BUITENLAND. 13de Jaargang. r N° 29 Maandag 3 Augustus 1914. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. „DE E EM LAN DER' Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS! -Per 8 maanden roor Amersfoort i« M f 1.00* Idem franco per post 1.50* i: Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO, Afzonderlijke nummers 0.05* Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon* en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureaut UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regel.f 0.50. Elke rogol meor0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents btf vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bestaan zeer voordoolige bepalingen tot het herhaald adverteoren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulairo, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. Amersfoort, 2 Augustus 1914. BANKBILJETTEN. De Nederlandsche regeering, vernomen heb bende, dat op verschillende plaatsen in het land benig wantrouwen legen de deugdelijkheid van de biljetten door ae Nederlandsche Bank uitge geven, is ontstaan, en dat vermoedelijk door een misverstand aan eenige postkantoren bil- J'etten niet in betaling zouden zijn aangenomen, >rengt ter openbare kennis, dat haar na onder zoek is gebleken, dat de soliditeit der biljetten der Nederlandsche Bank boven eiken twijfel is verheven, en dat de regee ring aan al hare bureaux en kantoren de bank biljetten, tot de volle waarde in betaling aan neemt. De regeering heelt onmiddellijk maairegelen genomen, om aan het hierboven bedoelde mis verstand aan enkele postkantoren een einde te maken. Ik heb het van belang geacht deze mededee- h'ngen algemeen ter kennis van het publiek te brengen. De Burgemeester van Amersfoort, VAN RANDWIJCK. Amersfoort, 2 Augustus 1914. OPKOOPEN VAN LEVENSMIDDELEN. Wij zijn gemachtigd mede te declen, dat door de regeering buitengewone maatregelen worden voorgesteld, waardoor zoowel het opkoopen van levensmiddelen door handelaren en particulie ren als het vragen van buitensporige prijzen onmogelijk wordt gemaakt dooi direct ingrij pen van de overheid. In verband daarmede wordt de aandacht van het publiek er op gevestigd, dat het geen nut heeft thans bijzondere groote voorraden in te siaan, daar deze toch in beslag kunnen worden genomen, en het zeker valt af te raden, buiten gewone prijzen te betalen, aangezien dit tot niets anders dan tot verlies voor den kooper aanleiding kan geven, zonder hun eenig voor recht ten aanzien van het gebruik van de waren te verschaffen. Ik heb het van belang geacht deze mededee- lingen algemeen ter kennis van het publiek te bicngen. De Burgemeester van Amersfoort, VAN RANDWIJCK. Krankzinnig Europa. Wij gelooven nog altijd te verkeeren in 'n boozen droom, waaruit wij morgenochtend zullen ontwaken, ons don slaap uit de oogen wrijvende, met de verzuchting: wat hebben wij krankzinnig gedroomd I Want we zouden toch stellig krankzinnig verklaard hebben, wie ons 'n weck geleden voorspeld had wat nu werkelijkheid is: ver storing van nagenoeg alle internationale be trekkingen en verbindingen: stilstand van het vervoer over geheel Europa; duizenden uit hun werkkring gerukt; ontwrichting \an liet economisch en maatschappelijk leven van alle landen van dit werelddeel; uitzinnigheid \an regeeringen en volkeren; 'n plotseling opgekomen en geheel ongemotiveerde epide mie van bloed dorstigheid in naburige landen die elkaar geen haar in den weg gelegd heb ben en tot voor enkele dagen nog de beste vrienden waren. Kortom, het dreigend ge vaar van het ontzettendste, wat zich denken laat, 'n moderne Europeesche oorlog. En wat dien Europeeschen oorlog tot 'n misdaad maakt, 'n misdaad zoo afschuwelijk als de geschiedenis nog niet kent en waarvan het 20-eeuwschc Europr den smet nooit zal kunnen afwisschen dat Ts net absoluut on gemotiveerde, onverdedigbare en onver schoonbare er van. De Europeesche oorlogen van 'n eeuw terug vonden hun verklaring in Napoleons ontem bare hcersch- en veroverzucht. Er moest ge streden worden voor het behoud van de vrij heid van land en volk. Maar voor den Europeeschen oorlog van 1914 is geen motief, geen excuus te aanvaar den. Geen land, geen volk wordt nu bedreigd, behalve dan het arme Servië, dat er bij 'n algemeenen oorlog heel wat slechter aan toe zal zijn, dan wanneer het bij vreedzame on derhandelingen der mogendheden, dank zij Ruslands voorspraak, nog zeer gunstige vre desvoorwaarden had kunnen krijgen. Verdediging van bedreigde belangen, be halve van gewichtige politieke of commer- cicele voordeden, er is geen sprake van. De ontzettende verliezen, welke nu reeds gele den zijn en nog geleden zullen worden, zijn niet goed te maken door de winste, welke deze oorlog aan de zegevierende partij bren gen zal. Noch de economische, met de poli tieke resultaten van den overwinnaar ver goeden de milliardcn, wdke hij er voor uit gaf. En nooit, nooit zouden die vockdeelen {oo groot kunnen zijn, dat zij zelfs rm>r ver zoetten het ojfer van duizenden jonge le vens en het leed, duizenden gezinnen aange daan. Zuiver Patrotisme, nobele vaderlandsliefde kunnen bij dezen oorlog niet in het spel zijn, maar slechts opgezweepte nationale harts tochten, bloeddorst, moordzucht, de ontwa kende laagste eigenschappen, welker aanwe zigheid wij in Europeanen van onze bescha ving niet meer durfden veronderstellen. Het groote "\yantrouwen heeft dezen oor log doen ontstaan. Om het luidst roemen de regeeringen hun vredesgezindheid; intusschen wajpeneii zij zich tot de tanden, zaaien onder ling wantrouwen en putten daaruit over en weer de rechtvaardiging, voor de maatrege len, welke zij in den buurman veroordeclcn. In onoprechter, huichelachliger gestalte heeft de diplomatie zich wel niet kunnen yertoonen. Uit louter vredelievendheid en onder aan roeping van God's bijstand maken de mo gendheden zich gereed tot den moordde.dig- sten oorlog der geschiedenis. Wij hopen nog dat het den liberalen gou vernementen van West-Europa gelukken mo ge den oorlog tot het barbaarsche Oosten te beperken, opdat er in Europa althans nog één wijkplaats overblijve voor de de mocratie en de 20-eeuwschc beschaving. Politiek Overzicht. De komende wereldstrijd. Bui tenia ndsclie dagbladen zijn in deze dagen van spanning voor ons een artikel van onge kende weelde. Gisteren hebben wij geen en kele vreemde courant ontvangen; of wij heden gelukkiger zullen-sijn,-moéten- wij -af wachten. Maar bui ten la ndsclie telegrammen hebben ons bij de vleet bereikt, en daardoor zijn wij op de hoogte gekomen van de gebeurtenissen, die in eene overstelpende reeks op elkaar volgen, en kunnen wij ons rekenschap geven van den toestand van het oogenblik. Laat ons den toestand samenvatten met de kalmte, die ons thans als eerste deugd wordt aangeprezen. Wij zion dan, dat er op dit oogen blik vier staten zijn, die zich op voet van oor log bevinden. Dat zijn in de eerste plaats Oos- tenrijk-Hodigarije en Servië. En sedert Zater dagavond 1 Augustus, des avonds om hall acht, bevinden ook Duilschland en Rusland zich met elkaar op voet van oorlog. Kalm cu waardig heelt T ischland den zwaren plicht uanvaard, dien heW ktaat van bondgenoot schap met Ooslenrijk-Iiongarije het oplegt, en is het in het strijdperk getreden als deelnemer in een strijd, dien het niet heeft begeerd, veel minder gezocht, maar dien het op zich neemt als een pnafwijsbaren plicht en in het volle bewustzijn van zijne kracht en van zijne slag vaardigheid. Het zonderlinge geval doet zich voor, dat Ooslenrijk-Iiongarije, dat in de eerste plaats bedreigd werd door de krijgstoerustingen, dit Rusland is begonnen naar aanleiding van de dooi* Oostenrijk aan. Servië toegedachte afre kening, zich nog m vrede met Rus land bevindt. De helper in den nood heeft het zwaard getrokken, nog voor dat voor den bedreigde zeil de noodtoe stand tastbaar is ingetreden. Maar dal is eene leemte, die verklaarbaar is uit de haast, waar moe men gewoon is in den oorlog te hande len, en die wel spoedig zal_ worden uiige wischt Duitschland heeft niet gedraald om voo.r zijn bondgenoot in de bries te treden. Wat zal Frankrijk doen, de „nation aniie et alliée" vau Rusland? Franikrijk mobiliseert zijne strijd macht. De dag van gisbaren was in Frankrijk de «rlgemeene mobilisaliedag. Nu komt in de oproeping, die naar aanleiding an bet mobi- lisatieb&sluit door den president der republiek en de leden der regeering tot het Franschc volk is gericht, eene merkwaardige zinsnede voor. Er wordt gezegd; „Eene mobilisatie is geen oor log.— In da bestaande omstandigheden schijnt zij integendeel het beste middel om een vrede in eere verzekeren. Sterk in de vurige begeerte om te komen tot eene vreed zame oplossing van de huidige krisis zal de regeering, beveiligd door de noodzakelijke voorzorgen, hare diplomatieke pogingen voortzetten." Die zinsnede is te meer waard, dat men er aandacht aan schenkt, omdat zij eene tegen stelling levert tot de waarschuwing, die door Duitschland tot Rusland is gericht Daarin kon men lezen, dat de mobilisatie een stap tot den oorlog was. Hier daarentegen ,ordt de mobilisatie genoemd .het beste middel om een vrede in eere te verzekeren." Wat 1-teekent die zinsnede? Is zij slechts een woordenspel? Of mag men er uit afleiden, dat Frankrijk ge- wnd is alsnog het uiterste te doen om de ramp, die Europa bedreigt, af te wenden? Laat afwachten, welk antwoord de L' t on deze vragen zal brengen. Lang zal dat wach ten zeker niet duren. Van de ledtm va» den driebond haast Italië zich om wereldkundig te maken, dat het niet van zins is in den wereldstrijd, die dreigt, eene actieve rol te vervullen. Met negatie van het gevaar, dat Oostenrijk-Hongarije van de zijde van Rusland boven het hoofd hangt, schijnt Italië zich te willen houden aan het feit vau den door Oostenrijk aan Servië verklaarden oorlog, die valt buiten liet kader vaD den bij het verdrag aanvaarden bondsplicht, om een bondgenoot, die wordt aangevallen, Le hulp te komen. Verder heeft men verklaringen van onzij digheid van verschillende kleinere staten. Bel- gic heeft van Frankrijk de verzekering ont vangen, dat zijne onzijdigheid zal worden ge- eerbredi-'d; maar daarbij is het voorbehoud gemaakt, dat zich geene omstandigheden moe ten voordoen, die hierin wijziging brengen. Zulk eene omstandigheid heeft zich nu reeds voorgedaan, waait Luxemburg is door troepen van een Duitsch legerkorps bezet. Men mag wel als waarschijnlijk, zoo niet als zeker, aannemen, dat de Duitsche verklaring, dat dit is geschied tot bescherming van de op Luxemburgsche gebied aanwezige Duitsche spoorwegen, door Frankrijk niot als geldig zal' worden erkend. Dan zal deze handeling door Frankrijk worden aangemerkt als eene schending van Luxemburg's onzijdigheid, die het recht zou geven zich zijnerzijds niet te storen aan de onzijdigheid, die aan België, evenals aan Luxemburg door Europeesche verdragen gewaarborgd is. Reeds in den nacht, volgende op don avond waarin de oorlgsverklaring door Duitschland aan de Russische regeering was gedaan, zijn grensgevechten voorgekomen op twee tamelijk ver van elkaar verwijderde plaatsen, aan de grens van Oost-Pruisen en aan die van Posen. Op zich zelf zijn deze gevechten zonder bctee- k&nis, maar zij illustreeren het feit, dat de oorlogstoestand is ingetreden. In-het bovenstaande, -ijn de gegevens saam- gevat, die ojis in don loop van gisteren wer den gebracht. Sedert zijn de gebeurtenissen hun gang gegiaan en het behoeft niet te wor den gezegd, dat nu de toestand zich weder ernstiger laat aanzien. Verzwarend zijn vooral de oorlogshandelin gen van Duitschland, niet alleen tegen Luxem burg en België, maar ook tegen Fransch ge bied. Er wordt blijkbaar gehandeld naar den stelregel: „De eerste klap Is een daalder waard." Maar daardoor wordt het Frankrijlc haast onmogelijk gemaald niot in de rijen der strijdenden te treden. De aandacht verdient voorts het bericht over het eerste zeegevecht, waarin Duitsch land de Russen blijkbaar is geweest. De oorlog. Berlijn, 1 Aug. Om kwart voor twaalf bewoog een groote menigte zich in optocht langs „Unter den Lindon" en vervolgde on der het zingen van vaderlandschc liederen haar weg door de "Willie 1 mstrasze. Daar werd halt gehouden voor het palcis van den Rijks kanselier. Deze verscheen voor het open ven ster van de congreszaal en werd met storm achtig gejuich begroet. Toon het gejiüch ver stomde, sprak de Rijkskanselier met vaste stem, die ver hoorbaar was, de volgende woorden: „In dit ernstig uur zijt gij, om uiting te geven aan uwe vaderlandslievende gevoe lens, te zomen gekomen voor het huis, waarin eens Otto von Bismarck heeft ge woond. Bismarck, Keizer Wilhelm de Groote en veldmaarschalk von Molkte zijn de smeden van het Duitsche Rijk geweest. Wij wilden in den staat, door ons in 44 jaar van vreedzamen arbeid opgebouwd, ook verdei' in vrede leven. De levensar beid van Kedzer Wilhelm II is geheel ge wijd geweest aan het behoud van den vrede. Tot het laatste uur toe heeft hij gearbeid aan den vrede van Europa. Nog op dit oogenblik is hij er voor werkzaam. Zoo echter deze arbeid tevergeefs, zoo ons het zwaard met geweld in de hand ge drukt worden, dan zullen wij te velde trekken met een goed geweten, in hot be wustzijn, dat niet wij den oorlog heb ben gewild. Wij zullen dan in denstrijd om ons bestaan onze nationale eer lot onze laatste bloeddroppel verdedigen. In de ernst van dit oogenblik herinner ik U aan de woorden* die eens prins Friedrich Karl don Brandenburgers toeriep: „Laai uw hart slaan voor God, uwe vuisten op den vijand." Onder geestdriftig hoerageroep voor den Keizer en den Rijkskanselier en onder het zingen van het volkslied de „Wacht am Rhein" zette re stoet zijn weg door de Wiihelmstrasse voort B e r 1 ij n1 Aug. Het Tageblatt hrijft: Ernstig maar vol vertrouwen. Dat was het tceken, waaronder honderdduizenden gisteren de avondhuiselijkheid verlieten om Ur.ter den Linden, in het hart van Berlijn, bet Toote oogenblik te beleven. De keizer was juist in de meest bewogen uren naar het slot Pcllevue gereden voor het huwelijk van zijn zoon. Toen hij van de ernstige plechtigheid terug keerde, brak het gevoel van vertrouwende sterkte en blijde, trillende opgewondenheid door en de huidekreten en betoogingen van instemming yan de menigte wilden geen einde nemen. Steeds sterker word de aandrang van de menigte. Vaderlandslievende liederen wer den aangeheven- Toen het uur van middernacht derde, scheen de menigte volstrekt niet verminderd te zijn. Om kwart voor twaalf besteeg een heer die borstwering vain het slot en deelde, naar de Vossisohe Ztg. schrijft, mede, dat de keizer behoefte had aan rust en wilde gaan slapen. Aan dc achterzijde van het .lot vei cheen de keizerin eeuige minuten aan het venster; zij had den arm om den hals van prins Adal bert geslagen. De menigte barstte ip „hoch" kreten uit, die geen einde wilden nemen. Dc keizerin dankte, wuivende met haren zakdoek. De Lokalanzciger schrijtt met het oog op den dreigenden oorlog: Inderdaad heeft het Duitsche volk zich er in geschikt. Niet lucht hartig maai- in het gevoel: „Het moet gebeu ren." Dit „moet" zal hel offervaardig (Lagen. Gelijk wij in het orige jaar, zonder een 6pier te vertrekken, besloten tot eene reusachtige lcgervermccrdering, zoo zenden v. ij nu onbe vreesd dit groolo leger tegen den vijand, liet zal de hoop van hot volk cn van den keizer niet te schande maken. Het zal het waard zoo voeren, dait het met eere weder in dc soheede kan worden gestoken. Het Berliner Tageblatt schr ijft: Uit de offi- ciocle uiteenzetting blijkt duidelijk, dal de Russische regcering tegenover den Duitsöhen keizer en de Duitsche regeering een onwaar achtig cn dubbelhartig spel speelde, liet is dui delijk, dat Ssazonow opzettelijk de dingen tot het uiterste dreef, omdat hij in verbond met eenige grootvorsten en andere anli-Duitsche elementen elke verkondiging wilde verijdelen en eene verantwoordelijkheid op zich nam, die zelfs a oor grootereai te geweldig zou zijn. De Vossische Zeitung zegt: Aaneengesloten in yaste rijen werd onze eenheid bevochten. Met bloed en staal zullen onze legers het eens gezinde, groote Duitsche rijk verdedigen. De TagÜche Rundschau zegt: De wereld zal verbaasd staan, wanneer zij hoort en leest tot welke een graad van onwaarachtigheid deze Moskowietenpolitiek is gegaan. De czaar zelf zal voor de wereld en de geschiedenis de smet niet meer van zich kunnen afwasschen, dat hij zijn keizerlijken vriend op de zwaarste wijze persoonlijk bedroog. Do Deutsche Tageszeilung zegt: Nu moet al les zwijgen wat zich anders scheidend tus- schen de verschillende volkskringen drong, liet is eene zaak zich te herinneren aan den groot en tijd en aan zijn erfdecL v M n c h c n, I A u g. Heden avond omstreeks elf uur trok een \clc duizenden tellende men* schenmenigte voor het Wittelsbachsche paleis en bracht den koning eene geestdriftige ova- lifï onder het zingen van vaderlandschc lie deren. De koning verscheen onder zich steeds herhalende luide toejuichingen op het balkon en richlte eene korte toespraak tot het volk, waarin hij dankte voor do huldiging en zeide: „Wij slaan voor een moeielijk uur. Ik ben vast overtuigd, dat het volk, zooals tot dusver sleeds het geval was, ook ditmaal zich trouw ora zijn souverein zal scharen. Indien het wer kelijk ernst mocht worden, dan smeek ik den rijksten zegen op de wapenen van mijn leger af." Dc woorden van den koning werden door de menigte onder vernieuwde toejuichingen ontvangen. Daarna ging zij rustig uiteen. M o s k o u 1 Aug. De gemeenteraad stond een millioen roebels toe om de sanitaire maat regelen te organiseeren voor leger en vloot van Rusland en de bevriende staten. Brussel, 31 Juli. Het internationale vredesbureau heeft een beroep gedaan op den paus, op dc keizers van Rusland en Duilsch land, op den koning van Italië, op president Wilson, op president Poincaré, op den vorst van Monaco, op de ministers van buitenland- sche zaken van. België, Zwitserland, Neder land, Spanje, Portugal, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Luxemburg om ben aan tc sporen in den zin vun verzoening werkzaam te zijn. Washington, 31 Juli. President Wil son heeft een plan beraamd om de scheep vaart gedurende de Europeesche troebelen grootendeels onder de Amerikaanschë vlag te brengen, door eene wet te laten aannemen door het congres, die toelaat vreemde sche pen in Amerika te registreeren. De president beraadslaagt met de leiders van hot congres, of het raadzaam is zulk een maatregel te né men. Londen, 1 Aug. De Times publieceerl telegrammen uit Petersburg, waarin gemeld wordt dat gisterenavond eene buitengewone ministerraad is gehouden, waarin beraad slaagd werd over den eenigszins gewijzigden toestand, tengevolge van verzekeringen van den Duilschen gezant na de telegrammen- wisseling tusschen den Keizer, den C-aar en Koning George van Engeland. De indruk ministers is dat Duitschland thans geneigd zijn invloed op Oostenrijk aan te wenden, ten einde de diplomatieke onderhandelingen terug te brengen lot grondslagen, welke neme-» lijk zijn voor dc Europeesche mogendheden Op het oogenblik dat dit geseind wordt^ schijnt er eenige hoop tic beslaan op een ver* gelijk, doch Rusland is besloten mei zijne mili taire maatregelen voort te gaan, teneinde op mogelijke misverstanden of teleurstellingen voorbereid te zijn. B er 1 ij n, 2 A u g. Do door Reuter bekend gemaakte verklaringen van de Russische am bassade te Brussel stellen de gebeurtenissen onjuist voor. Dat Rusland alleen aan de Oos- tenrijksche grens voorzorgsmaatregelen nam* ia eene misleidende, door dc gebeurtenissen lang weerlegde bewering. Eene algehcelo mobilisatie was bevolen cn in gang vóórdat Duitschland het ultimatum stelde. De Rus sische aanval op Duitsch gebied is geschied, zonder dat het ultimatum was bcantwoor^ en terwijl dus de viode nog bestond. Do gebeurtenissen staan in flagrante tegen spraak mei de vredelievende verzekeringen van Rusland. Londen, 1 Aug. Reuter verneemt aa:i de Fransche ambassade om drie uur namiddags, dat de Duitsche ambassadeur heeft laten weten, misschien echter niet officieel, dat hij heden avond Parijs denkt tc verlaten. Tege lijk wordt gezegd, dal er sleeds pogingen ten gunste van don vrede in verschillende richtin gen worden gedaan en dat dc besprekingen vorderingen maken. B e r 1 ij n, 1 Aug. De Duitsche mobilisatie is aanvankelijk slechts een binncnlandscho maatregel tot beveiliging van het rijk. Dc ge ruchten, die hier zijn verspreid over eene oor logsverklaring, die reeds zou zijn .ied, zijn onjuisL Londen,lAug. Reuter heeft heden avond aan het Russische gezantschap vernomen, dat de inhoud van de Duitsche nota is, dal, al9 Rusland zijne mobilisatie tegen Duitschland en Oostenrijk niet staakt, Duitschland zal be ginnen te raobiliseereik De laatste mocielijk- heden komen, uit deze vraag voort. Rusland had niets tegen Duitschland; het nam slechts voorzorgen aan de Oostenrijksche grens. Ondanks den ernst van den toestand, duren zelfs thans de besprekingen voort tusschen Rusland en Oostenrijk tegelijk in Weenen ci in Petersburg. Minister Sazonow heeft ver klaart, dat hij met de vreedzaamste bedoelin* gen is bezield cn bereid is dc uiterste conces siën te doen om den oorlog tc vermijden. Londen, 1 Aug. De laatste cdilie van de Westminster Gazette bevat het volgende zon derlinge telegram, dat rechtstreeks afkomstig schijnt te zijn van het ministerie van buiten- Landsohe zaken. Duilschland kan niet hopen, dat Oostenrijk met Servië zal onderhandelen, dat zich in oorlogstoestand bevindt. Intusschen zou oone weigering van Oostenrijk om met Rusland besprekingen te houden, eene ernstige fout zijn. Duitschland is besloten zijne ver-' plichtingen als bondgenoot te vervullen, riet weigert echter te worden meegesleept in een wereldstrijd, als gevolg van eene weigering van Oostenrijk om onze raadgevingen le eer biedigen. (Geleekend) Beth ma nn Hollweg. Petersburg, 1 Aug. Het officieele infor» matiebureau is gemachtigd tot een v« rklaring, dat het door de Pctersburgski Kurier den 31en Juli gebrachte bericht, dat de minister van financiën bij de ontvangst van bankdirec teurs zou hebben gezegd, dat in de buitenge wone zitting van den ministerraad te Petcr< hof mededeeling is gedaan van een direct uit Weeneu gekomen lijding, dat de Oostenrijkse!*». Hongaarsche regeering er in zou hebben toe gestemd, dat het Oostenrijksöh-Servische con flict aan eone conferentie van ambassadeurs zou worden onderworpen, onjuist is. Dc mi nister gaf slechts te kennen, dat de hoop op eene oplossing van de tegenwoordige krisis nogt niet verloren is. B e rl ij n, 2 A u g. Volgens de opvatting van de officieele kringen hier moet de toestand zeer pessimistisch beoordeeld worden. Do Duilsche diplomatie is zonder ophouden bezig ui Petersburg eene vreedzame oplossing mo gelijk te maken; maar de onderhandelingen,' ofschoon zij voortduren, worden door de Rus sische mobilisaüën gestoord. Er wordt nadruk op gelegd, dat Duitschland tegenmaatregelen moet nemen. Er kan slechts gezegd worden, dat lieden geene Duilsche mobilisatie zal ge schieden. Het bericht, dat Engeland van de Duitsche regeering heeft verlangd, dat zij kenbaar zou maken in welken vorm de interventie tusschen de oorlogvoerende staten mogelijk is, wordt hier beslist tegengesproken. Engeland heeft geen eisch aan Duitschland gesteld. (Dit oordcel is blijkbaar van ouden datum; althans past het niet meer op den toestand van 2 Augustus). Ber 1 ij n, 1 Aug. Om kwart over vijf uur vaardigde de Duitsche Kedzer het bevel uit tot mobilisatie der geheele Duitsche strijd* macht Berlijn, 1 Aug. De Lustgarten was den geheelen namiddag bezet dbor eene men- &cbpn.menij?te. die hoofd aan hoofd stond °e*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1