„DE EEMLANDER". Maandag 29 Mei 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. N* 282 DE TREKVOGELS 14-e Jaargang. MARIE VAN VERSENDAAL. Hoofdredactie. j m Q f yAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Co ABONNEMENTSPRIJS: tfej 8 maanden voor Amersfoortf l*0O» Idem franco per post Per week (met gratis verzekering togen ongelukken) Afzonderlijke nummers <*.05. tVokelijksoh bijvoegsel Hollandacht Huiscrouuf" (onder redaotie van Thérèse Hoven) per 8 mnd. 50 ets. Wekeliiksch bijvoegsel „Puk meeH per 8 mnd. 40 Cts. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 1—5 regels.. f 0.50. Elko rogol moer- O. IO. Dienstaanbiedingen 25 cent* by vooruitbetaling. Groote lottors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeor voordneligo bepalingen tot het herhaald advertooron in dit Blad, bij abonnement. Eone oirculnire, bevuttondo do voorwaarden, wordl »..p aanvraag loopzonden. Politiek Overzicht Vredesvoorboden. Terwijl de Duitsche rijkskanselier en de Briische staatssecretaris met elkaar pole- miseeren over de vraag of het niet tijd wordt, dat de oorlogvoerenden ilch bereid verkla ren de vraagstukken van oorlog en vrede praktisch te behandelen, d. w. z. op den grondslag van den feitelijken toestand op het oorlogstooneel, komen van neutrale zij de berichten, die aanwijzingen bevatten, dat er pogingen worden aangewend om een be middeling tot stand te brengen ten behoeve vtn het herstel van den vrede. Uit Madrid wordt gemeld, dat er tusschen den Paus en koning Alfonso eenerzijds en tusschen den Paus en president Wilson anderzijds over leggingen worden gevoerd, waarvan het einddoel ls te komen tot het herstel van den vrede. Het doel is in de eerste plaats de strijdende partijen te bewegen tot een wa penstilstand, die gelegenheid zal verschaf fen de onderhandelingen over den vrede te beginnen. Koning Alfonso wordt gezegd overtuigd te zijn, dat een wapenstilstand ze ker tot den vrede zal leiden, omdat het aan leder van de oorlogvoerenden onmogelijk xal zijn de vijandelijkheden, als zij eenmaal gestaakt zijn, te hervatten. Van de vredesboodschap van den Paus aan president Wilson,"waarvan onlangs werd bericht, dat zij hare bestemming had bereikt, ls de inhoud niet bekend geworden. Maar het schijnt juist te zijn, dat zij betrekking had op het herstel van den algemeenen vre de. Het is wel te verwachten, dat deze stem van het hoofd der roomsch-katholieke kerk indruk heeft gemaakt op den president. Maar ook uit eigen aandrang schijnt de nei ging bij hem te zijn ontstaan om de rol van vredesstichter op zich te nemen. Daarvan getuigt de rede, die hij op Zaterdag 20 Mei gehouden heeft in Charlette (Noord-Caro- lina) op den 141en verjaardag van de onder- teekening der Amerikaansche onafhanke lijkheidsverklaring. Daar heeft hij ten aan- hoore van eene groote schare de berich ten spreken van een gehoor van 100,000 menschen gezegd, dat voor de Vereenig- de Staten het oogenblik is gekomen om hun ne diensten aan te bieden tot het verkrijgen van den vrede tusschen de oorlogvoerende landen van Europa. Hij heeft deze aankon diging hiermee gemotiveerd, dat de oorlogs- operatiën tot een betrekkelijken stilstand zijn gekomen. Wanneer men elkaar niet kan overmannen, dan moet men overleggen. Hij wijst op de vermenging der rassen, die het eigenaaidig kenmerk is van de Vereenig- de Staten. De menschen, die oorspronkelijk naar Amerika kwamen, en ook zij, die later volgden, kwamen met alle mogelijke soorten van bloed, traditiën en ervaringen, maar sl- len bezield met dezelfde geestdrift voor de menschelijke vrijheid. Amerika heeft als smeltkroes voor deze verschillende elemen ten gediend. Terwijl dit vormingsproces nog aan den gang is, is de groote ramp van den Europeeschen oorlog gekomen. Daarin speelt zich hetzelfde at wat in Amerika is gebeurd en steeds nog gebeurt. Het Is een wedstrijd van nationale op vattingen, nationale traditiën, verschillen de soorten van nationale politiek en poli tieke stelsels. Men heeft In Amerika ge tracht, een voorbeeld te geven, hoe de we> reld op den grondslag van vrijheid, samen' werking en vrede tot elkaar gebracht kan worden. Met zijne groote ondervinding, die het op dit gebied heeft opgedaan, is Ame rika een soort profetisch voorbeeld voor de men6chheid, en daaruit put Amerika het rechto m aan de volken in de oude we reld voor te houden: „Wat wilt gij doen met uwe macht? Wilt gij haar omzetten in ge weld of in vrede en redding van de maat schappij?" en haar te herinneren aan de plaats in de Heilige schrift, die zegt: Na den wind, de aardbeving, het vuur komt de stil te, de zachte stem der menschelijkheid. Hiermee heeft president Wilson zich aan het hoofd gesteld van" de beweging, die het herstel van den vrede beoogt. Men Ziet, dat In de Vereenigde Staten die beweging zich reeds machtig doet gelden; daarvan getui gen de propagandavergaderingen te Wash ington In de laatste dagen der vorige week, waar president Wilson's ambtsvoorganger Taft het woord heeft gevoerd en de secreta ris van oorlog Baker de oprichting heeft voorgestaan van een internationalen bond om den oorlog in de toekomst te kortwie ken. Onder de telegrammen vindt men de rede vermeld, die Wilson zelf in de verga dering van eergisteren heeft gehouden. De vraag ls nu: Hoe zullen eventueele be middelingsvoorstellen door de oorlogvoeren den ontvangen worden. Volgens berichten uit Londen heeit men doar weinig verwach ting hiervan. Wel is de wensch naar vrede, die Duitschland bezielt, ook in Engeland aenwezig en ook bij de overige geallieerden, met uitzondering alleen van Frankrijk. Daar is men van den vrede afkeerig en stelt eischen, die elke onderhandeling uitsluiten; en de anderen zijn gehouden Frankrijk te steunen door dik en dun. Maar wij geloo- ven niet, dat men zich hierover al te zeer bezorgd behoeft te maken. Wanneer de aandrang om den oorlog voort te zetten alleen van Frankrijk komt, dan zullen Frank- rijk's bondgenooten wel middelen weten te vinden om, in Frankriik's eigen belang, het van zijn onverzoenlijk standpunt af te bren gen. Een Zwitsersch orgaan, de Basler Nach- richten, beoordeelt den toestand aldus: „Wij gelooven niet, dat Wilson's bemid delingsaanbod, wanneer het werkelijk ge schiedt, door de eene of de andere zijde bot weg zal worden afgewezen. In het ergste ge val is de uitkomst eene wisseling van nota's, die spoedig doodloopt, maar toch Wilson's aanzien bij de Amerikaansche kiezers ver hoogt en zijn gezag bij de vredesvrienden, dat door Bryan's afval is geschokt, herstelt. In het gunstigste geval ech ter kan uit Wilson's optreden toch een goed begin voor het vredeswerk voort komen. Het kan zóó ver vorderen, dat de oorlogvoerenden althans met hunne mini- mum-eischen voor den dag komen. Ook wanneer die van beiden kanten worden of- gewezen, hebben de vredesvrienden ln de oorlogslanden toch althans een grondslag om hunne landslieden er op te wijzen, dat de vernielzucht aan de zijde van den tegen stander niet zoo verregaand is, als zij moet worden voorgesteld om de oorlogsstemming er in te houden. Wanneer dat bereikt is, kan er misschien voor het begin van den derden oorlogswinter in Europa eene vre desbeweging ontstaan, die zich doorzet." D« oorlog. B e r 1 ij n 2 8 Mel. (W. BJ Bericht van het opperste legerbestuur uir het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Duitsche verkennlngsafdeelingen drongen des nachts op verscheidene punten van het front in de vijandelijke llniën. In Champagne brachten zij ongeveer 100 Franschen als gevangenen terug. Ten Westen van de Maas viel de vijand onze stellingen aan de Zuidwestelijke hel ling van den Mort-homme en bij het dorp Cumières aan. Hij werd overal met zware verliezen afgeslagen. Ten Oosten van de rivier was een hevige artillerie-strijd. P a r ij s, 2 8 M e i. (Havas). Namiddag communiqué. In de Argonne hebben de Fransche troe pen bij hoogte 285 (Haute Chevanché) den Zuidelijken rand van drie trechters, die door de ontplofiing van Duitsche mijnen geslagen waren, bezet. Op den linker Maasoever was het bom bardement ten oosten van den Mort-Hom- me vrij levendig. Op den rechter ot«er en in de Woëvre waren bij tusschenpoozen artiUeriegevech- ten. In Elzas zijn twee aanvalspogingen van den vijand ten Noordwesten van Wattwiller (Noordwestelijk van Altkirch) door het vuur der Franschen, dat den vijand belette zijne loopgraven te verlaten, verijdeld. Op het Engelsche én Belgische front had den artilleriegevechten plaats. Bij Mametz deden Engelsche troepen een Inval op een vijandelijke loopgraaf. De vijand blies mijnen op ten zuidoosten van Neuville St.-Vaast, ten zuiden van Loos en ten oosten van Souchez, waardoor eenige schade werd toegebracht aan onze loopgra ven, maar geene verliezen werden geleden. Er was meer vijandelijk artillerievuur dan gewoonlijk in Fricourt, Mametz, de Hohen- zollern-redoute en Saint-Eloi. Wij beschoten loopgraven ten westen van Beauraino tegen over Hannescamps met goede uitwerking. Vijandelijke loopgraafmortieren waren werk zaam in de buurt van Anthuille, Serre en de steengroeven. Onze vliegtuigen verrichtten veel nuttig werk. De vijandelijke vliegtuigen waren werkloos. Avondcommuniqué. De Franscha artillerie blies een munitie- dépót op in de streek van Ville-sur-Tourb. Er was een hevig bombardement op den geheelen Mort-homme en ten westen van Thiaumont. Er was geene infanterie-actie op den rechter Maasoever. Overigens was er bij tusschenpoozen artillerievuur op het geheele front Londen, 28 Mei. (R.) Communiqué van den grooten generalen staf. Gisternacht deed den vijand, na een kort maar hevig bombardement, een inval In onze loopgraven ten oosten van C6lonne. De poging mislukte; geen enkele vijand is in de loopgraaf gekomen. Eene vijandelijke patrouille nam de vlucht bij Hebuterne; een man van den vijand werd gedood. In den vroegen morgen beschoot de vijand hevig de streek ten zuidwesten van Zillebeke met gasbommen. Ook verbindingsloopgra- ven werden beschoten. Berlijn, 2 8 Mel. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Aan het Russische front zijn geene ver anderingen. Een Russisch vliegtuig werd In de streek van Slonim (gouvernement Grodno), in een luchtstrijd neergeschoten. De inzittenden twee Russische officieren, zijn gevangen. B e r 1 ij n, 2 8 M e i. (W. B.) Volgens waar neming van de Koerlandsohe kust is in den namiddag van den 27en een Russische mijn- zoeker in den westelijken ingang van de golf van Riga op een mijn geloopen en gezon ken. Weenen, 28 Mei. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Van het Russische front niets van belang. Petersburg, 28 Mei. (Tel.-agent- schap). Communiqué van den grooten ge neralen staf. In den nacht van 27 Mei namen de Duit- schers na een krachtige artillerievoorberel- ding het offensief tegen onze loopgraven ten Zuiden van het Drisviaty-meer. Door concentratie van ons artillerie- en geweer vuur, dwongen wij hen, zich weer in hunne loopgraven te verbergen. Overigens was op het geheele front slechts geweervuur. Boven verschillende sectoren van ons front vertoonden zich vijandelijke vliegtui gen een er van werd door ons vuur ge troffen e nmoest achter het dorp Illoekst dalen. Weenen, 27 Mei. (W. B.) Officieel be richt van heden middag. Het tot de gioep versterkingen van Ar- siero behoorende fort Casa Ratti, dat den weg ten Zuid-Westen van Bacarola verspert, is in onze hand. Luitenant Albin Mlaker, van het I4e bataljon sappeurs, drong met zijne mannen ln weerwil van het hevige vuur, dat van twee kanten op hem gericht werd, het fort binnen, nam de vijandelijke sappeurs, die het in de lucht wilden laten springen, gevangen en veroverde drie Trog bruikbare I zware houwitsers en twee kanonnen van I klein kaliber. Ten Noorden van Asiago hebben onze troepen zich van den Monte Mosihicce meester gemaakt. Op dan langs de grens loopenden bergrug ten Zuiden van het Suganadal zijn zij tol de Cima Maora voorlgedrongen. Het aantal der in het aanvalsge'uied veroverde kanonnen is tot 284 gestegen Op den Monte Sief en den Krn zijir 'lan delijke aanvallen afgeslagen. Rome, 27 Mei. (Stefoni). Officieel communiqué. Gisteren was de toestand over het g' heel stationnair. Wij sloegen kleine aanvallen von den vijand af in het Molinidal (Ledro- vallei), tegen de Serra Valle en den Buole- pas (Lagarina-dal), alsmde op den sector van Posira, waar twee vijandelijke coinpag ..ver met machinegeweren door ons vuur vernie tigd werden. Op het Asiago-plateau had een hevige strijd plaats met de vijandelijke artillerie op den Verena-berg. Gisteren duurde de strijd tegen onze li- niën ten oosten van de Valdassa den ge- hlen dag voort. In het Sugana-dal trokken onze troepen in den namiddag van den 25en in goede orde terug uit de vooruitgelegen stellingen op den Civaron-berg. Gistermorgen deden vijandelijke colonne» een aanval op onze liniën ten oosten van het Calameto-dal. Onze dappere Alpenjager! sloegen den aanvala f. Vervolgens deden zij een stormachtigen tegen-aanval, waarbij zijd en vijand zeer zware verliezen toebrach ten, een honderd gevangenen maakten en twee machinegeweren veroverden. Ook ln de streek van den Monte Nero deed de vijand in den nacht van den 25en Mei een aanval op onze loopgraven aan de Ursic, waar het hem tijdelijk gelukte door te dringen. Toen er versterkingen waren geko men, werd de vijand na een verbitterden tegen-aanval volkomen teruggeslagen, met achterlating van veertig gevangenen en twe® machinegeweren- Er hadden artillerie-gevechten plaats bij But en op den sector van Plava. Vijandelijke watervliegtuigen wierpen bommen op de lagune van Grado, zonde: slachtoffers te maken of schade aan te rich ten. Een vano nze eskaders bombardeerde voorraadmagazijnen van den vijand te Kot- chaoh, in 't Gail-dal, die verwoest werden. Weenen, 28 Mei. (Corr.-bureau). De oorlogscorrespondent van het Premdenblatt bericht: Tot dusver werden door de O.-H. troepen meer dan 250 KM'. Itallaansche grond bezet. De pogingen van de Italianen om ons offensief tegen te houden, zijn vruch» teloos. Ons aanvalsfront staat dicht voor da binnenste linie van de versterkingen de» Itallaansche hoofdstellingen ln het Asiago— Arsiero-gebied. Berlijn, 2 7 Mei. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groot» hoofdkwartier van heden voormiddag. door ANNA HUBERT VAN BEUSEKOM. 80 „You are a fool, Samuel. You are mad! How could you be so stupid," raasde mada me, maar er moest een zoo goed mogelijk me», worden opgedischt en met opge stroopte mouwen vonden we haar een oogenblik later bezig een griezelige pastei te kneden, terwijl Evodie als een bezetene af en aan vloog om alles aan te geven en schoon servetgoed bij elkaar te zoeken. „Madame est furieuse". Ze wou eerst een maïzena pudding met water koken, omdat er geen melk meer is, maar daar is natuurlijk heelemaal geen smaak aan. Daarom heb ik 't haar afgeraden en nu is ze zóó boos op me," gichelde Evodie, „toen ze ons in de gang passeerde en madame, die ons zeker hoorde fluisteren, gilde uit de keuken: „Evodie, Evodie, dépêchez-vousf Vite, vite ellez mettre la nappe-" fen en ik gingen maar gauw 't salon binnen, waar we plechtig werden voorgesteld als „les deux demoisel les hollandaises door monsieur, die nog niet heeleróaal achter onze namen is. De dominé's Legeux en Rouet waren heel hoffelijk en spraakzaam en een en aJ W over Ina, die maar gauw wat op de piano ten beste gaf, om 't gezelschap zoolang bezig te houden. Na een half uur trad madame Bertrands met een onheilspellend rood hoofd, maar verder een en al glimlach en lieftalligheid de kamer in. Ze had nog gauw haar „groene kikker" aangetrokken met de witte fichu en de gouden broche en noodigde 't gezelschap aan tafel. En heusch 't menu viel mee, nu ze had moeten besluiten haar veelgeliefde blikjes voor algemeen gebruik aan te spreken. Na tafel Jeanne kón niet meer en zag vaalbleek gingen Ina en ik de hooge gasten per rijtuig mee naar Montven- dre brengen en vooral op 't terugritje „au ciair de lune" genoten we zeer. Je hebt geen idêe hoe prachtig 't is de maan achter den Chalamel te zien opkomen, 't Is ook net of de sterren hier helderder glanzen, zeker omdat er zoo weinig waterdamp in de lucht is en met warme avonden zit 't gras vol gele en groene vonkjes. Dat zijn de glimwormen, „l'électricité des Calvaux" zooals Jeanne spot, die zich zoo ergert aan de walmende olielichtjes èn siechtbrandende petroleum lampen, waarbij ze niet behoorlijk lezen kan. Paul vraagt in zijn vorigen brief of we wel eens de „cigale" hooren. Neen, die is er pas midden in den zomer als 't heel, heel warm is. Iets zuidelijker komt ze veel meer voor, maar hier op 't erf hoort men 's avonds een eentonig, fluit-achtig geroep. Dat zijn de póddenr Enorme beesten zijn er bij, soms meer dan een vuist grootl Monsieur maakt ar jacht op en dood* ze el* hij k&n, omdat ze zooveel kwaad doen aan zijn bijen. Zoo n pad gaat dan kalmpjes op wacht zitten voor een bijenkorf en schijnt de bijen als 't wore te hypnotiseeren, zoodat deze vanzelf in haar geopenden bek vliegen Van adders en slan gen merken we niets. Eens zagen we een klein slangetje in de Beek op een steen zich in de zon koesteren, dat is al. Maak jullie je dus vooral niet ongerust, dat we hier door de dieren des velds verslonden zullen wor den! En nu eindig ik dit geschrijf. Het lijkt wel papier sans fin- Ien sluit hier nog een heel dun briefje en eenige kieken In. Van Dulacque heb ik pas tijding. Hij zit met zijn vrouw in Napels en vraagt of ik daarheen mijn opstellen wil zenden. Ik heb er 't Calvausche leven zoo fraai mogelijk in beschreven en hoop, dat hij over mijn Fransche vorderingen tevreden zal zijn. Ik kan toch zoo keurig kibbelen met madame en laatst dróómde ik.in 't Fransch, wat een goed teeken schijnt te wezen! Nu Aadje, vier maar prettig feest, lees dengenen, die er belang in stellen, eindjes uit mijn reuzen-verslag voor, groet iedereen en ontvang een stevigen verjaarszoen van JE WILLY. „De Korenbloem" 5 Juni. B e s t e W i 11 y. Wat heb je me bedorven met je gezel!i- gen, langen brief en die mpoie kantl Ze staat beeldig op mijn lila japon, waar ik ze dodelijk op heb vastgehecht. Hartelijk dank er voorf Je brief kon ik nog net op mijn ge mak lazen vóór da v^ria ars visite kwam opda gen. Het was een druk dagje, maar heel ge zellig en feestelijk, dAt moet ik zeggen! Van Paul kreeg Ik een ketting van blauwe scarabé's in zilver gezet. Je weet wel, zooals We in den afgeloopen winter eens bij Liberty in den Haag zagen. Ik bewonderde die toen zoo, maar schrikte toen ik den prijs hooide en vind, dat Paul me wel erg bedorven heeft. De kinderen gaven me een allerleukst portret, waarop Pepi vooral erg goed is. Ze hadden met Paul mijn stoel versierd en zon gen zoo schattig van: „O wat zijn wij he den blij", toen ik beneden kwam, dat ik 't heusch een oogenblik te kwaad kreeg. 's Middags deden zoowat twintig men schen me de eer aan te komen gelukwen- schen. zoodat ik 't zegende, dat Vic in plaats van te tennissen me met theeschenken bij stond. Oom Gerrit en tante Hermien waren een van de eersten en ik kreeg een heel d^iur cadeau van hen: een sachet met zes paar fijne glacé handschoenenl Een voorraad voor jAren! Verder daagden een voor een mijn oude schoolvriendinnen op, o.a. Jetta van Weert met haar man, die er uitzag of hij zóó van een plaatje uit een sigarenkistje gewipt was; ook bezochten ons de rector met zijn vrouw, de buren en de bewoners van Rozenhoven. Mevrouw van Bevelandt, die uit de stad is, schreef me een hartelijk briefje en zond een prachtige mand witte rozen en korenbloemen. Zeg dit voon- al eens aan Ien en dank haar voorloopig voor haar schrijven en de kiekjes, die erg bewonderd werden. Ik heb 't zóó druk op 'I oo^ablik. want Antje i« riek naa» hui* gegaan eergisteren, zoodat ik nu zelf moet koken enz. Op mijn verjaardag was ze geluk® kig nog goed, anders zou 't „diner" natuur lijk in 't water gevallen zijn. Dat was ech. ter allergezelligst. Van de jongens en Viq had ik nieuwe muziek gekregen, ven vadcf en moeder „geld voor den spaarpot" en Otto kwam tegen vijf uur 's middags met een pracht-bouquet la France-rozen aanzeilen. Hij vroeg met veel belangstelling naar je, laat je vast groeten en zal je gouw schrijver en bedanken voor je brief met rijn docto« raai en nu zal Vlc vervolgen, want ik moei toen ik daar in mijn meiden-katoentje op de kinderen gaan baden. Veel liefs en dank van je ADA. Ik schrijf hier maar bij, ma soeur bien- almée, anders zou deze brief zijn port niet waard zijn. Vanmiddag blijf ik op de „Ko renbloem eten. Ik ben met de kinderen gaan wandelen na schooltijd tot nu toe, want Ada heeft een massa te doen nu Antje ziek is. Ze heeft dadelijk een advertentie in de krant gezet voor een noodhulp-keukenmeid maar tot nog toe is er niets komen opdagei^ zoodat ze zelf kookt, want Nelta is wel goe* dig, maar zoo vreeeelijk dom en leert nie# gauw iets aan. CWocd* jeryolg&l

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1