Jaartfang. „DE E EM LAN DE R". Donderdag 3 Februari 1916. FEUILLETON. DE STERKSTE. N° 185 Uitgevers: VALKHOFF 6 Co. bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1, tntercomm. Telefoonnummer 66. De kiezerskweefc. Politiek Overzicht De wereldstrijd in Albanië. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. f 1.00. - 1.50. ABONNEMENTSPRIJS fet 8 maanden voot Amersfoort Idem franco pet post Per week (met gratis verzekering tegonongeluk ken) - J'*1"* Afzonderlek© nummers ",05, Wekelijks bijvoegsel nde Hollandeeh* HuisorouuP (onder redactis vsn Tbérèse van Hoven I per 8 mnd. 50 ets. Wekelijkseb bflvoags©» „Pah me wee" per 8 mnd. 40 cts- PRIJS DER ADV ETENTIËN Vao l— 5 rebels Elke regel moor Dionstaanbiodingea 05 Cents bfo vooruitbetaling, tirooto fetters naar plaatsruimte. Yoor handèl ou bedrit bestaan zeei voorduulige beoalln tot het herhaald advortoeron «u lit Blad. bv t 0.50. - 0,10. het herhaald advortoeron ia lit Blad, bi.f aloimoiücnt. Een© circulaire, bevattend* de voorwaarden, ,.idi" aanvraag toegezondeu. op De fatale termijn voor aangifte om op de kiezerslijst te komen is weer aangebroken. Zij, die meenen 't recht te hebben daarop geplaatst te worden, moeten vóór 15 fe bruari daarvan aangifte doen, waarvoor de formulieren ter secretarie kosteloos ver krijgbaar zijn. Zij, die vorig jaar reeds kiezer waren, blijven het dit jaar ook. daar bij de wet, houdende tijdelijke afwijking van de kieswet is bepaald, dat de kiezerslijst van kracht blijft tot 15 Mei 1916. Natuurlijk zijn hierop enkele uitzonderingen. Afgevoerd worden zij, die het Nederlandersschap heb ben verloren of wien het kiesrecht bij onher roepelijk geworden rechterlijke uitspraak is Ontzegd. Ook verdwijnen van de nieuwe kiezers lijst zij, die bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over hun goederen hebben verloren en zij, die hebben opgehouden ingezetenen der gemeente te zijn. De eerste voorwaarde om kiezer te wor den is, dat men zij mannelijk Nederlander, terwijl men vóór of op 15 Mei a.s. den leef tijd van 25 jaar moet heben bereikt. Zij, die in eenige rijksbelasting (Perso- neele-. Grond-, Rijks-Inkomsten- of Vermo- ishelasting) zijn aangeslagen, worden a shatve op de lijst gebracht. Wat de huur- en loónkiezers betreft, in de .ti el, bedoeld in de artikelen 1 en 2 der K'eswet, is, voor zoover de gemeente Amers foort betreft, bepaald, dat voor Amersfoort- s.-Jsgedeelte de minimum huurprijs 1.50 per week en het minimum inkomen 400 per jaar moet bedragen en dat vrije woning ol inwoning wordt berekend op 75 per jaar en vrije kost en inwoning op 275 per jaar. Voor Amersfoort-overig gedeelte moet dminimum huurprijs 1 per week en het ir u-.imum inkomen 300 per jaar bedragen, li vijl vrije woning of inwoning wórdt be- r kend op 37.50 per jaar en vrije kost en inwoning op 200 per jaar. Nu heeft de ondervinding geleerd dat eigen aangifte betrekkelijk zelden plaats heeft. Daarom zal het goed zijn, dat ieder vrij zinnige in eigen kring eens rondkijkt of er mg geestverwanten ziin, die op de kiezers lijst kunnen geplaatst worden. Mogelijk zul len ook de vrijzinnige kiesvereenigingen wel in die richting werken, evenals men in ker kelijke kringen daarmede reeds druk bezig is. Laat men toch het belang van dit werk niet onderschatten. In dit opzicht hapert er nog wel eens iets onder de vrijzinnigen. Onze.tegenstanders zien'dat veelal beter in. Zoo schrijft de R. K. - kiesver. „Recht en Orde" in de Eembode 'van Dinsdag o.a. het volgende „Ieder, die in zijn omgeving menschen kent, van wie hij vermoedt dat ze kiezer kun nen worden, mpet die personen krachtig aarsporen en opwekken zich te wenden tot het secretariaat van de kiesvereeniging Recht en Orde. Het is van zeer groot belang dat het Roomsche Kiezerscorps zoo sterk moge lijk zij. Daarvoor te zorgen is nu aller plicht. De grootste activiteit in den stembusstrijd baat niets, wanneer NU verzuimd wordt te zorgen dat ieder zijn plaats op de Kiezers lijst krijgt." Ieder vrijzinnige moet dit eens nauwkeu rig nolezen en zich zeil' dan afvragen of het ook niet van het allergrootste belang is, dat het Vrijzinnige Kiezerscorps zoo sterk mogelijk is En wie dat goed inziet zal niet aarzelen, maar al het mogelijke doen, om te zorgen, dat vrijzinnigen, die recht hebben op de Kiezerslijst geplaatst te worden, er ook op komen. Aan het werk dus f „De toestand van Montenegro en van het gebied van Skutari is onveranderd rustig; de houding van de inwoners laat niets te wenschen over." Zoo wordt uit Weenen be richt. Daarmee zijn de alarmbei ichten te niet gedaan, die langs indirecten weg jn Ro me zijn ontvangen en van daar wereldkun dig zijn gemaakt. De indirecte weg is niet de vlugste om inlichtingen te verzamelen. Hel is zeer wel mogelijk, dat de onlusten, waarvan de berichten uit Rome gewagen, werkelijk zijn Voorgekomen; maar die zijn dan geschied in de dagen, die aan het neerleggen Van de wapenen voorafgingen, niet daarna. Nu Montenegro als vijand is uitgescha keld, is het doel van den strijd voor de cen trale mogendheden en het met hen verbon den Bulgarije de verovering van Albanië. Een begin is daarmee reeds gemaakt door de bezetting van Skutari en de naaste om geving van die stad, daaronder begrepen de havenstad San Giovanni di Medua en Alessio; het laatst ontvangen bericht meldt, dat de alweer zuidelijker gelegen rivier Mati is overgetrokken. Aan het verder vooruit rukken van de Oostenrijksche troepen staan uit een mi litair oogpunt geene belemmeringen in den weg, althans voor zooveel Noord-Albanië betreft. Dit wordt ook door de tegenpartij erkend. Het officieuse Giornale d'Italia ver klaart het voor onmogelijk het voorwaarts gaan van den vijand in Noord-Albanië door vlootondernemirigen te verhinderen, want de toestand in het bovendeel van de Adria- tische zee is geheel in het voordeel van den vijand veranderd. Als gerucht vermeldt het bfad, dat Essad Pacha, Italië's handlanger in Albanië, het als een eisch van juist be leid beschouwt, zijne strijdkrachten niet te gebruiken voor de verdediging van Duraz- zo, omdat na de bezetting van het noorde lijke achterland door Oostenriiksch-Hon- Pooien worden niet altijd in de hand ge- ürukt, ook wel eens op de borst gespeld. ROMAN VAN ANNA WAHLENBERG. Geautoriseerde vertaling door B. NÜRTAKKER. 29 M. ouw Ahrling's lippen druk lea zich strak on elkaar, haar .gezicht had een uit ere1 king van haat. Maar ik weet wat hij gedaan heeft. Ik wil hem niet meer zien. Ik kan niet meer vrien delijk legen hem ziin als Tiij hier komt A's ■dit mijn huis was, zou ik hem eruit jagen. Deze heftigheid verbaasde Blenda, ze was xoo ongewoon bij haar moeder, en ze werd •opmerkzaam. „Wat weel u den vroeg ze. „Heeft juf- Itrouw Pfeiffer iets bizonders van hem ge- «e>gd Mevrouw Ahrling aarzelde een oogenblik. in twijfel of ze ook te veel uitgelaten had. Blenda kwam dichter bij haar. „U weet bepaald iets. zegt het toch. mama." N u ja. het is w>l zoo goed. dat te het Iwjort. Juffrouw Pkeirfer heeft zich eeast tot Kjeli Borliit gewend. Ze dacht dat Iet de ««makkelijkste weg Wa* om alfcs in a Me te maken, door hem on zijn verantwoording te wijzen. Maar hij heeft slechts gelachen. O. ik hoor dat schandelijke spotlachje. Daarna heeft hij verklaard, dat jc heel goed op je zelf kunt passen, jc bent geen onervaren jong meisje, ie bent reeds een paar, maal verloofd geweest. Jij1" „Dat is niet waar. dat heeft hij niet gezegd." En Blendas lippen trilden. Zoo schandelijk kon hij zich niet jegens haar gedragen hebben. Brutaal kon hij ziin. zonder eerbied voor haar of anderen, maar er was nog verschil daartusschen en kwaad spreken achter iemands rug. In den laatsten tijd had ze haar aanvanke lijke antipathie tegen hem cn de oorzaak daar van bijna geheel vergeten. Ze had zich gevleid en vereerd gevoeld, dat hij haar gezelschap zocht. Als zulk een intelligente en crijischc persoonlijkheid als hii genoegen in haar gezelschap kon vinden, dan moesten de menschen toch begrijpen, dat zii bizondere eigenschappen bezat. En het was goed. dat ze dat wisten. Birger vooral, die haar met ronde woorden had gezegd-, dat ze oppervlakkig was en haar gevoelens geen dieperen ondergrond hadden. Maar het was niet alleen de eer van een nadere kennisma king met Borlin geweest, die haar ijdelheid gestreeld had. Ze had werkelijk genoten van zijn omgang. Ze meende in die twee maan den dubbel zoo ervaren en wereldwijs ge worden te ziin als te voren. En het was prettig te luisteren naar zijn vluggen tong en er zelf haar pikante replieken tusschen te schuiven, die altijd met waardeering en dank baarheid aanvaard werden. Soms had hii zich afgevraagd of ze hem zou kunnen liefheb ben. Kaar haar hart had niets geantwoord. gaarsche troepen de kans op overwinning gering is; hij wil. daarom zijne eigen vol gelingen en het Italiaansche expeditiekorps terug nemen in eene zuidwaarts gelegen verdedigingsstelling. Het Giornale d'ltalis zegt, dat de verdedi ging van Zuid-Albanië eene militaire en nog meer eene politieke noodzakelijkheid van den eersten rang voor Italië is, en daar zij met de zekerheid van pieces is te onderne men moet zij geschieden om den vijand geen mogelijkheid te bieden van verdere zeer ge wichtige en beslissende vorderingen. Daar mee klopt de mededeeling over de uitkomst van den in de laatste dagen van Januari ge houden Italiaanschen ministerraad, waarin besloten is Valona ten krachtigste te verde digen. De striid, die thans is te verwachten, zal dus gevoerd worden om Zuid-Albanië. Het laat zich aanzien, dot de Oostenrijkers in de bezetting van Noord- en Midden-Albanië geen tegenstand zullen ondervinden. Over den toestand van het oogenblik schrijft de Neue Freie Presse „Daar de bezetting van Alessio he tvooruit brengeh van beveiligingstroepen ongeveer tot aan de Mati meebrengt, kunnen onze troepen en die van Essad Poeha, die deze van Tirana in het Ismidal en van Durazzo op de hoogten ten westen van het Ismidal kan hebben vooruitgebracht, nog slechts een dag- marsch van elkaar verwijderd zijn. Wel is maar mag men hier niet met den cirkel reke nen. De wegen in de vlakte zijn slecht, die op cie bergen nog slechtere voetpaden, bé- antwoordende aan. het bescheiden verkeer met lastdieren in het land, die meestal zon der bruggen over de naar de Adria vlietende rivieren gaan. Van Alessio tot Valona loopt het wegspoor wel wat langer, ongeveer 100 Kilometers maar daar staat tegenover, dat Berat beden kelijk dicht bij Valoha ligt en Italiaansche berichten hebben reeds meermalen de aan wezigheid van Bulgaorsche en zelfs Oosten- rijksch-Hongaarsche strijdkrachten in Berat gemeld. Valona is naar de landzijde tot aan de Susica (8 K.M. landinwaarts) door een om streeks 200 m-ters hoogen hoogtenkrans omringd, die naar het zuiden tot over 1000 meters klimtmaar deze hoogten liggen dicht aan de zee, en bij de moeilijkheden, die de inscheping oplevert, ten0evolge van den verzanden toestand van de haven, zijn deze hoogten niet bijzonder geschikt voor de verdediging, en voor een verder gespan nen verdedigingsboog schijnt de Italiaan sche commandant het hiertoe vereischte aantal troepen niet te bezitten. Rooskleurig ziet Italië's militaire toestand in Albanië er dus niet uit. Een eventueel verlies van Valona, waarop geheel Italië sedert jaren zijne begeerige oogen heeft gericht en dat door een tele graafkabel met Italië verbonden is, derhalve in zekeren zin zijn brughoofd aan den „anderen oever" vormt, zou voor Italië een moeieliik te bawen te komen slag zijn/' De oorlog. B er-lijn, 2 F e h r. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het 'groote hoofdkwartier van heden voormiddag. De vijandelijke artillerie ontwikkelde in sommige sectoren van Champagne en ten oosten van Saint-Dié in de Vogeezen eene levendige werkzaamheid. Lens is wederom door den tegenstander beschoten. Een groot Fransch vliegtuig kwam,v door ons afweer- vuur gegrepen, ten zuidwesten van Chauny neer. De bemanning werd gewond gevangen genomen. P a r ij s, 2 F e b r. (Havas). Namiddag- communiqué. Tusschen de Avre en de Aisne schoot de Fransche artillerie op konvooien in de buurt van de hofstede Soussouv ent en op een trein, die vertrok uit Lassigny. In de Argönne lie ten de Franschen een mijn springen op hoogte 235, bij Haute Chevauchée. In Elzas lieten de Fransche batterijen een munitiebergpl§ats springen in de buurt van Orhey, ten zuiden van Bonhomme. In de streek Sondernach, ten zuiden van Munster, namen de Duitschers een van onze luister posten weg; een tegenaanval verdreef hen onmiddellijk weer. P a r ij s, 2 F e b r. (R.) Avondcommuni- qué. Er was mijnarbeid in Artois. Dc Fransche artillerie verrichte zeer effectieve bombar dementen in Artois, Champagne, Woëvre cn Lotharingen. Londen, 2Febr. (R.) Communiqué van generaal Haig. Gisterennacht wierp een van onze pa trouilles, na een vijandelijken schildwacht te hebben doodgeschoten, handgranaten in een vijandelijken post, die gevestigd was in het noordelijkste stuk van Frise. Heden voormid dag omstreeks half twaalf beproefde de vijand een verrassenden aanval tegen onze loopgraven bij den weg IJpereriPilken. Deze aanval, waaraan geen artillerie-bom bardement voorafging, werd met gemak door ons vuur teruggeslagen. B e r 1 ij n, 2 F e b r. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Een vrij sterke Russische afdeeling werd door Duitsche patrouille-commando's aan de Wiesielucha ten zuiden van Kuchelka Wola (tusschen Stochod en de Styr) aangevallen en vernietigd. Weenen, 2 Febr. (W. B.) Officieel communiqué van heden middag. Voor de brugschans ten noordwesten van Uscieszko is de vijand door mijnaanvallen gedwongen de voorste loopgraven te verla ten. Op andere plaatsen van het noordoos telijke front waren patrouillegevechten. Weenen, 2 Febr. (W. B.) Officieel communiqué van heden middag. In het Suganadal, ten westen van Ron- cegno, werden verscheidene aanvallen van Italiaansche batoillons afgewezen. Aan de helling van den Co! di Lana werd eene vij andelijke stelling in een handgemeen ge nomen en opgeblazen. Aan lui I' ,t waren geschutgcvechten. Rome, 2 Febr. (R.) De \ijan/, ►d vruchtelooze aanvallen op l>i\/ si 1 ten noordwesten van Mori. In d str .ui Görz was de gebruikelijke utfïUer -u - liaansche bommen vernielden vijai» lijke loopgraaf ten zuidwesten vim S in Mat. tinOé Weenen, 2 Febr. B.) Oi M communiqué van heden middag. In Albanië namen onze voort»-." p< ju- der strijd den zuidelijken oever van ch Mali. In Montenegro heers- ht volkom 1 r kwamen geene bijzon dei- .)»•-" voor. P a r ij s, 2 P e b r. (R.Avond nu- - jué Een Zeppelin wierp Maandagnacht lam men op Saloniki. Twee bomm u veroorzaak ten' geringe schade; 13 personen w rden ;•■- dood, 16 gewond. Daaronder waren 3 s - ten. Projectielen vielen op de Griekschc i - fectuur en op een bank te Saloniki, -1 il- brandden. Een tweede vliegtuig werd naar den j. md gebracht ten wasten van Saloniki; manning werd gevangen genomen. B e r I ii n 2 Febr. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag Onze vliegers namen in de ha nu.lich tingen van Saloniki groote branden w aar, die blijkbaar door onze luchtaanval waren ver oorzaakt. Londen, 2 Febr. (R.) De daebladén berichten, dat door den Zeppelin-raid tegen Saloniki 17 Grieken zijn gedood, wnnrond -r twee soldaten. Weenen, 1 Febr. (Corr.-bureou). Uit het oorlogsperskwartier wordt bericht: Het communiqué van den generaion staf deelt mede, dat de toestand in Montenegro s-.eods rustig is en de houding van de bevolking niets te wenschen Iaat. Als illustratie van dit bericht kan het feit dienen, dat in de laatste dagen talrijke Montenegrijnen heb ben verzocht als oorlogsvrijwilligers tegen Italië In dienst te worden genomen. Derge lijke aanbiedingen moeten natuurlijk om re denen van volkenrecht afgewezen worden; zij zijn echter in hooge mate kenschetsend voor de sympathie, die Italië ook bij de niet- Oostenrijkschi en Hongaarse:he bewoners van den oostelijken oever van de Bittere Adria geniet. Zeer vele Czernagorzen doen ook het verzoek in het binnenland van de monarchie arbeid te mogen zoeken, omdat de langdu rige oorlog hen berooide van elke moge lijkheid van bestaan in het zwaar beproefde land. Met deze wenschen zal in gepasten vorm rekening gehouden worden. I Iet spreekt van zelf, dat onze troepen in het zwaar beproefde land een belangrijk stuk kultuurarbeid hebben te verrichten, vooral wat de verzorging met voedingsmiddelen be treft, en in sanitair opzicht Wie zich herin nert hoe onze soldaten hebben geweckt na de bezetting van Bosnië en Herzo: -in, ze was niet eens onrustig en vol verlangen geweest, zooals toen zii zich zelf onderzocht omtrent Birger. Dit zwijgen was iutusschen geen beletsel geweest om onvermengd genoegen te vinden in "het samenzijn met Kjcll. en het was haar niet ingevallen dit als iets ongepasts te be schouwen. Soms had zij zich ook af-ct-ra^d of Kjcll ha~- lief had. En op die vraag had zij ook niet kunnen antwoorden. Ilij was immers ta melijk koel, maar natuurlijk interesseerde hii zich voor haar. "Waarom zou hii anders steeds meer de gelegenheid gezocht hebben haar te treffen. Waarom zou zijn omgang anders zoo vol vertrouwelijkheid en welwillendheid ge weest zijn, eri zou hii ondanks ziin malil: zelfvertrouwen haar zoo duidelijk zijn be wondering geopenbaard hebben. Maar nu deze woorden. En dat tegen vreem de menschen. tegen de eersten de besten I Iets stortte rondom haar in. Zij had een burcht gebouwd van het geloof in de goede gedachten, die andere mensehen omtrent haar hadden, hun achting, waardeering. be langstelling. en zij woonden daarbinnen als een ongenaakbare, gevierde prinses. En die burcht stortte nu rondom haar in. En nu die als ruïne aan haar voeten lag. miste zii die en voelde ze hoe onbeschermd ze was. Haar moeder had nog een poosje gespro ken. Ze had bevestigd, dat Kjell Borlin's woorden werkelijk zoo gesproken waren, ten minste naar het zeggen van de lecrares. En deze had zijn gezegde ook schandelijk ge vonden. Maar Blenda verborg opnieuw haar gezicht in de handen, cn staarde voor zich uit. Ze deed geen heftige vragen meer. En verschrikt over deze onn «tuurlijke kalmte streelde me vrouw Ahrling haar dochters haar. „Toe. Blenda, trek het ie niet zoo aan," zei ze. „Niemand gelooft liet, juffrouw Pfeiffer ook niet. Ik verzekerde haar dal die verlo- vingsgeschiedcuis niet waar kan zijn. Anders zou je er mij toch wel iets van verteld heb ben." ,.'t Is waar. mama. Ik wilde hel u natuur lijk vertellen. Maar het was zoo moeilijk over zulke dingen te schrijven en ik daeht dat ik ii spoedig zou spreken. Het bleef er echter bij. En la'er toen wij elkaar ontmoetten toen was er niets meer om te vertellen." Haar moeder zweeg. Ze had niets te zeg gen. de v>chten duizelden in haar arm hoofd. Maar Blenda viel op den grond en ver borg haar hoofd in haar .moeders schoot. „Mama. mqma," snikte ze. „Ik ben zeker geen goed meisje, niemand houdt van me. zelfs u nieL" „Ik, zou ik.1 Nee Blenda, denk dat niet." En haar moeder drukte haar tegen zich aan .kuste haar oogen en mond, en droogde haar tranen. Maar toen schreide zc zelve. XIX. Toen ze opstonden van hêt avondeten, bleef mevrouw Ahrling nog even staan. Ze schonk een glas melk in, zette het op een blaadje, en legde er ook een paar beschuiten bij. „•Voor Blenda". zei ze met een blik naar den rector, en vervolgde „Indien ie er niets tegen hebt, wilde ik haar vannacht hier houden." Zoowel dc rector als Birger lcel.cn op :M was nooit eerder 'gebeurd. dM Blond? donr bleef overnachten. „Waarom is z.ii dan niet aan tafel geko men vroeg do reetor. ..Zij voelt zich niet wel." „Niet wel. Wat is dut voor een geschiede nis V" Mevrouw Ahrling «lacht even na. D< waar heid kon ze immers niet zeggen Wel ver diende Kjcll Borlin ontmaskerd te worden, maar terwillc van Blenda was t Ik*ter. dat er zoo weini mogelijk over dc zaak gespro ken werd en dat dc rector cn Birger geheel er builen gehouden werdén. „Zc houdt het niet vol in dat pension." zei ze. het eerste het beste voorwendsel tc baat nemend, dat ze kon bedenken. „Er i nooit rust. Zc denkt morgen tc verhuizen." ..Zoo, dat is plotseling gekomen, zon V zeg gen." Mevrouw Ahrling had echter niet veel lust meer bijzonderheden tc vertellen, maar haastte zich de kamer uit met Blenda's avond maal. Hot meisje richtte zich op van de sofa. waarop ze gelegen had en toonde een ang stig gezicht, rood van het schreien. Ze wilde welen wat oom Simon had gezegd. „Je kunt gerust vannacht blijven." En haar moeder vertelde het noodleugentje van het rumoerige pension. Maar Blenda luisterde nauwelijks. Ze keek onrustig naai de deur, alsof ze verwachtte dat iemand bin! nen zou komen. TfurJ. vervoh'd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1