DE E EM LAN DER". Donderdag 9 Juli 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LUTTE. N° 8 13" Jaargang. l^oMredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort Idem franoo per post et g f l.OO. 1.50* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10» Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant veraohjjnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te renden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Van 1—5 regols.» f 0.50. Elke regel meer0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents b\j vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoer voordoolige bepalingen tot het herhaald advortoeren in dit Blad, bij abunnoinont. Eeno circulaire, bovattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegozondon. Goed Yacantiewerk. In Hilversum heelt men 'n alleraardigst ilenikbeleld gehad om propaganda te maken 'oor de <zweiiLs<port. De raad van beheer der Hilvorsumsche O erddkte Bad- en ZwcminciohLing laat ons niet jaloersch worden, lezer; wie weet hoe spoedig wij Hilversum nog den loef afste ken 1 heelt een prijsvraag uitgeschreven voor alle scholieren uit die gemeente. Ge vraagd worden twee teekeningen, met tekst, ter grootte van een. briefkaart en gesohikt om later in verkleinden vorm als sluitzegel te worden uitgegeven. Teekening en tekst moe ten toepasselijk zijn en propaganda, maken voor «de zwem sport on het volkstal. ö,p de verdere bijzonderheden van deze nrijsvraag komt hel hier niet aaai, wij wil len slechts het idee naar voren halen. Indien hel waar is, dat er hier tier stede plannen voor 'n gemeentelijk volksbajd in de maak zijn, dam mag er ook wel eens gezon nen worden op middelen om deze inrichting onmiddellijk de grootste populariteit te ge ven. Anders bestaat de kans, dat zij slechts benut wordt door de echLe waterratten en geen nieuwe .bekeerlingen" maakt. Misschien zou 'n mididei om lot die popu lariteit te komen ook kunnen zijn 'n prijsvraag zooals in Hilversum uitgeschreven Is. •Wij geven het idee in overweging. Politiek Overzicht. De inkomstenbelasting in Frankrijk. De Fransche Senaat heelt de slaatsbegroo- ting voor 1914 aangenomen. Daarop zal nu wel spoedig volgen het besluit van den pre sident tot sluiting van de gewone zitting van het Fransche parlement, want als de begroo- tingswetten tot stand zijn gebracht, dan kan h-t geene bijzondere moeielijkhedcn meer opleveren over 't geen verder nog moet wor- c.-n afgedaan vóórdat de vacantio begint, zreenstemming te krijgen tusschen Kamer t Senaat. In de beide vergaderingen is de erderheid blijkbaar besloten aan het kahi- u.t-Viviani geene moeielijikheden te berei- uoii en zij no leiding te volgen. Het besluit tot aanneming van de begroo ting, dat door den Senaat met algemeene stemm-cm genomen is, heeft ditmaal eenc bij zondere beteekenis. Men ziet daaruit den in druk, dien dc uitslag van de verkiezingen tot vernieuwing van de Kamer in April/Mei van uil jaar op den Senaat heelt gemaakt. Die in druk heeft teweeg gebracht, dat de Senaat z-jn principieel verzet legen de inkomsten- i. lasting heeft laten varen. Nog in het be gin van dit jaar vond de door Caillaux als minister van financiën in de ontwerp-be- grooting van 1914 opgenomen belasting op de rootere inkomens als aanvulling van de be- si. ande directe belastingen, in den Senaat t-.ne heftige bestrijding. Vooraan in de rijen der bestrijders stond de heer Ribot, die liet voorstel van de regeering kenschetste als cone geweldpleging tegen den Senaat. Van die bestrijding is de Senaat thans te ruggekomen. De oorspronkelijk door Cail laux voorgestelde en door zijne opvolgers aan het hoofd van hel departement van finan ciën overgenomen, inkomstenbelasting is op genomen in de wet op de mMidden, die een bestanddeel is van de staatsbegrooting van 1914. Daartoe heeft de Senaat vrijwillig mee gewerkt; tot een conflict tusschen den Se naat en de Kamer is het niet gekomen. Het is nog geen volledig uitgewerkte belasting op de inkomsten, maar er is toch een begin ge maakt met eene hervorming van het directe belastingstelsel in Frankrijk, die gebaseerd zal zijn op de inkomstenbelasting. De nieuwe belasting bevat nog niet het beginsel der verplichte eigen aangifte van den belasting schuldige, maar zij verplicht hem zich aan die controle van den fiscus te onderwerpen. De langdurige strijd over de inkomstenbe lasting in Frankrijk is dus eindelijk beslist. Gedurende tientallen van jaren is dit vraag stuk in hed. Fransche parlement aam de orde geweest. Toen na den oorlog van 1870/71 de geweldige oorlogskosten moesten worden ge- iikwideerd, werd een voorstel t'ot" invoering van eene Inkomstenbelasting met groote meer derheid verworpen. Sedert zijn meer dan 40 jaren verloopen, totdat het tijdstip is geko men waarop htet pleit ten gunste van de voor atanders is beslecht. De redenen, die daartoe den doorslag hebben gegeven, vindt men uit gedrukt in de rede van Ribot in de zitting van den Senaat van 2 Juli, die daarin zijne verandering van houding sedert 19 Februari aldus motiveerde: „Wanneer ik heden de inlijving (van de inkomstenbelasting in dc wet op de midde len) aanvaard, dan komt dal omdat onze finamcicelc toestand dat eischt. Wij hebben een jaar verloren sedert het vraagstuk is gesteld. De leening zal een succes zijn; het was beter geweest haar in hot vorige jaar te sluiten. Wij hebben reeds een gedeelte van het wetsontwerp op de inkomstenbelasting gevoteerd; wij hebben eene ontlasting kun nen vellichten en 50 millioen kunnen vin den. Maar het tekort blijft bestaan; het gaat 000 millioen te boven. Dat moet onze over- heerschende gedachte zijn. Wij moeten geen rust hebben, zoolang wij het evenwicht niet hersteld hebben, en wij moeten trachten de overeeiistemming tusschen de beide Kamers fce verwezenlijken. In denzelfden toestand heeft Engeland dadelijk krachtige maatregelen ge nomen. Duitschiand heeft getoond, dat het de financieele offers wist te aanvaarden. Het is onze pliokt ons niet te verschansen in eene onverzoenlijke oppositie. Wanneer het wets ontwerp niot wordt ingelijfd in de wet op de middelen, zal hot in 1915 niet worden toegepast. Het ontwerp moet in Juli wor den gevoteerd. Zoo niet, dan zullen er 70 millioen voor 1915 verloren zijn. Wij kunnen niet enkel tot directe belastingen onze toe vlucht nemen; wij zullen do andere belas tingen slechts krijgen, als de mol fortuin bevoorrechten het voorbeeld hebben gege- Frankrijk. P a r ij s, 8 J u 1 i. In den Senaat werden heden credietaanvragen behandeld, in ver band staande met de vermindering van den werktijd in de industrieele inrichtingen, af hangende van de departementen van finan ciën en oorlog, door toepassing van de En- gelsche week. De commissie adviseert deze credielen niet toe te slaan; de minister van financiën en de minister-president dringen •aan op hunne aanneming. De algemeene beraadslagingen werden ge sloten. Tweede telegram. Qe Senaat heeft het arediet voor de invoering van de Engel- sclie week (den vrijen Zaterdagnamiddag) met 246 tegen 10 stemmen toegestaan. Engeland. L o n d e n, 8 J u 1 i. Bij de behandeling van de artikelen van de Iersche Amending bill'' werd met 158 tegen 38 stemmen het artikel geschrapt, bepalende dat wanneer in een graafschap van Ulster de meerderheid van de kiezers zich verklaart voor uitsluiting, dat graafschap gedurende zes jaren uitgesloten zal zijn van de Homerule-wet. Een amende ment van lord Lansdowne tot uitsluiting van de gehcele provincie Ulster van de wet voor onbepaalden tijd, werd aangenomen. Italië. T r i p o 1 i, 8 J u 1 i. In een geveaht bij Marsa Inesaa hebben de Italianen de volgende var- liezen gehad: 2 officieren gedood, een twin tigtal Askari's gedood of gewond. Oostenrijk-Hongarije, Weenen, S Juli. Graaf Berchtold is he den met den nachttrein vertrokken naar Bad Isclil, waar hij morgen voormiddag door den keker in audiëntie ontvangen wordt. Weenen, 8 Juli. De Zeit bericht: Aarts hertog Friedrich begeeft zich voor particulie re zaken naar Duitschiand en zal eerst om streeks half Juli terugkeeren. De beslissing of aartshertog Friedrich tot inspecteur-gene raal van het leger zal worden benoemd, zal eerst na zijne terugkomst genomen worden. De keker heefl een 'brief gezonden aan den oppermaarschalk vorst Montenuovo, waarin hij deze verzekert, dal hij zijn volle vertrou wen beziit. De brief verklaart, dal deze steeds in overeenstemming met 's keizers bedoelin gen onvermoeid zijn ambt heeft vervuld. Daar uit en uit den dank, dien de keker hem brengt voor zijne uitstekende en trouwe dien sten en voor zijne toewijding inzonderheid in de laatste diagen, mag worden afgeleid, dat de keker heeft willen zeggen, dat de opperhof maarschalk bij de beschikkingen voor de be grafenis van den aartshertog en zijne ge malin, die zooveel afkeuring hebben gevonden, niet eigenmachtig en in strijd met 's keizers wensdhen heeft gehandeld. Verder zegt de kei zer. dat tusschen den aartshertog en den op perhofmaarschalk steeds betrekkingen van vertrouwen hebben bestaan, waarmee indirect wordt opgekomen tegen de geruchten, die ge waagden van eene ontstemming, welke tus schen die twee had geheersoht. De keizer houdt dus zijn opperhofmaar schalk de hand boven het hoofd en vorst Montenuovo blijft in functie. In de eerste berichten over de nalaten schap van den overleden troonopvolger werd de opvatting verkondigd, dat aan de nage lalen kinderen van den aartshertog als erfe nis de kasteden en goederen konopischt, Chlumctz en Artstcllen ten deel zouden val len. Dat is ediler alles behalve zeker. Het Prager Tagcblatl verneemt, dat de rechtstoe stand van de kinderen, wat de goederen Konopischt en Chlumctz betreft, geenszins vaststaande is. Eerder moet worden aange nomen dat deze goederen niet zullen komen aan de kinderen van den overleden troonop volger, omdat zij indertijd zijn aangekocht uil het vermogen van het fideicommis van Modeua-Este. Dientengevolge zouden deze beide kasteclcn, evenals de overige erfenis Este, moeten overgaan aan den nieuwen aartshertog Karei Frans Jozef en na dezen aan de in het testament van den laatsten her- hertog van Modena gesubstitueerde Spaan- sche lijn van het huis Bourbon en wel aan de prinsen don Carlos en don Alfonso vau Bourbon. De overleden aartshertog heeft bij zijn leven stappen ondernomen om den rechtstoe stand van zijne erfgenamen, wat dat der erf opvolging in dc genoemde goederen betreft, te verduidelijken en te verbeteren. liet is nog niet bekend of deze stappen succes hebben opgeleverd; wanneer dat dit het geval is ge weest, dan zou de matericele toestand von de kinderen thans zeer ongunstig zijn. Een aan wijzing in dien zin is, dat de keizer na de opening van het testament dadelijk dc be schikking heeft gemaakt, dat de kinderen van den overleden aartshertog uit de parti culiere kas van den keizer een apanage trek ken, die hun dezelfde middelen verzekert, welïe hun zouden zijn ten deel gevallen, als de troonopvolger aan de regeering was ge komen. Ook aan den nieuwen troonopvolger Karei Frans Jozef werden in eene audiëntie bij den keizer dezelfde verplichtingen opge legd. Weenen, 8 Juli. De dagbladen verne men over de gemeenshappciijke minister conferentie, die gisteren gehouden is, dat tc gen Seryic geen slap ondernomen zal wor den die in technischen zin als eene diploma tieke actie kan worden aangedud Ook zal niet de grondwet geschorst worden en even min zullen de in 1910 aan Bosnië cn Ilerzego- wina verleende constituiioneele instellingen beperkt worden. Men wil veeleer beproeven door bestuursrcgelen een strenger toezicht te houden op den arbeid yan de Grooi-Servi- sthe beweging en door verscherping van den dienst der grensbewaking en ongewenscktc immigratie uit het buiteiand tegen te gaan. Verder zal aan het verder doordringen van de Groot-Servische beweging in dc scholen ecu einde cmaakt worden. Ook beslaat het plan tot vermeerdering van de Donau-flot- tille. Do Servische minister-president Basics heeft tegenover een medewerker van hel in Buda pest verschijnende dagbiad Az Es't lucht ge geven aan zijne ergernis ovor de aanvallen, due thans togen Servië gericht worden. Hij verklaarde, dat Servië niot in verband staat moL de misdaad van Serajewo. Dc bom werper Gabrinowics zou zelfs uit Servië verdreven worden, en het besluit om hem het land uit te zel'ten, werd slechts ingetrokken op ver zoek van den gezant van Oostenrijk-ilongu- rije, die voor hem een getuigschrift van goed gedrag overlegde. Tot dusver heefl dc mo narchie in Belgrado geen slap ondernemen; alleen is eene vraag tot Belgrado gei icht om in lichting over den levenswandel \an eenige uitgezette studenten, die met de grootste be leefdheid en vlugheid is beantwoord. Indien zulk een slap wordt gedaan, zal Servië alles doen wat iedere andere cultuurstaat in een dcrgelijken toestand zou doen. Albanië. Weenen, 8 Juli. De Albanischc Kor- respondenz bericht uit Durazzo, dal de be richten, volgens welke het vertrek van den vorst uit Durazzo voor de deur zou staan of reeds zou zijn geschied, ongegrond zijn. Turkije. Athene, 8 Juli. De Porie heeft te midder nacht ccne nota aan dc Grieksdie regiering dóen toekomen, waarin gezegd wordt, dat zij met werkelijke voldoening kennis genomen heeft van de mededceliug, waardoor Grieken land het aceoord bevestigt betreffende de methodes van gelijktijdige uitwisseling der be volking. Dit plan zal, wanneer het aangeno men en geregeld is, bijdragen >iii de hand having te verzekeren van de uil alle oogpun ten wenscheiijke hartelijke betrekkingen. Mexico. In Mexico is den 6en Juli een nieuwe pre sidentsverkiczing gehouden. Over den uit slag daarvan wordt uit dc stad Mexico be richt, dat Iiuerla een eenstemmig votüm vau vertrouwen heeft gekregen. De andere vcr- kiezingsberichten doen verwachten, dal alle tegenwoordige leden van den Senaat cn van de Kamer zullen worden herkozen. De deel neming aan de verkiezingen was dc geringste sedert vele jaren, zoowel in de hoofdstad als in de naburige sleden. Het spreekt van zelf, dat deze verkiezings- comedie alleen is opgevoerd in hel betrek kelijk kleine gedeelte van het land, waar dc heerschappij van Iiuerla nog onbetwist is. De Vossische Ztg. teekenl hierbij aan: „Het „volksvolum" is dus verkregen. Iiuerla kan zich cr op beroepen, dat Mexico eigenlijk geen andere op den hoogslcn stoel wil weten dan zich zelf. Nu zijn zij allen even wijs als te voren, dc deelnemers aan dc conferentie van Niagara Falls. Alles zal cr nu op aankomen, of lluerta voor zich en zijne heerschappij nu nog verwachtingen koestert. Dat hij de wa penen zal neerleggen voor dat dc laatste al ler kansen hem is ontgaan is van dezen man van bewonderenswaardige energie niet tc verwachten. Iitdien echter dat geval zich mocht voordoen, dan kan het gerucht waar heid bevatten, dat hij inderdaad aftreedt, zooals hij in Niagara Falls voor zich heeft laten bepalen, en Parijs voor zich zal kiezen als waclit- cn ontspanningsplaats. Ilij kan zich daar er mee troosten, dat hij door wach ten sleahls kan winnen cn dat de vele preten denten en mededingers naar macht in Mxxi- co ten slotte slechts voor hem en zijne terug komst zullen werken". Allerlei. Spionage. Uit Duisburg wordt aan de N. R. Ct. gemeld: Alhier is de geboren Nederlander Alois Snep onder verdenking van spionage in hech tenis genomen met zijn vrouw, die echter la ter weer vrij werd gelaten. Git liet huis van bewaring heeft Snep een brici aan die vrouw geschreven, behelzende dat hij ten minste een straf van vijf jaar tc wachten heelt. De broer van Snep is te liau.uurg ook gcvaL De twee broers ondernamen dikwijls reizen naar Brussel, Hamburg cn Berlijn en veerden dan een valsciien naam. Zij moeten met En geland in verbinding hebben gestaan en be proefd hebben om zoowel militaire als in dustrieele geheimen te verraden. 52 door MARIE DIERS Schrijfster Yan Dokter Joost en zijne ..even zotrgen", enz vertaald door Cato W. Westenberg. Dat was nu wel heel prachtig, doch hel hraaht nieuwe onrust in tanile Lütte's ge nood. Ze wend idoor deze manieren van Wal ler zoo gepijnigd, dat ze, alls hij maar alleen in dë die ui" verscheen, reeds uit don grond van haar hart een klein gebddje opzond: ,.Oah, lieve God, help toch, dat ik niet weer de bekentenis van de of andere schandelijke dao.d behoef aan te hoorenl" In den beginne was Christa toch menigmaal versaagd. Dc geschiedenis van het onkruid en de tarwe is oud en helaas al fce waar. Doorzuurt niet een beetje zuurdeesem het ge- heele deeg? Er waren daggen geweest, waar op het werkelijk scheen, alsof een vulgaire toon het zou winnen. De jongens waren ook verdrietig en ergerdeJn zich over tante Lütte, die nog ratten eni muizen in hun nest zou brengen!" Toten moest ze onverwrikbaar pal slaan en het gevaar overwinnen. Onverwachts had ze eene hulp naast zich, vUi dat .was juist de kleinste en zwakste van hare iongeais. doch ook haar dierbaarste en beste: Kurt. In dat kinkl met het woruder- schoone karakter was reeds het voelen tot eenen trap van helderheid, juistheid, de wil tot eeneu graad van sterkte gerijpt, zooals zelfs Christa niet meende te bezitten. Ilij werd m deze moeilijke dagen haar leidsman. Als hij van onder het licht gerimpelde voor hoofd naar haar keek of met eene zakelijke \raug een einde maakte aan hdl geharrewar, dat sedert Karii's aanwezigheid dikwijls aan tafel plaats vond, was hot haar, alsof men haar eenen stut en staf in de hand gegeven of haar met eene fakkel dein weg verlicht had. Haar geheele hart werd plotseling sterk en wist, wat het wilde. Ook hierin leidde Kurt haar, dat ze zich op directe wijze nitet veel met Ivarli bemoeide. 'Ze sloc.g hem schijnbaar weinig gade, terwijl ze toch op niemand meer lette djan op hem. Zoo verloor hij tenminste liet gevoel van eigten belangwekkendheid, en dat was toch reeds iets, al was het niet veel. Mevrouw Hoppe kwam en bekeek met lioog- roode plekken op de wangen en gepiqueerde manieren de slaapplaats van harten zoon door het lorgnet. Daar kon niet mee gegeurd worden: naast de woon- en eetkamer, waar\oor hetzelide vertrek dienst deed, lag de wat groolere voorkamer, waarin drie bedden voor de jon gens stonden en voor helt raam eene gele wr6rktafel vol inktvlekken; tegen d"e wanden stonden eene kast en twee commodes en dat w-as alles. Het middelste bed behoorde aam den verafgoden Ka/rli. Rechts en lintks sliepen Hans Ulfgers en Kurt. Daarnaast, meer naar achteren toe, lag «tamte Lütte's slaap kamertje, zeer verstandig tusschero de jon genskamers gekozen en met deuren naar beide kanten. Vervolgens kwam de andere achterkamer, waar de jongens RuSt huisden. Rolf Beversdorf had eene aparte kamer daanraast, omdat hij zeer ontzien moert worden. Alles was met veel moeite zoo ge schikt, en er was nergdns plaats over. „Mijn arme, arme Karli!" jammerde me vrouw Hoppe. „Iiier moet je je dus inel zoo bitter weinig tevreden stellen, en thuis heb je twee heerlijke kamers heelemaal voor jou alleen. O, je hebt eenen meer dan slechten vader!" Karli sniikte ook. „Hoort u eens, mevrouw Hoppe," zei Qhris- ta, „het wil mij voorkomen, alsof u toch wel een beetje erg weinig van l leven verlangt. Mooie kamers en kJkkernijen schijnen u te bevredigen. Hier al mijne jongens mei de harde, smalle slaapplaatsen cischen Loch nog een beetje meer, en ik hoop, dat ik Karli dit soort bescheidenheid ook nog afwen." „Maar juffrouw zed mevaxxuw Hoppe onthutst en liet de hand met het lorgnet zinken. Aan de gele iliafed. barstte een half onder drukt, onbeschaamd jongensgelaoh los. Chris ta wierp eenen beslraffenden blik daarheen. Mevrouw Iloppc nam afscheid. XVIII. Ons «aller aardsohe deel, ons aller neiging is het, onder de lasten en in de hitte van den -dagelij'kschen strijd o zoo dikwijls te ver gelen, hoe hoog we eigenlijk staan. Dat is immers de oude ellende der menschien, dat ze niet dat zijn kunnen wat ze zijn, waartoe ze die kracht en den wil in zich dragen. Dc mensch, die alleen leeft, slechts eenen enkelen toon te hoorten geeft, ciie kent de wilde dissonanten niet, doch ook niet de krachtige harmonieën, waarin evenals op een machtig orgel het levten woelt, bruist en wegsterft, bij dc ziel, die zich zelf onafschei delijk met het leed en geluk van aiidcreD verbond Christa Thomasius was schijnbaar door het leven veroordeeld, slechts eenen enkelen toon le doen hooren. Het zou ook rustiger, stiller en veel gemakkelijker voor haar zijn geweest. Doch ze had liet leven met beide handen aangegrepen en het gedwongen, lui ar zijmc rijkste schatten, zijne zware, edele vruchten tc gevien. Nu stond ze daar, zij, (lie door het geluk naar het oordeel der wereld „gepasseerd" was, om haar in vreugdclooze, smarllooze eenzaamheid achter te laten. Maar ze had zijne racen mg beter begrepen. Wel kwam ze nu niet tot rust. De jajron gingen voorbijv ze werd ouder, doch lot rust kwam ze niet. Als ze lezen of zich niet zich zelf bezighouden wilde, moest ze «de vacanlies daarvoor gebruiken. Anders was «die leus: met de jongens werken, voor hen werken, voort durend van alles, wat hen betreft, op de hoogte zijn. En verder moest ze bovendien deze eeuwige, dikwijls zoo ontzettend overbodige twistten helpeh uitvechten! Ja, als de jongens kleine kinderen waren geweest, die tenminste naar een bevel luister den. Maar juist zulke, die in de ergste vlegel jaren waren, waren haar beschoren. Zou er misschien iemand gelooven, dat men tot ccnon enkelen van al deze jongens Hans, Egjn- hard on Walter, Rolf, Karli cn ook Kurt eenvoudig kon zeggen: Marsch, doe dit, doe dat! al was het nog zoo verstandig en aJ was er nog zulk eeiwru goeden grond voor op tc geven? Och, wie dal gelooft, kent het zelfbewustzijn van zulke jongenszielen niet. Neen, dat moest eerst alles met vt. 1 moeite verklaard en logisch bcredoncond zijui, voor- dut ze kans had op succes. Tante Lütte was dikwijls heelemaal wanhopig daarover. Was het hare schuld, dat hel zooveel moeite kostte? Zeker verwende ze hare pleegzoons in de goede uren te zeer! Of ze was te klein en zwak tusschen al die groote slungels! Als ze de wanhoop zeer nabij was, wenschte ze dikwijls, da«t ze de gestalte van eenen reus cn eenc dreunende basstem bezat, om den misdadigers schrik aan le jagen. Dikwijls was ze zoo op, dal ze zich in liaire kamer opsloot on huilde. Dan had ze werkelijk een gevoel, of ze ondier <le ellende bezwijken zou. Wal was zij toch, wat kon zij, wal bereikte zij? lfad zo wel eenen enkelen van hare jongens vooruit geholpen en was ze hem van. werkelijk nut geweest? Misschien zouden allen beter en flinker zijn, als ze heelemaal niet bij haar gekomen waren. Wat had er haar eigenlijk toe bewogen, voor jongens te gaan zorgen? Wat wist ze in den, grond dJt zaak van jon.gen'so pvoedingDaar zijn toch mannen voor noodig. ICon zij voor zich geene meisjes uitzoeken, die haai' toch meer verwant waren, die ze in vele opzich ten zeker beter had kunnen begrijpen, op wier leven ze ineer invloed zou kunneu hebben! fV. Jt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1