Vrijdag 24 Maart 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. SOLEDAD. Bureau: UTRECHTSCH ESTR AAT 1. N° 228 14de Jaarpang. Bericht. Vrouwenkiesrecht. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maandeD voor Amersfoort t 1.50. Idem franco per post- Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers - O.O®. Wekelijksoh bijvoegsel „Dt HMandtcht Huisvrouw" (onder redactie van Thérèae Hoven) per S mnd. 50 ets. Wekelijksoh bijvoegsel „Pak tin met" per 8 mnd. 40 CU. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 1—5 regelsf .1.50. Elko rogol meer Dienstaanbiedingen 2.5 cents bij vooruitbotnling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handol oh bedryt bestaan zeer voordooligo bepaling n tot hot herhaald advortooron in dit Blad, bij abonnomont. Eono circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. •a J F. A. EBBINGE WUBBEN. Hoofdredactie: j Mr D j yAN SCHAARDENBURO. Zij, die zich met 1 April a.s. opgeven als abonné op het Amersfoortsch Dagblad ont vangen de tot dien datum ver schijnende nummers GRATIS. Grondwettige gelijkstelling van man en ▼rouw algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen ziedaar de leus der concen tratiemannen. Hoe lang reeds wordt door de intellectu- eelen onder de vrouwenschaar op dit aam beeld gehamerd! Welke overwegende bezwaren kunnen er feitelijk toch bestaan om de vrouw nog lan ger datgene te onthouden, waarop zij krach tens hare positie in de maatschappij recht beeft? Allerwege toch naken vrouwen deel uit van corporaties, vervullen zij aan de balie, in ziekenhuizen, op kan toor, fabriek of werkplaats eene plaats naast den man, ja zelfs wordt haar op den kansel de gelegenheid geboden om aan te toonen, dat zij niet minderwaar dig zijn. „Wat" Wat kan wel de reden zijn dat het succes nog steeds is uitgebleven? Waarom blijven de rechtsche partijen nog steeds vol harden in eene afwerende en weinig tege moetkomende houding? Partijen, waarin juist de leiders door hun geestelijk overwicht zulk een overwegenden invloed op de vrouw zouden kunnen uitoefe nen, waar, nog veel meer dan bij links, hun ne zaak door vrouwenkiesrecht eer versterkt dan verzwakt zou worden? Petticoat-government, vrouwenregeering, heeft steeds bestaan en zal altijd blijvën"bë^ .slaan, al is het dan, gelijk tot dusver, nog achter de coulissen. In het huisgezin is de vrouw aangewezen op de primaire opvoeding der kinderen, den man strekt zij tot steun, en alleen reeds hier door vinden wij haar gerechtigd tot het uit oefenen van de eerste plicht van elk staats burger. Vrouwen hebben op veel zaken een scher- peren kijk dan menig man, zij zijn gewoon lijk practisch aangelegd en wat niet van het minste belang is, zij zijn zuinig in het be heer. Nogmaals vragei*. wij ons af al deze goede eigenschappen der vrouw in aanmer king genomen waarom zijn de resultaten tot dusver zoo pover? Wij zouden hierop wilien antwoorden, omdat het idee vrouwenkiesrecht nog zoo weinig populair is omdat het gemis aan eene passende, eei 2 pakkende reclame tot •dusver het welslagen in den weg heeft ge staan. Zoo treffen optochten van strooibiljetten uitdeelende suffragettes, zij het dan ook op niet onparlementaire wijze, niet altijd het doel, wat beoogd wordt. Werken wel eens juist het tegenoverge stelde uit, wekken spot of verbittering van de eigen sexe. Politiek Overzicht De wereldstrijd in den Balkan. Van alle tooneelen van den wereldstrijd is dat in den Balkan datgene, dat voor 't oogen- blik het minst onze aandacht boeit. In het oostelijke gedeelte van het schiereiland staan de oorlogsoperatiën geheel stil sedert de ontruiming van de stellingen aan de Darcfanellen door de gecombineerde Fransch-Engelsche strijdmacht. Het leger van de geallieerden, dat in Saloniki aan land is gebracht, denkt er niet aan een ernstigen strijd te beginnen tegen de Duitsche en Bul- gaarsche troepen, die het tegenover zich heeft. Hoogstens komt er "£ëne enkele maal een voorpostengevecht voor. Den 17en Maait zijn bij zulk een gevecht voor het eerst krijgsgevangenen gemaakt, doordat in de streek ten zuidwesten van het door de Grieksche grens doorsneden Doiranmeer eenige Pranschen van den hoofdtroep wer den afgesneden. In het westen heerschl eveneens eene rust, die haast aan den vredestijd doet denken. Daar is sedert Servië en Montenegro als oorlogvoerenden zijn uitgeschakeld, niets gebeurd wat uit een krijgskundig oogpunt belang kan inboezemen. De Oostenrijkers hebben schier zonder strijd Noord- en Mid- den-Albanië kunnen bezetten. De troepen, die de Italianen daar aan land hadden laten gaen, hebben zich in Durazzo weer inge scheept en de partijgangers van Essad zijn met-hen meegegaan.-Dat kan met den bes ten wil niet als een succes voor de Italianen worden voorgesteld, en de Italiaansche re geering heeft zijdelings erkend, dat de veld tocht van de Italianen in Albanië tot dusver is mislukt, door het opperbevel over de Ita liaansche strijdmacht aldaar aan andere handen toe te vertrouwen. In December van hel vorige jaar was dit opperbevel opgedra gen aan generaal Bertotti, wien door een koninklijk besluit vèr reikende volmachten waren gegeven; men had hem buiten bereik van generaal Cadorna rechtstreeks onder het departement van oorlog geplaatst. Dat besluit is nu ingetrokken en de in Albanië bevelvoerende generaal is ondergeschikt ge maakt aan den chef van den grooten gene- ralen staf Cadorna. Maar men heeft tegelijk ontdekt, dat generaal Bertotti, wiens benoe ming tot den rang van luitenant-generaal pas van September 1915 dateert, eigenlijk nog te jong was voor het ambt, en heeft in zijne plaats daarheen gezonden generaal Piacen- tini, die ouder in rang is. Als generaal Ber totti geluk had gehad in zijne oorlogvoe ring, dan zou de ontdekking, dat hij te jong is als luitenant-generaal om te blijven op den post, die hem in December was opgedragen, wel achterwege gebleven zijn. Hiermee is dus officieel erkend, dat het Italiaansche leger zich in Albanië nog geene lauweren heeft gehaald. De nieuwe Italiaansche bevelhebber is nu bezig in Valona zijne strijdmacht te or- ganiseeren. Nog onlangs heeft de Italiaan sche regeering laten verkondigen, dat zij onder alle omstandigheden vasthoudt aan hare aanspraken op het bezit van Valona en van het zuidelijke deel van Albanië. Nu heeft echter Griekenland onder den rook van Valona eene daad verricht, die een nieuwen streep trekt door Italië's rekening. De vrede van Bukorest heeft aan Grieken land in het noordwesten eene belangrijke gebiedsuitbreiding gebracht: het noordelijke gedeelte van Epirus met de hoofdstad Janina. De Grieksch-Albaneesche grens, welker vaststelling niet zonder moei lijkheden is tot stand gebracht, loopt van Plistrica tegenover Korfu, omstreeks 40 K.M. ten zuiden von Valona, in noordoos telijke richting tot aan het Prespameer. Ver der reikende Grieksche wenschen, die ook Argyrokastro en het gebied tot Tepeleni, ja zelfs tot Valona omv atten en hadden ge leid tot de oprichting van de Epirotische republiek onder Zographos, konden niet in gewilligd worden. Nu is een Grieksch besluit verschenen over de inlijving van Epirus bij het konink rijk. De afgevaardigden van de volksver tegenwoordiging zullen in het parlement toegelaten, de bestuursinrichtingen met het cenirale bestuur, dot zijn zetel heeft in Athene, in verband gebracht wor den. Het spreekt van zelf, dat dit alleen geldt voor de streken, die aan Grie kenland toekomen. De inlijving van die slreken was tot dusver verschoven. Nu tast Griekenland toe. De politieke toestand, die anders den Griekschqn staat zulke ontzet- tenden moeilijkheden 'berokkent, is hem óp dit ééne punt gunstig. De regeerenden in Athene hebben gehandeld naar het be proefde recept van Kreta. Toen Kré'a nog Turksch was, namen zij afgevaardigden van het eiland in hun parlement op, zonder zich te storen aan het Turksche protest, hetgeen de eerste stap was tot de inlijving. Op ge lijken wijze hebben de Grieken thans ge handeld met de gekozenen van Epirus. Eerst protesteerde Italiclater deed het er het zwijgen toe. Bn nu wordt de inlijving van Epirus bij Griekenland formeel voltrok ken. De klem, waarin Italië zit, geeft aan de Grieken moed het werk te voltooien. Zoo is Griekenland, het zwakke Griekenland, dat in ander opzicht zoozeer den druk van de Quadruple-Entente ondervindt, de eer ste staal, die optreedt met het scheppen van het voldongen fe»t eener inlijving van nieuw gebied. Welke veranderingen in de kaart van Europa ver der zullen gebracht worden, als gevolg van dezen wereldstrijd, is nog steeds niet te voor zien. Griekenland is de eerste, die toegrijpt en zich van een stuk verzekert. Dat zal in Italië bittere ergernis verwekkenmaar het is de vraag of er iets aan te doen zal zijn. De oorlog. Berlijn, 23 Maart. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groo- te hoofdkwartier van heden voormiddag. Het succes bij het bosch van Avocourt werd door de inbezitneming van Fransche steunpunten op den hoogtenrug ten zuid westen van Haucourt voltooid. Omstreeks 450 gevangenen werden ingeleverd. Overi gens ondervond het totale beeld geei\ ver andering. P a r ij s, 2 3 Maart. (Havas). Namiddag communiqué. Ten westen van de Maas verflauwde het bombardement. In den loop van den nacht hernieuwden de Duitschers niet hunne po gingen op de kleine hoogte van Haucourt, waarvan wij het réduit vasthouden. Ten oosten van de Maas duurde het he vige bombardement voort op verscheidene punten van het Fransche front. In de Woë- vre-vlakte is geen enkele gebeurtenis van gewicht te vermelden buiten eene kanon- nade bij tusschenpoozen ten westen van Pont-è-Mousson. Een verrassing tegen een vijandelijke loopgraaf in de streek van Fey-en-IIaye verschafte aan de Franschen gelegenheid om cenige gevangenen te maken. Avondcommuniqué. Ten noorden van de Aisne richtten wij een vernielend vuur tegen de vijandelijke wer ken op de hoogvlakte van Vauclerc. In de Argonne teisterden wij vijandelijke werken, wegen en spoorwegen op vele punten in de oostelijke Argonne en in het bosoh van Malancourt. Ten westen van de Maas was een goed onderhouden bombardement in de streek van Malancourt en op ons front Bethincourf— MorthommeCumières. Oostelijk van de Maas en in de Woëvre was het artillerievuur vrij intens, maar er was geene infanterie- actie. Wij bombardeerden vijandelijke canton- nementen in Mulbach (Vogeezen). Londen, 23 Maart. (R.). Communi qué van het Britsche hoofdkwartier. Er waren geslaagde invallen in vijande lijke loopgraven in de buurt van Gomme- coui t, Bethune en den weg naar La Bassée. De vijand liet een kleine mijn springen ten noorden van Atrecht en twee ten noordoos ten van Neuve-Chapelle, waardoor onze loop graven licht beschadigd werden. Een gra- naataanval ten noorden van Atrecht werd terug geslagen. Er was artiilerie-actie in Fricourt, Gom- mecourt, Souches, de Hohenzoll'ern-redoute en Yperen. Op ééne plaats werd eene groote ontploffing veroorzaakt in de vijandelijke liniën. Londen, 23 Maart. (R.). De Press Association bericht, dat gedurende den Duit- schen raid tegen Dover van verleden Zondag nog een tweede Duitsch vliegtuig naar den grond is gebraoht. Een Brilsohe bestuurder, die met zijn vliegtuig eene reis naar Frank rijk deed, zag den raid. Hij sloot zich dade lijk bij de aanvallers aan en had daarmee succes, want een Duitsch marinevlieg'mg werd getroffen en viel in zee. B e r 1 ij n, 2 3 M a a r t. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden v.oormiddag. De Russen verlegden hun voornaamsten aanvalsarbeid op den avond van gisteren en op de nachtelijke uren. Zij rukten meer malen met sterke krachten op tegen onze stellingen aan het brughoofd van Jacobsludt en aan beide zijden van den spoorweg Mit- tau en Jacobstadt en viermalen tegen onze liniën ten noorden van Wiszny. Op het front ten noordwesten van Postawy, waar het aan tal ingeleverde gevangenen gestegqn is tot 14 officieren en 889 man, zagen zij, zekei tengevolge van hunne overmatige bloedige verliezen, van grootere aanvnlspogingen af. Tusschen de Narocz- en Wysniecz-m ren voerden zij bij herhaling stormaanvallen uit met nieuw geweld. De hooge inzet van mannen en mun. '0 kon ook in deze aanvallen en in men vul- dige afzonderlijke ondernemingen op andere plaatsen aan de Russen niet het kleinste voordeel brengen tegenover de onwrikbare Duitsche verdediging. Petersburg, 2 3 Maart. (Tcl.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- reien stof. In de streek van Riga ontwikkelt de strijd zich. In den sector Jacobstadt drongen onze elementen door in de vijandelijke werken en ontwikkelden 't succes van den vorigen dag Onder Dwinsk verstrooide onze artillerie met succes de zich bij Sjisjkowo verzamel n- de Duitschers. Ten zuiden van de streek van Dwinsk tot aan het Drisviatymeer was een hevig artillerie- en geweervuur. In den sector Mintsiuny aan het Sokly- meer, ten zuiden van het Drisviatymeer, deed de vijand een tegenaanval, waarin hij oen deel van de den vorigen dag door ons genomen loopgraven heroverde, fn het mid- den van dezen sector was een hevig artil lerie- en geweervuur. Op het front VileityMojeski, ten noorti westen van Postawy, en in de streek vat, de Miadrol- en Narocz-meren duurt de strijd voort. Ten zuidwesten van het Naroczineex gingen onze troepen, de tegenaanvallen van den vijand afwijzende, op nieuw vooruit on der een hevig vuur. In de streek aan den zuidelijken oever van het Narocz-meer scho ten de Duitschers met stikbommen. Verder naar het zuiden, tot aan de streek van Polessji, wa«-en plaatselijke hevige ka- nonnades. In Golicië, in de streek van de Boven Strypo, ten zuidoosten van Koslow, sloegen wij een aanval van den vijand terug cn brachten hem zware verliezen toe. Verder naar het zuiden gingen wij een weinig voor uit en versterkten het bezette terrein. Aan de Dnjestr bezetten onze troepen na cei» gevecht de dorpen Lntacz zn Khmelevka. Weenen, 23 Maart. (\V. B.) Officieel bericht van heden middag. Op alle drie oorlogstooneelen zijn geen* bijzondere gebeurtenissen voorgekomen. Twee kwade honden bijten elkaar niet. Roman uit het Spaansch van A. PALACIO VALDèS. 25 Velasquez haalde de schouders met-ge maakte onverschilligheid op. „Jongen, jongen, wat ben je toch een gek geweest. De een of andere keer zal 't je nog berouwen. Zoo'n li<?'re en trouwe vrouw zal je nooit terug krijgen. „Schei toch uit met je Soledad. Is er dan In Cadix niets anders om over le spreken Hij brak het gesprek zoo gauw mogelijk af, en nam afscheid van het echtpaar. Het werd Iaathet werd donkerder en donkerder en het gelaat van dei. guapo betrok ook al meer en meer. Hij besloot ergens binnen te gaan om wat te gebruiken, want hij had van 's morgens af nog niets gegeten. Nee maar, die Antoniozei hij in zichzelf, terwijl hij verstrooid wat at. Hij zal er zich ook niet weinig op verheffen Soledad in zijn huis te hebben. En zonder net te willen bekennen voelde hij de jaloezie zich meer en meer van hem meester maken. Die Antonio hiek! maar niet op haar op alierlei manieren com plimentjes te maken. Duizend keer had hij Ism hooren zeggen, dat geen vrouw hem zoo beviel als Soledad. En dan kwam er nog bij dat hij alles durfde en van schaamte niet af wist. Het was hem hetzelfde een draai om de ooren te krijgen of een glas wijn. Zij zou zeker niet verliefd op hem wor den, maar de vrouwen zijn zoo domzoo gauw men ze maar vleit kun je er alles van gedaan krijgen, wat je maar wilt. Hij had meer dan eens opgemerkt dal de gekheden van Antonio bij haar in den smaak vielen en dat de complimentjes, dié hij haar maakte, in dank door Soledad wer den aangenomen. De aanhouder wint, dacht hij bij zichzelf. Hij voelde het bloed hem naar de wangen stijgen. Hij stikte half, maar stond' op, betaalde en ging heen. Buiten woei een licht briesje. Met welk genot ademde hij die heerlijke frissche lucht in. Met langzamen pas en gebogen hoofd volg de hij den strandmuur om wandelaars te ontwijken. Een zwakke hoop om Soledad thuis te vinden, bezielde hem. Het scheen hem onmogelijk toe dat zij op zoo'n manier de nauwe banden, die hen verbonden, bre ken zoudat zij de waanzinnige liefde voor hem vergat, waarvan ze zooveel blijken had gegeven. Aangemoedigd door deze hoop, waarvan hij meer en meer de weldadige in werking gevoelde, versnelde hij zijn pas tot hij thuis kwam. Het gelukte hem aan zijn gelaat de hem eigen uitdrukking van onver schilligheid té geven en na de aanwezigen gegroet te hebben, vroeg hij aan Joselli „Is er ook een boodschap voor me ge komen „Neen, er is niets gekomen," antwoordde de jongen. Hij ging naar zijn kamer en viel wanhopig op zijn bed neer, uitgeput door de lange wandeling en nog meer door het altijd denken aan hetzelfde onderwerp. Hij werd eindelijk woedend op zichzelf. Waarom er zoo over te piekeren? Dat was zeker de beste manier om je hoofdpijn te bezorgen. Als ze met alle geweld weg wou, dan goeie reis. De gevolgen waren voor haar zekei wel erger dan voor hem, want hij bleef in zijn huis, en zij, God weet waar! Het idee, haar in ellende te zien omkomen, roerde hem." Arme meidzei hij verteederd bij zich zelf. Ze is als een kind. Ze weet niet wat ze doet, noch wat ?e wil en denkt niet na over de gevolgen. En al nadenkende dommelde hij in. Toen hij wakker werd was het al negen uur. Hij luisterde naar de stemmen in den winkel en die van zijn vriendeh niet hoe rend, zei hij bij zichzelfZe zijn zeker naar het gemaskerd bal gegaan." Haastig gooide hij daarna zijn cape over de schouders, gaf den jongen de noodige bevelen en ging heen. Zonder aarzelen richtte hij zijn schre den naar het huis van Antonio. Deze woon de in de Calle de Enrique de la Marinas, vrij ver van zijn huis af, de tweede verdie ping van een oud huis. Hij ging de nauwe, vuile trap op en belde aan. Niemand maak te de deur open. Hij belde nog eens, maar met even weinig gevolg. Toen begon h'i op de deur los te beuken, tot eindelijk een buurvrouw kwam en hem verzocht met 'a- waai maken op te houden, want er was toch niemand thuis. De buren waren even te vo- •n uitgegaan en zoo goed als zeker naar het bal, want Maria Manuela en een vrien din, die ook meeging, waren gemaskerd. Velasquez ging op nieuw teleurgesteld de trap af. Wat? Soledad had, na alles wat er was voorgevallen, en in zoo'n weinig be nijdenswaardige positie, lust om naar een bal te gaan Zijn eigenliefde bracht hem er toe te veronderstellen, dat ze niet uit plei- zier was meegegaan, maar dot Antonio haar gedwongen had, die er belang bij had haar het hoofd op hol te maken. Hij bleef een oogenblik staan, dacht na over de plaats waar ze naar toe gegaan zouden kunnen zijn en besloot eens in het Teatro princi pal te gaan zoeken, 't Was er al vol. In 't midden dansten een twintal paren, omge ven door een dichten muur van toeschou wers, die al meer en meer op de dansers in drongen en ze steeds meer opgewonden maakten door hun lachen en praten. Velen van hen hadden al een weinig de hoogte en de grappen en complimentjes die ze maakten waren dan ook meer en meer ge waagd. Daar echter de dansers zich vrij wel in denzelfden toestand bevonden, wa ren de antwoorden ook van hetzelfde soort. De vrouwen waren allen gemaskerd, onder de mannen waren dat slechts enkelen, en dat waren zij, die een of ander avontuurtje hadden dat geheim moest blijven. Velasquez mengde zich onder de toe schouwers, en wist zich door kracht van ellebogen een plaats te verovren in de eer ste rij. Hij ging nu op de paren letten, die voorbijgingen. De vrouwen waren meestal in dominoslechts enkelen hadden meer werk van -hun toilet gemaakt. Velen had den, verhit door de atmosfeer, hun maskers afgedaan en lieten zich met roode wangen en schitterende oogen meeslepen in den maalstroom. Geheel uitgeput van vermoeie nis, duizelig en met een prijs geven van elle vrouwelijke waardigheid leunden eeni- gen smachtend op den arm van hun min naars, terwijl zij het hoofd met het in wan orde geraakte haar lieten rusten op hun schouders. Anderen, half bedwelmd door de snelle beweging van den dans, sprongen als halve krankzinnigen door de zaal en ant woordden gevat op complimentjes en lieve woordjes, die men hen toeriep. Een aar dige blondine deelde met haar wit satijnen schoentjes schoppen uit aan haar danser, misschien om hem te straffen voor een of ander ongepast woord, terwijl een ander voortdurend eenige jongelui hushanujes toewierp, die in een loge het dansen gade sloegen, iets wat haar novio verbazend het land aanjoeg. Velasquez keek om zich heen of hii So ledad ook kon ontdekken, maar het gelukte hem niet. In de heele zaal begon een ge wemel van menschen. De kreten van de maskers, die hun ongemaskerde bekenden voor den mal hielden, bracht alles nog meef in rep en roer. Enkelen trokken de aan dacht door hun geestigheid en schitterden met hun pittigheid te midden van een groepi die hen voortdurend toejuichte, terwijl d4 man die hed slechtoftar was*van hun spot ternijen toehoorde met een gedwongen glimlach *n pittjg antwoord. Wordt j&ryolydm

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1