13ie Jaargang. DE EEMLANDER". Zaterdag 25 Juli 1914. BUITENLAND. N° 22 Eerste Blad. SFOORTSCH Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOPP Co. 4 ABONNEMENTSPRIJS: Por 8 muuideii voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post I.50* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummera - ©.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Adrertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureaut UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. ADVERTENTIËN: f 0.50. - O.IO. PRIJS DER Van 15 regels. Elke regel Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrjjt bostaan zoor voordeolige bepalingen tot het herhaald advertoeren in dit Blad, bij abonnoment. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. Burgemeester van Amersfoort, Brengt tor kennis van de ingezetenen dezer Gemeente, dat het door den Directeur van Rijks directe belastingen, enz. te Utrecht exe cutoir verklaard kohier No. 1 van de Bedrijfs belasting, over het dienstjaar 1914/1915, aan den Ontvanger van 's Rijks directe belastingen alhier is ter hand gesteld, aan wien ieder ver plicht is zijnen aanslag op den bij de wet be paalden voet to voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaat- ■n aangeplakt te Amersfoort, den 23. Juli 1914. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWUCK. MILITIE. TWEEDE ZITTING VAN DEN MILITIERAAD. De Burgemeester der gemeente Amersfoort maakt bekend, dat de Tweede Zitting van den Militieraad voor de ingeschrevenen voor de m'iitie, lichting 1915, dezer Gemeente zal plaats hebben te Utrecht, in het Gebouw voor Kunsten Wetenschappen, Mariaplaats (ingang over e Bolerhol), op Woensdag, den 5. Augustus li, des vóórmiddags te 10 uur. in de tweede zitting wordt uitspraak gedaan omtrent lo. geschiktheid voor den dienst van hen, te wier aanzien het gevoelen der geneeskundigen van den Keuringsraad niet van gelijke strek king was 2o. geschiktheid voor den dienst van hen, van wie een nieuw geneeskundig onderzoek is aan gevraagd 3o. vrijstelling van in hetzelfde jaar geboren broeders io. vrijstelling, waaromtrent buiten schuld van hen, wie zij geldt, in de eerste zitting van den Militieraad geen uitspraak kon worden ge daan 5o. uitsluiting van hen, te wier aanzien sedert de eerste zitting van den Militieraad eene reden tot uitsluiting bekend geworden is, voor zoover zij niet reeds bij onherroepelijk geworden uit- praok vrijgesteld of ongeschikt bevonden zijn. Amersfoort, den 23. Juli 1914. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Kroniek van F. SMIT KLEINE. Delftsch Studentenleven. Me vrouw Jo van AmmersKuiler. Een Amerikaansch romanschrijver. Zijn oordeel over romankritiek. Realistische romantiek. De tragedie van het leven. De dood van een hoogwaardigheidsbekle der. Het decreet van den Juris tenkring. „Koppen" en Schrik bewind. Is het de nabijheid van den Haag lc charmant village cosmopolite dat het Delftsche Studentenleven nóg aantrekkelijker maakt dan lui leven van den Alma Maler- zoon te Groningen en te Utrecht? Miaar moet dfeua ook niet Leiden genoemd worden als Voorstad van den iiaag en onder de rook van dat ontspanningsoord gelegen?! Ja, in geographischen zin. Neen, wanneer het ka rakter van het Delftsche cn het Leidschc stu dentenleven onderzocht moest worden, dat in zichzelven teveel verschilt om zich door het rcsidentalc vereenigingspuint anders dan vluchtig tc verbinden. Klikspaan heeft stu dententypen, Piel Paalt'jens sludentilkozitcit, Hildehrand studenten jonkheid vereeuwigd maar dat alles was op het tooneel der Leid- sche Alma Maler bestudeerd en zou evenmin in het kader van onzen tijd als in de sfeer van het Delftsche academieleven gepast heb ben. Elke academiesc'he periode heeft in elke academiestad hare bijzondere karaktertrek ken en wie nu in het Deutsche studentenle ven van 1900 een blik wil slaan, apene het hoek van Mevrouw Jo van Ammers—Küller: De Roman van een Student (Haarlem H. D. Tjeenk Willink Zoon, 1911). Mag ik U even Mevrouw van Ammers voor stellen? In haar auteursbedrijf natuurlijk en met de woorden die zij zelve omtrent haar letterkundigen arbeid bezigt. Welnu dan, Me vrouw is jong evenzeer naai- het tijdperk van haar sterfelijk leven van mensch als van haar bestaan als romandichter, ol, wil men alge- meencr term, als kunstbeoeienare.s. Zij noem* zich een aawvangster en de weinige schreden door haar op hel pad der kunst gezet, ziji^ haar zoo welbehaaglijk geweest, dat zij veer krachtiger dan te voren wcnschte voort te schrijden. Per aspera ad astra> klinkt Kaar leus en als een andere Erato schrijft zij. na de novellen in Groot Nederland en het drama „Zijn Heilige", het minnedicht van den Delflsdhcn student Fred. Walda. Wij hebben in den laatsten tijd dezer en der Vorige eeuw niet te klagen over het aantal schrij\cr3 in het algemeen en liet getal schrijf sters in hel bijzonder. Dat laatste is zo'o toe genomen, dat het tijd wrdt een afzonderlijke litteratuur-geschiedenis over onze vrouwelij ke auteurs saam le stellen. Met een bloote opsomming van namen en werken zou men kunnen beginnen en doaraan een korte ken- scheK v. i binden van dc persoon als let terkundig arbeidster. Zulk een geschied boekje zou bruikbaar kunnen zijn voor onze jonge- meisjesscholen van algemeenen en bijzonde ren aaird en naast de vrouwen van letteren do critici hunner werken leeren kennen. Er zijn onder de sterkere helft die critisdh op treden zulke aartsvlerken. Mevrouw van Am uiers heeft echter over hun bedrijf niet te klagen. En „Zijn Heilige" is door do drama tsiche critici en haar roman door de litterai re met tegemoetkoming, ja, zelfs met lof ont vangen. Een enkele criticus, waarschijnlijk te veel vertrouwd met de eischen der sociale cn litteraire zedeleer, heeft gemeesmuild over zooveel stoutigheid van een schrijfster, die Delftsche miheux met heuschelijke jonge en oudere inenschen afbeeldde en in die aibeek ding hef toppunt van vrijmoedigheid (men fluisterde natuurlijk een krasser woord) be steeg door het analyseeren van hartstochte lijkheden tusschen 'behaagzieke vrouwen en zonen der Alma Maler. En dan komen weer in gesprekken gesteld dal er in ons va derland, buiten beroepskringen en academi sche groepen, over nieuwe romans wordt ge sproken de oude stokpaardjes van idealis me en realisme, photographie mót of zonder retouche en persoonsafbeeldingen naar le vend of historisch model voor den dag. Dat is een even aangename tijdpasseering als hel praten over de zomerhitte of de film van Pa- thé frères. Natuurlijk dal hel zedelijk gehalte van de film grooter is dan dat van den auteur, die scxueele verhoudingen bij zijne roman figuren ontkleedt. Maar in elk geval zoekt men bij dergelijke overwegingen het zwaarte punt van een romantisch verhaal niet daar, waar het bij richtige opvatting van de taak des kunstenaars moet liggen: belangwekkend te zijn door een artistiek beeld le ontwer pen yan een geval uit de werkelijkheid. Met haar book: „De Roman van een Stu dent" is Mevrouw van Ammers daarin vol komen geslaagd. Eenmaal met de lectuur be gonn-en, gaat men dooj*, wordt vastgehouden, in spanning gebracht en voelt men ontspan ning bij het einde van den roman, dat als zoo vele einden van zoovele menschenkinderen in desesperaitie verloopt Het is een verdienste van haar boek dat zij zooals de Amcrikaansche romanschrijver W. D. Howells zou zeggen „held her ear close to Nature's lips and caught her very ac cent". -Voor een aanvangster is dat een bui tengewone verdienste „het oor te leggen ddchl bij de lippen der Natuur en op le vangen wal zij meèdeelt." Wie zoo iets gemakkelijk acht. zegt de beroemde novellist van ,,The Lady of t!he Aristook", weet er niets van. Bij alle auteurs zijn die gelukkige momenten zeld zaam cn Howells acht het slechts onder die voorwaarde mogelijk in de romanlick werken voort te brengen, die eenvoudig, natuurlijk en juist of eerlijk gevoeld zijn. iDie oogenblikken komen herhaaldelijk in „De Roman van een Student" voor cn ik ben blij er eenigen le kunn-en noemen. Haar studententypen zijn krachtig geretou cheerd. Het zijn geen poppen, het zijn frisch en wild, kloek of kranig, altijd natuurlijk zich bewegende jongemannen. De roeiwed strijd is een levendig geschreven, met helle kleuren geLooide episode; hel studenlen-diner na afloop is van een plastisch realisme vol goeden smaak, gelijk trouwens aüle tooneelen tusschen de onderscheiden hoofd- en bijper sonen. Er is hier een smaakvolle opmerkster aan het woord, wier talent wind en weer dienende aan omvang kan winnen, doch wier rijpe kennis van den drang der men- sckelijke hartstocht vlagen reeds nu bewon- dcrenswaard is. Daardoor doet zij zich zoo wel in de korte novellistdsche schets 't Skelet, dezer dagen als feuilleton in de Nieuwe Rotterdamsche Courant verschenen, als in de novelle „De Uitkomst" (Sept. 1913 in Groot-Nederland) kennen als een auteur met ras-sualiteiten, die met vaste hand en vasten blik haar plan velvoert en een voor treffelijken dialoog schrijft. Er zijn talrijke schrijfsters van beleekenis in onze hedendaagsche letteren en het bin nen de cultuur onzer letteren levend publiek weet haar te waardecren. Tot dat publiek wend lk mij het liefst en beveel aan die lezer^-en lezeressen het nieu we werk van Mevrouw van Ammers aan. De zielsontleding die zij haar personen doet on dergaan heeft daarbij deze groote, weinig voorkomende deugd, dat zij de taai-taai me thoden der allervervelendste uitpluizerij niet toepast. De uitpluizerij van tallooze onbe duidendheden van gemoedstoestanden en van décor, costuum, milieu etc., waaraan de realistische romantiek zich te buiten gaat, is alleen voor een artistieke keurbent te ge nieten, maar bij de analyse van het uitwendi ge en inwendige décor zij men ter dege be dacht, dat de belles lettres enkel door matiging in de analyse schoon blijven. Want schoonheid met verveling maakt den heston lezer gemelijk. De booge tragedie van het leven zet zich sinds de schepping der wereld voort en het verhevenst schepsel genaamd mensch schrijft er voortdurend bedrijven bij. Die tragedie is eeuwigdurend en eetf poos een korte poos spelen ook wij een klei nere of grootere rol, want zegt niet de oud testamentische dichter van het boek Job: „De mensch van eene vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust; hij komt voort als eene bloem en wordt afgesneden, ook vlucht hij als eene schaduw en bestaat niet". Toen Amersfoort dezer dagen het stoffelijk hulsel van den vice-president van den Raad van State heen zag trekken naar Leusden. heeft de toeschouwer aan een voornamen doo de gedacht, die „woning zocht in het land, vanwaar nooit een pelgrim keerde". Wat weet, buiten een beperkten kring van landgenooten, het overgroote deel van een vice-president van den Raad van State? Do hoogwaardigheidsbekleders in den lande zijn tijdens hun leven groote onbekenden voor 9 van de 10 hunner tijdgenootcn en van hun dood, bemerken, zelfs bij een zoo groote dagbladvlueht als wij thans genieten, bitter weinigen iets. Zij zijn als de geesteskinderen van den man in het land Uz wiens naam was Job, van wie geboekt staat dat „zij zijn van gister en niets welen". Maar op de tafelen der historie, zal deir naam van Joan Röell gegrift worden als een keurling om zijn trouw aan „Vaderland en Vorst". Een van zijn oudste en trouwste vrienden, Amersfoort's afgevaardigde ter Tweede Ka' mer, rouwt met de gansche iamilie de Beau- lort over hun lieren aanverwant, die, zooals de .Minister Cort van der Linden aan de groe ve zei: een conservatief was naar gezindheid in politiek en dus meer het abstracte idee van den idealen Staat dan het concrete denk beeld van zijn levend organisme voorstond Maar een conservatief uit de liberale school van Tborbecke, liberaal in alles wal den op bloei van den goeden geesl" onder de lands- bewoners kon bevorderen. Maar gelijk ik de^er dagen uit een verstan- digen- mond hoorde „de mensch pasL maar in een kort tijdsbestek". Ik dacht cr aan bij RócU's teraardebestelling. WTat zou dacht ik de jurist Röell wel gezegd hebben van de élite onzer juristen, die in den onlangs gehouden Juristenkring naast het recht van staking een recht van posten erkent? Misschien zou hij, met den peinsblik naar u gericht en den wijsvinger der linkerhand in de kinholte gelegd, u hebben geantwoord. Summum jus summa injuria. De mensch past maar in een kort tijdsbe stek en menschen die het voorrecht derven van jurist te zijn en nooit hebben geleefd on der een schrikbewind gelijk de „koppen" der stakers op de werkwilligen uitoefenen, kun- nen niet de loftrompet over die Terreur steken. Politiek Overzicht. De Costenrijksch-ServiscSie spanning. De inhoud van de nota, die eergisteravond i doo-r den gezant van Ooslenrijk-Hongarije, namens zijne regeering, aan dc Servische re geering is overhandigd, beantwoordt ge heel aan de verwachting. Up een lang zon- dehregisler, dat aan de Servische legeering wordt voorgehouden en dat aan de leden van die regeering het schaamrood op de wangen moet brengen als zij daarvoor vatbaar zijn, volgt eene opsomming van de maatregelen, die men 111 Weeucn verlangt dal Servië zal nemen om op afdoende wijze aan de grieven tegemoet te komen, en ten slotte wordt dc eisch gesteld, dal binnen 48 uren antwoord zal worden gegeven, of Servïc bereid is te voldoen aan 't g&en wordt verlangd. Deze laatste eisch drukt op dc nota den stempel van een ultimatum met korten ter mijn. Men ziet daaruit, dat 'het Oosteiirijk- Ilongarijo bittere ernst is met wat het van Servië verlangt. Volledige en onmiddellijke onderwerping, aan de gestelde eischen wordt verlangd, én anders zal men in Belgrado de gevolgen moeten ondervinden. Was een langere termijn gesteld, dan zouden natuur lijk de in de nota vervatte eischen het onder werp van lange diplomatieke onderhandelin gen tusschen dc beide regeeringen uitmaken. Daarmee zou, volgens de vroeger opgedane ondervinding, weinig zijn lc bereiken en het einde was niet te voorzien. Maar Ooslenrijk- Hongarije wil spoedig weten op welken voel het staat met Servië. Daaraan beantwoordt de korte termijn, die voor het geven van bescheid is gesteld. Wanneer dit antwoord bevestigend en zonder voorbehoud uitvalt, dan zal de zaak terstond zijn afgedaan cn de spanning, die in het onheilspellende woord „oorlog" hare laat ste uitdrukking vindt, zal zijn geweken. Indien echter Servië onder volkenrechtelijke beden kingen, die altijd zijn le vinden, dc Oosten- rijksche eischen geheel of gedeeltelijk mocht weigeren, dan zou het met den aard van de nota als ultimatum overeen komen, als Oostenrijk er toe over ging zijne eischen met geweld door tc zetten. Dan zou de toestand intreden, dien men oorlog of ook strafexpeditie zou kunnen noemen. Wanneer die toestand, in overeen stemming met dc wenschen van andere mo gendheden gelocaliseerd bleef, dan zou hij in korten tijd met een gedwongen toegeven van Serviö moeten eindigen. Zal echter een eventucele oorlog tusschen Oostcnrijk-IIongarijo en Servië gelocaliseerd blijven? 'Die vraag houdt, zooals te begrijpen is, niet eerst sedert vandaag of gisteren alle diplomatieke kringen bezig. Zij biedt een ruim veld voor beschouwingen en onderstellingen. Het oog richt zich daarbij in de eerste plaats op Rusland. Zoo schrijft het Eugclsche regee- ringsorgaau, de Westminster Gazette: „Zooals natuurlijk is, schenkt men groote aandacht aan de- mogelijke houding van Rusland. Wij mogen niet vergelen, dat de Russische regee ring zich genoopt zou kunnen voelen, eene actie te beginnen, die zij, als het op haren wensch aankwam, niet gaarne zou beginnen. Het Slavische sentiment is de eenigc snaar, waarmee het Russische gevoel altijd meetrill, en hel is dwaasheid te beweren, dal dit gevoel niet tot in zijne wortelen zou worden geschokt, wanneer Ooslenrijk-Hongarije een orthodoxen slaat, zooals Servië is, aanvalt." De in Berlijn heerschende opvatting wordt door een correspondent van de Frankf. Ztg. aldus vermeld: „De meerderheid van de poli tiek ervaren beoordeelaars taxeert zeer hoog het gewicht van de redenen van politieken, militairen, financieelcn en economischen aard, die er voor spreken, dat Rusland het conflict niet zal aanstoken, maar in hel belang van den vrede zich er aan gelegen zal laten zijn het bij te leggen. Zoo weinig men echter de redenen van binnenlandsche cn algemeene po litiek en van militairen en financieelcn aard mag onderschatten, die aan de Russische re geering eene gereserveerde houding voor schrijven, zoo zou men. aan den anderen kant den onder omstandigheden noodlottigen in vloed van nationale stroomingen en chauvi nistische beroering miskennen, als men niet ook met de mogelijkheid rekende, dat Rusland zou streven naar inmenging in de rol van een beschermer van Servië. Zulk eene poging zou niet nieuw zijn. Soortgelijke gebeurtenissen in den laatsten tijd zijn bekend. Ook hun afloop is bekend en zij hebben daardoor veel verlo ren van den schrik, dien zij inboezemden. De vraag, welke gevolgen eene inmenging van Rusland zou hebben, houdt verband met de bekende verdragen van bondgenootschap. Wij zouden dan getuige zijn van eene aanvanke lijk diplomaliekcn veldtocht, zooals wij hem tijdens den Balkan-oorlog hebben beleefd, zon der dat hel daarna tot een militairen veld tocht kwam. Zekerheid van de ontwikkeling op dit gebied, waarop in de laatste linie legers optreden, beslaat niet; cr zijn alleen waar schijnlijkheden." Frankrijk. In het verhoor van mevrouw Gueydan, dc eerste colitgenoole van Caillaux, wiens twee de vrouw zich nu voor hot hof Van assises heeft le verantwoorden wegens den moord op Cahnelte, leverden de bekende intieme brie ven, waarvan de origineelcn verbrand zijn maajr de •photogrofieên eene zoo groote rol hebben gespeeld, het hoofdmoment. De president stelde aan de getuige de vraag of zij photografieën van de brieven had ach tergehouden. l>jfl spraik zij tegenluwe zuster had ze haar gebracht; zij had ze, nadat haar echtgenoot haar had verlaten, aan verschil lende personen getoond om zich te rechtvaar digen, maar anders had niemand ze gezien. Over den inhoud van de brieven ontspon zich een levendig debat tusschen den advo caat van de civiele partij en mr. Labori. Mr. Ghenu verlangde, dat de brieven zouden worden bekend gemaakt; daarentegen betoog de mr. Labori, dat zij van geen overwegend belang voor de verdediging waren en dat hij zijnerzijds er van afzag te verlangen, dat ze zouden worden afgegeven, omdat hij de fijn gevoeligheid van eene vrouw wikle ontzien. Mr. Gheiïu vroeg of de getuige niet althans kon verklaren wat de brieven bevatten. Me vrouw Gueydan antwoordde„Niels wat het publiek kaii interesseeren, maar slechts ge heel intieme zaken." Mr. Clienu vToeg ver der, waar de photografieén zich nu bevonden en of zij or niet kennis van wilde geven aaD den president. Mevrouw Gueydan verklaarde zich bereid ze aan de jury ter hand te stellen, en toen deze daarop niet reageerde, stelde zij voor ze aam mr. Labori tc geven, hetgeen deze aannam. De uitlevering van de photogra fieén geschiedde daarop terstond, en de zit ting werd geschorst, om mr. Labori gelegen heid te verschaffen, van de brieven kennis te nemen. De president kreeg eene reeks andere brieven, die in hel bezit van mevrouw Guey dan zijn. Na de hervatting van de zitting verklaardp de president, dat de aan hem overgelegde brieven geene betrekking hadden op het te genwoordige proces. Mr. Labori vroeg ver gunning aan mevrouw Gueydan, de brieven ook te mogen voorleggen aan mr. Öicnu tfi ze zoo uit het debat te verwijderen, zondet dat ze in hot publiek werden gebracht. De Figaro trekt uit de verklaringen van mevrouw Gueydan de conclusie, dat daar door hot gchcelc vordodigmgsslelsel van hot echtpaar Qaillaux wordt vernietigd Deze brieven bevatten niets wat aan mevrouw Cail laux angst kon inboezemen, niets, wat den ge- wezen minister van financiën niet tot eer kou strekken. Dan kunnen de geruchten van de onmiddellijk voor de deur staande bekendma king van de brieven niet de oorzaak van de vermoording van Colmcltc geweest zijn. Cal- metle werd vermoord, zoo besluit de Figaro, omdat hij hol „groene stuik" bezat, omdat het heette, dat hij het rapport-Fabre zou bekend maken; hij werd vermoord, omdat dc zege praal van zijn veldtocht onmiddellijk voor de deur sïond. Dc Figaro blijkt niet vatbaar tc zijn, om ziclh te laten overtuigen door de verklaring, die de procureur-generaal Iierbeaux, daartoe door de regecring gemachtigd, heeft afgelegd over de waarde, die dat „groene stuk" heeft, dat hij kenschetste als een zoogenaamd af schrift van een stuk, dal niet beslaat cn nooit bestaan heeft. Engeland. Londen, 24 Juli. Dc conferentie in Buckingham Palace kwam heden om elf uur bijeen, een half uur vroeger dan in dc vorige dagen, omdat hot lagerhuis heden vroeger dan anders bijeenkomt. De menigte in den omtrek van het paleis duidt aan, dat dc be langstelling van het volk aanhoudt. Tweede telegram. De conferentie eindigde om 12.10. Zij vergaderden geduren de 70 minuten. Daarna bleef dc Speaker met de vier unionisten en Dillon in het palcis. 20 minuten later verliet Dillon het paleis. La ter wisselden Redmond, Asquith, Dillon cu Lloyd George bezoeken in Downingstreet. De eerste minister ontbood den minister van ma rine ChurchilL Derde telegram. Men zegl, dal he den avond in hel lagerhuis eene mededcëJing met betrekking tol dc conferentie zal worden gedaan. Vierde telegram. Officieel wordt be richt, dat dc conferentie geëindigd is cn niet weer zal bijeenkomen. Vijfde telegram. Men bericht, dal de conferentie volstrekt niet lol overeenstem ming heeft geleid. Het kabinet vergadert thans om den toestand te overwegen. Londen, 24 Juli. Eerste minister As quith deelde in liet lagerhuis mede, dat de conferentie niet in staat is geweest om, hetzij in beginsel of in détail, hel eens Le worden over het van de Homerule-wct uit le sluiten gebied. De beraadslagingen van dc conferen tie zijn daarom ten einde gebracht. De „amending bill" zal den 23en in twee de lezing aan dc orde worden gesteld. Tweede telegram. In redevoeringen die zij respectievelijk in Cambridge cn in Londen hebben gehouden, betreurden dc mi nisters Birrell en llaldane de mislukking vair de Iiomcruie-oonlcrcnlie. Zij verklaarden dal de regeering zonder wankelen zou voor waarts gaan mei dc iiomeruie voorstellen, iiaue. Volgens een berient van dc Poliliselie Kor- icspondenz uit Rome is de onlangs bevolen op roeping vuil dc lichting lo9i der reserveinan- s chap pen, zeer geregeld ten uitvoer gelegd. Er zijn meer dan èU.uuu man onder dc wapenen gekomen. Het aantal der tenge\olge van ziek- le of afwezigheid mol opgenomen manschap pen is ditmaal veel geringer aan het vroegen* gemiddelde cijier. lac mcc/iing, dat de oproe ping m verband slaat met den internationalen toestand is algemeen ais onjuist erkend. Oostenrijk-Hongarije, Weeueu, 24 J un. Aan nvia, die gis terenavond aan de Servisene regeering is overhandigd, is toegevoegd een memorandum, waarin de uitkomsten zijn vermeid van het onderzoek, dat naar aanleiding van den moord van het troonsopvoigerspaar in •berajewo is ingesteld. liet plan om den Iroonsopvoigcr te ver moorden, word in Belgrado door Prinzip, Ga- brinowics, Milan Ciganowics cn Trilko Gru- bez onder steun van den majoor oja iankose opgesteld. Zes bommen eu vier browninpPisto len, waarvan de misdadigers zich hebben be diend, wérden aan Fnnzip, Gaonnowics cn Grabez in Belgrauo overhandigd door Ciga nowics en Tankocs. Dc bommen zijn hand granaten uit hel wapendepot van het Ser visolie leger te Ivragujcwacs afkomstig. Om hel slagen van den aanslag lc verzekeren, werden Prinzip, Grabez en Gabrinowics door Ciganowics in hel hanteeren van de granaten en hel schieten met brownings onderwezen. Om aan Prinzip, Gabrinowics cn Grabez dea overgang van dc Bosnische grens en het bin nensmokkelen van wapenen mogelijk te maken, organiseerde Ciganowics een geheim transport sic lseL De overgang van dc misda digers en van de wapenen op hetBosnische gebied werd door grenswachters van Scha- bats cn Loznica en door lolamblciiaren van Rudivoi Grbics en Loznica met hulp van ver-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1