„DE E EM LAN DER Dinsdag 25 April 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE TREKVOGELS N° 253 14*' Jaargang. 'n Misselijk Advies- Hoofdredactie: F. A. EBB1NGE WUBBEN. Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONN EM ENTSPRIJ8: Per 8 maendeD »oor Amersfoort t J*®®" Idem franco per poet Per week (met gretie verzekering tegen ongelukken) Alzonderltjke nummer» O-"*- Wekolljkech bijvoegsel ,Di Bnllondiclu BulttrouuT (onder redactie vsn Thérkse Hoven) per 8 mnd. ötl cl*. Wekeljjkseb bijvoegeel .Pak m» mif per 8 mnd. 40 c»8. Bureau: UTR ECHTSCH ESTRAAT 1. Intercom::!. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN Vim 1—5 rogols.. Elko regel moor Dienstaanbiedingen 23 cents bb vooruitbetaling. Groute letters naar plaatsruimt*. Voor handel on bedrijt bost aan zeor voordoolig© bepalingen tot hot herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eone oirculairo, bovattende do voorwaitrden, wordt aanvraag toegezonden. f '.30. - 0.10. op De Amersf. Courant (ultg. v. Cleeff), die rich nooit iets aan verkiezingen heeft laten gelegen liggen, acht zich nu in eens geroe pen om den vrijzinnigen voor te houden wat rij bij de a.s. Statenverkiezingen te doen hebben. En dal zou zijn niets 1 Waar steekt zoo'n kleurlooze krant haar neutralen neus in? Laat zij toch liever haar zwijgende rol blijven vervullen. Of is zij overmoedig geworden sinds zij zich weder verheugen mag in de gunst van 'n paar oud-coryfeëen van de vrijzinnige partij De liberalen hebben tooh geen kans daarom houdt rechts de buft maar geheel alleen voor zich zelf. En de Amersf. Crt. wil daarbij wel 'n handje helpen. Verkiezingen kosten geld, jammert zij. Bn als ge dan toch geen kans hebt 1 En daarbij beroept zij zich op den uitslag van de Statenstembus van 1913. Ja verkiezingen kosten geld, hier zoowel als elders. Toch maakt men zich overal op ten strijde. 't Is toch zonde, hè Maar snapt de A. C. dan absoluut niets van den politieken toestand .let gaat bij de a.s. Statenverkiezingen meer dan ooit om de toekomst van ons volk. Wordt de Eerste Krmer, dat obstakel tegen de gezonde democratiseering van ons land, niet „omgezet", dan is weer voor 'n reeks van jaren alle vooruitgang, alle sociale re ..(vaardigheid verlamd. ut dat nu zoo erg is, dat arme ouden de niet-arbeiders hun twee gulden p noen, bedeeling zooals het smadelijk ge ul wordt, niet krijgen zullen? Och neen, .-> voor hen, die het niet noodig hebben f o zelf aan 'n wel voorzienen disch zit- u .icjsch zoo erg niet. En die arme men- s n hebben het al zoo lang zonder die u: .tering gedaan, dat ze nog wel wat kun- ntn wachten. Maar om het lot van die Ouderdomswet alleen gaat het niet bij de Statenverkiezin gen. Er is 'n nog veel hooger belang bij ge moeid en dat is dit. Wat er na den oorlog Europa te wachten staat, is niet te vol rspellen, maar dat er 'n zware deining zal gaan, dat er heel wat op z'n grondslagen zal trillen, is zeker. Dan is het zaak dat Nederland stevig staat. En dat kan slechts het geval zijn, als de volkswenschen, welke elders door 'n revolu tie verwezenlijkt zullen worden, hier reeds vreedzaam tot stand gekomen zijn. Reeds eenmaal is Nederland, toen het stormde in Europa, op die manier den dans ontsprongen. Moge dat ook thans weder het geval zijn. De kortzichtige rechtsche politiek houdt daarmee geen rekening. Zij wil tegenhouden, tegenhouden en nog eens tegenhouden totdat zij met 'n reuzesmak omvergegooid wordt. Blijft de Eerste Kamer haar conser vatieve coalitie-meerderheid behouden, dan j is Nederland niet veilig, want dan zal 'n Eu- ropeesche revolutiegeest 'n weligen bodem vinden In de ontevredenheid ook van ons volk. In onze provincie staan de kansen slecht, toegegeven. Maar er dient toch ook uit het centrum des lands 'n luide stem op te gaan, die waarschuwt en getuigt- En wordt in dit district dat geluid overstemd door Bunscho ten en Stoutenburg, het zij zoo, maar zwij gen mag men niet. Ook al moet dat honderd gulden kosten I Doch zelfs algezien hiervan, zou men toch niet mogen berusten in de absurditeit, dat Amersfoort, stellig de meest vooruitstre vende gemeente van deze provincie, geen enkelen vertegenwoordiger van de meerder heid naar de Staten zendt. De rechterzijde maakt, gelijk op zoovele plaatsen, misbruik van haar macht om de stem van de tegen partij'te smoren. De stem van Amersfoort, van het vooruitstrevende Amersfoort, wordt in de Utrechtsche Staten niet gehoord. En niet alleen dat rechts alle plaatsen voor zich opeischt, zij zendt zelfs opzettelijk juist de heftigste opposanten naar Utrecht om de be langen van Amersfoort voor te staan f En dat zouden we moeten dulden om de kosten van 'n verkiezing uit te spuien? Is de kans inderdaad zoo gering? We zouden wel eens willen zien of, als daar 'n man als Amersfoort's burgeipeester voorge steld werd om Amersfoort in de Staten te vertegenwoordigen, er honderd kiezers zou den zijn die hem hun stem durfden onthou den. En naasL hem denken wij aan 'n man, wiens toewijding en groote belangstelling voor den landbouw hem den aangewezen af gevaardigde van de buitengemeenten doet zijn, baron Rengers, wiens groote populariteit na betrekkelijk zoo korte inwoning in het dis trict, alle verdere aanbeveling overbodig maakt. En durit dan nog de Amersf. Crt. te ba zelen, dat zulke candidaten geen kans zou den maken tegenover den heer Kroes en de oude aftredenden, wier namen ons zelfs ontschoten zijn? Geen kans I Dat werd ook gezegd bij de Kamerverkiezing in 1913 en toen werd de man die geen kans had, met vlag en wimpel gekozen I Wat beteekent ten slotte het beroep op den uitslag der vorige Statenverkiezingen. Maar is het blad dan glad vergeten, dat er in 1913 slechts wilde candidaten waren, dat er van voorbereiding van propaganda geen sprake was? Ja, dat het Centrale Verkiezings- Comité zelfs tot onthouding besloot, omdat die heele candidaatstelling toen 'n grove on handigheid was, welke de stellingen voor den grooten slag die volgen moest, had kunnen verraden? Gelukkig werd dat gevaar door het onthoudingsbesluit bezworen en kwa men er bijv. in Amersfooit meer rechtsche dan linksohe kiezers op. Maar wat zeggen dan die cijfers Als de Amersf. Crt. voor rechts de kas tanjes uit het vuur heeft willen halen, dan moeten wij constateeren, dat zij zich deer lijk de vingers brandde. Want wij kunnen niet gelooven, dat de vrijzinnigen aan haar misselijk advies gehoor «uilen geven. S. Naschrift. Sinds wij dit artikel, dat wegens omstandigheden niet eerder ge plaatst kon worden, schreven, heeft het Centr. Verkiez.-Comité besloten aan de ver kiezingen deel te nemen. Dat het niet de door ons genoemde candidaten stelde, doet aan de algemeene strekking van het boven staande natuurlijk niets af. v. S. De oorlog. B e r 1 ij n, 2 4 A p r f 1. (W B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden middag. Bijna algemeen was op het front het bom bardement levëndiger dan gedurende de laatste dagen. Op verschillende plaatsen kwamen ge slaagde Duitsche patrouille-ondernemingen j voor. I Ten Zuiden van St.-Eloi werd een Engel- sche afdeeling door ons vuur teruggedreven. In het Maasgebied werd gisteren een kleine Fransche aanval met handgranaten tegen onze stelling in het bosch ten Noord oosten van Avocourt teruggeslagen. Eveneens mislukte in den nacht een zwakke vijandelijke aanval ten Oosten van den Mort-Homme. Een krachtiger aanval van den vijand mislukte volkomen bij onze stel lingen in de nabijheid van de hoeve van Thiaumont. Een Engelsche tweedekker werd in een luchtgevecht ten Oosten van Arras tot dalen gedwongen: de inzittende officieren werden gevangen genomen. P a r Ij s2 4 April. (Havas). Namiddag communiqué. Ten noorden van de Aisne werd eene Duitsche verkenningsafdeeling, die In de Fransche liniën op het plateau van Paissy poogde door te dringen, met verliezen terug geslagen. Ten westen van de Maas dreven de Fran- sohen in den loop van den nacht verschei dene Duitsche verkenningsafdeelingen ten zuid-oosten van Daucourt uiteen. Ten noord westen van het Bois des Carettes drongen de Franschen met behulp van handgranaien, in de Duitsche loopgraven door en namen een dertigtal gevangenen, onder wie een of ficier. De Duitschers bombardeerden de streek van den Mort-Homme vrij hevig. Ten oosten van de Maas en in de Woëvre was de nacht betrekkelijk kalm. Bij Les Es- parges bracht de ontploffing van een Duit sche mijn.den Franschen niet de minste schade toe. In het bosch van Apremont toonde de Fransche artillerie zich werkzaam en beant woordde krachtig de loopgraaf-kanonnen van den vijand. In de Vogeezen veroverden de Franschen een kleinen Duitsohen post in de richting van Bonhomme. In België bombardeerden Pransche lucht eskaders den 23en April en den daarop vol genden nacht twee malen het station Vijf- wegen, ten oosten van het bosch Houthulst. Alle Fransche vliegtuigen zijn behouden teruggekeerd. Avondcommuniqué. Ten westen van de Maaa bombardeerde de vijand in den namiddag hevig de stellim gen op den Morthomme. 'Ten oosten van de Maas was de artillerie bij tusschenpoozen aan het werk; elders is niets gebeurd. De Fransche luchteskaders waren zeer ac tief. Zondag nacht werden 29 bommen ge worpen op het station Longuyon, 5 op hé? station Stenay, 17 op bivaks ten oosten van Dun, 32 op Wveks bij Montfaucon en in de streek van het station Nautillois. Londen, 24 April. (R.) Communiqué van het Brilsche hoofdkwartier. Heden was er eenig mijnwerk in Loos en Neuve Ghapelle, wederzijdsoh artilleriewerk in Neuville en Angres, aan het Yperen— CöTnsineskunaal en in Hooge. Een vijandelijk vliegtuig is naar beneden gebracht door kanonvuur in Ploegsteertde bestuurder en de waarnemer werden gedood. Een Britsoh .vliegtuig wordt vermist. B e r 1 ij n, 2 4 April. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Op het oostelijk oorlogstooneel ft niets van belang gebeurd. Weenen, 24 April. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. De gevechtsarbeid op het geheele Rus sische front was gisteren merkbaar zwakker dan gewoonlijk. Een mijn, die den vijand ten oosten van Dobronoetz deed springen, richtte slechts schade aan in de Russische loopgraven. P e te r s b u r g, 24 April. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. Aan het Russische front wierpen vijande lijke vliegers eenige bommen op Dwinsk. Een van onze vliegtuigen van het type Mourovetz, wierp dertien bommen, wegende een poed op het station van Daoudzeves, ten Zuid-Oosten van Friedrichsstadt. Op de rest van het front werd geschut- en geweer vuur gewisseld. Weenen, 24 April. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. De gevechten aan den zuidelijken rand van de Doberdo-hoogvlakte duren voort. Verscheidene aanvallen, die door bersaglieri werden uitgevoerd, vielen in ons vuur ineen. Aan den Col di Lana sloeg de dappere be zetting vijf vijandelijke aanvallen bloedig af. Rome, 24 April. (W. B.) Het aan houdend slechte weder belemmerden de werkzaamheid van onze troepen zonder die Ie onderbreken. In de Boven Cordevole werden nieuwe volhardende aanvallen van den vijand tegen den kam van den Col di teruggeslagen. Aan de zijde van Sex ten (Drava) werd de bezetting van de Basso della Sentinella, op 2717 Meters hoogte, voltooid. Wij ontnamen den vijand 10 ge vangenen, wapenen en munitie. Op het Karstplateau zond de vijand gisteren een hagel projectielen van elk kaliber op eene door ons veroverde verschansing. Onze troepen ontruimden in het noorden een klein stuk, dat te zeer aan de aanvallen van den vijand was blootgesteld. In den avond hernieuwde de vijand met een sterkere macht den aanval tegen de verschansing en tegen het dal; hl] werd wederom met kracht teruggeslagen. Berlijn, 2 4 April. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Van den Balkan geen nieuws. Weenen, 24 April. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Op het zuidoostelijke oorlogstooneel heerscht rust. Petersburg, 24 April. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten gc- neralen stal Aan het Kaukazische front deed de vijand pogingen om vooruit te gaan naai) Trebizonde. Deze werden allen verijdeld door onze voorhoede. In de streek van Asjkalin duren de ges vechten voort. In de richting van Harpuf hielden wij door ons vuur het offensief van de Turken tegen. Konstantinopel, 24 April. (W B.) Communiqué van den generalen staf. Aan het Kaukasusfront is geene gewich tige «trijdhandeling voorgekomen. Londen, 24 April. (R.) Oifideel be. richt. Het bombardement van de stelling te San- nauyat werd gedurende den 23en voortge zet. Konstantfiropel, 24 April. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het frakfront konden wij den fn den slag van den 22en geslagen vijand wegens het wassen van het water in de Tigris niet vervolgen. Gisteren bombardeerde de vijand bij Felahie zonder uitwerking onze stellingen. Eenigen van onze manschappen vielen met handgranaten uitgeruste vijande lijke soldaten atn, die een deel van onze stellingen bij Bcitissa op den rechteroever hadden kunnen naderen; zij doodden hen en maakten 15 kisten met granaten buit. Bij Koet el Amara kwam een deel der be volking zwemmende naar ons over. Londen, 24 April. (R.) Officieel communiqué. Er hadden gevechten plaats in het Katia- district. Verkenningen met vliegtuigen brachten aan het licht, dat de vijand troeper ter sterkte van 200 tot 500 man concen treerde in de nabijheid van Ducidar. De vijand deed met 500 man een hevlgen aanval op onze positie bi] Ducidar, maar werd, nadat wij sterkingên hadden gekre gen, teruggeslagenhij liet 30 gevangenen ii* onze handen achter en verloor, voor zo® De beste geduldsoefening is de omgang m-een onbeduidend mensch. door ANNA HUBERT VAN BEUSEKOM. 3 Lieve help, daar slaat het al half vier op de penduleMeer dan een kwartier ben ik hier nu al aan mijn gepeinzen overgelaten. De freule maakt wel heel lang toilet vanmiddag! Zou ze nóg niet klaar zijn? "We zullen op „De Koren-bloem" gaan thee drinken en Ada heeft zóó gevraagd, of we vroeg kwamen. Mevrouw Van Bevelandt is toch uit, dus hinder ik er niemand mee cn in een oogwenk zijn mijn handschoenen uitgetrokken cn laat ik een paar krachtige fanfares weerkünken, die hun uitwerking niet kunnen missen. En net als ik op de wijs van het lo vivat aanhefr „Waar blijf je toch, waar blijf je toch Ik wacht hiér al een eeuwl" faat de deur open en komt Ina binnen op 'dezelfde wijze vervolgend: Het spijt me zoo.^&oi soijt me zoo, Maar heusch ik k-o-o-o-n er nieb aan doen," Waarop ik oogenblikk^'u* rnlin evoluties staak *a opsta. „WM, kon je er niets aan doen? Je wist toch, dat ik je om kwart over drie zou komen halen?" „Ja, dat wist ik en ik wós me ook heusch al aan 't aankleeden, toen je belde, maar ik heb zoo'n tegenspoed gehad. Eerst brak de veter van mijn laars en daarna trapte ik een eind band van mijn rok, dat Keetje er voor me heeft aangenaaid en toen kon ik mijn mof niet vinden.'' Lang en slank in haar donkergrijze tailor staat Ina voor me en 't valt me op hoe mooi ze is met haar blank, blond gezichtje en groote grijze oogen, die zoo treurig kijken kunnen. „Maar kind, 't is niets hoor! 't Was hier best uit te houden. Wat een geweldige pech voor zoo'n bizonder net exemplaar als jij," plaag ik, mijn handschoenen van den vleugel oppikkend. „Ja, ik bèn nu eenmaal een pechvogel" zegt Ina met een lachje en een zucht tegelijk en er komt even iets in haar gezicht, dat me doet vermoeden, dat ze dit heusch meent. Zou ze weer in den put zijn? Maar dat móg niet, dat wil ik niet. We moeten maar gauw naar Ada gaan, daar wordt je als van zelf meegesleept door de sfeer van levenslust en gezelligheid, want gezellig is 't altijd op „De Korenbloem", daar gaat niets vanaf, al kan 't er wel eens rommelig zijn. „Kom," zeg ik, mijn hand door Ina's arm stekend en haar de kamer uittroonend „laten we nu gaan" en plechtstatig door Hendrik uitgelaten, trippen we de stoep af en begeven ons Korenbloem-waarts. „Tante Ien is bijna net zoo hoog as Vader. Ik wil as ik groot ben ook zoo hoog worden", betuigde Pepi laatft, erbij voegend met een medelijdenden blik op mij: „Zielig voor Tante Willy, dat zc zooveel lager Isl" 't Is waar, uiterlijk althans, zijn er geen grooter contrasten denkbaar: Ina lang en blond, ik klein en donker en vooral vanmid dag voel ik dat weer zóó sterk, dat ik niet nalaten kan Ien aan een vergelijking van Jaap te herinneren, die beweert, dat we hem aan een dubbeltje cn een rijksdaalder doen den ken, als we samen uilgaan. „Och die Jaap," zegt Ina lachend en dan vraagt ze vol belangstelling „en hoe was je les bij Dulacque van morgen?" „O prettig. Hij was heel tevreden over mijn opstel.'' „En begon hij weer over de bultenlandsche aangelegenheden?" „Nee, heeleraaal niet. Hij heeft me een goeie raad gegeven en nu moet ik zelf maar weten, of ik die opvolg of niet." ,,'t Zou toch wel éénig zijn, als er Iets van kwam," vindt Ina cn we verdiepen ons weer in 't plan, waarvan behalve de huisgenooten, alleen zij iets afweet. Het is wel niet bizonder gewichtig, maar 't Is toch beter, dat menschen zooals Tante IJermien en Oom Daniël er maar niets van hooren voor alles gedecideerd is. Die hebben altijd allerlei aan-, be- en opmerkingen over ons doen en laten, zoodat 't proefondervinde lijk bewezen is, dat het zijn nut heeft hen hut ten onze aangelegenheden te houden. De quaestie is deze: Monsieur Dulacque gaat van Mei tot na de groote vacantie een studiereis door Italië maken en zou 't uitstekend voor me vinden, als ik dien lijd benutte met goed Fransch te leeren spreken in een geheel Fransche omgeving. Nu, daar heb ik zelf niets tegen, vooral niet toen Monsieur Dulacque. me op 't denkbeeld bracht In Zwitserland of Frankrijk een betrekking „au pair" te zoeken om groote kosten te vermijden. Ik wist, dal een nichtje van Lida Wincklcr dal indertijd ge daan had en toen ik er thuis over sprak von den vader cn moeder 't best om haar maar eens om inlichtingen te vragen en op haar rand !s er dan ook een paar maal een adver tentie geplaatst in het „Journal de Genève" en in een Fransch blaadje, waarin ik als „jeune fille distinguéé" In ruil voor kost en inwoning, aanbood te helpen in de huishouding van een kostschool of een niet te groot gezin. Er kwamen echter slechts twee brieven, allebei uit Zwitserland, een van een domine's- vrouw met zeven kinderen, die ergens ln een dorpje ln de bergen woont en een van een mevrouw met ziekelijken echtgenoot en vier kinderen, die bovendien pension houdt en de wasch in huis doet, welke door het komende jonge meisje geheel gestreken zou moeten worden, daar mevrouw slechts één zeer jonge dienstbode heeftI Ik was geheel verslagen door deze gulle aan biedingen en daarbij 't mikpunt van de meest onbarmhartige plagerijen thuis, want natuur lijk voelde ik niet de minste roeping me daar ginds op zijn Fransch of Zwitsersch af te sjou wen en dan niet eens de gelegenheid te heb ben mijn studie bij te houden. „Misschien zouden ze je wel bij 't kaasmaken of als Alpenhirtin kunnen gebruiken," opperde PauL „Bied je aan bij 't graven vrfn spoorweglun- nels," riep Charles. ,Ga stof afnemen op den Mont BlancA hoon de Jaap, toen ik in den huisclijken kring de j beide brieven had voorgelezen. Doch vader kreeg medelijden met me en beloofde, dat ik op zijn kosten drie maanden in ceu niet al U duur builcnlandsch pension zou mogen door» brengen. Hij wist, dat ik ijverig werkte en dat 't noodig was voor mijn studie, dus had hij er dat wel voor over cn ijlings schreef ik een tweeden brief aan het bereisde nichtje van Lida en kreeg door haar een adres in Zuid- Frankrijk, waar een DuitscJi kennisje van haar geweest Is, FrSulein Erna Förster verschafte mij inlichtingen omtrent haar verblijf bij de familie Bertrands-Blackfield, die in de buurl van Valence op haar kleine bezitting „Les. Calvaux" woont en af cn toe jonge meisjes bij zich in huis neemt, welke de Fransche of Engelsche taal wensclien te leeren. Madame is een Iersche van geboorte, doch spreekt heel vlot Fransch, de omstreken zijn er prachtig, de lucht is opwekkend en gezond, het leven eenvoudig, maar goed cn de menschen zelf zijn goedhartig en vriendelijk: niet erg netjes, doch dat is haast nergens in Frankrijk. Erna Förster is er van einde Augustus tot Januarf geweest en durft 't pension zeer goed aan te bevelen, vooral met 't oog op den komenden zomer en de werkelijk bizondcr mooie omge ving. Ze raadt me aan Madame Bertrands zoo spoedig mogelijk te schrijven voor zich mis* schicn andere pensionnaires hebben aan gemeld en daar de pensionprijs matig Is, heli ik dan ook maar, in overleg met de huisgenoo ten een brief gedicht, waarin Ik Madam# Bertrands om verdere inlichtingen verzoek* Dit Is al drie heele dagen geleden en Ik reke® er op aan 't einde van deze week antwoord te hebben, waarnaar Ina haast oyen verlangen^ uitziet als ik. ftferdt vervolgd.}

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1