„DE E EM LAN DER". Dinsdag 29 ^ebruari 1.916. BUITENLAND. N- 207 14-e Jaargang. FEUILLETON. SOLE DAD. Hoofdredacteurs Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG., ABONNEMENTSPRIJS: B maanden voor Amerefoort f l.OO» Idem franco per post 1.50. Per week (met gratia verzekering tegen ongolukkeu) v O. IO. Afzonderlijke nummer» 0.05» Wekelijks bijvoegsel nd$ Hoilamteche Huisvrouw" (ondor redactie ▼ao Thérèso van Horen) per S rand. 50 ets». Wekelijksoh bijvoegsel mPbk nu nuf per 8 mnd. 40 c(S« Uitgever»; VALKHOPP ft Co. Bureau! UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN; Van 1—5 rugelsf O..10. Elke regel moerO.IO. Dienstaanbiedingen 25 cent» bj) vooruitbotaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan teei roordeelige bepalingen tot het herhaald advortooren 10 dit Blad. bjj abounomont Eene circulaire, bevattende de foorwaarden, wordt om aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De strijd om Verdun. De aanval tegen Verdun, die nu in gang is, is niet de eerste, d'e in dezen oorlog op de vesting gemunt is geweest. De strijd in de maanden September en October 1914 is de voorlooper geweest van de actie, die nu met geweldige middelen is hervat. Den 26en Augustus 1914 berichtte de Duitsche gene rale staf, dat de Pransche grensvesting Longwy na dapperen tegenweer was geval len en dat tegen den linkervleugel van het leger van den Duitschen kroonprins, dat de algemeene richting op Verdun had geno men, uit den omtrek van Verdun en ten oosten daarvan sterke krachten waren opge treden, die teruggegaan waren. Den len September sloeg dit leger in verband met het leger van den hertog van Wurtemberg de middelste legergroep van de Franschen fusschen Reims en Verdun terug en wees tegelijk Fransche aanvallen uit Verdun af. Den lOen September werd ook uit het zuid westen beproefd Verd m te naderen en wei nige dagen later werd een Duitsche aanval togen de sperfortenlinie ten zuiden van Ver dun ingeleid, waarin het gat geslagen werd, waardoor den 26en September een Beiersch ïcgirnent op het fort Camp des Romains bij Saint Mi hi el de Duitsche vlag kon planten. Sedert is Verdun in een wijden boog door de Duitschers omspannen geweest, en het is den Franschen nooit gelukt zich aan die omspanning te onttrekken. Gedurende bijna anderhalf jaar is de omspanning niet nauwer toegehaald, maar zij is ook niet losser ge worden, wat de Duitschers eenmaal hadden, hebben zij niet losgelaten. Nu is na een lange rust de strijd in den omtrek van Verdun hervat; het Duit sche offensief bedreigt den noordoostelijken hoek van den kring der versterkingen van Verdun en tegelijk hebben in het oosten, in de Woëvre-vlakle, de Franschen hunne stel lingen terug gebracht naar dên voet van de Cotes Lorraines. Dat wordt gezegd te zijn geschied om militaire redenen en zonder aanval van Duitsche zijde te zijn volbracht; maar het is in ieder geval geschied onder den druk, die door de tegenpartij wordt uit geoefend. Het systeem van den Duitschen concen- trischen aanval op de Fransche stellingen voor Verdun, wordt door de Frankf. Ztg. al dus gekenschetst: „De Franschen zijn ge dwongen het Duitsche zware geschut tot strijdafstand bij de vestingwerken te laten komen, en met de ontruiming van hunne ge durende anderhalf jaren hardnekkig vastge houden stellingen worden zij langzaam, maar met een door de concentrische werking ver sterkten druk dichter naar de Maas gedron gen. De Duitschers hebben daarbij het na deel, dat zij in het vuur van de vijandelijke vestingartillerie uit de vlakte de Maashoog ten moeten beklimmen; de Franschen wor den daarentegen door het in hun rug lig gende rivierdal ongetwijfeld zeer belem merd. Hoe meer het Duitsche succes aan het noordelijke front van Verdun aangroeit en hoe dighter de Duitschers komen bij het brughoofd Verdun, van des te grooter ge wicht wordt dit stiijdtooneel in het noorden voor den geheelen slag, die nu aan den gang is." Over het verloop van dezen strijd blijven de berichten van de wederzijdsche hoofd kwartieren tegenstrijdig. Volgens het Duit sche bulletin putten de Franschen zich uit in vergeefsche aanvalspogingen tegen de Duitsche stellingen in en bij het fort Douau- mont en op den Hardaumont. Het Fransche communiqué gewaagt daarentegen van Duit sche aanvallen om het dorp Douaumont, welke zijn afgestuit op den tegenstand van de Fransche troepen, die door de meest ver woede aanvallen niet aan 't wankelen kon den worden gebracht, en zegt van den toe stand op het fort Douaumont, dat die on veranderd blijft en dat het fort nauw inge sloten is. De tijd zal moeten uitwijzen aan welke van de heide zijden de waarheid is te vin den. Dat zal moéten worden afgewacht. Wel krijgt men den indruk, dat de vesting Ver dun aan de „fleissige Berta" een hardere noot te kraken reeft dan de andere vestin gen, die in eene vroegere periode van dezen oorlog onder hare mokerslagen ineen stort ten alsof het kaartenhuizen waren. Ook in. dit opzicht is de ondervinding van achttien maanden oorlogvoeren niet zonder uitwer king gebleven. Maar de groote vraag is of de vesting op den duur 't zal kunnen uithou den tegen de overweldigende kracht, waar mee ditmaal de aanval wordt gevoerd. De öorJoe. Be r 1 ij n, 2 8 Febr. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. De artilleriegevechten bereikten veelvul dig een zeer hevigen graad. Aan het front ten noorden van Atrecht heerschte een aanhoudende levendige mijnarbeid. Wij vernielden door opblazing omstreeks 40 meters vijandelijke stelling. In Champagne gingen, na eene krachtige artillerie-voorbereiding, onze troepen over tot den aanval aan beide zijden van den weg Somme-PySouain. Wij veroverden de hoe ve Navarin en de Fransche stelling aan bei de zijden daarvan over eene uitgestrektheid van ruim 1600 meters Wij maakten 1009 man gevangen en namen negen machinege weren en een mijnwerper. In het gebied van Verdun putten zich we derom de nieuw aangevoerde vijandelijke massa's uit in vruchtelooze aanvalspogingen tegen onze stellingen in en bij het fort Dou aumont en op den Hardaumont. Door ons werd het Maas-schiereiland Champ-Neuville van den vijand gezuiverd. Wij brachten onze linie verder vooruit in de richting van Vacherauville en Bras. In de Woëvre werd de voet van de Cötes Lorrainer van het oosten uit op verscheidene plaatsen bereikt P a r ij s, 2 8 Febr. (Havas). Namiddag-1 communiqué. In België bombardeerden de Fransche batterijen Duitsche werken tegenover Steenstraete. In Champagne gelukte het den Duitschers in de streek van Navarin door een verras- senden aanval door te dringen in eenige punten van de Fransche voorste liniën en in de Fransche „tranchée de soutien". In de streek ten noorden van Verdun duifrde het bombardement met groote hevig heid voort, vooral in den middensector en naar den Franschen rechtervleugel. Er w erd geen enkele nieuwe aanvalspoging gedaan op de Cóte du Poivre. Gisieren tegen het einde van den dag trachtten de Duitschers verscheidene malen het dorp Douaumont te nemen. Hunne po gingen stuitten af op het verzet van de Fran sche troepen, die door de verwoedste aan vallen niet tot wankelen gebracht konden worden. De toestand is onveranderd in het fort Douaumont, dat nauw ingesloten blijft. De strijd is minder levendig op de hoogvlakte ten noorden van het dorp Vaux. In de Woëvré namen de Duitschers giste renavond en in den loop van den nacht eene actiever houding aan. Het spoorwegstation, dat genomen en hernomen werd door de aanvallen en tegenaanvallen van de beide tegenstanders, bleef in het bezit van de Franschen Alle pogingen tegen hoogte 220, ten zuid oosten van Gix, waren machteloos om de Franschen er van te verdrijven. Meer naar het zuiden mislukte een Duit schen aanval tegen Manheulles volkomen. De Fransche artillerie strijdt krachtig tegen het Duitsche bombardement op het geheele front. In de Vogeezen bombardeerden de Fran schen verscheidene Duitsche kantonnemen- ten in de streek van Ban de Sapt. P a r ij s, 2 8 Febr. (R.) Avondcommuni qué. Ten noorden van Verdun zijn de weder zijdsche artillerieën steeds buitengewoon werkzaam, behalve ten westen van de Maas, waar het bombardement* van den vijand eenigszins is verflauwd. De Duitschers beproefden gedurende den dag verscheidene partieele aanvallen, die door ons vuur en onze tegenaanvallen wer den teruggeslagen. Onze troepen ten westen van het fort Douaumant hadden een strijd van man tegen man tegen den vijand en verdreven hem uit eene kleine redoute, die hij had bezet. Twee aanvallen op Fresnes en Woëvre mislukten geheel. Onze artillerie was zeer werkzaam in Lotharingen en beschoot den vijand op de wegen in de Argonne. Londen, 29 Febr. (R.). De Times bericht uit Parijs, dat de Duitschers gedu rende den slag de stad Verdun krachtig bombardeerden. De stad deelt het lot van Yperen. De bevolking is geëvacueerd. Weenen, 28 Febr. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Op het Russische oorlogstooncel niets van bijzondere beteekenis. Petersburg, 28 Febr. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. Ten zuidoosten van Priedrichstadt, bij den mond van (h? Lautze, en in de streek van Illoekst was een hevig artillerie-, machine geweer- en geweervuur. In Galicie sloegen wij aan de Midden Strypa, ten noorden van Buczacs, door ons vuur eene vijandelijke poging af om onze loopgraven te naderen. Rome, 28 Febr. (R.) Officieel com muniqué. Langs het Tsonzofront waren arlillerie- duels en kleine infr.nterieactiën. Weenen, 28 Febr. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Onze troepen verwierven tot dusver in Durazzo aan buit 23 kanonnen, waaronder zes stukken kustgeschut, 10.000 geweren, veel artilleriemunitie, groote voorraden ver- plcgingsmiddelen, 17 zeil- en stoomsche pen. Volgens alle aanwijzingen is de vlucht van de Italianen op de oorlogsschepen in de grootste wanorde en haast geschied. In den Balkan niets van belang. Petersburg, 28 PebT. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. Aan het.Kaukasusfront wordt de vervol ging van den vijand voortgezet. Londen, 28 Febr. (R.) Officieel be richt uit Mesopotamie. In den morgen van den 29en bombardeer de generaal Aylmer een vijandelijk kamp op den linkeroever van de Tigris. De volkomen verraste vijand leed zware verliezen. Eene kleine strafkolonie van Nasriych viel een vijandelijken troep aan vier mijlen noord waarts. De vijand vluchtte met zwaar verlies. Aylmer jrette den ppmarsch den 23en voort met het doel een vooruitgebrochte stelling op den rechteroever, van waar het mogelijk was te vuren op de vijandelijke stelling, te beveiligen. Londen, 28Febr. (R.) Generaal Max well, de bevelhebber van de troepen in Egypte, seint, dat^gen gevecht, dat Zater dag werd gevoerd, eindigde met een beslis te overwinning. De vijand, die onder per soonlijk commando stond van Noeri-bey, bfoer van Enver-pacha, had een sterke stel ling ingenomen ten zuid-oosten van Baran- ni. De aanval van de Zuid-Afrikaansche in fanterie, had een volledig succes, terwijl de Dorsetshire Yeomanry een schitterende charge uitvoerde, waarbij Noeri gedood en zijn voornaamste onderbevelhebber Ganfar gewond en gevangen genomen werd. Twee andere Turksche officieren werden eveneens gevangen genomen. Een machinegeweer werd buitgemaakt. De vijand liet meer dan 200 dooden en gewonden op het slagveld achter. Londen, 27 Febr. (R.) Communiqué van het War Office. Gistermorgen is een vijandelijke colonne ten Zuid-Oosten van Barr&mi door een al- deeling van generaal Lukius aangevallen,1 die uit Zuid-Afrikaansch-Engelsthe troepen en territoriale artillerie bestond. Des nomid* dags om half vier was de vijand totaal ver slagen en vluchtte hij nna< alle kanten, I door onze cavallerie achtervolgd. Om vier uur meldden aviateurs, dat de vijand nog steeds nagezet werd. Londen; 28 Febr. (R.) Het Fransche stoomschip Trignac is in de Noordzee ge- zenken. Vijf personen zijn gered; 26 wor- 1 den vermist. Londen, 29 Febr. (R.). Officieel wordt bericht, dat 72 passagiers van het stoomschip Moloja gered zijn. 49 worden vermist. Van de bemanning zijn 92 Euro- pennen en 137 inlanders gered; 20 Euro peanen en 86 inlanders worden vermis; Londen, 28 Febr. (R.) Bericht van Lloyds. De lijken van acht matrozen en van den kapitein van het stoomschip Dido, dat den 26en tot zinken werd gebracht, zijn aan de kust van Lincolnshire aangi spoeld. Londen, 28 Febr. (R.) Bericht van Lloyds. Het Russische stoomschip Petshenga is in den grond geboord. Vijftien personen zijn gered. Londen, 28 Febr. (R.) Bericht van Lloyds. Het öritsche stoomschip Southfort Is tot zinken gebracht; twee man zijn gedood. Het Russische stoomschip Petshenga is in den grond geboord; zeven man van de be* manning zijn omgekomen. Washington, 28 "F c b r. (R.) Bern- storff, de Duitsche ambassadeur, deelde aan de regeering mede, dat Duitschland geen enkele reden heeft om in de instructiën be treffende het zonder voorafgaande waar schuwing in den grond boren van gewapen de koopvaardijschepen verondering te bren gen of bun in werking treden uit te stellen. De vertegenwoordiger van Oostenrijk deed een gelijksoortige unededeeling Budapest, 28Febr. (W. B.) De rijks dag is verdaagd. Luzern, 27 Febr. (W. B.) Kardinaal Mercier is gisteravond hier aangekomen. Heden morgen droeg hij de mis op in eene particuliere kapel. Het tijdstip van zijne verdere reis is nog onbepaald. Christiania, 28 Febr. (W. B.) In de laatste zitting van den raad van state werd besloten een wetsontwerp in te dienen om 10 millioen kronen toe te staan tot bescher ming van de Noorweegsche neutraliteit. Veryprefds Belachten Nieuwe manschappen. Nog deze week moeten in Pruisen de ongediende manschappen die den 18-jarigen leeftijd hebben bereikt, zich bij het leger laten in- lijven. Rome, 28 Pebr. R.) Bij een spoorweg ongeluk te Cortona zijn gisteren, volgeng d€ Messagero, 18 personen gedood en 79 ge wond. God, de eer en he{ geweten zijn zwijgen de machten; daarom worden ze zoo vaak aangeroepen. Roman uit het Spaansch van A. PALACIO VALDèS. 6 „Kijk 's, Maria, wat een groot stuk je on der tafel hebt laten liggen. Raap 't gauw op, want anders mocht 't tusschen ons ook 's mis gaan," riep er een. Maar Maria stoorde zich daar niet aan, en ging de kamer uit om het opgeraapte glas óp straat te gooien. „Nu mankeert er niets meer aan de pret, dan dat Soledad ons een tango voordanst," bracht Pepe in het midden. Soledad zong noch speelde guitaar, maar dansie met veel smaak de ondaluzische dansen. Zij hield er echter niet van dat in het bijzijn van anderen te doen, en den laatsten tijd had zij er bepaald het land aan. Haar vriendinnen vroegen er haar dan ook nooit meer om. „Wees toch zoo vervelend niet. Je weet wel dat Soledad niet meer van dansen houd' zei Paca tot haar man. „En waarom niet, I ïrwijl ze het zoo goed doet" drong Pepe aan. *Wel, omdat ze er geen plezier in heeft. Denk je dat het prettig is, om altijd naar de pijpen van anderen te dansen?" „Dat niet, maar Soledad is zoo'n lieve meid, dat ze toch graag danst, alleen om ons plezier te doen." V^jasquez hoorde de woordenwisseling tusschen Pepe en Paca, en zei: „Pepe heeft gelijk. Soledad is er voor, om het gezelschap dat pleizier te doen. Ze mag hoog of laag springen, hoe ze wil, maar dansen zaL ze" en zijn stem verheffend. „Soledad, kom 's hier." Deze kwam terstond. „Pepe en de anderen willen graag, dat je hen 's wat voordanst." Het gezicht van Soledad betrok dadelijk, en ze antwoordde droogjes: „Allen weten wel dat ik maar lang gele den heb gedanst, en ik hóóp daarom dat ze goed zullen vinden ik niet dans." „En waarom wil je niet dansen?" „Omdat ik geen trek heb." „En toch zul je dansen!" schreeuwde Ve lasquez. „En toch dans ik nietl" „Laat haar met rust, Velasquez" kwam Pepe tusschenbeide, beschaamd dat hij de schuld van alles was. „Ja, laat haar met rustf" herhaalden allen. „Ik heb eens gezegd dat ze dansen zal, daarmee uitf" en dreigend stond Velasquez op. Soledad werd bleek, stond een oogenblik in gepeins verzonken, en zei ten laatste op nederigen toon: „Maak je maar niet boos. Velasquez; ik zal doen wat ie wilt." „Paca, je kunt met spelen beginnen" zei de tyran, opnieuw zitten gaand. „Ik-wil niet, 't is me 't maniertje wel om zoo een vrouw tot dansen te dwingen." „Paca heeft gelijk" zei Pepe, „we zouten dien dans tot een volgende keer op." „Nee", brulde Velasquez, woedend op vliegend „dansen zal ze, en als Paca niet spelen wil, dan doe ik 't." En Paca ruw de guitaar ontrukkend, be gon hij te tokkelen. „Begin!" Solodad ging in 't midden van de kamer staan, en begon te dansen. Zij was doods bleek. De langzame, wellustige bewegingen van de tango hadden nu een somber karak ter; het leek op den dans van een Indische weduwe om den doodskist, waarin ze le vend zal begraven worden. De gasten zwegen. Zij waren ongerust en treurig, en schudden het hoofd bij dat ver drietig tooneel. Eindelijk welden twee groo te tranen uit de mooie otfgen der danseres, en rolden langzaam over haar wangen. Nau welijks had Velasquez dat gezien, of hij legde de guitaar op tafel. „Genoegf" zei hij, met dreigende kalmte opstaande. En het meisje onzacht bij den arm nemend: „Ga maar heen; we hebben je hier niet meèr noodig." Dan duwde hij haar haastig de kamer uit, de deur achter zich dicht- flappend. EeTtetemmig kwamen de bezoekers tegen deze onbeschofte manier van doen in op stand. Wat een manier...-"' „Daar is ze toch waarachtig te lief voor „Zoo iets komt heelemaal niet te pas" klonk het verward dooreen. „Bemoei je met je eigen zaken, hè? 'k Be gin langzamerhand genoeg van dat wicht te krijgen" en Velasquez zwolg een paar gla zen wijn in. De verontwaardiging was zoo sterk, dat het gezelschap een oogenblik op het punt scheen uiteen te gaan, en Velasquez den rug toe te keéren. Maar een gezegde van Maria Manuela, dat ze wel wist dat die ru zie komen moest toen Antonio het glas brak, kwam er op zoo'n jammerlijk klagend en toch overtuigenden toon uit, dat de al gemeene vroolijkheid spoedig terugkeerde, en het gezang van Paca, begeleid door gui- taargetokkel weer spoedig hoog uit klonk boven het lawaai der anderen. Hoofdstuk III. De vader van Soledad was octrooigaarder te Medina Sidonia. Hij had twee kinderen, Soledad en Miguel, die drie jaar jonger dan zijn zuster was. Zijn inkomen, hoewel klein, was toch groot genoeg om aan de behoef ten van het gezin in een klein dorp te vol doen. Miguel, waar de ouders al hun hoop op gevestigd hadden, toonde van jongs af aan slechte neigingen, en een afkeer voor werken. Noch klappen van den kleermaker, bij wien men hem in de leer had gedaan, noch de straffen van zijn vader brachten eenige verandering in hem. Erkend moet worden, dat deze straffen vrijwel geneutra liseerd werden door dfe zachtheid, waarmee zijn moeder tegen hem optrad. Niet alleen verbloemde zij op allerlei manieren zijn fouten, en verwelfde hem te meer, naar mate zijn vader streng optrad, maar ze gaf hem voortdurend geld, dat voor andere doeleinden bestemd was, zonder het slechte en gevaarlijke van zulk een handelwijze te begrijpen. De gevolgen bleven niet uit. In- plaats dat de jorgen meehielp de kosten van de huishouding te bestrijden verteerde hij zooveel geld els hij maai" van de moeder los kon krijgen. Hem en een viertal makkers van zijn leeftijd kon men geregeld in de herberg drinkend en spelend vinden. Soledad naaide in een atelier, maar ver diende nauwelijks genoeg om een katoenen japon en gewone schoenen voor. zich te koopen. De andaluzische vrouwen stellen zich tevreden met het minste om zich ta kleeden, maar zijn doodongelukkig als ze niet fraaie kousen en nette, passende schoe nen hebben. Met Soledad was het dus al vroeg heel treurig gesteld. Dat werd erger, toen jong en oud haar het hof begon te maken, want spoedig werd zij de oogenlust der leegloopers, die zich, als het begon tfi, schemeren, opstelden om de naaistertjes uil het atelier te zien komen, zooals zij de trots van haar ouders, en het voorwero van af gunst van haar vriendinnen was. A Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1