STATENVERKIEZINGEN, N* 2 5»——SS&^SEÏÏK!™* „DE fc EM LAN D E R". Donderdag 8 Juni 1916. BUSTEN LAND. FEUILLETON. DE TREKVOGELS li" Jaargang. De Statenverkiezingen- A. M Tromn van Holst J. v d Wa! Kzn. A. A- Stoker A. J. A. Thomas. A. A. Stoker. A. J. A. Thomas. A. M. Trouiu van Holst. J. van der Wal Kzn. AMERSFOORTSCH Uitgevers: VALKHOFF Co ABONNEMENTSPRIJS: (P.J 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. (Afzonderlijke nummers - 0.05. •Wekel\jksoh bijvoegsel nDe Hollandache Huisrrouuf* (onder redactie van Thérèae Hoven) per 3 mnd. 80 cis. (Wekelijksch bijvoegsel Pak me mei' per 8 mnd. 40 ets. Bureau: U TRE C H TSCH EST RAAT i. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.511. Hike regel meer«0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bestaau zeor voordoolige bopalin.: n tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonuouiu.it. Eeue oirculaire, bevattende <lo voDrwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Bericht. In verband met den oorlogstoestand en de daaruit voortvloeiende belangrijke stij ging van alle grondstoffen, in de eerste plaats van papier, tot 250 p.Ct. van den normalen prijs, wordt, in overeenstemming met besluiten van de Vereeniging „De Ne- derlandsche Dagbladpers" het navolgende bericht r le. Met ingang van 1 Juli a.s. zullen alle groote en kleinere Dagbladen, die hun abon nementsprijs nog niet verhoogd hebben, dien verhoogen. Het Amersfoortsch Dag blad heeft, waar elders vele plaatselijke Dagbladen er reeds toe overgingen, tot neden de abonné's niet met verhooging las- „ig gevallen. Wij zijn thans echter genood zaakt den abonnementsprijs op f 1,30 per 3 maanden te brengen, idem franco per post f 1.60. Per week ,(met gratis ver zekering tegen ongelukken) f 0.12K. 2e. De regelprijs der advertenties wordt met 15 Juni a.s. als volgt: 15 regels f 0.80, elke regel meer f 0.15. Dienstaanbiedingen 15 regels f 0.50. De tarieven voor den handel blijven, al thans voorloopig, onveranderd. 3e. Per kwitantie zullen voortaan 5 cents incasso-kosten in rekening worden gebracht. Kennisgevingen. STEMMING. Do Burgemeester der gemeente Amersfoort b engt ter openbare kennis, dat de stemming vervulling van vier plaatsen in dc Provirx- t le Staten van Utrecht in het kiesdistrict aersfoort zal plaats hebben op Donderdag d n 15. Juni 1916, van des voormiddags aóht tot des namiddegs vijf uur, in de gemeente Amers foort. Candida ten zijn BICKER CAARTEN, A. J. BURG, K. VAN DER HOFLAND, J. KLOOSTER, W. VAN KROES, H. OVEREEM, J. POSTHUMA, J. C. STOKER, A. A. THOMAS, A. J. A. TROMP VAN HOLST, A. M. WAL Kz„ J. VAN DER WEUKAMP, B. J. J. Verder worden do ingezetenen herinnerd aan den inhoud va^i artikel 123 van het Wetboek van Strafrecht, luidende „Hij, die opzettelijk zich voor een ander uit gevende, aan eene krachtens wettelijk voor schrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar." Amersfoort, dan 7. Juni 1916. Do Burgemeester voornoemd, v. RANDWLJCK. MAXIMUMPRIJS SODA. De Burgemeester der gemeente Amersfoort maakt bekend dat de maximum groothandelprijs voor soda getlurer.de de maand Juni is vastgesteld op f 12 per 100 K.G.; dat winkeliers dringend wordt verzocht (in hun eig}en belang) om gevallen van overschrij ding N van dezen groothandielprijs onmiddellijk ter kennis van den Burgemeester (of van het levensmiddelenbureau) te brengen onder opgave van de namen der overtreders. Amersfoort, 5 Juni 1916. De Burgemeester voornoemd VAN RANDWTJCK. Bij de Statenverkiezingen van Donderdag 15 Juni bevelen wij den Kiezers dringend aan hun stem uit te brengen op: A. A. STOKER. A. J. A. THOMAS. A. M. TROMP VAN HOLST. J. v. d. WAL Kzn. IV. In de meeste provincies van het land gaat de strijd bij de Statenverkiezingen niet zoo zeer om provinciale belangen als wel om de samenstelling der Eerste Kamer, welker leden immers gekozen worden door de Pro vinciale Staten. Voor het district Amersfoort geldt beide. Hier toch komen ook wel degelijk plaatse lijke overwegingen te pas. Meermalen reeds wezen wij op het ongerijmde dat ons district niet één lid naar de Staten zendt, die inder daad 'n vertegenwoordiger van toongevend Amersfoort mag heeten. Onze gemeente heeft zich in de laatste jaren op buiténge- wone wijze ontwikkeld,,maar van de mannen aan wie dat voor het grootste deel te danken is, neemt niet één 'n plaats in de Prov. Staten in. Amersfoort mag zonder tegen spraak de meest vooruitstrevende gemeente der provincie heeten, maar van de partij welke aan het roer zit, mag niet één Amersfoort's belangen in dat college voor staan. Het'zijn allen oppositieklanten die Amers foort moeten vertegenwoordigen. En hoewel de rechtsche partijen 'n over- groote meerderheid hebben in de Prov. Staten, gaat hun uitsluitingszucht zóó ver, dat zij ook nu weer die grove onbillijkheid wenschen te bestendigen. Ja, zij schromen zelfs niet om ditmaal als nieuwen candidaat te stellen 'n man, die slechts enkele maan den geleden als raadslid 'n motie van afkeu ring moest in ontvangst nemen, waarvoor niet alleen alle vertegenwoordigers der an dere coalitie-groepen, maar zelfs een van z'n eigen partijgenooten gestemd hadden. En nu wil men hem als ArAersfoort's afgevaar digde naar de Staten zenden Dat is toch al te provoce erend I En daartegen dienen alle Amersfoorters te protesteeren, door Donderdag 15 Juni hun stem uit te brengen op de candidaten Wij erkennen dat op de lijst namen ont breken, welke niet alleen haar ten sieraad zouden gestrekt hebben, maw aan welke ook zeer weinigen in Amersfoort hun stem zouden hebben kunnen onthouden. Maar de mannen, wier namen wij nu wel op de lijst aantreffen, zijn toch békend om 'h\rn warme belangstelling voor de ^ontwikkeling van nieuw-Amersfoort en ipogen dus alle aan spraak maken op onz£ stem. Amersfoort is slechts 'n deel van het dis trict. Ook Baarn behoort er toe. En ook Baarn wordt in de ProV. Staten slechts ver tegenwoordigd door leden van de partijen, welke momenteel in den Raad de meerder heid vormen, doch slechts de minderheid der kiezers aohter zich hebben. Ook daar wordt het vooruitstrevend element totaal ge negeerd. En dit zou uitmuntende afgevaar digden vinden in de candidaten en Als alle vooruitstrevender! uit Amersfoort en Baarn en de verdere gemeenten van het district elkaar krachtig ter zijde staan, dan zal, ook al mochten wij de overwinning niet terstond behalen, 'n luide stem geklonken hebben tegen het grooie onrecht, dat rechts hier begaat. Allen dus Donderdag 15 Juni gestemd op Politiek Overzicht De nieuwe rede van den rijkskanselier. De Duitsche rijkskanselier heeft in de Rijksdagzitting van Maandag bij de derde lezing van de begrooting gelegenheid ge vonden om weer eens eene redevoering in grooten stijl te houden, eene rede die ge kenmerkt werd door een breede en vurige welsprekendheid en blijkens de beraadsla gingen die den dag daaropvolgende in den Rijksdag plaats hadden, op dit Huis, althans op de overgroote meerderheid er van, een uitmuntenden indruk heeft ge maakt. In deze rede heeft de kanselier een aantal punten op het gebied der binnen- landsche en dat der buitenlandsche politiek behandeld. Wat de eerste betreft heeft de kanselier uiteen gezet waarom in deze tij den de perscensuur noodig en in 's lands belang was en verder heeft de kanselier het noodzakelijk gevonden om eens krachtig af te rekenen met anonieme bestrijders zij ner politiek, die zich nu eens niet onder de uiterste linkerfractics, doch juist onder de uiterste rechterzijdè der staatkundige par tijen bevinden, en toen de kanselier hier mede bezig was, bleven van een deel der rijksdagafgevaardigden, nl. de conservatie ven en een deel der nationaal libe ralen bijvalsbetuigingen geheel achter wege. De heeren zetten zeer sombere gezichten. Wat hieraan in de commis sie-vergaderingen in voorafgegaan, kon niet worden openbaar gemaakt, doch het was in Duitschland een publiek geheim, dat de aan leiding tot de meeningsverschillen in hoofd zaak bestaat in de door Bethman fot stand gebrachte duikbooten-politiek, van welker verzachting de conservatieven niets hebben willen weten. Dat is trouwens Dinsdag uit de redevoering van graaf Westarp, die daar bij een felle uitval deed aan het adres van president Wilson, duidelijk gebleken. De kanselier heeft echter het veld behouden en heeft zoowel in de zitting van Maandag als bij zijn dupliek van Dinsdag nog eens een vurig beroep gedaan op de eensgezindheid van het Duitsche volk met het oog op het groote doel dat het voor oogen heeft: zege vierend uit dezen oorlog te voorschijn tre den. En als vrucht van dezen oorlog hoopte de kanselier op een vermindering der be staande partij-tegenstellingen, waarbij spe ciaal een hartstochtelijk beroep werd ge daan op de sociaal-democraten wat ver klaarbaar is waar de tegenwerking des rijks kanseliers voortdurend uit den rechlschen hoek komt. Von Bethmann Hollweg deed zich hierbij als een optimist kennen, maar wat hij begeert zal wel tot de vrome wen schen blijven behooren. Ondanks de woor den des kanseliers hebben ook thans alle sociaal-democraten, zoowel de oude als de nieuwe groep, tegen de staatsbegrooting ge stemd, de eerste heeft alleen het nieuwe oor- logscrediet goedgekeurd. Maar geen hun ner heeft de „oude leerstelling" dat tegen de begrooting moet gestemd worden, als „oud roest" weggeworpen* Het andere deel van de rede des kanse liers is gewijd geweest aan de buitenland sche staatkunde. Hierbij heeft de kanselier zich aangesloten aon het bekende interview dat hij onlangs, daarmede een antwoord ge vende op geruchtmakende uitlatingen van Grey, aan een Amerikaanschen journalist had toegestaan. Een der meest essentieele zinsneden van bedoeld intervh w is toen de verklaring van Bethmann geweest, dat Duitschland bereid is vrede te sluiten met zijn vijanden, indien dezen als grondslag der onderhandelingen de werkelijke verhoudin gen zullen aannemen zooals elke oorlogs kaart die aanwijst, eene verklaring waarbij de kanselier jammer genoeg geen nadere preciseering gegeven heeft. In zijn rede van Maandag heeft de kanse lier, op zijn vroegere verklaringen voortbou wend, er op gewezen dat de oorlogskaart sindsdien al weer verbeterd is. „Wij kunnen zoo zeide hij boeken de overgave van Koet-el-Amara door het Engelsche lege de nederlagen en geweldige verliezen der V m- schen voor Verdun." het mislukken van het Russische Maart-offensief", het krachtig op dringen van onzen bondgenoot in Itali" de versterking der linies voor Saloniki. Met een juichend en dankbaar hart hebben wij dezer dogen den zeeslag bij Jutland beleefd Zoo ziet de oorlogskaart er alweer anders uit; de vijand wil daarvoor nog de oogen geslo ten houden, dus moeten wij, willen wij en zullen wij ook verder vechten tot de defi nitieve overwinning. Wij hebben het onze gedaan om den vre de den weg te banen. De vijanden h-ben ons afgewezen met hoon en spot. Daardoor is thans een verder spreken over vrede, wanneer wij die besprekingen moeten inlei den, nutteloos en zelfs schadelijk." Voor hen die verlangend naar den dage raad des vredes uitzien, moeten deze woor den des rijkskanseliers eene teleurstellende werking hebben. Wij zijn nog geen stap na der tot den vrede. De houding der geal lieerden, die niet de minste neiging too- nen tot het openen van vredesbesprekingen, en zelfs fel daartegen zich verzetten, is oor zaak dat thans ook de rijkskanselier onver zoenlijker is dan ooit. Tegenover von Beth mann Hollweg's beroep op de werkelijke verhoudingen aangegeven door de „oorloge kooit", wordt in het kamp der geallieerden er op gewezen, dat de oorlogskaart zich ver der uitstrekt dan het vasteland van Europa, namelijk over den geheelen aardbol en dat, afgezien nog van de verovering van uit gebreide koloniale gebieden der Duilschers, op dien aardbol de vloot dec. geallieerden, met Engeland als de krachtigste hoeksteen, nog altijd kan bogen op de heerschappij ter zee. De kanselier heeft in een schoon klinkende slotperoratie, die gevolgd werd door een geestdriftige Rijksdag-apotheose, de Duitsche marine gehuldigd om haar dap per optreden tegen de Britsche slagvloot en deze gebeurtenis een veelbelovend licht ge noemd voor de toekomst, doch daarmede is aan den toestand van het oogenblik nog niets \eranderd. De blokkade van Duitsch land werkt ongestoord verder en doet zicK bij onze Oostelijke buren pijnlijk gevoelen; de kanselier heeft het zelf willen toegeven, al zal dan volgens hem de vijand, die op economische moeilijkheden in Duitschland rekent, daarin bedrogen uitkomen. Zoo is thans naar alle kanten het aspect duisterder dan ooit. Duitschland blijft vecK* ten om de, niet nader omschreven, „vruch-- ten des oorlogs" binnen te halen, terwijl d« geallieerden nog altijd hopen eene verbe terde editie van de oorlogskaart te verkrij gen. Frankrijk, waar tot dusver nog de ge ringste zinspeling op vredesbesprkingen al Beoordeel de menschen naar het geen zij 'doen, ook wel naar hetgeen zij verzwijgen, maar nooit naar wat zij zeggen. door ANN HUBERT VAN BEU$EKOM. 37 Het was zoo prettig, dat wij nog wat op Les Calvaux bleven en ze hoopte maar, dat we Germnine ook zouden onlmoeten en .baar neef Claude Bertrands, die met zijn vrouw en dochtertje begin Juli eenige weken kwam doorbrengen op een boerderij vlak bij, die heni toebehoorde. Dan zouden we eerst eens prettige tochten kunnen maken en stellig den Chalamel beklimmen, want Claude was dol op uitstapjes en altijd voor een pretje tc vin- iden en al pratend wandelden we met ons •drietjes naar ..Le Merle", zooals het buiten verblijf heet, plukten er een groot bouquet !w itte rozen, die er overvloedig bloeiden, en ■gingen dat brengen naar het kleine kerkhof, beneden tegen den heuvelrug, waar onder een hoog-opgeschoten cypres Jeanne's inoe- jtier begraven ligt. Dien .lag was 't juist tien jaar geleden, jüa: ze stierf. „Nerioden jaar was Germnimr hier en nu kan ik er tenminste wat bloemen neerleg gen. Het bezwaart ons soms zoo, dat moeder hier zóó dicht bij en toch zóó verlaten ligt. Vader .komt hier nooit," .zei Jeanne zeer zacht en ze spreidde de rozen over den he mosten steen en plukte een takje van den cypres, om aan Germaine te sturen... Aan Germaine. die op 't oogenblik een zw'are typhus-patiënte verpleegde en Jeanne geschreven had, toch vooral niet te vergeten een paar bloemen neer te leggen „dans notre petit coin vert..." En gearmd, mèt Jeanne in ons midden, liepen we toen weer naar Les Calvaux terug, vol aandacht luisterend naar alles wat ze zich nog van haar moeder te herinneren wist. Ho of dstuk VIII. Den 21sten Juni net op Saint-.Tean, als dc herders bij hnn nieuwe bazen in dienst treden en er 's avonds op de bergen groote houtvuren worden aangestoken werd ik meerderjarigl Het w as de eerste maal, dat ik mijn feest dag niet thuis vierde en ik had <Ina dan ook gesmeekt het feit voor de Bertrands te ver zwijgen; maar toen -de postbode tegen half twaalf met eenige postpakketten en een veer tiental brieven en briefkaarten voor made moiselle "W. Westhoff kwam aanzetten, be greep men toch wel, -dat er iets bizonders aan 't handje was en zei ik 't maar uit mezelf, vóór ik me met mijn bezending naar boven spoedde, waar ik op mijn gemak alles lezen en uitpakken kon. Ien, uiterst beschei den, zooals altijd, liet me dadelijk alleen, nadat ze geholpen had de pakjes op mijn bed uit -te stallen, quasi om den facleur 't door mij onderteekende bcwijsje van den aangcleekendcn-bricf-van-lhuis terug te bren gen, dat ik in de gauwigheid meegenomen hnd Dion aangeleekenden brief opende ik echter niet 't eerst. Ik móest eerst weten wat Qtto van Eeck te schrijven had. Otto, die nog niets van zich bod laten hooren en wiens brief boven op 't stapeltje lag. Deze was in den ouden, dwazen toon ge steld, gedeeltelijk in 't Vlaamsch Ia Otlo; Geern gezien Yriendinneken, Van harte wensch ik u een profijtelijk en gelukzalig nieuw levensjaar toe en tevens dank ik u vcor uw treffelijk schrijven ter occasie van mijn doctoraal. Hoe gaat het u getweeën in uwe doeninge daarginds in't schoone Fransozen-land? Klapt gii de zoete, dóórlandsche tale steeds vlijtiglijk en ver- amuseert gij u nog goed?" Daarop vertelde hij in 'gewoon Hollandsch van zijn plan om. net als Jaap, nog vóór. de groote vacantie le promoveeren, drukte me op 't hart toch vooral goed te eten en niet als een „geknakte lelie" in Holland terug te keeren en hoopte, dat ik „SonPrintcmps" van Rachïlde net zoo mooi aou vinden als hij. Ilij had 't Voor mij besteld en ik moest hem eens schrijven, of het Fransche buitenleven in dat boek beschreven, niet veel geleek op dat van Les Calvaux. Verder had hij maar een bijdrage geleverd bij 't pakket lekker nijen van mijn familie en hij eindigde zijn epistel met: ,.0p een vroolijk weerzien hoopt uw verkleefde vriend Otto van Eeck." Ik weet zelf niet floed waarom, maat in een dwaze opwelling bergde ik den brief van mijn „verkleefden" vriend gauw in mijn particuliere lade van dc commode, zeer veilig onder ccn stapeltje zakdoeken en opende toen pas «den brief van thuis, waaruit vier biljetten van 50 francs tc voorschijn kwamen: Voor een reisje door Pro vence! zooals vader er bij schreef. Bijna gaf ik een schreeuw van blijdschap. Een reisje door Provence was werkelijk 't allerheerlijkste verjaarscadeau, dat me te beurt kon vallen, maar ik begreep er niets van hoe vader en moeder achter dezen hartewensch waren gekomen. Zoo'n extra uitgaaf bij mijn buitenlandsche reis- en ver blijfkosten; hoe kwamen tze er toe?. Doch uit den verdwenen brief bleek alles. Ina had er over aan haar moeder geschreven en mevrouw van Bevclandt was naar mijn ouders gegaan en had weten te bewerken, >dal wij beidjes, nu we zóó dicht bij het wereldberoemde, historische gedeelte van Frankrijk zalen, dit zouden mogen bezoeken. Nog niet lang geleden had Jeanne ons op een warmen middag buiten op 't grasveldje zitten vertellen van een uitstapje door de Midi. twee jaar geleden gemaakt met een Engelsch meisje, dat op Les Calvaux en pension was. Ze had ons toen een doos vol briefkaarten laten zien van Avignon. Aries en Nfmes en ons erg opgewarmd voor een reisje daarheen. Misschien zouden we er Marseille nog wel bij kunnen waarnemen, want zoo'n blik op de Middellandsche Zee, was werkelijk éénig en men kon heel goed derde klasse reizen, daar de afstanden telkens moar klein waren. Als we dan in de beste hotels op de bovenste verdieping logeerden, zou 't heusch zqoveel niet kosten. Sinds de op richting van de Touring-Club .de France was 't reizen in 't Zuiden zeer gemakkelijk en kreeg ,men voor weinig geld een heel goed onderdak, zoodat een uitstapje van een week, stellig niet meer dan een 150 of 175 francs per persoon zou kosten, als we geen buitensporige uilgaven deden en Ina, opge* wonden door Jeanne's ■verhalen, Het den vol genden dag uit Valence een Baedeker komen, hoewel ik 't haar sterk afried zeggend, dat ik toch niet om extra-geld ivoor zoo iets zou durven vragen. Gelukkig dat fen 't nu op zoo'n slimme manier had Ingepiktl Twee honderd francs extral "Wat 'n som! En bezield (door een echt feestelijk, meer derjarig gevoel, riep ik over de trapleuning na.ar beneden: „Zeg, Ien. kom eens gauwl Hier heb ik geld voor een reisje door Provence!" Ien, die dadelijk kwam- aanhollen, was niet minder in de wolken idan ik en we 'dansten van louter vreugde over 't portaal onze slaapkamer binnen, schopten een gelukkig bijna lecge ilampetkan om en stelden tons aan als een paar dolle Trekvogels. Evodlc, die Zebbel-maar-raakje's kanier aan kant deed, kwam ijlings toeschieten on trok zich lachend miet een „pardon mesde- moiselles," terug. „En je postpakketten, ondankbaar ikindt En je andere brieven, moet je die niet lezen, riep Ina. 'OSkrd* vervolgd.?

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1