Maandag 1 Mei 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. N* 258 Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. „DE EEMLANDER". 14*" Jaargang. Uitgevers: VALKHOFF Co Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Kennisgevingen. Politiek Overzicht De val van Koet el Amara. DE TREKVOGELS AMERSFOORTSCH ABONNEMENTSPRIJS: 8 maanden voor Amersfoort l.OO. >m franco per postI»50« l week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O. I O. Afzonderlijke nummers 0.05. Wekelijksoh bijvoegsel nDe Hollandsche Huisvrouw" (onder redactie van Thérèae Hoven) per 8 mud. ÖO cis. Wekelijksch bijvoegsel „Fob mt mt*" per 8 mnd. 40 ets. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 rogels.. f 0.50. Elke regel meer -0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents b(j vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handol on bodryt bestaan zoor voordooligo bepalingen tot hot herhaald advortooron in dit Blad, hij abonnement. Eeno oirculairo, bovattonde do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Burgemeester en Wethouders van Amers foort Gelet op art. 37 der Drankwet; Brengen ter openbare kennis» lo. dat bij hen is ingediend een verzoekschrift om verlof tot verkoop van alcoholhoudenden, anderen dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop, door Hendrikus van Daat- se Ia ar, landbouwer, wonende alhier, in de be neden koifiekamer van het perceel Bloemendal no. 24 te Amersfoort; 2o. dat binnen twee weken na deze bekend making een ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijke bezwaren bij ons college kan inbrengen. Amersfoort, 27 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Do Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RANDWUCK. MAXIMUM SODAPRUZEN. De Burgemeester van Amersfoort maakt be kend, dat door hem in bezit zijn genomen om ter beschikking aan de bevolking der Gemeente «tf van aldaar bestaande bedrijven te stellen i 33,35 K.G. fijne soda; 31,5 K.G. grove soda (met opveegsel), welke waren, vroeger in eigendom van do fir ma Greeve Co., te Amersfoort, Langestraat 123—125 op grond van art. 76a en volgende der onteigeningswet en op do machtiging van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, zijn in bezit genomen, aangezien hem is geble ken, dat door de firma Groevo en Co. voor- noemd> de maximumprijzen van soda werden overschreden. Amersfoort, 29 April 1916. De Burgemeester voornoemd, N. VELS HEYN, L.-B. VERKOOP SODA. De Burgemeester der gemeente Amersfoort maakt bekend, dat door hem ter beschikking van de bevolking der gemeente of van aldaar be staande bedrijven worden gesteld tegen prijzen, die niet te boven gaan. de daarvoor door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel èfepaalde bedragen 33.35 K.G. fijne soda; 31,5 K.G. grove soda (opveegsel). Inschrijvingen voor den koop van deze waren worden ingewacht op het Levensmiddelenbureau Appelmafkt 11, vóór Donderdag 14 Mei 4 uur ftün. Amersfoort, 29 April 1916. De Burgemeester voornoemd, N. VELS HEYN, L.-B. De tijding van den val van Koet el Amara ls niet onverwacht gekomen. Het lag voor de hand, dat na eene insluiting van welhaast vijf maanden, de bezetting aan het einde van haren voorraad levensmiddelen moest zijn gekomen. Het bericht, dat eergisteren werd ontvangen, dat eene poging om levensmid delen te zenden, was mislukt, klonk, nadat nog kort te voren was gemeld, dat de tot ontzet uitgezonden strijdmacht was terugge slagen, als eene aankondiging, dat de capi tulatie aanstaande was. Die is dan ook spoe dig daarna gevolgdgeneraal Towshend is met de geheele manschap, die onder zijn bevel stond, gecapituleerd. Men legt er van Turksche zijde nadruk op, dat de overgave is geschied, zonder dat daar aan eenige voorwaarde is verbonden. Er is eene poging beproefd om zich voor eene groote som gelds vrijen aftocht te verzeke ren, maar dat aanbod is afgeslagen. Op een strijd heeft de Britsche bevelhebber 't niet meer laten aankomen: hij heeft zich onvoor waardelijk gewonnen gegeven. De honger heeft de bezetting van Koet el Amara tot de overgave gedwongen, nadat zij tot de over tuiging vat gekomen, dat er op ontzet geen uitzicht meer bestond. Daarmee heeft de onderneming tot ver overing van Bagdad een roemloos einde ge vonden. Den 28en September 1915 kwam generaal Townshend met zijne troepen in Koet el Amara. Hij rukte verder op langs de Tugris, totdat hij onder den rook van Bagdad was gekomen. Daar echter werd hem door de Turken, die onder de opperste leiding stonden van den voor weinige dagen over leden maarschalk von der Goltz, halt gebo den. Den 22en November begon bij de bouwvallen van Kiesiphon de uit de oud heid bekende verblijfplaats van de Parthische koningen, de slag, die na een strijd van drie dagen de Engelschen dwong terug te keeren naar het kamp, dat zij bij Koet el Amara had den aangelegd. Den 12en December was de insluiting van dit kamp voltooid, waar de Britsche strijdmacht ingesloten is gebleven, totdat zij zich heeft overgegeven. De beteekenis van dit wapenfeit kan men het best kenschetsn met de woorden, waar mee een lid van het Engelsehe kabinet, de markies van Crewe, den 8en December 1915 in het hoogerhuis het besluit tot uitzending van de expeditie rechtvaardigde. Hij zeide toen„De verovering van Bagdad zou een groot succes zijn, niet alleen uit militair oog punt, maar ook met het oog op de politieke en de moreele gevolgen, die er uit zouden voortvloeien." Wanneer dat de voordeelen zouden zijn van de verovering van Bagdad, dan voelt men daaruit, hoe bitter de teleur stelling ls, die de mislukking van deze onder neming aan Engeland moet brengen. De oorloq. Berlijn, 3 O A p r 11. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Meermalen hebben de Engelschen hun tegenaanvallen bij Givenchy-en-GoheIIe- herhaald, doch zonder gevolg. Ten noorden van de Somme en ten noord westen van da Oise hadden patrouille-ge vechten voor een voor ons gunstig verloop. Op den linker Maas-oever hebben giste renavond sterke Fransche strijdmachten on ze stellingen op den Mort-Homme en de aangrenzende liniën tot ten noorden van 't boschje van Caurettes aangevallen. Na hardnekkige gevechten op de ooste lijke helling van de hoogte is de aanval af geslagen. Rechts van de rivier is een vijandelijke voorwaartsche beweging bij de hofstede Thl- aumont tot staan gebracht. Een Duitsche vlieger heeft boven Verdun Belleray in een gevecht met drie tegen standers een van dezen neergeschoten. P a r ij s, 5 0 April. (Havas). Namiddag communiqué van heden middag: In de streek van Lassigny deden de Duit- schers gisterenavond na een levendige ka- nonnade een kleinen aanval tege onze stel lingen tusschen Attich en Le Hamel. Een tegenaanval wierp hen onmiddellijk weer uit het loopgraafelement, waar zij waren bin nengedrongen. Op den linkeroever van de Maas was een bombardement van den sector Avocourt en de streek van Esnes. Gisteren tegen het vallen van den avond veroverden onze troepen een Duitsche loop graaf ten noorden van den Mort-homme, en maakten daarbij 53 gevangenen, waaronder 1 officier. Op den rechter Maasoever en in de Woëvre was de artillerie met tusschenpoo- zen werkzaam. In de Vogeezen ondernamen de Duit' schers in den loop van den nacht drie coups de main tegen loopgraven bij Ban de Sapt, Tête de Faux en ten zuiden van Largitzen; zij werden overal met verliezen teruggewor pen. Een Aviatik werd gedwongen in het Cièsne-dal, In de Argonne, neer te gaan, na een gevecht met een Fransche jacht-vlieg- machine. De twee officieren, die de beman ning uitmaakten, werden gevangen geno men. Avond-communiqué. Ten westen van de Maas was een hevig bombardement op de eerste en tweede liniën van den Mort-homme. Ten noorden van Cu- mières veroverden de Franschen een Duit sche loopgraaf en maakten daarbij dertig gevangenen. Ten oosten van de Maas en in de Woëvre was de dag betrekkelijk rustig, behalve de normale kanonnade. Een Fransch vliegtuig viel twee Pokkers aan boven de Duitsche liniën in da streek van Roye; een viel uit eene hoogte van 5000 Meter te pletter; de tweede was even eens genoodzaakt naar den grond te komen. Onze strijdvliegtuigen brachten nog twee andere Fokkers naar den grond, waarvan een ten zuiden van Douaumont. Vijf vijan. delijke vliegtuigen wierpen bommen neer ten zuiden van Verdun. Onze vliegtuigen brach ten twee naar den grond; onze afweerkanon- nen nog een derde. Londen,30Aprll. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Er werden weer nieuwe gasaanvallen teruggeslagen. De Dultschers deden gister nacht zonder succes aanvallen op loopgra ven bij Fricourt. Ten noorden van Messines en Wulverghem werden om 1 uur in den nacht gaswolken ontwikkeld, hetgeen ge-1 volgd werd door een infanterie-aanval. De vijandelijke nfdeeling, die op één punt in de loopgraaf drong, werd er onmiddellijk uit verdreven. Terzelfder tijd viel de vijand, na een hevig bo~>Wdement met bomwerpers het Hol- landsche veer aan. Deze aanval slaagde ev.nmin tegenover ons machinegeweervuur. E -> een levendigen mijnenstrijd bij Loos. MarseilLe, 29 April. (Havas). Gisteren Is hier een derde contingent Rus sische troepen aangekomen. Hedenmorgen trokken zij door de straten van de stad. Voor de prefectuur hield generaal Menes- sler, de gouverneur van Marseille, omringd door een staf van vele Fransche officieren en officieren der verbonden natiën, een wa penschouwing over de troepen. Aan het eind van deze revue speelde de muziek van de schepen de nationale liederen der geal lieerden. De bevolking juichte de Russen geestdriftig toen en strooide bloemen voor hen. 3 0 April. Bij de oifideele ontvangst van den commandant en de officieren van het nieuwe Russische contingent in het kamp Mirabeau zeide de commandant tot den gou verneur van Marseille: Wij verheugen ons en zijn er trotsch op, met u tegen den ge- meenschappelijken vijand te komen strijden, want Frankrijk is ons tweede vaderland. B e r 1 ij n, 3 O A p r 11. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Ten zuiden van het Naroes-meer zijn he dennacht nog vier Russische kanonnen en een machinegeweer veroverd en 83 man ge vangen genomen. Weenen, 30 April. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Ten noorden van Mlynow trokken onze afdeelingen rich, toen rij door veel sterkere Russische troepen werden aangevallen, uit de door ons op 26 Maart veroverde voor uitspringende Russische stellingen terug. Het gisteren gemelde aantal gevangenen is nog met meer dan 200 vermeerderd. Petersburg,30Aprll. (Tel -agent schap). Communiqué van den grooten gene- ralen staf. In de streek van Riga concentreerde de vijendelijke ertillerie het vuur op Schlock en ten Zuiden van het eiland Dalen. Het station van Zelbourg, ten Noord-Westen van Jacob- stadt, werd eveneens door de vijandelijke artillerie gebombardeerd. Op het front bij Dwlnsk hadden op verschillende plaatsen artilleriegevechten plaats. In de streek ten Westen van het Narocz- meer nam het gevecht in levendigheid af. Wij verijdelden door ons vuur een poging van den vijand om uit zijne draadversperrin gen in de streek ten Noorden van het fort Krevo te voorschijn te komen. Ten Noorden van Mouravitz aan de Ikwa deden de Oostenrijkers, na voorbereiding van- hun zware en lichte artillerie, bij het aanbreken van den dag een aanval met een belangrijke troepenmacht. De aanval werd ondernomen op onze loopgraven, die uit springen ten Westen van de dorpen Groot- en Klein-Boyarka en die slechts bezet waren door een enkele compagnie, welke moest te ruggaan. Daarna openden onze troepen op. hun beurt een hevig artillerievuur en gingen zij over tot het doen van een tegenaanval. Tegen 1 uur in den namiddag heroverden wij, in weerwil het vijandelijke salvo vuur. deze verloten loopgraven, met alle overleven den der bezetting, n.l. 2 bataljons Hongaren, d. w. z. 22 officieren, 2 militaire artsen en meer dan 600 soldaten, die de wapens neer legden. De veroverde loopgraven lagen vol doode en gewonde Hongaren. Onze verlie zen bedroegen 4 officieren en ongeveer 100 man. Wij maakten een groote hoeveelheid geweren en veel munitie buit, alsmede andet materiaal. Weenen, 30 April. (W. B.) Officieel communiqué van heden voormiddag. De artillerlegevechlen, die op verschillen de plaatsen aan het front geleverd werden, waren niet heviger dên gewoonlijk. Tijdelijk stond de stad Görz weer onder vuur. Onzn vliegers wierpen bommen op een vijandelijk barakkenkamp bij Villa Vicentina. Na een succesvol luchtgevecht geleverd te hebben, keerden alle vliegmachines behouden terug. Bij San Danlelo del Fiuli streed een van onze vliegmachines tegen vier vijandelijke vliegtuigen en dwong één van hen tot dolen. In het gebied van Adamello vielen Italiaan- sche afdeelingen, die van Dosson de Ge- nova kwamen oprukken, onze stellingen aan den Topets-pas aan. Het bericht uit het Italiaansche oorlogs persbureau van 28 April bevat een geheel verzonnen bewering, dat onze Infanterie steeds meer van ontplofbare kogels gebruik maakt. Daartegenover zij slechts geconsta teerd, dat de handelingen der Italianen, dia tegen het volkenrecht Indruischen, zooals het gebruikmaken van ontplofbare kogels, van gasgranaten, de beschieting van met duide lijke kenteekenen voorziene hospitalen, van kerken, kloosters, enz., niet meer afzonderlijk worden vermeld, omdat zij zoo dikwijls voor komen. Rome, 30 AprlL (Stefani). Officieel communiqué. Van Judicarie tot het Suganadal v.aran artillerie-actiën en luohtverkenningen. Vijan delijke vliegtuigen, die 't op Verona liaddeiv gemunt, werden genoodzaakt te vluchter» door het vuur van onze afweerkanonnen er» door het snel opstijgen van onze jachteska» ders. !n de.Boven Cordevoli hervatte de vijand In den nacht van den 29en den aanval <H onze stellingen op den Col dit Lono-kam. Na een hevig handgemeen werd de aanval teruggeslagen met zware verliezen. Aan de Midden Isonzo en op het Karst- plateau waren artillerieduels. Vijandeliiké vliegtuigen wierpen bommen op de gehuch ten in de vlakte van de Beneden Isonzo. E» waren eenige slachtoffers en. lichte schade. Alle kinder enzijn juweelen, maar niet alle ouders zijn diamantslijpers. door ANNA HUBERT VAN BEUSEKOM. 7 „Sluys? Verbeeld-jc, Sluys lachle ook! „Vic- torine Westhoff, dal is nu heusch nogal grap pig. Als jullie uitgelachen zijl kan je -vervol gen," zei ze. Nou en dat deed ik en ik kreeg een 3, dus een goed cijfer, want 4 is 't hoogste en ojm twaalf uur kreeg ik van Fan de cara mels. Wie wil er een?" 'k Heb er hier nog een paar in mijn boekenlasch," en Vic baalt een kleverig zakje te voorschijn. Iedereen bedankt echter en met baar mond vol vertrekt ze naar boven om haar Duiisehe vertaling te gaan maken. Morgen is er hockey-match en dan dient althans haar schriftelijk werk af te zijn. En ineens is 't gedaan met ons gezellig „tafeltje-rond", want vader wordt opgebeld en «ls hij vertrokken is, verdwijnt Jaao naar zijn studeeikamer en bedenkt Charles, dat hij Paul Iets mett gaan vragen. Moeéar en ik troosten elkaar dus en gaan na dat theeboel te hebben opgeruimd nog braaf »at naaien. Juist is Vic gocicn nacht kornet jeegen en zijn we in een zeer huisho^» delijk praatje verdiept, 't diner van morgen middag betreffend, waaraan alle Korenbloe- mers mee zullen aanzitten, als Sientje de laatste post binnenbrengt, waarbij zich een briefkaart bevindt van Otto van Eeck, Jaap's besten vriend, die zichzelf zooals zijn gewoonte ls, inviteert voor den komenden Zondag. „Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Dan moet er nog maar een extra-blad in de tafel," zegt moeder, die Otto evenals wij allemaal graag mag. „Leuk dat hij komt, dan kan lk hem alles van onze Fransche plannen vertellen. Daar weet hij nog niets van. Ik ben hevig benieuwd, wat hij er van zeggen «al." „Ja dat treft nog al goed," vindt moeder ook en we naaien weer ijverig verder Otto van Eeck studeert evenals Jaap te Leiden In de rechten en komt «Inds jaar en dag bij ons aan huis. Vooral Zondags is hij er nogal eens, daar hij geen ouders meer heeft en niet steeds bij zijn getrouwde broers en zusters wil aankloppen. Voor mij is bij altijd bizonder aardig. Hij heeft me o. a. hockey geleerd en fotografeeren en den laatsten tijd correspon- deeren we zelfs nu en dan op zeer vriend schappelijke wijze over boeken, die we elkaar geleend hebben of over kiekjes, die hij voor me vergroot enz. Tante Hermien, die zich op haar „galnote- rige" manier altijd overal mee bemoeit, heeft zelfs al eens aan moeder gevraagd, of ze wel wist dat sommige menschen dat zijn zij en Oom Daniël dan zeker hier in de stad vertellen, dat Otto en ik in 't geheim geënga geerd zijn en toen moeder heel kalm vroeg: „Maar wat zou dat? Er bestaat niets dan een gewone. vrien<kchapdelijke verhouding tus schen Otto en Willy," voegde tante er heel venijnig aan toe: „Ja maar, ze zeggen ook, dat Jullie dien van Eeck zoo aanhaalt, omdat hij gefortuneerd en van zoo'n goede familie ls. Zie je, ik zeg 't je maar ronduit. Niet omdat wij dat gelooven, maar omdat je dan misschien op je hoede kunt zijn voor dergelijke praatjes." Doch moe der antwoordde doodkalm: „Och, voor praat jes kan nu eenmaal niemand op zijn hoede zijn. Iedereen, die ons van nabij kent, weel wel, dat wij allerminst menschen zijn om dergelijke plannetjes" voor onze kinderen te maken. Otto heeft geen ouderlijk huis meer, hij is Jaap's beste vriend van 't gymnasium af, dus zullen we hem blijven ontvangen, precies wan neer 't ons goed dunkt." Toen zweeg tante en b"gon onmiddellijk over iets anders en Jaap, Otto en Ik zijn haar na dat „Incident" toeval lig een paar maal op straat tegen gekomen, zoodat ze wel inziet, dat haar schoonzuster- lijke vermaningen vierkant in den wind gesla gen worden. „Als tante Hermien 't wist, dat Otto hier morgen weer komt ,zou ze helsch zijn," zeg ik lachend 'n draadje afknippend, maar moeder vermaant met nadruk, terwijl ze haar naai werk opbergt: „Kind, verdiep Je toch niet in zulk flauw ge babbel en probeer om 't alsjeblieft zoo gauw mogelijk te vergeten. Tante Hermien weet nu eenmaal geen raad met haar leegen lijd. Maar laten we bedenken wat een verdriet ze gehad heeft toen Dora'tje en Robje stierven! Als die nu nog leefden zou ze waarschijnlijk heel anders zijn." ,,'t Is en blijft In leder geval een spóók," denk ik. maar ik zég 't niet, om die goeie Moes niet te grieven, die altijd „verzachtende om standigheden" pleit zelfs voor menschen als tante. Hermien. die baar niet anders dan anti pathiek kan zijn. Met Otto's briefkaart ga lk nog even naar Jaap, die van plan schijnt nog eenige uren te blijven doorvossen en keer dan naar de huls kamer terug, waar vader, die inmiddels is thuisgekomen, tot naar bed gaan aanmaant. De morgen van ons vertrek Is aangebroken! Om kwart over acht gaat de trein naar Rotter dam, waar we aan het station Delftsche Poort den Parijschen sneltrein vinden zullen. Vader had ons eerst in eigen persoon daarheen wil len brengen, maar mevrouw van Revelandt, die er zoo voor is, om Jonge meisjes vroeg „zelfstandigheid" te leeren, vond 't veel beter en leerzamer ,.de Trekvogels" nu maar eens zelf alles te laten bescharrelcn" en daar vader 't eigenlijk heelemaal met mevrouw eens is hieromtrent, heeft hij daar dan ook maar van afgezien. Zooveel wenkies en raadgevingen als ik de laatste dagen echter gehad heb! „Och lieve tijd, in mijn jonge jaren maakte Ik van die reisjes-om-dc-tafel. Dan nam ik een spoorboekje en een atlas en verbééldde me dat lk op reis ging. Dat was tenminste een goed koop genot," zei Oom Daniël toen hij giste renavond met tante Hermien nog heel aan doenlijk even aankwam, omdat ik hem bij mijn afscheidsbezoek niet had aangetroffen. „Dan ging u zeker ook In een kookboek zit ten lezen als u honger hadt," plaagde Ada, die gekomen was om me met 't pakken van mijn koffer behulpzaam te zijn. „Nee. dat nou niet preciet. maar re... rond uit gezegd zou lk 't niet graaff on mijn -ver antwoording nemen om twee Jonge meisje* zoo maar alleen te laten trekken. Dat freule van Bcvclandt dat mag, verwondert me nog 't meest van al." „Ja," riep vader toen, ,,'t ls waar er kan van» ólles voorkomen. Er kunnen spoorwegonge» lukken gebeuren, ze kunnen door Apache overvallen en uitgeplunderd worden, maar ik houd me maar aau de kansrekening Ik ge loof, dat ze net zoo min kans loopen door di?!» bliksem te worden getroffen of de 100 000 uit de loterij te trekken." „Ja, Ja Frits, spot jij maar weerl Enfin 81- zal Je niet met bezwaren aankomen," zeurde tante en wij zegenden allen het moment toeir- ze na haar tweede kopje thee dat ze ter* gend-langzaam uitdronk oom een wenk ga$ om heen te gaan. 't Was zoo'n rare avond. Charles en waren uit Leiden over om me mee uitgeleid^ te doen en plaagden me vrecselijk met etaf briefkaart, die mevrouw Bcrtrands me no^f ter elfder ure zond met een uitvoerige bm» schrijving van haar echtgenoot, opdat wij hent bij onze aankomst te Valence overmorgen* avond dadelijk zullen herkennen. Het signng lement van den heer Samuel Bertrands luidlg „rather tall, thin, grey (nearly white I) poin«n4 beard and moustache, wearing spectacles!" „Jij krijgt een dubbeltje Vic, als je 't in ééji adem zeggen kunt zonder op de briefkaart 84 kijken," beloofde Paul, maar Vic kon 't e^i kwam er alleen rond voor uit, dat ze niet wat „spectacles" waretk (Wordt varvoifdJ

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1