14** Jaargang. „DE E EM LAN DER". Vrijdag 4 Februari 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE STERKSTE. N* 186 Uitgevers: VALKHOPP ft Co. Bureaui UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Kennisgeving» Hoofdredacteur: Mr, D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: ftt t maanden tooi Amwifoori t l.Oft. Idun franoo p«i post1.5ft. f«i week (met gratis versek.ring tegen ongelukken) O. lft. Afionderlp. nummert 0.05. Wekelijks bUroegsel 9d* Ro'Umdtcfu Hnfmrsuw" (onder redaoti* Tan 'i'hórèse Tan Horen) per 8 mod. 00 cts. Ifekelgkioh bilroegeel .ft* aw <nr«" per 8 mnd. 40 eta. Intercomm. Telefoonnummer 66. PR1J3 DER ADVEKTENTIËN: Von I—8 regelo.3ft. Elke regel meor0il0, Eionsteanliedingen ti!i oeuta b(> TOoruilbetalinxy Grooto lottere naar plaatsruimte» Voor handel en bedrijf bestaan zoe» voordaahjo bepalingen tot het herhaald ndvortooren in dit Bind, bij abonnement Eer.e circulaire, bovattonde do voorwaarden, wordfc 01* aanvraag toegezonden. LANDST ORM-KEURINO. Jaarklasso 1911. !5* Burgemeester van Amersfoort brcng-l ter fcduras van belanghebbenden, dot de dienstplich- bij den Landstorm der iaorklasoe 1911, ge- legephe d hebbon zich ain eene keurig te on- Janmpen bij den Keuringfsraad, die sitting Ittudt op Dinsdag, 22 Februari 1916, 's voormid- éftgs 9i uur, in het gebouw „Ons Huis", Korte- graeht no. 3 te Amersfoort, de ingeschrevenen, foorkomende op het Keuringsregister onder Volgnummer 1—50, en op Woensdag, 23 Febru ari 1910, 's voormiddags 9i uur, de overige in geschrevenen. Het welbegrepen eigenbelang van de Land- art onrvplichtigen maakt liet zeer wenschelijk, dat si' lich voor d. ze keuring a in raaiden, o. a. om- Jet rij, ingeval z'\ ongeschikt mochten blijken Mdat lij in werkclijken dienst zijn gekomen en ftUdan weder huiswaarts worden gezonden, hier van. moeilijkheden kunnen ondervinden ten o an ti en van hun mootschappelijkc- of studiebelan- f«n. Ondernemen rij zich aai\ een onderzoek bij den Keuringsreed en blijkt daarbij voldoende v«*n ongeschiktheid, dan v/orden zij van den dienstplicht bij den Landstorm terstond onlsla- i en en staan zij niet meer bloot aan de kans om als Landstonr.pllchtige in wc"kelijken dienst te vorden geroepen. TVenscht een Landstormplichtige bij een an- <*°-en Keuringsraad het onderzoek te ondergaan, don kan de voorzitter van eer?lljc3oeMen Keu- ringsraed hem daartoe op ziin verzoek toestem ming verleenen. Nader zal worden bepaald wanneer de Land- stormplichtigen van da jaarklasse 1911 m wer- kaiijken dienst moeten komen. Amersfoort, 2 Februari 1916. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDVUCK. Politiek Overzicht De nieuwste daden in den luchtoorlog. Drie luehtraids in vier dagen, ongerekend r het niet geringe aandeel, dat de vlieg- 1 en nemen in de dagelijksche krijgsvar en tingen op de verschillende oorlogstoo- ^.oelen. Er moet inderdaad worden gezegd, at het nieuwste wapen in de moderne oor logvoering niet is gaan rusten na de reeds behaalde lauweren. Veeleer hebben die ge werkt als een spoorslag om op nieuwe on dernemingen uit te gaan. Wanneer de werk zaamheid, die aan den dag is gelegd in de gen van rast in de atmosfeer, welke zijn gevolgd op de stormperiode, die gedurende wen groot deel van Januari heeft geheerscht, een maalstaf oplevért ter beoordeeling van den arbeid, die zal worejen gedaan in den tijd, die nog moet volgen,.dan moeten wij ons hart vasthouden bij de gedachte aan e-at wij nog hebhen te verwachten. De gebeurtenissen van de laatste dagen op dit onderdeel van den wereldstrijd zijn in Duitschland een'e gereede aanleiding om te roemen op de voortreffelijkheid van de Duit- sche techniek. In de correspondentie Heer und Politik wordt het succes, dat de Duit- sche vliegeniers in de laatste vier maanden hebben behaald en waarop de beide Zeppe- lin-vluchten over Parijs en de door zeven Zeppelins over een deel van Noord- en Mid- den-Engeland verrichte tocht de kroon heb ben gezet, aangehaald als een bewijs, dat Duitschlands overwicht in de lucht onom- stootelijk bewezen is. Wat de vliegtuigen be treft, was vroeger reeds het bewijs geleverd, dat het Duitsche luchtwapen de Fransche en Engelsche vliegers had overvleugeld. Nu is ook van de luchtschepen op afdoende wijze gebleken, wat zij in den strijd waard ziin. Vóór den oorlog plachten zij in Enge land en Frankrijk als onbruikbaar in een ernstigen strijd te worden beschouwd. Wei nige weken voor den oorlog richtte het En gelsche tijdschrift Engineering tot het Duit sche legerbestuur de vraag, waarom men zoo vele millioenen uitgaf voor het bouwen van de onbruikbare reuzen-Zeppelins. Die vraag zal nu zeker niet meer worden herhaald. De Morning Post heeft onlangs er op gewezen, dat de Duitschers in den loop van den oor log buitengewone vorderingen hebben ge maakt op het gebied van het bouwen van vliegtuigen. Wat de luchtschepen betreft, wordt in de Heer und Politik geconstateerd: „De aanvallen op Londen en Parijs hebben getoond, dat de uitgaven voor onze Zeppelins volstrekt niet zoo nutteloos zijn als men voor den oorlog wilde doen gelooven. toen wij de waarde van onze Zeppelins nog niet konden toonen." Men kan' den trots van de Duitschers over de deugdelijkheid jvan hunne wapenen in den luchtstrijd begrijp.n. Maar het is te bejammeren, dat zij alleen daarvoor gevoel bezitten en dat hun het besef scl n'nt te ontbreken van de ontzettende verzwaring der lasten van den oorlog, die de wijze waarop deze wapenen worden gebruikt, meebrengt voor hen, die niet als strijdenden aan den oorlog meedoen. De bommen, die op Parijs zijn neergekomen, hebben in een dicht bevolkte wijk huizen vernield; de slachtoffers zijn burgers ge weest, w'aaropder vrouwen en kinderen. De ruim 300 bommen, die de 7 Zeppelins, welke Engeland bezochten, blindelings heb ben uitgeworpen, hebben geene militaire gebouwen getroffen, maar een kerk, een sokristit en (fabrieksgebouwen, wns- niet voor het leger werd gewerkt. Dit- strijdmid del treft slechts bij gioole uitzondering combattanten; in den regel worden personen getroffen, die niet aan deo ken. Daaruit zijn de kreten van verontwaar diging te verklaren, die telkens opgaan wanneer de luchtstrijd nieuwe slachtoffers vordert. Men roept over en weer om vergelding. De bommen, die op Parijs-zijn geworpen, moesten dienen om wraak te nemen voor het bombardement van Freiburg. Men ver baast zich in Duitschland, dat dit ergernis wekt. Men vindt elk woord van afkeuring daarover misplaatst, want Freiburg is eene open stad en Parijs eene vesting. Maar als men nagaat, waar de 300 bommen zijn neer gekomen, die in den laatsten raid over En geland zijn uitgestrooid, dan zal men vin len, dat met zeldzame uitzonde ringen, allan zijn neergekomen op plaatsen, die niets met den oorlog hadden uit te staan, velen midden in het veld. En wat het beroep op den staat van Parijs be treft, dat laat men zelf in Duitschland niei gelden, als het eene Duitsche vesting be treft. Uit Metz wordt aan de Frankf. Ztg. geschreven 'naar aanleiding van de bom men, die daar uit Fransche vliegtuigen zijn neergekomen: „Hier heerscht de opvatting, dat de Franschen zonder verschooning de stad bombardeeren enkel In de hoop mili taire objecten te trelfen. Een militair succes is tot dusver niet verkregen. En andei door de Franschen wel niet bedoeld gevolg heeft deze zinnelooze beschieting gehad in de Lotharingsche bevolking: de offers aan dooden en gewonden behooren met ééne uitzondering tot de kringen van de oud- I.otharingsche bevolking; ook de beschadig' de huizen behooren nagenoeg alten aan deze. Het is begrijpelijk, dat dit alle3 in de kringen van de Lotharingsche bevolking een sterken weerzin tegen Frankrijk deed ont staan." Wanneer men dat zoo begrijpelijk vindt, dan is het onbegrijpelijk, dat men niet kan begrijpen, dat de wijze waarop de lucht oorlog wordt gevoerd, in ontzettende mate de gevoelens van haat en verbit'cring bij de strijdende partijen aanwakkert. Wan neer onder de oorlogvoerenden het gevoel van verontwaardiging verstompt is over de methodes van oorlogvoering, dan is onder de onzijdigen dat gevoel des te levendiger Een in Madrid verschijnend orgaan. El Pais, vertolkt dit gevoel In den uitroep: „E- is geen verschil tusschen Zeppelin-raids en anarchistische aanslagen" en verklaart met grooten nadruk, dat het de plicht is van alle Europeesche en Amerikaans1-he onzijdigen, om met alle kracht .tegen deze misdadige handelingen te protesteeren, al ware 't al leen mm voor de veroveringen der bescha ving op te komen. De oorlog. B e r 1 ij n, 3 F e b r. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. In Vlaanderen antwoordde de vijandelijke artillerie levendig op onze in een breeder front uitgevoerde beschieting van de vijan delijke stellingen. Ten noordoosten van Hwlluch bezetten wij twee voor ons front door de Engelschen op geblazen trechters. In de streek van Neuville steeg in de na middaguren het artillerievuur tot groote he vigheid. Ook op andere plaatsen van het Front ontwikkelden zich levendige artillerie-, in de Argonne handgranaatgevechten. Onze vliegeniers schoten een Engelsch en een Fransch strijdvliegtuig neer in de streek van Péronne: van de bemanning zijn drie dood, .een Fransche waarnemer zwaar gewond. P a r ij s, 5 F e b r. (Havas.) Namiddag communiqué. Gisteren tegen het einde van den namid dag trachtten de Duitschers, na een vrij le vendig bombardement, een aanval te be ginnen op eene helling te Bois-des-Buttes (ten noorden van de Aisne in de buurt van Ville-au-Bois.) Het vuur van de versperrin gen, dat onmiddellijk geopend werd, ge steund door infanterievuur, belette hen uit den loopgraven te komen, Avondcommuniqué. Vijandelijke loopgTaven en marcheerende troepen werden ten noorden van de Aisne zeer levendig gebombardeerd. In de Argon ne bliezen de Franschen op verschillende punten negen mijnen op, waardoor werken van den vijand onder den grond ontredderd werd. Een vijandelijke aaiwalspoging werd onmiddellijk gestuit. B e r 1 ij n, 3 F e b r. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. De toestand is over hét algemeen onver anderd. Weenen,3Febr. (W. B.) Oflicieel be richt van heden middag. Ten noordoosten van Bojen mislukte een tegen onze vóórstellingen gerichten Russi sche aanval. In Oost-Galicië en aan het Wolhynlscho front werd aan beide zijden een levendige vliegerorbeid ontplooid. Een van de Russi sche eskaders wierp zes bommen op Buc- zacz, waarbij twee inwoners gedood en ver scheidene gekwetst werden. Een bom ver wondde ten noordwesten van Luck drie juist binnengebrachte Russische krijgsge vangenen. Onze vliegtulgeskaders bewierpen met succes de streken ten westen van Czort- kow en ten ndorden van Zlaraz met bom men. Overigens was er plaatselijke geschut- strijd. Petersburg, 3 Febr. (T el.-ogent- schap). Communiqué van dan grooten gene- ralen staf. Op ons westetlijk front was gisteren een algemeenen strijd, waaruit de volgende feiten zijn te vermelden: In de streek tusschen het Babitmeer en de weg naar Mitau kwamen onze afdeelingen over de draadversperringen van den vijand om te vuren op de werktroe- pen in de vijandelijke stellingen. Ten zuid oosten van Riga verliet een van onze gepant serde automobielen onze verschansingen om op vijandelijke stellingen te schieten; hij kwam zonder averij terug onder een hevig artillerievuur. In Galicië, ten noordoosten van het sta tion Ezerna van de lijn Tarnopol—Lemberg, tfêed een van onze afdeelingen met steun" van onze granaatwerpers een geslaagden aanval. Na de draadversperringen van den vijand te hebben vernield, maakten onze dapperen zich meester van eene lunet, wel ker bezetting dé vlucht nam, door de onzen vervolgd. Ten zuiden van het station Ezerna zetten de beide partijen gedurende den ge- beelen dag van gisteren het wederzijdsche bombardement met zware en lichte artillerie voort. Op het front aan de Midden Strypa wi de onze artillerie een vijandelijk vliegtuig neer, dat neerviel in de vijandelijke liniëii in de streek van Novosterze Zelena. Aan <1 Dnjcstr en op het front tusschen de Dnjesti en de Pruth bombardeerde dc vijand onze stellingen door een vuur van zware artille rie, waaronder een twaalf duims kanon. De vi|and trachtte twee malen te avonceeren in de streek van Oeneutsjls, maar hij werd door ons vuur terug geworpen. We en en, 5 Febr. (W. B.) Officieel bericht van heden middag'. An het front in het kustland waren d- artilleriegevechten weder zeer levendig op verscheidene punten. Aan het brughoofd van Tolmein breide onze troepen door een sappenaanvol de stollingen uit ten westen Santa Lucia. In de door den vijand verla ten loopgraven werden talrijke lijken en veel oorlogsmaterieel gevonden. Rome,, 3 Febr. (R.) Officieel commu niqué. Eene verkenningsafdeeling viel vijunde. •lijke troepen aan. Tusschen Astico en Torza werden vijandelijke afdeelingen teruggesla gen. Aan de Isonzo was bij tusschenpoozen artillerie-actie. Op het Karst-pluteau drong eene afdeeling in de vijandelijke loopgraven in de streek van San Martino en maakte gevangenen, geweren en handbommen buit B e r 1 ij n, 3 Febr. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groota hoofdkwartier van lieden vo niddag. Er is over 't geheel geene verandering 1:1 den toestand. Weenen, 3 Febr. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. De in Albanië voorwaarts rukkende Oos- tenrijksch-Hongaarsche strijdkrachten heb. ben met hunne'voortroepan de streek len westen van Kruja (alweer zuidelijker gele gen dan de rivier Matl) bereikt. In Montenegro is niets nieuws. Den 25en Januari bombardeerden vijf, den 27en Januari twee. den len Februari drie van onze watervliegtuigen Durazzo en inzonderheid de tentkampen dicht bij da stad; zij keerden ondanks da hevige beschia- ting door landbatterijen en oorlogsschepen telkens onbeschadigd terug. Den 2en Fe bruari werd Valona door drie watervliegtui gen gebombardeerd. De havenwerken en hel tentkamp werden meermalen getroffen. Een ven de vliegtuigen kreeg in den motor twee trefsclioten, waardoor het gedwongen werd in zee neer te komen. De scheepsluitenanl Konjovic aarzelde niet met zijn toestel naast het beschadigde vliegtuig neer te dalen op de door den wind hevig bewogen zee; hij nain, hoewel de batterijen krachtig vuurden en twee torpedojagers met volle kracht kwa men aanstoomen, de twee ongewond geble ven leden van de bemanning in zijn vlieg tuig, maakte het beschadigde toestel on bruikbaar en kon met dubbele bemanning nog juist bij tijds weer opvliegen. Na een Verlegenheid is veel ijdelheid en weinig zelfvertrouwen. ROMAN VAN ANNA WAHLENBERG. Geautoriseerde vertaling door B. NORT AKKER. 80 „En Firmer vroeg ze. Hij heeft niets cezegd." Toen mevrouw Ahrling erover nadacht, vond ze het werkelijk wat vreemd dat hij en xoo onverschillig" bij had gestaan. Hij had zelfs een brief uit den zalr genomen en z_ich liaarin verdiept terwijl zij en den rector sa- toen gesproken hadden. „Was hij niet verwonderd vroeg Blenda. ..Vroeg laii niet naar he-t waarom „Neen. hii heeft niet gezegd." Haar moeder zette de melk en de beschui ten voor haar neer. Ze moest toch" trachten iets te eten. Maar Blenda schoof het blad "weg. en verborg het gezicht in de kussens. Hoe meer ze aan de schande dacht", die haar (getr offen had, hoe meer die haar keelde. Had Birger er al iels van gehoord? Wist fcii dak de leerares bij haar moeder was ge feest om te vorderen dat er maatregelen ge- momen werden, om te verhinderen dat de tmajn van de school in miscrediot kwam Ba veroordeelde liij haai\ zooals de anderen dat deden Of waarom had hij anders niets gezegd Na he.t onlbiit stond Birger liet eerst op en ging naar zijn kamer. Hii moest nog eenige papieren in orde maken, maar de* anderen bleven nog zittel* De rector keek zijn cou rant in. toen vouwde fcü die langzaam op. terwijl hii zijn schoonzusier aankeek. ..En die verhuizing moet die werkelijk gebeuren Ta, ik vanmorgen uit om een nieuw pen sion voor Blenda te zoeken." De oude rector wenkte met de hand. ,,'.t Is niet noodig. hier zijn immers kamers genoeg." „O, Simon 1" Onwillekeurig vouwde mevrouw Alirling haar handen samen. Zijn woorden waren voor haar de vervulling van" een innigen wcnsch Telkens was ze (lezen nacht wakker geworden, en eiken keer had ze er aan ge dacht en gehoopt, dat Simon de ingeving mocht kriitfen Blenda een plaats in zijn huis aan te bieden. Dat zou een eerherstel voor haar ziin, dat zou aan de kwaadsprekende mensehen bewijzen, dal liij niets slechts van het arme meisje dacht, dat zou zijn alsof hij haar partij koos. En dezelfde gedachten vlogen door Blen- da*s hoofd. Ze vroeg zich af of ook hii de praatjes over haar had gehoord, en die nu met één slag vernietigen wilde. In elk geval moest hii haar verhuizing wel in verbaVid brengen met Kjell Borlin. Ze sprong op. ze moest zijn hand met beide handen grijpen, moest zijn wangen streelen. „O. oom Simon Dank u. is het werkelijk waar, mag ik hier komen De sporen van den doorwaakten naclil, haar moedeloosheid, schaamtegevoel en bit tere tranen waren plotseling van haar ge zicht verdwenen- Het droeg weer zijn gewone overmoedige en vroolijkc- uitdrukking. Nu zou alles weer goed worden, nu 00111 Simon haar vriend bleek te ziin, hij wilde haar over de moeilijkheden heen helpen. De oude rector zag er zeer tevreden uit, het streelde hem een voorstel te hebben gedaan, dal met zulk een verrukking begroet werd. „Nu", zei lui ..ik denk daarbij ook aan niii zelf. Het was hier in den laatsten tifd 's avonds wat somber. Hoe meer jeugd, hoe meer gezelligheid. Birger heeft het zeker ook erg vervelend gevonden, hij was zoo veel uit." .Blenda werd plotseling stil. Was hel 'terwille van Birger dat hij haar gevraagd had bij hem in te wonen E11 wat zou .Birger er zelf van zeggen? F-en nieuwe vrees greep haar aan. En toen degeen aan wien zij juist dacht op hetzelfde oogenbiïk de eetkamer binnen kwam. kreeg zij hart kloppingen. llii zei goeden dag terwijl'liii naar de ves tibule liep. maar zijn vader hield hem le«en. als hij wachtte zou hij iets nieuws hooren. „Wal zeg ie ervan als ons huis een aantrek kingskracht krijgt" zei hij, op Blenda wij zend. „Deze jonge dame wil liever geen am der pension zoeken, ze blijft hier." „Dat is aardig." En hij laohle vriendelijk tegen Blenda, maar slechts even, en daarna sprak hij een paar woorden om dc nieuwe huisgenoote te verwelkomen. Toen verliet hii haastig de ka mer. Hij Is er niet blij mee. dacht Blenda, hii veroordeelt mij ook. Zij deed haar mantel aan. wamt zij moest nu ook weggaan. Maar alles wat ze deed, geschiedde langzaam en lusteloos. Na do ^groote blijdschap en verwachting van zcoevcn had een beklemmende gedrukt heid zich van haar meester gemaakt. E11 na was alles weer donker geworden rondom haar: zo geloofde niet meer aan een eerher stel. Nu wachtte haar slechts schande en ver nedering. En toch moest ze gaan. Welk een dag werd het voor haar I Overmoedig niet het hoofd naar achteren gebogen, betrad ze dc schóól. Ze zouden ten minste het genoegen niot hebben haar ver pletterd te zien. Gedurende de rusttijden praatte en lachte ze luider d-an anders met haar kennissen. En als een dor leëraressen voorbij kwam. werd ze nog vroolijker. Ze wist niet wie de schande kemle. die haar ge troffen had; maar die er iets van wisten, zou den zien dat zii er niets om gaf hoe ze over haar dachten. Ze had een hooge kleur, haar oogeu blikten vrijmoedig in de gezichten rond om haar. alleen niet in dat van het hoofd der klasse, juffrouw Pfeiffer. Ze gleden van dat gezicht weg. terwijl de vernedering dieper door haar hart sneed. Dit Ijaar zoo ongewoon gevoel vervulde haar meer en meer, en deed haar trillen onder haar masker van vrijmoe digheid. zoodra Iemand haar onverwachts aansprak, het deed haar luisteren naar ge fluister en spieden naar blikken mot een dub belzinnige beteekenis. Maar len opzichte van één menscb, n.l. van Kjell Borlin, maakten allo gemengde gevoe lens plaats voor slechts één. namelijk van verachting en verbitterinA. Hii was een ver rader, hii had zicli met haar vermaakt oin haar bij de eerste de beste gelegenheid op te offeren, toen hi? zelf tor voranf woording werd geroepen. Gedurende de les die hil aan haar Ida' gaf. beschouwde zij hem onafgebroken ui 1 groote. toornige oogen ze dacht dal zij h ut moesten branden, en hij den draad van /'in onderwijs cr door verliezen zou. Maar niets van dat alles. Hij was kalm. slagvaardi en geestig als altijd. Hii vermeed net zelfs i.iet haar vragen te doen. Keer op keer vroeg ze zich af of hij d.ut niet wist d-at zii liet pension verlate:» had. Hij moest haar toch gisteravond gemist heb ben, en vanmorgen bij het ontbijt. Hij mue-d geboord hebben hoe de anderen over ha; r wegblijven gesffroken 'huilden, en hij moest haar afwezigheid in vcibaivd gebracht hebben met het optreden" van het hoofd der ld.vsse tegen hem zelf. Maar misschien wil hij iw de schooltijd met haar spreken, hij kon toch niet vermcerhn dat ziin gezegde ovcrgc-biaoht was, 01* mis schien wilde liil zich nog verdedigen. Nu. dat zou hem niet gelukken, ze kendft hem nu genoeg. Ze wilde hem echter niet out' wijken, zij verlangde er naar hem te zeggen hoe zii over hem dacht. En bij bet naar hui* gaan verwachtte zii hem te zien bij elkeo hoek van de straat, bij eiken slag. Maar bij liet op zich wachten, zo keek oiu, de ge» heele straat langs, maar toover al» xo zlefl kon'was hil niet zichtbaar. Wordt **rrokfd'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1