W" «taaroanq, „DE E EM LAN DER". Woensdag 9 Februari 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE STERKSTE. N* 190 Uitgevers: VALKHOFP ft C< Bureaui UTRECHTSCH ESTR AAT 1. Politiek Overzicht De nawerking van da Zeppelin-raids Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJ S: fer 8 maanden voot Amersfoort T 1.00. Idem franco per poat i'JJ» Per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) ».i»« Afronderljibe nummera 0.05» W^kelyks bijvoegsel Hollandsch* Huisvroiw?' (onder redaotie van Thérè6e van Hoven) per 8 mnd. 50 eta. Wekeljjkach bijvoegsel „Hzmce" per 8 mod. 40 c(8« Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIÏN: Van l-S „.50. Elke regel meur0.10, Diunstaaobieding.n 25 cents b# Tooruitbotaling. Grout© lellers naar plaatsruimte Voor handel en bedrpt bestaan reel eoordeelige bopalinoon tot liet herhaald advortoeren in dit Blad, bp abonneu.one. Eone circulaire, bevattend, de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezondene De ontroering, die door de laatste Zeppe- .in-raids in de Entente-landen is gewekt, trilt nog na. Zij heeft zich in de Fransche Kamer lucht gegeven in heftige tooneelen. De Po- rljsche afgevnarigde Dejeante, de vertegen woordiger van het district dat het zwaarst door de Zeppelin-bommen geteisterd is, wilde de regeering over de zaak interpellee- ren. Toen de minister van oorlog die inter pellatie afwees, omdat het hem niet mogelijk was op de tribune van de Kamer ophelderin gen te geven, die den vijand van nut konden zijn, riep dè afgevaardigde Bcnoist„Er is geene regeering meer." Dit lokte een krach tig protest uit van den minister-president, die de Kamer bezwoer g^ene onbedachte woor den te spreken, die op de stemming van het land ongunstig konden werken. De opge wondenheid bedaarde door de toezegging van den minister van oorlog, dat hij in eene volgende zitting over de verdediging tegen luchtaanvallen zou zeggen wat bij oirbaar c.c*sfcte. De gevoeligheid in het parlement is echter nog geenszins geweken; dit blijkt uit het door den vice-minister Besnard, die in het departement van oorlog met den lucht- dienst was belast, genomen ontslag. In Engeland schijnt eenzelfde strijd te verwachten te zijn. Het lid van het lagerhuis Johnson Hicks heeft aangekondigd, dat hij, als de nieuwe zitting van het parlement ge opend is, bij het adresdebat een °mendement zal voorstellen om uit te spreken, dat de luchtdienst op een sterkeren en veiliger grondslag moet worden geplaatst en dat het huis., zijn leedwezen er over zal uitspreken, dat er geene behoorlijke maatregelen zijn g nomen tot verdediging van het land tegen luchtaanvallen. Het schijnt algemeen eene gevestigde overtuiging te zijn, dat in den luchtstrijd Duitschland de Entente ver vooruit is. Een Deensch blad, de Politiken uit Kopenhagen, drukt die overtuiging aldus uit; „Het is ver bazend hoe het Duitsohe luchtwapen zich beeft verbeterd. In het eerste stadium was men blijde, de Engelsche oostkust te berei ken. Londen scheen geen gevaar te loopen. Daarna kwamen de talrijke Zeppelinvlucbten over Londen. Stelselmatige vernielingen kon den echter niet plaats hebben, want de mist verhinderde nauwkeurig te mikken. Thans bevinden wij ons in een derde stadium van den luchtoorlog, waarin geheele eskaders luchtschepen over Engeland heen vliegen tot aan de westkust en bommen werpen op alle gToote steden. Men kan dus niet ontkennen, iat de Duitschers van hun luchtwapen een Meeds nuttiger gebruik weten te maken. Wel Is waar is de onmisbare voorwaarde voor lezen strijd het bezit van de westkust van lelgië, van waar de kortste weg naar En geland uitgaat. Daaruit zijn de aanhoudende aanvallen van de Engelschen op deze kust te verklaren, waar zij met hunne vèr dra gende kanonnen Duitsche luchtschiphallen trachten te treffen. Waarschijnlijk hebben de Engelschen daarbij ook resultaten bereikt. Maar toch is het niet gelukt, den nieuwen aanval te voorkomen, en het moet volmondig worden erkend, dat het er met de theorie van Engelands militaire onaantastbaarheid slecht uitziet. Die heeft den doodssteek ontvan gen." Dacrmee stemt overeen het oordeel van de Daily Mail, die met deze woorden de alarmtrompet blaast: „Vijf jaren geleden konden de Zeppelins slechts vluchten van hoogstens 400 K.M. uitvoeren; twee jaren later was de afstand tot 550 K.M. aange groeid, heden zijn het meer dan 050, mor gen zullen het 1000 a 1200 Kilometers zijn. Zoo snel is de vooruitgang, dat wij ons er op kunnen voorbereiden, dat vóór het einde vein den oorlog alle deelen van de Brit- sche eilanden binnen het bereik van de Zep pelins zullen zijn." Op dezen alarmkreet volgt natuurlijk eene aansporing tot verdubbeling van de inspan ning en de waakzaamheid. Men roept om wraak en vergelding. De Daily Mail schrijft: „De regeering moet eindelijk wakker wor den. Wij moeten ons bekeeren lot eene ge zonde strategie en niet wachten totdat de Zeppelins zich boven ons gebied bewegen, maar hen met kracht en succes aanvallen in Friedrichshafen, Dusseldorf en Cuxhaven." In denzelfden geest schrijft de Temps: „Het doel van de Duitschers schijnt te zijn met de luchtvloot te doen wat zij niet kunnen wa gen met hunne vloot, die opgesloten blijft in hare schuilplaatsen. Het is zeker, dat de vijand de luchtoperatiën als een bijzondere oorlog beschouwt en dat hij veel van deze aanvallen verwacht, die door niets kunnen worden belet. Dan echter weten wij wat wij hebben te doen. „Een offensief, dat niets kan beletten", zegt alls in één woord. Het zij afzonderlijk, hetzij in verbinding met onze Engelsche vrienden, zullen wij den aanval naar de gevoelige punten brengen aan de overzijde van den Rijn. Duitschland zal ons weer zien." Het is dus te verwachten, dat er nog groo- ter aandacht dan tot dusver ftan den lucht oorlog zal worden geschonken. Hier wordt de vergeldingsoorlog gepredikt. De Fran sche en Engelsche luchtvloten zullen over het Duitsche gebied moeten vliegen om wraak te nemen over de tochten van de Zeppelins. Maar wat zal men er door be reiken? Eene officieele mededeeling van de Engelsche regeering over de door den laat- slen Zeppelin-raid aangerichte schade geeft de persoonlijke verliezen op als 61 dooden en 101 gewonden en doet omtrent de scha de aan goederen opgaven, die aantoonen, dat ook die schade zich in bescheiden af metingen beweegt. Men zal op die wijze den tegenstander nooit in het hart kunnen tref fen en hem geen nadeel kunnen toebrengen, dat de lasten van den oorlog noemenswaard verzwaart. Maar wel zal men den haat en de verbittering op ontzettende wijze doen toenemen en daardoor een dam opwerpen tegen de toenadering, waarnaar toch moet worden gestreefd, als het eenmaal weer vre de is geworden. De vraag mag worden ge daan of de geringe winst, die de luchtoor log, al wordt hij met meer kracht 'gevoerd dan tot dusver, uit krijgskundig oogpunt zal opleveren, opweegt tegen het vreeselijke moreele nadeel, dat de oorlogvoering op 4eze wijze moet teweegbrengen. Met het oog hierop verdient behartiging eene op merking van dë Basler Nachrichten, die schrijft: „Iedere bom op eene Duitsche of Fransche stad is een zaadkorrel van haat, eene aan sporing tot wraak. Wanneer men hier en ginds van deze onnoodige wreedheden wilde afzien, dan zouden waarschijnlijk beide par tijen gediend zijn. Zou liet werkelijk voor rid derlijke natiën onmogelijk zijn, zich door bemiddeling van een machtigen onzijdige over eene ridderlijk er oorlogvoering te ver staan? De oorlog. Berlijn, 8 Febr. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag» Ten zuiden van de Somme heerschte een levendige gevechtsarbeid. In den nacht van 6 op 7 Februari was een klein stuk loop graaf van onze nieuwe stelling verloren ge gaan. Gisterenmiddag weid een door een krachtig vuur voorbereide Fransche aanval afgewezen. Des avonds bracht een tegen aanval ons weer in het volje bezit van onze stelling. Een Duitsch vliegtuigeskader viel de spoorwegwerken te Poperinghe en een En- gelsch troepenkamp tusschen Poperinghe en JDixmuiden aan; het 'keerde na veelvuldige gevechten met den tot afweer opgestegen tegenstander zonder verliezen terug. Par ij s, 8 Feb.. (Havas.) Namiddag communiqué. Ten zuiden van de Somme kanonneerde de Fransche artillerie een trein tusschen Royo, en Chaulncs. In de Argonne bliezen de Franschen een springmijn op bij Saint-Hubert en drie mij nen bij Vauquois. Overigens verliep de nacht rustig. P a r ij s, 8 Febr. (R.) Avond-communi qué. Er was een hevig artillerieduel in Artois ten noordoosten en zuidoosten van Neuville. Ons vuur Verstrooide troepen bij Lassigny en ten noorden van Berry-au-Bac; het bracht ernstige schade toe aan de Duitsche werken ten noorden van Troyon. De mijnenstrijd in de Argonne duurde in ons voordeel voort. Londen, 8 Febr. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Er was eenig schieten met granaten aan beide kanten in den loop van den dag tus schen de Ancre en de Somme en ten noor den van het kanaal van La Bassée. In de buurt van Hooge was men zeer werkzaam. B e r 1 ij n, 8 Febr. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Hartelijkheid is als een molsche regen, die de kiemen van liefde en vriendschap doet groeien. ROMAN VAN ANNA WAHLENBERG. Geautoriseerde vertaling door B. NORTAKKER. 84 Het geluid van schreden ea stemmen klonk in de woning, het was vader, die ziin gasten uitgeleide deed. Toen werden de stemmen niet meer gehoord, en slechts de schreden van één persoon weerklonken, vader ging weer terug naar ziin kamer. Birger stond op. liet was het beste het da delijk te vertellen, hij kon het niet langer alleen dragen. En hij ging naar de bibliotheek waar zijn vader in een van de groote stoelen zat die de leestafel omringden. Hij was bezig ziin piip te stoppen, maar fijn blik richtte t«ch opmerkzaam op zijn zoon. want diens uiterlijk droeg duidelijk de sporen yan een ftronte gemoedsbeweging. ,.Wat is er gebeurd ?rf Birgcr antwoordde niet dadelijk. Nog was het zijn vader, die voor hem stond. Nog stond hii daar als ziin zoon. en het scheen hem on mogelijk zelf den band tu&schen hen beiden Ie verbreken. „Is er iels gebeurd vroeg, .de rector op nieuw. „Ik heb bezoek gehad. Joban Anderson is bóer geweest." „Zoo, was dat zoo iets hizonders Wat die wil. weet men altijd wel vooruit." „En de rector, die ziin pij'» aangestoken had. blies geweldige wolken uit, die rondom zijn hoofd dwarrelden. Het bezoek gold eigenlijk u. vader. Maar omdat u bedoek had, heeft hij de boodschap aan mii rtrtzegd. Hij kwam" een rilling ging door Birgers leden, maar hii vervolgde or»> u te zeggen, .at ik niet uw echte zoon ben." ..Wat is dat voor een onzin De onzin had toch zulk een sterken indruk on den rector gemaakt, dat hii van opwin- dip" met pijp zwap;d<\ Vuur en asch regenden op de mat zonder dat hij er acht on sloeg. Toen werd de geschiedenis verteld op on geveer dezelfde wijze als Johan Anderson dat had gedaan. De rector hoorde het aan met dc lippen op elkaar geklemd, alsof hii eiken uitroep van ergernis binnen wilde hou den. tot het geheele verhaal verteld was. Het bloed steeg echter op in zijn gezicht en kleur de het al donkerder. En toen Birger geëin digd had. was ook het geduld van den rector ten einde. Die Satan", riep hii. ..die vervloekte el lendeling. Welk voordeel heeft hii er bij om zulke gemeene leugens te verzinnen Natuur lijk wordt een afpersing voorbereid." Hü is bij het Heilsleger, e ndoet het voor komen alsof gewetenswroeging hem doc-1 spreken." Ze keken elkaar in de oogen. en tusschen hen zweefde dezelfde vraag. Maar geen van hen heiden waagde het deze luid uit te spre ken. ..geloof ie het „Dan is hij gek", zei de oudere man op beslisten toon. Maar het was Birger of er een bijklank was in den toon. „Misschien", zei hij. „Maar als hij werke lijk gek is, moeten we er een bewijs voor heb ben. anders heeft hij waarheid gesproken." Ze moesten naar de volle waarheid zoeken, dat voelden ze beiden. Ein nu begon de woor denstroom van den rector te vloeien. „Bewijs, ia. Hii zou zich wel een bewijs verschaffen, vandaag reeds of anders mor gen. De werkplaats, waar de man werkte wanneer het hem inviel iets uit te voeren, was immers gesloten op Zondag en hij had ziin adres nooit achter gelaten. Dus morgen. Hij zou een dokter meenemen ora krankzin nigheid te constaleeren. Ilii zou hem. on schadelijk maken, dien ellendeling." De rector was opgestaan en liep heen en weer in de kamer met de handen op den rug. Birger stond tegen een stoel geleund en volg de hem met de oogen. Gedurende enkele oogenblikken sprak geen van hen beiden. Maar eens, toen zijn vader vlak langs hem kwam. vroeg Birger: ..Indien we nu eens geen bewijs vinden, noch voor krankzinnigheid, noch voor de waarheid van de geschiedenis, wat moeten we dan denken Het antwoord klonk kort en afwijzend. „Dat alles gelogen is." zei hii. Weer trad er stilte in, en weer was het Birger. die deze verbrak. „Moeder was niet heel lief voor %mij", zei hii. Een geschitter van de brilleidazen. een scherpe blik uit dc oogen. Op het oostelijke ooiiogstooneel is niets gebeurd. Ween en, 8 Febr. (W. B.) Officieel bericht van heden middag Door helderder weder begunstigd, heerschte heden op het geheele noordoos telijke front eene levendige artillerie-actie. Ten noordwesten van Tarnopol vielen de Russen in den nacht van gisteren op heden een van onze vooVuitgebrachte infanterie- steunpunten bij herhaling aan. Het gelukte hup tijdelijk binnen te dringen; maar zij wer den na korten tijd weer uitgeworpen. Petersburg, 8 Febr. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. In de streek van Riga vuurden de Duit schers uit stukken van zwaar kaliber; onze artillerie antwoordde met succes. In de stel ling van Dwinsk was het geweer- en ge schutvuur iets levendiger dan gewoonlijk. Tusschen de Demmen- en Mednoes-meren trachtte eene afdeeling Duitsche verkenners onze versterkingen te naderen; zij werd ech ter door ons geweervuur verjaagd. In Galicië werd aan het front van de Mid- den-Strypa* een reeks schermutselingqn ge leverd tusschen verkenners-afdeelingen. In het gebied van Uzciezco beproefde de vijand de rivier over te trekken, maar dit werd door ons vuur belet. Weenen, 8 Febr. (R.) Officieel be richt van .heden middag. Er zijn geene bijzondere gebeurtenissen te vermelden. Rome,8Febr. (R.) Officieel communi qué. Er waren gewone artillerie-actiën. Onze artillerie beschoot met succes den grooten verkeersweg in het Dravo-dol, in den omtrek van Silllan, en belemmerde het spoorwegverkeer bij* de stations Caldonazzo in het Lupanadal en San Pietro ten Zuidoos ten van Görz. Vijandelijke vliegtuigen wierpen enkele bommen op Borgo en hef kasteel Telvana in de Sugana-vallei. De schade is zeer gering. P a r ij s, 8 F e b r. (R.) Officieel communi qué. In de Adriatische Zee heeft een gevecht plaats gehad tusschen een Britsohen kruiser en een Franschen torpedojager, die den te rugtocht van het Servische leger dekten, en vier vijandelijke torpedojagers. Dezen gingen op de vlucht. Een vijandelijke duikboot deed eene vruohtelooze poging den kruiser te tor- pe'deeren. Korfu, 6 Febr. (Havas). Het eiland Pano, ten Noorden van Korfu, is door de Franschen bezet. Bij de bezetting kwamen geen incidenten voor. B e r 1 ij n, 8 Febr. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. In den Balkan zijn geene oorlogsgebeur tenissen voorgekomen. Weenen, 8 Febr. (R.) Officieel be richt van heden middag. Er is niets bijzonders voorgekomen. Petersburg, 8 Febr. (Tel.-agent* schap). Communiqué van den grooten gene» ralen staf. In de Zwarte zee het ben onze scheper* met goed gevolg Turksche stellingen in do kuststreek gebombardeerd. Bij de kust van Klein-Azië hadden onze torpedobooten een gevecht met een Turk sche kustbatterij, waarin zij geene schade leden. Zij werden ook zonder succes door een Turksche duikboot aangevallen. Een eskader van onze watervliet tuigen heeft een groot stoomschip, dat aan de kade van Sunguldak lag, met bommen bev. orpcn, Konstantinopel, 8 Febr. (W. B.)' Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Dardanellen-front beschoot een vijandelijke torpedojager den 7en j.l. Tekke* Burun; hij werd door het vuur van onze bat* terijen verjaagd. Petersburg, 8 Febr. (Tel.-ö-ent* schap.) Communiqué van den grooten gene- ralen stof. De gevechten aan het Kaukasische front duren voort in ons voordeel. Konstantinopel, 8 Febr. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Op het Kaukasusfront hervatte'de vijand op den 6den j.l. wederom zijn aanvallen op verschillende gedeelten van onze stellingen en vooruitgeschoven posten; hij behaalde daarmee geen succes. In het centrum onder namen onze vooruitgeschoven afdeelingen een tegen-aanval; zij doodden meer dan 300 Russen en namen er ongeveer veertig, waar onder twee officieren, gevangen. Konstantinopel, 8 Febr. (W. B.)j Communiqué van het hoofdkwartier. Van het Irak-front valt niets bijzonders te melden. Saloniki, 7 Febr. (Havas.) Volgens berichten uit Konstantinopel zal de Turksch* Duitsche veldtocht tegen Egypte nog eens langdurige voorbereiding eischen. Er zijji thans 60,000 Turken bijeen getrokken in Syrië. Het cijfer van het effectief zal min stens verdriedubbeld moeten zijn voordal het expeditiekorps er aan kan denken hel Suezkanaal aan te vallen, dat verdedigd wordt door eene belangrijke en goed uitge ruste strijdmacht. Londen, 8 Febr. (R.) Het Britsche stoomschip Argo is in den grond geboordi Eén man heeft het leven verloren. New-York, 8 Feb (R.) De Associa ted Press bericht, dat hooge regeeringsamb- tenaren machtiging hebben gegeven om be kend te maken, dat de Vereenigde Stalen ei» Duitschland 't in hoofdzaak eens zijn. P a r ij s, 9 F e b r. (R.) Besnard, de onder staatssecretaris, die aan het departement van oorlog belast is met de zaken, betrek king hebbende op den lucht-oorlog, heeft zijn ontslag genomen. Hij verklaart in een schrijven aan den minister-president, dat hij. tot dit besluit is gekomen omdat de com missie van den Senaat hem plichten wilde opleggen, waartoe alleede minister van De rector had slechts een oogen blik ziin loop vertraagd, nu liep hii weer zooals te voren door de kamer. Maar Birger stond nog bii den stoel en volg de hem met ziin blik. Hij voelde, dat zijn vader gepijnigd werd. en het was hem of hii hem den eemen wreeden slaig na den ande re moest geven. En toch moest hij doorgaan hem te geeselcn. „U heeft zelf gemerkt, dat ik niet op u liik. vader." En weer stond de rector stil» Ziin trekken werden strak, en zijn oogen en d-ic van Bir ger ontmoetten elkaar in een langen blik. „Ik zal den kerel in verhoor nemen/ zei hii plotseling kalm maar met nadruk. Het was een erkentenis, dat een bewijs noodzakelijk was. En Birger knikte* Hij wist dat de twijfel «ven goed in het hart van zijn vader woonde, als in ziin hart. Ilct zaad was gestrooid, en ontkiemdo reeds. XXII. In den huiseliiken kring te zitten was on mogelijk. 'Zoodra het middageten gedaan was ging Birger weer uit. Hii liep den gewoner weg. in beslag genomen door ziin gedachten en zonder eenig doel voor oogen. ontdekte hij plotseling dat een instinkt hem denzelf den weg had doen inslaan als dezen morgen En hii vervolgde den weg. want het was hem plotseling duidelijk geworden, dat dit de goede weg voor hem was. dde hem naar de cenige mensch voerde met wie hii over ziin nood kon spreken. Toen Karin Orwell hem een weinig verwon derd verwelkomd had, liet ze hem zooals ge woonlijk in de woonkamer. En bii keek om zich heem in de verwachting de oude dame te zien. maar tot ziin verlich^ng was ze e/ niet. „Mama is wat zwak. Zo ligt. en slaapt eerx beetjo". zei Karin. Ze gingen bii het raam zitten, waardoor het heldere avondlicht naar binnen viel. en Bir- ger steunde den arm op de vensterbank ea liet vermoeid hel hoofd in de handen rus ten. Het was niet moeilijk te merken, dat hem iets kwelde, en ze schoof haar stoel dichter bii den zijne. „Birger". zei ze, „maar Bdrgcr." Duidelijker waagde zc hem niet te vragen Hii hief het hoofd op. „Weet ie wie ik ben, Karin En toen ze hem aanstaarde, zonder te ant woorden. glimlachte bij. „Wees niet bang. ik ben «iet gek. Maar er is iets gebeurd, dal begrijp ic. Toen wc elkaar vanmorgen spra* ken, was ik Birgcr Encfcldt, maar.nu... Kan ie raden wie ik ben?.. „Nee Haar blik was aarzelend, ze wist niet hoe zo die wonderlijke scherts zou opvallen, di© toch- waarschiinliik ernstig was bedoeld. „Niets ben ik. Karin, niets. Eu niets bezit ik. Geen thuis, geen naam. geen vader." Dit was dc gedachte, die onophoudelijk door ziin hoofd vloog, en die was ook d© eerste, die zich in wo-jden uitte. Maar dt verklaring volgde onmiddellijk. Hij verteld# haar in hei kort de geschiedenis met al da 'ndirektc bewijzen voor de waarheid. En toe® hij geëindigd had. wachtte hii- Wordi vervolgd,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1