14" Jaargang. DE EEMLANDER". Woensdag 3 Mei 1916. BUITENLAND- FEUILLETON. n° 260 Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Politiek Overzicht DE TREKVOGELS i ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post - 1.50* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O. I O. Afzonderlijke nummers - 0.05. Wekelijkaoh bijvoegsel nDê Hollandsehe Huisvrouw" (onder redactie van Thérèae Hoven) per 8 mrfd. 00 ets. Wekelijkaoh bijvoegsel nPak me mei' per 8 mnd. 40 cl». Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf 0.80. Elko rogol meerO.'lO. Dionstajinbiedingon 23 cents bty vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bestaan zeer voordooligo bepalingen tot het herhaald advorteeron in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. F Kennisgevingen. MILITIE. KEURING VAN MHJT1EPLICHTIGEN. De Burgemeester der gemeente Amersfoort Gevolg gevende aan een namens den Minis ter van Binnenlandsche Zaken tot hem gericht .Verzoek; Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat er blijkens bij voornoemden Minister ingeko men ambtsberichten personen zijn, wier prak tijken o. a. daarin bestaan, dat zij voorspiege len in slaat te zijn, tegen betaling van eene som C'elds, de afkeuring voor den dienst der militio te verkrijgen; waarschuwt de militieplichtigen. dezer gemeen te voor bovenbedoelde praktijken onder ver wijzing naar artikel 206 van het Wetboek van Strafrecht, onder meer inhoudende Met gevangenisstraf van ten hoogste twee ja ren wordt gestraft: io. hij die zich opzettelijk voor den dienst bij de militie ongeschikt maakt of laat maken; 2o. hij die een ander op diens verzoek opzet telijk voor dien dienst ongcs'chikt maakt Indien in het laatste geval het feit den dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd; Vestigt er voorts hunne aandacht op dat door de bemoeiingen van de hiervoren bedoelde personen de afkeuring in geen onkel opzicht kan worden bevorderd. De raadpleging dier personen zal niets anders dan noodelooze kosten veroorzaken, omdat bij werkelijke ongeschiktheid voor den dienst, ook zonder hunne bemoeiingen, de afkeuring niet kan uitblijven. Amersfoort, den 2en Mei 1916. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWUCK. MILITIE. ZITTING VAN DEN KEURINGSRAAD. De Burgemeester der gemeente Amersfoort maakt bekend, dat de Keuringsraad voor de in geschrevenen voor de militie, lichting 1917, dezer gemeente 2itting zal houden te Amersfoort in het Gebouw „Ons Huis" aan de Kortegracht, ©p Dinsdag den 9 Mei 1916, des voormiddags te 91 uur voor de ingeschrevenen onder de volgnummers 1 tot en met 55 van het alphabe- tisch register, op Woensdag 10 Mei 1916, des voormiddags 91 ,uur voor de ingeschrevenen onder de volgnummers 56 tot en met 126 van het alphabetisch register, op Donderdag 11 Mei 1916, des voormiddags 91 uur voor de inge schrevenen onder de volgnummers 127 tot en met llJ7 en op Vrijdag 12 Mei 1916, des voor- midags 91 uur, dc overige ingeschrevenen. Amersfoort 2 Mei 1916. De Burgemeester voornoemd, v RANDWUCK. De opstand in Ierland. n. „Alle rebellenaanvoerders in Dublin heb ben zich overgegeven." Zoo meldde giste ren een door de Britsche regeering ver bonden telegram. Een later bericht sprak De geest zoekt, het hart vindt. door ANNA HUBERT VAN BEUSEKOM. 9 - - „Ja, ja, bóórdevol! niets mankeert er. Gauw kinderen, gauw, allemaal meedoen," en ik be gin er, hoewel eerst onder protest, snel van uit le deelen. Vooral Joos en Pepi, die ieder een enorme pruim veroverd hebben, genieten en zelfs Charles en Paul, die niets om zoetig heid heelen te geven, tasten toe, zoodat de in houd snel verdwijnt en vader, die met mijn hagage-billel aankomt, nog maar net een hapje meekrijgt. Dan volgt er een kleine schermutseling om dc.leege doos, die èn Joos èn Pepi graag willen hebben en net als deze hij loling Joosje ten deel is gevallen, verschij nen mevrouw van Bevelandt en Ina. Mevrouw statig in 't zwart met 'n krippen sluier om, Ilia in een grijs reispakje. Hendrik, deftig en plechtig, volgt met de handbagage en blijft achteraan op 't perron staan, terwijl mevrouw 6n Ina op ons toekomen. De begroeting is vroolijk en hartelijk. len en ik werpen elkaar telkens blikken van ver standhouding toe, zien er allebei tegenop en hunkeren toch naar 't oogenhlik van vertrek. van de „finale overgave" van de Dublinsche rebellen en Voegde daaraan toe, dat het protokol van de onvoorwaardelijke over gave onderteekend was door een man, zich noemende „president van de republikein- sche voorloopige regeering", en dat deze aan alle commandanten van rebellentroepen heeft bevolen de wapenen neder te leggen. Wanneer desniettemin het geloof, dat de zoo plotseling uitgebroken beweging nu even plotseling weer tot rust is gekomen en dat het leven in Ierland weer in de normale bedding is teruggekeerd, niet dadelijk wil post vatten, dan heeft de regeering dat aan zich zelve te wijten. Zij is begonnen met voor de berichten uit Ierland de strengst mogelijke censuur toe te passen en geene andere berichten ter verspreiding toe te laten dan die, welke zij zelve daarvoor had bestemd. Dat is geschied met de loffelijke bedoeling te zorgen, dat geene berichten de neutrale landen, en vooral Amerika, be reikten, die daar een verkeerden indruk van den toestand konden verwekken. Maar het gevolg is natuurlijk geweest, dat hierdoor eerst recht een indruk is ontstaan, die in de oogen van de regeering verkeerd, d.i. on gunstig is. Dat was niet anders mogelijk, waar de regeering, terwijl de opstand op het hevigst woedde, een geheele dag liet voor bijgaan, zonder ander bericht, dan dat de staatssecretaris voor Ierland, die als lid van het rijkskabinet zijn zetel heeft in Londen, zich naar Ierland had begeven en dat eenige dagbladschrijvers, waaronder een paar Amerikaansche, zich in zijn gezelschap be vonden. Het spreekt van zelf, dat de pogingen van de regeering om te beletten, dat de opstand ruchtbaar werd, het omgekeerde uitwerkten van wat er mee werd beoogd. Ruchtbaar werd de zaak toch; maar zij kwam nu voor de regcering in een veel ongunstiger licht te staan. In het parlement werd op de verzeke ring van de regeering, dat zij in Dublin den toestand meester was, geantwoord met me- dedeelingen uit bronnen, waaruit was geput buiten de regeering om. Die gaven een ge heel anderen kijk op de dingen. Er bleek uit, dat op den dag, waarop de opstand uitbrak, Paaschmaandag, de strijd op een aantal pun ten tegelijk was begonnen. De rebellen be stormden, onder meer andere gebouwen, het paleis van justitie, het hoofdpostkantoor, het stadhuis, ja zelfs het paleis van den onder koning (the Castle). De laatste aanval mis lukte, maar de andere gebouwen kwamen in hun bezit. Zij richtten St.-Stephens Green, een park van 8 HA. oppervlakte, met de be lendende gebouwen in als een versterkt kamp waar zij hun hoofdkwartier vestigden. Feite lijk waren zij meester van de hoofdstad van Ierland, totdat de troepen verschenen, die de regeering in allerijl ontboden had uit het groote kamp van Curragh, waar het legerbe stuur sedert het begin van den oorlog eene sterke legermacht bijeen heeft, woldoende om eene revolutionaire beweging, die niet van buiten door een landingsleger onder steund wordt, te onderdrukken. Tegen deze geoefende troepen, van alle noodige strijd- „Dat gehang aan 't station!" zucht Ina zachtjes en Jaap plaagt als mevrouw van Bevelandt me vraagt of ik nogal moed voor de reis heb: „Ja, mevrouw, moet met een t. Maar dc moed met een d zakt haar nu langzamer hand in de schoenen." „Niets van aan. Ik vind 't héérlijk, 't Zou toch wel schandelijk ondankbaar wezen als ik dat niet vond. 't Is alleen 'n beetje 'n vreemde gewaarwording als je, zooals ik voor 't aller eerst je vleugels uit moet slaan," weerleg ik. C'est le moment suprème, L'inslant de nos adieux neuriet Charles, die bizonder zangrijk is van morgen, als de trein eindelijk in 't zicht komt en Paul waarschuwt: Willy, begin maar vast met alle Niekerks goeiendag te zeggen. Dulacque heeft je zeker wel geleerd: „Qui trop embrasse mal étreint, maar ik zeg je: qui trop embrasse manquele train 1". „Goed dan begin ik met jou en de jongens" en ik voeg de daad bij 't woord en heb juist het heelc kringetje rondgezoend en ook mevrouw van Bevelandt vaarwel gezegd, als dc trein stilstaat en len en ik met vereende krachten in een tam damescoupéetje geïnstal leerd worden, waar we met onze handbagage wel 't rijk alleen zullen hebben tot Rotterdam. Mevrouw van Bevelandt is doodsbleek en moeders oogen schieten vol tranen, Vic staat gearmd met vader en Charles, Jaap grinnikt en plukt aan zijn snorretje alsof 't er af moet en Paul en Ada hebben de jongens tussehen zich in, die hun zakdoeken al gereed houden om ons 't laatste saluut te brengen... Mijn knieën heven» doch ik dwing mezelf tot middelen voorzien, moesten de rebellen op den duur hel afleggen. Maar er is eene volle week heengegaan, voordat de overgave van de rebellen verkregen is. Buiten de hoofdstad wilde de regeering ons aanvankelijk doen gelooven, dat er niets aan de hand was. Dat heeft zij natuurlijk niet kunnen volhouden; wij hébben later uit de regeeringsberichten zelvcn vernomen, dat er strijd gevoerd werd in hef westen vón Ier land te Athenry en Craughwell (graafschap Golway), in het zuidwesten te Killarney (graafschap Kerry), in het zuiden te Clonmel (graafschap Waterford), in het zuidoosten te Gorey en Ènniscorthy (graafschap Wexford). Dat werden alle onlusten van plaatselijken aard -genoemd. Hoe weinig zij dat karakter droegen blijkt uit de berichten over het ein de van den strijd, waaruit wij zien, dat de lei der van den opstand in Dublin afschriften van het stuk, dat de formule van zijne over gave inhoudt, door het geheele land heeft g'ezonden met het bevel aan alle comman danten van rebellentroepen om de wapenen neder te leggen. Men heeft hier dus te doen met eene krachtig georganiseerde en met zorg voor bereide beweging. De ernst van den toestand is door de Daily News gekenschetst in deze woorden: De regeering en het land staan thans voor de zwaarste krisis sedert het be gin van den oorlog. Hun geheele bestaan kan op een der krïtiekste punten van den oorlog in gevaar raken. De ernst van den Ierschen opstand ligt in den slag, dien hij toebrengt aan het gezag en het aanzien van de regeering. Nu laat de Britsche regeering verkondi gen, dat in Dublin alle rebellenaanvoerders rzich hebben overgegeven, en zij opent het uitzicht, dat dit voorbeeld op het platteland algemeen zal worden gevolgd. Als dit Juist is maar men zal goed doen de bevesti ging daarvan nog af te wachten moet de Engelsche regeering een steen van het hart vallen. Maar dan blijft altijd nog het raadsel bestaan hoe het komt, dat zij zich door den opstand in Ierland heeft laten ver rassen. In de beide huizen van het parle ment is reeds aangekondigd, dat men de regeering deswege ter verantwoording wil roepen. In het hoogerhuis verzekerde lord i Middleton, dat de regeering van gezagheb bende personen de duidelijkste waarschu wingen had ontvangen. Lord Peel bevestig de dit en lord Salisbury zeide, dat het par lement ophelderingen zou moeten verlan gen, waarom de regeering ondanks deze waarschuwingen niets had gedaan. In het la gerhuis heeft Sir Henry Craik aangekon digd, dat hij stemming zal verzoeken over de volgende motie: „dat deze vergadering, met het diepste wantrouwen vervuld over de tegenwoordige regeering van Ierland en overtuigd dat zij reeds ernstig gevaar heeft toegebracht aan het algemeerr welzijn en, wanneer zij aanblijft, nog grooter gevaar zal veroorzaken, Z. M. nederig verzoekt, dat het hem zal behagen den tegenwoordigen onderkoning van Ierland en den eersten se cretaris van den onderkoning van Ierland van hunne ambten te ontheffen,, en dat on verwijld eene commissie zal worden be noemd om te onderzoeken naar en te rap porteeren over hun beleid in de vervulling van hunne respectieve ambten." Dat is een votum van wantrouwen in de duidelijkst mogelijke bewoordingen. Het Is mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat deze motie niet aan de stemming zal worden on derworpen. Maar wanneer die stemming achterwege blijft, dan zal dit zijn niet omdat men het beleid van de regeering goedkeurt, maar omdat men het oogenblik niet ge schikt acht, om haar voor hare tekortko mingen te straffen. De toestand is nu zoo, dat het, zooals de Spectator het uitdrukt, dwaas en onvaderlandslievend zou zijn op de regeering te brommen, omdat zij niet meer heeft gedaan, of hare aandacht -af te leiden door klachten over vroeger begane fouten. De oorlog. Berlijn,2Mei. (W.-B.). Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden voormiddag. Ten Zuiden van Loos drong in den nacht van 1 Mei eene sterke Duitsche officier- patrouille bij verrassing in eene Engelsche loopgraaf. De bezetting viel, voor zoover zij zich niet door de vlucht kon redden. In het Maasgebied verscherpten zich de artilleriegevechten. Terwijl de infanterieactie links van de rivier tot handgranaatgevech ten van vooruitgelegen posten ten noordoos ten van Avocourt beperkt bleef, werd ten zuiden van het fort Douaumont en in het Cailetteebosoh des avonds een Fransche aanval door onze troepen in een bajonetstrijd van verscheidene uren afgeslagen. Onze stellingen bleven volledig behouden. Zooals nader wordt gemeld, zijn den 30en April twee Fransche vliegtuigen, een boven het fort Chaume ten westen en een boven het bosch van Thierville ten zuidwesten van de stad Verdun in een luohtstrijd naar den grond gebracht. Gisteren schoot luitenant Bölcke boven den Peperrug zijn vijftiende, luitenant baron von Althaus ten noorden van het fort Saint-Mi chel zijn vijfde vijandelijk vliegtuig neer. P a r ij s2 Mei. (Havas). Namiddag-com muniqué. Ten zuiden van de Somme werd een coup de main, dien de Duitschers beproefden op een kleinen Franschen post in de streek van Dompierre, door het Fransche geweervuur afgeslagen. In Champagne kanonneerden de Fran schen levensmiddelkonvooien ten noorden van Navarin (Argonne). Een Duitsche ver- kennningspost werd uiteengejaagd ten noor den van Harazet. Ten westen van de Maas werd de artille rie-actie voortgezet in den loop van den nacht in de streek van Avocourt tot aan den Mort-homme. Ten oosten van de Maas de den de Fransche troepen gisteren tegen het einde van den dag een levendigen aanval zuidoostelijk van het fort Douaumont. In den loop van dezen aanval, die volkomen slaag de, bezetten de Franschen een der Duitsche loopgraven van de eerste linie over eena lengte van omstreeks 500 Meters en maak ten omstreeks 100 gevangenen. Uit de nader ontvangen mededeclingen blijkt, dat de op 27 en 30 April door de Franschen uitgevoerde actiën op de noor delijke hellingen van den Mort-homme on geveer 1000 Meters front van de Duitsche loopgraven met eene diepte afwisselend tus sehen 400 en 600 Meters in hunne hon den brachten. Fr waren eenige artillerievlagen in do Woëvre. Avondcommuniqué. Er was artillerieduel ten westen van do Maas tussehen Avocourt en den Mort-hom me. Het bombardement ten oosten van do Maar» was vrij intens tussehen Thiaumont en Damloup. Onze batterijen verstrooiden vij andelijke detachementen ten noorden van het bosch van Chauffour en ten noordwesten van den vijver van Vaux. Een Duitsch vliegtuig werd door een Fransche vlieger neergeveld na een levendig gevecht ten noorden van Douaumont Londen, 2 Mei. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Een Duitsche aanval ten oosten van /pe ren gisterennacht, volgende op een uren lang bombardement, viel ineen onder ons vuur, zonder onze liniën te bereiken. Een andere vijandelijke aanval werd ten noorden van Albert gestuit door ons vuur. Er was heden eenige artillerieactie. Twee vijandelijke vliegtuigen, die in een luchtgevecht naar beneden werden gebracht, kwamen in beschadigden toestand neer ach ter de Duitsche liniën. Londen, 2 Mei. (R.) Hedenmorgen is weer een contingent Russische hoepen te Marseille geland. Het werd met groote geest drift door de bevolking ontvangen. Londen, 2 April. (R.) Officieel be richt. Vijf vijandelijke luchtschepen vielen Dins dagnacht de noordoostelijke kust van En geland en de zuid-oostelijke kust van Schot land aan. Hunne bewegingen zijn onzeker, In Yorkshire zijn eenige bommen neergeko men. Over de verliezen en de schade rijn geene bijzonderheden te krijgen. B e r 1 ij n 2 M e I. (W.-B.). Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden voormiddag. Er is niets van belang gebeurd. Weenen, 2 Mel. (W. B.) Officieel be richt van heden middag. Van het Russische en het zuidoostelijke oorlogstooneel niets nieuws. Op het Italiaansche oorlogstooneel zijn bij gevechten in het Adamellogebied 87 Al- pinl gevangen genomen. Aan de Dolomie ten vielen de Italianen heden morgen onze stellingen op de Croda del Ancono en aan de Rufreddo aan. De beide aanvallen wer den afgeslagen. Berlyj\, 2 Mei. (K. N.) De Voss. Ztg. verneemt uit het oorlogspeTskwortierNa- grijnslachen, Ina kijkt strak en beweegt niet... Nog even... en terwijl hoeden, handen en zak doeken op 't perron in beweging komen en een laatste: „Goeie reis" tot ons doordringt glijden we weg, 't onbekende tegemoet, Hoofdstuk III. Daar zitten we nu in blakenden welstand en zonder noemenswaardige moeilijkheden hoog en droog op „Les Calvaux!" Waarlijk een kind had de reis kunnen maken, vooral het gedeelte Parijs—Valence, dat wel zoo aardig was als dat van Holland naar Parijs, want niet alleen werd het .landschap steeds mooier naarmate we verder kwamen, maar de wagens -\an de P. L. M.-lijn zijn veel netter en gerief lijker en laten minder slof door dan de TIol- landseh-Fransche, zoodat we volstrekt niet zoo gitzwart en verreisd te Valence aankwa men als wij ons aanvankelijk hadden voorge steld. Een ongelooflijke herrie heerschte er bij onze aankomst te Parijs en we zagen dan ook wel in, dat er aan een besteller voor onze handbagage niet te komen zou zijn. Juist toen ik met vervaarlijke stem: „facteur, facteur", gilde en er één bevestigend-knikkend een stap in onze richting deed. nam een klein, onheb belijk Franschmannetje, dat voor ons in den doorgang stond, hem al grinnikend in beslag en góóide Ina haar handkoffertje, dat vrij zwaar was, maar zonder verdere overdenkin gen den trein uit ,,'t Kan er wel tegen," zei ze kalm uitstap pend en ik volgde met de rest Hijgend en blazend sjouwden we toen zelf met pak en zak naar de visitatie-banken, waar we einde lijk een geschikt bestellertje opdiepten uit 't gedrang. Ina ging dadelijk met hem op zoek naar de groote koffers, terwijl ik als een nijdige waakhond bij het met moeite verover de wagentje achter bleef, waarop onze hand bagage was terechtgekomen, 't Was bepaald zonde van al onze moeite, want per slot be hoefde er niets open en konden we na een: „absolument rien i déclarer" met onze eerlijke gezichten aftrekken. Ons facteurtje leidde ons toen handig heen door een troep schreeuwende chauffeurs en koetsiers naar een fiacre met een zielig, mager paard en een goedmoedigen, welge- d-anen koetsier, die den besteller met een vriendschappelijk „Papilion" aansprak en na een gesprekje met hem, waarvan we geen woord verstonden, met een: „Eh bien mes dames," onze bagage oplaadde en ons regel recht van het Gare du Nord naar het Gare de Lyon reed, waar we op vaders raad onze kof fers vast afgaven voor den volgenden dag. Ina, die al tweemaal van haar leven in Parijs geweest was, begon me dadelijk vol geestdrift van alles aan te wijzen. Zij genoot en keek onbevangen rond, terwijl lk met een gevoel of ik in een bioscoop zat, voor me uit staarde in de duizelig-makendc drukte, af en toe trillend van angst als auto's of rijtuigen ons rakelings passeerden en eens toen een paardekop over de kap been in ons rijtuig kwam kijken kon ik heusch niet helpen, dat ik een gesmoord gilletje slaakte. „Ah, ne craignez rien, mademoiselle, dans ma voiturc vous êtes conwne chez vous", zei onze koetsier goedig omkijkend van zijn hooge zitplaats tussehen de twee wankelig op hun kant staande koffers en daar er werkelijk niets gebeurde, kreèg ik langzamerhand toch wel pleizier in het ritje, vooral teven we onze kof fers kwijt waren en met een omweg langs de Place de la Bastille en de geweldig drukke Rue de Rivoli naar ons hotel reden begon ik me te verzoenen met den Parijschcn roeze moes. En na 't diner in ons hotel, waarop we als wolven aanvielen, genoot ik zeer van ons avondlijk fiacrc-tochtje 'n verzinsel van Ina door de prachtige Champs-Elysées, waar langs dc breede alleeën dc kastanjc- boomen al bloeiden terwijl de zon bloedrood onderging. Voor negen uur waren we weer binnen en bejammerden 't bijna, dat we nog niet een paar dagen samen in Parijs konden blijven* We zijn dan ook vast van plan er op onze» terugreis langer te verwijlen als onze ouders het goed vinden. Ina weet er vrij goed den weg en tegen dien tijd zijn we zóó handig cn bereisd, dat er wel geen bezwaren gemaakt zullen worden. Even over half negen zaten we den volgen den dag al aan 't Gare de Lyon, waar we ecn^ briefkaart naar huis schreven en op ons doodc gemak een plaatsje uitzochten in den niett overvollen trein naar Marseille. We troffen eerij coupé alleen en hadden ons juist heerlijk geïnstalleerd toen op 't laatste oogenblik eert beambte een doodsbleek burgervrouwtje naar binnen hccsch, gevolgd door een reus van ectl man, met een donker, niet bepaald gunstig ge* zicht onder een grijze pet. Om zijn hals had( hij een bonten zakdoek geknoopt en rijo enorme, niet al te schoone handen hielden eed geruiten linnen reiszak omkneld. ("Wordt vervolgd j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1