iód* Jaarpang. DE E EM LAN DER". Dinsdag 18 juli 1916. BUITENLAND. FEUILLETON. DE EERSTE MEI. N-15. ERSFOORTS (Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAL. Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Co, m I'VV-... ABONNEMENTSPRIJS: (Per 8 maanden voo* Amersfoort f 1.30. Idem franco per post1.80. Per waek (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.12&« l^fzonderiyke nummers0.05. WekeHjksob bijvoegsel „Da Hollandscha Huisvrouw" (onder redactie van Thérèae Hoven) per 3 mnd. 50 ets. (Weke)ijksob bijvoegsel PQr mnd. 53 ets. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf 0.80. Elke regol meer 0.15. Dienstaanbiedingen 15 regels,. 0.50. Groote loiters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordooligo bepalingou tot bet herhaald advertoeron in dit Blad, by abonnement. Eone circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De oorlog. B e r 1 ij n, 17 Juli. (W. B.) Bericht van Ket groote hoofdkwartier van heden voor middag. Tusschen de zee en de Ancre brachten de fingelschen op verscheidene plaatsen het ruur tot grootere hevigheid. In het Sotnme- gebied bleef de artillerie-arbeid aan beide irijden zeer aanzienlijk. Er kwamen vijan delijke partieele aanvallen voor, waarin de Engelschen verder drongen in Ovillers en die ten zuiden van Biaches tot levendige ge vechten leidden, maar overigens reeds in het spervuur mislukten of daarin niet tot volle dige ontwikkeling kwamen. Het aantal in den •trijd om Biaches gemaakte gevangenen •teeg tot 4 officieren en 366 man. De den 15en Juli ingeleidere grootere Pransche aanvallen ten oosten van de Maas werden tot heden morgen voortgezet. Suc cessen behaalden de tegenstander in de bloedige worsteling niet, maar hij verloor op eenige plaatsen grond. Overigens waren er geene bijzondere ge beurtenissen van bijzondere beteekenis aam het front. Een Fransche aanval in aanslui ting aan eene opblazing ten noorden van Oulches werd afgewezen. Wij lieten met goed succes een mijn springen op de Corn- bres-hoogte. Een Duitsche patrouille' bracht ui Lanfroicourt (Lotharingen) eenige gevan genen aan. Den 15en Juli werden nog twee Fransche vliegtuigen, behalve die waarvan reeds bericht werd gegeven, buiten gevecht ge- •teld: een in eer\ luchtstrijd achter de vijan delijke linie ten zuiden van de Somme, een andere door neerschieten van den grond uit bij Dreslincourt (Oise) in ons front. r' -■ r 17 Juli. (Havas). Namiddag- lUlll ;UC. i'ussoben de Oise en de Aisne werd eene sterke Duitsche verkenning uiteengejaagd door het Fransche vuur. In de buurt van Moulin-sous-Touvent Champagne) werd een onverhoedsche aan val, door de Duitschers gericht op een loop graaf in den Russischen sector, teruggesla gen door een tegenaanval, die den tegen stander verliezen kostte. Op het front van Verdun was de nacht betrekkelijk rustig behalve op hoogte 304, waar het geweervuur levendig was. Ten wes- ■- ter. van Fleury maakten Fransche troepen- eipmenten zich meester van drie machine geweren. In Lotharingen deden de Duitsohers, na een vrij uitgebreid bombardement, twee aan vallen op Fransche stellingen in de streek van Han ten zuidwesten van Nomency. Deze beide pogingen werden teruggeslagen, waar bij gevangenen in onze handen bleven. Avoncommuniqué. Aan den rechter Maasoever werd het artil- lerieduel voortgezet in de streek van Sou- vllle. Wij hébben 200 gevangenen gemaakt in den sector Fleury. Op de rest van het front was het rustig. Het weder was afschuwelijk. Londen, 17 Juli. (R.) Officieel be richt. Generaal Haig rapporteert nieuwe belang rijke successen, waaronder de inneming van de Duitsche tweede linie bij Bazentin. Wij namen de zwaar versterkte Waterloo-hoeve en ook wat nog over was van de versterking Ovillers. Tweede telegram. Het rapport van generaal Haig luidt in zijn geheel aldus: Onze troepen hebben wederom belang rijke successen verkregen. Ten Noord-Wes ten van het bosch van Bazentin-le-Petit na men wij stormenderhand de tweede Duitsche linie over eèn front van 1500 yards. Het groote aantal Duitsche dooden in dezen sec tor bewijst de zeer zware verliezen, welke de vijand heeft geleden, sinds onze opmarsch begon. Ten Oosten van Longueval hebben wij de bres in de tweede Duitsche linie nog grooter gemaakt door de verovering van de krachtig verdedigde stelling der Waterloo-hoeve. Op onzen linkervleugel, in Ovillers en La Boiselle, waar sinds den 7en Juli voortdu rend gevechten van man tegen man zijn ge leverd, veroverden wij de laatste steunpun ten van den vijand en namen twee officie ren en 124 gardesoldaten gevangen, die de rest vormden van het dappere garnizoen. Het geheele dorp is thans in onze handen. Avond-communiqué. Aanhoudende regen en zware mist be lemmeren weer onze operatiën. Er is niets van belang gebeurd. In plaatselijke gevech ten zijn weer nieuwe gevangenen gemaakt. Het totaal is nu 91 officieren en 10.779 manschappen. Onder de buitgemaakte kanonnen zijn 17 zware en 37 veldkanonnen; velen zijn nóg niet meegeteld. Van de zwa re stukken zijn vijf 8-duims en drie 6-duims houwitsers, vier 6 duims en nog vijf andere zware kanonnen. Verder zijn buitgemaakt 30 loopgraafmortieren, 66 machinegeweren. Voorts zijn nog vele kanonnen vernield en prijsgegeven. De volgende buitgemaakte documenten zijn van belang, daar er uit blijkt, welke zwa re verliezen de vijand in de laatste gevech ten heeft geleden. Een compagnie van het 16e Beiersche re giment infanterie aan het derde bataljon van het 16e Beiersche regiment infanterie: Zwaar vijandelijk artillerie-vuur uit elk ka liber tot 28 c.M. toe, op den sector van de compagnie. De sterkte van de compagnie is één officier en twaalf man. Ik vraag dringend om spoedige hulp voor de compagnie. Wat er over is, is zoo uitgeput dat ingeval van een aanval door den vijand niet gerekend kan worden op de enkele, totaal uitgeputte manschappen. Van een andere compagnie van hetzelfde regiment aan het derde bataljon van het 16e Beiersche regiment infanterie: Zeer zwaar en fel vuur van den vijand op def\ sector van de compagnie, die haar gevechtswaarde vol komen Heeft verlofen. De overgebleven man schappen zijn zoo uitgeput, dat zij niet lan ger in het gevecht gebruikt kunnen worden. Als het zware arlillerie-vuur voortduurt, zal de compagnie spoedig vernietigd zijn. Er wordt dringend om steun gevraagd. Van het tweede bataljon aan het derde bataljon van het 16e Beiersche regiment in fanterie: Het bataljon ontving een order van kolonel Kumme, dat het onder bevel van het derde bataljon van het 16e Beier sche regiment infanterie is geplaatst, daar het reserve-bataljon in den sector op het oogenblik bestaat uit drie officieren, twee onderofficieren en 19 manschappen. B e r 1 ij n, 17 Juli. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voormid dag. Legergroep Hindenburg. Een versterkt vuur werd ingeleid ten westen en ten zuiden van Riga en aan het Dunafront. Bij Katari- nenhof, ten zuiden van Riga vielen vijande lijke krachten aan. Hier ontwikkelde zich een levendig gevecht. Bij de legergroep Leopold van Beieren kwam niets van belang voor Legergroep Linsingen. Ten zuidwesten van Luzk wérd door een Duitschen tegen stoot een vijandelijke aanval opgehouden. De troepen werden daarna tot versterking van de verdedigingslinie achter de Lipa te ruggebracht, zonder door den tegenstander te worden gehinderd. Op andere plaatsen werden de Russische aanvallen glad afge slagen. Legergroep Bothmer. De toestand is onveranderd. Weenen, 17 Juli. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. In de Boekowina bleven hernieuwde aan vallen van de Russen tegen onze stellingen ten zuiden en ten zuidwesten van de Molda- wa, evenals op de vorige dagen, zonder uit werking. De vijand leed groote verliezen. In het boschgebied ten noorden van den Prislopkam zijn aan beidé zijden verkennings afdeelingen en stroopcommando's in den strijd getreden. Bij Zabio en Tatarow zijn Russische aanvallen afgewezen. Ten noord westen van Boerkanow verijdelden onze voorposten eene poging van den vijand om zijne loopgraven tegen onze stellingen voor uit te brengen. Ten zuidwesten van Luzk vielen de Russen met overmachtige strijdkrachten het front- deel aan bij Szklin, een vooruitspringend ge deelte in het gebied ten oosten van Goro- chow. Door een tegenstoot van Duitsche ba- taillons beschermd, werden daarop de ten zuiden van Luzk strijdende verbonden troe pen, zonder door den tegenstander te wor den gestoord, tot achter de Beneden Lipa teruggenomen. Ten westen van Torczyn werd een nachte lijken aanval van de Russen afgeslagen. Peters burg, 17 Juli. (T el.-agent- schap). Namiddagcommuniqué van den grooten generalen staf. Aan het front in Wolhynië, in de streek ten Oosten en Zuid-Oosten van Swinioechl (40 K.M. ten Westen van Lutzk) hebben de troepen van generaal Saharof den tegen stand van den vijand gebroken. In ge vechten in de streek van het dorp Poesto- myty namen wij meer dan 1000 Duitschers en Oostenrijkers gevangenwij veroverden drie lichte en twee zware stukken geschut, benevens machinegeweren en een groote 'hoeveelheid anderen buit. In den loop dezer gevechten werd generaal Wladimir Drago- mirof door een shrapnel-scherf aan een der beenen gewond. ïn de streek van de Beneden-Strypa gaan wij met succes vooruit. De vijand biedt hier hardnekkigen tegenstand. In de gevechten in deze streek namen onze troepen 226 offi cieren en 5872 soldaten gevangen; boven dien maakten wij 24 kanonnen, waaronder 12 zware, 14 machinegeweren en eenige dui zenden geweren buit, benevens ander mate rieel. Bovendien namen wij hier nog 51 of ficieren en 2165 soldaten gevangen. Het totale aantal krijgsgevangenen in de gevechten van den 16en Juli in Wolhynië gemaakt, bedraagt ongeveer 317 officieren en 12,637 soldaten. Verder veroverden wij in het geheel 30 kanonnen, waaronder 17 zware, een groot aantal machinegeweren en veel anderen buit. In de richting van Kirlibaba, aan de grens van Transsylvanië, bezetten wij een nieuwe reeks hoogten. In de streek van Riga hadden de gevech ten een voor ons gunstig verloop. Wij ver overden stukken loopgraaf en maakten ge vangenen. Avondcommuniqué. Een over Riga vliegende Zeppelin wierp dertien hommen op verschillende wijken van de stad. In Wolhynië gaan onze troepen voort den vijand terug te drijven in de streek van den linker oever van de Beneden Lipa. Er blij ven gevangenen toestroomen. Ten zuidwesten van Kimpolung gingen elementen van onze cavallerie vooruit op den straatweg van Kirlibaba naar Marmaros Iziget. Weenen, 17 Juli. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Het vijandelijke artillerievuur tegen onze Borcola-stellingen houdt aan. Op den zich daarbij aansluitenden sector tot aan het Assac-dal was de geschutstrijd levendig. Aan het Dolomietenfront stonden onze stellingen ten noorden van het Pelligrinodal en in het Marmolatagebied, aan het Karin- tische front de Seebach- en Raiblera-sector onder hevig vuur. Italiaansche infanterie- afdeelingen, die in het Seebachdal oprukten, werden afgewezen. Rome, 1 7 J u L i. (Stefani.) Officieel com muniqué. In de streek van de Boven-Posina trachtte de vijand gisteren onzen opmarsch te stui ten. Na een hevig geconcentreerd vuur uit talrijke batterijen van den Col Santo tot To- rare, liet hij zeer sterke krachten oprukken tot den aanval. Onze troepen wachtten den schok niet af, maar ondernamen een tegen aanval. Na een verbitterden strijd werd de vijand aan het geheele front teruggeslagen, Eveneens in het kleine Tovo-dal bij do Posina mislukte een poging om onze stel" lingen ten noord-westen van den berg Se* luggio te omsingelen, door ons welgemikt vuur. De vijandelijke artillerie wierp nog eenige granaten op Cortina en Anipezzo. Als antwoord bombardeerden onze troepen de gewone mikpunten in het Dravadol. In de Boven But en het Raccolana-dal en ook aan de Isonzo waren bij tusschenpoo- zen artillerie-actiën. Den 15en Juli wierpen onze vliegtuigen bommen op vijandelijke kampen in. de streek' van Folgarie. Gisteren heerschte eene buitengewone bedrijvigheid in de tucht aan den vijande lijken kant. Men meldt bombardementen op vele plaatsen In het Cemonica- en het Adi- ge-dal. Er zijn geene slachtoffers en et is geen schade. Vijandelijke vliegtuigen, die trachtten naar Bergamo, Brescia en Padua te gaan, werden teruggedreven door het vuur van onze batterijen. In den afgeloopen nacht bombardeerden vijf watervliegtuigen Trevi- so. Er werd een persoon gedood en enkelen werden licht gewond; de materieele schade is gering. Een vijandelijk watervliegtuig is door ons neergeschoten De beide vliegers werden gedood. Pe tersburg, 17 Juli. (T el.-agenfr schap). Namiddag-communiqué van deif grooten generalen stof. Het offensief der troepen op den rechten* vleugel van het Kaukasische leger ontwik kelt zich. De Koeban-kozakken, behoorendé tot de colonne van generaal Gornostajef, behaalden den 16en Juli een belangrijk' succes. De Tinken, die in allerijl uit Bayburf terugtrokken, hebben dat punt in brand ge- stoken. K on stantinopel, 17 Jul. (W.-B.). Communiqué van het hoofdkwartier van den !6en. Aan het Irakfront en in Perzlë is geene verandering. Aan het Kaukasusfront openden onze vooruitgebrachte troepen in eenige sectoren dicht bij het centrum gevechten, die voor ons gelukkig verliepen. In het centrum had de strijd den vorm van een tijdelijk zwijgend artilleriegeveoht. De plaatselijke gevechten duren hier en daar voort. Ten noorden van de Tsjorsk zijn alle in dichte massa's onder nomen vijandelijke aanvallen tot staan ge bracht. De Russen leden belangrijke verlie zen. Een vijandelijk bataillon werd bij eer* van de tegenaanvallen omsingeld en geheel vernietigd. Konstantinopel, 17 Juli. (W. B.j De tot adviseurs in het ministerie van justi tie en van handel en landbouw benoemde Rijks duitschers dr. Heinze en Stahl zijn gis ter in dienst getreden. De geheime opperfinancieraad Kautz, dia tot directeur-generaal van de lendbouwfcl nlfl is benoemd, komt morgen aan. Kopenhagen, löJuni. (W. B.) Vok gens een telegram van de National Tidend<l Roman door Mr. L. H. J. LAMBERTS HURRELBRINCK. 10 Deze heeft na een lang, koppig tegen zich «elven verzetten toch eindelijk moeten beken nen oud en zwak te zijn, toch zeiven moeten toegeven, dat zijn stokkerige, verstijfde arm niet meer in staat is den moker met de ver- •ischte kracht op het gloeiend ijzer te beuken. Treurig, weemoedig, in vol vertrouwen Échter, heeft hij in handen van zijn knecht 'gegeven het besturen van zijn smidse. Doelloos heeft de gebogen gestalte rondge lopen, als een donkere schim in den rooden gloed, turend met droef oog naar de rose 'tchijn, naar de puntige, kronkelende vlam- toien, oplaaiend in de groote wijde oven. Hij heeft, toen Nol zijn helper, 't jeugdig knechtje, eens met een boodschap heenzond, toog eenmaal getracht den zwaren blaasbalg In beweging te brengen, maar 't is hem onmo gelijk geweest ook maar slechts enkele ttiinuten dit werk van den beginneling vol te houden; hoofdschuddend, bromvloekend is hij toen weggeloopen. Dagen en dagen is hij vervolgens niet meer fa de smidse verschenen. Eens Nol, die den leerjongen naar huis heeft gezonden met de boodschap of de meester toch even op het werk wilde komen; hij moest liem absoluut iets vragen. „Laat Nol dan maar hier komen," heeft 'de oude geantwoord; hij zou hem ook graag eens spreken. „Waat maag dè höbbe" heeft Peters ge bromd, niettemin terstond gehoor gevend aan 't verzoek. „Daag meister, geer höbt mich laote roope" begint hij met vlug ratelende stem, „mè ich moot uch veuroet zekke, dat ich wienig tied höb; veer höbbe 't kolossaal druk in de win kel; woeveur zeet geer zelf neet gekomme, wie ich uch gevraog höb, dan heij ich könne döörwirke." „Nein jong, m'ne gooie vrund, dat geit neet mie" het langzaam schuddend hoofd voor over, de kin schier op de borst. „Geit dat neet mie meister... en woeveur neet, geer kint toch loupe.'' „Zet dich neer jong, zet dich ins effekens neer." „Nei meister, ich höb uch toch gezag: veer höbbe geine lied." ,,'T duit niks, 't duit niks, dan moote de klante vcur dees kier mèr e bilteke geduld höbbe; ich moot ins rait dich kalle, serieus kalle." „Icli bin benuijd waat dat veur serieus kin zien." „De vroogs micK mitein, woeveur ich' neet mie op 't wirk kaom, toer?" ,,'Jao meister, dat heet mich verwonjerd um uch 'de woerheid te zekke/* „Es te ins zoe aald bis gewore wie ich", dan zal dich dat neet mie ver wondere jong, dan zuls te dat könne begriepe" „zuug ins" gaal bij voort: „m'n ganze leve höb ich dao in de smederij gewirk, die ganze affaire höb ich zeivers ge maak; dao zien nog andere smeeds hei in Roosdaal gekomme, mè gein ein, dee t tegen mich heet könne oelhauwe; ich höb ze allemaal kapot gemaak, mit deze twie kneuk, mè toe waore ze anders, mordiu toe waore ze anders", met droeven blik naar de recht uitgestoken magere armen „afijn, dao noe mcr neet euver lamenteeren dat gief tóch niks 't is mèr allein um dich te zekke wie 't vreqger waor. Wal höb ich in deen tied lustig mit d'n hamer gehauwe es d'r weer eine van m'n concurrenten rlT van door waor gegaan; ge- zönge, geflote höb ich er bij; wat höb ich mit plezier gehuurd nao dat pang, pang, pang van de schleeg, nao dat gesis van 't gleuiend iezer in 't water, nao dat gezuchs van de blaosbalk; 't waor 't schoenste concert, dat ich kis huure en die rege van vonke um mich hèr 't schoen ste vuurwirk, dat ich kos zien en noe... noe es ich dich aon 't wirk zeen, es ich weer dat gedaver huur dan deit et mich pijn, kolossaal veul pijn 't is mich of eedere schlaag, die stich deis tol mich sprik, mich zeet: dat kins dich neet mie, auwe, dao bis tich te zwaak, te beroerd veur, dao zit gei fut mie in d'n kneuk; de verdeens eigelik neet mie, want de klanten dich bctaole, da's Nol, dee 't verdient, Nol, dè noe is was tich waors veertig jaor geleië afijn, afijn de ganze boel chagrineert mich, 't pak mich in 't hert; ich zou d!n ganze daag wel könne kriete. Ich wil vort, vort, dat ich' van de ganze santeboetiek niks mie huur, niks mie zeen, dat ich neet d'n ganze daag door deezelfde lam menadige gedachte in mine kop höb." „Vort... meister... geer vortgoon"- heeft Peters uitgeroepen in angstigen schrik „en... wat moot er dan yan mich .wère?A „Justament, dao zien veer wroe ich dich höbbe wou, woe euyer ich dich hauw wille spreke." „Maak mich neet ongelukkig meister, in Godsnaom." „Ich houp au contraire dich gelukkig te make m'n leeve vrund." „Wie zoe meister?" „Ich höb zoe bij m'n eige zeivers geprak- kezeerd es doe ins de ganze zaak van mich euvernaoms." „Euvernumme meister, euvernumme woemit... ich höb toch gei cents dat wit geer loch ouch." „Da's ouch neet nuudig jong; ich höb genog verdeend en ouch genog in 't laoke ligke um stillekcs mit mien vrouw te könne leve; veur m'n keender höb ich neet mie te zörge; die zien allemaal getrouwd en höbbe good hun broed." „Ich begriep neet meester.,, ich weit neet wat geer eigelik zekke wilL" ,,'t Is anders nog al dudelik zou Ich melnen; Ich trek d'r oet; ich goon aon de andere kant van Roosdaal woene, woe ich dat verdomde gehamer en geklop neet mie huur en ich laot dich de ganze affaire." „De ganze affaire... veur mich... veur mich aliein?" „Jao, mè de moos noe neet dinke, dat alles zuuvere wins zal zien, wa's te beurs; mit het profiet höbs te ouch de laste euver te numme." „Dat sprik dat sprik es e book." „De höbs um te beginne mich al het ge- reidschap te betaole wat in de smederij is; euver de pries zulle veer het wel einig wère en ouch euver de maneer yan betaole." „Jao meister, jao." „Ich höb ouch nog drel jaor heur aan 'f hoes en de smederij, die moos dich ouchr euvernumme." „Natuurlik.... natuurlik..,, en van wèm f* 't hoes?" „Van Kerkhofs, de halfer van de Woofr hoof". „Van dè... van dè... van d'n vader van dal carogne, och meister, dè zal 't mich noett wille gunne." „Dat zal er wel doen." „Nein meister, nein, dat deit er neet, wat ich uch zek." „En ich zek dich dat heer et wel deit.' „Wie wit geer dat zoo gans secuur? „Umdet ioh het em zeivers gevraog höb^ „Wat heet er toe gezag?" „Dat em de ruizie tusschen dich en z a zoon niks, geine fetsch aonging, dat er wi% da's te ene oppassende jong waors, ené gooie wirkman, dat heer d r absoluut zeke^ van waor dat er geregeld van dich dé tausch J) zou betaold kriege en dat daomii toch eigelik alles gezag waor... de duiW wouw er höbbe, de duite op z ne tied, wié heer ze alttied van midi heet gehad en dai$ kos 't em niks verd.... van wee heer et be* taold kreeg van ene vrund of van geini vrund van «lene zoon." Huur. (Wordt vervolgd-ï

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1