DE EEMLAN DER". Zaterdag 29 Januari 1916. BUITENLAND. N* 181 Eerste Blad Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFP ft Co. ABONNEMENTSPRIJS: fir ttüuidea VKir Amersfoort t Uw trwao* ya post p., «Kt t»«i gratie Toraokoriog t«a«n ongelukkau) o.io. atuamers tTekalgks bijvoegsel Bollanrtecfu Butsvromr" (onder redecti» van TWrèee ren Horen) per 8 tun L 50 cla. ir.kelukxb bijroegeel „/W> nu mee" per 8 mud. 40 ets. Bureau: U TRE C H TSCH EST RAAT 1. Interconim. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: V*o 1-5 regelef 0.r>0. Elke regel moor «0.10, Dionatuiinbiodiogon li5 ceiita bij vcoruilbolaling. Groot© letters naai pl;uitsruiuit«k Yoor handol eo bodrijf bestaan teo voordcrligo bopaliiwon tot het herhaald advortoor^n in dit Blad. bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, woYdt uji aanvraag toogozondon. fiesciitedenis van de week. Zaterdag 22 Jan. Groote brand te Molde in Noorwegen. Het Ned. stoomschip Apollo loopt op een mijn (3 dooden). De Regeering van Montenegro vestigt plch Ie Ljon, wi.jr ook de Koningin en de Prinsessen verblijf nemen. Zondag 23 Jan. De koning van Montenegro landt te Brin- 'disi, op weg naar Lyon. Op het Kaukasische front trekken de-Tur- ïen erder terug voor de Russen. De Oostenrijkers Bezeilen Skoetari. Maandag 21 Jan. De Oos; jnrijksciie regeering deelt don Ameritearïsche gerant mode, dat de Persia plet gezonken was door toedoen van een jluikboot. De Oostenrijkers trekken op naar Durazzo, de oulgaren naar Walona. De kroning van Joean Shi Kar, tot keizer van China, wordt wegens den opstand uit gesteld. 1 Dinsdag 23 Jan. Hevig bombardement der Duitschers bij de '/ser. Het Engelsche Lagerhuis neemt de dienst plichtwet in derde Ifezing aan met 383 tegen DP stemmen. W o e n f ii ag 26 Jen. H. M. de Koningin onderbreekt haar be- zoek aan de door den watersnood geteisterde Streken, wegens een lichte ongesteldheid. Duitsche vliegtuigen werpen 15 bommen >p Duinkerken. President Poincaré bezoekt de Nederl. Am bulance te Parijs. Donderdag 27 Jan. Grey verklaarde in het Lagerhuis, dat En geland het recht niet had om den handel van de neutralen stil te zetten of te verhinderen, dat zij hun gewone behoeften aangevoerd kregen. - Verjaardag van den Duitschen Keizer. Amnez.ie in Duitschland voor militaire en bi.igerliike veroordeelden. I let Engelsche Parlement is verdaagd. Vrijdag 28 Jan. De Engelsche Arbeidspartij besluit niet te ageeren tegen de invoering van militaire dienstplicht. Pro-Servische betooging te Parijs. De Tweede Kamer besluit een aanvang te m :en met het afdeelings-onderzoek van ettfdöke belastingwetten. Politiek Overzicht De wereldstrijd in het Turksche oosten. Sedert Turkije in den wereldstrijd betrok ken werd, brandt de oorlogsfakkel in het ge- h t le oostelijke grensgebied van het Turk sche rijk en in de daaraan grenzende stre ken van Perzië. Aan den Kaukasus en in Armenië beoorlogen de Turken en de Rus sen elkaar en de strijd, dien zij tegen elkaar voeren, slaat in het geb'ed ten oosten van hot Oermiameer over op Perzië. In Meso potamia* zijn het de Engelschen, die tegen de Turken in het veld staan. Ook hier doet de strijd zijn invloed gelden in het aaneren- tende Perzische gebied. Onlangs werd be richt, dat de Turken de Perzische stad Ker- ïnansjah, halverwege tusschen Teheran en Bagdad Dc ?gen, hadden bezet. Daarop is nog een ander bericht gevolgd, inhoudende 'dat de gouverneur-gcnerael van Loeristan, het aan Mesopotamië grenzende Perzische gewest, Nizam-es-Saltaueh, het opperbevel Over de Perzische strijdkrachten heeft aan- vaaid en aan Engeland en Rusland de oor log heeft verklaard. Die beide berichten met elkaar in verband brengende, komt men tot de slotsom, dat de beweging in Perzië, die nog slechts in haar begin is, onder den in vloed van de huidige oorlogsgebeurtenissen voor eene groote ontwikkeling vatbaar is. -In de jaren, die aan den wereldstrijd voorafgin gen, hebben fengeland en Rusland het ge bied van Perzië in invloedssferen verdeeld; in het noorden zou de Russische, in het zui den, naar de Perzische golf toe, de Engel sche invloed de overheerschende zijn. Het Is niet de minst belang wekkende van de vele .vragen, die deze wereldstrijd doet rijzen, wat .van die overeenkomst zal terecht komen on der den invloed van de slagen, die het pres tige zoowel van Engeland als van Rusland in dezen oorlog ondervindt. De toekomst zal hierop het antwoord brengen. De Kaukasus is lang het minst belang wekkende van de verschillende oorlogstoo- neelen geweest. Het waren altijd dearifde on beduidende berichten van Dctrouillesclier- mutselingen en schijnbaar doellooze vuur gevechten, die van daar werden vernomen. Nu schijnt dat anders te zullen worden; al thans van Russische zijde hebben wij ver nomen, dat een gedeelte van de Turksche strijdmacht Ves^a&en *s en een toevlucht heeft gezocht onder de muien van Erze- roem. Het beleg van die vesting wordt als zeer aanstaande voorgesteld. Intusschen maakt het een vreemden indruk, dat van Turksche zijde de berichten uit den Kauka sus steeds even arm van inhoud blijven. Het bulletin van het Turksche hoofdkwar tier van den 26en meldt: „Aan het Kau- kasus-front niets van belang, slechts onbe duidende schermutselingen ten noorden van de Moeradrivier.'' De berichten van nog lu- teren datum zijn daarmee eensluidend. Al te hachelijk schijnt de zaak voor de Turken dus nog niet te staan. Dit mag men ook afleiden uit de opmerkingen, die de deskundige me dewerker ven de Dally News vastknoopt aun de Russische overwinningsberichten. Hij merkt op, dat Erzeroem in een groot ver sterkt kamp is herschapen, onder leiding van Duitsche Ingenieurs, die daaraan twaalf maanden hebben 'geweikt, en laat daarop volgen- .,De geslagen Turken hebben dus een veilige- vluchthaven. Het is onmogelijk thans te zeggen, welke beteekenis moet worden gehecht aan deze nieuwe beweging, maar in aanmerking nemende het seizoen van het jaar, de bezwaren van het terrein, het aantal beschikbare Turksche geregelde en ongeregelde troepen en den afstand van de plaats der tooneelen van den beslis- senden strijd, is het onwaarschijnlijk, dot het Russische offensief voor 't óogenblik in deze l ichting .zal worden voortgezet." In Mesopotamië is een tijd geweest, toen de zaak voor de Engelschen zeer gunstig scheen te staan; zij waren vooruitgerukt tot onder den rook van Bagdad. Die tijd is voor bij. De Engelschen zijn gedwongen gewor den terug te gaan naar Kut et Amara, dat 150 mijlen ben°den Bpgdod ligt. Daar schijnt hun toestand niet zeer rooskleurig te ziin. De Daily News bericht daarvan: „Het ernstige in generaal Aylmer's laat ste bericht is, dat er uit blijkt van welk eene groote macht de Turken zijn. De actie is meer onderbroken dan voorbij. Hij staat op slechts zeven mijlen afstand van Koet. Het is natuurlijk mogelijk, dat de uitkomst van den strijd, als hij hervat wordt, zal zijn, dat de Turksche stelling geforceerd en Koet ontzet zal worden. Maar het is duidelijk, dat gene raal Aylmer een vrij aanzienlijk Turksch le ger moet gevonden hebben tusschen zich en Koet, en zulks na de vrijwel beslissende nederlaag, die hun is toegebracht bij Sjeik Saad. Het mysterie van de tegenwoordige positie is-de toestand van Koet zelf. Het gar nizoen daar, onder generaal Townshend, wordt door de Turken geschat op 10.000 man. Wij weten, dat de frontaanvallen op de stelling, die op den Kerstdag zijn gedaan, met zwaar verlies werden afgeslagen. De strijdmacht, die ontzet moet brengen, schijnt in verbinding te zijn met het garnizoen. De minister Chamberlain heeft in het lagerhuis kunnen mededeelen, dat er geene gevechten bij Kut el Amara hebben plaats gehad, en heeft tegelijk verklaard, dat generaal Aylmer nu op zeven mijlen afstand van Koet staat. Het schijnt dus, dat het garnizoen, ofschoon omsingeld, wat de gemeenschapsmiddelen betreft niet is afgesloten en zelf niet direct in het nauw gebracht wordt. De dringende vraag moet in dit geval de voedingskwestie zijn. Daarover kan men zich op dezen af stand onmogelijk eene meening vormen; maar het schijnt toch wel, dat er eenige drin gende behoefte aan haast is. Als Koet maar eerst ontzet is, zal onze toestand in het Oos ten gc-makkelijk worden". Uit deze opmerkingen spreekt duidelijk de bezorgdheid, die heerscht over de omstan digheden waaronder de in Mesopotamië aan wezige Britsche troepen den strijd hebben te voeren. Die bezorgdheid moet nog worden weggenomen. Het laatste bericht van'gene raal Townshend houdt in, dat de vijand de loopgraven aan de landzijde van Koet heeft ontruimd en tot omstreeks een mijl van de Britsche versterkingen is teruggegaan; ter wijl generaal Aylmer rapporteert, dat de toe stand van de strijdmacht, die ontzet moet brengen, onveranderd is. De oorlog. Berlijn, 2 8 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. In sector Neuvïlle werden handgranaataon- vallen van de Franschen onder groote verlie zen voor hen afgeslagen. Een van onze op- blazingstrechters bleef in handen van den vijand» De bult van 26 Januari vermeerderde met vier machinegeweren en twee werpma- chincs. De veelvuldige beschieting van plaatsen achter ons front door de Franschen beant woordden wij met een vuur op Reims. Bij hoogte 285 ten noordwesten van La Chalade bezetten onze troepen na strijd den vijandelijken opblazingstrechter. Over een nachtelijken vijandelijken lucht aanval op de open stad Freiburg bezitten wij geene nadere mededeelingen. P a r ij s, 2 8 Jon. (Havas). Namiddag communiqué. Ten oosten van Neuville St.-Vaast en ten westen van den weg Ati _htLens werden twee Duitsche aanvalspogingen teruggesla gen. Tusschen de Oise en de Alsne liet onze artillerie een munitiebergplaats bij Puiselei- ne springen. P a r ij s, 2 8 J a n. (R.) Avondeomiminiqué. De Duitschers déden gelijktijdige aanval len ten westen van hoog'«- 140 en ten zui den van Givenchy, waar het hun gelukte voet te krijgen in gedecl< n van de voorste loopgraven tegen de stellingen in de buurt van den weg Neuville- La Folie. Deze aan vallen werden geheel teruggeslagen. Aan vallen tegen de werken ten noorden van Rocïincourt werden in het begin gestuit door ons artillerie- en infantenevuur. Een aanval tegen den weg St.-Laurent St.-Nicolns werd volkomen 'geslagen. Ten zuiden van Neuville Sl.-Vaast her namen wij een nieuwen krater na een scherp gevecht en sloegen hevige tegenaanvallen terug. Gedurende de voorafgaande actiën in deze streek leed de viiand zware verlie zen. Er werden 150 dooden geteld in een van de heroverd^ trechters. Londen, 28 Jon. (R.) Generaal Haig rapporteert, dat gisicren ih den laten namid dag. de .vijand. onder deM-h van een zwaar geweer-, machinegeweer- en artillerievuur, infanterie-aanvallen beproefde op onze o or uitgebrachte loopgraven ten noordoos ten van Loos. Ons vuur sloeg den aanval te rug. In den afgeloopen nacht was de vijand actief ten oosten van Armentières. Onze ar tillerie antwoordde. De vijandelijke artillerie was zeer actief ten noorden van Mnricourt, tusschen Loos en het kanaal van La Bassée en elders. Wij beantwoordden het vuur en brachten schade toe aan de vijandelijke loopgraven op vele plaatsen. P a r ij s, 2 8 J a n. (R.) Avondcommuniqué. Als vergeldingsmaatregel tegen het bom bardement door een Zeppelin van dorpen in don omtrek van Epernay op den 25en Ja nuari heeft een van onze bestuurbare lucht schepen in den nacht van 27 op 28 Januari bommen geworpen op Freiburg (Breisgau.) Er werden 18 bommen van 155 rn.M. en 20 van 90 m.M. geworpen op het station en de militaire inrichtingen, die ernstig bescha digd werden. In den nacht van den 22en Januari is een onzer gepantserde auto's gekomen tot bij de prikkeldraadversperring op den weg naar Buczacs en heeft het vuur geopend tegen oen ijandeüjken post en tegen een groot aantaT arbeiders, die onder verliezen op de vlucht weiden gejaagd In het gebied ten noorden van Bojan zijn onze patrouilles er met behulp van handgra naten in geslaogd, den vijand uit drie kuilen te verdrijven, die door mijnontploffingen ontslaan waren en welke hij bezet had ge houden. In dezelfde streek trachtten kleine vijandelijke afdeelingen offensief op te tre den; zij werden echter door ons vuur terug gedreven. Na hun terugtocht verspreidden de vijand vergiftige gassen. Weenen, 28 Jan. (W. B.) Officieel be richt van heden middag. Afgezien van de gewone artjlleriegevech- ten en kleine ondernemingen, is de dag van gisteren zonder gebeurtenissen verloopen. Rome, 28 Jan. (R.) Officieel commu niqué. Na een lievig artillerie-duel gingen de Oostenrijkers in den avond van den 27en Januari voor de derde maal tot den aanval óver op de Italiaansche stellingen aan de bo» ven-Isonzo. Zij werden, onder zware verlie zen, teruggeslagen en gingen ten slotte op de vlucht. De Italianen bezetten een gedeel te van den grond, dien zij in den nacht van den 24en Januari hadden prijsgegeven, en versterkten hunne stellingen. B e r I ij n, 2 8 Ja n. (K. N.) Uit Genève wordt aan den Lokalanzeiger geseind, dut de Montencgrijnsche minister-resident Mioes- Icowics tijdens een bezoek van Lyonsche dagbladschrijvers het bericht ontving, dat 'V chef van den Montenegrijnschen genera- len staf als voorloopig bewindvoerder de onderhandelingen met het Oostenrijksche legerbestuur verder voert. Dit bestuur eisch- te ook waarborgen tegen den guerilla-oorlog in het oosten van Montenegro. Koning Ni- kolaas wil daartegen een manifest uitvaar digen, doch de tekst moet eerst door Parijs Rome, Londen en Petersburg goedgekeurd worden. W e e n e n, 2 8 Jan. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Cnze troepen hebben nu ook de streek van Gusinje bezet. Ook hier zijn zij nergens op tegenstand gestuit. De ontwapening van Montenegro nadert haar einde. Par ij s,; 2 7 Jan. (Havas). De koning'van Montenegro richtte tot den president der re publiek een telegram van dankbetuiging voor de gastvrijheid van de Fransche regecring en de ontvangst, die hem door de bevolking is bereid. Het telegram eindigt met de ver zekering, dat zijne gehechtheid aan de ge- allWrden niet is veranderd en niet zA ver enderen. B e r l ij n, 2 8 Jan. (W. B.) Bericht van buit heeft wellicht eene worndq van 30 - '*C millioen mark. Dit grootmoedige gissrhrnk heeft op Bulgarije een grootén ifidruk go. maakt. Het grootste odeèPé v«n den buit i« coor het verdere vei loop van den ^nrlog nog te gebruiken; het overp e zf,l in de museum?, en arsenalen van Bulgarije gebor -en wor» den. Konstontinope I 28 Jan. (\V. B.) De Grieksche gezant Kallorghis werd lu-.len namiddag door den sultan in plechtige audiëntie ontvangen tot overhandiging van zijn geloofsbrief. ïn de toespraken, die wor den gewisseld, werden, van beide zijden voelens r an- hooge waardeering en iniv a vriendschap uitgedrukt. Konstantinopel 24 Jan (W. t>.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Dardanellenfront vuurde der 25en een vijandelijke monitor een 50 tol gronatcn af in de richting van Akböch der daarmee iets uit te werken. Onze vlieg tuigen wierpen tv.ee bommen naar den mo nitor, die het vuur staakte en zich verwijder de. B er 1 ij n, 2 8 Jan. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag, hoofdkwartier van heden voormiddag. Aan beide zijden van Widsy (ten zuiden van Dunaburg) en tusschen Storhod en de Styr hadden kleinere gevechten plaats, waar bij v.ij gevangenen maakten en materieel buit maakten. Weenen, 28Jan. (W. B.) Officieel be richt van heden 'middag. Bij Toporouth aan de Bessarabische grens overvielen heden afdeelingen van het Mid- den-Galicische infanterieregiment no. 10 eene Russische vóórstelling in het veld; zij veroverden haar in een bajonelshijd, wier pen de Russische loopgraven dicht en voer den een groot deel van de bezetting als ge vangenen weg. Verder is er niets nieuws gebeurd. Petersburg, 28 Jan. (Tel-agent schap.) Communiqué van den gTOOten gene- ralen staf. Aan ons westelijk front in de streek van Riga waren kanonnades. Tijdens het bombardement van Schlok wierpen Duitsche vliegmachines bommen op verschillende plaatsen, waarbij zij telkens hun vuur verbeterden. In de streek^-van Plakanen werd e^ne goe de uitwerking van ons geschutvuur waarge nomen. In het gebied van Dwinsk lieten Zeppe lins bommen vallen. In de streek van het Sventen-meer werd een detachement Duitschers door ons ge schut uiteengejaagd. De Duitschers hebben den verjaardag van keizer Wilhelm gevierd, maar over het al gemeen werd in hun linies geene bijzondere opgewektheid waargenomen. Aan de Midden-Strypa vonden herhaalde lijk schermutselingen en vooroostengevech- ten Diaals. Van den Balkan is niets nieuws te berich ten. P a r ij s, 2 8 Jan. (R.) Avondcommu niqué. Het terugtrekken van dc Servische contin genten, die nog in Albanië waren gebleven, gaat in goede orde voort zonder incident. Dit werk wordt bijzonder begunstigd dooi de verbetering van de temperatuur en het bouwen ven bruggen over de voornaamste rivieren dcor eene Engelsche afdeeling. De in San Giovanni di Medua achter gebleven voorraden zijn door Fransche trei- lers overgebracht naar Brindisi. De Oosten rijk-Hongaren, die Skutari en de Bojana be zetten, brengen hunne voorhoeden vooruit naar San Giovanni. In het oosten van Albanië is de toestand gedurende een maand stationair. Eene Bul- gaarsc'ne afdeeling bezet Dibra, eene reser ve-brigade is gestationeerd in Siruga ten noorden van het Ochrida-meer. Saloniki, 28 Jan. (R.) Mariniers van de Britsche, Fransche, Russische en Itali aansche oorlogsschepen in de haven zijn heden bij het aanbreken van den dag geland op het schiereiland Karaburnu en bezetten een Griekscn fort. Het garnizoen bood geen tegenstand. B e r 1 ij n, 2 8 J a n. (K. N.) De Berlijnsche correspondent van den Generalanzeiger te Dusseldoff heeft een onderhoud gehad met den Bulgaarschen gezant te Berlijn Rizow, die hem o.m. mededeelde, dat de keizer aan Bulgarije den geheelen buit, dien de Duit sche troepen in Servië gemaakt hebben, ge schonken heeft. Deze buit was zeer groot en bestond uit meer dan 30 kanonnen, een on noemelijk aantal machinegeweren, 10,000 geweren, een groote hoeveelheid munitie Petersburg, 2 8 Jon. (Tel.-aj -nt- schnp.) Communiqué van den grooten gene- rolon staf. In een gevecht in de shook ten westen van Mrllrrghert hebben vi! een bclon rij' Turksche colonne vernietigd. Wij namen 17 officieren en 274 Askari's gevan on en ver- overden verder vele wap s, munitie-cais sons en tienduizenden patronen. Onze afdeelingen achtervolgden den vij and, die op de vlucht sloeg en drongfjn daarbij tfe stad Khyschaka, aan den weg tusschen Erzeroem en Moesh binnen, waar zij gevangenen maakten en groote munitie* en levensmiddelenvoorn-den van het Turk sche leger buitmoakte. De Turken vluchten in de richting van Moesh. In Perzië, ten zuiden van het - Oermia meer, hebben wij groote Turksche troepen machten verslagen Bij de vervaling \:»a den vijand, die zich haastig ten trok, maak ten wij talrijke Askari's en Koerden gevan- munitie in sanimt™ rnV. en namen eenige duizenden stuks vee mee. Ten zuid-oosten von Hamodan, in de streek van den Kandelian-pas, hebben wij den vijand in zuidelijke richting teruggedre ven. Konstantinopel, 28 Jan. De corres pondent van het agentschap Milli meldt, dat de Russen hun best doen in alle streken van Perzië, die in hunne handen zijn gevallen, eene beweging te doen ontstaan ten gunste van den onttroonden sjah Mehmed Ali. Zij zaaien op deze wijze tweedracht onder het sedert jaren door hen gemartelde Perzische volk. Konstantinopel, 27 Jan. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Irakfront verschanst de vijand zich in de streek va relahil. Er is een zwak artillerie-duel t«derbrekingen. Bij Kut el Amara is -tandering. Londen, Jan. (R.) Officieel be richt. Nadere bijzonderheden over de gevechten op de grens van Egypte toonen aan, dot de vijand tot den morgen van den 23sten Ja nuari niets van onzen oprnarsch had be merkt. Deserteurs verklaren, dat de verliezen van den vijand op één vleugel alleen de totale verliezen van den 25sten overtroffen en dat er ook Turksche officieren ge Hen zijn. Deze ernstige nederlaag heeft de plaatse lijke stemming ontmoedigd/die, naar ge zegd wordt, van de Senussi deserteeren er in oostelijke richting teruggaan. Londen 28Jan. (R.) Officieel bericht. Het totaal der Britsche verliezen aan doo den, gewonden ei^ vermisten op alle oor- logstooneelen tot 0 Januari was 24.122 of ficieren en 525.345 manschappen. Londen, 28 Jan. (R.) De correspon dent van de Evening Post te Washington bericht, dat staatssecretaris Lapsing eenige dagen geleden aan Spring Rice, Jusserand en de andere vertegenwoordigers van de ge» allieerden een memorandum gezonden heeft betreffend"- de regeling van den duik boot-oorlog. Daarin wordt gevraagd: T. dat de geallieerden niet zullen voortgaan met het bewapenen van hunne handelssche*. pen, onverschillig van welken aard; 2. dat, nL dit wordt toegezegd, aan de staten van den tweebond de belofte zal worden ge vraagd, dat zij geene handelsschepen zullen torpedeeren zonder waarschuwing, maar het recht van visitatie en onderzoek zullen uit oefenen en, wanneer de vernietiging van een schip geoordeeld wordt gerechtvaar* digd te zijn, de pass* en de bemanning en treinziekenwaeens en verbandstoffen. De naar eene veilige nl*flts zullen zenden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1