Dinsdag 21 Maart 1916. EEMLANDER". 14" Jaargang. BUITENLAND. FEUILLETON. SOLEDAD. N" 225 Bericht. ABONNEMENTSPRIJS: Per S mnanden voor Amersfoortt J*®®* Idem franoo per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - i Afzonderlijke nummers O-0''» Wekelijkscb bijvoegsel „Dt Hollandscht Hutmrouio" (onder redactie van Thórèse Hoven) per 3 mud. 50 ets. Wekelijkscb bijvoegsel .Pal) nu mte" per S mnd. 40 ets. ureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. lntercomm. Telefoonnummer 66: PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regols*. f j.50» Elke rogel moeroiio" Dienstaanbiedingen 2.3 Qeub l>ü Tooiuitbotaling. Cïrooto letters naar plaatsruimte. Voor haiulol en bedrijt bestaan r.oor voordoeligo bepalingen tof hot herhaald advertt oron in dit Blad, bij abonnomoiit Eono circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt ou aanvraag toegezonden. u SJ J O 1 F. A. EBBINGE WUBBEN. r\ p Hoofdredactie, j Mf Q j VAN SCHAARDENBURG. U Zij, dis zich met 1 April a.s. opgeven ais abonné op het Amersioortsch Dagblad ont vangen de tot dien datum ver schijnende nummers GRATIS. Kennisgeving, Burgemeester en Wethouders van Amersfoort bn-nffen ter openbare kennis dat bij hun besluit d.d. 14 Maart 1910 aon Joh. Brakenhoff en zijne rechtverkrijgenden voorwaardelijk vergunning is verleend tot het oprichten van een heetelucht- oven voor het bakken van alle soorten brood, kleingoed en banket in het perceel alhier ge legen aan de Lungegracht No. 26 kasdastraal be kend gemeente Amersfoort, sectie E no. 4128. Amersfoort, tien 15. Maart 1916. Burgemeestei en Wethouders voornoemd, Dc Secretaris, De Burgemeester, A. R. VLENSTRA. v. RANDWUCK De oorlog. Berlijn, 20 Maart. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Door gunstige waarnemingstoestanden begunstigd, was de wederzijdsche artillerie- en vliegersactie zeer levendig. In het Maas gebied en de Woëvre-vlakte bleven ook gis teren de artilleriegevechten bijzonder hevig. Om ons verder vooruitwerken tegen de vij andelijke verdedigingswerken in de streek van het dorp Douaumont en het dorp Vaux te verhinderen, begonnen de Franschen met gedeelten ven een nieuw aangebrachte divisie tegen het dorp Vaux een vruchteloo- zen tegenaanval. Zij werden onder zware verliezen afgewezen. In de luchtgevechten schooHuitenant von Althaus boven de vijandelijke linie ten wes ten van Lihons zijn vierde en luitenant Böl- ke boven het bosch van Forges aan den linker Maasoever zijn twaalfde vijandelijke vliegtuig neer. Bovendien verloor de tegen stander nog 3 andere vliegtuigen: een in een luchtgevecht bij Cuisy ten westen van het Forges-bosch, de beide anderen door het vuur van de afweerkanonnen. Een van deze twee viel brandend neer bij Reims, het an dere in de streek van Ban de Sapt achter de vijandelijke linie. Parijs, 20 Maart. (Havas). Namid dagcommuniqué. Ten westen van de Maas richtten de Duit- schers een vrij hevig bombardement tegen de streek ten zuiden en ten oosten van Malancourt. Na eene artillerievoorbereiding deden de Duitschers tegen de Fransche stellingen op de Cöte du Poivre een kleinen aanval, die geheel mislukte. Er was een bombardement bij tusschen- poozen in de streek van Vaux-en-Woëvre. De nacht wes rustig, behoudens eene vrij levendige kanonnade bij Les Eparges. Heden morgen omstreeks vier uur is een bombardement uitgevoerd door Engelsche, Fransche en Belgische vliegeniers op het vliegveld van Houttave ten oosten van Os- tende. 19 Fransche vliegtuigen nemen hieraan deel; zij keerden allen terug Parijs, 20 Maar-t. (R.) Avond-com muniqué. Onze artillerie ontredderde vijandelijke loopgraven in de Argonne en vernielde gas houders, waaruit wolken zwavelgassen stroomden. "Wij bombardeerden krachtig den sector AvocourtMalancourt en dreven vijande lijke troepenverzamelingen ten noorden van het bosch van Montfaucon uiteen. In den loop van den dag- trachtten de Duitschers, na een intens bombardement met zware pro jectielen hun front ten westen van de Maas uit te breiden. Eene nieuwe divisie, uit een efgelegen deel van het front aangebracht, deed een uiterst hevigen aanval, die verge zeld ging van de aanwending van schade brengende vloeistoffen, tusschen Avocourt en Malancourt. Ons courtinevuur van infan terie en machinegeweren deed den aanval met zware verliezen mislukken. Ten oosten van de Maas was bij tusschen- poozen artillerievuur. Onze vliegtuigen bombardeerden het spoorwegstation te Dun-sur-Meuse, waar aanzienlijke troepenconcentratiën waren. Een'vliegtuig van den vijand werd in de streek van Verdun naar den grond ge bracht. Londen, 20 Maart. (R.) Communi qué van het Britsche hoofdkwartier. Er was aan beide zijden eene groote ar tillerie-werkzaamheid bij Loos, de Hohen- zollern-redoute en ten noorden van Yperen. Bij Boesinghe nam de vijand, na een hevig bombardement een bompost, dien wij dade lijk heroverden. Londen, 20 Maart. (R.) Bericht van de admiraliteit. Hedenmorgen In de vroegte vielen 50 En gelsche, Fransche en Belgische vliegtuigen en watervliegtuigen, vergezeld van 10 vecht machines, het Duitsche watervliegtuigstation te Zeebrugge en het-vliegterrein te Houave aan. Er schijnt belangrijke schade te zijn aangericht. Alle machines, die dooreen 200 pond bommen meevoerden, keerden behou den terug. Een Belgisch officier werd ernstig gewond. Berlijn, 20 Maart. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Zonder zich te storen aan hunne groote verliezen, deden de Russen ook gisteren op nieuw aanvallen met sterke krachten aan beide zijden van Postawy en tusschen het Nawez- en het Wiszniewmeer. Deze aan vallen bleven geheel zonder resultaat. In de streek van Widsy gingen de Duitsche troe pen vooruit en wierpen de vijandelijke af- deelingen terug, die zich na de gisteren morgen ondernomen aanvallen nog dicht voor ons front trachtten staande te houden. Een officier en 280 maft van zeven ver schillende regimenten werden daarbij ge vangen genomen. W e e n e n, 2 0 Maai t. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Gisterenavond is na eene dappere verde diging gedurende zes maanden de tot een puinhoop geschoten brugschans ten noor den van Uscieczko ontruimd. Ofschoon de Russen reeds in de morgenuren er in slaag den eene 300 Meters breede bres te slaan, hield de door eene achtvoudige overmacht aangevallen bezetting, ondanks alle verlie zen, zich nog zeven uren in-het hevigste ge schut - en geweervuur staande. Eerst om vijf uur in den namiddag besloot de comman dant, kolonel Planckh, de geheel verwoeste verschansingen te ontruimen. Kleine afdee- lingen en gewonden bereikten in booten den zuidelijken oever van de Dnjestr. Weldra echter moest onder 't concentrische vuur van den vijand deze wijze van vervoer gestaakt worden. Voor de uit keizerdragonders en sappeurs bestaande verdedigers bleef slechts één weg open, als zij zich niet gevangen wil den geven; zij moesten zich op den noor delijken oever door de plaats Uscieczko, die sterk bezet was door den vijand, heenslaan naar onze op de hoogten ten noorden van Zaleczczyki ingegraven troepen. Deze marsch dwars door de vijandelijke stellingen gelukte. Onder bescherming van den nacht bracht kolonel Planckht zijne troepen naar onze voorposten ten noordwesten van Za leczczyki, waar hij heden morgen aankwam. De gevechten van de brugschans van Us- zieezko zullen in de geschiedenis van onze strijdmacht steeds een blad van roem blij ven. Petersburg, 20 Maart. (Tel.-agent- sohap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. In de streek van hét Kauger-meer werd eene Duitsche afdeeling, die onze linies trachtte door te dringen, door ons vuur uit een gejaagd. Ten Zuiden van de streek van Dwinsk trad in sommige sectoren artillerie eni nfanterie levendig op. De aanvallen van den vijand ten Zuiden van het Drisviaty- meer werden door ons vuur verijdeld. In de streek ten Oosten van het gehucht Veretsj maakten wij ons bij een stormaanval van Velikaje Selo meester. In de streek ten Zui den van hetzelfde gehucht sloegen wij aan vallen van den vijand af en veroverden wij twee mitrailleurs. Tusschen het Narocz- en het Witsjefsky-meer bezetten onze troepen na eenig gevecht het dorp Zanapocz en een gedeelte van de vijandelijke loopgraven bij het dorp Ostroflianij. In Galicië maakten onze troepen zich, ge steund door de artillerie, na een krachtigen aanval, meester yan de loopgraven en het brughoofdt en Oosten van het dorp Mi- kaltsje, aan de Dnjester. Weenen, 20 Maart. (W.-B.). Offici eel bericht van heden middag. Aan het brughoofd van Görz werden gis ter voormiddag de vijandelijke stellingen van het zuidelijke gedeelte van de Podgora- hoogte in brand geschoten. In den namid dag nam onze artillerie het vijandelijke front voor het brughoofd onder een krachtig vuur. Des nachts werd de vijand uit een loopgraaf voor Pevma gedreven. De gevech ten aan het brughoofd van Tolmein duren voort. De gewonnen stellingen bleven vast in onze handen. Het aantal der hier gevan gen Italianen steeg tot 925, dat der buitge maakte machinegeweren tot 7. Verscheidene vijandelijke aanvallen op de Mrzli Vrh en de Krn vielen ineen. Ook aan den Rombon veroverden onze troepen eene stelling, waarbij 145 Italianen en twee ma chinegeweren in hunne handen vielen. De levendige actie aan het Karintische front houdt aan. In het Tirolsche gebied hield de vijand aand en Col di Lana-sector eenige punten aan het zuidelijke front on der geschutvuur. Rome, 20 Maart. (R.) Officieel com muniqué. Er was eene toenemende artillerie-actie, inzonderheid in het Siganodal en aan de Midden-Isonzo, waar de vijand nieuwe artil lerie ontving. Aan de Midden-Isonzo herna men wij een loopgraafgedeelte op de hoogte Santa Maria. Daarna brachten wij onze voor ste linie 500 meters achteruit om het be strijkende vuur van den vijand te ontgaan. Petersburg, 20 Maart. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. Aan het front in den Kaukasus beproefden de Turken op verschillende punten in de kuststreek vooruit te komen. Hunne pogin gen werden van de land- en zeezijde door ons vuur verijdeld. Bij de verdere vervolging van den vijand maakten onze afdeelingen opnieuw eenige Turksche officieren en meer dan 150 As- keri's gevangen en veroverden mitrailleurs. Berlijn, 20 Maart. (W.-B.). Officieel bericht. Voor de Vlaamsche kust heeft fn den mor gen van den 20sten Maart een voor ons succesvol gevecht plaats gehad tusschen drie Duitsche torpedo-booten en een divisie van vijf Engelsohe torpedo-jagers. De vij and staakte het gevecht, nadat zijne schepen versoheidene malen getroffen waren. Hij stoomde met groote snelheid uit het gezicht. Onze schepen kregen slechts geheel onbe duidende averij. Londen, 20 Maart. (R.) Bericht van Lloyd Het Engelsche stoomschip Port Dalhousie is in den grond geboord. Zeven man van de bemanning zijn aan land gebracht, de ove rigen worden vermist. Ook het Noorweegsche stoomschip Lan- geli is tot zinken gebracht. Van de beman ning zijn 16 gered; een is gedood. Het Deensche stoomschip Skodsberg is in den grond geboord. Van de bemanning zijn 17 gereddrie worden vermist. P a r ij s, 20 Maart. (R-.) Generaal Ca- dorna is heden hier aangekomen. Hij werd door den leger-opperbevelhebber Joffre en den minister van oorlog Roques ontvangen en door het volk met geestdrift begroet. De Matin schrijftDe uitkomsten von de beraadslagingen, die zullen worden gehoiu den in den grooten oorlogsraad van de ge allieerden, zullen bewijzen, dat hel ijdel zou zijn voorlaan te rekenen ook moor op de kleinste scheur in het stevige blok van de Quadruple-entente. Londen, 'I9Maart. (R.). De prins van Wales is in Egypte aangekomen. Hij is als slafkapitein toegevoegd aan den staf van den commandant, die het bevel voert over de expeditie-macht in de Middellandsche zee. 6 e r 1 ij n, 2 0 Maart. (W. B.) Het huif van afgevaardigden heeft in derde lezing d* begrooling aangenomen. Rome, 19 Maart. (R.) De Kamer heef heden een votum van vertrouwen uitge bracht voor het kabinet-Salandra met 301 tegen 61 stemmen. Brussel, 20 Maart. (W. B.) Naar aan* leiding van den herderlijken brief van kart dinoal Mercier bij gelegenheid van dc vns* ten, heeft de gouverneur-generaal von Bis* sing een langen brief gezonden aon del| kardinaal, waarin wordt gezegd: Er kon na* tuurlijk niet de geringste twijfel over bee staan, dat ik Uwe Eminence nooit zou be« letten aan de geloovigen over te brengen datgene, wat de Heilige Vader door uwen mond tot hunner kennis laat brengen. Maar gij begeeft u in uwen herderlijken brief in politieke overwegingen, waartegen ik met nadruk protesteer. Het Is bepaald onverant woordelijk, wanneer Uwe Eminentie aan on gegronde verwachtingen over den uitslag van den oorlog voedsel geeft. Het schrijven komt er tegen op, dat de kardinaal zich zinspelingen veroorlooft over eene bedreiging van de godsdienstige vrij* held der bevolking in de bezette streken. Dat ls eene geheel ongerechtvaardigde ver dachtmaking. De gouverneur-generaal ver wittigt den kardinaal, dat voortaan elk* politiek optreden tot aanwakkering van de vijandige stemming tegen het volkenrechte lijk wettige gezag van den bezettenden staat zonder verschooning zal worden vervolgd. Tot dusver werden overtredingen van gees telijken naar den kardinaal verwezen, om langs den weg van de kerkelijke tucht te worden afgedaan. Dat zal voortaan niet meer gebeuren, want de kardinaal geeft zelf het voorbeeld van ongehoorzaamheid, «oodat van zijn invloed geen succes is te verwach ten. Het schrijven, eindigt met de verklaring, dat de gouverneur-generaal vast besloten is in 't vervolg niet meer te dulden, dat de kar dinaal, misbruik makende van zijne hooge positie, politieke daden verricht, waarvoof iedere eenvoudige burger gerechtelijk tol verantwoording zou worden geroepen; hij waarschuwt den kardinaal niet meer in d« politiek op te treden. B e r 1 ij n, 2 0 M a a r t (K. N.) In Duitschft bankierskringen wordt op grond van de tot dusver bekend geworden inschrijvingen be slist aangenomen, dat het resultaat van de huidige oorlogsleening wederom verrassend Eigenschappen van den geest wekken naijver, die van het hart verwerven vrien den. Roman uit het Spaansch van A. PALACIO VALDèS. 28 Hij was uitgelaten en vroolijker dan ooit. „Waarom komt Soledad niet naar bene den," vroeg Paca. „Soledad vroeg El guapo op spotten- den toon, vraag er den nachtwacht maar 's naar. Die zal 't beter weten dan ik." „Wat bedoel je daarmee „Wel, doodeenvoudig dat ze hier niet meer woont. Ze is verhuisd." „Is dat werkelijk waar „Of 't. Een uur geleden is ze als een gek het huis uitgeloopen." De verbazing was groot, en algemeen de spijt over haar vertrek, want men hield veel van Soledad, niettegenstaande haar ernst en haar stilzwijgendheid. Allen waren nieuwsgierig de reden van de scheiding te hooren en betreurden deze erg. „Wat een stommiteit," riep Paca uit, „daar zul je voor moeten boeten, Velas quez. Je zult zeker nooit weer een vrouw ▼inden, die zoo veel vm b houdt, „Noch zoo'n mooie," zei Frasquito. „Noch zoo'n huishoudelijke en nette," zei Pepe. „Netjes?" riep Paca uit," als geen an dere. „Het was een plezier haar te zien wer ken. Alles wat ze aanraakte blonk als goud." „Ik geloof niet dat deze breuk voor altijd is," zei Rafaël op ernstigen toon, „het zal een van die verdrietelijkheden zijn, zooals lui die veel van elkaar houden wel meer hebben. Morgen komen jullie weer bij el kaar en noch jij noch zij herinnert zich dan nog meer, of je haar vandaag geslagen of gekust hebt. Maar als het waar is dat je haar op straat gezet hebt zonder plan te hebben haar morgen weerom te roepen, dan zeg ik, Velasquez, dat je ploertig gehandeld hebt, en dat God je straffen zal. Soledad is een buitengewone vrouw." Schei toch uit met dat gezanik over So ledad," riep El guapo uit, „hebben jullie niets anders om over te spreken. Jullie weet niet hoe ze me verveelde. De een of andere dag moest het toch gebeuren. Waarmee zullen we ons nu 's amuseeren. Willen jullie een kaartje leggen. Zeg Joselillo, breng 's een spel kaarten!" H o o fd s t u k IX. De zon stond al hoog aan den hemel, toen Velasquez wakker werd. Hij wilde Soledad roepen om hem wat te brengen, maar herinnerde zich eensklaps wat den vo- rigen dag was voorgevallen en voelde een vlijmende pijn aan zijn hart. Hij stond op en kleedde zich langzaam aan. Klaar zünde. deed hij de balkondeuren open en liet zijn oogen over de zee gaan. De wind streelde de met witte pluimen bezaaide oppervlakte en de zee werd door de gouden zonnestra len verlicht als een beweeglijke kristal- messa. Maar al deze schoonheden der natuur wa ren niet in staat de rimpels op het voor hoofd van el guapo te doen verdwijnerf. Hij liep het huis een paar keeren door en nu viel het hem in eens op hoe gToot en koud het was, wat hem nog nooit te voren opge vallen was. Hij dacht er over dat hij wel gauw iemand zoeken mocht om het huis in orde te houden en te koken en wilde Jo selillo roepen om er moeite voor te doen, maar vond dat er niet zoo'n haast bij was. Hij ging naar beneden om te ontbijten en had eigenlijk wel trek om eerst door een wandeling zijn slecht humeur te verdrijven. Een vage hoop maakte zich echter van hem meester, die niet naliet vasten vorm aan te nemen. Om ongeveer twaalf uur kwam er iemand met een brief voor hem. Over ziin ontevreden gelaat vloog een glimp van vol doening. Eindelijk, daar had hij den heelen morgen al op gewacht en had wel geweten dat dat vroeg of laat moest gebeuren. Daar om was hij ook niet uitgegaan. Hij had wel dadelijk gedacht dat Soledad, als zij alleen aan haar gedachten overgeleverd was, voe len zou wat het vooruitzicht van ellende is, tot inkeer zou komen, en alle trots op zij zettende, nederig tot hem terug zou komen om te vragen weer in zijn huis opgenomen te worden. Hij nam den brief aan, met de hem eigen waardigheid, gaf den brenger een flinke fooi en zei dat hij wel gaan kon, maar de man antwoordde, dat hij op ant woord wachten moest. Toen zag El guapo het adres, en zag dat het een mannenhond was. Hij brak het couvert open en las den brief. Deze kwam van Antonio Robledo en deze schreef hem dat Soledad bij hem in huis was en of Velasquez zoo goed wilde zijn de koffer mee te geven. De teleurstel ling van Velasquez was groot. In het korte, eenvoudige briefje meende hij een minach ting te lezen, die hem razend maakte. Hij stond op en zonder een woord te zeggen ging Hij naar boven, gevolgd door den kruier, wees hem den koffer, die in het midden van de slaapkamer stond. Weer alleen zijnde, begon hij van woede te tril len onder het uiten van ruwe woorden. „Wat een grappenmaker, die Antonio. Je moet je vrindjes maar vertrouwen. Wat heeft hij den* koffer ook te vragen. Wat gaat hem Sole'dad aan." En al scheldende op Antonio ging hij het huis uit. Het was de Zondag van Carnaval. De straten waren vol menschen. Op de balkons stonden jonge meisjes om de rijtuigen voorbij te zien gaan met gemaskerde jonge lui, die amandels en lekkernijen rondstrooi den. Tusschi^v de lui op de balkons en in de rijtuigen wérd druk gepraat, vleierijtjes gewisseld en lekkernijen met glimlachjes betaald. En de menschen op straat bege leidden deze gesprekken met vroolijk hand geklap en vierden met luidruchtigheid zoo wel de luchtige complimentjes van de jon gelui als de Diltige antwoorden van de meis jes. Verschillende optochten met origineel# drachten zag men door de straten gaan# sommigen gekleed als majos, onderen als straatzangers en weer anderen als monnik ken, allen meer eenstemmig zingend eit spelend. Wat echter het meeste bijval had* was een clubje van rijke oudjes, gevormd door een twintig- of dertig jongelui, g<* kleed als oude dames, met prachtige zijden japonnen en witte pruiken, wier geestige liedjes in minder dan geen tijd door heel Spanje verspreid waren. De schitterende zon verhoogde de kleur op de wangen der meisjes en deed de oog.'m flikkeren. Waar men ook zag, heersebte vroolijkheid. De atmosfeer, bezwangerd met geuren, trilde onder de zachte tonen van da muziek, onder het gezang, het gelach en de woordjes van liefde. In de nauwe straten bewoog zich de me nigte" als een reusachtige, zich naar alle zij den kronkelende slang. De prachtige stad van het Westen, omgeven door zijn gordel van wit schuim, ging als het ware op in' één lach. Gelukig hij, die haar eens in zijn leven zoo hoorde lachen, maar nog geluk kiger hij, die in haar schoot kan leven en sterven, zich badend in haar zoele luchten, onder een doorschijnend blauwen hemel^ luisterend naar den golfslag der zee, dooe den wind bewogen. Wor1lervjlgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1