Woensdag 26 (anuari 1916. BUITENLAND. BINNENLAND. H* 178 14" Jaargang. Verspreide Berichten. KOLONIËN. ABONNEMENTSPRIJS: têt 8 maanden voor Ameraloort 1 Idem iraneo pei P°»t Por woek (met gratis vorzekering togen ongelukkon) - O. JUfeonderlyk® nummers Wekelijks bijvoegsel ,d» Hollandth, BulsmmuT (onder redactie van ïhérèse van Hoven) per 8 mnd. OI> ets. Wekelijksoh bijvoegsel „ftb "e mee" per 8 mnd. 40 ets. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTBNTIËN Van 1-6 regel.r O.50. Elk© regel moor - O.IO Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte Voor liandei on bodrijf bestaan teer vooidool.go bepalingen tot hot herhaald advortcoren tn dit Blad, bu abotiHomont. k'-no circulaire, bevattonde de voorwaarden, wordt on aanvraag toegezonden. De oorlog. Berlijn, 2 5 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. In Vlaanderen nam onze artillerie de vij andelijke stellingen onder een krachtig vuur. Patrouilles, die op sommige plaatsen in de zwaar geteisterde loopgraven van den tegenstander drongen, constateerden groote verliezen bij hem; zij maakten eenige ge vangenen en maakten vier mijnwerpers buit. De Demplertoren en de kathedraal van Nieuwpoort, die den vijand goede waarne- mingsplaatsen verschaften, werden omver» geschoten. Ten oosten van Neuville vielen onze troe pen, in verband met geslaagde mijn^ opblazingen gedeelten der voorste Fran sche loopgraven aan; zij maakten drie machinegeweren buit en maakten meer dan honderd gevangenen. Vijandelijke tegenaanvallen tegen de genomen stel lingen werden meermalen beproefd, maar kwamen niet verder dan een jammer lijk begin. Slechts eenige moedige mannen verlieten de loopgraven; zij werden neerge schoten. Een Duitsch vliegtuigeskader vief de mili taire werken van Nancy, de daar aanwezige vlieghaven en de fabrieken van Baccarat aan. Een Fransche tweedekker viel bij Saint- Benoit, ten noordwesten van Thiaucourt, met de bemanning ongeschonden in onze han den. P a r ij s, 2 5 Jan. (Havas). Namiddag communiqué. In België bleef de wederzijdsche artillerie in den loop van den nacht zich zeer actief toonen in de stieek van Nieuwpoort. Nieuwe bijzonderheden bevestigen, dat de Duitsche aanval, die gisteren beproefd werd naar den mond van de Yser, door het Fransche artil lerievuur tot mislukking is gebracht. De Duitschers konden niet naar buiten komen, behalve op één punt, waar eenige troepen er in slaagden in een vooruitgelegen Fransche loopgraaf door te dringen. Zij werden er da delijk uit verjaagd na een zeer levendigen strijd met granaten, die hun gevoelige ver liezen kostte. In Artois werden de gisteren door de Duit schers tegen de Fransche stellingen ten oos ten van Neuville St. Vaast, die geheel mislukte, den volgenden dag in grooteren omvang hervat. Na eene nieuwe reeks mijn- ontploffingen, vergezeld van een zeer hevig bombardement, deden de Franschen 'n aan val op een front van 1500 Meter in den hoek, gevormd door de wegen AtrechtLens en Neuville St. VaastTheus De Duitschers werden teruggeslagen en weer in hunne li- niën geworpen door het Fransche vuur. Op twee punten konden de Duitschers de trech ters bezetten, die hun echter bijna terstond iveer werden ontnomen. In de Vogeezen verrichtten wij een werk zaam bombardement op de Duitsche stellin gen bij Ban de Sapt. Avond-communiqué. De Engelsch-Fransche artillerie heeft bij Boesinghe (België) de vijandelijke werken hevig gebombardeerd en zwaar beschadigd. Twee Duitsche vliegtuigen wierpen vijf tien bommen op de voorsteden van Duin kerken, waardoor vijf menschen gedood en drie gewond werden. Er was eene zeer levendige kanonnade in Artois ten oosten van Neuville en in de streek van Vailly, waar verscheidene vijan delijke batterijen tot zwijgen werden ge bracht. Wij verstrooiden een belangrijk vijandelijk konvooi in het district Craonne ten noorden van de Aisne. Eene Duitsche zware batterij trachtte de brug bij Berry-au- Bas te beschieten, maar werd beschadigd door onze zware kanonnen. Eene kleine vijandelijke afdeeling in den sector Mouilly, van de Mnashoogten trachtte onze liniën te naderen na een hevig bombardement, maar werd met gemak verstrooid door ons vuur. In de Vogeezen beschoot onze artillerie nvt poed effect de vijandelijke stellingen te Mtfhlbach en Stosswehr. Petersburg, 25 Jan. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. Aan het Westelijk front bombardeerde onze artillerie met succes de Duitsche stel lingen in de streek van de Dwina, stroom afwaarts van Friedrichstadt. Bij het dorp Smilsjnisjki, ten Oosten van het Boghinskimeer, sloegen wij een Duit- schen aanval tegen onzen bewakingspost af. Aan het Gallicische front had aan de Strypa een artillericduel plaats. W e e n e n, 2 5 J a n. (W. B.) Officieel bericht va heden middag. Aan het Tirolsche front beschoot de vij andelijke artillerie de plaatsen Creto (Judi- cartie) en Caldonazzo (Suganadal). Aan het brug^oofd van Gorz zijn bij Oslavija weer gevechten den gang. Gisterenavond was de werkzaamheid van de Italiaansche artil lerie aan het front in het kustland zichtbaar levendiger. B e r 1 ij n, 2 5 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. In den Balkan is niets nieuws gebeurd. W e e n e n, 2 5 J a n. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. De ontwapening van het Montenegrijnsche leger blijft steeds flink van stapel gaan. Over al waar onze tro pen zich vertoonen, leveren de Montenegrijnsche bataillons onder com mando van hunne officieren, zonder dralen hunne wapenen in. Talrijke afdeelingen uit streken, die nog niet door ons bezet zijn, maken bij onze voorposten hunne bereid willigheid kenbaar om de wapenen neer te leggen. In Skutari maakten wij twaalf kanon nen, 500 geweren en twee machinegewe ren buit Alle uit het .vijandelijke kamp af komstige berichten over nieuwe gevechten in Montenegro zijn verzonnen. Het bevestigt zich, dat de koning zijn land en zijn leger heeft verlaten. In wiens handen het regeeringsgezag thans feitelijk ligt, is niet met zekerheid vast te stellen, maar is geheel zonder beteekenis voor de militaiïe uitkomst van den Montenegrijnschen veld tocht Petersburg, 25 Jan. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. In de streek van Erzeroem gaan wij voort de Turken op de hielen te zitten. Wij maken voortdurend gevangenen. In de streek van Meliazghert hadden wij geslaagde ontmoetin gen met vijandelijke cavalerie- en infanterie- detachementen. Londen, 25 Jan. (R.) Het Engelsche stoomschip Norsuna, een schip van 9000 ton, moet in den grond geboord zijn. Washington, 25 Jan. (R.) De nota van de regeering der Vereenigde Staten aan Groot-Brittannie over de wet op het handel drijven met den vijand is geenszins een protest, maar eerder een vertoog tegen een maatregel, dien de regee ring beschouwt als eene wet, welker naleving afbreuk kan doen aan de zaken in de Vereenigde Staten. De regeering be schouwt deze wet als unfair en zal vergoe ding vragen voor het nadeel, dat de Amerikaansche handel onder de wet lijdt. Het standpunt van de regeering is, dat de be trekkingen van het Amerikaansche en het Duitsche kapitaal en van het Duitsche kapi taal met de Amerikaansche produceerende industrieën zoodanig zijn, dat het onmoge lijk zou zijn met succes een slag uit te voe ren tegen Duifschland, zonder groot nadeel toe te brengen aan de belangen van de Ver eenigde Staten. In breeden zin is de opvat ting van de regeering, dat de producten van burgers van een oorlogvoerenden staat, wo nende in een neutTalen staat, moeten wor den beschouwd als neutraal. Londen, 24 Jan. (R.) Het lagerhuis heeft het dienstplichtontwerp in derde lezing aangenomen met 383 tegen 36 stemmen. Londen, 25 Jan. (R.) In het hooger- huis is het wetsontwerp tot verlenging van den leeftijd van het tegenwoordige parle ment aangenomen in derde lezing van het Berlijn, 25 Jan. (W. B.) Bericht van dienstplichtontwerp in tweede lezing. liet opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Russische aanvallen werden op verschil lende plaatsen met gemak afgewezen. \V e e n e n, 2 5 Jan. (W. B.) Officieel benefit van h. i m'-Uaf. Ottawa, 25 Jan. (R.) Er is een Order in Council uitgevaardigd, die de uitvoer van lompen en van vischtraan verbiedt anders dan naar Britsche landen. Budapest, 25 Jan. (W. B.) Het huis van afgevaardigden van den rijksdag besloot. Gisteren stonden weder verscheidene dee- dat de afgevaardigden, van Februari af, van len van ons noord-nostelii': Tront onder het hunne daggelden 100 kronen per persoon Russische geschutvuur. Op ve'e pletsen i zullen afstaan als bijdrage voor den herbouw was de ve-erninasarbeid van dan wjand van de door den inval der Russen verwoeste «ttr levendig. dorpen in de Karoathen. B e r 1 ij n, 2 5 J a n. (K. N.) De Voss. Ztg. verneemt uit Theresienstf .lt, dat in de mili taire gevangenis aldaar de Servische anar chist Cabrinovic, die in 1 t proces tegen de bedrijvers van den aanslag te Serajewo op 28 Juni 1914 tot 20 jaren kerkerstraf ver oordeeld werd, aan longentuberculose is overleden. De uitvinder van het C e r e b o s-z o u t. Uit Londen wordt het overlijden gemeld van George Weddel, den uitvinder van het bekende Cerebos-zout. Oost-lndië. De overstroomingen op Java. Blijkens een uit Nederiandsch-lndië ont vangen telegram hebben in de afdeeling In- dramajoe van de residentie Cheribon en in de residentie Semarang verscheidene over stroomingen plaats gehad, waarbij vele we gen en bruggen zwaar beschadigd of weg geslagen zijn. Omtrent de ramp in laatstgenoemd ge west meldt het telegram nog hel volgende De dijk van de Kali Sterau (de scheiding vormende tusschen de afdeeling Demak eenerzijds en de afdeelingen Japard, Kodoes en Grobogau anderzijds) bezweek op een zestal plaatsen in de nabijheid van de zee en meer landwaarts in tusschen de afdeelingen Koedoes en Demak. In de onderdistricten Baudaran en Wedoeng (district Wedoeng der afdeeling Demak) hadden zware ver woestingen plaats; duizenden bouws rijst velden werden overstroomd en verscheidene huizen werden weggeslagen. In het district Grogol van evengenoemde afdeeling liepen vijf duizend bouws onder en te Somosa, in het onderdistrict Bate^JIt (district Japana van de afdeeling van dien naam) werden 13 huizen verwoest, terwijl bij' eene grondver zakking 4 inlanders omkwamen, 8 zwaar gewond werden (7 inlanders worden nog vermist.) Ook de dijken van de Kali Petja Jaan (een zijrivier van de Kali Seran), bezweken op verscheidene plaatsen, waardoor 15 huizen verwoest werden en tien desa's in het on derdistrict Kaliwoengoe (district Koedoes van de afdeeling van dien naam) en duizend bouws rijstvelden in de districten Oenda- kan en Tenggeles (afdeeling Koedoes) on der water liepen. Kameroverzicht. Iwéede Kamer. Jn de vergadering' van Dinsdag werd na een kort debat aangenomen het wetsontwerp tot heffing van vergoeding voor afgifte van uitvoerconsenten. De heeren Hugenholtz, herkozen Kamerlid voor Weststellingwerf en Kolkman, gekozen voor Nijmegen, werden vervolgens geïnstal leerd. Bij de regeling van werkzaamheden noem de de heer de Meester (U.-L.), het voor de geheele linkerzijde een onverwachte te leurstelling, dat minister Treub weigert thans met de Kamer de Ouderdoms-wet te behan delen. Op zijn voorstel wordt de verdere be spreking dezer aangelegenheid uitgesteld tot Donderdag, als wanneer de centrale afdee ling zal zijn samengesteld. Met 52 tegen 30 stemmen wordt aangeno men het wetsontwerp tot tijdelijke afwijking van de Kieswet en met 48 tegen 45 stem men de suppletoire begrooting van Water staat tot aankoop van grond voor het ge bouw van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek. ri- (JU de Pers. Onthuïiingen aangaande „He Telegraaf'. Naar aanleiding dezer onthullingen stelt het Vaderland de volgende vragen Wordt de anti-Duitsche campagne van „De Telegraaf" inderdaad gevoerd onder de redactioneele leiding van iemand die met ambtenaren van het Duitsche Ministerie van Buitenl. Zaken naar Amsterdam gekomen is om er artikelen in het belang van Duitsch- land geplaatst te krijgen, en die door den heer H. M. C. Holdert zelf ten aanhoore van het redactiepersoneel met zooveel woorden is gebrandmerkt als een zaakwaarnemer van Duitschland? Zoo ja, en wij gelooven dat de in het verslag medegedeelde feiten alle aanleiding geven om aan ie nemen dat deze monster achtigheid van „De Telegr." werkelijkheid is, zoo ja, wat is dan hare geheele anti- Duitsche campagne anders don een schijn beweging? Immers zij brengt mede, dat hier te lande toegejuicht wordt alles wat Enge land doet, zelfs al is dat aön het handel drijvende en industricclc deel van ons volk hoogst onaangenaam, en al lijdt ons ge heele volk onder de prijsopdrijving die daar van het gevolg is. Ja, erger dan dat, zij wordt zoo ver gedreven, dat Engeland zelfs tot nog scherper optreden tegen ons wordt aangespoord, op gevaar af von een conflict tusschen ons en dat land in het leven te roe pen. Moor wiens belang zou daarmede worden gediend? Van Engeland? Neenl Von Nederland? Evenmin. Van Duitschland? Ja. En zoo staan wij dan voor deze vraag Is de anti-Duitsche campagne van „De Telegraaf", onder leiding van een journa list, door den heer Holdert verdacht een be hartiger te zijn van Duitsche bclungcn en in connectie staande met het Duitsche Mi nisterie van Buitenl. Zaken, iemand wiens macht en willekeur aan „De Telegraaf" zoo groot zijn, dat het beste gedeelte van het redactiepersoneel tengevolge van zijn optre den ontslag kreeg of vroeg, is deze anti- Duitsche campagne in den grond der zaak een pro-Duitsche, bestemd om een conflict uit te lokken tusschen Engeland en ons, in welk geval Duitschland zich notuurlijk zou haasten ons te hulp to komen? Wij beantwoorden die vragen niet. De naaste toekomst zul dat doen. Berichten. De Staatscourant van Woensdag 26 Januari bevat o. a. de volgende Koninklijke besluiten. op verzoek wegens volbrachten diensttijd, met ingang van 31 Januari 1916, eervol uit 's lands dienst ontslagen, onder toekenning van pensioen, de Oost-Indische ambtenaren met verlof A. P. Hamelijnck en D. van Geuns, laatstelijk onderwijzer le klasse bij het openbaar Europeesch lager onderwijs in Nederlondsch-Indië, en mevrouw M. G. W van Geuns, geboren Langeveld, onderwijze res 3e kl. bij dat onderwijs met verlof; en is de Oost-Indische ambtenaar met verlof W. Roos, laatstelijk onderwijzer in het machine-bankwerken, met den persoonlijken titel van leeraar bij de Koningin Wilhel- minaschool te Batavia, op zijn verzoek, we gens lichamelijke ongeschiktheid, gerekend van en met 31 Mei 1915, eervol uit 's lands dienst ontslagen. benoemd tot lid van den Raad van Ne- derlandsch-Indië de heer mr. G. André de la Porie, thans procureur-generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië. opgeheven de inspecties der directe be lastingen, invoerrechten en accijnzen te Arnhem, Nijmegen, Zalt-Bommel en Harder wijk. ingesteld inspecties der directe belastin gen, invoerrechten en accijnzen te Arnhem, le en 2e afdeeling; Nijmegen le en 2e af deeling, Wageningen en Apeldoorn; benoemd tot inspecteur der directe be lastingen, invoerrechten en accijnzen te Arnhem le afdeeling G. den Hartogh, thans te Rotterdam le afdeeling; te Arnhem 2e afdeeling R. C. van der Vliet, thans te Arn hem; te Nijmegen le afdeéling C. E. de Roock, thans te Rotterdam 2e afdeeling; te Nijmegen 2e afdeeling W. J. P. R. von Eb- benhorst Tengbergen, thans te Groningen le afdeeling; te Wageningen J. H. Staal, thans te Harderwijk; te Apeldoorn L. C. baron van der Feltz, thans te Leeuwarden Ie afdeeling. H. M. de Koningin. De Koningin is reeds hedenmorgen per Hollandsche Spoor, te 10.15, 'klaarblijkelijk eerder dan aanvar^jcelijk in haar bedoeling lag, van het bezoek aan de overstroom streken in Noord-Holland te 's Gro-.v thage terugge keerd. Z. K. H. de Prins der Nederlanden heeft in de laatste dagen ontvangen de Hoofden van de Gezantschappen, vergezeld van de heeren leden hunner legatiën, voor zoover deze nog niet aan Z. K. H. waren voorgesteld. Minister Treub. Van meer dan één kant werd aan den Haagschen corres pondent der Tel. gisteren uit de linkerzijde der Tweede Kamer medegedeeld, dat, als minister Treub aanstaanden Donderdag zijn standpunt volkomen blijft handhaven, hij het pleit stellig zal verliezen. „De stemming in alle linksche fracties is van dien aard" zoo verklaarde een Kamerlid „dat men er niet tegen op zal zien, om Donderdag des noods een motie van afkeuring tegen minis ter Treub aan te nemen." En met beslistheid voegde hij er aan toe: „Wij gaan ditmaal voor den minister niet op zij." Het ziet er dus dreigend uit. Natuurlijk weet niemand, wat er vóór Don derdag nog kan gebeuren en in hoever c een modus vivendi gevonden zal wor den. Maar vaarschijnlijk is dit laatste niet. Gisteren ten minste was de verwachting bij velen, dat het, als de minister op z'n stuk blijft staan, tot een crisis zal komen. Nnder verneemt de correspondent nosr, dat de correspondentie tusschen minister Treub en den voorzitter der Tweede Kamer ge voerd is zonder medeweten van ministei Cort van der Linden. Dit is teekenend, rite! alleen omdat de premier aldus van zulk een belangrijk conflict onkundig bleef, maar ook omdat minister Cort van der Linden het be trokken wetsontwerp mede heeft ondprtee- kend. Bij Kon. besluit zijn in den thans door hen bekleeden rang overgeplaatst: To. mr. dr. F. M. Schmolck, gezantschaps- raad te Konstentinopel, tijdelijk werkzaam te Sofia, naar Hr. Ms. gezantschap te Parijs en 2o. jhr. mr. W. H. de Beaufort, gt xant- schapssecretaris te Parijs, naar Hr. Ms ge rantschap te Stockho'-n. Militaire commissie in Zweden. De commissie, welke op het oogenblik in Zweden vertoeft ten einde zich aldaar in het belang der lichamelijke opvoe ding van het personeel der zeemacht te Stockholm op de hoon te te stellen van het onderwijs in Zweedsche gymnastiek en ver schillende inrichtingen van lichamelijke op voeding aldaar te bezoeken, bestaat uit den len luitenant der artillerie W. P. Hubert van Bleyenburgh, ter beschikking gesteld van het departement van Marine; den kapitein der mariniers P. van Werdt en den officier van gezondheid le kl. bij de zeemacht dr, H. T. Minkema. Deze commissie zal ook met gelijk doel een bezoek brengen aan Christiania en Ko penhagen. Zij zal haar rapport aan den minister van Marine uitbrengen. Het Kamerlid van Bylan d t. De N. Tilb. Ct. (het orgaan van het Kamer lid Arts) verneemt uit den Haag, dat de h^er van Bylandt om gezondheidsredenen ont slag zal nemen als lid van de Tweede Ka mer. Dr. Bos en Mr. Pleyte. Dr. Bos woonde gisteren voor het eerst na zijne ziek te de vergadering van de Tweede Kamer weder bij. Ook de Minister van Koloniën, mr. Pleyte, was in de Kamerzitting tegen woordig. De legerhuishoudfng. Naai de Avp. meldt, heeft de opperbevelhebber van land- en zeemacht bepaald, dat, nu ge bleken is dat de aflevering van aardappelen „bij de maat" voortdurend aanleiding geeft tot moeilijkheden, hetzij over de wijze v jar- op de maat wordt gevuld (meer of minder luchtig) hetzij over de overmaat, welke krachlens de gewoonte, bij levering van aardappelen wordt gegeven, van 1 Februari a.s. af de levering van aardappelen aan Ie troepen bij het gewicht zal geschieden en per man 1.5 K.G. zal moeten worden ver strekt. Naar aanleiding van een klacht bij een der onderdeelen van het leger over do cre- ringe dekking, welke verkregen wordt bij ge bruik van te dunne molton dekens als derde deken, heeft naar de Avp. mededeelt, dc opperbevelhebber bepaald, dat te dunne de kens, indien deze worden ingeleverd in de magazijnen, niet meer aan de korpsen moeen worden verstrekt en voorts dat slechte de kens, bij de korpsen voorhanden, tegen goe de kunnen worden verwisseld. Nederland en de oorlog» Uitvoerverboden. Verboden is bij K. B. van 8 Januari de uitvoer van rubber, gutta percha en dauruit vervaardigde artikelen. Voorts is bij K. B. van 8 Januari bepaald, dat het Kon. Besl. van 3 Aug. 1914 wordt gelezen als volgi Do uitvoer van automobielen en onderdeelen daarvan is verboden. Kon. Wat. Steuncomité- Blijkens de 72ste lijst van het Kon. Nat. Steun-comité bedroegen de bijdragen van 26 Dec. t.m. I Jan. 1916 3838.68, het to taal der vorige lijsten was 3.430.800.66 zoodat het totaal der ontvongen bijdragen en toezeggingen bedroeg 3.434.639.34 Blijkens een bijgevoegde lijst, houdende opgaven van gelden, die nog niet werden opgenomen en naar andere die aan het co mité werden gezonden ,doch door de gevers geheel of gedeeltelijk voor andere doelein den waren bestemd of wel reeds in een vo rige lijst opgenomen, heeft men aan tele grafische zendingen uit N. S.. waarb»» geen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1