13da Jaragang. DE EEMLAN DER". Dinsdag 21 Juli 1914 BUITENLAND. BINNENLAND. N° 18 KOLONIËN. AMERSFOORTSCH DAGBLAD O Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF C o. ABONNEMENTSPRIJS: PtT 8 maanden roor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- ea Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- Advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau» UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Vuil 1—6 regel.f 0.30. Elke regel meer0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bosta.iD zeer voordoolige bopalingon tot het herhaald adverteeron in dit Blad, bij abonnement. Eone circulaire, bovattonde de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Duitschiand. De Loudon Cazeüle bericht, dat de Konirig ,vau Engulaod hoeft bopautd, dat de kinde ren valn den hertog en de hertogin van Brumswijlk gerechtigd zijn tot het voeren van den titel póns of prinses vam GrootiBritlannié en Ierland met het praodioaat „hoogheid". (Vam deai nauw en familieband» die den her tog vam Brunswick vereenigt met het Engcl- saie konitohlijik huis, getuiggt op sprekende wijzje de titel hertog van Cumberland, die door zijn vader wordt gevoerd.; De Pruisische infln. vam eerodienst en oai- dqrwijs heeft eene aanschrijving laten uit gaan waarin wordt verklaard, dat er geene bedenking beslaat tegen de toolaling van vrouwen, die voldoende op de hoogte zijn van kweglion van ondierwijs en opvoed itng tot de colleges vam toezicht van openbare hoo- gcre Inrichtingen van onderwijs voor de vrouwelijke jeugd. Wa'ltz, alias Hansi, de E/lzassische cari- catuur-teekonaar, 'dole zich maar Frankrijk heeft begeven om te Ontkomen aan de ten uitvoerlegging van het jaar gevangenisstraf, dat het Duitsche Reichsgericht hom heeft op gelegd, vindt daar eene hartelijke onl\angst. Ben groep teekenaars, aan welker hoofd Foraim sbaat, heeft eone inschrijving geopend om hem don borgtocht van 25,000 rnark te rug te verschaffen, dien hij heeft moeten stel len om voorwaardelijk op vrije voeten le wonden gelaten, en 'dlie rau vérbourd is verklaard. De eerste lijst van bijdragen be droeg 1080 francs Frankrijk. P a r ij s, 2 0 J u 1 i. Het proces tegen me vrouw Caillaux is heden voor het hof van as- sizen begonnen. Er zijn 75 getuigen, terwijl verder 175 journalisten en teekenaars voor ge illustreerde bladen aanwezig zijn. Bij haar verhoor legde de beklaagde cenige verklarin gen af, waarin weerlegd werd dat haar man geld van Duitschiand ontvangen had ter ge legenheid van den afstand van den Congo. Verder verklaarde zij dat zij reden had te vreezen dat haar intieme brieven zouden wor den gepubliceerd, vandaar dnt zij het hoofd: verloren heeft. Engeland. Londen, 20 Juli. Eerste minister As- ciuith deelde in korte woorden in hel lager huis mede, dat met het oog op den ernst van den toestand de koning het geraden had ge oordeeld vertegenwoordigers van de partijen, Engelschc zoowel als Iersche, bijeen te roe pen tot eene conferentie in Buckingham Pala ce om de hangende kwestiën in verband met het vraagstuk der regeering van Ierland te bespreken. De conferentie zou bestaan uit twee unionisten en twee leden van de regeering. De Speaker van het lagerhuis zou als voorzitter fuugeeren in deze conferentie, die morgen zou beginnen. Bonar Law zeide, dal de oppositie het bevel van Zijne Majesteit loyaal aannam. Redmond verklaarde, dat hij en zijne ambtgenooten geene verantwoordelijkheid hadden voor deze conferentie. Hij drukt geene meening uit over de vraag of zij nuttig of het tegendeel daar van zou blijken. De uitnoodiging tot de con ferentie kwam in den vorm van een bevel en daaraan hebben wij dadelijk gehoorzaamd. De behandeling van de „amending bill" werd dientengevolge uitgesteld. Rusland. Kroonstad, 20 Juli. President Poin- saré is heden om drie uur namiddags hier aangekomen. Hij werd door den' keizer op de xeede begroet. De keizer ontving Poiracaré op de scheeps brug, waai- eene hartelijke beigioeting plaats had. De kedzer was Yergeizeld van de ministers van buitenlandsche zaken en marine, den Fronsohen ambassadeur met zijn attachés en den Russische n ambassadeur te Parijs. De president begaf zich naar Petersof, waar hij door grootvorsten en generaals ont vangen werd. De ozaar bracht zijn gast in een met vier paarden bespannen rijtuig naar het groote paleis, waar deze zijn intrek nam. De president werd door de keizerin ontvangen. Heden avond wordt in het groote paleis te Peterhof een gala-maaltijd gehouden. Peterhof, 20 Juli. Aan den gala ma altijd, die om half acht des avonds in het groote paleis plaats had, richtte de keizer d>en volgenden feestdronk tot president Poin- oairé: Mijnheer de president I Laat mij tot u uiit- duuikken hoe gelukkig ik ben u hier welkom te heeten. Het hoofd van den bevriend en en •verbonden staat is er aMijd zeker van, in ^uslamd de warmste ontvangst te vinden. M-aar heden is onze voldoening om den pre- fikient der Fransche republiek te kunnen be groeten, nog verdubbeld door het genoegen, in u een ouden kennis te vinden, met wien ik Voor twee jaren het genoegen had persoon lijke betrekkingen aan te knoopen. Ver- eenigd van oudsher door de wederzijdsche sympathie van de volleen en door gemasn- jchaD,tx-L;kc belangen, zijn Frankrijk en Rw- land sedert weidra het vierde van eene eeuw nauw verbonden om beter hetzelfde doel na tc streven, dat hierin bestaat hunne belangen te behartigen, door mede te wer ken aan het behoud van het evenwicht en van den vrede in Europa. Ik twijfel niet, dat onze beide landen, om hunne vreedzame ide alen, trouw en steunende op hun beproefde bondgenootschap evenzeer als op gemeen schappelijke vriendschapsbanden, ook verder tdïe weldaden van oen door de volheid van hunne krachten verzekerde vrede zullen ge nieten, doordat zij de banden, die hen ver- eanigen, steeds vaster aanknoopen. In dezen zeer oprechten wensch neem ik mijn glas op en drink op uwe gezondheid, mijnheer de president, en op de welvaart van den roem van Frankrijk. Poinoatré antwoordde: Sirel Ik dank Uwe Majesteit voor de hartelijke ontvangst. Ik verzoek u te gelooven, dat hot mij zeer aan genaam is heden den verheven heerschar van het bevriende en verbonden volk een nieuw bezoek te brengen. Trouw aan de traditie, die mijne eerwaardige voorgangers hebben gevolgd, wkido ik aan Uwe Majesteit en •aan Rusland een plechtige getuigenis bren gen van de gevoelens, die onveranderlijk in alle Fransche harten wonen. Bijna 25 jaren zijn verloopem sedert onze landen in een helder inzicht van hunne lotgevallen zich door de inspanning van hunne diplomaten vereenigden. De gelukkige resultaten van deze duurzame verbinding doen zich lederen diag voelen in het evenwicht van de wereld Gegrondvest op de gemeenschap van belan gen, gewijd door den vreedzaanen wil van de beide regeoringon, steunende op de legers ite land en te waiter,, die elkaar kennen en waardeeren en zich gewend hebben zich te verbroederen, bevestigd door eene lange on- dcrvSndüng, aangevuld door waardevolle vriendschapsbetrekkingen, gaf het bondge nootschap waartoe de verheven keizer Alex ander III en de betreurde president Carnot het eerste initiatief hebben genomen, sedert voortdurend het bewijs van zijine weldadige werkzaamheid on zijne onwrikbare vaal heid. Uwe» Majesteit kan verzekerd zijn, dat Frankrijk voor en na in eene innige, dage- lijkschc samenwerking met zijn bondgenoot liet work van vrede en beschaving zal na gaan, waaraan de beide regeeringen en de beide natiën niet opgehouden höbben te ar beiden. Ik neem mijn glas op ter cere van Uwe Majesteit, van II. M. de keizeiriin, de keizerin- moedor, den grootvorst-troonopvolger en de gelieele keizerlijke familie, en drink op do grootheid en de welvaart van Ruslamd. De overbrenging van den gewonden w onderpriester Raspoelin naar Tjoe- ineai geschiedde onder* omstandigheden die zich nog niet hadden voorgedaan. De weg van het huis naar de lig plaats van het schip Eastoschka was door duizenden boeren belegerd; alle kerkklok ken luidden en hoogo geestelijke dignitaris sen veruichten gebeden voor Raspoetin's ge lukkige reis. Bij de aankomst in Tjoemen herhaalden zich deze tooncelen. Raspoctin oinlvaaigt telegrammen van deelneming van de hoogste dignitarissen ran het rijk. Van 'het czardnhof kreeg hij oen telegram met do woorden: „Wij zijn bekommeid en bid- dien, dat gij weer gezond zult worden." De metropoliet van Tobolsk reisde zoo spoedig mogelijk naar het ziekbed! van Raspoetin. Cher kien aanslag zeide Raspoelin: ,Jk zag de daideres voor do eerste maal. Ik had reeds ednige malen vernomen, dat men mij wilde vermoorden; maar ik schon'k daaraan geen geloof. Aan dat alles is echter die ver vloekte Iliodoir schuld. Maar ik zal tot er gernis van heun en van alle vijanden in het lenon blijven, voor hen zal de strik over blijven." Tot den rechter van instructie zei de Raspoelim: ,,God moge haar vergeven; maar ik wil hare bestraffing niet. Zdj wist niet wat zij d"eed." De Utro Rossii bericht, dat het plan beslaat de daderes door psycliiaters te laten onderzoeken en haar in een krankzinnigen- gesllicht op Ite sluiten, opdat het niet tot een proces zal komen. Het streven is namelijk d,e zaak voor het groote publick te verber gen. Alle berichten, die over den aanslag bij de autoriteiten inkomen, worden als staats geheim behandeld. Rumenië. Bukarest, 20 Juli liet Exlrabiatt be licht, dat nieuwe botsingen hebben plaats gehad aan de Bulgaarsche grens, waarbij de Bulgaren de aanvallers waren. De Rume- nen leden geene verliezen. Turkije. De Turksche regeering heeft bij de Kamer een wetsontwerp ingediend, waarbij een bui tengewoon orediet van 5 millioen Turksche (ponden (115 millioen francs) wondt aange vraagd, voor legertoerustiiigen, ten einde zich op elke eventualiteit te kunnen voorbereiden. Dit wetsontwerp is naar de begrotings commissie verzonden. Konstantinopel, 19 Juli. De regeering heeft aan de Kamer het op 28 April voorloopig van kracht geworden en door den minister van Financiën aangekondigde ontwerp voorge legd, waarbij het ministerie van Marine ten behoeve der vloot een buitengewoon crediet lea. van 8 millioen pond wordt toegestaan, dat ge dekt zal worden door de buitengewone in komsten en de gelden door de vlootvereeni- ging bijeengebracht. Het buitengewone cre diet wordt over 6 jaar verdeeld. Konstantinopel, 19 JulL Talaat bes las heden in het parlement de regeerings-ver klaring voor. Daarin wordt herinnerd aan de ongelukkige omstandigheden, waaronder het kabinet Mahmoed Sjefket pasja de regeering overnam, benevens aan de pogingen van dit kabinet tot verbetering van het Turksche leger en tot het sluiten van economische ver dragen mei de groote mogendheden, die het land nieuwe bronnen van inkomsten waar borgen zullen, en ten behoeve van de defini tieve afsluiting van eene overeenkomst, waar van de financieele toekomst van Turkije af hangt. Ons kabinet aldus zegt verder de regee- rings-verklaring streelt er naar de politiek van Mahmoed Sjefket voort te zetten. De ver klaring somt dan een aantal bekende reeds aangevangen hervormingen op, en gaat dan verder: De hinderpalen, die onze vrijheid ora han delsverdragen af te sluiten belemmeren, be letten helaas onze regcering maatregelen te treffen ter bevordering van de binnenlandschc productie. Deswege beschouwen wij het dan ook als onze belangrijkste taak op economisch gebied om bij de onderhandelingen met dc groote mogendheden onze vrijheid, die ons onmiskenbaar recht is, en die wij op de bin nenlandsche en buitenlandsche markt wen- schen, te handhaven. Betreffende het leger zegt de verklaring Daar wij ons gedwongen zagen zoo snel moge lijk ons leger te verbeteren, hebben wij uit Duitschiand een zeer groote en zeer gewich tige militaire missie laten komen- Wij ge looven te moeten verklaren, dat de personen waaruit deze missie bestaat, hun taak met groot plichtsgevoel en ijver vervullen, die onze volle waardeering verdienen, Mexico. Puerto Mexico, 21 Juli. Huerta en Blanquel met hunne gezinnen zijn gisteren avond aan boord van den Duitschen kruiser Dresden naai* Jamaica vertrokken. Brazilië. Rio de Janeiro, 21 Juli. De Se naat heeft in eerste lezing een wetsontwerp aangenomen, waarin aan provincies cn ge medirten verboden wordt in het buitenland oredietoperalics te verrichten en obligatie- leeningen te plaatsen, zonder dat in de con tracten verklaard wordt, dat do Unie geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor aan vaardt. Allerlei. Petersburg, 20 Juli. De stakingsbe weging is heden bijzonder sterk. Er zijn in 'I geheel 65,000 stakers in bedrijven van allerlei aard. Verscheidene pogingen om te manifes- teeren werden door de politie onderdrukt. Op een punt werd naar de politie met steenen geworpen. R e v a 1, 2 0 Juli. Dc havenarbeiders sta ken. Ze oisohen ioonsverhooging. Dc lossing van schepen staat stil. Hamburg, 20 Juli. Op de werf Blohm und Voss is een in aanbouw zijnd dole in brand geraakt. Drie werklieden werden gedood; het aantal gewonden is onbekend. Hamburg, 20 Juli (1 uur 's tchls). Het bericht dat bij den brand op dc werf van Blohm Voss drie menschen het leven hebben verloren, schijnt niet te worden be vestigd. Tot dusver vond men slechts écn doode en elf gewonden, waarbij oogenscnijn- lijk geen enkele levensgevaarlijk gewoad. Toulouse, 20 Juli. Een trefcn, die uit Aucli kwam en een die uil Bayo'nne kwam zj/ii hedenavond om 9 uur nabij de brug van Empalot, op 5 kilometers op land van Tou louse, zijdelings tegen elkaar gereden. Er zijn zes personen gedood en dertig gewond. Vliegongeluk. Reuter seint ons uit Londen, 20 Juli: Een voor den dienst bij het leger bestemd vliegtuig is heden namiddag in fort Grange, op het luchtvaartstalion New-Gosport, naar be neden gekomen. Een officier is gedood, een onderofficier zwaar gewond. Oost-lndië Pestgevallen op Java. Pestgevallen op Java van 1 tot en met 14 dezer: Afdeeling Malang 333 nieuwe pestgevallen, 292 dooden. Toelocngagoeng G, Kediri 55 cn Bangil 2 doo- delijke gevallen. Madioen 20 nieuwe gevallen, 18 dooden. Soerabaja 30 nieuwe gevallen, 26 dooden. Paree 53 nieuwe gevallen, 50 dooden. Magelan 34 nieuwe gevallen, 30 dooden. Malang en Magetan in de vorige periode respectievelijk 19 en 2 doodalijkc geval- De Staatscourant van Dinsdag 21 Juli be vat on- de volgende Koninklijke besluiten: op aanvrage eervol ontslagen uit den mili tairen dienst wegens 5-jarigen reserve-dienst bij meer dan 55-jarigem leeftijd de re- serve-hiiteraant-k oionel H. N. Bernelot Moens, commandant van het landweer district Dor drecht benoemd tot commies bij het Rijksarchief in Noord-Brabant Dr. H. P. Coster te Gronin gen. De Noorsche reis van den Prins. Volgens een bericht van Reuter uit Stock holm is prins Hendrik der Nederlanden om streeks drie uur in den namiddag met de Zeeland hier aangekomen. Nadat de voor den dienst bij den prins gecommandeerde Zweed- sche officieren en de Nederlandsche gezant aan boord waren gegaan, kwam prins Wilhelm als vertegenwoordiger van den koning den gast begroeten en bracht hem naar zijn vader in het koninklijke slot. De Zeeland cn de bat terijen van het kasteel wisselden saluutscho ten. De koning en de koningin gaven heden avond een intiem diner van 27 couverts. Het vertrek van den prins is bepaald op morgen avond. De Prins komt 29 dezer met „de Zee land" te IJmuiden terug. De minister van Justitie was gisteren in conferentie bij H. M. de Koningin. Nederlanders en de Duitsche lcgerbelasting. Men meldt ons: De Nederl. Regeering voert geheel zelfstan dig cn niet gezamenlijk mei eenige andere mogendheden, een actie tegen de onderwer ping van Nederlanders in Duitschiand aan de iegerbelasting. De Duitse he leger manoeuvres worden bijgewoond door generaal Buhhnann, commandant van het veldleger, aan wien toe gevoegd is de stafkapftein jhr. Wiltert. Ka p i t e i n Thomson, van de maré chaussee bracht heden aan den minister van Oorlog een bezoek van dankbetuiging voor hetgeen de Regeering tot huldiging van de nagedachtenis van zijn te Durazzo gesneuvel den broeder luil.-kol. Thomson heeft gedaan. Nederland—A1 ba niDe ondertee kenaren van den oproep aan het Nederland sche volk hebben zich gevormd tot een comité Ier bevordering van het doel in den oproep uiteengezet en wel als volgt: W. A. F. de Meester, voorzitter; mr. II. J. Carsten Bzu., secretaris; B. van Hacrsma Buma, penning meester. Beleefd verzoek aan hun, die iets willen bij dragen ter bestrijding der noodzakelijke on kosten om hun bijdragen te zenden aan den penningmeester, s Gravenhage, Kneuterdijk 14 Het comité ontving tot op Zondag 19 dezer, des middags te 12 uur, 70 0 bewijzen van in stemming, waaronder den volgenden brief: Aan den Generaal ten Bosch en verdere onderleekenaren van den oproep. Ik ben Uw oud-kameraad van het Nedcr- landsch-Indische Leger. Dc oproep in de Nieuwe Courant las ik. Maar Generaal bedenk met Uwe ondertee kenaren, dat de Majoor Verhulst en de Kapi tein Reimcrs (mijn zoon) reeds heden 28 dagen in gevangenschap zijn Lij de opstandelingen. Bedenk Generaal, dat wij Maandag 13 Juli 1.1. 'bericht kregen, dat onze beide officieren vrij mochten wandelen, goed behandeld wor den en dat de Internationale Commissie hun spoedige bevrijding verwacht! Bedenk Generaal, dat wij nu reeds 5 dagen, dag in dag uit, naar een telegram-besteller uit zien, of hij ons het groote nieuws brengt, dat onze zoon aan het Vaderland en ouders zal worden teruggeven! En dan Generaal, bid ik U, werk met de onderteekenaars van Uw sympathiek adres samen, opdat Majoor Verhulst en de Kapitein Reimers verlost worden uit hun gevangen schap. Met verschuldigde gevoelens van hoogach' ting, Uw dw. dn. Kameraad (get.) H. K. REIMERS. Oud-Kap. N. I. L. Blijkens bij hel dep. van marine ont vangen belicht zijn Hr. Ms. torpedobooten. G 6 en Pamgrango, onder bevel van den luit. ter zee le kl. F. J. Wiütoveen, en Hr. Ms. torp odeboot en: G 13, G 14, G 2 e'n Taragka, onlder hevel van den lui te na rit ter zee der le klasse jhr. J. C. A. vara der Wijck, den 17en d ezer te Edinburgh a ara gekomen. Tc Amsterdam is gekozen tot lid der Kamer van Koophandel de heer Asscher. Er aren uitgebracht 604 stemmen, 2 van on- aarde. Dc heer Asscher verkreeg 307, d* lieer Valtier Kraane 295 stemmen. M r. G. M o 11. f Te Rotterdam is gislcrei overleden de heer mr. O. Moll, meclc-dircc- teur van de Bijbank der Nederlandsche Bank aldaar en oud-lid van den RolterdaniscJicn gemeenteraad, in den ouderdom van 59 jaren. David Tobias Bamberg, de be< kende Amsterdanische goochelaar, is in dev ouderdom van 71 jaar overleden. Ned. Verbond van Vak ver cc- it i g i n g e n. Maandag, Dinsdag en Woens dag wordt in het Concertgebouw te Amster dam de zevende algcmcene vergadering >an het Nederlandsch Verbond van Yakvereeni- gingen gehouden. De vergadering werd geopend door den heer J. Uudegcesl. Deze wees in zijn opc ningsvvoord op den broeden groei van hc' Vakverbond, dat thans 90.000 leden lelt, waar mede gepaard gaat 'n steeds sterker word end verzet van de zijde der patroons. De arbeids organisaties dienen zich daarom te verster ken om op den langen duur daaraan weer stand te kunnen bieden. Spreker wees er op dat in 1912 een be drag van f 100.000 voor stakingen werd uit gegeven, in 1913 f 166.000. De voorzitter, voortgaande, wees kortelings op de bewegingen die nog gaande zijn o.a. le Zaandam en te 's Gravenhage. Voor de Ilaag- sche tramslaking sprak de voorzitter zijn beste wenschen voor het welslagen uit. De voorzitter wees er vervolgens op dat de arbeidersklasse nog op de invoering van ver schillende sociale maatregelen wacht o.a. des lienurendag, dc invaliditeitsverzekering, de» rijkswerlvloozcnverzekering enz. Vervolgens wijdde spr. cenige woordcra aan de positie van het N. V. V. in hel Intern. Yalkvere e m grngsve b andIn ddt verbond niarakt hel N. V. V. een good figuur. Na verklaard le hebban, dat de strijd voor het algemeen kiesrecht kraclilfg voortgezet dient te worden cn na gewezen tc hebben op de gunstige omstandighodeu, waaronder deze vergadering bijeenkomt, begroette de voor zitter ten slotte de hoeren Poutsni.^ Meriens, secretaris dor Belgische syndicale commissie en Karl Legion, vooi-zitlor van hel fulcra, Vaikvere oni giagsverboncL Bij de bespreking van het jaarverslag cri- tiseerde de hear Van dien Tempel scherp liet! optreden van conige leiders dar S. D. A. P.f die sprekonde over de demonstratieve werk- staöri'ng, verklaarden idlat de S. D. A. P. zich' desnoods ovor hol hoofd van het Vakverbond heen tot de arbeiders heeft te wenden. Zulks komt niet te pas. (Instemming.) Het Vakverbond dient bij zulke aangele genheden geraadpleegd tc worden, -ndien men prijs stelt op oen goede samenwerking. Ten slotte zeide de hoor v. d. Tempel da! men van de zijde van het N. V. V. het bomV genootschap vvensoht te behouden. (Applaus), Do heer Oudegeest zeide nog o. a. dal hij de overtuiging heeft, dat het partijbestuur der S. D. A. P. het in alles goed met de arbei ders en het Vakverbond meent, doch «lat he' alleen aan overleg ontbreekt. Bij de replieken handhaafde de heer D o Miranda zijn mccning, dat in zuiver poliJ tieke zaken de S. D. A. P. haar eigen beslis sing heeft tc nemen. Dat er geen vertegen woordigers der vakbeweging in de Kamer zit ten, betreurt Spr., doch alleen om het feit, dat daaronder goede woordvoerders zijn, niet echter omdat er verband behoeft te bestaan lussohen liet Kamerlidmaatschap van sociaal democraten cn de vakbeweging. Spr. wensch- te dat er alleen overleg wordt gepleegd ten aanzien van dc voorbereiding van de actie voor sociale wetten. Na dupliek van den voorzitter werd de ver- gaderinng tot Dinsdagmorgen geschorst. De staking bij de Haagsche tram maatschappij. Men meldt uit 's-Gravenhagc d.d. 20 Juli Vanochtend te ongeveer 9 uur is de dienst op de lijnen 3 en 13 op de gewono wijze aan^ gevangen. Er wordt om de 7\ minuut gereden. Ook de stoomtram Den Haag—'Delft rijd! weer den dienst als op vorige dagen. 'Behoudens onvoorziene omstandigheden is de Haagsche Tramweg Maatschappij voor- namens morgen een verbinding met de Laan van Nieuw-Oost-Indië tot stand te brengen, door nl. lijn 4 van het Plein af in dienst te stellen. De reizigers die dan, hetzij met lijn 13, of met lijn 3 Eet Plein bereiken, kunnen dan met lijn 4 verder naar het eindpunt Bezui- denhout. Do werkzaamheden aan den weg op de Heerengracht zullen dan zoover gevor derd zijn, dat het tramverkeer er kan plaat» bobben. De financieele steun aan het slakend personeel van de II. T. M. blijft mild vloeien. Uit Rotterdam werd Zaterdag ƒ500 en Zon dag ƒ600 ontvangen aan postwissels. Een pdrsoon, -die gist cr on avond wegens het worpen in óq Van der Vonneslraat van 'een steon naar een rijksveldwachter is aan gehouden, is bed an door don commissaris vam politie diein hear Dietz, in vorhoior ge- tnomeh en zou hedrn middag in het huis vara bewaring worden ongesloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1