„DE E EM LAN DER". 'Maandag 27 Juli 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. ELLY's BEPROEVING. 13" Jaargang. Bureau» UTRECHTSCHESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. Kennisgeving. Itoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Ultgever9: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort t l.QO. "Idem franoo per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10* Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 our, familie* advertenties en beriohten vóór 2 uur in te zenden. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf 0.50. Elke rogel meer- 0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents b(j vooruitbotaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordoolige bepalingen tot het herhaald advortoeren in dit Blad, bij abonnement. Eene oirculaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. HBRZiENING DER LUST VAN INKWARTIERING. Burgemeester en Wethouders der gemeente Amersfoort maken bekend, dat op heden is aangeplakt en gedurende veertien dagen, van den 24. Juli 1914 tot en met den 8. Augustus aanstaande, ter Gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage is gelegd de herziene lijst, be vattende de namen der inwoners, die voor het verleenen van inkwartiering en onderhoud aan krijgsvolk in aanmerking komen, met aandui ding- van de mate waarin ieder hunner, naar ge lang van de beschikbare ruimte zijner woning, en van de gebouwen en getimmerten voor stal ling bruikbaar, geacht wordt daarin te kunnen voorzien. Inlichtingen omtrent het indienen van bezwa ren legen de lijst zijn ter Gemeente-*ecretarie te bekomen. Amersioort, den 24. Juli 1914. Burgemeester ou Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. VAN RANDWIJCK. Politiek Overzicht Het Oostenrijkeck-Servische conflict. Met onheilspellende snelheid volgen in het Oostenrijksch-Servische conflict de gebeurte nissen elkaar op. Donderdagavond om zes uur geschiedde de eerste stap, de overhandiging van de nota in Belgrado, die aan do Servi sche regeerin# haar zondenregister voorhield en haar eene gansche reeks eischen stelde, waarvan haast ieder punt een inbreuk betee- kent op de souvereiniteitsrechten van den Ser- vischen staat Amtwoord op deze nota werd verlangd binnen 2 x 24 uren, dus binnen den kortst mogelijken termijn. Op eene van Rusland uitgegane poging om eene verlenging van den termijn te krijgen, werd een beslist afwijzend bescheid gegeven; het antwoord werd uiterlijk Zaterdagavond om zes uur in gewacht, em de toon, waarin de nota was ge steld, liet er geen twijfel over bestaan, dat geen ander antwoord zou worden aangeno men dan een, waarbij werd toegezegd, dat aan de gestelde eischen volledig zou worden o ld a an. In eene eergister doer Ilavas uitgegeven raededeeling werd getracht aan de nota een zachteren glimp te geven en gezegd, dat zij niet het karakter van een ultimatum had, maar slechts het verlangen inhield naar een antwoord met opgave van den lijd waarop dat werd ingewacht. Wij weten nu sedert Zater dagavond, dat Servié de nota wel degelijk op vatte als een ultimatum en als eene bedreiging, waaraan niet kon worden toegegeven. Weinige minuten voor zes uur verscheen de Servische minister-president Pasics in het gezantsckaps- gebouw van Oostcmrijk-Hongarije en gaf een antwoord op de nota, dat de gezant onmid dellijk als onbevredigend kenschetste en hem aanleiding gaf om het afbreken van do diplo matieke betrekkingen aan tc kondigen. Om half zeven reeds verliet baron Giesl met het geheele personeel van hot gezantschap Bel grade. Ds leerling is dus geworpen. Tusschcu Oos tenrijk-Hongarije en Servië is da oorlogstoe- stand Ingetreden. Oostenrijk is terstond met de mobilisatie begonnen en uit Weenen wordt aangekondigd^ dat Servié voor alle daaruit voortvloeiende kosten aansprakelijk zal worden gesteld, als het nog tot toegeven mocht besluiten. De Servische regeering heeft het einde van den voor de beantwoording der nota gesLelden termijn niet afgewacht om het bevel tot mobilisatie van het geheele leger te geven; reeds om drie uur in den namiddag werd dat bevel uitgevaardigd. Tegelijk werd het besluit genomen, dat het hof, de regeering en de troepen Belgrado zullen ontruimen en dat de zetel der regeering naar Kragoejewacs zal worden verlegd, een zeer begrijpelijk besluit, want het aan de grens gelegen Bel grado moet bij de eerste krijgsoperatiên in handen van den vijand vallen. Wat onder deze omstandigheden voor Euro pa te doen yalt, is reeds voordat het antwoord van Servië bekend werd, door de Nordd. Alig. Zeitung, het officieuse orgaan van de Duitsche regeering, aangegeven. Men zal moeten trach ten den strijd te localiseeren. Wanneer dal ge lukt, dat zal er eene afrekening plaats heb ben tusschen de beide in den strijd betrokken stalen, die blijlt in het kader van de door Oos- tenrijk-Hongarije gestelde eischen en die Ser vië zal dwingen te doen wat het uit eigen be weging niet heeft willen doen. Maar als het niet gelukt den strijd binnen de plaatselijke grenzen te beperken, dan moge de hemel ons bijstaan, want dan is niet te zeggen, welken omvang de brand zal krijgen, dien de oorlogs lakkei zal doen ontvlammen. Of het daartoe zal komen, zal van Rusland afhangen en op Petersburg zijn dan ook aller oogen gevestigd. De Frankf. Ztg. schrijft, naar aanleiding van een uit Belgrado afkom stig, maar voorloopig niet bevestigd bericht, dat ook Rusland mobiliseert. „Voor Rusland staat zooveel op het spel, dat de beslissing hel niet gemakkelijk kan vallen. Er is geen twijfel aan, dat hot mot alle kracht niet alleen diplo matiek, maar ook militair zal ingrijpen als het meent dat tc kunnen wagen. Maar er zijn vele belemmeringen en bedenkingen, die hel tot voorzichtigheid moeten vermanen. De re organisatie van zijn leger heeft zeker groote vorderingen gemaakt, maai* bevoegde beoor deelaars betwijfelen ernstig, dat het leger zoo ten volle gereed is als dc minister van oorlog Soechomlinow eenigo maanden geleden ineen snoevend artikel van een Petersburgseh blad heeft beweerd. Daar komt bij het ernstige misgewas van dit jaar, dat waarschijnlijk een hongersnood in een uitgestrekt deel van het rijk ten gevolge zal hebben. Daar komt verder bij, dal ook de financiecle toestand van Rus land veel minder goed is dan nog voor een jaar, en voorts komt er nog hij de gisting in het binnenland., die slechts op eene gelegen heid wacht om de laatste revolutie krachtda dig voort te zetten en die in de arbciderson- lusten van de laatste weken zich zeer onaan genaam heeft doen voelen. 0,p de andere zijde staat intusschen het Slavische solidariteitsge voel en het Russische nationalisme, die in deze dagen tot geweldige golven zijn opgestuwd cd die men als factoren van de Russische poli tiek niet buiten rekening mag laten. Reeds eenmaal hebben zij de tegenstrevende Russi sche regeering in den oorlog tegen Turkije gedreven, en de tegenwoordige regeering is in den grond zwak en weinig ln staat weerstand te bieden aan ruik een opvlammen van natio nalistische stemmingen. Wanneer eventueel, hetgeen geheel in het bereik van de waar schijnlijkheid ligt, de geheele Balkan weder in brand mocht geraken, dan is het bijna ze ker, dat Rusland's regeering door de oorlogs zuchtige strooming wordt meegesleept, en dan volgt het verdere van zelf. Dan zal datgene komen, wal Bismarck altijd getracht heeft te vermijden: Europa ral van den Oeral lot de Pyreneeën en van Jutland Lol de zuidpunt Yan Sicilië in vlammen staan cn een oorlog zal ontstaan, zooals de wereld hem nog niet ge zien heeft.'* Het verschrikkelijke vooruitzicht, dat zich hiermee opent, geeft dc Frankf. Ztg. aanlei ding om, onder opmerking dat de tijd menig maal omkeeringen brengt, waaraan niemand heeft gedacht', te besluiten mot het uitspreken van de hoop, "dat deze brand tot zijn haard zal worden beperkt en-dal het niet betrokken Europa zal kunnen blusschen en lieelen, in plaats van zelf in den chaos te worden mee gesleept. Duiischland. B e r 1 ij n, 26 Juli. De keizer bevindt zich op de terugreis Yan zijne reis naar Noord- land. Waarschijnlijk keert hij terug in den loop van den dag van morgen. B erlij n, 26 J u li. De rijkskanselier, die in den laatsten tijd reeds meermalen in de week in Berlijn vertoefde, komt heden weder hier. Berlijn, 2 6 Juli. Naai* verluidt, zal de Fr arische minister-president hedeu aivond hier aankomen. Hij zal dadelijk naar Parijs ver der gaan. Hij doet de reis van Stockholm via Sassnitz. B e r 1 ij n, 2 5 Juli. Op initiatief van het sociaal-democratische partijbestuur ziillen Dinsdag avond in Groot-Berlijn talrijke volks vergaderingen plaats hebben. Het onderwerp van de besprekingen is: Weg met den oor- logl iii het Qosl-Elbisclie district Labiau-Wehlau dat tot dusver door een conservatief ver tegenwoordigd was, is tot lid van. den rijks dag gekozen de vrijzinnige burgemeester Wagner met 9072 legen 7650 stemmen. De vrijzinnigen zijn nu 46 leden sleik in den rijksdag. Müncheo, 25 J uli. Bij de algemeene be raadslagingen over de spoorwegbegrooling in de Kamer van afgevaardigden wees de minis ter van verkeer er op, dat de inkomsten van het spoorwegbestuur in aanzienlijke mate be- invloed zijn door den ohgunsligen economi- sohen toestand van de laatste jaren. Daarbij kwamen nog de aanhoudende moeieüjkheden in Oostenrijk. De minister ging met stemver heffing voort: Oostenrijk staat thans in een moeielijk tijdstip. Wij wenschen de bevrien de naburige monarchie toe, dat als het tot een oorlog komt in den strijd, die haar door monsterachtige gebeurtenissen is opgedron gen, zij dien gelukkig en zegevierend zal door staan. Frankrijk. P a r ij s, 2 5 Juli. Tengevolge van een in cident, dat gisteren is voorgekomen tusschen den president van het hof van assises Albanel en den raadsheer d'Agoury, bijzittend rechter, heeft Albanel zijne getuigen gezonden aan d'Agoury. Het incident wordt door de Figaro aldus verhaald: Daar het brieven-incidont zichtbaar eene wending kreeg in het voordeel van de civiele partij, kwam de president haastig tus schen beide en wilde de zitting schorsen. Het doel van zijne tusschenkomst was echter zoo zichtbaar, dat d'Agoury zich niet kon weer houden met te zeggen: „Gij onteert ons." Parijs, 25 Juli. President Albanel heelt geene getuigen gezonden aan den bijzittenden rechter d'Agoury. Hij heeft zich de stappen, die hij zal doen voorbehouden en heeft beslo ten de beslissing van den minister van justitie af te wachten. De intieme brieven, die de spil zijn waar om het geheele proces wegens den moord van Calmotte draait, want mevrouw Caillaux mo tiveert haren aanslag op Oalmette's leven uit sluitend met hare vrees voor de openbaarma king van deze brieven, dae de geheimen van haarr intiemste leven voor het groote publiek zouden brengen, zijn bij de processtukken ge legd ter kennisneming van het gerechtshof, do jury en de advocaten. Van twee der brieven heelt mr. Labori gedeelten voorgelezen, het geen mevrouw Caillaux zoo ontroerde, dat zij in zwijm viel. De zitting moest voor een uur worden geschorst om haar weer bij te bren gen. In de beide brieven zijn hef desbetuigin gen en politieke uitingen dooreen gemengd de tweede brief eindigt met dc woorden: „Ik bedek uw klein zoet lichaam met duizenden kussen.'' Daar de behandeling van de zaak Zater dag niert ten einde kon worden gebracht en de leden van de jury gedurende den Zondag vrij wilden zijn, zijn de beide eerste werk dagen van de week, die nu is begonnen, nog voor dit proces aangewezen. Het vonnis dus niet Yoor Dinsdagavond te verwachten. Tot het conflict tusschen den president van het hof Albanel en den bijzittenden rechter dJAuvricourt, dat rich niet in de openbare zitting, maar achter de coulissen heeft afge speeld, heeft aanleiding gegeven de houding van den voorzitter tegenover een der getui gen, den oud-minister Bamlhou, die zich ver diepte in de zaak-Rochotte en dJaarom ver zocht werd bij het onderwerp van het pro- ces te blijven. Barthou antwoordde hierop, dat hij van den president onpartijdigheid verwachtte en dat hij slechts gedwongen op deze zaak was ingegaan. Zweden* Stockholm, 2 5 Juli. President Poin- caré is heden morgen hier aangekomen. Hij werd door den koning, de prinsen en de hoogste burgerlijke en militaire autoriteiten ontvangen De koning en de president re den samen naar liet koninklijke slot. Italië. Triest, 25 Juli. Minister-president Veniizelos is gisteren avond, liier aangeko men. Hij had eene lange conferentie met den Griekscken gezant te Weenen. Heden avond reist hij naar Brussel. Oostenrijk-Hongarije. Ischl, 25 Juli De toestand van den keizer is, ondanks de opwinding van de laat ste dagen, goed. De keizer bleef ook heden in Ischl. Er zijn nog geene schikkingen gemaakt voor het vertrek van den monarch. Bij het familiediner, dat heden gegeven weid, had eene hijzonder hartelijke begroe ting plaats tusschen den keizer en hertogiu Victoria Louise van Rrunswijk. Ischl, 26 Juli. De keizer was gedu rende den gcheelcn dag met inspanning werkzaam. Ilij voelt zich volkomen wel. Des avonds kwam het in den schouwburg tot geestdriftige betoogingen voor keizer Frans Jozef, voor keizer Wilhelm en voor de ver bonden rijken. Oostenrijk en Servië. Weenen, 25 Juli. De bijzondere cor respondent vain <Dc Nouc Freic Presse te Bel grado beriohjt, <iat de vrede als verzekerd kan worden, beschouwd. Servië ziil de Oos- tonnijksohe note volledig 'aannemen. WeciiKO, 25 Juli. Kort voor zes uur s a'voaxlk werd koL amtwoord van de Servi sche negeraring op dc nota van OosLcnrijk- Hongamije overhandigd. Het antwoord wordt niet als bevredigend beschouwd. Dc Oosten rijkse] ie gezant hoeft met hert personeel van hut gezantschap Belgrado verlaten. Belgrado, 25 Juli. De Servische rc- goering had reeds om drie uur 's namiddags de mobilisatie vam hot geheele leger bevolen. Het hof en d)c regooiimg,alsmede de troe pen, ontruimen Belgrado. De zetel van dc regeariikg zal maar Kragoejewacs verlegd wordien. ischJi, 25 Juli. Graaf Berclilhld kwam kort voor vier uur hier aam. Hij werd door de talrijke menigte met luid gejuich begroot. De minister van oorlog kwam met denzclf- den trdin aan. Graz, 25 Juli. De chef van den Ser- vischen genjenailen slof, generaal Poetnik, die sedert ©enige weken met zijaic dochter voor cone kuur in Gloicheiiberg (Stiermarken) ver loofde, is heden namiddag vertrokken naar het zuiden Weenen, 2 5 Juli. Naar verluid!, is stodhts cm gadeel Lelijke mobilisatie ix-vo- len. Er rijn ecme reeks maatregelen genomen op het gebied van hot himnenJandseli he- stuur. Aan djen opperbevelhebber van kl© strijdmacht iln Bosnië, Herzegowina en Pal- mailde rijn do bevoegdheden van het poli-, tiekte bestuur op,gedragjein Verder is bepaald ■die opheffing vam de grondwettige bepalin gen ©ver die persoonlijke vrijheid, hef recht van vergadering, j1C| briefgeheim ran de pers vrijheid, de schorsing van de rechtbank-en van gezworenen, de beperking van hel pas wezen,. 'Bjuütgors woerden wegens pfrafbane Jiande- lingen tegen hot leger aan dc militair© rechtsspraak onderworpen. Een gedeeltelijk verbod van iln-, uil- en doorvoer is uitge vaardigd. Vender is de wol op do coriogs- prestiatiën van kracht verklaard. De landda gen en de rijksraad rijn gesloten. Een communiqué merkt hierbij op: .'VI zul len deze maatregelen in menig opzicht van lin grijpend cn invloed zïj'üi op Jiet normal© burgerlijke leven, toch mag met het oog op het ernstige uur met zekerheid verwacht worden, dat dc zware verantwoordelijkheid, dtie tot dezen stap moest doen besluiten, door alle bewoners van het gemeenschappelijke vaderland wordt begrepen. Roman uit het Zweedsch door A. M. VAN DER LINDEN-VAN EDEN. Zij staat op. Ik sta ook op. Ja, ik durf haar »vel in de oogen zien. Zij kijkt mij aan alsof zij mij ontsluierd voor zich ziet staan. Nu schuift zij haar stoel onder tafel en gaat naar haai* kamer. Zonder verder één woord. Zij begrijpt me en behoeft verder niets te weten. Van iemand die openlijk bekent dat zij van plezier houdt en graag mot heeren praat, eai die na drie maanden van vlijtig kerkgaan nog geen christin is geworden, verwacht zij geen heil meer. Zal ik mijn koffer pakken en heengaan'? Zal ik die zware betrekking als kinderjuf frouw bij zes kinderen, met de verplichting om aan tafel te dienen, aannemen? I)ie kan ik krijgen, maar tante Ida vond dat ik eerst nog eens naar iets beters uit zou zien. Goed, ofschoon zij het beter vindt dat ik de betrekking niet aanneem, zal ik het toch maar doen Weg met hoed en mantel. Het zal prettig zijn om het te zeggen. Het brandt mij op de long. De deur naar de keuken staat op een kier en ik hoor Edia daar binnen. Ik za± haar blij maken met mijn nieuwtje. •Nut Edia, nu zal je gauw Van mij bevrijd zijn. Ik heb de betrekking met de zes kinde ren aangenomen." Zij kijkt zoo vroolijk alsof ik haar een cadeautje gaf. „Ja, ik begrijp heel goed dat het je ver veelt om langer te wachten. Van baric geluk, lieve juffrouw EUy!" Ten minste één mensah, die ik gelukkig maak. Nu de volgende Misschien verlangt tante Ida ook wel om mij kwijt te zijn, ofschoon zij het nooit liet blijken. Zij is in de zaal en maakt de bladeren van de groote Drucena schoon. Een knikje en een ,,goecLen middag" cn weer zwijgen als het graf. Ik zou haar nu even vrijuit mijn nieuws willen vertellen als aan Edia, maar zij ziet er zoo zwak en vermoeid uit, zooals zij daar slaat met haar armen in de hoogte, da<t ik het niet kan zeggen. Niet dat het haar zooveel zal kunnen schelen wat er van mij wordt, maar oude menschen schrik ken zoo licht als zij onverwacht iets hooren, „Tante Ida, mag ik u helpen mot het schoon maken van de plant?" „Ja graag, ik hen wat vermoeid." Wat zegt zij dat vriendelijk. Zij schijnt nu zaohter over mij te denken. Hoe zou dat komen? Ik wasth het eene blad na het andere, en nog heb ik het haar niet gezegd. En zij zit in elkaar gedoken en kijkt er naar Het is zoo ongewoon haar te zien zitten met ledige handen. Misschien lijkt zij mij daarom zoo zwak en vermoeid. Ik moet mij bukken om bij de onderste bladeren te komen. En lichte druk op mijn arm. Wat wil zij? Haar oogen zim zoo groot en helder. „EUy Je vindt me zeker heel streng eu liard niet waar?" Zij heeft iets over zich wat mij ontroert. Ik weet niet wat het is, maar mijn oogen vullen zich met tranen. Ik gevoel mij zoo be rouwvol. „O, tante Ida, u is meestal zoo heel goed." „Neon, ik oordeel te hard en er is immers gezegd: Oordeelt niet Hare magere hand güjdt zachtjes over de mijne. Wij zitten zwijgend cn vragen elkaar, zonder een woord te zeggen, vergiffenis. „Wil je nog wal wachten, EUy, met een betrekking tc zoeken? Het kon zijn dal ik je noodig had." In haar loon Ugt iets ernstigs, ofschoon zij spreekt met een lachje op de lippen. Nu kan ik haar niet zeggen wat ik gedaan heb, het komt mij zoo ondankbaar en slecht voor. „Als ik tot nut kan zijn jjlk héb mijn neef, Ford, beloofd om naar een dokter te gaan voor mijn nierlijden. Toen ik er den laatsten keer was, was er sprake van een operatie „Een operatiet O, tante Ida...." „Ja, het is niet gezegd dat het er van komen zal, maar wanneer het mocht gebeuren, zou het goed voor mij zijn iemand om mij heen te hebben; Edia heeft daar geen lijd voor. Zij wil mij bij zich houden. Dan ben ik haar loeh niet onverschiUig. Wat ben ik blij dat ik haar niet gezegd heb wat ik vandaag heb gedaan. De tranen rollen mij over de wangen. Zij heeft mij Uefgekregen, tante Ida. Nu dadelijk naar Edia, voordat zij mij ver raadt. Daar staat zij bij het fornuis. „Edia, je moet er niet over spreken dat ik d-V betrekking heb aangenomen. Ik ga bet straks afzeggen. Het kan zijn dat taille Ida mij noodig heelt. Je weet misschien dat rij Een beweging "san haar hoofd moet een „natuurlijk, ja" voorsteUen. Maar haar ge zicht staat vijandig. Haar onwil over mijn verovering is stellig grooter dan haar be koinmering over haar meesteres. Pas liet ik haar de toekomst heel licht zien ,nu werp ik er weer mijn schaduw over- Zij vindt zeker dat aannemen en weer afzeggen van mij schandelijk Eindelijk, eindelijk komen zij mei den brancard. Zij is natuurlijk nog niet bijgekomen. On mogelijk om haar gezicht te zien. En ik weet niet of ik het zou willen. Hel was reeds een moer dan hartverscheurend gezicht, toen zij naar beneden gedragen werd. Ik zal haar blik nooit vergeten, zoo gelaten en moedig en tegelijk ais een stil afscheid. Zij gaan door de gang, voorbij de familie. Mevrouw Wennerstrand loopt er snel «echter, zij wil zeker de zuster spreken. O, ik moet ook wat hoorent Als ik maar kan opvangen wat de zuster zegt. Wat antwoordt zij kort, zij heeft zeker haast. Nu speelt er even een lachje om haar lippen; mevrouw Wennerstrand ziet er ver ruimd uit. Goddank" Dan is or toch geen le vensgevaar 1 Nu vertelt Mevrouw Wenner strand aan de anderen wat zij gehoord heeft. Ik ben niet instaat om naai- hen toe te gaan. Daar komt kandidaat Wange. Hij is achter gebleven en heeft zeker met den dokter ge sproken om er iets meer van te hooren. Hij kijkt heel ernstig. De familie omringt hem; ik moet erbij riim Ook hij heeft een lach om de Uppen. „Ja, hel is goed afgeloopen. Dc operatie is uitstekend gelukt, oischoon ze moeilijk eu van langen duur was. En de dokter koestert de beste hoop." Wat drukken zij zijn handen, hun gezichten helderen op. Zij is behouden, tante Ida. Nu nemen zij afscheid. Hij wil dat zij zul len gaan. Het dient nergens loe om langer te blijven. Zij welen nu alles wat er voor loopig te weten valt. En zij mogen toch niet bij de zieke komen. Zij ligt nog in een halven sluimer en hel zal nog wel eenigen tijd duren voordat er bezoek kan worden toegelaten. Hij gaal met hen mee door de gang, maar hij komt zeker Jjauw terug. Tante Ida heeft hem doen beloven dat hij bij haar zal zijn als zij bijkomt, en verder zooveel als hij kam Hij is om haai' hierheen gekomen. Hij is kaar lieveling, ik geloof liet liefste wat zij op aar de heelt. En mij wil zij ook bij zich hebben. Zij zei, wist dat ik zoo stil als een muis hij haar zou zitten. En dal zul ik ook doen, maar tegelijk op haar passen en zorgen altijd b:: dc hand te zijn. Daar is hij weer. Hij komt naar mij toe. Maar zijn gezicht staat anders dan straks. Hij fronst zijn wenkbrauwen. ,Het zal het (beste zijn dat u wat gaat rus ten, juffrouw Nerbeck. U zult uw krachten van nacht noodig hébben, wanneer tante Ida wil dait u bij haar blijft." De hoopvolle toon en de vroolijke stem zijn weg. Waren zij slechts aangenomen vooi de familie? Hij ziet er uit alsof hij zich ni© Langer kan beheerscliem Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1