N* 7 DE EEMLANDER". Woensdag 8 Juli 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LUTTE. 134° Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDEN BURG. J' Uitgevers! VALKHOPF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort l.OO# Idem franco per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verechynt dagelijks, behalv# op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familio* advertontiea en berichten vóór 2 uur in te zenden. - r Bureau; UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 rogels f O.SO. Elke regel meer0.10, Dienstaanbiedingen 23 cents bij vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handol cn bodrijf bestaan zeer voordeelige bopaliugen tot het horhaald adverteeron in dit Blad, bij abonnoment. Eene circulaire, bevattonde de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. De krisis in Albanië. Do berichten uil Albanië luiden steeds on gunstiger. In liet land heerscht volslagen anarchie en in de hoofdstad Durazzo volko men radeloosheidDe vorst levert een toon beeld van besluiteloosheid; tegen een toe stand als die, waarvoor hij in Albanië zich ziet geplaatst, is hij blijkbaar niet opgewas sen. Dat ligt ten doele aan de omstandighe den, ten deele aan hem zelf. „Nooit mis schien zoo schrijft de Neue Freie Presse heeft de diplomatie zulle een gebrek aan men- schenkcainis bewezen en zoozeer misgetast als bij de2e 'keuze, die aan een. onnoozeien klei nen vorst lasten oplegde, waarvoor dc krach ten van een geheelen man vereisebt worden Vorst van Albanië te zijn, daarvoor zijn niet goede vormen en goede zeden voldoende, maar daarvoor wordt gevorderd de kracht, Welke uitgaat van een door en door schran der man, die tegelijk de ijzeren wilskracht heeft, welke den oosterling boeit en tot be wondering dwingt. Een naar builen handige, frissche cn kernachtige natuur, die zonder verschooiiing wcot op te treden en zich geene voetangels laat stellen, een menschenkenner die de wolven van dc schapen onderscheidt, is noochg om bij een zoo lagen stand van dc persoonlijke moraal en bij zooveel valschheid en arglist slaande te blijven. Want dat is wel de blijvende indruk van deze gebeurtenissen: de diepe teleurstelling van hen, die haakten naar een zwijmel van geestdrift voor Albanië." Wanneer er thans strijd gevoerd wordt in Albanië, dan is dc uilkomst geregeld in het nadeel vam don vorst en de steeds kleiner wordende schaar van zijne getrouwen. Het v.aarlepiyil schijnt iutusschen tegenwoordig in de onderhandelingen te liggen. Turkhan i'acha, de Albaneesclie minister-president, die, na in Home geene zeer bemoedigende •uitvangst te hebben genoten, zich naar Wee- non heeft hegeven, doet daar zijp. best de internationale toestemming te verkrijgen voor dc oprichting van een officierenkorps, dat eene bruikbare militie op de heen moet bren gen, en tracht, tevens verbetering te verkrij gen voor de Albanecsche financiën, hetgeen dringend noodig schijnt. Wat het doel is van dc reis van den anderen Albanocschen be windsman, den minister Tuirtulis,, is niet duidelijk. Een uit Rome afkomstig bericht houdt in, dat Turtulis in Lausanne met Essad Pacha zal bijeenkomen en daar met hem zal onderhandelen. Het teekenl den toestand van radeloosheid, waartoe men in Durazzo is ge komenwanneer een der officieelc raads.- Jieden van den vorst weer in voeling tracht te komen mot Essad Paoha, die als lands verrader verwijderd is. Op de vraag wal loan gedaan worden om orde te stellen op de zaken in Albanië, geeft dk; oorrespondent van de Frankf. Ztg. te Du razzo dit antwoord: „Twee derden van het land staan in oproer, en er is weinig of geen kans aanwezig om de rebellen met de wa penen in de hand baas te worden. Men moet dus met de feilen rekenen, hoe onaangenaam dit ook is. Het ecnige middel, dat mogelijk tol het doel zou kunnen leiden, zou zijn aan knooping van onderhandelingen met alle éianrmen en eene uitnoodiging om vertegen woordigers te zenden naar Durazzo of een an der middelpunt, ten einde de meeningen en wensclien van allen te hooren en te beraad slagen over eene nieuwe regeling van de za ken. Daar er geene in godsdienst, taal en zeden gelijkvormige Albaneesclie natie be staat cn er ook niet lean worden gesproken van een nationaal bewustzijn maar hoogstens van een gevoel der verschillende deeleon van het volk, dat zij bij elkaar behooren, zou on der de oogen moeten worden gezien de op richting van een stadsorganisme op de ma nier van de Oostcnrijksclie monarchie of van de kantonnale indeeling van Zwitserland met monarchale inrichting vun het hoogste ge zag. De nu te zenden vertegenwoordigers zo-uden eventueel als een soort nationalen raad blijvend, of althans voor een zekeren tijd in functie kunnen blijven. Op deze wijze zou men gelegenheid hebben, de inwendige organisatie van het jonge vorstendom ter hand nemen, en ook de aanwezige wrijvingsvlak- ken naar builen te verminderen. Hiervoor is intusschen onvermijdelijk noodig de be middeling naar beide kanten van een in de diplomatie ervaren en met de taal vertrouw den vertrouwensman van den vorst. Die zou misschien met goeden wil wel te vinden zijn." Duitscliland. Kiel, 7 J u 11. De keizer negon om zes uur 's morgens aan boord van de llohenzollern zijne Nordiaiidreis. De op kist van den minister van oorlog tegen Rosa Luxemburg, de bekende socialisti sche agilatiice, hij den burgerlijken rechter in gestelde strafvervolging wegens beleediging van het leger, op grond van hare redevoerin gen over soldailcnmishandclingen, neemt een zonderlingen loop. De aanklaehl steunt op eene zinsnede van de rede, die de „roode Rosa" de 7e Maart jl. heeft gehouden in eene vergadering te Freiburg (Breisgau), waarin zij naar aanleiding van een door een jongen sol daat te Metz gepleegdeu zelfmoord had ge zegd „Wij slaan kier tegenover een van die ontelbare drama's, die telken dage voorkomen in de Duitsche kazernes en waarvan dc smar telijke écho slechts zelden onze ooren bereikt.' De verdediging heeft een stroom van getuigen laten dagvaarden, in 't geheclc 1013, met het doel dezen voor het Landgericht te Berlijn hunne ondervinding over mishandelingen in dc kazerne tc laten medcdeelen. De Staatsan- walt heeft nu verdaging van de behandeling verzocht, om een onderzoek te kunnen instel len naar de gevallen waarover dc getuigen van de verdediging verklaringen willen afleggen; hij komt daarmee tegemoet aan een door den minister van oörlog uitgedrukt verlangen, die voornemens is die gevallen, voor zoover zij niel verjaard zijn, yoor den krijgsraad te bren gen. Het verzoek tot verdaging werd door de be klaagde en hare verdedigers bestreden, maar door de rechtbank toegestaan, waarmee voor eerst deze zaak van dc baan is. Dal kan een gernimen tijd duren. De Vossisohe Ztg. schrijft naar aanleiding daarvan„Hoe stelt de Staatsanwalt zich de verdere ontwikkeling voor? Zoo vroeg dc president. „Eene binden de verklaring kan ik niet afleggen",, verklaar de de vertegenwoordiger van de aanklacht. Ilij had echter de „stellige verwachting", dat spoeddg oa de gerecbrtsvacantic eene hervat ting van de behandeling mogelijk zou zijn. Dc „stellige vervvaohtiditg" zal stellig onvervuld blijven. En als het over korleren of langoren tijd werkelijk tot de voorzetting komt, hoe zal dan dit proces eindigen? De 1013 getuigen kunnen met nogmaals 1013 vermeerderd wor den op dc eene verdaging kan de tweede en derde volgen, onafzienbare gerechlsdrama's over de kazernedrama's tot schade voor het lege>r, tot schade voor het rijk en daarbij zon der eenige zekerheid, diat het tot eene ver* oordecling van de beklaagde zal komen.'! Frankrijk. Parijs, 7 Juli. De Senaat heeft met al- gemeene stemmen de staatsbegrooting voor 1914 aangenomen. In de wol op de middelen Ls eene inkomstenbelasting opgenomen. De Kamer heeft, na dc behandeling van eene interpellatie over dc toepassing van do so ciale wollen, met name van de wet over den arbeidsduur in de mijnen, met algemeene stemmen eene motie-Dubief aangenomen, in houdende dat de Kamer, akte nemende van de verklaringen van den minister vaa arbeid en op hem vertrouwende om met vastheid de toe passing tc verzekeren van de wei, die den duur van den arbeid in de mijnen op achl uren bepaalt, overgaat tot de orde van den dag. P a r ij s, 7 J u 1 i. De Kamer behandelde he den de creddelaanvragc voor de reis van pre sident Poincaré naar Rusland, Zweden, Noor wegen cn Denemarken. Jaurès verzette zich legen de aanneming. Minister-president Vi- viani verklaarde, dat geene enkele verbintenis, op de binnenlandschc politick betrekking heb bende, zooi kunnen worden aangegaan, zonder afbreuk te doen aan de vrijheid van de heide Kamers. De beide landen blijven vrij uit een oogpunt van binnenlandsche politiek. De mi nister-president heriniterde verder aan de dienstèn, die het Fransch-Russisohe bondge nootschap bewezen beert aan den wereld vrede. Het crediol werd aangenomen met 428 tegen 106 stemmen. President Albanel, dio hot voorzitterschap zal voeren in de zitting ran het hof van assises in de tweede helft van Juli, waarin mevrouw Caillaux zal terechtstaan wegens den moord op Calmctle, heeft verleden Zaterdag in uc gevangenis Saint-Lazare haar een zoogenaamd idenMeitsvorhoor doen ondergaan en haar bij die gelegenheid de akte van beschuldiging overhandigd. Zij heeft van dlit oogeoblik af vijf dagen tijd om !bij hot hof van cassatie in verzot te komen tegen hare verwijzing naar de terechtzitting. Procureur-goneraal Heirbaulx, diie in dit proces als openbare aanklager zal optreden, zal worden Ier zijde gestaan door den advo caat-generaal Mornet. Deze is de steller van de akte van beschuldiging. Engeland. Londen, 7 Juli. Eerste nrinisteAsquith diende ©en voorstel in, om dc verdere discus sie overdc wol op de middelen tot zeven dagen te beperken. Ilij zette uiteen, dal. dit noodig was, omdat wegens wettelijke voorschriften de wet op dc middelen den 5en Augustus moet zijn vastgesteld. Bonar Law stelde eene motie van protest tegen deze besnoeiing van de discussie voor. Dit voorstel werd vei-worp cm met 269 tegen 246 stemmen. Men gelooft, dat het geringe cij fer van de regeeringsgezinde meerderheid te wijten is aan liberalen, die zich van die stem ming onthouden hebben. Londen, 7 Juli. Eerste minister Asquith deelde in het lagerhuis mede, dat de regeoring besloten heeft eene commissie van vijf leden te benoemen: namelijk twee vertegenwoordi gers van de werkgevers, twee vertegenwoor digers van de werkliedenvereenigintgen en Sir George Askwith van den Board of Trade om onderzoek te doen naar de omstandigheden van de staking te Woolwich. Hangende dit on derzoek, zouden de menschen den arbeid kunnen hervatten. Woolwich, 7 Juli. De staking in hel arsenaal is geëindigd. In de huurt van Belfast hebben de militante suffragettes een .kasteel in brand gestoken, dat eigendom was wan Sir Daniel Dixon, die zeven malen lord-mayor van Belfast is ge weest en deze stad ook in het lagerhuis heeft vertegenwoordigd. Dank zij den sterken wind, stond het gebouw geheel iin vlammen, toen de brandweer kwam. Vele kunstschatten zijn ver nield de sohade word'l op 20.000 p. st. geschat. In Buckingham Palace te Londen heeft eene fijn geklcede dame zich aangemeld om den koning te sprekenzij bleek twee geladen re volvers bij zich te hebben. Oostenrijk-Hongarije. Ween e n, J u 11. Dc kei;ar is ueden mor gen om 8 34 naar Ischl vertrokken, waar hij om 130 aankwam, door de bevolking met geestdrift begroet. A gram, 7 Juli. Na afloop van liet Re quicni voor aartshertog Frans Ferdinand hield de 'kleine groep aanhangers van Frank melde leider van do parlij aan hel hoofd eene de monstratie. Deze demonstratie was gericht le gen de afgevaardigden van de meerderheid, tegen wie scheldwoorden werden geroepen, terwijl zij zich naar de vergaderzaal van den landdag begaven. In den landdag werden de rumoerige tooneelen herhaald. Frank werd voor negentig, zes andere leden voor zestig zittingen uilgesloten. De overgebleven aan hangers van Frank verlieten demonstratief dc zaal, waar sleehls de Stracsevic-partij als op positie achterbleef. Het bericht, dat de toestand van luitenant kolonel Merizzi, dc adjudant van hel hoofd van hel bestuur van Bosnië, die den 28on Juni ge troffen is door den voor aartshertog Frans Ferdinand bestemden hom, verergerd is, wordt tegengesproken onder verklaring, dat hij over eendge dagen het hospitaal zal kun nen verlaten. Volgens de in Budapest verkregen inlichtin gen is van de samenzweerders, die niet bom men en revolvers toegerust zich in de straten van Serajevvo opgesteld hadden en daar loer den op het voorbijrijden van het troonsoD- volgerspaar, de zesde in Semlin gevangen genomen in den persoon van den student uil Serajewo Svetozar Popowies. Deze was van daar gevlucht en trachtte over Semlin naar Belgrado te ontkomen. Hij is nu als gevan gene naar Serajewo teruggebracht. Popowics heeft hekend, dat ook hij in de banketbak kerij, die in den morgen ran den aanslag de verzamelplaats rau*dc saamgezworenen was, moordwapenen van Princip hoeft gekregen. Onder de tot dusver gevangen genomen pwy sonen, die in het plan van den aanslag ingc* wijd waren, bevinden zich vijf Servische gees telijken. Graaf Julius Andrassy is voornemens in den Ilongaarsehen rijksdag dc regeering in eene interpellatie te vragen wie ter verantwoording moeten worden geroepen wegens den moord van Serajewo, en welke politieke gevolgen dc aanslag in Bosnië en Kroatië cn in de ver houding van de monarchie tot Scrvic zal heb ken. De Servische majoor Tribïtsjewics is opge komen tegen do beschuldiging, die de pers te Wecncn heeft gebracht, dat hij.de ziel zou geweest zijn van den aanslag in Serajewo. Hij verklaart, (lat deze beschuldiging ten doel heeft zijn broeder te treffen cn andere politic kers in Kroatië, die de leiders zijn van dtt Servisch-Kroatische coalitie in den landdag van Kroatië. liet gerechtelijke onderzoek zal uitwijzen, dat deze beschuldiging ongegrond is, evenals conc dergelijke beschuldiging, die bij het hoogvorraad-proces te Agram legCD hem is uitgebracht. Albanië, Rome, 7 Juli. Dc Agenzia Stefani be richt uit Durazzo van den 6011, 11) uur des avonds: Abdii Bcy ontruimde Kroja on trok zich terug iu hot Mati-gebied. Aan een depu tatie uit Argyrokastro werd verklaard, dat men de stad niet kon helpen. Uit Skulari zijn 37 vrijwilligers aangeko men. Met de bezetting van Tomrilza en K-orilza d-oor dc Grieken, is het geheele gedeelte van Zuid-Albanië, waarop zij aanspraak maken, in hunne handen. Dc in Durazzo gezetelde re geering bezit thans feitelijk nog slechts Duraz zo, Skutari en Valon'a. Uit Valona wordt aan de Frankf. Ztg. be* richt, dat in dc stad rust heerscht. Ook in de omgeving is liet rustig. Afdeelingen opstandc lingen zijn slechts in den omtrek van Bera! gezien, maar Borat zelf is tot dusver met suc ces tegen de iubcllcn verdedigd. Daar ooi' Fieri im Jianden van de regeeriug is, is dezfl in het be«zil vam den sleutel van Valona, dat in den tegenwoordigen toestand zonder ge* vaar is. Een blijvend sycces van de Albanee- sche regeering wordt echter zonder dc hulp van de internationale troepen voor onmoge lijk gehouden. Marokko. R a b a h, 7 Juli. De konvooi-colonne Glandel werd in den bergpas van Fousenguek aangevallen door mannen van dc stammen Zaien en Chlen. De vijand werd verstrooid met aanzienlijke verliezen. Aan Fransche zij* de werden II dooden en 30 gewonden ver» loren, Tanger, 7 Juli. Het Journal du Maroi beriaht, dat, op verzoek van den sjerif van Ouezzan, Fransche troepen tegen den 25cn Juli Ou'ezznn zullen bezetten. Vereenlgde Staten, President Wilson heeft dc*i gezant van dc Vercenigdc Staten te Athene Williams terug geroepen wegens de mededeclingen, die hij in de pers gedaan liccft over zijn onderzoekings tocht irnEpirus, waarin hij de politick van de groole mogendheden in Albanië herig had aangevallen. 61 door MARIE DIERS Schrijfster van .Dokter Joost en zijne ..even zorgen", enz vertaald door Cato W. Westenberg. Kinderlijk kon hij er dikwijls naar verlan gen, dat hij en zijne vrouw elkaar mochten begrijpen. Na eene van dc telkens terugkee- rende .wreede teleurstellingen bracht hij 2ijue dagen door met hard werken en in zwijgend, somber gepeins, terwijl zijne oogen starend zochten, als naar iels moois. Toen zijn zoon grooter werd, leefde hij oenen tijd lang op, streed om hem, en men hoorde hem brommen en razen in huis. Hij vond het vreeselijk, als zijne vrouw hot kind meenam aiaar gemas kerde bals, het met snoepgoed vol stopte en dial ze het noch tot netheid nooh tot werken aanspoorde. De oude Hoppe had, zooals licht te begrij pen is, eene geduchte dosis eerzucht in zich. Hij had den grootsteii eerbied voor het zuur verdiende geld. Het had hem liet leven ver gald. zijne lichaamskracht gebroken, dat hij moest zien, hoe zijne vrouw er mee omging. Dal nu echter ook zijn zoon, de erfgenaam van Hijne door bard werken verkregen bezittin gen, een liederlijke verachter van vlijjt en ar- Jbeicl en ean verkwister zou kunnen worden, dat vond hij zoo vreeselijk, dat hij rust noch duur had, voordat hij een geweldig besluil had genomen. Hij wilde Karli aan den invloed zijner moe der onttrekken. Op Christa's stoel zat hij, draaide den lioo- gen hoed, dien hij bij hel Avondmaal op had gehad, met verlegen handen rond, keek voor zich cn bromde allerlei onsamenhangende woorden',waaruit Christa heel gemakkelijk, als ze dat wilde, zijne geheele lijdensgeschie denis kon samenstellen „Zijne moeder weet nog van niks," mop perde de oude verder. „Da's ook vroeg ge noeg, als ze 't hoort, als ik van U, juffrouw 't jawoord heb. Herrie krijg ik er wel door maar: (lat hindert niet. Nee, 'zoo gaat 'l niet meei", 'l is me to zwaar geworden, juf frouw. Als hij hier is, val ik er niet meer hij neer." Christa dacht met ontzetting: O, wat zullen mijne jongens wel zeggen! Met dezen er bij heb ik dan 't halve dozijn vol. Ik zou heel graag willen, doch ik kan locli niet de heele we reld opnemen! Maar de aanblik van den ouden man op den stoel was voldoende om haar hart te doen bezwijken. Van Karli Hoppe verwachtte ze niel veel bijzonders na alles, wat zc van hem ge hoord had. Maar misschien moest ze hem juist daarom nemen. Ilare jongens zouden hem wel veranderen, hem eenvoudig dwingen, een goed ïnenscli te worden. Plotseling joeg een gevoel van trots on hare jongensschaar haar het bloed naar de wan gen. Zelfs Waller zonderde ze in dezen roes van geluk, waarin ze geraakte, niet uil. Ze zqs reeds don mislukten kleinen Hopoe hier eerst gebroken cn daarna opnieuw opgericht worden tot vreugde der mcnscihhcid, tot hare eer en die harcr jongens. „Zendt u hem dan maar, mijnheer Hoppe," zei ze vriendelijk. Deze geraakte nu toch bijna buiten zich zelf van blijdschap. „Dus U wilt het? Dank U, dank U, juffrouw. En wat het kostgeld betreft, U heeft immers nog niets gezegd. Maar ik wil niet krenterig zijn. Deze zaak is mij wel wat waard. Twee honderd en vijftig thaler geef ik. juffrouw." „Nu, dat is heel aardig," zei Christa, zonder nu bepaald van haren stoel te vallen door dit aanbod. Karli Hoppe was een jongen met een eigen lijk knap gezicht, maai" niemand hield van hem. Hij had c.cnc saaie, vervelende uitdruk king op zijn gelaat, en was een echte poch hans. Hij was hel verwende kindje van zijne moeder, dat aan hel plegen van allerlei be drog tegenover zijnen vader gewoon is en slechts dan in de dingen belang stelt, als zc veel kosten of als ze hem genoegen schenken kunnen. Toen Chrisla hem hij zicli zag binnentre den, was hare eerste gedachte: Ja, met dien jongen moest ik me nu eigenlijk zonder op houden bezighouden, tenminste in stilte, als daar iels uit zal groeien. Dc eeuwige strijd met de lage geesten, welke deze ziel bezitten, ver bruikt immers dc kracht van oenen geheelen men scli. Zc voelde zich diep neerslachtig. Eene hoo- nentie slem in haar binnenste vroeg: En als je nu lei* wille van dit kind zoo hard gewelkt hebt. dat je geene kracht meer rest, wat heb je dan? Wat in het gunstige geval uit (lib mcnsehonkincl kan groeien, is dat wel de moeite waard? Tante Lütte gaf haren nieuwen pleegzoon de hand en zond hem naar zijne makkers Toen nam zc zich zelf eens eerst geducht onder banden. Met zulke overbodige vragen zul je het in elk geval niet ver brengen, zoo las ze zich zelf de les. Ik geloof bijna, dat je een beetje ver wend bent, beste tante. Je hebt altijd eigenlijk niets dan prachtstukken van jongens gehad. Nu brom je als er eens flink wrat aan man keert. Hoe groot of hoe klein het pond is, dal je te zijnor tijd aflevert, dat is toch zeker niet jouw zaak. Doe jij je werk maar, tante Lutte en laat al dat wijze redeneeren. Deze Karli is misschien de beste medicijn tegen je ijdcl- hoid. Ja, zoo was het welbeschouwd ook. Be scheiden kon men wel worden, als men door het werk, aan dezen jongen verricht, een godsloon wilde verdienen. In Christa's vriendelijke, van leven spran kelende woning was een slecht clement ge komen. Wat voor fouten de andere jongens ook hadden, die hunne pleegmoeder hol leven zuur maakten, de grond bij allemaal was toch edel, en (leze adel van gemoed maakte tenminste een ©lkaar-begrijpen, eon en invloed mogelijk, ook tusschon Waltier en tante Lütte, ondanks al zijne streken, ondanks al zijne ban deloosheid. Nu zag Lütte, wat voor een on derscheid liet was, te liegen en leugenachtig te zijn. Walter loog mot bewustheid, en meende er een soort van heerenrecht op te hebben, dat zijn eigen dwaze hoofd voor hem had geschapen. Karli loog veel \oonzdchtiger: 'hii gaf nooit toe, dal hiji hot deed., ja, hii loog zich zelf zoodoende wat yooo*. Dat was eerst de ware, waschcchte leugenachtigheid. Als er goedy hoedanigheden in do ziel van dezen jongen sluimerden, wat waren zo dan diep verborgen! Geene edele, krachtige, on zelfzuchtige gedachte uitte hij, georte enkele groote lijn was -er zichtbaar. Klein, iklcin^ ogoistisoh, laf, ontoegankelijk voor ëLk ge sprok, dat bovon het alledaagsohe uitfctak, da* was Karli Hoppe De jongens gedroegen zich iuu weliswaar ook niet als engelen tegenover hem. Vooral Walter was onverdraagzaam, als ware liij de opperste dor rooTil vaardigen. Christa kreeg plotseling eene schitterende idee. Ze daohl: En al helpt het Karli niel, Wallen wordt er misschien dooor gebaat! Het is wer- kelijdc ndet de slechtste wijize vaai opvoeden, tegenover eencn booswicht eeneh nog erge ren te plaatsn. Walter zag in den spiegel van Karli's mo raal eensklaps, dat dc leugen niet het voor recht der hoeren, doch dat der slaven is. Hij walgde vam Karli's lafhartige uitvluchten. En zonder la^g berouw be voelen over zijne eigen slechtheid, stortte hij in woedende; smalende bewoordingen, met woorden vol bliksem etii donder zijuidni afkeer uit op zijn ongelukkig spiegelbeeld. Bom! zoo snel als een vallenldo bomer neerkomt op hot ijzer, werd hij fanatiek, wra* betreft waarheidsliefde1. Telkens liep hij naar de woonkamer om te verkondigen: .Tante Lütte, ik heb zoocvem mijn wenk 1 liederlijk gemaakt." Of: „Tante Lütte, ik heb zooCven twee grosjes versnoept." „Tante Lütte, ik ben een meisje nagoloopcri." Wordt vervolgdé

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1