„DE EEMLANDER". Zaterdag 6 Mei 1916. BUITENLAND. 14de Jaargang. Uitgever*: VALKHOFF Co. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Politiek Overzicht De Duitsche antwoord-nota. Hoofdredactie: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. ABONNEMENTSPRIJS: Fer 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco por post - 1-50. Per week (met gratis verzokering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Wskol-iksoh bijvoegsel „De Hollattdsche Huisvrouto" (onder redactie van Thérèse Hoven) per 3 mnd. 50 cis. Wekelijksoh bijvoegsel „Pak me mef' per 8 mnd. 40 cis. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 15 regels..f 0.5 O. Elke regel O. I O. Dienstaanbiedingen 25 cents b(j vooiuitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijt bestaan teer voordeoligo bepalin u tot het herhaald ndvertooron in dit Blad, bij abonaome it. Eeno circulaire, bevattonde do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Het antwoord van de Duitsche regeering op de nota van 20 April j.l., waarin de re geering der Vereenigde Staten met zooveel nadruk hare bezwaren heeft kenbaar ge maakt tegen de methode van oorlogvoeren der Duitsche duikbooten en den wensth heeft uitgedrukt, dat daaraan ten spoedig ste een einde zal worden gemaakt, is eer gisterenavond aan den gezant der Vereenig de Staten te Berlijn overhandigd en met be kwamen spoed ter kennis van het publiek gebracht. Wat over het ontstaan van deze nota fs bekend gewórden, maakt een geruststellen den indruk. Er heeft een grondig overleg plaats gehad tusschen de regeering te Ber lijn en het groote hoofdkwartier. Ook am bassadeur Gerard heeft zich daarheen bege ven, hetgeen zeker niet wijst op eene stem ming, waarin de zucht naar oorlog boven drijft. Daarvan getuigt ook de toon, waarin de nota is gesteld. In de Duitsche pers was, or.der den eersten indruk van de harde vrcarheden, die in de Amerikaansche nota over het geval van de Sussex werden ge zegd. eenige gevoeligheid te merken over de wijze, waarop de Duitsche bedenkingen tegen de juistheid van de conclusie, dat een Duitsche duikboot de Sussex in den grond had geboord, ter zijde warén gesteld. De Duitsche regeering toont zich daarover vol strekt niet gevoelig; zij verklaart zich door het van Amerikaansche zijde geproduceer de bewijsmateriaal bijna overtuigd, dat de duikbootcommandant in dit geval zich heeft veigist, en is bereid de gevolgen van die ver gissing te dragen. Dat punt is dus uit het debat verwijderd. Op de opmerking, dat het geval van de Sussex slechts een voorbeeld is van de met voorbedacht door de Duitsche duikbooten toegepaste methode om zonder ondersoheid «chepen van elke soort en elke nationaliteit te vernietigen, gaat de Duitsche nota wijse lijk niet diep in. Zij bepaalt zich tot eene tegenspraak in het algemeen en zegt, dat zij in het tegenwoordige stadium er van af ziet in eene breedvoerige weerlegging te treden. Dat is van de Duitsche re geering een zeer verstandig besluit, want als zij daartoe overging, dan aou zij zeker moeite hebben ondervonden om hare bewering waar te maken, dat zij uit consideratie voor de belangen der onzij- digen zich vèr gaande beperkingen heeft op gelegd in het gebruiken van het duikboot- wapen. Juist de niets en niemand ontziende aanwending van dat wapen is oorzaak ge weest, dat Amerika genoodzaakt was in de nota van 20 April aan Duitsohland te verstaan te geven, dat hierin verandering moest komen en dat men anders stond voor de gevolgen. De Duitsche regeering geeft trouwens zelve te kennen, dat zij in het zich opleggen van beperkingen in het gebruik van het duikbootwapen nog wel iets verder kan gaan zonder aan de kracht van dat wapen tegen den vijand afbreuk te doen. De duikboot commandanten hebben nieuwe instructiën gekregen, die hen voorschrijven voortaan, met inachtneming van de algemeene begin selen van het volkenrecht betreffende het aanhouden, onderzoeken en vernielen van hendelsschepen, ook binnen het zeeoorlogs gebied koopvaarders niet zonder waarschu wing en redding van de menschenlevens in den grond te boren, behalve wanneer zij vluchten of tegenstand bieden Het maakt een goeden Indruk, dat hier gesproken wordt van het volkenrecht. Tot dusver weren de handelingen van de oorlogvoerenden ge richt op de negatie/van het volkenrecht. Hoe langer de oorlog duurde, des te meer kv/em het volkenrecht in 't gedrang. De oor- lo voerenden schenen elkaar de loef te wil le t afsteken in het buiten werking stellen vr.n de volkenrechtelijke bepalingen, die voor hunne willekeur zekere, altijd nog he se heiden grenzen stellen. Nu hoort men voor het eerst, dat eene in structie is uitgevaardigd, die aan de duik- bcotcommandanten voorschrijft de regelen van het volkenrecht in acht te nemen. Veel fs daarmee nog niet verkregen; wij weten uit ondervinding, hoe gering de waarborg is, die eene instructie verschaft, welke van den ecnen dag op den anderen weer kan worden Ingetrokken en welker uitlegging van per soonlijke opvatting en misvatting van de met fret voeren van den strijd belaste bevelheb bers een breeder ruimte laat. Maar dit is een begin, dat wijst op eene kentering in de opvattingen. Op zich zelf beteekent dat wei- IQST het is eene eenzijdige handeling en er bestaat geene zekerheid, dat die blijvend zal zijn. Maar deze nota bevat nog iets meer. Zij geeft te kennen, dat de Duitsche regeering tot medewerking bereid is, wanneer men wil trachten de volkenrechtelijke bepalin gen, die vóór den oorlog als algemeen gel dende werden erkend, weer te doen eerbie digen. En in verband hiermede wordt aan de regeering van de Vereenigde Staten te verstaan gegeven, dat zij slechts half werk doet, door van Duitsóhland te verlangen, dat het zijne methode van duikbootoorlogvoe ring zal wijzigen. Ook aan de andere zijde van de oorlogvoerenden wordt gezondigd, en het is de vraag of daar niet het meest gezon digd wordt. Ook Engeland moet worden aangespoord om in zijne methodes van oor logvoering niet met de begrippen van men- sohelijkheid den spot te drijven. Slechts door bij alle oorlogvoerenden met kracht voor de menschelijkheid en het recht op te komen, zal het mogelijk zijn iets ten goede uit te werken. Dan doet men heel werk, en dat is noodig, als men vruchten wil zien van den arbeid. Er wordt dus een nieuw arbeidsveld aan de regeering der Vereenigde Staten aange wezen en daarbij wordt in uitzicht gesteld, dat, als zij daar slaagt, zij verzekerd kan zijn in Duitsohland medewerking te vinden. Aan het einde van de nota wordt gezegd „Mochten de stappen van de regeering der Vereenigde Staten niet tot de gewenschte uitkomst leiden om aan de wetten der men schelijkheid bij alle oorlogvoerenden gezag te versohaffen, dan zou de Duitsche regee ring zich tegenover een nieuwen toestand geplaatst zien, voor welken zij zich de volle vrijheid van hare besluiten moet voorbehou den." Dat is de staart, waarin het venijn zit. Als op het arbeidsveld, dat aan de Veree nigde Staten wordt aangewezen, geen oogst is binnen te halen, dan rekent Dultschland zioh ontslagen van zijne voorwaardelijk ge dane toezeggingen. En dan staan ons weer nieuwe verschrikkingen te wachten op een nog uitgebreider oorlogsveld. Maar op die mogelijkheid wordt gewezen niet bij wijze van dreigement, doch meer als stimulans om op den eersten stap, die is gedaan, andere stappen te laten volgen, die noodig zijn om het succes er van te verzekeren. De oorlog. B e r 1 ij n, 5 M e i. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden voormiddag. Ook gisteren werd er levendig gevochten aan het Engelsche front tusschen Armentiè- res en Atrecht. Bij Givenchy-en-Gohelle ont wikkelden zich'gevechten met handgranaten om het bezit van een muntrechter, waarin de vijand tijdelijk kon doordringen. Zuidelijk van de Somme drongen in den nacht Duit sche verkenningstroepen in een vijandelijke stelling. Een tegenaanval werd afgeslagen; 1 officier en 45 man vielen in onze handen. Links van de Maas drongen onze troepen In de vooruitgelegen verdedigingswerken van den vijand ten Westen van Avocourt. De vijand had die werken onder den druk van ons vuur opgegeven; zij wérden vernield, en zooals ons plan was, daarna weder ontruimd. Ten Zuidwesten van Glaucourt werden verscheidene Pransche loopgraven genomen en gevangenen gemaakt. Een aanval van den vijand tegen de Westelijke helling van den Mort-homme mislukte volkomen. Rechts van de Maas kwam het vooral des nachts tot groote artilleriebedrijvigheid. Een Engelsche tweedekker met een Pranschen waarnemer viel aan de kust in de buurt van de Hollandsche grens in onze handen. De inzittenden redden zich op neuraal gebied. Een Duitsch vHegtuigeskader wierp op de spoorwegen in het Noblete- en Auvedal (Champagne) en op de vlieghaven van Suip- pes met goed gevolg bommen. De luchtoorlog heeft in April, en wel voor namelijk in de tweede helft, op het Westelijk front een grooten omvang gehad, en heeft eene stijgende verbittering aangenomen. In plaats van het gevecht tusschen twee ma chines treedt meer en meer de strijd van groepen en eskaders op den voorgrond. Het grootste deel die gevechten wordt voor onze liniën uitgevochten. In April werden niet minder dan "26 vijandelijke machines door de onzen, neergeschoten aan het Westelijke front. Daarvan vielen er 9 in onze handen. Buitendien werden 10 machines door ons af weergeschut neergeveld. Onze verliezen bedragen 22 vliegtuigen. Hiervan gingen 14 in den luchtstrijd verlo ren en werden vier van den grond uit neer geschoten. Vier keerden niet terug. P a r ij s, 5 Mei, (Havas.) Namiddagcom- munlaué. Ten zuiden van de Somme is een door de Duitschers beproefde coup de main op Fransche loopgraven in de streek van Cap- py volkomen mislukt. Ten westen van de Maas deden de Duit schers gisteren tegen het einde van den dag, na een uiterst hevig bombardement, een krachti'gen aanval op de Fransche stel lingen ten noorden van hoogte 304. Zij werden teruggeslagen op het geheele front, maar hebben voet gekregen op eenige pun ten van de vooruit gelegen Fransche loop graven. Ten oosten van de Maas en in de Woë- vre was de artilleri^.bij tusschenpoozen werkzaam. Avond-communiqué. - Het slechte weder belemmerde de opera- tiën op het grootste gedeelte \an het front, van waar slechts artillerie-actiën worden be richt. Er was een bombardement van stij gende hevigheid ten westen van de Maas in den sector van hoogte 304, en gematigde artillerie-arbeid ten oosten van de Maas. B e r 1 ij n, 5 M e i. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden voormiddag. Van het Russische front is niets te be richten. W e e n e n, 5 M e i. (W. B.) Officieel com muniqué van heden middag. Onze vliegers hebben eergisteren bom men geworpen op het spoorwegknooppunt Zdolboenowo ten zuiden van Kowno. Het station, de werkplaatsen en het rollend ma terieel op het emplacement éverden getrof fen. In verschillende gebouwen ontstond brand. Gisteren was er weer overal verhoogde artillerie-actie. Ook kwamen veelvuldig schermutselingen voor. Petersburg, 5 Vel. (Tel.-agent- schap.) Communiqué vaq den grooten gene- ralen staf. Aan het Dwinafront was een vuurduel. In den sector van Krewo bedaarde de artillerie- strijd in den nacht van 4 Mei. De vijand verrichtte een hevig artillerievuur aan het Oghinsk-kanaal bij het dorp Valitsjie. Ten zuidoosten van het station Olyka maakten onze troepen eenige vorderingen; zij ver sterkten zich op het bezette terrein. Een te genaanval van den vijand, gesteund door een hevig artillerievuur, was zonder succes. Eveneens waren zonder vrucht de pogingen van aanzienlijke vijandelijke groepen, die hunne aanvallen dekten door vuurvlagen op onze loopgraven in de streek van den spoor weg Tarnopol—Pezerna. Weenen, 5 Mei. (W. B.) Officieel communiqué van heden middag. Bij den Rombon hebben onze troepen, na krachtige artillerie-voorbereiding, den vij and uit verschillende stellingen verdreven, meer dan 100 Alpenjagers, onder wie 3 officieren gevangen genomen en twee ma chinegeweren buitgemaakt. In het Marmolata-gebied is een kleine vijandelijke afdeeling op de Oostelijke hel ling" van de Sasso Undici door een mijn- ontploffing vernietigd. Overigens slechts matige artillerieactie. Rome, 5 Mei. (Stefani) Officieel com muniqué. Op het geheele front waren artillerie- actiën. Het vuur van ons geschut is in de streek tusschen Toblooh en Innichen (Bo- ven-Drava) heviger geworden. Een vijandelijke vlieger heeft vier bom men geworpen op Limone (Gardameer) zon der iemand te treffen of schade aan te richten. Pogingen van vijandelijke vliegers om in ons gebied te dringen, werden door onze afweer-kanonnen en door het snel optreden van onze vliegtuig-eskaders verijdeld. B e r 1 ij n, 5 M e i. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden voormiddag. Van het Balkan-oorlogstooneel is niets te berichten. W e e n e n, 5 M e i-. (W. B.) Officieel com muniqué van heden middag. Van het zuidoostelijke oorlogstooneel niets nieuws. Salonika, 5 Mei. (R.) De vernietiging van den Zeppelin wordt bevestigd. Een en kele van de bemanning van 30 manschap pen is ontkomen. Londen, 5 Mei. (R.) De admiraliteit deelt mede: De schepen, die gisteren den Zeppelin vernield hebben, zijn de Galatea en de Phaelon. De Zeppelin was blijkbaar op eene verkenning uit, toen hij door het vuur van deze beide schepen vernield werd. Hij kwam brandende neer bii den mond van de Vardar. Petersburg, 5 Mei. (Tel.-agenl- schap). Communiqué van d?rf grooten ge- neralen staf. In de richting van Bayburt sloegen wij eene nieuwe Turksche poging af om een van de sectoren van onze stelling aan te vallen. In de richting van Erzindjan reeg onze troep, na vijandelijke loopgraven te hebben veroverd, talrijke Turken aan de ba jonet; de overigen werden gevangen geno men. Wij sloegen alle Turkjche aanvallen in de buurt van Bitlis af. Konstantinopeï, 5 Mei. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Kaukasus-front verraste een ca- vallerie-afdeeling vijandelijke ruiterij, ver sloeg deze en vernietigde ook een inmid dels verschonen verkennerstroep. Op andere deelen van het front waren onbeteekenende gevechten. Van de overige fronten is niets te melden. Londen, 5 Mei. (R.) De opperbevel hebber in Mesopetamië rapporteert van den 3en, dat de militaire toestand onveranderd is. De aankomst van de eerste bezending zieken en gewonden van Koet wordt be richt door den korpscommandant. Konstantinopeï, 5 Me 4. (W B). Communiqué van he.t hoofdkwartier. Aan het Irakfront is de toestand onver anderd. Op den dag van de overgave van Koet-el-Am'ara gelukte het een onzer vlieg machines, die door kapitein Schötz bestuurd werd, in een luchtgevecht een vijandelijk vliegtuig neer te schieten, dat door ons werd meegenomen. De bestuurder was dood en de waarnemer werd gevangen genomen. Schütz schoot dienzelfden dag nog een vijandelijke vliegmachine neer, waarvan de inzittenden gewond waren en in onze han den vielen. Weenen, 5 Mei. (W. B.) Mededeeling van de admiraliteit. In den voormiddag van den 4den Mei hebben onze watervliegtuigen Valona en des namiddags Brindisi gebombardeerd. Te Valona zijn de batterijen en het vliegstalion meermalen getroffen. Te Brindisi werden meerdere treffers in het spoorwegmaterieel, het station, de magazijnen en verder in het arsenaal, te midden van een dicht bij el kaar liggende groep torpedojagers, waarge nomen. In de stad zijn verscheidene bommen ont ploft. Een tot afweer opstijgend vijandelijk vliegtuig werd onmiddellijk verdreven. Op den terugtocht werd ver in zee de kruiser Marco Polo aangetroffen; de beman ning, die dicht op het dek bijeengedrongen stond, werd met de machinegeweren succes vol beschoten. Ondanks het hevige afweer- vuur, zijn al onze vliegtuigen, zoowel van Valona als van Brindisi, ongedeerd terug gekeerd. R o m e, 5 M e I. (Stefani). Eergisteren be speurden in de Boven Adria vier van onze torpedojagers tien vijandelijke torpedoboo ten, die aanstonds begrepen dat zij ontdekt waren en vhichtten In de richting van Pola. Onze torpedojagers zetten hunne vervolging voort tot een twintigtal mijlen van deze ba sis en gaven de jacht eerst op toen grootere schepen uit Pola vertrokken om de vervolg de torpedobooten te steunen. Vijandelijke watervliegtuigen trachtten vruchteloos bom men te werpen op onz^ torpedojagers. Gisterennamiddag wierpen vijf vijande lijke vliegtuigen bommen op Brindisi. De materieele schade is onbeduidend. Het meest getroffen .gebouw is een hospitaal, waar de vijandelijke bommen ^vier zieken doodden, en vijf anderen verwondden. In de andere plaatsen bepaalden de persoonlijke ongelukken zich tot eenige gewonden. Denzelfden dag, ook in de Beneden Adria, bombardeerde de Fransche duikboot Ber noulli een vijandelijken torpedojager. Londen, 5 Mei. (R.). De Engelsche Admiraliteit deelt mede, dat een Zeppelin vernield is door een harer lichfe kruisers- eskaders bij de Sleeswijksche kust. S al o nik i, 5 Mei. (R). E*n Zeppeljn deed heden morgen een raid boven de stad. Er werd hevig gevuurd op het luchtschip, dat spoedig werd vernield. Sta vanger, 5Mei. (Telegram by ran). De regimentscommandant Johannsen liet in den namiddag het luchtschip I. 20 door eene afdeeling soldaten beschief en, zoodat het uiteen sprong. Het luchtschip geraakte door den sterken wind in hevige beweging. Het had zich, daar het nog steik met-gas gevuld was, gemakkelijk kunnen losrukken cn schade aanriebten. De ontploffing was zeer sterk en ver rin den omtrek hoornaar. Een paar bootloodcen gecoakten in brand en in de huizen weiden de venster-uiten ver nield. Kopenhagen, 5 Mei. (W. B.) De Na tional Tidende bericht: De in de laatste dagen uit Engeland hier aangekomen kolen schepen moesten zich tot terugvrachten ver binden. Volgens de mededeeling var. de daardoor getroffen reeders eischt Engeland geene bepaalde ladingen, maar staat toe uit Zweden en Noorwegen, kiezel, hout, ris en stukgoed mee te nemen. Bovendien moet met Engeland onderhandeld over het er- lichten van de zeer drastische voorwao 'en. B e r 1 ij n, 5 Mei. (W. B.) Officieel be richt. De volgende nota is, ter beantwoor ding van de Amerikaansche nota van tien 20en der vorige maand betreffende den duikboot-oorlog, gisterenavond aan den ge zant der Vereenigde Staten overhandigd: De ondergeteekende heeft de eer uit imam van de keizerlijke Duitsche regeering aan uwe Excellentie op het schrijven van Hen 20en April over de wijze, waarop, de Duit sche duikboot-oorlog gevoerd wordi, het volgende te antwoorden: De Duitsche r-. -ee- ring heeft het haar door de regeering van de Vereenigde Staten ter zake van de Sus sex medegedeelde materiaal aan de betrok ken marine-autoriteiten tot onderzoek toege zonden. Op grond van de tot dusver verki - gen uitkomst van dit onderzoek ontveinst zij zich niet de mogelijkheid, dat het in de nota van den lOen der vorige maand vermeide schip, dat door een Duitsche duikboot ge torpedeerd Is, inderdaad met de Sussex Identiek is. De Duitsche regeering moet zich verdere mededeeling hieromtrent voorbe houden totdat nog eenige punten, die voor een juiste beoordeeling niet kunnen worden gemist, zijn vastgesteld. Indien mocht blij ken, dat de meening van den commandant, dat hij een oorlogsschip voor zich had, on juist was, dan zal de Duitsche regeering de daaruit voortvloeiende gevolgtrekkingen maken. De regeering van de Vereenigde Stoten heeft aan het gebeurde met de Sussex een reeks beweringen vastgeknoopt, die hierop uitloopen, dat het geval van de Sussex slechts een voorbeeld is van de met voor bedacht toegepaste methode der Duitsche duikbooten om zonder onderscheid schepen van elke soort en elke nationaliteit te ver nietigen. De Duitsche regeering moet deze bewering beslist tegenspreken. Echter meent zij van een tot in bijzonderheden afdalende weerlegging In het tegenwoordige stadium der zaak te moeten afzien, omdat de Ame rikaansche regeering nagelaten heeft hare bewering met concrete feiten te staven. De Duitsche regeering wil zich er toe bepalen vast te stellen, dat zij, en wel uitsluitend uit consideratie voor de belangen der onzij- digen, in het gebruik van het duikboot wapen zich vèr gaande beperkingen heeft opgelegd, ofschoon die noodzakelijkerwijze ook Duitschlands vijanden ten goede komen. Deze consideratie hebben de onzijdigen bij Engeland en zijne bondgenooten niet gevon den. Inderdaad hebben de Duitsche zee strijdkrachten bevel gekregen den dirilrboot- oorlog te voeren volgens de algemeene be ginselen van het volkenrecht ten opzichte van het aanhouden, doorzoeken en vernieti gen van handelsschepen, met uitzondering slechts van den handelsoorlog tegen vijan delijke vrachtschepen, in Engelsch oorlogs gebied aangetroffen, ter zake waarvan de re geering van de Vereenigde Staten nimmer, ook niet door de verklaring van 8 Februari j.l. eene toezegging is gedaan. De Duitsche regeering kan aan niemand toestaan er aan te twijfelen, dat die bevelen loyaal gegeven zijn en ook loyaal uitge voerd worden. Vergissingen, zooals er met terdaad zijn voorgekomen, zijn bij geen wijze van oorlogvoeren geheel te vermijden. Die zijn in een zeeoorlog tegen een vijand, die zich van alle geoorloofde en ongeoor loofde listen bedient, verklaarbaar. Maar ook afgezien van vergissingen, liggen in een zeeoorlog precies als in een landoorlog voor neutrale personen en goederen, die in het gevechtsgebied komen, gevaren. Zelfs in de •gevallen, waarin de strijd zich enkel in de vormen van een kruiser-oorlog heeft afgespeeld, hebben herhaaldelijk onzijdige personen en goederen schade geleden. Da Duitsche regeering heeft op het mijn-ge vaar, waarvan tal van schepen het slachtoffer zijn geworden, herhaaldelijk de aandacht ge vestigd. De Duitsche regeering heeft aan da regeering van de Vereenigde Staten her haaldelijk voorstellen gedaan met het doe? om de onvermijdelijke gevaren van den zee oorlog voor Amerikaansche reizigers en goederen tot een minimum t£rug te bren gen. Helaas heeft de regeering der Ver eenigde Staten niet gemeend in deze voor stellen te moeten treden, anders zouden zij er toe bijgedragen hebbea een groet deel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1