„DE E EM LAN DER". r =r Dinsdag 14 Juli 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. N° 12 13d* Jaargang. Uitgevers: VALKHOFF Co. Bureau» UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. ElLY's MjrtiüfiViM. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. ABONNEMENTSPRIJS: JPer 8 maanden voor Amersfoort f l.OO» PRIJS DER ADVERTENTIËN: Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10« Afzonderlijke nummers - 0.05* Deze Courant versohtfnt dagelijks, behalve op Zon* en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Elke regel meer0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattonde do voorwaarden, wordt op aanvraag toegozonden. „Kristelijke" bruggen. Wij kenden reeds lang in ons 20e eeuwsche Nederland roomsche en on-roomsche geiten, roomsche en gemengde padvinders» room- Odhe en neutrale voetballers en nu hebben ;wij zoowaar kennis gemaakt met krlstelijke en on-kristelijke bruggen. •Wij hadden Zondag jJ. gretig aangenomen li uitnoodiging voor 'n zeiltocht op de Frie sche meren. Kent gij ze, lezer? Niet? Besteed dan uw eerstvolgende vrije dagen om 'n be zoek-te brengen aan dit stuk mooi Neder land. Het Irissche Friesche landschap, de schilderachtige vaarten tusschen de zomer- sche weiden met dartel vee, de groote me ren en plassen met pleizier-jachten bezaaid, en daar u te laten glijden in dolce far niente over de licht-rimpelende watervlakte, heusch dat brengt u meer koelte dan 'n rit in broei- aeete treinen of stikvolle trams langs stoffige wegen naar een of andere uitspanning, waar gij u ergert over joelende kinderen en het luidruchtige Zondagsche publiek. En als gij dan het geluk hebt aan boord te zijn bij 'n familie, die u de onnavolgbare Frie sche gastvrijheid bewijst, en dan teekent gij zoon dag op als een der onvergetelijksten van uw leven. De Sneeker Zeil Club had 'n tocht geor ganiseerd naar de nieuwe badplaats Hinde- lopen. Schuin door Friesland naar Stavoren en van daar over zee naar Hindelopen en via Workum weer terug naar Sneek; ziedaar het verlokkelijke program van den dag. Op dat de deelnemers bij elkaar zouden blijven, zou 'n stoomboot meegaan om de vloot op sleep te nemen. En zoo lagen dan te Sneek achter de sleepboot gerijd 'n 18-tal boeiers, tjotters en jachten, alle feestelijk gepavoi- seerd en bevolkt door 'n vroolijk gezelschap. Maar de Sneeker Zeil Club wikte en de anti-rev. gemeenteraad van Doniawerstal (als vvij den naam goed onthouden hebben) be schikte. Toen wij na '11 verrukkelijken tocht over de koele wateren liet einddoel bijna bereikt had den en de hooge, slanke toren van Hinde lopen ons reeds wenkte, werd ons plotseling de doortocht afgesneden door 'n brug die niet open mocht omdat het Zondag was. Alle vertoogen, aanbod om zelf de brug te openen, mochten natuurlijk niet balen, we lagen voor de brug en moesten er voor blijven liggen. En zwart stond hel van mcnschen, die kwa men kijken naar dat goddeloozc stadsvolk, daL den Zon lag ontheiligde door de schoon heid van God's natuur tc gaan genieten. De Friezen staan bekend als 'n bij uitstek vrijheidlievend volk. Wij willen dal graag ge- looven maar dan zijn de inwoners van ge noemde gemeente zeker geen echte Friezen. Want vrijheidlievendheid, die anderen niet veroorlooft op Zondag uit spelevaren te gaan, ia 'n zeer zonderlinge vrijheidlievendheid. De anti-revolutionairen doen zich zoo graag voor als verdrukten en verongelijkten, aldoor roepen ze om rechtvaardigheid en billijkheid, ze eischen voor zich zelf alle mogelijke vrij heden op maar wee u zoo ook gij eerbiediging van uwe vrijheid vraagt; zelfs den toegang tot de vrije natuur sluiten ze u af. In Frieslan3 wordt Hard gewerkt, leeg- loopers en nietsdoeners zijn er niet, die trek ken wel naar Holland. Zes dagen arbeiden de Friezen en den zevenden dag zoeken zij rust in hun schoone land. Althans zoolang er nog on-kristelijke bruggen zijn, want anders kun nen ze wel thuis blijven. Indien in .Friesland nog enkele gemeenteraden „om" gaan en dientengevolge ook op de „liberale" bruggen de Zondagssluiting toegepast wordt, zal het met de nationale Friesche watersport meteen gedaan zijn. Bovenal beklagen wij de jeugdige maat schappij Meebad Hindelopen". Met veel ener gie heeft zij het oude, typische stadje lot badplaats gemaakt, en wacht nu nog slechts op de menschen. En die komen ook wel, vloot van bijna 20 vaartuigen met 'n goede honderd pleiziergaslen zet koers naar Iiin- deloopen. Maar ziet, 'n naburige gemeente wenscht de brug niet te openen. Hindelopen wacht, de strandstoelen staan leeg, de bad knechten slapen in het badhuis en de reeds gesignaleerde bezoekers trekken terug, kam peeren in 'n weiland, Politiek Overzicht De grondwetsherziening in Rumenië. De buitengewone zitting van het Rumeen- sche parlement, dat gekozen is om het vraag stuk der grondwetsherziening tot oplossing te brengen, is in de vorige week gesloten. Deze zitting heeft slechts weinige weken geduurd; maar zij was met ijverigen arbeid gevuld. De liberale regeeringspartij en de conserva tieve oppositie hebben beiden getracht tot po sitieve resultaten mede te werken. De daar door verkregen toenadering van de partijen in den zin van eene voor 't geheel voordeelige verwezenlijking van de voorgenomen grond wetswijzigingen geelt rcclit lot de hoop, dat over de nog aanwezige meeningsverscliillen heen eene oplossing zal worden gevonden van de niGeielijke vragen, die door de'herziening van de grondwet aan de orde zijn gekomen. Men is reeds in zóóver tot overeenstemming gekomen dat de conservatieve oppositie de ont eigening van het nu zich in handen van zeer weinigen bevindende grondbezit als noodza kelijk erkent. Op dit punt sluil zij zich dus in hoofdzaak aan bij de opvalling der regeeriiig. Daarentegen blijft zij iu de vraag der samen stelling van het kiezerscorps voor de Kamer volharden bij hare van den beginne af ken baar gemaakte afwijzende houding. Daarin nu toont de regeering neiging om tegemoet te komen. De minister-president Bratianu heeft verklaard, dat het hij de wijziging van he4 kiesrecht, die de regeering ter hand wil ne men, volstrekt nief 3e bedoeling ls, dat de tot dusver bevoorrechte bevolkingsklassen met één slag al hunne voorrechten zullen verlie zen. Volgens eene mededeeling uit Bukarest van de Politische Korrespondenz gelooft meD in de politieke kringen, die met de regeering voeling hebben, dat dit door het meervoudige kiesrecht zal geschieden. De regeering zelf heeft gedurende de korte zitting van do con stituante geene ophelderingen gegeven, hoe zij de voorgenomen hervormingen in de bij zonderheden ten uitvoer wil brengen. Intus- schen zijn er sterke aanwijzingen, dat het uit werken van de hervormingsvoorstellen zal ge schieden op eene wijze, die de goedkeuring van alle partijen kan verwerven, of althans geen al te scherp verzet zal vinden. Voor het uitwerken van deze voorstellen hebben de beide huizen ieder eene commissie benoemd van te zamen 85 leden, 50 van de Kamer en 35 van den Senaat. De koning heeft zich tegenover de adrescommissie van de Ka mer, die door hem ontvangen werd, ook zeer hoopvol uitgelaten. Hij legde nadruk op de vaderlandsche belangen die op hel spel slaan, en verklaarde, dat het de wensch van het land is de politieke stelling, die het door de ge beurtenissen van het vorige jaar heeft verkre gen, te handhaven en de sociale grondslagen door vreedzamen arbeid en door een goed binnenlandsch bestuur, dat een waarborg is voor de ontwikkeling Yan het land, breeder uit te zetten. Frankrijk. P a r ij s13 Juli. Da Kamer zc'fe heden de discussie voort. Na verwerping van ver scheidene amendementen werden de artikelen 19 en 20 aangenomen met de door den Senaat daarin gebrachte wijzigingen. De behandeling is begonnen van art 21, dat handelt over de vaai ambtswege aangeslagen belastingschuldi gen. De voortzetting van de behandeling werd uitgesteld bod; de nainiddagzilting. P a r ij s, 1 3 J u 1 i. De Kamer heeft de laat ste artikelen van de in de wet op dc middelen opgenomen inkomstenbelasting aangenomen met 385 tegen 132 stemmen. Dc Senaat behandelde het wetsontwerp om de ministers van oorlog en marine te machti gen tot het doen van uitgaven voor eens ter voorziening in de behoeften van de nationale verdediging. De rapporteur verklaart, dal de driejaren wet het aantal manschappen heeft gegeven, maar dal eene groote inspanning noo- dig is om de organisatie van het materieel te verbeteren. Spr. kritiseert op krachtige wijze het legerbestuur. Hij zegt, dat het materieel, dat de Fransche nijverheid aan het leger ver schaft, aohterstaajt bij dat wat zij aan het bui tenland lovert. De veld-artillerie is *op weg minderwaardig te worden, vergeleken bij het Duitsche materieel. Hot ontbreekt het Fransche leger aan houwitsers. De toestand van het vestinggeschut is niet beter. De voorraad ar- Lillerie-aiiunilie is onvoldoende. Vorder ontbre ken twee mdllioen paren schoenen. Wij heb ben lliaiis geen materieel om de Moezel en den. Rijn over te gaan. Spr. verzekert, dat het weerstandsvermogen va-n de versterkingen en forten tusschen Toul en Verdun onvol doende is. Tot besluit verklaart hij, dat de mil- lioenen, dlie aan het parlement zijn gevraagd voor de landsverdediging, zonder eenig nut zijn uitgegeven. (Groote ontroering). Hij voegt daaraan toe, diat het parlement in alle uitga ven, die niet te vermijden zijn, zal toestem men; maar men moet de organisatie verande ren en wijziging brengen in den toestand van de besturende diensten van het leger. (Toe juichingen). De rede van Humbert, die in eene talrijke zitting van den Senaat werd uitgesproken, maakte een diepen indruk. De minister van oorlog Messimy verklaart, dat hij niet kan antwoorden op de rede van Humbert, omdat hij niet tijdig daarvan in ken nis is gesteld. Hij erkent, dat de meeste feiten, op zich zelf genomen, jifist zijn, zoo niet op de wijze waarop zij worden voorgesteld, dan toch als uitzonderingen. (De vergadering wordt woelig). De minister verzoekt den Se naat het programma van de regeering te vo* teeren, opdat met de werkzaamheden zoo spoedig mogelijk kunne worden begonnen. Hij verbindt zich de strengste controle uit te oefe nen op de uitvoering van het programma, om de landsverdediging op haar maximum te brengen. Clemenjccau constateert, dat hij sedert 1870 niet eene zoo benauwende zitting heeft bij gewoond. Wij worden niet geregeerd en ook niet verdedigd. Er zijn zeer ernstige feiten voorgekomen. De minister van oorlog moet den tegenwoordigen toestand volledig uiteenzetten en de geneesmiddelen aanwijzen. Spr. vraagt verdaging van de stemming en bijeenroeping van het parlement over eenige dagen. Na eenige woorden van den minister-presi dent, die zich beklaagt, dat hij onvoorziens is aangevallen, wordt het vervolg van de beraad slagingen verdaagd tot morgen namiddag. Ilel O. M. heeft aan mevrouw Cuillaux de lijst medegedeeld van de 54 getuigen, die door den rechter-commissairis in de instructie zijn gehoord en die voor de behandeling van de zaak in het hof van assises gedagvaard zijn. Mevrouw Gaillaux is niet in verzet gekomen legen hare verwijzing naai- de terechtzitting, zoodat hare zaak nu definitief voorkomt op den 20en Juli. Twee Russen, die in Beaumont-sur-Oise ge vangen genomen ziju en in wier bezit bommen werden gevonden, bezorgen aan de geheime politie veel hoofdbreken. Dc bommen belioo- ren volgens de deskundigen die ze hebben on derzocht, lol de gcvaarlijksten die zij ooit heb ben onderzocht. De beide arrestanten maakten met een derde, die nog niet kon worden op gespoord, deel uit van een complot, dat ge- tracht heeft geld af tc persen aan ccne land genoot, geneeskundige van beroep. Voor wie de bommen eigenlijk bestemd waren, is eene vraag, waarvoor men ijverig zoekt naar eene oplossing; men tracht te weten te komen of zij bestemd waren voor den fzaar, voor pre sident Poincaré of voor een ander. Volgens een dagbladbericht is men op de prefectuur van politie tot dc overtuiging gekomen, dat de beide Russen, die zich nu in hechtenis be vinden, niet het plan hadden tot een politiek misdrijf, maar slechts gewone misdadigers zijn. De voornaamste reden van zorg is, dat \an deze bommen, die in de buurt van Parijs zijn gemaakt, nog meer vervaardigd moeteu zijn, terwijl die exemplaren zich in voorloo* pig nog onbekende handen bevinden. Engeland. Londen, 1 3 J u 1 i. Eerste minister Asquilh deelde in het lagerhuis mede, dal in den loop van Augustus hot parlement zal worden ver daagd. Vooraf zal hot lagerhuis afdoen hot bogroolingswerk, de „amending bill", ver schillende maatregelen van minder belang en de resolutiën, wa-arin het plan van de regco- ring tot hervorming van het hoogerhuis za.' worden geformuleerd. Eene nieuwe zitting zal vroeg in den winter beginnen met het doel verschillende maalrc* gelen lot stand te brengen, die zijn uiteengc zet in de begrootingsrede van den kansclici der schatkist Lloyd George. Liverpool, 13 Juli. lieden morgcu is eene staking begonnen van personeel, in dienst bij de Mersey dokken. liet doel van dc stakers is de erkenning te krijgen van hunne vcreenu ging. De staking is beperkt lot de jongeio mannen, die werkzaam zijn bij de locomotie ven en de hydraulische toestellen ^or de dokpoorten, maar dreigt de scheepvaart Lf zullen stremmen. Portugal. Lissabon, 1 2 J u 1 i. Op het Dom Pedro- plein zijn heden avond gevechten voorgeko men tusschen aanhaligere van Alfonso Cosia en leden van de oppositie-partijen. Thans is de rust hersteld. Oostenrijk-Hongarije. Wecnen, 13 Juli. Volgens <lc dagbladen in Weenen en Belgrado heeft hot Oostenrijk- sche gezantschap een stap gedaan op grond van het door dc pers te Belgrado verspreide bericht, dat de Russische gezant II art wig of nog niet opgehelderde wijze gestorven ia en dat eene demonsLrailie wordit beraamd le gen hel Oostenrijk sche gezantschap. De Oos- tenrijjksche gezant heeft daarop gisteren mi' nisler-presi'deait Pajsics bezocht cn heeft ver klaard, dat hij de Sdrvisühc regeering ver- amtwpoordelijk stelde voor ieidcrcn aanval of het gezantschapPasics verklaarde den ge zant, dat maatregelen genomen waren on eene eveiviuoeie demonstralie te onderdruk ken. Wannoer sommige bloidcn spreken vat naar Belgrado gezonden komita'dji's, die den dood van Hartwig moeten wreken, dan dien de -men bij voorbaat te twijfelen aaaj de juist' licild van dit bericht. De Ncue Freie Prcssc bericht, dat in den loop van deze week een nieuwe gemeenschap pelijke ministerraad zal worden gehouden, waaraan ook de minister-presidenten van Oos tenrijk en van Hongarije zullen deelnemen, lol behandeling van de uitkomsten van liet oir derzoök naar den aanslag van Serajew'o en van de in Belgrado in te leiden diploma'ieke slappen. Graaf Tisza heeft in den Hongaar- schen rijksdag de wijze waarop dc monarchif moot stelling nomen tegenover het gebeurde, aldus gekenschetstWij moeten onzen plicht kennen ten aanzien van de belangen, die zijp verbonden aan dc handhaving van den vrede. Wij moeien echter ook de plichten kennen vair he>L standpunt der groote belangen, die met de levensbelangen en het prestige van de monar-i chic samenhangen. Servië. Belgrado, 13 Juli. Daar het gezant schap van Oostenrijk-Hongarije betrouwbare „Rust roest" maar „roest rusL niet." Roman uit het Zweedsch door A. M. VAN DER LINDEN—VAN EDEN. En wat lachten zij bij alles wat ik zei of deed, <xf het geestig was of niet, en hoe vrien delijk <vroeg hij mij om een tipje van mijn masker op Ie tillendie van 't souper. Assahepoes, asschepoes! Maar waar is mijn prins? Niet die van 't souper. Neen, neen, neen, ik weet zoo goed hoe hij er uit moet zien, ofschoon ik hem nooit zag. Maar ik kan mij toch wel voorstel den dat ill hem zie. Maar dan zie je het toch niet echt Och, er zijn geen prinsen meer, mis schien is het geslacht wel uitgestorven. „Juffrouw" Elly, will u even bij Mevrouw in 1 salon komen?" Llna, met opgestroopte mouwen en de ééne punt van haai' schort opgenomen en tusschen don band gestoken, alsof zij van plan was iels l'e dragen, dat zij niet morsig wilde ma- Jken. Zij sileeks slechts haar neus door do 'Yleur zonder de kamer binnen te komen. uIk neem Lilleken bij mij in dc keuken ter wijl ik best ontbijt afwasoh." „Ik zal haar wel nemen." „Neen, Mevrouw heeft gezegd dat ik haar halen moest." Wat karn Mevrouw Wennerstrand mij te zeg gen heihen, zoo vroeg in den morglïi? Zij1 staat gewoonlijk nooit vóór elf uur op wan neer zij d!en vorigen avond uit is tgeweest. „Heelt Mevrouw reeds ontbeten?" „Ja, zij en juffrouw Areiidt hebben beiden ontbeten. Juffrouw Arendt is ook in het salon. Ik geloof dal zij vannacht op du sofa heeft geslapen zonder eenig beddegoed." llier vannacht geslapenI O God, wat be duidt dit? Neeu, niet aan Lina vragen. Zij keek mij zoo vreemd aan alsof ze inwendig spotllend lachte. Ik kan niet gaan. Mijn bee- non trillen. Zou ik mijn hoed en mantel aan doen en wegloopen? Och kom, wat hen ik dom. Zij kan wel over lieel iets anders wil len spreken. Het behoeft in 't geheel niet te zijn wat ik denk Daar zitten zij. En zij kijken mij aan of ik een wonderdier ben. Ja zij weten het. Daaa- begimnen zij. Nu maar brutaal wezen 1 Movrouwr Wennerstrand raagt mij om na der tc komen. „Juffrouw Elly, ik zou graag willen weten waar u gisterenavond was?" „Dat weet u, Mevrouw Wennerstrand. U gal mij verlof om met mijn broer mee te gaan." Juffrouw Arendt nicht zich op. Hoeveel zag zij, hoeveel weet zij? S,U is illicit met uw broer uil geweest." Zij zaet mij aan a'lsof zij idoor mij heen wil kijken. Maar ifk geel mij niet verloren. ,,Hoie weet u, juffrouw Arendt, met wien ik wel of niet uit was?" „Ik weiet dat u niet met uw broer uit was. Toen ak gisterenavond hier kwam, vond ik u zoo .vreemd dialt ók besloot uw handelingen watt nadler te onderzoeken. Ik ging van hier drreat naar uw broer, en mijnheer Nerbeck wais thuis, onaar zijn hospitia wilde hem eerst niet storen omdat hij udendon bij zich had. Tenslotte ging zij toch naarbovcn en ik verzocht hem een boodschap aan u over te brengen, omdat ik had gehoond idialt hij u ontmoeten zou. Ilij keek verbaasd en zei da» hij niet yan plan was uit te gaan. Ilij zal mof een paar vrienden kaart tc spelen. ,,Maar ik zou hem toch ontmoet hebben, Hilda zei dat hij komen zou." „Wie is Hilda?" „Hilda Eneberg. Zij is cassière bij de firma UndL Sven en zij zijn verloofd, hoewel het nog niet publiek is." Waarom vertel ik haar dit alles? Zij heef! lach niets met mij te maken, omdat zij de tante van Mevrouw Weunerstrand's man is? Maar als met eon nijptang haalt zij alles uil mij. „Zoo, zoo, u meende dus hem op het bal masqué te ontmoeten?" „Bal masqué? „Ja, U behoeft geen beleedigd gezicht tc zotten, ik zag hel masker op uw bureau liggen." Zij zag het- Ik moet er iets op vinden, maar de woorden stokken in mijn keel. Wat heeft zij verschrikkelijke oogen! „Het was een oud masker, dal bij het co- sluum paste. Ik \sou zien hoe het stond, ik wou „Jok nu niet, ik lag van nacht op de sofa en hoorde u om vier uur thuis komen. „Ik behoef daarom niet uaar een bal mas qué te zijn geweest?" „Neen, u is misschien bij uw vriendin Hilda geweest. Zeg het dan. Ik zit cn wacht" Zij neemt mij de woorden uit den mond. Ziet zij wat ik denk? Nu kan ik het niel meer zeggen, kan niel „Gaal hel niet oan tc zeggen of was u mis schien toch op het gemaskerd bal?" t Is of zij mij tusschen haar handen ge klemd heeft, wal geeft hel om legen te spar telen? Maar zij krijgen hel niet gedaan dal ik voor lien in 't stof kruip. „Ja, ik was op liet bal masqué." Mevrouw WtMincrslrand springt op alsof zij hare oorei; niet kan gcloovcn. Zij ziet bleek van afschu.. voor zulk een slecht schepsel als ik ben. „O, en aan de lioedc \an juffrouw Elly heb ik mijn kinderen toevertrouwd. Zie zoo, daar zijn ze, de ongelukkige kin dertjes l gouden zij dan beter onder uwe hoede zijn, mevrouw Wennerstrand? U gaat im mers veel meer naar een bal masqué dan ik? Als zij eens een beroerte kreeg? IIet is in ieder geval genoegelijk om naar haar tc kij ken. Zij dacht zeker niet, dat ik ook mijD nagels kon laten zien. ^Juffrouw Elly, u waagt zich tc verge lijken „Ja, ik weet wel dat hel onbeschaamd van mij is dal ik ook weieens een pretje wil heb ben. Ik moet verrukt cn opgetogen zijn met hel gezelschap -san de kinderen, van zeven uur 's morgens lol negen uur 's avonds, en dan mag ik alleen zitten cn kousen stoppen. De anderen sproken den géheelcu dag mea- schcnf, de familie in het salon en dc dienst meisjes in de winkels of aan de deur. Maar ik mag mij daarmee niet afgeven. En ik be grijp het zelve niet, dat ik niet reeds eerder zoo iets heb gedaan. Ik ben pas twintig jaar. Zoudt u me niet liever naar een verbeterhuis zond en, zou u niet Ik dacht dat ik stikte. Miin keel. miin keel! Maar niet huilen. Niet openlijk voor deze twee. Zij zwijgen. Daar zi'ltcn zij, stijl en ijskoud. Zij hebben er nooit aan gedacht dat ik ook een inensch Jx-il „U begrijpt wel, juffrouw Elly, dal ik u, na hetgeen voorgevallen is, niet kan houden. Ilebt u soms een kennis hier, waar u naar toe kunt gaan, totdat u een andere betrek king hebt gevonden?" „Neen." „Dan zal liet 'l beste zijn om naar uw va der terug tc gaan. Ik zal u ccn maand salaris uitbetalen." Ik zou haar willen vernietigen, maar ik kan geen woord zeggen, ik kan haar slechts, aanstaren. Weg, weg, dc straat op, hoe eerder hoe beter. Geen minuut langer in dit huis Zoo, nu is de deur tusschen ons. Mijn man- lel, mijn hoed, mijn handschoenen! In mijn kamer om zc tc halen, de deuren van mijn kast open! Maar hier sla ik nog voor de ge opende kast. Waar zal ik heengaan? Ik kau toch niet op straal blijven. Svon! Hij heeft immers geen eigen thuis en geon geld om mij te icenen. Voor hem, armen jongen, werd het ook zoo moeilijk, toen papa failliet ging. En Hilda? Voor een paar nachten zou zij mij wel kunnen huisvesten. Maar wie weet hoe lang het kan duren voordat ik een an dore betrekking krijg. En eigenlijk houd ik niet van haar; zij misleidde mij toen ze zei dat Sven zou komen. Ik begrijp het nu, zij wist wel dat ik anders niet mee zou gaan, cu zij wilde er heen en kon niet alleen gaan. Ik kan haar niet uilslaan! Wordt vcrvolad.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1