„DE EEMLANDER". Zaterdag 27 Mei 1916. B UITEN LANDT" BÏN N E N LAND N° 281 Eerste Blad. 14de Jaargang. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. De Statenverkiezingen. Geschiedenis van de week. Hoofdredactie i Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG- Uilgevers: VALKHOFP Co ABONNEMENTSPELJS: Per 8 maaadeo voor Amersfoort t i Idem franoo per post 1*50« Per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke oummera 0.05# tVekelijksoh büvoegsel „D« HollandMchs Huisvrouuf' (onder redaotie van Thérèae Hoven) per 8 mnd. 50 ets. Wekel^ksob byroegael mPak mi mtf per 8 mnd. 40 Cte- PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. f 0.50. Elke regel meer0.10, Dienstaanbiedingen 25 cent.*» bty vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedryf bestaan zeoi voordooligo bepalingen tot het herhaald ad verteeren in dit Blad, by abonnomont. Eene oiroulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. RAADSVERGADERING. De Burgemeester van Amersfoort, Gezien art. 41 der Gemeentewet, Brengt ter kenni9 van de ingezetenen, dat de fcatid dezer gemeente zal vergaderen op Dins dag den 30 Mei aanstaande, des namiddags ten v en ure. Amersfoort, 26 Mei 1916. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWUCK. BROODKAARTEN. De Minister van Landbouw bericht mij bij zijn fchrijven van 3 Mei f.1., dat hij het niet wensche* ijjk acht, dat verder broodkaarten worden afge- geven aan personen, die om hun maatschap* r«lijken welstand geen steun van het Rijk be oeven, en dus den gewonen broodprijs kunnen betalen. Ik meen de beoordeeling, of men een brood- Jtaart meent noodig te hebben, te moeten over laten aan belanghebbenden zelf, totdat mij blijkt, dat hiervan misbruik wordt gemaakt. Amersfoort, 20 Mei 1916. De Burgemeester van Amersfoort, VAN RANDWUCK. ra. Het Ministerie—Gort van der Linden. De a.s. verkiezingen voor dé Provinci ale Staten worden beheerscht door de vraag of de kiezers het thans zittend minis- terie willen steunen, ja of neen. Waarop natuurlijk het antwoord van allen, Koe ook verschillend van richting, dit zal zijn: Van harte willen wij dit ministerie Steunen in zijn moeilijke taak, die het met zooveel plichtsbesef vervult, en waarvoor het den dank verdient van het geheele Neder- landsche volk. En dan wordt met die moei lijke taak bedoeld de handhaving van onze Onzijdigheid, waarvoor zoo tal van maatre gelen moeten genomen worden die zware personeele en financieele offers van de Ne- derlandsche natie vragen, maar die ge bracht moeten worden tot behoud van ons hoogste goed, onze onafhankelijkheid. Daarbij is het beteid, met name het be leid om ons met handhaving van de natio nale eer buiten den oorlog te houden, bo ven allen lof verheven. Dit werd ook door de tegenstanders erkend. De anti-revolutio naire prof. Visscher schreef, dat vele anti revolutionairen verheugd zijn, dat niet het Kabinet-Heemskerk maar het Ministerie- Cort van der Linden achter de groene ta fel zit, en het katholieke blad „Het Domper tje" wees op den grooten zegen, dat in deze moeilijke tijden niet dr. Kuyper, maar Cort van der Linden eerste dienaar der Kroon is. Ons ministerie heeft echter daarnaast nog een andere taak te vervullen, te zorgen, zooveel dat doenlijk is, dat onze geestelijke en stoffelijke welvaart niet achteruitgaat, en daarvoor heeft het in wetten te belichamen wat op zijn politiek program staat, wat in de Troonrede van 1913 beloofd werd. Och, zoolang als de oorlog duurt, kunt gij de uitvoering van dat politieke program wel laten rusten, zoo spreken onze politieke te genstanders, en dat is van hun .standpunt heel begrijpelijk, en men kan hun zelfs den lof geven, dat zij aldus sprekende zeer slim handelen, want dat politieke program is hun niet naar den zin, omdat het rechtstreeks gevolg is van de nederlaag door hen bij de stembus van 1913 geleden. En nu maken zij gebruik, juister gezegd misbruik, van den oorlogstoestand om te zeggen: In deze tij den mag er van de uitvoering van een po litiek program geen sprake zijn, en dat klinkt heel mooi, maar dan vergeet men twee din gen. In de eerste plaats, dat de oorlogstoe stand zoolang duurt, en nog zoolang duren kan, dat het eigen huishouden leelijk zou benadeeld worden, als men naar de belan gen daarvan niet omkeek, in de tweede plaats, dat alleen de Regeering heeft te be- oordeelen of de omstandigheden van dien aard zijn, dat aan haar politiek program uitvoering kan gegeven worden. En dat wordt door haar gezegd van wel. En dan heeft niemand er aan te twijfelen, dat dit gerechtvaardigd is. Wat onze politieke te genstanders ook aandurven, dit niet: de be wering, dat deze Regeering er ook maar een oogenbÜk van verdacht zou mogen worden, dat ze het grootste landsbelang, het hand haven van onze onafhankelijkheid door wat ook in gevaar zou brengen. Ja, er is er één die deze bewering heeft aangedurfd, en dat was het anti-revolutionaire Kamerlid de heer Rutgers, maar die heeft over deze onrecht vaardige beschuldiging zulk eene les van 'den heer Cort van der Linden gekregen, dat hij daarop met geen woord wist te antwoor den. De Regeering wil dus haar politiek pro gram uitvoeren, een program dat niet er op uit is groote verdeeldheid in de Neder- landsche natie te brengen, maar dat juist beoogt die verdeeldheid te vermindeten Wie is nu bij de uitvoering van het poli tiek program der Regeering haar het meest in den weg? Het is de Eerste Kamer, die reeds vóór den oorlog het ministerie op de meest felle wijze is tegengetreden; wat van te grooter beteekenis is, omdat daar de meerderheid tegen het Ministerie is. Ja, die Kamer heeft zich zelfs niet ontzien maat regelen, die door den oorlogstoestand nood zakelijk waren geworden en die door de Re geering werden voorgesteld, af te stemmen zooals de wijziging van de wet op de Ver mogensbelasting. Dit was te hatelijker, om dat die wijziging beoogde ieder naar het juist bedrag van zijn vermogen te laten be talen en dat hebben de dericale hoogstaan geslagenen in de Eerste Kamer geweigerd. En dat in een tijd, waarin zoovelen, die niet met aardsche goederen zijn gezegend, en dat is de grootste meerderheid van ons volk, door den oorlogstoestand heel wat meer in de belastingen hebben te betalen dan vroeger en op zoo velerlei wijze bitter door de tegenwoordige tijdsomstandigheden lijden. Er kan dan ook maar één parool zijn voor hen, die het ministerie-Cort van der Linden willen steunen, die erkennen, dat een ministerie dat in de allermoeilijkste om standigheden zijn plicht op zoo buitenge wone wijze vervulde, die voelen, dat het niet aangaat aan zulk een ministerie toe te voe gen de oorlogstoestand heeft gemaakt, tlat gij langen tijd de uitvoering van uw politiek program stop moest zetten, en daarom zul len wij maken, dat gij ten gevolge daarvan heelemaal niet aan de uitvoering van dat politiek program kunt toekomen, en dat pa rool is: de Eerste Kamer moet om. En waar dat alleen bereikt kan wor den door in de verschillende provinciën waar de meerderheid van de Provinciale Staten tegen de Regeering is, die om te zetten in eene minderheid, is de allereerste taak van de medestanders van het Kabinet- Cort van der Linden, om daarvoor alle krach ten in te spannen. Gaeft daarvoor al uwe beschikbare krachten en tijd, zorgt dat allen in uwe omgeving, van wie gij billijkerwijze verwachten kunt, dat zij daaraan willen me dewerken, zich ook niet onbefuigd laten, daaraan medewerken, opdat zoo groot aan tal kiezers als maar eenigszins mogelijk Is zich bij de a.s. provinciale stembus vóór het Kabinet verklaren. In 1913 heeft de groote meerderheid der kiezers zich verklaard voor een wijze van regeeren als door het tegen woordige Kabinet wordt gevolgd; deze uit spraak moet thans in 1916 worden beves- tigd. Eene uitspraak tegen het Kabinet-Cort van der Linden zou van de kiezers weinig in overeenstemming zijn met den dank die de natie aan het thans zittend ministerie is ver schuldigd, en het zou wij mogen dit niet verzwijgen in het Buitenland een zeer ongunstigen indruk maken. Men zou er daar zelfs niets ïan begrijpen. Het is dan ook met den grootsten nadruk, en tevens met het grootste vertrouwen, dat wij de kiezers aansporen hunne stem uit te brengen vóór het Nationale Kabinet, ook in zoover nationaal, dat het geen partij-' strijd voert in de slechte beteekenis van het woord, maar dat het zich ten doel heeft gesteld aan die groote vraagstukken oplos sing te geven, waardoor heel wat reden van verdeeldheid tusschen de verschillende par tijen zal worden weggenomen. De Oostenrijkers maken nieuwe veroverin gen. Succesvolle tegenaanvallen der Franschen op de beide Maasoevers. Russische Doemaleden te Parijs. Turksche afgevaardigden op bezoek te Berlijn. Dinsdag 23 Mei. De Regeering vraagt crediet van 21 mil- lioen voor crisisuitgaven. De strijd bij Verdun duurt voort. Het Eng. Hoogerhuis neemt de wet op de alg. dienstplicht aan. Het Lagerhuis staat het gevraagd oorlogs- crediet toe. De Duitsche regeering vraagt een crediet van tienduizend millioen. De Italianen trekken uit Tirol terug op hun hoofdstellingen. De Duitsche Rijkskanselier verklaart in een interview opnieuw dat Duitschland tot den vrede bereid is, Ongeregeldheden in Italiaansch Tripoli (Afrika.) Woensdag 24 Mei. Noorsch schip getorpedeerd. Amerika zendt aar, Engeland een nota over de aanhouding der mails. Hevige gevechten om Verdun met afwis selend succes. Duitsche vliegers boven de Egelsche zee. Donderdag 25 Mei. Italiaansche schip getorpedeerd. Geringe vordering r^n den Oostenrijk- Schen inval in Italië. De Min. v. Buitenl. Zaken zendt een pro testnota aan de Duitsche regeering in zake de torpedeering van de Berkelstroom. Zaterdag 20 Mei. Nieuwe regeling van de verloven van dienstplichtigen vastgesteld. De Oostenrijkers maken verderen voort gang in *Zd. Tirol en bereiken de Italiaan sche grens. Mislukte poging van de Duitschers om den Yser over te trekken. Duitsche vliegtuigen boven Kent. Zondag 21 Mei. De Duitschers maken eenigen terrein winst op den Mort Homme. Levendige strijd om Verdun. Engelsche vordering in Mesopotamië. De Russen bezetten Sakkys in Perzië. Drie Duitsche stoomschepen, een Fransch, een Italiaansch en een Grieksch s.V getor pedeerd. Turksche vliegers werpen bommen op Cairo. Maandag 22 Mei. In Duitschland wordt een levensmiddelen dictator benoemd. Nieuw Engelsch oorlogscrediet van 300 millioen pond aangevraagd. Italiaansch stoomschip gezonkea De oorloq. B e rl ij n, 2 6 Me (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Een links van de Maas door Turko's uit gevoerde handgranaataanval ten westen van hoogte 304 werd afgeslagen. Op den Oostelijken Maasoever zetten wij met succes onze aanvallen voort. Onze stellingen ten westen van de steengroeven werden uitgebreid. De Thiauïnontkloof werd overgegeven. De tegenstander werd ten zui den van het fort Douaumont verder terug geworpen. Bij deze gevechten werden weer 600 gevangenen gemaakt. In de streek, van Loivre ten noordwesten van Reims deden de Franschen een gas aanval zonder resultaat. Het in het bulletin van den 21en vermel de "vijandelijke vliegtuig, dat ten zuiden van Chateau-Salins werd neergeschoten, is het vijfde, dat door luitenant Wintgens in den luchtstrijd builen gevecht is gesteld. P a r ij s, 2 6 Mei. (Havas). Namiddag communiqué. In de Argonne lieten de Franschen met succes een mijn springen bij Fille morte. Aan den linker Maasoever was een zeer hevige artilleriestrijd in de sectoren Bois d'Avocourt en Mort-homme. In laatstge noemde streek werd een Duitsche aanval, die stond te beginnen, dadelijk door ons spervuur gestuit. Aan den rechteroever bracht een tegenaan val het loopgraafelement, dat gisteren tus schen het bosdh van Haudremont en de hof stede Thiaumont door de Duitschers bezet was, weer in Fransch bezit. Ten noorden van die hofstede maakte de Franschen in den loop van den nacht in een granaatstrijd vorderingen, waarbij gevangenen werden gemaakt. Op het Engelsche en het Belgische front waren artillerieduels. Avondcommuniqué. Links van- de Maas was de artillerie zeer werkzaam in de streek van Avocourt en hoogte 304, waar onze tweede liniën bij tus- schenpoozen werden gebombardeerd. Aan den rechter Maasoever vielen de Duitschers in den namiddag krachtig onze loopgraven aan in de buurt van het fort Dou aumont, zij werden volkomen teruggeslagen met ernstige verliezen. Onze artillerie ver strooide Duitsche troepen, die van stelling veranderden in het Chauffour-fcosch. Weenen, 2 6 Mei. (W. B.) Officieel bericht vangheden middag. In den Sugana-sector veroverden onze troepen den Civaron (ten zuidoosten van Burgen) en beklommen den Elfertop (Cima Undici). In het gebied ten noorden van Asia- go bevochten afdeelingen van het Grazer korps een nieuw groot succes. De geheele hoogtenrug van Corni di Campo Verde. tot Maate is in ons bezit. De vijand leed op zijne vlucht in ons geschutvuur van groote uitwer king zware bloedige verliezen en liet meer dan 2100 gevangenen, waaronder een kolo nel en verscheidene stafofficieren, vier ka nonnen, vier machinegeweren, 300 rijwielen en veel ander materieel in onze handen. Ten noorden van Arsiero werden de Ita lianen eerst uit hunne stellingen ten westen van Bacarola verdreven. Daarna zuiverden onze troepen In een strijd van zeven uren de bosschen ten noorden van den Monte Cimo- ne en bezetten den top van dezen berg. In het Boven Posinadal is Bettale genomen. Onze landvliegers bewierpen de spoorweg stations Peri, Schio, Thiene en Vicenza, onze marinevliegers de luchtschiphal en de bin nenhaven van Grad met bommen Des nachts wierp een vijandelijk luchtschip tal rijke bommen op Triest, die echter niemand verwondden en ook geene schade veroor zaakten. Rome, 26Mei. (Stefani). Officieel com muniqué van den generalen staf. In het Lagarina-dal leed de vijand, die hardnekkig doorgaat met zijne stormachtige aanvallen tegen onze liniën tusschen de Adige en het Larsa-dal, opnieuw een bloe dige nederlaag. Na de gewone hevige voorbereiding door de artillerie deden dichte infanterie-massa's een aanval tegen Coni Zugna en den Buole- pas. Zij werden door het nauwkeurige, rus tige vuren van onze dappere troepen vernie tigd. Tusschen het Larsa-dal en Posina is de toestand niet gewijzigd. Tusschen Posina en -Astico zijn onze troe pen, tengevolge van een hevig, geconcen- treêrd artillerie-vuur van den vijand en na een aanval te hebben afgeslagen, terugge nomen uit een vooruitgeschoven stelling op den rechtervleugel van onze linie aan de Astico. In den sector van Asiago deed de vijand gisteren een aanval op onze stellingen ten Oosten van Vol d'Assa. Het gevecht duurde den geheelen dag met wisselende kans voort en woedde des avonds nog. In het Suganadal heeft de vijand in den nacht op 24 Mei verschillende aanvallen op den Monte Civaron gedaan, doch werd steeds met zware verliezen afgeslagen. Een onzer colonnes, bestaande uit infan terie en Alpenjagers, heeft door een schitte rend uitgevoerde beweging, den vijand van de hoogte op den linkeroever van de Maso verdreven. Op het verdere gedeelte van het front was de vijandelijke artillerie hier en daar in actie. Wij hebben verschillende zwakke aanvallen van den vijand op de hoogte van Podgora en in den sector van den Monte„ San Michele afgeslagen. Konstantinopel, 25 Mei. (W. B.) Communiqué van het hoofdkwartier. Aan het Irakfront is geen verandering. Aan het Kaukasusfront waren in sommige streken schermutselingen van verkennings- afdeelingen. Li den morgen van den 24en wierpen twee vijandelijke vliegtuigen met opzet 16 bom men op bewoonde wijken van Smyrna, die eenige huizen vernielden, drie vrouwen en een kind verwondden en drie personen doodden. Londen, 25 Mei. (R.) Officieel bericht uit Mesopotamië. Generaal Lake deelt dato 24 Mei mede, dat de vijand zijn stellingen aan den linker oever van den Tigris nog bezet houdt bij Sannaiyat. Onze artillerie, die zich aan den rechteroever bevindt, onderhoudt het vuur op de verbindingslijnen van den vijand op den linkeroever. Londen, 26 Mei. (RBericht van ge neraal Smuts. De voorste troepen hebben, zonder op verzet te stuiten, het Ruivu-kamp aan de Pangoni-rivier, Lember.I en Ngulu tot tien mijlen ten Zuid-Oosten van Lembeni bezet. Er wordt eene herleving van de vijande lijke actie bericht bij Kondoairangi. De Duitschers in Ruanda trekken zich te rug voor de convergeerend oprukkende Bel gen, die Kigali en Nianza bezet houden. Weenen, 26 Mei. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Een van onze duikbooten heeft den 23en des morgens de belangrijke hoogovens van Porto Ferraio op het eiland Elba mei zeer veel succes beschoten. Het vuur werd door eene strandbatterij zonder uitwerking beant woord. In aansluiting aan eene beschieting boorde een d' :kboot het Italiaansche stoom schip Washington in den grond. Londen, 26 Mei. (RBericht van Lloyds. Het Italiaansche stoomschip Ercole is door een duikboot in de Middellandsche zee in den grond geboord. Ook het Spaansche stoomschip Auviera is tot zinken gebracht Londen, 26 Mei. (R.). Bericht an Lloyds. Het Britsche stoomschip El Argentino en het Italiaansche zeilschip Australië ziin in den grond geboord. N e w-y ork, 2 6 Mei. (R.) De aankomst van Grey, gezantschapssecretaris te Berlijn, heeft de vredesgesprekken doen hérleven. Men gelooft, dat Grey een brief van den keizer aan president Wilson overbrengt. Vele autoriteiten te Washington gelooven, dat de Duitsche regeering in vertrouwen aan' Wilson heeft kenbaar gemaakt, dat zij om den vrede te krijgen bereid is veel verder te gaan, dan zij in hot openbaar heeft ver klaard. Washington, 24 Mei. (R.) Eene eerste propagandavergadering ten gunste van den vrede is hier gehouden. Zij werd bezocht door 2000 personen, waaronder vertegenwoordigers van de universiteiten, zakenmenschen en werkmansleiders. De discussie was zuiver accademisch. Onder de sprekers waren de oud-president Taft en den secretaris van oorlog Baken, die de oprich ting voorshands van een internationalen bond om den oorlog in de toekomst te kort wieken. President Wilson zal Zaterdag het woord voeren. Londen, 27 Mei. (R.) De Daily Tele graph bericht uit New-York, dat Duitschland voornemens is eene nieuwe leening van tien millioen dollars in Amerika te plaatsen, na melijk 6 pets. Duitsche regeeringsnoten, die zullen worden uitgegeven op 1 Juli a.s. en op 1 April 1917 zullen vervallen. Rome, 25 Mei. (Havas). De Paus heeft aan de bisschoppen van alle natiën de in structie gegeven, dat zij de krijgsgevange nen moeten bezoeken, die zich in hun dio cees bevinden. De Italiannsct\e bisschop pen zijn reeds met hunne bezoeken begon nen. K^meroverricht Eerste Kamer Zitting van 26 Mei. Tot de pauze heeft de Kamer aangenomen eene reeks kleine wetsontwerpen, zoomede die betreffende toekenning van duurtetoe- slag aan onderscheidene categorieën van rijksambtenaren en beambten, nadere bepa ling op den wijnaccijns, suppletoire finan- ciën-begrooting, o.a. voor aanstelling van militairen tot commies en voor premieloe- kenning aan commiezen. Voorts werd o.a. aangenomen het wetsont werp betreffende de verzekerings-overeen- komsten tegen gevaar van oorlogsmolest, na eenig debat, waarbij de Minister van Justitie aan den heer Diepen beloofde, diens denkbeeld van verzekering tegen mo- lesirisico te land aan den minister van Landbouw in overweging te zullen geven Ten slotte ontspon zich een meer uitvoe rige discussie over de suppl. waterstaatsbe- grooting, voor aankoop van een terrein voor een gebouw centronl-bureau voor de statis tiek. De bezwaren tegen het ontwerp werder breedvoerig ontwikkeld door baron D e Vos von S t e e n w ii k, terwijl de heer Van der Does de Willebois voor uitstel was, met het oog op de tijdsomstan digheden. De heer Van Nierop en Minister L e 1 y verdedigden het ontwerp, dat ten slotte aangenomen werd met 19 tegen 18 stemmen. De Kamer werd daarop verdaagd tot 20 Juni a.s. Tweede Kamer. In de zitting van Vrijdag werd het buiten gewoon oorlogs-krediet verder behandeld. Minister Bosboom verklaart dat de regeering tot gedeeltelijke demobilisatie niet kan en mag overgaan. Bevordering van kader dat dienst -doet in hooger rang, tot hooger rang, zou millioenen kosten, en eens in vredestijd een hinderlijk overcompleet in hoogere rangen veroorzaken. Verhooging van de toelagen aan officieren en onderoffi cieren wijst de minister af, evenals het ver lof aan onderofficieren om te huwen, vóór dal zij zes jaar onderofficier zijn. Meer bezuiniging dan wordt toegepast is niet mogelijk, kleeding enz. worden moge lijk vereenvoudigd. Stalen helmen worden- zooveel mogelijk aangeschaft in ons land. Er zijn ongeveer honderd fabrieken bezig met aanmaak van munitie. Het eigenmachtig Paasohverlof werd, niet tegenstaande het leger op de hoogte was gebracht van den ernst van den toestand ge nomen door vele duizenden, voornamelijk' jongeren en ongehuwdgn. Noodig Is 't daar* om .dezen aan een streng regime te on den*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1