t „DE E EM LAN DER". Vrijdag 16 Juni 1916. J5UÏTENLAND. FEUILLETON. DE TREKVOGELS N* 296 14*" Jaargang, »fd redactie; Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. AHIERSFOORTSCH DAGBL MARIE VAN VERSÈNDAAL. Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co, =5=51 ABONNEMENTSPRIJS: Jtr 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. IHP - 1.50. it têr week (met grati.A MKmderlijke nummers 0.05. Wekeliikfoh bljvoogsel De HollandscJw Huisvrouw" (onder redactie van Thérène Hoven) per 8 mnd. 50 eta. Idem franco per poet Per week (met gratis vorzekering tegen ongelukken) O.IO. ekelijksch bijvoogael nPak per 8 mnd. 40 ets. - stttrTTr ,a -.-..i PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.f 0.80. Elke regel moor- 0.15. Dienstaanbiedingen 1—5 regels- 0.50. Groote lettere naar plaatsruimte. Voor handel en bedrjjt bosbaan zoor voordeelige bopalingon tot het horliaald advortooron in dit Blad, bij abomiemont. Done oiroui.iire, bevattende de roorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht 0e presidentsverkiezing in de Vereenlgde Staten. In de groote republiek der Vereenlgde eten van Noord-Amerika rust men zich tot den grooten strijd om de bezetting jpan het hoogste ambt. Het mandaat van den president, het hoofd van het uitvoerend ge- pag, duurt vier jaren. Telkens om de vier Jaren worden op den Dinsdag, volgende op 'den eersten Maandag van November, in lederen staat van de Unie de gemachtigden gekozen voor het college, dat den president ïnoet kiezen. Die gemachtigden komen op fcen lateren dag in de hoofdstad van den gtaat bijeen om hunne stem uit te brengen. I>e uitslag van deze stemming wordt in Fe bruari in eene zitting van het congres opge- Jnaakt, dat op grond daarvan den gekozene ftfs president proclameert voor het nieuwe Ndperk, dat op 1 Maart begint. Het duurt dus nog een geruimen tijd na 4en bewusten Novemberdag, vóórdat de feieuwe president officieel als de gekozene fs uitgeroepen. Daar echter de op.dien dag gekozen gemachtigden een imperatief man- laat krijgen, staat met hunne verkiezing vast de nieuwe president zal zijn. Met de voorbereiding van de presidents verkiezing is men nu reeds bezig. De nati- pnale conventie van de democraten is thans iijeen te St.-Louis, de conventie van de re publikeinen is in de vorige week te Chicago Vergaderd geweest. Ieder van de groote po litieke partijen is gewoon haren candidaat aan te wijzen in zulk eene conventie, eene Speciaal voor dit doel bijeengeroepen ver gadering, waarheen uit alle staten van de linie vertegenwoordigers van de partij wor- Öen afgevaardigd. Het aantal van deze ver tegenwoordigers bedraagt het dubbele van 'de leden, die de staat naar het congres af vaardigt. Wanneer in die conventie de can didaten voor de beide ambten van president en vice-president zijn aangewezen, dan be gint de tijd van de verkiezingscampagne. Dat is de tijd van de groote politieke reizen, waarin de candidaten het land afreizen en op één dag bij tientallen redevoeringen hou den en bij duizendtallen handdrukken wis selen. In den regel zijn het de candidaten van 8e beide groote politieke partijen, tusschen wie de strijd zich afspeelt; de eene is de man van de democraten, de ander die van 8e republikeinen. Maar er kunnen ook meer Candidaten zijn. Dat is in 1912'het geval ge feest, toen de scheuring, die in de partij fier republikeinen was ontstaan, ten gevolge had, dat de stemmen van de republikeinen 2ich verdeelden over twee candidaten. Dan beslist de betrekkelijke meerderheid. De te genwoordige president Woodrow Wilson, is in 1912 gekozen zonder dat de volstrekte meerderheid der stemmen zich op hem had yereenigd. De gemachtigden, die toen Op hem, den candidaat van de democraten, hunne stem uitbrachten, vertegenwoordig den 6Va millioen kiezers. Achter de gemach tigden, die stemden op Taft, stonden 3 Yi millioen kiezers en de aanhangers van Roo sevelt vertegenwoordigden ruim 4 millioen kiezers. Het is nog niet geheel zeker of dit maal de progressisten, zooals de "geestver wanten van Roosevelt zich noemen, weer hun eigen weg zullen gaan, of met het gros van de republikeinen zullen meedoen. Dit laatste is wel waarschijnlijk, want Roosevelt, die op de conventie te Chicago van de voor- loopige candidaten de minst begunstigde was, heeft voorloopig geweigerd zich te lee- nen tot het aanvaarden van eene afzonder lijke candidatuur van de progressisten onder verklaring, dat deze weigering als definitief moet worden beschouwd, wanneer van den candidaat der republikeinen verklaringen kunnen worden verkregen, die de overtui ging schenken, dat zijne verkiezing zal zijn in 's lands belang. Maar zekerheid bestaat hierover op dit oogenblik nog niet. Wanneer Roosevelt zich voor goed terug trekt, dan zal de strijd bij de stembus den 7en November gaan om twee personen: Woodrow Wilson, die ditmaal, gelijk in 1912, weer de candidaat van de democraten zal zijn, en Charles Evans Hughes, die op de conventie te Chicago in de beslissende stemming 949 stemmen op zich vereenigde en daarna eenstemmig tot candidaat werd uitgeroepen. De personalia van den nieuwen candidaat- president zijn: Geboren in 1862 in den staat New-York, vader een baptistische geeste lijke, moeder eene Iersche, genaamd Con nolly. Gepromoveerd in 1884 tot doctor in de rechtswetenschap aan de Columbia-uni- versiteit te New-York. Hoogleeraar aan de rechtshoogeschool van de stad New-Yoik in de jaren 1893 tot 1900. Daarna bezig in de rechtspraktijk tot 1 Januari 1907, toen hij optrad als gouverneur van den staat New- York, hetgeen hij is gebleven tot zijne be noeming in Mei 1910 tot rechter in het hoogste bondsgerechtshof, welk ambt hij heeft neergelegd bij de aanvaarding van de candidatuur voor het presidentschap. In de Frankf. Ztg. is deze karakterschets van hem opgenomen: „Niemand geniet heden in Amerika meer vertrouwen dan Charles E. Hughes. In de Vereenigde Staten waren de ambtenaren niet altijd dienaren van den staat, maar zeer dikwijls dienaren van zekere particuliere belangen. Hughes kent slechts de belangen van den staat. In Amerika hielden vele gou verneurs en rechters dikwijls halverwege halt; Hughes echter ging steeds door voor een rechtschapen, consequent en krachtig karak ter; hij is een man, in wiens juridisch, politiek en staatsmansoordeel het Amerikaansche volk vertrouwen heeft. Het is niet bekend, of hij een warm hart heeft voor de zaak der centrale mogendheden of dat zijne sympa thieën zijn a$n de zijde van de Entente. Maar juist daarom zal menige aanval, me nige vijandschap hem bespaard blijven. Het Amerikaansche volk koestert vertrouwen in het rechtvaardigheidsgevoel van dezen man- I^ij is gesneden uit het betere hout, dat ook iti Amerika allengs het rotte materiaal ver» dringt, waaruit in vroégere jaren de ambte naarswereld zich dikwijls recruteerde. „Over Hughes' kant om te worden geko zen te spreken, schijnt voorbarig. Heden zijn zij in ieder geval hiet beter en niet slechter dan die van den democraat Woodrow Wil son, die in St.-Loule ronder bezwaar tot candidaat van de democratische partij vóór den traditioneelen tweeden termijn zal wor den gesteld. De oosMoq* B e r 1 ij n, 15 Juni. (W. B.) Bericht ven het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Behalve nrtilleriegovechten *n patrouille- ondememmgen, Is -w in hét westen niets gebeurd. P a r ij s 15 Juni. (Havas). Namiddag- communiqué. Aan de baide Maasoevers was geen enkele infanterie-actie in den loop van den nacht. De wederzijdsche artillerie was werk zaam in de streek van Chattancourt en in den sector Souville. In de Vogeezen werd eene sterke Duit- sche afdeeling, die trachtte bij de Fransohe liniën te komen onder begunstiging van een levendig bombardement, teruggeslagen door het vuur van de Fransche machinegeweren. Een andere aanval, die bij verrassing werd ondernomen op de Fransche stellingen ten noordwesten van den Morthomme, is geheel mislukt. Op de Engelsche en Belgische fronten was geen enkele infanterie-actie. De door de Engelschen heroverde stellingen ten oos ten van Yperen zijn hevig gebombardeerd. Avondcommuniqué. Links van de Maas drongen de Frari- schen, na artillerie-voorbereiding in een on- stuimigen. aanval in een Duitache loopgraaf op de zuidelijke helling van den Mort Hom- me, waarbij 130 gevangenen werden ge maakt. Er was intense artillerie-werkzaam heid in de streek van Chattancourt. Rechts van de Maas bombardeerde de vijand hevig de sectoren Thiaumont en Sou ville. Op de rest van het front waren bij tussohenpoozen kanonnades. Londen, 15 Juni. (R.). Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Het was rustig op bijna het geheele front. De toestand is onveranderd in Zillebeke, waar een wederzijdsch granaatvuur was op het door ons heroverde front. B e r 1 ij n, 15 Juni. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Het leger van graaf Bothmer wees ver scheidene in dichte golven opzettende Rus sische aanvallen bij en ten noorden van Przewlska af. Weenen, 15Juni. (W. B.) Officieel be richt van heden middag. Ten Zuiden van Bojan en ten Noorden van Czernowitz -sloegen wij Russische aanvallen af. Stroomopwaarts -vnn Czernowitz verijdel de onze artillerie eene poging van den vij and om over de Proeth te trekken. Tusschen Dnjestr en Proeth Is niets van belang ge beurd. De vijand kwam over onze linie Ho- rodenka-Snyatyn slechts weinig in westelijke richting heen. Bij Wisniowczyk werd met de uiterste verbittering gestreden. Hier, evenals ten Noordwesten van Rydon en van Kreme- nicz werden alle aanvallen der Russen afge slagen. Ten Zuiden en ten Westen van Luzk is de toestand onveranderd. Bij Locakzy nam aan beide zijde cavallerie, na te zijn afge stegen, deel aan den strijd. Tusschen den spoorweg Bowno—Kowal en Kolki trachtte de vijand door nieuw in het vuur gebrachte divisiën den overgang van de Stochod en de Styr te force eren. Hij werd overal terug geslagen en leed zware verliezen. Petersburg, 15 Juni. (Tel.-agent schap). Communicpué van den grooten gene- ralen staf. Aan het Dwina-front en ten Zuidwesten van het Narocz-meer ontwikkelde de Duit- sche artillerie op vele punten een hevig vuur, gevolgd door pogingen Van de infan terie om te deboucheeren uit de loopgraven. Al deze pogingen werden verijdeld. In de streek van Baranowicz werd een plaatselijk gevecht geleverd, waarin wij ons eerst meester maakten van vijandelijke loop graven, maar later voor een tegenaanval teruggingen naar ons punt van uitgang. Het offensief der troepen van generaal Broessilof werd gisteren voortgezet. In vele sectoren maakten wij opnieuw gevangenen en vermeerderden wij onzen buit. De vijand zet op sommige plaatsen zijne tegenaanval len voort of versterkt zich In zijne grens stellingen. De opgaven over het aantal gevangenen zijn nader aangevuld; de cijfers zijn: Eén generaal, twee regimentscommandanten, 2467 officieren, vijf officieren van gezond heid, en ongeveer 150,000 soldaten. Onze buit bestaat uit 163 kanonnen, 266 machi negeweren, 131 bomwerpers en 32 mijn wer pers. Weenen, 15 Juni. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Gisteravond openden de Italianen een he vig artillerie- en mijnwerpersvuur tegen het Doberdo-plateau en het brughoofd van Görz. 's Nachts volgden vijandelijke infanterie- aanvallen op het zuidelijk deel der hoog vlakte. Deze zijn grootendeels tot staan ge bracht. Op enkele punten is de strijd nog niet geëindigd. Aan het Tirolsche front deed de vijand vergeefsche aanvallen tegen onze Dolomi- tenstellingen in de streek van Peutelstein en Schluderbach. Onze vliegers wierpen bommen op de sta tions Verona en Padua. Rome, f5 Juni. (Stefani.) Officieel communiqué. Tusschen de Adlge en de Brenta was de wederzijdsche artillerie gisteren krachtig werkzaam en werkten ook onze verken- nings-afdeeb'ngen. Onze artillerie joeg mar- cheerende vijandelijke colonnes uiteen en richtte op verschillende plaatsen een werk» zaam vuur tegen vijandelijke posten en bat terijen. Aan het Posina-front werden twee aanvallen van den vijand ondernomen in de richting van den Monte Giove en van den Monte Razzone, afgeslagen. In den sector van Monfalcone drong gisterenavond onze dappere infanterie-brigade uit Napels (het 75e en 76e regiment) met steun van een detachement cavallerie te voet, na een kor te maar krachtige voorbereiding door de ar tillerie bij verrassing in de vijandelijke liniën ten oosten van Monfalcone en ten zuiden van San Antonio en vermeesterden die ge heel na een verbitterd gevecht. 488 gevangenen vielen in onze honden, onder wie 10 officieren, verder 7 machine geweren en een groote buit aanwapenen, munitie en materiaal. Bukarest, 15 Juni. (W. B.) Het uit voerend comité van de conservatieve partij heeft eene zitting gehouden, waarin het vol gende besluit genomen werd. De partij be treurt, dat het mogelijk was, dot gedeelten van het Russische leger op Rumeensch ge bied konden blijven, waar zij den strijd tegen den vijand voortzetten. De partij verklaart het als plicht van den staat, alle gewopen- den, tot welken staat zij ook behooren, bij het betreden van het Rumeensche gebied te ontwapenen. Verder eischt de partij als waarborg voor de toekomst, dat de grens streng zal worden bewaakt, opdat de souve- reiniteit van Rumenlë niet kunne worden geschonden. Nyköplng, 15 Juni. (Zweedsch te legraafbureau.) Zes bewapende Duitsche visschersstoomschepen voeren eergister avond ter hoogte van Havringe in noorde lijke richting. Men neemt aan, dat zij op den terugweg met vijandelijke oorlogsschepen in strijd geraakten. Het gevecht duurde onge veer 45 minuten. De uitslag van den strijd is onbekend. Het Duitsche visschersstoomschip Joh'. Wester, dat heden morgen in Nyköping bin nenliep, had vijf gewonden aan boord, die naar het stedelijke ziekenhuis gebracht wer den. De bemanning van het stoomschip wei gerde elke opheldering over den strijd. Norrköping, 15 Juni. Volgens dag- bladberlchten werden dertien Duitsche han delsschepen bij het eiland Hofringe, die in zuidelijke richting voeren en vergezeld wa ren van drie torpedobooten, een hulpkruiser en eenige bewapende visschersstoomsche pen, ten zuid-oosten van Arkö op ongeveer tfen minuten afstand van het land door eene Russische vlootafdeeling, bestaande uit tor pedojagers, torpedobooten en duikbooten, aangevallen. De Duitsche stoomschepen zothten bescherming op het land. Twee Duitsche stoomschepen, die bij den aanval van de escorteschepen gescheiden werden# liepen heden morgen in Arkösund binnen. Zij hadden in de duisternis van den nacht kunnen waarnemen, dat Duitsche visschers stoomschepen patrouilleerden buiten do gebiedsgrens en voeren daarna naar het zui den. Naam maken gelukt velen, naam houden dat gelukt slechts weinigen. door HUBERT VAN ftNN.-V HUBERT VAN BEUSEKOM. 43 'jDat doe ik nu bij deze, W'itly" en hij wendde Zich weer tot mij en -deed verder een omstan dig verhaal van zijn als-ecn-onweer-oncreko- 3ri en-reisplan, naar aanleiding van een tele- jgram uit Port Saïd van zijn oudsten broer en (toertelde verder, hoe hij hier al vroeg in den griorgen op zijn eentje de rotsen naar „Notre- pame-de-In-Garde" was opgeklauterd, geno den had van 't prachtige uitzicht en net toen fcij naar beneden wilde gaan, twee jonge dames zag aankomen, een lange en een klei nere, die wel wat op dc beroemde Trekvogels jpeken cn het dan ook bleken te zijn. Toen we Kilstonden was hij juist dicht genoeg bij ons, 3>m er zéker van te zijn en toen hij Ina's voor- Mei hoorde voor een uitstapje naar Afrika^ mad hij zich maar zonder verdere commen-i teren aangeboden als begeleider. De verras- ling was van onzen kant waarschijnlijk het grootst, waagde hij te veronderstellen, met o'n onverholen pret op zijn leuk gezicht^ at het bloed me ten tweede male naar het oofd steeg... gingen"vnu gedrieën de kejk bekijken» die met zijn kleurige mozaïken en 't vele ver guld een meer kostbaren 'dan mooien indruk maakte. Otto wees ons op de platen aan den: muur met opdrachten aan de Moeder Gods, dc zoogenaamde ex-voto's der zeelieden en de afbeeldingen van schepen, hier en daar opgehangen als dankoffer aan Maria, die hen in den storm met haar bescher ming nabij is geweest. Daar was iets aandoenlijks in, evenals in den aanblik van een heel jonge, teiTgere non, .die in 't wit ge kleed bij een der zijaltaren lag te bidden met zoo'n engelrein gezicht, dat ze de Madonna zelve geleek. Op onze teenen slopen we langs haar heen de kerk uit, terug naar 't terras, waar we nog een oogenblik verwijlden om het prachtigë vergezicht goed in ons geheugen te prenten. „We moeten er net zoo lang naar kijken tot we 't zien met de oogen dicht." zei Otto en werkelijk, nu ik 't probeer hier op onze rood- getcgelde en groengeschilderdie kamer, kan ik 't me weer geheel voor den geest halen. Ik ben benieuwd of Otto 't ook nog geprobeerd heeft. Die zit nu zeker met zijn broer en schoonzuster in hotel Terminus bij te praten en 't Zwitsersche* reisplan verder op te maken... Maar ter zake en niet afgedwaald, anders ben ik om 12 uur vannacht nog niet klaar met mijn geschrijf. Toen we ons naar hartelust aan 't pano rama verkwikt hadden liepen we naar bene den, langs 't vrij sterk-glooiende rotspad 'door de felle zon en waren wat blij, toen we eindelijk dc halte bereikten, waarlangs de electrische tram zou komen, om ons over de beroemde Chemin de la Corniehe vlak langs ide zee te voeren, De open trams waren echter stampvol, zoodal wc er tweemaal een moesten laten voorbij gaan. Maar we hadden zooveel te pralen en vertelden Otto van dc Calvausche zeden en gewoonten, welke hem zeer ver maakten. hoewel hij 'l hoofd schudde over ide slechte voeding, die volgens hem niet alleen met eieren cn biscuits was aan te vul len. Toen kwam de derde tram aan. Deed len 't expres, of was het toeval, dat ze juist met haar rug naar ons een bank verder terecht kwam? Ik ben er bijna zeker van, dat ze 't met opzet deed, maar in iedeu geval wa-s ik er dankbaar voor, want 't was een zalig ritje. Otto duwde me gauw in het hoekje, waar ik 't besle uitzicht had en kwem vlak naast me zitten. "We zeiden bijna niets tegen elkaar, maar ik genoot onuitsprekelijk van dezen trafnlccht langs ide zonbeschenen zee. Ileel rijk Marseille heeft daar tegen dc rots achtige kust zijn villa's liggen te midden van de prachtigste tuinen, die wc van af Nolre- Dame-de-la-Gnrde al onderscheiden konden, maar Otto en ik hadden eigenlijk alleen oogen voor* de zee, waar kleine bootjes met blin kend witte zeilen als groote vogels bewogen, heel tfct bij de eilandengroep met 't •Chateau d'If. terwijl ver weg aan den horizont af en toe een stoomboot zichtbaar was. Langs het Prado, een onafzienbare avenue met rijen platanen beplant, keerden we naar de stad terug, dronken er een citronade k la glacé, gezeten voor een café in de Rue Can- nebière het oudste en meest beroemde plekje der stad, waar echter niets bizonders aan te zien is en vermaakten ons niet wei nig ten koste der voorbijgangers, 0. a. Chinee- zen in donkerblauw linnen pakken, hun staarten opgerold onder groote platte slroo- hoeden. Hier cn daar zag men de roode muts van een Turk en eens kwam er een auto met Arabieren in witte mantels voorbij. Of we ons alsjeblieft niet in 't „quartler italien" wilden wagen. Daar waren nog veel meer van „die halve wilden" te zien, maar we zouden er geplunderd uitkomen, gesteld dót we er uil zouden terugkeeren, plaagde Otto en hij ontnam Ina haar fotografie-toe stel om een kiekje van ons te nemen, zoo als we 'daar zaten als een paar „vrijgevoch ten jonge dames" en Ina nam er weer een Van Otto en mij samen „om de film van zes vol te maken „Als deze kieken gelukt zijn stuur ik u naderhand een afdruk," beloofde ze, wat Otto al bij voorbant deed danken. Van een meisje, dat met twee volgeladen manden bloemen aan een juk langs ons kwam, kocht hij voor ons elk- een bos rose anjelieren, toen ziende dat 't zijn tijd werd, stond hij op om afscheid te nemen. Van uit Zwitserland zou hij berichten hoe hij zijn broer en schoon zuster had aangetroffen, of ik hem dan van les Calvaux uit onze verdere wederwaardig heden wou schrijven, want hij was zeer be nieuwd hoe we Arles en Nimes zouden vin den. We brachten hem nog tot de eerstvol gende tramhalte en scheidden zeer opgewekt na de ontmoeting, die we alle drie prettig gevonden hadden. Laat ,eens zien? Wat hebben len cn ik toen ook weer gedaan? O ja, we wilden „cigaleS" koopen en tegelijkertijd iels voor Jeanne en Evodie. De „cigalcs" hadden we gauw ver overd en vastgesloken op onze blouses en voor Evodie slaagden we spoedig met een aardig kettinkje vau groene kralen, doeji daar we voor Jeanne niet zoo gauw iets ge schikts zagen, lieten we dat maar zoolang op zijn beloop cn besteedden het uurtje, dat ons nog voor den lunch restte, aan een tram- tochtje naar de Vieux Port mei zijn „pont transbordeur," een ijzeren brug hoog in de lucht, waarover de koopwaren van den eenen naar den anderen kant worden overgebracht en keerden met een omweg langs het Bassin de la .Toliette terug. liet werd warmer en drukker op straal c n met 'dc grootste moeite veroverden we nog een staanplaatsje achter op een tram. Zonder er Iets aan te kunnen doen kriebelde ik met mijn bos anjelieren een oud heertje in zijn gezicht telkens, als wc een schokje kregen, doch hij Verdroeg deze liefkoozing met Fransche hoffelijkheid en vertrok geen spier* Aan den lunch of eigenlijk was het diner had mademoiselle Collard een echt Mar» seillaanschen schotel voor ons laten klaar» maken: een zoogenaamde „bouillabaisse" wat een verkorting is van „bouillon abaissé"# Deze bestaat uil allerlei soorten visch in olict gekookt met kruierijen en brood in safraan geweekt. Allerwonderlijkst zag 't er uit, maar we vonden 't wel lekker en begiftigden mademoiselle Collard als tegcn-altentie mef onze bloemen, waarvan wc er alleen eert paar achter hielden om In ons ceintuur té steken. We gingen na 't 'diner wat rusten tot 't allerwarmste gedeelte van den dag voor» bij was en begaven ons toen per tram naait 't Palais de Longchamp, gewapend met een zak heerlijke perziken „trente oeutimes 1* douzaine", die we in een schilderachtig vruchtenwi"keJrie koehten tegen den 'dorsV (Wordt yeryolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1