rr io jaargang. DE EEM LAN DER". Woensdag 5 Juli 1916. BUITENLAND. - ERSFOORT Hoofdredactie: ie:) MARIE VAN VERSENDAAL. Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF C ABONNEMENTSPRIJS: Ter 3 maanden voor Amersfoort f 1.30. Idem franco per po3t- l.SO. t Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.125. Wekelijksoh bijvoegsel „Dg Hoilatidschg Huisvrouw" londer redactie van Thérèae Hoven) per 8 mnd. 50 ets. Wekelijksch bjjvoegsel nuf* per 8 mnd. 52 ets. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Elke rogel meer- 0.15. Dienstaanbiedingen 1 r» regels..- 0.50. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bostaan zoor voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteoren in dit Blad, by abonnement. Eene circulaire, bevattende <le voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Politiek Overzicht De verklaring van Londen geheel van de baan. De verklaring van de nieuwe gedragslijn, die is aangenomen, is te zoeken in de mede- deeling, die hieraan werd toegevoegd, dat in Parijs schikkingen zijn getroffen om de blok kade van de centrale mogendheden op nog meer afdoende wijze te regelen. Ook Italië zal daaraan meedoen. Officieel is Italië nog altijd niet in oorlog met Duitschland. De ver dragen op het gebied van handel en scheep Wanneer er nog bewijs noodig was hoe feer de oorlog het gevoel voor recht en ge- vaar^ v00r ^en vredestoestand zijn ge- i>aaK«i/wKai^ a m r\t La* /ia mnnn an a i a in sloten, zijn nog in wezen, maar worden door Italië als niet bestaande aangemerkt. Voor Duitschland en Oostenrijk-Hongarije beteekent deze stap de zoogenaamde ver scherpte blokkade. Over de werking van de blo' ';ade, zooals zij nu is ingericht, heeft de hoofdredacteur van de Daily Chronicle van lord Robert Cecil, den Brifschen blokkademi nister, eenige mededeelingen ontvangen, waaruit blijkt, dat slechts weinige schepen meer de waakzaamheid van de blokkeerende vloot ontgaan. De uitvoer uit Duitschland is volkomen verdwenen, met uitzondering van een klein aantal pharmaceutische producten en eenige kunstvoorwerpen, b.v. kerkramen, die de Vereenigde Staten verlangen. Een directe invoer naar Duitschland is er niet meer. De goederen zijn aan neutrale tus- schenpersonen geadresseerd, en als er reden tot verdenking bestaat, worden zij in beslag genomen. Maar toch is de conclusie van den Britschen bewindsman: De blokkade moet nog scherper worden, om aan de centrale mogendheden den ganschen last van den oorlog te doen voelen. Er zijn dus nog strengere maatregelen noo dig oin de blokkade effect te doen rortëe- ren. Daaruit kunnen de centrale mogendhe den de conclusie trekken, dat de uithonge- ringspolitiek, hoe streng ook toegepast, liet succes, dat er van verwacht werd, riet heeft bereikt, waarmee zij zich een hart onder den riem kunnen steken. rechtigheid verstompt bij de mannen, die in "de oorlogvoerende staten de macht in han den hebben, dan zou de korte verklaring "daarvoor 'kunnen dienen, waarmee lord Ro bert Cecil, het hoofd van het kort geleden in Engeland ingestelde blokkade-departe ment, in het lagerhuis heeft medegedeeld, dat Groot-Brittannie en Frankrijk tot het besluit zijn gekomen de verklaring van Londen ge heel te laten vervallen Zooals bekend is, wordt onder de verkla ring van Londen verstaan eene internatio nale overeenkomst op het gebied van het zee-oorlogsrecht, die in 1909 is gesioten om te dienen als grondslag voor een internatio naal prijsgerechtshof te 's Gravenhage. De Haagsche conferentie van 1907 had bepaald, dat zulk een gerechtshof zou worden in 't leven geroepen, maar het geschreven zee recht, dat het zou toepassen, nog niet vast gesteld. De Britsche regeering noodigde daarop die staten, die bij de regeling van deze zaak de naastbelanghebbenden waren, uit tot eene conferentie in Londen, en daar lijn de rechtsvoorschriften opgesteld, die men gewoon is als de verklaring van Londen aan te duiden. "Tegen deze verklaring van zeeoorlogs recht heeft men in Engeland dadelijk bezwa ren kenbaar gemaakt. Men drukte vrees uit voor eene vernietiging van de Britsche heer schappij ter zee. Die bezwaren hebben ook In het parlement hunne uitwerking niet ge mist. Een wetsontwerp, dat de regeering in diende tot bekrachtiging van de in de ver klaring van Londen opgenomen rechtsrege len' en van het besluit tot oprichting van een internationaal prijsgerechtshof, voor zooveel dit van Engeland afhing, is geen wet kun nen worden. Het lagerhuis nam dit wetsont werp aan, maar het hoogerhuis heeft het verworpen. Daardoor is de verklaring van Londen eene overeenkomst, die voor de par- tijen, welke haar hebben Be oorlog. Berlijn, 4 Juli (K. N.) Met betrek king tot het begin van het groote offensief aan het westerfront wordt aan de Voss. Ztg. geseind, dat de toestand door de Duit- schers met volkomen gerustheid wordt ga degeslagen. Volgens de ondervinding is het grootste gevaar van dergelijke aanvallen onderteekend, op groote schaal gelegen in den eersten geene bindende kracht heeft, want voor haar1 stoot. Zelfs -wanneer de tegenstanders in werking treden was de medewerking van allen noodig; als een in gebreke bleef, was Be schakel gebroken. Desniettemin is het Britsche rijk in den oorlog gegaan, met de beste voornemens be zield om zich bij het voeren van den oorlog op zee zooveel mogelijk te houden aan de Beginselen, die in de in 1909 gesloten Overeenkomst zijn neergelegd. In H| Order in Council, die de Britsche regeering den 20en Augustus 1914 heeft afgekondigd, werd plechtig verklaard, dat de verklaring van Londen door haar als geldig werd erkend, en dat zij haar met sommige wijzigingen en aanvullingen, door de omstandigheden ge- Boden, zou in acht nemen. Dat was echter slechts eene eenzijdige verklaring, die de Britsche regeering slechts zóó lang bond als •zij $ich zelf dien band oplegde. Men heeft dat in den loop van dezen oorlog ondervon den. Meermalen zijn, na de Order in Council van 20 Augustus 1914, nieuwe Orders in Council uitgevaardigd. Daarbij werd steeds de eene of andere bepaling van de verkla ring van Londen, die de vrijheid van hande len van de Britsche regeering beperkte, uit geschakeld. Op dien weg wordt nu de elnd- stap gezet; men verklaart kort en goed, dat de verklaring van Londen geheel wordt op rijde gezet. Dat geschiedt door Frankrijk en Engeland" gezamenlijk onder het uitspreken van de verwachting, dat de andere bondge- nooten zich daarbij zullen aansluiten. Formeel is dat volkomen in den haak. Er Is niets af te dingen op de opmerking van 'de Daily News, dat, wanneer in de Order an Council van Augustus 1914 door volgende Orders verandering kan worden gebracht, er geene bedenkingen van wettelijken aard kunnen worden ingebracht tegen een be sluit, waarbij wordt verklaard, dat men voortaan niet slechts eenige bepalingen, maar de geheele overeenkomst als niet ge schreven beschouwt. Maar dit besluit illus treert hoe de oorlog de strijd voerende par tijen er toe brengt de beperkingen, die zij aanvankelijk zelf zich gesteld hebben wat de wiizen van oorlogvoeren betreft, gaandeweg jfeheel op zijde te zetten, opdat aan hunne ^vrijheid niets meer In den weg zal staan om tien oorlog te voeren met negatie van alle Vecht. Na den oorlog zal met de regeling van Aet zeeoorlogsrecht geheel opnieuw begon- 0en moeten worden. Voor het oogenblik Keerscht «onder eenige Beperking het ge- wehfc i de eerstvolgende dagen er in mochten sla gen hier en daar vooruit te komen, is er nog geen enkele reden om zich bezorgd te maken over de hechtheid van de Duitsche stellingen. Het Engelsch-Fransche offensief zal ook ditmaal, gelijk in den winterslag in Champagne en in de grootsch ingezette doorbraakpogingen in den herfst van 1915, door de groote dapperheid der Duitsche troepen mislukken. De onbeduidende ver schuiving van de Duitsche stellingen aan de Somme is ook op een kaart, op groote schaal vervaar(^jgd, nauwelijks waarneem baar. De oorlogs-correspondent van het Berl. Tageblatt in het groote hoofdkwar tier, seint aan dat blad Het aanvalsfront is nog niet grooter geworden. De pogingen om door te breken stuiten op een goed ge- organiseerden tegenstand. De Engelschen moeten ten Noorden van de Somme bloe dige verliezen hebben geleden. Het oorlogs terrein is met zeer vele gesneuvelden overdekt. De hoofdstoot van de Franschen wijst een duidelijke richting aan tegen Peronne. In het gebied van de Somme zijn groote troepenmassa's kleurlingen opgetre den, die de Fransche legeraanvoering uit andere plaatsen heeft samengetrokken. Werden de kleurlingen vroeger in het Duit sche vuur minder vertrouwd, thans gelooft men weer aan hun geschiktheid als be stormers; zij staan in de voorste gelederen van de vijandelijke legers en hebben, als al tijd, de zwaarste verliezen te dragen. Voorloopig schijnen de successen slechts matige vreugde in Frankrijk te heb ben gewekt. De verwachtingen, die het of fensief vooruitliepen, waren te hoog ge spannen en de particuliere verwachtingen van de Fransche burgers gingen nog veel verder. Nog altijd wordt over den toekomst droom gepraat, dat Joffre den 14en Juli, den nationalen feestdag, in het Duitsche hoofdkwartier zal vieren, dat dan ook het leger van de Engelschen in België zal zijn doorgedrongen en dat Rijssel in handen van de Engelschen zal zijn. B e r l ij n, 4 Juli. (W. B.) Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofd kwartier van heden voormiddag. Terwijl ten noorden van de Ancre-beek de vijand zijne.aanvallen niet herhaalde, bracht hij sterke krachten in het" vuur tusschen de mers, ten zuiden van de Somme, naar de linie Barleux—Belloy. Aan den hoogen inzet van menschenkrachten beantwoordden zijne verliezen in ons artillerie- en infanterievuur. De aanvallen werden overal afgewezen. Om het bezit van het dorp Hardecourt, ten noor den van de Somme, wordt verbitterd gestre den; de Franschen, die daar waren binnen gedrongen, werden er uitgeworpen. Ten noordoosten van Yperen, ten westen van La Bassée en in de streek ten zuidw es ten van Lens werden plaatselijke vijande lijke aanvallen afgewezen. Ten oosten van de Maas werden krach tige vijandelijke aanvallen tegen de „hooge batterij van Damloup" grif afgeslagen. De herhaalde officieele Fransche mede deelingen over de herovering van het werk Thiaumont en de batterij Damloup zijn fa belen evenals de opgaven over het aantal gevangenen bij de gebeurtenissen aan de Somme. Duitsche patrouilles braken ten oosten en ten zuidoosten van Armentières in Engel- sche verkenningsnfdeelingen en bij Exbrüc- ke (ten westen van Mulhausen) in Fransche stellingen. Hier werden een officier en 60 jagers gevangen gemaakt. Negen vijandelijke vliegers werden neer geschoten, waarvan vijf in den luchtstrijd zonder eigen verliezen en vier door afweer- vuur. Zes buiten gevecht gestelde vliegtui gen zijn in onze handen. Parijs, 4 Juli. (Havas). Namiddag-com muniqué. Ten noorden en ten zuiden van de Som me was de nacht rustig. De Duitschers be proefden geene enkele tegenactie tegen de Fransche troepen, d»e zich organiseerden in de gister veroverde stellingen. Het bevestigt zich, dat de hoeveelheid door de Franschen veroverd materieel aanzienlijk is. Drie nieu we batterijen, waarorder twee van groot ka liber, zijn nog gekomen bij de reeds ge noemde batterijen. Men constateert meer en meer de uitwerking van het vernielingsvuur. Inzonderheid in een ravijn ten noorden van Asseviller en op de hellingen ten noorden van Herbecourt leden de Duitschers enorme verliezen. Ten noorden van Frise stak een Frensch vliegtuig een nieuwen Duitschen kabelballon in brand. Ten noorden van de Avre en de Aisne zijn de Fransche verkenningen zeer actief geweest. Zij drongen in de eerste Duitsche loopgraven en tot in de steunloopgraven. Ten noorden van Beuvraignes en tegenover Vingre brachten de Franschen gevangenen aan. Aan den linker Maasoever mislukte een Duitsche aanvalspoging op een Fransche loopgraaf in de hellingen ten zuiden van den Mort-Homme. Aan den rechter Maasoever werd den geheelen nacht een levendige strijd gevoerd ten noordwesten van het werk Thiaumont. Zes achtereenvolgende aanval len, waarvan de laatste vergezeld gingen van het werpen van brandende vloeistoffen, ble ven zonder uitwerking. De Duitschers, die weggemaaid werden door Spervuur en door het Fransche infanterie-vuur, leden zware verliezen, zonder de Franschen uit hunne stellingen te kunnen verjagen. Deze behiel den al hunne stellingen. Aan den zuidooste lijken zoom \an het Fuminbosch maakten de Franschen eenige vorderingen in den loop van den nacht; zij verdreven de Duit schers uit een klein loopgraafelement ten noordwesten van de batterij Damloup. Avondcommuniqué. Het was rustig ten noorden van de Somme. Ondanks het slechte weder, dat de operatiën belemmerde, breidden de Franschen hunne stellingen zuidwaarts en oostwaarts uit. Zij breidden hunne stellingen uit naar het zui den en oosten en namen de bosschen tus schen Assevillers en Barleux, het dorp Belloy-en-Santerre en ook Estrées behalve een groep huizen, waar de Duitschers nog tegenstand bieden. Er zijn 500 gevangenen gemaakt alleen in Estreés. Er was artillerieduel links van de Maas. De Duitschers verdubbelden hunne poging in de streek van Thiaumont, die allerhevigst ge bombardeerd werd met zware kanonnen. Na dat verscheidene pogingen mislukt waren, veroverden de Duitschers om twee uur na middags het werk Thiaumont voor de vierde maal. Wij bleven in nauwe voeling met dit werk. De Duitschers richtten een verwoed bom bardement op de hooge batterijen van Dam- j loup. L on den, 4 Juli. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. alle punten. Gedurende den nacht had een zware strijd plaats in de buurt van La Boi- selle. Onze troepen stfeden met groote dap perheid tegen de zware aanvallen van den vijand, die een klein deel van de verster kingen ten zuiden van het dorp heroverde. Overigens blijft de toestand in die streek onveranderd Verder naar het zuiden werd eenige voor uitgang verkregen. Gedurende den nacht narnen onze troepen een bosch en verder oorlogsmaterieel en gevangenen. Op andere deelen van het front ging de loop graafoorlog aanhoudend voort. Verschei dene invallen werden uitgevoerddaarvan hadden inzonderheid twee succes in de buurt van Armentières. Na een hevig ge vecht werd een vijandelijke invalspoging met verlies terug geslagen. Eenige gewon den en gevangenen bleven in onze handen. Londen, 4 Juli. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier. Hevige donderbuien en stortregens heb ben de offensieve operatiën eenigszins be lemmerd. De toestand ten Zuiden van de Ancre is over het algemeen niet veranderd. Vandaag bestonden de operatiën hoofdza kelijk uit kleinere plaatselijke gevechten, die ten doel hadden ons in het bezit van het ver overde terrein te handhaven. Het totaal aantal gevangenen is meer dan vijf duizend. Londen, 4 Juli. (R.) Communiqué van het Britsche hoofdkwartier: Heel den dag is er gevochten. Wij maak ten kleine vorderingen. Wij behouden La Boiselle volkomen. Een Duitsche aanval ten Zuiden van Thiepval is afgeslagen. Veel luchtgevechten hadden plants achter de vijandelijke linies. Zeven Duitsche vlieg toestellen zijn omlaag gedreven. Wij had den geen verliezen. Londen, 4 Juli. (R.) Een communiqué van generaal Haig deelt mede: Het gevecht op ons zuidelijk front duurde den geheelen dag voort. Wij maakten op sommige punten lichten vooruitgang. De rest van een geheel Duitsch bataljon gaf zich gisteren in de nabijheid van Fricourt over. Eelle gevechten én bombardementen had den de laatste vier en twintig uur te La Boi selle plaats, welke plaats onze troepen thans volledig in bezit houden. Een Duitsche aan val met bommen in den namiddag op hunne oorspronkelijke frontlijn ten zuiden van Thierpval werd met gemak afgeslagen met j verliezen voor den vijand. Tusschen Thiepval en de rivier de Ancre bombardeerde de vij and hevig onze nieuwe loopgraven. Onmid dellijk ten Noorden van de Ancre is de toe stand onveranderd. Er was heden een aan zienlijke geschutwerkzaamheid bij Loos en de Hohenzollernschans Een Duitsche aan val gisternacht ten zuiden van Armentières viel volkomen ineen onder ons geweer- en mitrailleurvuur. De verliezen des vijands waren aanzienlijk. Onze bommenwerpende vliegtuigen vielen gisteren met succes be langrijke spoorwegoentra te Comines, Com- bles en St. Quentii* aan. Onze aanvallende patrouille-vliegtuigen, die ver in des vijands gebied opereeren, ontmoetten een groot aantal vijandelijke vliegmachines. Er werd druk in de lucht gevochten. Vier Duitsche machines werden neergeschoten binnen hunne eigen linies, drie anderen werden naar beneden gejaagd eiv beschadigd. Wij •leden geen verliezen behalve de reeds ge melde. Londen, 4Juli. (R.) Tusschen de 1500 en 2000 Duitsche krijgsgevangenen, die in de laatste dagen gevangen zijn gemaakt, zijn heden in Southampton aangekomen. B e r 1 ij n, 4 Juli. (W. B.) Wederom heb ben het artillerievuur en de vliegerbommen van onze tegenstanders onder de vreedzame bevolking in het door ons bezette Frortsche en Belgische gebied zware bloedige verlie zen veroorzaakt. Het totale aantal van deze verliezen sedert September 1915 bedraagt 1473 personen. B e r 1 ij n, 4 J u 1 i. (W.B.). Een Fransch draadloos bericht van 28 Juni meldt over het door Fransche vliegers den 22e Juni uit gevoerde bombardement van Karlsruhe, waarbij 257 personen gedood of gewond werden, dat tot dit bombardement eerst is besloten nadat het getal der door den vijand verrichte aanslagen tegen open steden alle perken te buiten ging, en dat nu het besluit genomen is den vijand te tuchtigen, die geen van de oorlogswetten eerbiedigt. Het Fransche legerbevel, waarvan dit be richt uitgaat, heeft vergeten aandacht te De vijand, versterkt door vele batallons schenken aan het groote onderscheid; dat J. r die uit andere deelen van de linie waren bestaat tusschen de beschieting door ons Ancre en de Somme tegen het front van het getrokken, gaat voort een zeer har Jmékkigen van Fransche steden die onmiddellijk ach- troep Thiepval (La Bpisselle^-boschje, yan Ma- legenstand aan onze troeoen te bieden op ter het front of in het operatiegebied liggendreven; en de beschieting van Karlsruhe, dat vel van het oorlogstooneel aan de andere zijd& van den Rijn ligt. Ook wordt niet vermeld,1 dat ^le Franschen regel- en stelselmatig de Fransche steden in het Duitsche bezettings* gebied met bommen aanvallen. B e r 1 ij n 4 Juli. (W.-B.). Bericht van het opperste legerbestuur uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Legergroep Hindenburg. In aansluiting aan eene belangrijk versterkte artillerie-actie hebben de Russen des avonds, en des nachts op het front van het Naroczmeer tot Smor- gon en ten oosten van Wisjnew op verschei dene plaatsen aanvallen gedaan met aan zienlijke krachten aan beide zijden van Smorgon, bij Gogucze (ten noordoosten van Krewo) en bij Seoikowsjtsjisna (ten cuidoos ten van Wissnew). Zij behaalden kleine voordeelen, maar leden zware verliezen. Legergroep Leopold van Beieren. De krachtige tegenaanvallen van onze troepen brachten ons op de plaatsen, waar het den Russen gelukt was aanvankelijk vorderingen te maken, overal successen. Hierbij werden 13 officieren en 1883 man als gevangenen ingeleverd. Legergroep Linsingen. Ook gisteren stelden de Russen met sterke krachten, die ten deele nieuw waren toegesneld, zich aan ons vooruitdringen in den weg. Zij werden afgeslagen. Onze aanval won verder veld. Ten zuidoosten van Tlumacz drongen onze troepen in een snellen voorwaartschen marsoh de Russen terug op een front van ruim 20 K.M. breedte en eene diepte tot 10 Kilometer toe. B e r 1 ij n, 4 J u I i. (K. N.) Uit het Oosten- rijksche oorlogsperskwartier wordt aan hel Berl. Tageblatt geseind: De moeras- en zandvlakte aan de Serwtes: en Sechtsjana is plotseling het terrein geworden van bloe dige gevechten. Gelijk bekend is, wordt dit gedeelte, dat wegens de terreingesleldheid uiterst bezwaarlijk is, bezet gehouden door de legergroep van Woyrsch, in welker ver band ook het Oostenrijksch-Hongaarsche legerkorps staat, dat in den zomer van het vorige jaar Iwangorod genomen heeft. De Russen hebben deze stellingen, die gedeel telijk in moerassen en gedeeltelijk in zand gebouwd rijn, bij het begin van het tegen woordige offensief reeds eenmaal door rof- felvuur getracht aan het wankelen te bren gen. Toen werd de aanval gericht tegen enkele gedeelten van het front in Litnauen noordelijk van Baronowitsji en die was to taal mislukt, ofschoon op enkele punten de veldversterkingen, die in het ongunstige ter rein waren aangelegd, door het Russische vuur nagenoeg volkomen plat geschoten waren. Thans hebben de Russen opnieuw de Duitsche, Hongaarsche en Zevenburg- sche regimenten aangevallen en andermaal een verschrikkelijke massa vuur afgegeven tegen de loopgraven en aarden bolwerken. Wederom mislukte de eerste aanval na een voorbereiding door de artillerie, doch de strijd duurt nog voort. De belangrijke pres taties van den verdedigingsoorlog in een dergelijk ongunstig terrein, kunnen niet ge noeg gewaardeerd worden. W e e n e n. 4 J u n i. (W. B.) Officieel be richt van heden middag. In de Boekowina sloegen onze troepen eenige op zich zelf staande aanvallen der Russen af. Bij Kolomea duurt de striid met onverminderde hevigheid voort. De door de Russen ten Westen van de stad gedane aanvallen leverden geen resultaat o^ Ten Noorden, Zuiden en Zuid-Oos' n -van Tlumacz maakten de Duitsche en Oos': n- rijksche troepen vorderingen. In Wolhynië trachtte de vijand ons oiv rukkeq door masse-aanvaUen te stuitpn. doch werd overal teruggedreven. Petersburg, 4 Juli. (Tel.-agentschap.) Communiqué van den grooten generalen staf. Tusschen de Styr en de Stochod en ten zuiden van de Stochod duren de gevcchien met hardnekkigheid voort. Alle tegenaanval len van den tegenstander bleven zonder suc ces. In de streek bij den benedenloop van de Lipa bestoken onze troepen den vijand, die met taaie volharding strijdt, van dichtbij Een poging van den vijand om de Sty» in de buurt van het dorp Lipa over te trekken, mislukte. Wij maakten hier in den loop van den nacht 11 officieren en bijna 1000 sol daten gevangen en maakten 5 machine-ge weren buit. Op den rechteroever van de Dnjestr tracht te de vijand driemaal tot het offensief over te gaan in de buurt van het dorp Isjakoff, maar hij v.erd door ons vuur teruggedreven. In de lichting;van Kolomea hebben onze v ,-zr.d i eenige stellingen ver- zij t»-.'geen hem en namen het

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1