„DE E EM LAN DER". Maandag 10 Januari 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE STERKSTE. N° 164 Uitgevers: VALKHOFF Co. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. 14flo Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f 1*00» Idem franco per post1»50» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. Afzonderlijke nummers 0.05» Wekelijks bijvoegsel EoUatidschHuisvrouw" (onder redaotie van Thérèse van Hoven) per 8 mnd. 50 ets. Wokelijksch byvoegeel „Plak m$ mie" per 8 mnd. 40 ets» Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVEUTENTIËN: Van 1—5 regolaf o.50i« Elke regel meer0.10* Dienstaanbiedingen 05 cents bij vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedryf bostaau zoor voordoeligo bopalingoa tot hot herhaald advertoeron in dit Blad, bij abonnoment» Eone circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De oorlog» 8er 1 ijn, 9 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden voormiddag. Ten zuiden van den Hartmannsweilerkopf, aan den Hirzstein, gelukte het gisteren de loopgraven, die den 21en December in han den van den vijand waren gevallen, te her overen. Daarbij zijn 20 officieren en 1080 jagers gevangen genomen en 15 machine geweren buit gemaakt. P a r ij s 9 J a n. (Havas). Namiddag-com muniqué. In Artois voerden onze Batterijen een Werkzaam vuur uit op de Duitsche loopgra ven ten westen van Blairville. In Champagne bombardeerden wij vijandelijke gangen ten zuidwesten van de hoogte van Mesnil, waar troepenbewegingen werden gemeld. Avond-communioué. In de Argonne sprong een Duitsche mijn ten westen van de Butte de Mesnil. Er volg de een granaatgevecht om den krater, die in ons bezit bleef. Onze kanonnen brachten eer.e munitie-bergplaats in de vijandelijke linie van Fille morte tot ontploffing. In dc Vogeezen bombardeerden wij met effect voorraden ten westen van Metzeral. De Duilschers stonden bij de ontruiming van het dorp bloot aan het vuur van onze 75 m.ïvï. kanonnen. Bij Stockwier, ten noord westen van Munster, brachten wij verschei dene branden te w^pg in de vijandelijke wer ken. Ten zuiden van den Hartmannsweilerkopf, ru eene reeks vruchtelooze aanvallen, vol gende op een hevig bombardement, namen de Duitschers een smallen rug ten noorden van den Hirzsteintop; onze troepen, die den top bezetten, zijn dientengevolge teruggeno men. Ons nauwkeurig courtinevuur bracht den vijand zware verliezen toe. De artillerie- «trijd duurt voort. Londen, 9 Jan. (R.) Communiqué van het hoofdkwartier in Frankrijk.. In den afgeloopen nacht was de zelfde werkzaamheid als gisteren ten zuiden van Armentières, waar de vijand een zwaar ge weermachinegeweer- en artillerievuur on derhield. Ons bombardement ten zuiden van Prelenghien veroorzaakte een ernstigen brand in de vijandelijke liniën. B e r 1 ij n, 9 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden voormiddag. De toestand is onveranderd. Weenen, 9 Jan. (WB.) Officieel be richt van heden middag. Voor twee dagen op alle punten in Oost- Galicië en aan de Bessarabische grens on der zware verliezen teruggeslagen, herhaal de de vijand gisteren zijn aanvallen niet, maar richtte slechts bij tusschenpoozen het vuur van zijne kanonnen tegen onze liniën. Hij laat versterkingen aanrukken. Aan de Kormin m Wolhyië hebben onze troepen Russische verkenningsafdeelingen uiteen gedreven. Overigens geen bijzondere gebeurtenis sen. Petersburg, 9 Jan. (Tel.-agentschap). Communiqué van den grooten genernlen stef.ï Van de golf van Riga tot de Pripjet is geene verandering. Ten zuiden van de Prip jet trachtte de vijand op nieuw zich meester te maken van Czartorysk; hij werd tweemaal met gevoelige verliezen terug gedreven. In Galicië verdreven onze troepen op eenige plaatsen aan de Midden Strypa den v'jand voor goed van den oostelijken oever van de rivier. Volgens nadere berichten hebben wij den 7en in het gevecht ten noordoosten van Czernowitz 20 officieren en 1175 soldaten gevangen gemaakt en drie machinegeweren genomen. Weenen, 9 Jan. (W. B.) Officieel be richt van heden middag. Op het Italiaansche oorlogstooneel niets nieuws. Rome, 9 Jan. (R.) Officieel communi qué. Het was rustig op het geheeie front be halve in den sector van Görz, waar eene in tense artillerie-actie was. Ce11inje, 8 Jan. (R.) Het officieele communiqué van 6 Januari. De vijand heeft een groote offensieve be weging onuernomert tegen ons Noordelijk front met aanmerkelijke troepenmassa's. Deze hoeft zich uitgebreid van de rivier de Tara tot aan Rugowo, en van de zijde van Moikowats in de richting van Bouchido, Be- rana en Rozai. De aanvallen waren bijzon der hevig. De vijand had op dit punt 20 bataljons geconcentreerd, die gesteund wer den door vele kanonnen en machinegewe ren. De strijd werd gedurende den nacht voortgezet. De Oostenrijkers leden daarbij zware verliezen; ook onze verliezen zijn ge voelig. Wij hebben onze stellingen meeren- deels gehandhaafd, behalve de dorpen God- scha en Goducow en de streek links van Touriak, die de vijand bezette. De strijd wordt hardnekkig voortgezet. Op de andere fronten vond een hevig artillerie-duel plaats. B e r 1 ij n, 9 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden voormiddag. Er Is geene verandering in den toestand. Weenen, 9 Jan. (W. B.) Officieel be richt ven heden middag. Ten oosten van Berane hebben de Mon- tenegrijnen opnieuw stand gehouden. De door hen bezet gehouden hoogten werden stormenderhand genomen, waarbij wij een kanon buitmaakten. Aan de Tara schermutselingen. Aan de grens van Herzegowina en in het gebied van de Bocche di Cattaro zijn onze troepen in een gevecht tegen de Montene- grijnsche stellingen gewikkeld. Athene, 8 Jan. (R.) Uit Mytilene wordt bericht, dat de militaire autoriteiten daar de Oostenrijksche, Duitsche en Turksche con sulaire agenten hebben gevangen genomen om dezelfde redenen waarom de arrestatie in Saloniki is geschied. Konstantinopel, 9 Jan. (W. B.) Het Weensche Correspondentiebureau be richt, dat de regeering als eerste vergel dingsmaatregel van de arrestatie van de consuls in Saloniki heeft bevolen, dat de hier achtergebleven ambtenaren van de En- gelsche en Fransche ambassade en nog .eenige anderen, in 't geheel tien personen, moeten worden in hechtenis genomen. Men gelooft, dat de regeering nog tot meer ar- restatiën zal overgaan als maatregel van vergelding voor de intemeering van duizend onderdanen der staten van den vierbond, die in Saloniki is geschied. Konstantinopel, 9 J an. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Dezen nacht ontruimden de Engelschen, ten gevolge van een havigen strijd, onder he\ ige verliezen, Sedd ui Bahr geheel. Geen enkele is achtergebleven. De vertegenwoordiger van het agentschap Milli aan de Dardanellen bericht, dat de Turksche troepen den \iiand volkomen ver dreven hebben van Sedd ul Bahr. Het schiereiland Gnllipoli is nu van den vijand gezuiverd. Ij o ii (1 e ii9 Jnu. (IC.). Officieel bericht. Gailipol! is geheel ontruimd. Londen, 9 Jan. (R.) Generaal Monro rapporteert, dat de geheeie ontruiming van het schiereiland Gallipcii met succes ten uitvoer is gebracht. Al ie kanonnen en hou witsers zijn weggevoerd, met uitzondering van 17 versleten stukken geschut, die men opgeblazen heeft vóór het vertrek der troe pen. De verliezen bedragen één Engelsche soldaat. De Franschen. leden geene ver liezen. Konstantinopel, 9 Jan. (W. B.) Het agentschap Milli meldtAan de Darda nellen hebben wij met Gods hulp den vijand nu ook van Sed-ul-Bahr verdreven. Wij heb ben nog geene bijzonderheden ontvangen over den slag, die sedert drie dagen voor bereid was en gisterennamiddag door onzen aanval begonnen was. Wij weten slechts, dat alle vóór den strijd bij Sed-ul-Bahr en Tekke-Bunrun aangelegde loopgraven door ons bezet werden. De buitengewoon groote oorlogsbuit kon nog niet geteld worden. De verliezen van den vijand moeten zeer groot zijn. Een van onze vliegers heeft een vijande lijken tweedekker van het Farman-systeem aangevallen. Hij bracht hem naar den grond. Het vliegtuig viel in vlammen gehuld bij Sed-ul-Bahr neer. De vijand, die aan dit front sedert bijna een jaar alle middelen aanwendde, om ons in het hart te treffen, leed als eenig resultaat groote verliezen aan menschen en aan ma terieel en werd tot de vlucht gedwongen. Hij heeft alle hoop moeten opgeven, dank zij de dapperheid van ons leger, dat vertrou wend op zijn recht, eèn moed en volharding toonde, die waard zijn in de geschiedenis te worden geboekstaafd. Wij prijzen degenen, die in de vervulling van hun plicht den dood hebben gevonden. Sofia, 8 Jan. (W. B.) De pas bekend gemaakte Turksch-Bulgaarsche overeen- over de nieuwe grensregeling bevat opmer kelijke bepalingen over het recht van de Turksche regeering om het afgestane spoorwegstuk KuleliBurgasAdrianope! gedurende vijf jaren in volle vrijheid te ge bruiken. Volgens die bepalingen kan de Turksche regeering op dat stuk in vredes- tend en oorlogstijd rekruten, troepen, wape nen, munitie, levensmiddelen enz. geduren de de eerstvolgende vijf jaren in volle vrij heid, zonder beperking of controle van de Bulgaarsche regeering vervoeren. Petersburg, 9 Jan. (Tel.-agent schap). Communiqué van den grooten gene- ralen stof. In de kuststreek openden de Turken den 7en een levendig geweervuur; zij trachtten onder bescherming van den mist over te gaan op den rechteroever van de Arkhave, maar werden teruggeslagen. In Perzie sloegen wij, ten zuiden van het Oermiameer in de streek van de Djighat- rivier, Turksche troepen terug. De vijand, die het offensief had genomen tegen do stad Assadbadan, ten westen van Hamadan, vluchte naar Kenchaves; hij verloor 40 doo- den en liet talrijke gewonden op het terrein. Konstantinopel, 9 Jan. (W. B.) Volgens uit Turksche bron ontvangen par ticuliere berichten hebbeiT de Russische strijdkrachten, die den 29en December bij Sauds Boelak verslagen waren, gepoogd, zich naar Oermia terug te trekken. Zij werden door Turksche en Perzische ruiters vervolgd en moesten in de richting van Miandoab te rugwijken, waarbij ze 400 dooden, waar onder 4 officieren, een aantal gevangenen en oorlogsmaterieel verloren. De Turksche en Perzische ruiterij is tot in de buurt van Miandoab gevorderd. Konstantinopel, 9 Jan. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Irakfront deed de op eene divisie geschatte vijand, die zich in Alle- garbi bevond, een aanval met het doel Kut el Amara te hulp te komen, den 6en en 7en Januari onder bescherming van vier oor logsschepen op onze stellingen bij Sjeik Said. De zeer hevige aanval werd door een tegenaanval van onze troepLn, die eenige gevangenen maakten, geheel afgeslagen. De verliezen van den vijand worden op 5000 man geschat. Vooral een vijandelijk caval- lerie regiment leed zeer zware verliezer Petersburg, 9 Jan. (Tel.-agentschap). In de Zwarte zee boorden onze torpedoboo ten een groot stoomschip in den grond, ko mende van den Bosporus om steenkolen te laden. Zij hadden daarna een gevecht met den kruiser Goeben. Onze door de vijande-. lijke kruiser vervolgde torpedobooten gingen terug onder bescherming van een linieschip, dat zich in de buurt bevond. Er volgde en kort gevecht op langen afstand, waarna .iei Goeben, partij trekkende van hare gruoto! vaartsnelheide snel verdween naar den Bos* porus. Wij hadden geene verliezen en geentf averij. Londen, 9 Jan. (R.) Officieel bericht Het slagschip King Edward VII is op een mijn gestooten en moest wegens de zware zee verlaten worden. De bemanning is er in haar geheel afgekomen. Er zijn geene men- schenlevens verloren gegaan; slechts twee man liepen lichte kwetsuren op. (De King Edward VII was een slagsc hip van 16.000 ton, gebouwd in 1905 en be wapend met 4 kanonnen van 30.5 c.M., 4 van 23.4, 10 van 13 c.M., 12 van 7.6 en 12 van 4.7 c.M. en met vier torpedolancecrbui- zen. De bemanning teldee 780 koppen) Londen, 8 Jan. (R.) Bericht vun Lloyds. Het Noorweegsche stoomschip Boulctir is in den grond geboord. Vijftien man vnn de equipage zijn aan land gebracht. Londen, 9 Jan. (R.) Bericht van Lloyds. Het Noorweegsche stoomschip Bonhcur, dat eerst als gezonken werd gemeld, zit op het strand. Washington, 8 J an. (R.) De Duit» sche nota betreffende het in den groncl bo ren van de William P. Frye houdt de belofte in, dat aan de niet-strijdenden zal worden verzekerd, dat zij in veiligheid zullen worden gebracht, wanneer een prijsschip in den grond moet worden geboord. Zij zullen nief worden gedwongen in de reddingsbooten to gaan, behalve wanneer de toestand van da zee en de nabijheid van de kust dc volstrek te zekerheid biedt, dat zij de naastbijzijndo haven zullen bereiken. Duitschland weigert gecommitteerden naar Amerika te zenden, maar geeft in overwe ging de verdere kwestiën schriftelijk te be handelen en stelt voor het geschil over de uitlegging van het Pruisisch-Amerikaansche verdrag te onderwerpen aan een bijzonder scheidsgerechtshof van vijf leden, dot zal bij« eenkomen te 'sGrovenhoge op den 15en Juni 1916. Washington, 9 Jan. (R.) De Amen- kaansche regeeringskringen schijnen te voe-» len, dat Duitschland door de toezeggingen van Bernstorff feitelijk alles heeft aangeno men wat door Amerika werd verlangd, voor zooveel de operatiën van de duikbooten aangaat. In de diplomatieke kringen wordt de meening uitgedrukt, dat Duitschland slechts zoekende is naar eene keuze van woorden, niet al te bitter voor den Duit-» schen trots, om tegemoet te komen aan hef verlangen, dat het de Lusitania- en de andere duikboot-gruwelen, waaraan het zich gedu rende achttien maanden heeft schuldig ge maakt, zal desavoueeren. Washington, 8 Jan. (R.) De Oosten* rijksche zaakgelastigde Zwiedinek heeft offi- cieus onder de aandacht van staatsecretaris Lansing gebracht, dat het Italiaansche oor-» logsschip Giuseppe Verdi twee kanonnen aan boord heeft. Wij bedriegen en vleien de geheeie we reld maar ons zelve het meest. ROMAN VAN ANNA WAHLENBERG. Geautoriseerde vertaling door B. NORTAKKER. 11 Birger stond weer op hel punt zich op hem te •werpen, maar aarzelde opnieuw. Dc ander had de deur gepasseerd, nu keer de hij zich om en liep terug. En weer keek hij naar binnen, mét cle wilde oogen wild opengesperd onder de opgetrokken wenkbrau wen. Alsof er een onzichtbare muur opge trokken was lusschon hem on de twee vrou wen daarbinnen, overschreed hij ook nu den drempel niet. maar vervolgde zijn wandeling heen en terug. De onzichtbare getuige stond op zijn post. half beschaamd over zijn spionneeren, maar zijn post verlaten durfde hii niet. Elk oogen- blik kon er immers een ongeluk gebeuren. En nog steeds werd het gesprek in de aangren zende kamer eieci kalm als tevoren voortge zet. voornamelijk door dc heldere altstem van Karin Prwell. De zwakke stem van de oude mevrouw werd slechts uu en dan vernomen, in enkele .eenlettergrepige woorden, zoo zacht uitge sproken, dat ze klonken als angstig gefluis ter. Het werk van het verbinden scheen te vor deren. De verpleegster vroeg hoe hel verband zat. en of de patient den pa.ntoffei wilde aanheb ben of niet. Toen klonk de dank vnn de oude dame, en kort daarna verscheen mevrouw Orwell opnieuw in de deur, die ze evenwel achter zich sloot om haar schoonmoeder rust le geven. „Nu moot je me zegen, wrat ie wilde. Hen drik." zei ze. toen ze tegenover haar man stond, met vasten blik en in een ongedwongen houding. Orwell keek haar somber aan en mompel de iets onverslaanbaars. De ontembare wil demansbui kampte nog in hem. maar steeds zwakker. En geheel onverwachts zonk hii op een stoel neer met de handen voor hel gelaat. ..Miin hoofd," zei hij, „het brandt zoo." Zijn vrouw trad op hem toe en bleef bij hem staan. „Mijn handen zijn koel," zei ze. En de groote hand liet zich gewillig van het voorhoofd wegschuiven. Zijn hoofd rustte in dc smalle, koele handen, overwinnaars zonder geweld. Maar liet moede hoofd kon zich niet op houden. Het zonk op zijde en naar beneden, lot het tegen de knie vein zijn vrouw rustte. Slap. weerstajidsloos, hulpzoekend lag het in haar japon, een paar bevende zuchten gin gen over de blauwroodc lippen, fluisterende woorden weerklonken van de lippen der vrouw. „Zoo. nu wordt het wel beter, wel beter".... Birger behoefde niet meer tc zien. Hij ging denzelfden weg terug als hii gekomen was. Den dag daarop gaf Karin Orvvcll liaar lessen op school zoouls gewoonlijk. Aan het einde daarvan, toen ze nog gebogen stond over de teekening van een der leerlingen, liep Birger Enefeldl toevallig door de klasse. Het zelfde gevoel van schaamte, dat zich van hem had meester gemaakt, toen hij ongezien In haar woning stond tc spionneeren. kwam weer over hem. Wist zij wat liii gedaan had? Ilad ze liel gehooid van haar dienstmeisje? En was ze ook hoos over dit indringen in haar privaat leven? Hij hoopte flauw, dat hii langs haar zou kunnen gaan, zonder dat zij op hem lette. Maar toen hii vlak bij den katheder kwam. waar zij stcmd, keek zij op, en de uitdruk king op haar gezicht was zeer ongelijk aan de officieele vriendelijkheid van haar ge wone begroetingen. I Was die van een vriend, die een vriend ontmoette. Ze liet de teekening los, en liep een paar slappen met hem mee. „II; kon u gisteren niet bedanken." zei ze. ..Mij bedanken", herhaalde hij. „Dal is ook heelcmaal niet noodig." „Maar indien het noodig was geweest, dan zou u klaar hebben gestaan, dat weet ik." Toen hij haar ve.rnasl had in het zomer huisje, had ze getracht de misère van haar leven voor hem te verbergen. Nu trachtte ze dat niet langer. Ze vroeg hem niet eens liet geheim le houden. Zij vertrouwde op hem als op een vriond. VIII. Op zijn schrijftafel lag een respectabele sta nd blauwe schriften. Een er van lag openge slagen voor hem. De pen hield hij in de hand die op hef gelinieerd papier rustte, dat vol geschreven was met een groot, onontwikkeld kinderschrift Maar zijn hand verroerde zich niet. en zijn open oogen. die de kap van de studeerlamp fixeerden, zagen deze niet. Hij was ver weg. Ln een land aan den anderen kant van den grooten Oceaan, in de maag delijke heerlijkheid van de wilde wouden, in dc wonderlijke plantenwereld van het tro pische Zuid-Amerika. Ontelbare keeren had hij zich daar gedroomd, doch nooit was hii er zoo in verdiept geweest als nu. Het was hem of hij daar liep, en zocht naar bijzondere soorten planten die de theorieën die hij op gesteld had, "zouden versterken of hem zou den voeren tot nieuwe conclusies, waar hij te voren slechts gewaagd had gissingen te ma ken. „Waar denk jc aan?" De vraag kwam van Blenda, die eerst aan geklopt had, toen binnengegluurd. en nu reeds een halve minuut op don drempel naar hem stond te kijken, terwijl hii haar zag noch hoorde. De verrassing was wel plotseling. Iiij schrikte op en keek liaar ernstig aan. Toen trok hij het schrift dichterbij en las den laat- slen regel. Aan niets bepaalds" antwoordde hij werk tuiglijk. terwijl hij een streep zette. „O ja, aan iets heel bizonders. Je zag or zoo verrukt uit." Hij glimlachte, en toen zii nu bii de taieJ kwam en haar sommen op den hoek legde wierp hij het schrift dicht en schoof het weg. „Nu ja. ik stem dat toe Hel was werkelijk «cis Lizonders" zei hij. Dc trof eist'Te ;-«-n paar kennissen, naluurvorschers ze waren bezig toebereidselen te maken voor een ex peditie naar Zuid-Amerika in den volgenden herfst. Ze wilden mij mee hebben." „En jij denkt er over? Jc wilt Met een gespannen uitdrukking op haa* gezicht boog zii zich over de tafel. ,,'t Doet er niet toe wat ik wil." zei hii bit ter. „Vader wil nlel." Maar hij kan tooli niet over allss omtrcuft ;ou hc-slisatn? Je hebt toch zelf ook wat la zeggen?" Daar was het vonnis. Hij had een gevoel alsof zij hem recht in de ziel keek en hem verachtte. Zij had zijn lafheid ontdekt, zijnf onmanlijkheid om de banden niet te kunnen doorsnijden, waarmee andereu hem vast hielden. Zij had zijn schande gezien, dat hi| geen vrij inensoh was, doch een slaaf, die ziel? door de omstandigheden liet hinden, doof de wenschen en den wil van anderen. Hij bloosde als een schuldige, maar kon niet nalaten zich te verdedigen. „Vader heeft me inijn opvoeding gegeven,* zei hij. „Als lui dal niet had gedaan, dan zon ik nu een daglooner zijn zoudcr de mogelijk-» heid om intellectueel werk als mijn vak t« kunnen kiezen. Hii heeft dus een zeker recW om invloed uit tc oefenen." Blenda. als oltild slagvaardig, hief Jiaai energieke kin op. II" ,/J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1