DE EEMLAN DER". Vrijdag 31 Juli 1914. BUITENLAND. r" N° 27 I3a# «Jaargang. DOfdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF fit Co, ABONNEMENTSPRIJS: .fiér 9 maanden voor Amersfoort f l.OO* - PRIJS DER ADVERTENTIËN: Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.II). Afzonderfyke nummers - 0.05. X PÖze Courant veraohüut dagelijks, behalve op Zon- en - Feestdagen. A,dvertenti8n gelieve men liefst vóór 11 uur, familia ir advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. *-■ Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling, pw;; Groote letters naar plaatsruimto. ?vV.v« Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen v. tot het herhaald adverteeron in dit Blad, bij abonnement. Eene ciroulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bureau» UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Brengen ter algemeene kennis, dat op heden Wj hen van Gedeputeerde Staten dezer provin- de in afschrift is ingekomen een verzoekschrift van Everardus Antonius Coster, von beroep V>gemeiuhouder en houder van een verlof tot den verkoop van alcoholhoudende dranken, an dere dan sterken drank, wonende alhier, om ver gunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop, uitsiu.tend aan logeergasten, in de beneden- voor-localiteit van het perceel Stationsstraat no. 29 te Amersfoort dat een ieder binnen twee weken na dagtee- kening dezer schriftelijk bezwaren bij hen kan indienen tegen het verleenen der vergunning. Amersfoort, den 28. Juli 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, V R. VERNSTPA. v. RANDWIJCK. Politiek Overzicht. De Russische mobilisatie. In dagen van spanning, zooals wij Ihaus be leven, is de menschel ij ke geest tot overdrijving geneigd. Men vindt daarvan het bewijs in de lal rijke berichten, die den toestand nog ern- ,iigêr voorstellen dan hij in werkelijkheid is. Maar ook zonder dat men overdrijft, is de toestand ernstig genoeg. De nachtelijke bijeen komst van den Franschen ministerraad blijkt ecne vrucht van overspannen verbeelding ge weest te zijn; maar het besluit van den raad om iederen dag te vergaderen in het Eiysée, tee kent voldoende den toestand. En wanneer de eerst© minister van Engeland in het lagerhuis verklaart, dat de toestand buitengewoon ern stig is, dan begrijpt men eigenlijk niet wal alarmisten daaraan nog zouden kunnen toe voegen. Wanneer de goede wil om bij te drag'en lot voorkoming van een Europeeschen oorlog, le gen welks onafzienbare gevolgen men met recht opziet, alleen voldoende was om ons door de tegenwoordige krisis heen te bren gen, dan behoefde men voor den vrede niet al te bezorgd le zijn. In Londen, in Berlijn, in Parijs, in Rome wil men niets liever dan den vrede bewaren; de stemming is daar aan we. om te doen wal men kan lol localisccïang den oorlog. Oostenrijk verlangt niets lie- dan dat men het met rust laai om zijne kening met Servië te kunnen uitvoeren, en is gaarne bereid» te verzekeren, dat hel h daartoe wil bepalen en er niet aan denkt Servies zelfstandig beslaan le vernietigen of lui gebied te ontnemen. Maar wanneer men de oogen richt naar Pe- burg, dan stuit men op raadselen, die aan- mg geven lol groot wantrouwen en stij- k -'e ongerustheid. Rusland's niarinebestuur ant maatregelen om den toegang naar de Russische havens af te sluiten. Rusland's le gei bestuur brengt de Russische landmacht op oorlogsvoct. In liet zuiden en zuidwesten van Rusland is cene mobilisatie bevolen. Deze mo bilisatie omvat, volgens de nadere berichten, de militaire districten Kiew, Odessa, Moskou On Kazan; zij omvat dus nog heelwat meer dan hel zuiden en zuidwesten. (.Onder de tele grammen van heden vindt men alweer nieuwe Mobilisatie-maatregelen vermeld.) In ieder van die districten slaan vier legerkorpsen op vrc- dessterkle. Door de mobilisatie worden 16 legerkorpsen op de sterkte van 52 legerkorp sen gebracht. Deze toerustingen zijn aLs maat regelen tot bescherming van Servië alleen nlcl noodig en niet te verklaren. Wat word! ér dan mee bedoeld? Dal is de vraag, die overal bezorgdheid ivekt. an geene andere zijde dan van Rut land dreigt hel gevaar der uitbreiding van hel Qostenrijksch-Scrvisdhe conflict tot een we- reldstrijd. Er is niet aan le twijfelen, dat Duitschland en Italië, Engeland en niet min der Frankrijk met den ernsligen wenseh be zield zijn om lijdelijke locschouwers le blij ven van den strijd lusschen Oostenrijk en Ser vië. De houding van do Russische diplomatie i» nu wel niet zoo, dat men haar kan belich ten van de bepaalde bedoeling van een vrede breuk. Maar toch moet er een sterk wantrou wen opkomen, wanneer er steeds nieuwe be richten komen over militaire toebereidselen. Eene-gedeeltelijke mobilisatie is do eerste stap tol dc volledige militair© toerusting. En men vraagt zich af wat daaruit zal voorkomen. Uit Berlijn wordt hierover aan do Frankf. Zlg. geschreven: ,'"„In deze Russische toerustingen met voor lopig niet aangegeven doel berust de grootc <^pist van het gevaar van den tegenwroordigen toestand, niet alleen omdat zij wijzen op het voornemen tot een oorlog, maar omdat om tjèkende militair-politieke redenen de mo gendheden, die dezo Russische toerustingen ten slotte als eene bedreiging moeten beschou wen, in het belang van het eigen zelfbehoud j>p den duur ze niet werkeloos kunnen aan- tón. Men behoeft volstrekt aiet de hoop prijs W geven, dat dit gevaar nog zal worden uit dén weg geruimd, maar het moet spoedig ge beuren. De tijd dringt. Wij gclooven, dat de staatslieden wie het aangaat, aan het werk zijn en niet zij alleen, maar, zooals nu offi cieus is bekend gemaakt, ook dc Duitsche kei zer en de czaar persoonlijk. Zij hebben tele grammen gewisseld, die elkaar gekruist neb ben, en al is ook de inihoud van deze tele grammen niet bekend, het kan toch niet aan twijfel onderhevig zijn, dat men te doen heeft met eene gedachtenwisseling van de beide be vriende monarchen over den kern van den tegenwoordigen toestand en dat de beide kei zers, die niet voor het eerst met elkaar spre ken over de betrekkingen van hunne landen en over oorlog en vrede, nu hun best doen het gevaar uit den weg te ruimen, dat den vrede van Europa dreigt. Wie zou niet het beste succes toewenschen aan deze laatste po- gingl" Uit de hierachter opgenomen telegrammen blijkt, dat de Duitsche regecring het initiatief heeft genomen om de benauwende onzekerheid over Rusland's oogmerken inet zijne mobili satie weg te nemen. Die pogingen hebben aan vankelijk eene goede uitwerking gehad; er is ontspanning ingetreden, waarvan de uit Pa rijs gemelde verklaringen van de Fransclie ministers Malvy cn Augagneur ons het ver blijdende bericht brengt. Maar die onlspan ning is alleen een gevolg van het uitzicht, dat is geopend, dat men zekerheid zal krijgen over 't geen Rusland wil. Voor eene blijvende ont spanning is heelwat anders noodig. De oorlog. Ischl, 30 Juli. De keizer is lieden mor gen om acht uur naai* .Weenen vertrokken, Tegelijk is aartshertog Karei Frans Jozef daar heen teruggekeerd. W e e n n, 3 0 J u 1 i. Bij keizerlijk besluit is de plaatsvervangende beschermheer van het Roode Kruis aartshertog Frans Sal vat or be noemd tot inspecteur-generaal van de vrij willige ziekenverpleging. Aartshertogin Maria Tlieresia verzocht den keizer om vergunning bij het Rhode Kruis als pleegzuster te dienen. Weenen, 30 Juli. Niet alleen in Wee- ncn maar ook in de provinciale hoofdsteden bereikten de vaderlandslievende betoogingen heden hun toppunt. Overal wordt geroepen Leve de Keizer! Leve het leger 1 en gemani festeerd ten gunste van het leger. Niscli, 3 0 Juli. Het Servische pers bureau bericht, dat de burgerlijke en militaire overheid van Qoslenrijk-IIoiigarije den 26en op Servische schepen heeft laten vuren. Vier schepen vielen in handen van de Oostenrij kers, een vijfde werd bij Orchawa door een Ooslenrijksclie rivierkanonneerboot aangehou den. Den volgen-den morgen werden twee Ser vische schepen, die zonder bedekking der Servische troepen opgesteld waren, bescho ten. De schade is aanzienlijk, maar er gingen geeno mcnsehenlevcns verloren. De correspondent van de Vossische Ztg. bericht, dat gisteren kort na middernacht de vijandelijkheden langs dc Donau-oevcr zijn begonnen. Een Ooslenrijksch-Hoaigaairsche patrouilleboot naderde op de Save den Ser- vischen oever om met zoeklichten den oever te beschijnen. De boot werd door de Serviërs beschoten, waarna het vuur door de Oos tenrijkers op het kleine Donau-eiland, dicht bij den mond van de Save aan den linker Donau-oever tegenover de citadel van Bel grado, beantwoord werd. Ook kanonnen namen deel aan den strijd. Ook in de nabij heid van de groole over de Save naar Bel grado voerende spoorwegbrug, ontwikkelde zich een gevecht, waarin ook de Donau-mo- nitors ingrepen. Nisch, 30 Juli. Het Petcrsburgsche Te- legraafagentschap meldt, dat bij Kiezniszy en Smederova arlillerie-gevechten begonnen zijn. Met de vernieling van de spoorwegbrug van Scmiin naar Belgrado zijn de vijandelijk heden officieel begonnen. Volgens een be richt van de te Budapest verschijnende Az Est werden Dinsdagavond van den Servdschen oever O os ten rijksche sleepers beschoten, waarop twee momtors de citadel van Belgra do bombardeerden. Om half twee in den nacht hebben de Serven daarop het bruggehooftl aan Servische zijde in de lucht laten vliegen. De brug is tot aan den eersten pijler in de Save gevallen. De vernieling is niet volkomen geluflül. Treinen zullen wel is waai* de brug niet kunnen passeeren, maar troepen, die zijn afgezeten, kunnen, dat wel. Zoo wordt althans van Ooslenrijksclie zijde bericht; een bericht uit Nisch meldt, dat het verkeer geheel ver broken is. Om vier uur werd de beschieting van de citadel van Belgrado vait Semlin en van de monitors uil hervat. De gebouwen van de citadel stonden spoedig in vlammen. Over hel lot van de stad zijn de berichten weer tegen strijdig. Van Ooslenrijksohe zijde wordt be- weerdL dat de stad: ongedeerd bleef; de Van Servische ziide afkomstige berichten houden deelen van de stad zijn gevallen, twee gra naten in het lyceum, een shrapnell in het Grand Hotel. De Fransch-Servische banik en vele andere gebouwen zijn beschadigd. Van Servische zijde werd het vuur slechts zwak beantwoord, zonder schade aan te richten, hetgeen niet behoeft te verwonderen, want de Servische troepen hadden vroeger reeds grootendeels Belgradb onflinAmicL De Serven hebben, zooals overeenstem mend van verschillende zijden wordt be licht, de Donau-dinie slechts met zwak ke krachten bezet, hoofdzakelijk uit land storm bestaande, die zich bij de nade ring van den vijnnd wel zullen terug trekken. De hoofdmacht wordt bijeenge trokken in de streek Kragocjewacs—Ivroese- wacs aran de Morawa, omstreeks 100 K.M. ten zuiden van Belgrado. Daarheen zijn ook met den spoorweg de tot dusver in Servisdh- Macedonie aanwezige troepen gedirigeerd. Een tweede strijdmacht verzamelt zich bij Valjovo en Oezice aan de Bosnische grens. De vernielde spoorwegbrug bij Belgrado is de eenige in de golieele streek aanwezige brug, die het in Servië binnentrekkende leger met het moederland verbindft. Wanneer de herstelling van deze brug te veel tijd vordert, dan kan daarnaast een noodbrug geslagen wordenmaar toitda/t die .gereed .is, moet alles wat de brug zou moeten passeeren, met boo ten over dc rivier gebracht worden. Weenen, 30 Juli. Zooals met het oog op den toestand: te verwachten was blijven de krijgsbedrijven tot nu toe beperkt lot on beduidende schermutselingen lusschen de pa trouilles langs de grens en den rivieroever noemenswaardige verliezen worden hierbij niet geleden. Een eenigszsms ernstiger karak ter droeg slechts het gevecht bij de Seinlin- brug in den nacht van Dinsdiag op Woens dag. De Servische pogingen om het vernielings werk te voltooien werden door de Oosten: rijksche voorposten verijdeld. Bij Progrow aan de Save mislukte een poging van 60 man Servische ongeregelde troepen om de rivier over te trekken, dank zij de waakzaamheid der Ooslenrijksclie voorposten. Het .gelukte aan de Oostenrijksche artillerie, welke tegen over Gradisle in stelling «gekomen was, twee Servische stoomschepen, welke uitgerust wer den, onder vuur te nemen en te vernietigen. Berlijn, 3 0 Juli. De Berliner Zeilung am Mifilag meldt, d!at het bij Belgrado gele gen Servische militaire kamp sedert midder nacht van Branicka uit beschoten wordt. Hon- gaarscheai sleepbooten werden hedenmorgen Yroeg van den Servischeu oever hevig be schoten, waaruit blijkt idat de vesting Bel grado niet verlaten is, maar goed verdedigd wordt. Berlijn, 30 Juli. üe inneming van Bel grado wordt niet bevestigd. Belgrado, 30 Juli. De Westnik be richt: De Oostenrijkers openden gisterennacht om elf uur met eene sterke kauonnade een tweeden aanval op Belgrado. Het gt-sehulvuur uit de monitors cn dc stellingen .u Scuilin duurde tol twee uur in den morgen. Eenige gebouwen in de stad werden beschadigd. De Servische kanonnen gaven sleohts zelden ant woord. Een Oosten rijksche kanonneerboot werd zwaar beschaaigd. Eeue poging van d Oostenrijkers om over oe rivier ie gaan, weid door een sterk infanterie- en raachincgewcer- vuur krachlig afgewezen. Het geweervuur duurde tot vier uur in den morgen. Aan Ser vische zijde worden ge-one verliezen geleden. Eene herhaling van den aanval werd lieden middag verwacht. Langs de Save en dc Donuu werden de Oostenrijkers overal afgewezen. Volgens de berichten zijn de Oostenrijkers voornemen heden Belgrado le bombardeeren. W e e n e n, 31 Juli. De bcvciligingslinic van de Oostenrijkers aan de Drina is onder kleine gevechten vooruilgeschtAen tot aan den hoofdarin van de rivier. Aan Ooslenrijksclie zijde werd één man gedood, aan Servische zijde tien. Servische benden trachtten vruchte loos Rjelina te verontrusten Weenen, 3 0 J u 1 i. De Südslavische Kor- respondenz bericht uit Saloniki: Zondag kwam liier een Servisch officier aan met zijne vrouw, die in het hotel opgaf te hectcn majoor Bojakövics. Door personen, die den Servisehen officier van vroeger ken den, werd op onbetwijfelbare wijze vastge steld, dat de zoogenaamde majoor Bojakovics identiek was met majoor Vojo Tankovics, wiens dadelijke gevangenneming de Oosten- rijksche nota van Servië eischt en ten aan zien van wien de Servische regecring in haai* antwoord nota verkaarde, dat zij nog in den avond van den dag waarop de nota haar werd ter hand gesteld, de gevangenneming heeft toegezegd. Budapest,30 Juli. Dc Pester Lloyd be richt uit Weenen: In welingelichte kringen noemt men het onjuist, dat tusschcn Weenen en Petersburg onderhandelingen plaats vin den op den grondslag, dat Rusland onzijdig heid zal in acht nemen, waartegenover de monarchie aan Rusland het recht toekent om na hel einde van den oorlog met Servië posi tie te nemen tegenover de uitkomsten. Weenen, 30 Juli. De Neue Freie Presie heeft uit welingelichte kringen over de conle- reuliên tussehen den Ooslenrijkscken ambas sadeur te Petersburg en den Russischen mi nister van buitenlandsche zaken de volgende mededeeling ontvangen: Het is juist, dat graaf Szapary met Ssazonow in de laatste dagen conferentiën hoeft gehouden, die iu den bes ten vorm verliepen. liet is mogelijk, dat bij deze. gelegenheid ook de kwestie in bespre king kwam, dat wij geen veroveringsoorlog voeren. Daar liet hierbij eene gedachtenwisse ling betrof, is het niet tot eenige afspraak ge komen. St. Petersburg, 30 Juli. Hedenavond is een keizerlijke ukase verschenen, waarbij de mobilisatie zeer sterk wordt uitgebreid en artsen, paarden en wagens worden opgeroe pen. Parijs, 3 0 Juli. De Temps bericht, dat in den loop van den nacht een officieel tele gram uit St. Petersburg hier aankwam, mel dende, dat Duitschland Rusland had laten we ten, dat het mobiliseeren zou, indien Rusland voortging met zijne gedeeltelijke mobilisatie. Bij ontvangst van dit bericht werd op hel Eiysée een nieuwe conventie gehouden. Sasonow antwoordde Duitschland, dat de mobilisatie niet geslaakt kon worden. St. Petersburg, 30 Juli. Een ukase van den Czaar roept onder de wapenen: I. de reservisten van 23 gouvernementen en van 71 districten in 14 andere gouvernementen; 2. Cen deel reservisten van 9 districten in 4 gou vernementen en I Finsch gouvernement; 3. de met verlof zij'nde kozakken in hel Don-gebied, Koeban, Terek, Astrakan, Orenberg en Oeral; 4. een evenredig aantal reserve-officieren, artsen, paarden en wagens, B e r 1 ij n, 3 0 Juli. Reuter verneemt uit de meest betrouwbare bron, dat gisteren door Duitschland in Petersburg is gevraagd vva het doel is van de Russische mobilisatie. De vraag strekte om inlichting le bekotmen; 1. wat de mobilisatie bedoelde; 2. of zij tegen Oostenrijk gericht is; 3. of Rusland bereid is de mobilisatie te staken. Berlijn, 3 0 Juli. Hedenavond werd van offieieede zijde dc volgende verklaring bekend gemaakt „Wanneer het bericht omtrent de keizer lijke Russische ukase betreffende de mobili satie bevestigd wordt, dan zijn de Russische militaire maatregelen van dien aard, dat ze onvermijdelijk tegenmaatregelen van Duitsch land ten gevolge moeten hebben. De ukase is een uitdaging, welke te ernslige'r werken moet, omdat ze uitgevaardigd wordt op een oogenblik, waarop dc Difilsohe diplomatie in St.-Petarsbur.g in bot bijzonder erkzaam is een vreedzame oplossing mogelijk te maken. De verantwoordelijkheid voor de verslechte ring van den toestand want die i s slech ter geworden draagt Rusland. Door mobi lisatie van Duii'Jschland zou hot oorlogsge vaar uiterst groot worden, hoewel hot denk baar is dat ook dan nog iels beproefd zou kunnen worden om het ergste te vermijden.'' B e r 1 ij n, 30 Juli. Dc volgende verkla ring werd heden van regeeringswoge aan de vertegenwoordigers van Reuters bureau ge daan I De toestand is heden minder gunstig dan gisteren in plaats van beter, zooals hij had kunnen zijn. De Russische mobilisatie heeft den vredesarbedd van de Europeesclie diplomalen bcmoeielijkt. Er kan nog niet ge zegd worden, dal dezen arbeid is gestaakt. Wanneer echter op zulk een oogenblik het gordijn opgaat en de omvangrijke militaire toebereidselen van Rusland worden ont sluierd, dan moet worden aangenomen, dat Rusland bepaalde bedoelingen koestert, voor al omdat Oostenrijk geen man over de grens heeft gezonden en Rusland noch door Oos tenrijk, noch door Duit sclil and wordt be dreigd. Wij weten, dat ook Frankrijk in alle stille militaire toebereidselen maakt. Het tracht ze te verbergen; zij zijn echter tooh merkbaar. Duitschland heeft nog niet tot de mobilisatie besloten. Hel is echter de vraag hoe lang wij werkeloos kunnen blijven met het oog op dc militaire werkzaamheid van onze buren. K a a p s I a d, 3 O J u 1 i. De Duitsche kanon neerboot Eber, welke in een dok tc kaapstad herstellingen onderging, is oogenblikkelijk in zee gegaan. In gewone omstandigheden zou de boot Kaapstad niet voor 12 Augustus ver laten hebben. B e r 1 ij n, 3 0 J u 1 i. Er loopen allerlei ge- uchten over mobilisatie, waartoe reeds be sloten zou zijn. Ze veroorzaken groote op winding. Op de beurs deed het gerucht de ronde, dat het eerste legerkorps te Konings berg reeds gemobiliseerd zou zijn. Reuter verneemt naar aanleiding hiervan, dat der gelijke geruchten onjuist zijn. In de confe rentie van gisteren, te Potsdam gehouden, werd niet tot mobilisatie besloten. De mili taire conferenties duren echter voort. Van morgen was er een conferentie bij den Rijks kanselier, waaraan behalve deze, de chef van den gcneralen staf, Mollke, de minister van Oorlog, von Falkenliayn, de inspecteur-gene raal van de vloot prins Heinrich van Pruisen, en andere ministers en prinsen deelnamen. De met verlof zijnde officieren hebben be richt gekregen, dat zij moeien terugkceren Berlijn, 3 0 Juli. De liccrschcndc po litieke spanning was heden aan het Berlijn-] sche straatleven duidelijk merkbaar. Voor hot palcis van den Rijkskanselier verzamel de zich 's middags, gedurende de zitting van den ministerraad, een groote menschenmc- nigto welke dc ministers, die het paleis ver lieten, kalm cn eerbiedig groette. Op de beurs liep het gerucht, dat het le- erkorps van Koningsbergen gemobiliseerd was; maar er werd geen waarde aan ge hecht Ook Unler den Linden verzamelde zich een groote mcnschenmenigte. Men hac echter veel vertrouwen in de verdere ont wikkeling van dc gebeurtenissen. Berlijn, 30 Juli. Het bericht van een avondblad, hetwelk meldde dal dc Keizer mu bilisalie van het eerste, vierde en zeventien de legerkorps bevolen had, is ook onjuist. Berlijn, 30 Juli. Een groot aantal bla (kjh is door de politie in beslag genomen. Dc Deutsche Tagcszeitung béval het bericht van een ultimatum dat Duitschland aan Rusland zou hebben gesteld met een termijn van 24 uren. Darmstadt, 30 Juli. Tegenover an ders luidende geruchten wordt medegedeeld, dat dc groothertog van Hessen zich le Wolfs, gar ten bevindt, en niet vertrokken is. B c r 1 ij n, 3 0 J u l i. Het bericht van buiten- landsoke bladen, dat morgen in Duitschland de molbilis-alie zal geschieden en dat prins Heinrioh naar Petersburg zal reizen, is, naar wij vernemen, volkomen onjuist. B e r 1 ij n, 3 1 J u l i. De Vorwarls schrijft heden in haar hoofdartikel o.a.Hoezeer wij onverbloemd tegenstanders van de monarchie ten allen lijfde zijn geweest en zullen zijn en wélk een verhitte renden srtrijd zij dikwijls moeten voeren legen den temperamentvolle© drager van den kroon, wij moeten onomwon den erkennen, wat wij heden niet voor dc eerste maal doen, dat Wilhelm II zich door zijn houding inzonderheid in het laatste jaar als een oprechten vriend van den volken- vrede hoeft doen 'kennen. B e r 1 ij n, 31 J u 1 i. Naar wij vernemen zal de bondsraad heden voormiddag o.a. ook ecu besluit nemen over het uitvaardigen van een verbod van uitvoer ovor graan, meel en voe dingsmiddelen, alsmede voor dieren en dier lijke producten. Aanleiding lot dozen maatregel geen de he- richten an talrijke handelsvcriogenwoordi- ginigen, dat ten gevolge van den tegenwoordi gen polrlickcn en economóschen t-.stand bui tengewoon groole hoeveelheden Duilsch graan cn meel naar het buitenland gaan. Ver bodsbepalingen van dengelij'ken aard zijn on der soortgelijke omstandigheden ook vroeger uitgevaardigd. Parijs, 30 Juli Tot vijf uur was de indlrnk in de wandelgangen van het palcis Bourbon bepaald ongunstig. Sedert is er eene merkbare onnkeering gekomen bij dc lijding dat er thans directe besprekingen zijn aan geknoopt lusschen Berlijn en Petersburg. Dc minister van binucnlandschc zaken verklaar de openlijk, dat dc toestand beter was dan men beweerde en dat er reden was het oogen blik te vooizien, waarop de besprekingen dc richting zouden aannemen naar eene gun stige oplossing, llij voegde er bij: Wij heb ben van dc zijde van Duitschland berichten ontvangen, die wij niet durfden hopen. Dc minister Augagneur bevestigde de ver klaringen van rijn ambtgenoot Malvy. P a r ij s, 3 0 Juli. Dc Duitsche ambassade spreekt de geruchten legen, volgens welke in Duitschland lol eene gedeeltelijke mobilisatie r.ou zijn overgegaan. Parijs, 3 0 Juli. Eene nota van Havas spreekt tegen, dat de reservisien bevel hebben ontvangen, zich naar hun korps te begeven. De eenige maatregelen, die genomen zijn, wa len de terugroeping van verlofhouders van sommige korpsen en het terugkceren naai Jiunne garnizoenen van de troepen, die er te ver van verwijderd waren. Het is duidelijk^ dal deze handelingen een zuiver defensief ka rakter hebben en genomen worden ten einde legen elke gebeurlijkheid gewapend te zijn. l>c nota voegt hieraan toe: Men moet zelfs con- stateeren, dat de Duitsche voorzorgen, of schoon zij eerder een defensief karakter schij nen te hebben, van veel verdere strekking zijn geweest dan dc onze. Zoo heerscht eene groole werkzaamheid in Metz en in dc daaraan gren zende streek. Eene strenge bewaking wordt toegepast op alle punten, waar de spoor- of andere gemeenschapswegen doordringen op hel belendende gebied. Daaruit vloeiden troc- panbewegingen voort, die ongerustheid ver wekten in de bevolking aan beide zijden van de grens. Maar het past niet daarvan de be- ieckcnis tc overdrijven. Mc-n bericht ook, dal do Duitsche regeering beslag heeft gelegd op zekere voedingsmiddelen, die noodig zijn voor het leger. Het is overbodig hieraan toe le voegen, dat de grootste kalmte heerscht in de gelieele Al- penstreek cn dat alle geruchten over toebe reidselen lot eene mobilisatie onzerzijds vol komen ongegrond zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1