5 IE AREND L 5Tay Groots iialfjaariijkschB Opruiming Bank van Huydecoper&Van Dieien DE BIERHANDELAREN TE AMERSFOORT Een drama in Afrika. „Amersfoortsche Slagers-Vereeniging" Zeeuwsche Oesters. Abdijsiroop Telefoonnr. 212. 1 J. Veer, J. van Genderen, J, Th. van Nes, P, YAN OOïK, C. A. Stoové, ADVERTENTIEN. ALBERT-BROCHES. C. J. Prins, A. Lautensehutz, MEESTER Eff HAANSCHQTEN, Hei Speek 1915. D. J. SMITS, 1916. Wilt e*ij kracht? langestraat 16. Hofland Co., Familie Van Achterbergt! J, H. HULST, L. B. Smeeing, C. W. HOL, Gez. de Koning, J. H. Donath, G. Brouwer, C. J. v. d. Veer Zn. Groenten en Fruithandel G. J. v. Amerongen, Wed- C. Heertjes, B. Nieweg, P. de Zwart, H. van den Boogerf M. C. UITHOVEN, A. Kuis, H. RE1CHMAN. IViaison Simons, G. v. d. Kampn Firma Aarts, G. Smeeing, - Coiffeur, J. Meyers, J. Visser, Heilgroet, maken bij deze aan hnnne geachte afnemers bekend, dat z(j door de verhooging der BIERPRIJZEN genoodzaakt zijn hnnne prijzen vanaf 1 Jan, 1916 met 1 cent per l tl., 2 cent per fl. en 2 cent per Liter te verkoopen. P. Fritz en Zn., O. van Ti!, Joh. Vingerhoets, Gebr. Diekerhof, G. v. d. Piet, A. de Vries, F. S. van Eijbergen Buitengewoon Extra - Programma. J. van den Brink. J. van Gent, G. van Gelder, S. J. Dekker, H. ten Kuiven, G. Bunte, in het huis van den Professor. Het Bestnanr der maakt het geachte pnbliek hekend, dat van af 1 Januari het kalffsvleesch met 10 cent per 5 ons wordt verhoogd- Vischhandel en Visch-Restaurant. G. BUNTE, Langestraat 14. Amersfoort. (Tel. Interc. 271). Voor OUDEJAARSAVOND: H. van den Hoek, K. W. Jaeger, J. W. de Vaai, Arnhernschestraat 20. - Behanger, Stoffeerder. Atelier SERRÉ, Gezondheid. Gebr. CIRKEL, Expediteurs. Lnxe en Moderne Meubelfabriek, Firma H VAN KÜIJK Co., Van MAANDAG 3 tot ZATERDAG 8 Januari a.s. van Restanten, NSodellen en door étaieeren vuil geworden Witte Goederen. Zie de prijzen in de Etalage! Verkoop h contant. Geen zichtzendingen. Kruidenier. p, f, Beeke8teinschelaan 34. W. DE GOEDE» Utr. Poortwal, Groenten- en Fruithandel, wenscht zijn goachto clientèle en vrienden oen gelukkig Nieuwjaar. JOH. Y. «1. GELD, fcoper-, Lood- en Zinkwerker, Aanleg van Gas* en Waterleiding. Electrisehe geleidingen. f. Aldegondestraat 23. WiJlemsparkweg. p.f. Amsterdam. Suesterweg 39. Lood- en Zinkwerker. jp>. f. Aanleg Gas- en Waterleiding. Stucadoor. p. f. Soesterweg 8. Coiffeur. p. f. Kampstraat 26. f. Meubelmakerij en Stoffeerder^'. Wostsingol 1. Verhuizingen binnen on buiten de stad. Magazijn De Wolbaai. p. f. Arnhemschestraat 26. Glas, Porceloin en Aardewerk, j). f. Bloemendalsohestr. 17. p. t Arnh. straat 35, Telef. 104. Yleesohhouwerij en Spekslagerij, p. f. Zuidsingel 65. Bloemendalscho straat 89. voorheen v. d. WANT Co., Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij, p, f. v. Persijnstraat, Amersfoort. Café, Utrechtsche weg 52, Photografisch Atelier, lrolo-arh, Lijsten- en Kunsthandel, Pathéfoon, p. f. Lange Beeksta&at 2. Amersfoortsche Stalhouderij, Utrechtsche Straat No. 28, Drogist. f>. f. Langestraat 94. C. Tli. RUYGROK. p.f. Gelukkig Nieuwjaar. Vertegenw. „Kleine Pol',. Langestraat 102, p f. Sigaron en Sigaretten Bisschopsweg 17, wenscht zyn begunstigers en vrienden, een gelukkig Nieuwjaar. Hotel Bellevuo. p. f. p.f. Langestrart 25. Vleesclihouwery. i. Arnhemschostr. 3. p. f, Langostraat 95. Heeren Mode-, Hoeden- en Pettenmagazrjn. Arnliemsche straat 13, wenscht zijn goachto clientèle oen gelukkig Nieuwjaar. Rijwielhandel, p f Amhemsclieweg 83, Brood-, Koek- en Banketbakker, Utrechtschestraat 23. p. f. Tel. 250. in Boter, Kaas en Eieren. Groote Nachtegaalstraat 16. p. f p.f. Boter, Kaas en Eieren. Utrechtsclie weg 55. aan leerlingen en ouders, clientèle en kennissen. Th. P. A. KLA ASSEN, Dansleoraar. Jonge Dames, die genogen z\jn zich te willen belasten met den verkoop van Albei*t-l>ro- •Ches ten voordeole' der behoeftige Neder landera in België, gelieve zich te wenden tot den Heer H. KNUIJVER, Ged. Raamstraat, den Hang, die welwillend op zioh genomen heeft, do gelden af te dragen aan do Ned. Vor. v. Weldadigheid te Brussel. BIJKANTOOR AMERSFOORT. KORTE GRACHT 22. v TELEFOON 360. Handelscredieten Incasseering op Binnen- en Buitenland Uitvoering van Effectenorders Verzilvering van Coupons Chequerekeningen DEPOSITO'S - SAFE-DEPOSIT Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakkerij. p. t. Utrechtsoho Straatweg. Rundslager. P« 1. Tel 228. Zuidsingel 68. Antieke Kisten- en Kastenliandel, p. f. Xrankeledenstraat 6. Boekbinderij, Breedstraat 53. p. f. Werkplaats Scherbierstraat. p. f. Stonmsmederij, Kampstraat 3638. Meubelmakerij en Stoffoerderij, p- f. Methorststraat. Horlogemaker. Goudsmid. Opticien. Langostraat 111 naast Sociëteit Concordia, p. f. Amersfoort. Aavdappelhandol, p. f Schimmelpenninckkade 7. lï. TEN HOEVE ZOON, Groenten- on Fruithandel. Achterberghstr. 1, tvenscht zijn geachte clientèle en vrienden een gelukkig Nieuwiaar. Hellestraat 26, wenscht zijn geachte clientèle en vrienden een gelukkig Nieuwjaar. p.f. Hof 80. p.f. Juwelier, Langestraat 26. Lavend el straat 2, Varkensslagerij. p.f. Zaterdag 1 (Nieuwjaarsdag), Zondag 2 en Maandag 3 Januari 1916, 's avonds 7 en 9 uur 2 HOOFDNUMMERS. Ie Hoolunnimer: Spel der wilde dieren. Zeer boeiend- 2 afdeelingen. 2e Hoofd i) mii ui er Schiramelpenninckstraat 21, Vertegenwoordiger Utr. Broodfabriek, p.f. p.f. Timmerman en Aannemer, Arnliemsche weg 107 I. p.f. Zuidsing^ 74, Schoenen- en Laarzenmagazija, p.f. Bierbottelaar, Breedestraat 45. p.f. Arnhemscho straat 37, wenscht zijn geachte cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. Vischhandel, Langestraat 14. Detectiredrama. 3 afdeelingen. 3^* Verdort 1 natuur. 1 comé- dle en 2 Komische 1»!sus. INSTITUUT JACOB VAN CAMPEN A MSTERDA M22.: 8R,ErüPLE,0IN0 -00R axcivoTt.»-sz-A- V.TO.V110KI-.T* .rONOOS«PHIC OPLGIDINO VOOR CXAMENS eN BEROEPEN PROSPECTUS A OP H ÖRATIS VERKRIJGBAAR Annex OESTERSALON. prachtige groote p.f. Schilder en Behanger, Bisschopweg 64. Eerste Amersroortsche StoomververU, Telef. 198. Kampstraat 6. P-f- Huis- en Decoratieschilder, Kampstraat 56. p.f. Otreclitscheweg 48. Tel. Interc. 371. Inrichting voor moderne Fotografie. Specialiteit voor vergrootingen en Kunstlicht-opnamen. Afvreriting voor H.H. Aiuntcnrs. GROOTE SORTEERING LIJSTEN. I.i in Asthma, Bronchitis, Inllu- env. ju- en Kinkhoest, heeschheld, Io el|p li., catarrh, hardnekkige.. hoest of rerkontllteld. bezorgt U dan Koopt heden nog de beproefde ABDIJSIROOP, wolke de vastzittende slijm en pijnloos verwijdert en daarmede de ziektekiemen doet ver dwijnen. Dan zal de hoest bedaren en zullen de benauwdheden verdwijnen, waardoor gij rustig kimt slapen. Dan ailt gij ongetwijfeld Uw gezondheid tegemoet gaan en weer krachtig worden. De kan aan elk kind, grijsaard of volwassene gegeven worden> omdat zij géén schadelijke bestanddoelen bevat, altijd verzachtend en oplossend werkt Prijs per flaoon van 230 gram f 1.— van 550 gram f 2.van 1000 gram f 8.50. Eisoht roodpn bund met onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar. U. J. SASBACH en W. SASBACH-RISCHEN €oi<Ieur. Colffeuse. 0 I 9 l>.f. ITtreclitKChe vree 44. Verhuizingen en Transporten, p.f. KOESTRAAT 14. Langes'raat 78. Amersfoort. IHuur^uizen 91. p.f. Eiken, Noten en Mahonie gepolitoerde Meubelen ■'-?( 1

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1915 | | pagina 4