnen weg onder de voeten legt. Ga daarover heen, gezegende I Dat is alles, wat ik je nog geven kan. Leiding, eenen wegwijzer, troost, dat alles liad deze jongen niet meer noodig. Iljj had, toen de grond hem onder de voelen wegzonk i en nicnschelijke hulp niet haten kon, zich zelf getroost, zich zelf geholpen. Kurt had geen gemakkelijk en behaaglijk leven voor zich. Hij had anderhalf jaar op school verloren en doordal hij lichamelijk niet sterk genoeg was, kon hij niet meer daif de klasse eisohte, kon liij zijne kameraden niet weer inhalen. Doch hij stond rustig cn helder van geest tegenover deze noodzakelijkheden. Hij had van zijn ongeluk het beste geleerd, dat de aan de aarde gekluisterde menscb loeren Jean: onafliankelijk te zijn van de om standigheden. Hel „instituut" van tante Lütte was nu wer kelijk in de gehoele stad beroemd geworden. Op zekeren dag kwam de schatrijke fabrikant Hoppe, haar huisheer, cn vroeg haar, of ze niet zijnon eenigen zoon, Karli, in haar ge zin wilde opnemen. Hij had reeds grijs haar, was bijna zestig en tamelijk oud om eenen eenigen zoon le heb ben, die eerst kort geleden in de laagste af- deeling der derde klas gekomen was. Daarvan was zijn laat huwelijk de oorzaak. Christa hield van hem. Ze wist, dat hij als ldeiine slotenmaker begonnen w:as en zich door moeste vlijt eai de grootste ontberingen tot fa brikant had opgewerkt. Dat was ook duidelijk aan he>m te zien. Zijne handen waren echte, zwarte, harde slolesnmakershajiden, om zijne kleine ,breecle gestalte liing de mooie, zwarte jas, alsof ze daar niet behoorde, cn zijn ge zicht was verweerd en vol ontelbare rim peltjes. Hij was hol type van den Noordduitschen, eerzamen, door cn door betrouwbaren pa troon. Zijne eerbiedwaardigheid en eerlijk-, heid hadden iets kinderlijks, dal hem iu hel jachtlevon eener groote stad misschien het onderspit had doen delven, hein hier echter het aanzien (had bezorgd, waarin hij stond, en zijne wchaart. In zijn huis was hij half een lyran, die hot als rechl erkende onherroepelijk wilde doorzetten, zonder voel rekening te hou den met de wenschen en den aanleg van de leden van zijn gezin half een hulpeloos kind, dat zich op de belachelijkste wijze liot bedot ten en voor den gek houden. Zijne totale onkunde op het punt van in triges, een voor goede menschen aandoenlijk* trek in zijn karakter, had hom bij zijn laat huwelijk eene leelijke poets gebakken. Een geslepen mensch, dat het beroep van vroed vrouw uitoefende, had hem zoo weten in t« palmen, dat hij hare „beschaafde en ontwik kelde" dochter tot vrouw nam, een meisje met ccn knap gezichtje en damcsinanierljes en veel talent voor comediespelen, waardoor, ze in den beginne eene goede huisvrouw cn een zachte engel scheen, totdat hel echtelijk verbond- gesloten was, tegelijk waarmee een tamelijk slecht karakter aan het licht kwam. De goodc mijnheer Hoppe, in plaats vau in. eenen rustigen haven voor zijnen ouden dag binnen le loopen, moest nu eiken dag. elk uur eenen strijd als met oenen draak strijden. Wat de man in deze veertien of vijftien jaar had door gemaakt, vertelde hij niemand; hij zocht ook gecnen Lnoosl in een café, zooals zooveel van zijne bedrogen lotgenoolen. üocir zijne vroeger breede, krachtige gestalte werd zichtbaar kleiner, zijne houding werd minder fMnk, hij werd ouden* en van dag tot dag schrikachtiger. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1