„DE EEMLANDER". Zaterdag 22 April 1916. B UITEN LAND^ N° 252 Eerste Blad. 14" Jaargang. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Paschfin. Weekkron iek. 1 F- A. EBB1NGE WUBBEN. Hoofdredactie: j Mr Q VAN SCHAARDENBURa Uitgevers: VALKHOFF to. A BON N EM ENTSPRUS: tel S maanden vooi Amereloortf •J?'?* Idem franco pet post pAi weeh (met <?rati> vortekering tegen ongelukken) - O.IO. Afionderliike nummor» w.kelnksoh bijvoegsel Bollandirk. HuiwrW (onder redactie »»n ïliérèae Hovenl pet 3 mud 50 el*. Wekelijkscb bijToegael .Po* pet mnd. 40 Intercomm. Telefoonnummer 66. A DVERTENTIÉN: t 50. 0.10 PRIJS DER Van l5 regels Elke regel moor Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar pl;uiUrui*ut«. Voor handel en bedrijt bostaan r.eor voordeelige bopalingcn tot het horhaald adverteoren in dit Blad, bij abonnomont. Eene circulaire, bevattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgeving. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gelet op artt. 6 en 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van het publiek, dat een door de Directie van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Mij. te Amsterdam ingediend ver zoek, met bijlagen, om vergunning tot het op richten van eene inrichting voor electrische be weegkracht door middel van een 15 P.K. electro motor op een draaischijf van 20 M. middellijn op het stationsemplacement, in het perceel al hier gelegen bij het Kadaster bekend onder Sectie D, no. 3020 op de Secretarie der ge meente ter visie ligt, en dat op Donderdag den 4en Mei aanstaande, des voormiddags te half elf uren gelegenheid ten Raadhuize wordt gege ven om, ten overstaan van het Gemeentebestuur of van één of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting in te brengen. Tot het beroep, bedoeld in art 15, le lid der Hinderwet, zijn volgens de bestaande jurispru dentie, alleen zij gerechtigd, die overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeente bestuur of één of meer zijner leden zijn versche nen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Amersfoort, den 20sten April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, De Secretaris, VAN RANDWIJCK. A. R. VEENSTRA, Lang, te lang reeds, houdt de regen- periode aan en ware voor eenige weken niet even de zon door het sombere wolken dak geflitst, mogelijk zou de natuur nog van weinig herlevend leven getuigen. Maar die enkele dagen van zonneschijn hebben aan stonds het nieuwe leven gewekt en het groen doen uitbotten, dat in de zwellende knoppen van struik en boom lag besloten. Wel zijn de boomen nu nog niet overtogen met dat fijn rag van jong groen, dat zoo spreekt van herinnering, wel stijgt de leeu werik niet op in luiden jubel den zonne schijn begroetend, wel zijn het geen geurig frissche koeltjeswelke levenszwanger waaien over velden en beemden, maar toch zien we de eerste kiemen van het weer ont wakend leven in gansch de natuur. En zoo kan dus ook dit Paaschfeest, triest door de nog immer aanhoudende verkilling der na tuur en droef door het ontzaggelijk leed, dat nog steeds beschaafd Europa drukt, ons spreken van herleving en zijn tot een blij feest van hope en verwachting. Want dat is het Paaschfeest altijd geweest. Zoowel in de oeroude natuurfilosofie als in de Christelij ke dogma's treedt die beteekenis naar vo ren. Het schoonst komt dat wel uit in het Christusverhaal. De wieg van den Zoon des menschen staat in den kouden winter, als de aarde dood lijkt. Maar als Hij gewerkt heeft en Zijn geest heeft geopenbaard, zoo- dat tal van harten zich geopend hebben voor de blijde boodschap, is het doodsche verdwenen. Wel gaat Zijn pad niet op ro zen, doornenrijk is Zijn levensbaan, maar vertwijfeling is hem vreemd, omdat Hij de zekerheid in zich draagt van het onvermij delijk wordende. En zoo staat zijn gebarsten graf in het bloeiende voorjaar, als symbool ven het onvergankelijke, van wat niet sterft. Dat leert ons gansch de natuur en duide lijker dan ooit zweeft ons dat weer voor den geest in dezen tijd. Wordt ook niet vaak het leven versom berd en lijkt ons de donkere nacht niet vaak eindeloos lang? Maar toch geen ver twijfeling sluipe ons hart binnen, want even- zeker als de doodsche natuur herleeft, zal eens weer het licht doorbreken, dat de diep ste duisternis doet verdrijven. Vreeselijker ■don ooit woedt thans de verschrikking, een geestelijke verwildering schijnt zich van de volkeren te hebben meester gemaakt, zoodat gewortelde overtuigingen zijn geschokt en veel wat als eeuwig vaststaande werd aan genomen is losgerukt van den schijnbaar hechlen bodem. De Christus zou niet' an ders dan met rood geweende oogen kunnen aanzien hoe, na 19 eeuwen de menschheid nog zoo weinig van zijn leer heeft begre pen. En toch, Hij zou ons wijzen op zijn gebarsten graf, toonende zijn wonden aan hen, die twijfelen, opdat de vertwijfeling zou wijken en de hope op beter weer zou treden in ons hart. Ook het Paaschfeest geeft ons die opbeu ring en spreekt ons van vernieuwing des le vens, als veel dat dood en afgestorven leek, toch nog groeikracht bleek te bezitten om uit te botten tot iets schoons. En daarom verheugen we ons in het feest der opstan ding, omdat het den n>aedeloozen weer kracht geeft en de vertwijfelden opbeurt en heen wijst naar het lichtende verschiet dat weer komen zal O. K. Zaterdag 15 April. De groote nieuwe schepen der Stoom-Mij. Nederland en der Rotterdamsche Lloyd zul len in geen geval meer vóór het einde van den oorlog in de vaart worden gebracht. Aanval van Russische vliegtuigen boven Czernowitz (Boekowina.) De Deensche schoener Elisabeth en de Zweedsche bark Alma, beiden met mijnhout onderweg naar Engeland, zijn door Duitsche torpedobooten opgebracht. De Kamer neemt het wetsontwerp tot het onder de wapenen roepen der lichting 1917 aan (Rumenië.) Tusschentijdsche telling in geheel Duitsch- land van de aanwezige paarden, rundvee, varkens, geiten, gevogelte en konijnen. De Italianen kiezen voor een offensief op groote schaal Zuid-Tirol uit. Hevige gevechten op het front voor het fort Donaumont, waarbij de Franschen on der zware verliezen zouden zijn teruggesla gen. (Wolff.) Aanval van vliegtuigen van de geallieer den op Konstantinopel en Adrianopel. Zondag 16 April. 54ste dag van den slag voor Verdun. Aan de Isonzo en op de Karst zijn in de dalen van de Etsch en de Sugana 30 dorpen in Italiaansche handen overgegaan. Aan het Garda-meer zijn 8 Oostenrijksche forten omsingeld. De Russen werpen de Turken uit de ge weldig versterkte stelling op den linkeroever van de Karadeze, 25 werst ten O. van Trebi- zonde. Het Noorsche s.s. Pusmantaff en het En- gelsche stoomschip Fairport in den grond geboord. President Wilson zal van Duitschland een strenge bestraffing van de verantwoor delijke officieren van duikbooten en scha devergoeding voor verliezen verlangen en een andere gedragslijn voor den toekomsti- gen duikbootoorlog eischen. De Roemeensche regeering zal eene bin- nenlandsche leening van 150 millioen aan gaan. Maandag 17 April. Een Fransch vliegtuigeskader van 9 vlieg tuigen bombardeert de streek van Conflans, Arnaville en Rombach. Volgens Russische militaire deskundigen zal Von Hindenburg zijn uiterste kracht in spannen om Dunabu-rg te nemen. Het Noorsche s.s. Glendoon door geschut vuur tot zinken gebracht. Het Engelsche's.s. Harrovian en het Noor sche s.s. Papelera in den grond geboord. Uiterst heftige aanval van de Duitsohers tegen de Fransche stellingen tusschen de Maas en de streek van Donaumont. Duitsche vliegtuigen werpen 's nachts op Belfort bommen. Dinsdag 18 April. Rechts van de Maas nemen Saksische troepen den Franschen stellingen af bij de steengroeve ten Z. van Haudromont en bij Thiaumont, w. o. 42 officieren, 1646 man aan ongekwetste en 50 man aan gekwetste gevangenen. (Wolff.) De Russische bark Schwanden getorpe deerd. De Engelsche admiraliteit publiceert eene verklaring, dat het Ned. s.s. Eemdijk den 7den dezer door een vijandelijke duikboot is getorpedeerd en in Engeland door deskun digen is geconcludeerd, dat de stukken staal en geel koper, die in het lek van het schip zijn gevonden, ongetwijfeld stukken van een torpedo zijn, en er uitzien als de stukken, die in andere gevallen, waarin een schip is ge torpedeerd door Duitsche duikbooten* zijn gevonden. Het gelukt den Italianen de Oostenrijk sche stelling op den westelijken top van den Col di Lana op verscheidene plaatsen op te blazen en de geheel vernielde stelling bin nen te dringen. De Russen werpen ten westen van Erze- roem de Turken uit een reeks sterk ver schanste stellingen en bezetten Trebizonde, waarmede het lot van oostelijk Turksch Ar menië voorloopig is beslist. Het blad Le Radical begint een krachtige veldtocht tegen de Duitsche verspieding in Spanje onder bekendmaking van bijzonder heden over den Duitschen spionnagedienst in het Noorden van Spanje, waar de Duit- schers van inrichtingen voor draadlooze te legrafie gebruik maken. Woensdag 19 April. Buitengewone ministerraad. De vervolging van Villa is gestaakt we gens den onuitgetarten aanval op de Ame rikanen door ongehoorzame soldaten van Corranza.' Verjaardag van Prins Hendrik. De militaire bedrijvigheid in het gebied vanVerdun door storm vertraagd. De Oostenrijkss doen een aanval met watervliegtuigen op Treviso, de Italianen en Franschen op belangrijke militaire punten bij Triest. Mislukte aanval van vliegtuigen op Ve netië door de Oostenrijkers. Het Noorsche s.s. Terjeviken in de baai van Cascaes op een drijvende mijn gestoo- ten en gezonken. De Engelsche regeering heeft bepaald, dat Duitsche bunkerkolen als contrabande zijn te beschouwen. Minder gunstige berichten voor de Engel- schen in Mesopotamië. Verklaring van minister Cort van der Lin den, dat tot zijn leedwezen de genomen maatregel om de periodieke verloven stop te zetten nog niet kan worden ingetrokken of gewijzigd. Wilson zendt eene nota aan Duitschland, welke is te beschouwen als een ultimatum zonder termijn. Dreigende kabinetscrisis in Engeland. Hevige aanvallen van de Duitschers op de stellingen bij Les Eparges. Aankomst van nieuwe Duitsche troepen bij Verdun. (Havas.) De Russen rukken thans van Erzeroem op door het Tsjorochdal naar Baiburt, dat eveneens een belangrijk militair centrum is Het Nederlandsche s.s. Soerakarta te Kirk wall aangekomen met brand in het voorruim, Inhechtenisneming te New-York van Von Papen's secretaris, waarbij bezwarende pa pieren zijn gevonden voor hooggeplaatste Duitschers. Donderdag 20 April. Tusschen de Etscfi en de Brenta werk zaamheid van de wederzijdsche artillerie. Van de gevechtsterreinen geen nieuws van beteekenis. Vervoer van graa.i up groote schaal uit Roemenië naar Oostenrijk eo Duitschland Vrijdag 21 April. In Engeland is in een kabinetsraad over eenstemming verkregen over de voorstellen in zake de werving, die het kabinet bij het parlement zal indienen. Volgens de Daily Telegraph zijn er gedu rende den oorlog 2,000,000 ton Britsche koopvaardij binnenvaart in den grond ge boord. De Franschen zijn er in geslaagd gedeel ten van de Duitsche loopgraven ten N.-W. van den vijver van Vaux te bezetten en na men 10 officieren, 15 onderofficieren en 214 man gevangen. Russische strijdkrachten zijn te Marseille aangekomen. De top van den Col di Lana is in het be zit van de Italianen. De Russen verdrijven verder de Turken ten Z. van Bitlis. Het Engelsche stoomschip Cairngowan en de bark Ravenhill zijn gezonken. De Amerikaansche bladen van alle poli tieke schakeeringen stellen zich krachtig op achter Wilson in zijne eischen jegens Duitschland. De oerlorj. B e r 1 ij n, 21 April. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. In het Maasgebied kwam het, in verband met eene groote krachtsontwikkeling van de beide artillerieën, tot hévige infanteriege- vechten. Ten westen vielen de Franschen met aanzienlijke krachten aan in de streek van den Mort-homme en ten oosten daarvan. De aanval werd in het algemeen bloedig af gewezen. Om een klein loopgraafstuk in de streek van het bosch van Les Caurettes, waarin de Franschen gedrongen ziin, wordt nog gestreden. Rechts van de Maas bleven de pogingen van den vijand om de steengroeve ten wes ten van de hofstede Haudromont weder te nemen, zonder resultaat. Ten zuiden .van het fort Douaumont zijn de bajonetgevechten, die zich in den loop van den nacht in eenige Fransche loopgraven ontwikkelden, nog niet tot stilstand gekomen. Ons geconcentreerd krachtig artillerie vuur bracht eene herhaling van den Fran schen aanval tegen de Duitsche liniën in het Caillettebosch reeds in het ontstaan tot mis lukking. In den sector Vaux, In de Woëvre-vlakte en op de hoogten ten zuidoosten van Verdun was, evenals vroeger, eene zeer levendige wederzijdscheartillerie-werkzaamheid. Een vijandelijk vliegtuig stortte brandend neer in het bosch van Fumin ten zuldwes-1 ten vaa Vaux. P a r ij s, 21 April. (Havas). Namiddag communiqué. Ten westen van de Maas maakte de aan val, die gisteren door de Fransche troepen in de streek van den Mort-homme werd ge daan, in den loop van den nacht vorderin gen. De Franschen namen bovendien een loopgraaf aan den noordelijken rand van het Bois des Caurettes en namen 4 officieren en 150 soldaten gevangen. Ten oosten van de Maas volgden op het he vige bombardement van de Pransohe stellin gen op het einde van den dag machtige aan- valsactiën van de Duitschers op een front van twee Kilometers tusschen de hofstede Thiaumont en den vijver van Vaux. De Duitschers, die voet hadden gekregen in de Fransche liniën ten zuiden van het fort Douaumont en ten noorden van den vijver, werden door tegenaanvallen in den nacht geheel teruggeslagen. Twee mitrailleuses en eenige gevangenen vielen in onze han den. Ten westen van Douaumont, in den sector ten zuiden van het bosch van Haudromont maakten de Franschen eveneens vorde ringen; zij bevrijdden eenige gewonde Fran sche gevangenen en maakten een twintigtal Duitschers gevangen. P a r ij s, 21 April. (R.) Avondcommuni qué. Wij bezetten den noordelijken rand van den trechter, die is veroorzaakt door de ont ploffing van een Duitsche mijn op hoogte 285 in de Argonne. Er was een hevig bom bardement van onze stellingen op den Mort- homme ten westen van de Maas, een in tense vijandelijke" artillerie-werkzaamheid ten oosten van de Maas tot aan het fort Vaux en eene levendige kanonnade in de Woëvre, maar geene infanterie-actie. Londen, 21 Maart. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Er was in de laatste 24 uren mijnwerk- znamheid bij Fricourt, Souchez, Hulluch en Givenchy. Wij verstrooiden gedurende den nacht een troep Duitschers, die hunne loop graven hadden verlaten bij Saint-Elol. Er was heden loopgraofmortierstrijd ten zuiden van Atrecht en wederzijdsch artillerie-bom bardement tusschen Souchez en het La Bassée-kanaal en ook in de buurt van Ype- ren. B e r 1 ij n, 2 1 April. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Ten oosten van Karboenowka en ten noord-westen van Dunaburg leden de Rus sen bij den nogmaals ondernomen aanval van een troep, sterk ongeveer een regiment, aanzienlijke verliezen. Bij het leger van Bothmer bewierp een Duitsch vliegtuigeska der de spoorwegwerken van Tarnopol over vloedig met bommen. Petersburg, 21 April. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten ge- neralen staf. De zware en lichte artillerie der Duit schers beschoot onze loopgraven bij het brughoofd ïxkull. Onze batterijen brachten een gedeelte der vijandelijke kanonnea en machinegeweren tot zwijgen. Op den rechtervleugel in de streek van Jacobstodt heeft een artilleriegevecht plaats gehad. Ten Westen van Olyk en ten Noor den van Möerawintza aan de Ikwa trachtte de vijand onze loopgraven te naderen; hij werd teruggeslagen. In Galicië heeft de vijand zonder resul taat hardnekkige aanvallen in de streek van Pnopnovagda gedaan. Be r 1 ij nP 2 1 April. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Onze vliegers vielen met Fransche troe pen bezetten plaatsen in het Vardardal en ten westen daarvan aan. Petersburg, 21 April. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. Aan het Kaukasische front duurt ons of fensief in de kusstreek voort. Konstantinopel, 21 April. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Kaukasusfront boden onzen met de bewaking van de kust in den sector La- sistan belaste afdeelingen sedert 11 Maart een krachtig verzet tegen de in aanta! over machtige vijandelijke strijdkrachten ter zee en te land. Zij verdedigden iederen duim grond, die voor verdediging vatbaar was, stap voor stap en werden ten slotte, nadat zij den vijand hadden gedwongen tot een voor hem bloedigen slag bij Kowata, zeven KM. ten oosten van Trapezunt, overeenkom- een ontvangen bevel teruggetrokken stig naar een nieuwen 3ector, waar zij eene nieuwe taak zullen hebben te vervullen. Daar op grond van de uit den toestand op het oorlogsterrein te trekken conclusie* de uitkomst van deze nu geëindigde opera- tiën in den kustsector bij voorbant bekend was, zoo is de stad Trapezunt reeds vnrr te voren door ons ontruimd. Zes 15 duims- kanonnen van oud maaksel, die in den om- trek van de stad waren opgesteld, zijn ach tergelaten, nadat zij geheel vernield waren. Konstantinopel, 21 April. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Irakfront viel de vijand in den morgen van den 17en met meer dan eene divisie eene voorstelling aan op dén rechtervleugel van onze stellingen bij Fellahie op den linker Tigrisover op een KM. afstand van het dorp Ben- dfssa. Hij trachtte dezen aanval ook tegen onae hoofdafdeeling uit te voeren. Deze pogingen mislukten geheel door den tegenaanval van onze troepen. Krachtig door onze troepen vervolgd, moest de vijanr de vóórstelling, die hij dienzelfden dog had bezet, weder verlaten en met zware verlie zen zich oostwaarts terugtrekken. Bij Koet e! Amora is geene verandering. B e r 1 ij n, 21 April. (W. B.) Officieel bericht. Generaal-veldmaarschalk baron Von der Goltz is na een ziekbed van 10 dagen, den 19en April in het hoofdkwartier van zijn Turksch leger aan vlektyphus overleden. B e r I ij n2 1 April. (W.-B.). De Ameri- kaansdhe ambassadeur heeft gisteravond om acht uur de antwoord-nota van do Ameri kaansche regeering in de zaak van den duik bootoorlog aan den staatssecretaris van het departement van buitenlandsche zaken over handigd. De bekendmaking van deze not* zal binnen kort geschieden. Weenen, 21 April. (W. B.) De Wie ner Allgemeine Zeitung verneemt van wel ingelichte zijde, dat in het ministerie van buitenlandsche zaken eene Amerikaansche nota is aangekomen, die betrekking heeft op de torpedeering van het stoomschip Impe rator in de Middellondsche zee. De nota be paalt zich tot het vragen van inlichtingen aan de O.-H. regeering over de omstandig heden, waaronder deze torpedeering is ge schied. Albany (staat New-York), 21 A p r i L, (R.) De wetgevende vergadering, waarin de republikeinen de meerderheid hebben, heeft een besluit genomen, waarin volledige steun wordt uitgedrukt aan president Wilson in de Duitsche krisis en de hidpmiddelen von den staat beschikbaar worden gesteld voor de handhaving der eer van het land. Kopenhagen, 21 April. (W. B.) De Berlingske Tidende bericht, dat het IJsland- sche stoomschip Gullfoss, dat rechtstreek» van Denemarken naar de Deensche haven Lerwick op IJsland vaart, door de Engel- schen is opgebracht. De Engelschen namen niet alleen de brief- en de pakketpost van het neutrale schip in beslag, maar ook de geheele reisbagage, die stond ingeschreven voor neutrale reizigers. De Engelschen zijn dus alweer een stap verder gegaan dan bij het stoomschij Botnia het geval was, die slechts de brief- en pakketpost moest oflevo» ren. Londen, 21 AprIL (R.). Een Neder- landsch stoomschip heeft 20 man, waaron-, der de kapitein, aan land gebracht van hel stoomschip Sabbia, dat door eene ontplof fing in de Noordzee is gezonken. Vijf stokers werden door de kraoht van de ontploffing uil hunne kribben geslagen; een van dezen i» gewond. Lotiden, 21 April. (R.). Het pers bureau bericht, dat de in de kabinetszitting van gisteren verkregen oplossing, waardoor wordt tegemoet gekomen aan de eischen van den militairen toestand, alle afdeelingen van de in de regeering vertegenwoordigde open bare meening heeft bevredigd. De eenige reden voor de geheime zitting, die Dinsdag zal worden gehouden, is, dat net kabinet ver trouwelijk zal worden ingelicht over de hoofdfeiten en cijfers, waarop het besluit van het kabinet steunt en welker bekendmaking klaarblijkelijk ongewensoht is. Brussel, 21 April. (W. B.) Van be voegde zijde worden de berichten ongegrond verklaard van de Tijd, volgens welke in de instructie wegens het smokkelen van brie ven tegen den kanunnik Lancin, secfftaris van het aartsbisdom Meóhelen, ook vragen zijn gericht tegen kardinaal Merrier en dat in het aartsbisschoppelijk paleis, waar thans vele aanzienlijke militairen uit- en ingaan* vertegenwoordigers van den gouverneur- generaal een langdurig onderhoud met den kardinaal hebben gehad. £ngeland* L o n d e n, 2 1 A p r i 1. (R.) De matrozen- staking is heden geëindigd. Al}» oartiie®

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1