„DE EEMLANDER". Woensdag 21 Juni 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE TREKVOGELS N* 300 jaargang. Uitgevers: VALKHOFF CoJ Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. BERICHT. Kennisgeving. AMERSFOOR MARIE VAN VERSENDAAL. poowrcaactie. Mf Q J VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: 8 maanden voor* f 1.00. Idem franco per post - 1.50. Per week (met gratis vorzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. ^ekelijksch bijvoegsel De EoUandschê Euisvrouu(onder redactie vatf Thérèse Hoven) per 3 mnd. 50 ets. fcVekelijksch bijvoegsel nPa1o m* rneei" per 8 mnd. 40 ets. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels.f O.SO. Elke regel meer0.15. Dionstaanbiedingon 15 regels - 0.50. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordoolige bepalingen tot het herhaald adverteoron in dit Blad, bij abonnement. Eone circulaire, bevattende de voorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Zij, die zich nn reeds opgeven •la abonné op ket Amersloortsch Dagblad", met ingang; van 1 JULI, ontvangen de lot dien Datum ver- Schijnende nummers GRATIS. Burgemeester en Wethouders van Amers foort. Gelet op art. 201 der Gemeentewet, Doen te weten ,dat het tweede gedeelte ko hier der Siraatbeksling over het dienstjaar 1916, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht, in afsdbritt gedurende vijf maan den op het Bureau dor Gemeenteibelastingen, Koestraat 9, voor eon ieder ter lezing ligt. Amersfoort, den 2l)sten Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENS! RA. v. RANDWIJCK. Politiek Overzicht De nieuwe regeering van Italië. Het nieuwe ministerie, dat in Italië als opvolger van het kabinet-Salandra aan het Bewind is gekomen, bestaat grootendeels uit nieuwe mannen. Hoofd van het kabinet is de 78-jarige Boselli, een veteraan niet alleen door het aantal van zijne levensjaren, maar öok door dpn duur van zijn Kamerlidmaat schap, want hij heeft sedert 1870 zitting in de Kamer als vertegenwoordiger van zijne geboorteplaats Savona. Uit het vorige kabi net zijn slechts vijf leden in het nieuwe kabinet overgegaan; Sonnino is minister van buitenlandsche zaken gebleven, Carcano mi nister van de schatkist, generaal Morroni minister van oorlog en admiraal Corsi mi nister van marine. Verder heeft Orlando de portefeuille van justitie verwisseld met die van binnenlandsche zaken. Overigens dra gen de bewindslieden, die leden zijn van het nieuwe ministerie, allen nieuwe namen. De ministers, die met eene portefeuille belast zijn, zijn 15 in getal; verder zijn er nog vier ministers zonder portefeuille. In het vorige kabinet had een minister zit ting, wiens titel op den ministerzetel was, dat Lij geboren was in Triest en dus als verte genwoordiger kon gelden van het „onverlos te Italië." Dat element ontbreekt nu. Barzi- lai, de man in wien Italia irredenta beli chaamd was, heeft zich teruggetrokken, om- Bat hij meende als eenvoudig afgevaardigde beter op zijne plaats te zijn, en zijne plaats \s niet weer aangevuld. In dat opzicht heeft men zich aangepast bij de feitelijke omstan digheden. Maar overigens is er met het optreden van het nieuwe kabinet geen nieu we geest in de regeering gevaren. De eerste regeeringsdaad van Boselli, den nieuwen minister-president, is geweest, <lnt hij een groet heeft gebracht aan ge neraal Cadorna, die als chef van den grooten generalen staf de leiding van den strijd op het slagveld in handen heeft. Hij bracht dien groet „aan den uitnemen- den veldheer, die de soldaten van Italië tot de overwinning leidt". Daarmee sprak hij uit, dat het kabinet, dat onder zijne leiding is opgetreden, de voortzetting van den oor log op zijn programma heeft geschreven. Dat komt trouwens ook uit in het aanblijven van Sonnino, den staatsman, die de losma king van Italië uit den driebond en zijn tre den in den oorlog als bondgenoot van de Entente heeft bewerkt, aan het hoofd van het departement van buitenlandsche zaken. Daardoor wordt dit kabinet geteekend als een oorlogskabinet. Men kan op grond daar van zeggen, dat dit kabinet, waarin alle par tijen, van den clericaal Meda tot den repu blikein Commandini, vertegenwoordigd zijn, ondanks de vele nieuwe mannen die het bevat, in de hoofdzaak het oude gebleven is. Uit 'een brief van de Köln. Ztg. uit Wee- nen blijkt, dat men daar geene andere op lossing van de Itnliaansche kris is verwacht te. Men knoopte daaraan niet de verwach ting vast van eene omkeering in de Italiaan- sche oorlogspolitiek. Men verwachtte niet anders, dan dat uit deze krisis een kabinet zou voortkomen, waarin de scherpste oor- logspartijgangers den toon zouden aangeven en waarin Sonnino op aandrang van Enge land en Frankrijk, die dezen beproefden trawant van hunne politiek niet wilden mis sen, omdat zij hem noodig hebben als on derpand, dat Italië zal blijven varen in hun zog, aan het hoofd van het departement van buitenlandsche zaken zou blijven. De uitkomst heeft bewezen, dat men in Weenen een juist inzicht had in den toe stand. Het kabinet-Salandra is "verdwenen, maar de ziel van dit kabinet is gebleven en blijft de zaken besturen. In Italië heeft zich herhaald, wat men in de andere landen der Entente heeft zien gebeuren. Uit elke ver andering in de regeering van deze landen is toi dusver nog steeds eene verscherping van hunne oorlogspolitiek voortgekomen. Dat is zeer zeker te betrevren, maar men moet er als een feit mee rekenen. Eenmaal zal de tijd der omkeering zeker komen; maar zij, die daarop hopen, moeten zich voorshands nog wapenen met geduld. De oorlof?. Berlijn, 20 Juni. (\V.-B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. De toestand is over 't algemeen onveran derd. Duitsche patrouille-ondernemingen bij Beurraignes en Nieder Aspaoh hadden suc ces. Onze vliegers bewierpen militaire in richtingen te Bergen bij Duinkerken, en Souilly, ten zuidwesten van Verdun, over vloedig met bommen. Par ij s, 20 Juni. (Havas). Namiddag communiqué. Aan den rechter Maasoever vielen de Duitschers tot drie malen toe in den loop van den nacht de Fransche stellingen ter. noordwesten van hoogte 321 aan. Al deze pogingen zijn gebroken door het machine geweervuur en het spervuur der Franschen. Het bombardement is intens geweest in de streek van het bosch Vaux—Chapitre en ook in den sector Chattancourt aan den linker oever. In de Vogeezen mislukte een coup de main, die door de Duitschers gericht werd tegen eene vooruitgelegen sappe in de streek Mittelbach (ten zuiden van Thann). Op de Bngelsche en Belgische fronten waren bombardementen, maar geene infan- terie-actiën. Avondcommuniqué. Er is niets van belang gebeurd op het geheele front behalve een levendig artille rieduel ten zuiden van het fort Vaux. Londen, 20 Juni. (R.). Communiqué van Let Britsche hoofc^^artier- Er was mijnarbeid en wederkeerig bom bardement in den sector Loos, waar wij gis ternacht een grooten troep werksoldaten verrasten en met bommen beschoten. P a r ij s 2 0 Juni. (Havas). Eene bere kening van de Duitsche verliezen voor Ver dun, steunende op talrijke ondervragingen en zekere stukken van onbetwistbaar gezag, laat eene schatting van het cijfer der ver liezen op 15 Mei toe van ongeveer 370,000. Gegeven zijnde het aantal en het gewioht van de actiën, die in de tweede helft van Mei hebben plaats.gehad, kan men zon der vrees voor overdrijsing het totaal-cijfer van de Duitsche verliezen op 31 Mei schat ten op 415,000 man. B e r 1 ij n, 2 0 Juni. (W. B.) Berjcht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Legergroep Hindenburg. Aanvallen van Duitsche" afdeelingen uit het front ten zui den van Smorgon tot voorbij Cary en bij Tanoczyn leverden als gevangenen op een oflicrer en 143 manschappen en als buit 4 machinegeweren en 4 mijn werpers. Een Russische biplan werd ten westen van Kolodon (zuidelijk van het Naroczmeer) tot landen gedwongen en door artillerievuur vernield. Op de spoorwegwerken te Wilejka we-den bommen geworpen. Legergroep Leopold van Beieren. De vliegeraanvallen op het baanvak Ljacho- wifsjiLuniniec werden herhaald. Legergroep Linsingen. Sterke Russische aanvallen tegen de kenaalstelling ten zuid westen van Logisjin vielen ineen onder zware verliezen in ons spervuur. De voortge zette bemoeiingen van den vijand tegen de Styr bij en ten westen van Kolki bleven over het algemeen zonder resultaat. Bij Grusiatyn is de strijd bijzonder hevig. Tusschen den weg Kovel—Luz!' en de Turya braken onze troepen op verscheidene plaatsen het taaie, bij Kisielin bijzonder hardnekkige Russische verzet en drongen strijdend verder vooruit. Ten zuiden van de Turya werden de vijan delijke aanvallen afgeslagen. De Russen zetten hun aanval in de richting Gorochow niet voort. Bij het leger von Bothmer is de toestand onveranderd. Den 17en viel een van onze marine-vlieg tuigen in de golf van Riga bij Arensburg twee Russische torpedojagers met bommen aan en verkreeg op een van deze en vol tref- schot. Weenen, 20 Juni. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. In de Boekowlna ging de vijand onder ge vechten met onze achterhoede over de Se re th tusschen de Proeth en de Dnjestr. Aan de Strypa en in het gebied van Rad- zivillow verliep de dag betrekkelijk rustig. In geslaagde afweergevechten ten zuidoosten en noordwesten van Lokaczy, in Wolhynie, brachten onze troepen tot dusver 1300 ge vangenen, een Russisch kanon en drie ma chinegeweren aan. In het gebied van Kisielin gaai\ de aanvallen der bondgenooten verder vooruit. In eene taaie worsteling tusschen Sokul en Kolki sloegen wij wederom krach tige vijandelijke aanvallen af. Bij Gruziatyn, waar de vijand onder aanwending van sterke krachten voor de vierde maal trachtte in de linie van de dappere verdedigers te dringen, wordt met verbittering gestreden. Petersburg, 20 Juni. (R.) De Rus sen hebben het Boekowina-leger van gene raal Pfanzer-Boltin in tweeën gescheiden en drijven de eene helft naar de Rumeensche grens en de andere naar de Karpathen. Petersburg, 2 0 Juni. (Tel.-agent- schup). Communiqué van den grooten ge neralen staf. In vele sectoren van het front, waar gene raal Broesilow strijdt, zet de vijand zijne he vige tegenaanvallen voort. Volgens nadere berichten over de gevechten in de streek ten Noorden van het dorp Gndomitsji, bij de Styr en ten Westen van het dorp Kolki, maakten onze troepen daarbij den 17en 96 officieren en 3137 man gevangen. De buit bestond uit 17 machinegeweren. Wij sloegen door ons vuur een vijandelij- ken aanval terug, die door Duitsche troepen gesteund werd, bij het dorp Vorontsjine, ten Noord-Oosten van Kissilin, zeven-werst ten Noorden van den grooten weg van Luzk naar Wladimir-Wolynski. Volgens de laatst ingekomen berichten deden onze troepen een tegenaanval in de streek van het dorp Rogovitsji, ten Zuid- Oosten van het dorp Lokaisji. Zij dreven den vijand terug en namen 16 officieren en 1200 man gevangen, terwijl zij 8 mitrail leuses veroverden. Men meldt bij deze actie zeer handige manoeuvres van een onzer ti railleur-bataljons, dat den vijand op het front en in de flank aantastte. Het dreef den vijand niet alleen op de vlucht, maar ontnam hem weer drie kanonnen, welker verlies gisteren is bericht. Voorts maakte het 300 gevangenen en veroverde twee ma chinegeweren. Bij het station Ochotnikowo, ten Oosten van Sarny, veroverden wij een Duitsch vliegtuig met den bestuurder en den waarnemer, die wij tot dalen hadden gedwongen. In de streek van Gayvoronki en Vienowitsjiki, ten Noorden van Buczacs en bij de Strypa biedt de vijand verbitterden tegenstand. Op den uitersten linkervleugel trekt de vijand in wanorde terug, krachtig achter volgd, door onze troepen. Wij bezetten de dorpen Zodova en Storoynetz Glyboka op de linie van de Seret. Op het Dwina-front bombardeeren wij op tal van plaatsen krachtig de vijandelijke stellingen. In den nacht van den 19en Juni trachtte de vijand in de streek ten Noorden van Spiaglo (ten Oosten van het Wisjewskoje-» meer) onze loopgraven te naderen, hetgeen hem door ons infanterie-vuur belet werd. Petersburg, 20 Juni. (Tel.-agent- schap.) Koning George V van Engeland was de eerste, die op het bericht van onze over-* winningen in Wolhynië en Galicië. den czaar telegrafisch geluk wenschte. Hij deed dit in buitengewoon warme en hartelijke bo woordingen. Weenen, 20 Juni. (Corr.-bureau) Naar aanleiding van de ontruiming van Czer« nowitz brengt de Neue Freie Presse de vol gende mededeelingen uit de universiteits* kringen in Czernowitz: Toen indertijd de behoefte bleek aan de heropening van de universiteit te Czerno witz, begaven de rector en de pro-rector van de universiteit zich naar den legerbevelheb ber om hem te verzoeken de colleges weder te laten beginnen. De legerbevelhebber ver klaarde zich bereid geene bezwaren in te brengen tegen de heropening, wanneer de professoren geen bezwaar zouden maken te* gen eene eventueele ontruiming van de stad; als die noodig mocht blijken. De professoren verklaarden zich bereid zonder hunne fami* lieleden naar Czernowitz te komen. Daarna gaf de landspresident van Boekowina zijne toestemming tot opening van het zomerse* mester. Men ziet uit deze voor zoo vele weken reeds genomen voorzorgsmaatregelen hoe zeer ons legerbestuur steeds zich voor oogea hield de mogelijkheid, dat Czernowitz wedef ontruimd zou moeten worden. Rome, 20 Juni. (Stefani). Officieel communiqué. Den 18en sloegen wij kleine aanvallen van den vijand af in het Genovadal (Sarca), stroomopwaarts van Daone, aan de Chiese in de richting van den berg Giove en in hel Posina-dal. Op het plateau der Sette Commui duurde gisteren een levendige strijd voort langs het frontgedeelte ten noordoosten en ten noon» den van Asiago. Hevige onweersbuien ver meerderden de moeilijkheden van onzen op- marsch. Wij sloegen de gewone, volharden de tegenaanvallen af, waarmede de vijand onzen opmarsch poogt te stuiten. Op den rechtervleugel maakten onze Alpenjagers opnieuw 200 gevangenen. In de Boven- Boite deed de vijand in den nacht van 18 Juni verscheidene aanvallen op de onlangs door ons veroverde stellingen. Hij werd onder gevoelige verliezen teruggeslagen. Ons zwaar geschut bombardeerde het st& tion Toblach en den weg naar Landrd (Rienz-dal). De langste dag komt ook ten avond. door XNNA HUBERT VAN BEUSEKOM. 47 ».De vreemdelingen denken altijd, dat 't al jééuwen in de mode is. 't Spijt me dat ik u ook al moet teleurstellen," lachte ze, ons voorgaande naar de modelkamers, een Pro- .vemfaalsche kraamkamer en een Kerstmaal in een Provengaalsche keuken voorstellend. De houding en groepeering van deze na- maak-menschen tusschen de oude meubelen was heusch alleraardigst. Hoe in-deftlg ston den daar in haar stijt-zijden gewaden de vriendinnen van de jonge moeder het kindje te bewonderen, dat deze in haar armen hield en hoe gezellig zag die table de Noël of taulo 'calcndalo er uit met meesters en knechten in echte feeststemming bijeen om de groote •chouw! „Ja, 2oo ging 't allemaal vroeger f Tegen woordig is het leven hier In Arlet ook al anders. Veel meisjes willen niet eena 't coetnme meer dragen. Monsieur Mistral vindt zóó jammer! Vous avez lu sa Mireille? C'eet M beau," zei 't meisje. wKee, m hefebgu 't qj^ geleien, maar ful- len 't zéker, doen," zei Ina dadelijk en even laten bij den uitgang kochten wij een in 't Fransch vertaalde Mireille van haar. Dat vond ze zoo aardig, dat ze met een vreugde-stralend gezicht voor Ina poseerde, toen die vroeg of wc haar kicken mochten. Ik hoop maar, dat het gelukt is, want 'n mooiere Arlésienne dan dat conciergetje van 't Muséon Ariaten hebben we niet kunnen ont dekken. Een echt reclame-type was dat. We zijn daarna Mistral's standbeeld op de Place du Forum gaan bewonderen en hebben eenige echt Proven^aalsche inkoopen gedaan, om naar Holland mee te nemen: doekjes van- gedrukt katoen zooals veel Arlésiennes dragen in plaats van de witte omslagdoeken platte groene wijnfleschjes, die als bloem- vaasjes dienst kunnen doen, een kleine „dourgo" d. i. een groen steeneai kruik, breed van onder met een sleenen hengsel en een tuitje er aan, een paar namaak-tombeaux van pleister naar modellen uit 't Musée lapidaire en een waaier met een stierengevecht er op. Wij lieten alles aan ons hotel bezorgen en kwamen bij 't postkantoor monsieur Vareau tegen, die ons liep te zoeken en ons voor 't diner nog absoluut 't zoogenaamde Palais Constantin wou laten zien. Het was smoor en smoorheet, maar natuurlijk kondien we er niét af en gingen we zoo geanimeerd moge lijk den ouden bouwval aan den Rhóne-kant bezichtigen, die volgens monsieur Vareau nooit een paleia geweest is, maar een groot waterwerk door de Romeinen aangelegd. Ik genoot de verschillende argumenten en uit leggingen maar half, doch veinsde een groote belangstelling, hoewel ik pas weer wat be- jyyaia hü oju ia ft atgdhuli dfi .VojiliS vrouw en dochtertje net zoo goed als de nota belen. Vóór 't stuk beson speelde de marine- muziek de Marseillaise en andere bekende van Arles toonde, of liever gezegd dc copie er van, want het origineel, dat in 't Théatre antique gevonden werd, Is indertijd door de stad Arlcs aan Lode wijk XIV ten geschenke gegeven en wordt in het Louvre te Parijs be waard. Daar staat Ien met een geschilde perzik voor me en vraagt, of ik nou alsjeblieft met mijn gekrabbel wil ophouden en me wil klaarmaken voor het „Concert donné par la musique des équipages de la Flotte," waar we op raad van monsieur Vareau heen gaan, hoofdzakelijk om de mooie Arlésiennes te zien. Vóór morgenavond in Nimes zal ik wel geen gelegenheid meer hebben onze lotge vallen te boeken. Ainsi soit il. Nimes, 2 Juli 1913. We zijn bij ons plan gebleven en hebben van uil Arles geen uitstapjes meer gemaakt naar Montmajour of „les Baux", zooals monsieur Vareau ons eerst aanried, maar zijn vanmorgen 't was Zondag in eens naar Nimes vertrokken, nog vol van de prachtige opvoering van Mithridate in het Theatre antique. 't Was werkelijk e«nlg-mool zooals het stuk gespeeld werd op een estrade, vóór de twee half-vergane marmeren zuilen, die een zaam ln 't middengedeelte van de groote ruimte staan opgericht, met de heldere, diep blauwe lucht vol fonkelende sterren er boven en de toeschouwers op de araphitheatejrs-ge- wijs ppjoopende trappen. Mithridate in zijn purperen mantel was een indrukwekkende figuur en Monime in haar witslepend gewaad niet minder. Heel Arles leek aanwezig; onze hotelhouder met rijn liederen, waarmee de menigte geestdriftig in stemde en werden er bloemen, programma's en kleine kussentjes te koop aangeboden, om 't zitten op de steenen te vergemakkelijken. Na de eerste acte, die ademloos werd aan gehoord, barstte 't gejuich los en begon men achler ons spottend: „L'auteur, l'auteur" tc roepen, maar na elk bedrijf werd de stemming ernstiger. Vooral waar Xipharès een der zoons van Mithridate en Monime Milhri- date's vrouw elkander hun liefde belijden en aan 't einde, waar Mithridate sterft ln de armen van Monime en Xipharès, kwamen veel zakdoeken ln beweging en weerklonk er een algemeen weemoedig gesnuif. Zóó zijn de franschen, vol „bons mots" en spot. maar innerlijk toch gauw bewogen en gevoelig voor het werkelijk schoone. Het sloeg middernacht toen 't stuk was afgeloo- pen. Aan den uitgang vonden we monsieur Vareau op ons wachten. Hij bracht ons naar ons hotel en van morgen, vóór ons vertrek, heeft Ina gevraagd of ze zijn portret mocht maken, dan zou ze er hem eenige afdrukken van sturen, want als hij'altijd zoo vriendelijk voor vreemdelingen was, stelden deze er allicht prijs op, zijn portret te bezitten en zou het haar een waar genoegen zijn, als hij het door haar gemankte daarvoor wilde gebrui ken. Monsieur Vareau bleek zeer gevoelig voor deze attentie en onderwierp rich met een vereerd gezicht aan de operatie, waarna we onder dankbetuigingen afscheid van hem nameo, met de verzekeriaa. dat we Arles zónder zijn geleide nooit zoo goed gezien zouden hebben. Na een snikheete reis van ruim een uur zijn we toen te Nimes beland. Er werd juist een stierengevecht gehouden en dc trein was zóó stampvol, dat Ien en ik slechts beurt om beurt even zitten konden. We waren al be vreesd voor overdrukke en dure hótels. maan de meeste liefhebbers van stierengevechten verlaten 's avonds de stad weer, zoodat we ini 't Grand Iïótel du Midi, dat geheel modern- is ingericht, een heerlijk ruime en niet dure" kamer vonden. Iets anders dan afschuw konden we voor de hooggeroemde ..courses de taureaux," die ln de oude Romeinsche aréna zouden plaat* hebben, niet voelen en na een haastigetf lunch trokken we er maar dadelijk op uiL Eerst naar 't postkantoor, dat vlak aaul ons hotel grenst om te informeeren of eit poste restante iets voor ons gekomen was ear hoewel wo 't niet gedacht hadden, viel da, buit mee: voor Ina een langen brief van haan moeder en voor mij een briefkaart uil Genèvo van Otto van Eeck. Hij schreef, dat hij zijn broer en schooiw zuster in den besten welstand te Marseille' had aangetroffen en nu, ondanks de hitte, toch nog enkele dagen met hen te Genève bleef. Of ik hem vooral schrijven zou hoe ons reisje on9 bekomen was, als we weer in ons oude pension zaten? Ik had 't beloofd op dleii gedenk'waardigen tramtocht langs de CoN niche, dus moest ik woord houden. Hij zon mij later ook van zijn reisje schrijven fWordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1