„DE EEMLANDER". Dinsdag 9 Januari 1917. ZONNEWEEl DE N' 161 1Sd* Jaargang. RIIITFNI.AND. FEUILLETON. RSFOORTSC MARIE VAN VERSENDAAL. Hoofdredactie) Mf Q f VAN SCHAARDENBURG. Uilgevers: VALKHOFP ft Co. ABONNEMENTSPRIJS: In 8 maanden, voor Ameraloort t J*®®* Idem tranoo per post.. Per week (met gratie verzekering tej?en ongelukken) O. l»». Afzonderlijke nummersO. Wekel(ikaeb biiroe^sel nD« RoUandtch* BuUvromS (onder redactie ran Thérèse Hoven) per 3 mnd. 5© eta. Wekelnksob bijvoegsel *Pak ms W per 8 mod. 5» eU. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PEIJS DEB ADVERl'ENTIEN Van t5 rogjelsL-.— Elko regel meer Dienstaanbiedingen 1—5 regels,, Qrooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedril bestaan M t 0.15, - ©.50. vu uesiiwu /.eer vooiaee.^. j tot het herhaald advorteeron iu dit Blad, óu^abönnemonC Eeno circulaire, bevattende de voorwaard» aAnvraag toegozondon. voordoelige bepalingen Blad, ó\j abonnomont. voorwtxardeu, wordt op De oorlog. Ber 1 ijn8 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voormid dag. Bij het Yserfront, in den Yperenboog en ten noorden van de Somme ontwikkelde «ich tijdelijk een levendige artilleriestrijd. Door met succes bekroonde luchtgevech ten en door het vuur van onze afweerkanon- iten verloor de vijand zes vliegtuigen. Parijs, 8 Jan. (Havas). Namiddag communiqué. Gedurende den nacht patrouillegevechten In de streek van Bouchavesnes en in het bosch van Parroy. Overigens is van het ge- heele front niets te berichten. Avondcommuniqué. Er was tamelijk levendig artillerievuur aan den voet van de Maasheuvels. Ouze batterijen verrichtten een vernielingsvuur tegen de Duitsche versterkingen in de .Woêvre. Londen,8 Jan. (R.) Bericht van maar schalk Haig. In den afgeloopen nacht heeft de vijand drie pogingen gedaan, om onze stellingen ten Zuidoosten van Souchez te naderen; hij werd telkens door ons vuur teruggedreven en liet een aantal gewonden op het slagveld achter. De artillerie is op verschillende punten In actie geweest. Wij hebbn de vijandelijke Stellingen ten oosten van Lesboeufs en aan weerszijden van de Ancre en ten oosten van Neuve-Chapelle krachtig beschoten. De vijand nam Yperen onder een hevig vuur. Gisteren is een aantal vijandelijke bat terijen door ons geschut met goed gevolg onder vuur genomen. Onze vliegers hebben »©p vele belangrijke militaire punten achter de vijandelijke liniën met succes bommen geworpen. Er hadden een aantal luchtgevechten plaats. Twee vijandelijke vliegtuigen, die be schadigd werden, moesten landen. Twee machines worden door ons vermist. Weenen, 7 Jan. (Corr.-bureau). Uit het oorlogsperskwartier wordt gemeld: De keizer heeft de volgende order aan leger en vloot uitgevaardigd: Soldaten! Gij weet, dat ik en de met mij verbonden heerschers beproefd hebben den weg te banen tot den door de geheele we reld verlangden vrede. Het antwoord van onze vijanden is thans ontvangen. Zij wei geren, zonder zelfs onze voorwaarden te kennen, de hun toegestoken hand. Weder ■doe ik een beroep op u, wapenbroeders. Uw zwaard heeft in de dertig oorlogsmaan den, die spoedig achter ons zullen liggen, een klare en duidelijke taal gevoerd. Uw heldenmoed en uw dapperheid zullen ook verder van onzen wil getuigen. Nog zijn er niet genoeg offers gebracht; nieuwe zullen er gebracht moeten worden. Op onze vijan den alleen rust alle schuld. God is mijn getuige. Vier vijandelijke koninkrijken werden door u en de legers van uw dappere bond- genooten verpletterd, machtige vestingen werden bedwongen, groote stukken vijan delijk grondgebied veroverd. Ondanks dat alles spiegelen de vijandelijke machthebbers hun volkeren en hun legers steeds weer de hoop voor, dat er toch nog een wending in hun lot zal komen. Welaan danf Aan u staat het, verder krachtig af te rekenen. Vervuld van trots en vertrouwen op mijn weermacht, sta ik aan het hoofd van u. Voorwaarts met God! Gedaan te Weenen, 5 Jan. 1917. (w. g.) KAREL. Berlijn, 8 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voormid dag. Front prins Leopold. Ten westen van den weg Riga—Mitau viel de Rus gisteren op nieuw met sterke krachten op een breed front aan. Aan de Aa gelukte het hem, de op 5 Januari behaalde terreinwinst een stuk te vergrooten. Op alle overige plaatsen werd hij bloedig afgewezen. Avondbericht. Bij Riga is een hevige artilleriestrijd. Weenen, 8 Jan. (Corr.-bureau). Offi cieel bericht van heden middag. Op het front van prins Leopold bij onze strijdkrachten niets te berichten. Petersburg, 8 Jan. (Tel.-ag.) Com muniqué van den grooten generalen staf. Onze afdeelingen veroverden een dorp bij het noord-westelijk uiteinde van het Ti- roelnvoeras. Zij bezetten vijandelijke loop graven ten zuiden van het westelijk uitein de van het Babit-meer, noordelijk van het dorp Kalintzem. Zij maakten gevangenen en veroverden machinegeweren, loopgraafge- schut en een zware batterij. Alle tegenaan vallen van den vijand werden afgeslagen. In den loop van den strijd ten zuiden van het Babit-meer hebben wij, sinds het begin der operatiën op 5 Jan., 16 kanonnen ver overd en ongeveer 800 gevangenen ge maakt. Onze vliegers wierpen bommen op het dorp Kowel en Coloba, dertig werst ten zuid-oosten van Kowel, op het station van Zablotce, ten westen van Brody, alsmede op Jassenove, ten zuid-westen van Brody. Na voorbereiding door de artillerie deed de vijand tweemalen een aanval tegen onze ten oosten van Perepeniki, 20 werst noorde lijk van Zborow, gekantonneerde troepen; beiden werden door ons vuur tot staan ge bracht. In den nacht van den 7den Januari deden de Duitschers een gasaanval in de streek van het dorp Novosiol, ten zuiden van 't dorp Krevo, gepaard gaande met artillerie-vuur en met mijnwerpersactie. Deze aanval werd kalm afgewacht door de onzen. Dé vijande lijke colonnes, die daarna verschenen, wer den door ons vuur onmiddellijk naar hunne loopgraven teruggedreven. Rome, 8 Jan. (Stefanl). Officieel com muniqué. Langs het geheele front heeft onze artil lerie het vijandelijk geschut krachtig beant woord. Op het Trentinefront verkenningen en luchtgevechten. In den nacht van den 6en heeft een onzer vliegers een tocht naar Triest onder nomen en vervolgens, langs de kust gaande, twee centenaars ontploffingsstoffen op het spoorwegstation van Nabresina en in de streek van den Moste Querceto (Hermado) geworpen. Hij is ongedeerd op zijn basis te ruggekeerd. Be r 1 ij n 8 J a n. (W.-B.). Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voormid dag. Ondanks den sneeuwstorm en de gevoe lige koude drongen wij den vijand tusschen het Putna- en het Oitozdal op nieuw terug. Legergroep Mackensen. De 7e Janu ari bracht aan het negende leger, In 't bij zonder aan de zegevierende Duitsche en O -H. troepen van de generaals Kraft von De^ensingen en von Morgen een nieuw groot succes. Zij wierpen de Russo-Rume- ncn uit het zwaar versterkte bergmassief Mgr-Odobesti terug op Div-Putna. Verder zuidelijk is de reeds in October aangelegde M'lcovu-stelling, die nu hardnekkig verde digd werd, in een storm genomen. In de scherpe vervolging, werd den tegenstander geen tijd gelaten, zich in zijne tweede linie aan het kanaal tusschen Focsani en Jarestea in. te richten. Ook deze stelling werd door gebroken. In het verdere opdringen werd de weg FocsaniBololesti overschreden. Heden morgen werd Focsani genomen. Uit de veroverde versterkingen zijn 3010 gevangenen, drie kanonnen en verscheidene machinegeweren ingeleverd. Avondbericht. De bij Focsani gelegen Russen worden vervolgd. Weenen, 8 J {Corr.-burau). Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden mid dag. De vijand Is gister bij Focsani op nieuw geslagen. Terwijl de Duitsche regimenten ten zuiden en zuidwesten van de stad door de vijandelijke liniën braken, bestormd a de troepen van luit.-veldmasrschalk Lu.lwig Goiginges in het terrein van Odobescl twee achter elkaar liggende vijandelijke stellin gen. Gelijktijdig is de vijand ook in het bergland van den Mgr-Odobesci teruggesla gen De Russen weken terug op het geheele fionl. Focsani is sedert heden voormiddag acht uur in handen van de bondgenooten. Er werden 3910 man gevangen genomen en drie kanonnen buit gemaakt. In de Putna- en Susita-dalen vermeester den wij opnieuw vijandelijken grond. Ook aan de Boven Carinu zijn voordeelen ver kregen, die de vijand ons vruchteloos door tegenaanvallen trachtte te ontnemen. Petersburg, 8 Jan. (Tel.-ag.) Com muniqué van den grooten generalen staf. Na een krachtige artillerie-voorbereiding is de vijand bij Petzetsji ten noordwesten van Focsani vanmorgen tot den aanval over gegaan. Hij drong de Rumeniërs terug, maar de te hulp gezonden reserves brachten 'svijands aanval tot staan. In dichte colon nes deed de vijand een aanval op onze stel ling bij Pontetsjetsjl ten noordwesten van Focsani, maar hij werd door ons hevig vuur teruggedreven en liet vele dooden en ge wonden op het slagveld achter. Ten noorden van Oleneska en bij Kotumikali aan de Se- reth, acht werst ten oosten van de monding van de Buzeu, hadden zijne aanvallen even min succes. Berlijn, 8 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voormid dag. Tusschen het Ochrida- en het Prespa- meer bleef de aanval van een sterke vijande lijke verkenningsafdeeling zonder succes. Londen, 8 Jan. (R.). Wij vernemen, dat de Grieksche regeering een reeks mede- deelingen aan de geallieerden heeft gedaan, die niet eene weigering en ook geene aan neming van de in de nota der geallieerden vervatte eischen inhouden. Er wordt gewe zen op zekere moeilijkheden, die het voldoen aan de eischen der Entente zou meebrengen. De houding van da Grieksche regeering is, zooals uit deze mededeelingen blijkt, stellig niet zoo onverzoenlijk als de houding van de royclistische pers. Het antwoord aan de regeering wordt te Rome opgesteld, omdat zich daar op het oogenblik zoo vele ministers van de gealli eerde landen bevinden. Inmiddels duurt de verplaatsing van roya- Üst'sche troepen, die in het antwoord op het ultimatum der geallieerden is toegezegd, nog steeds voort, blijkbaar tot voldoening van de gezanten der geallieerden. Parljs,8Jan. (Havas). De bladen druk ken eene verklaring af van Diomedes, oud- Grieksch minister van Financiën van Veni- zelos en thans zijn vertegenwoordiger te Londen en te Parijs. Hierin wordt medege deeld, dat Jconihg Constantijn en zijn leger op een bevel irit Berlijn wachten om de hoe pen der geallieerden aan te vallen. Londen, 9 Jan. (R.) De Times meent te weten, dat tengevolge van de door de Grieksche regeering aangenomen houding en de mededeelingen, door haar aan de ge allieerden gedaan, eene nieuwe nota in Ro me is opgesteld door de daar aanwezige ministers van de Entente-mogendheden en naar Athene is gezonden. Hoewel de juiste bewoordingen, nog niet bekend zijn, moeten zij het verlangen inhouden, dat aan de vroe ger geformuleerde eischen onverwijld wordt voldaan, en dat binnen 48 uren kennis zal worden gegeven, dat zij zijn aangenomen. Petersburg, 8 Jan. (Tel.-ag.) Com muniqué van den grooten generalen staf. In het gebergte en in het gebied van Oer- mia duurt de sneeuwjacht voort. Konstantinopel, 8 Jan. (Milli). Bericht van het hoofdkwartier. Op den rechtervleugel werd een onver wachte aanval van den vijand tegen onze voorposten teruggeslagen. B er 1 ij n, 8 Jan. (W. B.) Officieel He- richt. Een van onze duikbooten, gecomman deerd door den luitenant ter zee Steinbauer, heeft den 27en December in de Egeisch* zee het door bewakingsschepen beveiligd* Fransche linieschip Gaulois, groot 11.300 ton, door een torpedoschot in den grond go- boord. Dezelfde boot bracht den len Januari in de Middellandsche zee het door torpedoja gers vergezelde geheel beladen Engelsche troepentransportschip Ivernia, groot 14.278 ton, en den 3en Januari een bewapend en diep geladen transportschip van omstreek! 6000 ton tot zinken. Londen, 8 Jan. (R.) Bericht van Lloyds. De schoener Brenda is door een vijande lijke duikboot in den grond geboord; de be manning is aan land gebracht. Men ge looft, dat ook het Noorweegsche stoomschip Laupar tot zinken is gebracht. Londen, 8 Jan. (R.) Bericht va» Lloyds. Het Noorweegsche stoomschip Hansi if waarschijnlijk gezonken. M a d r i d, 8 J a n. (Havos). Het wordt be vestigd, dat de San Leandro door een Duit sche duikboot Is getorpedeerd. Dit heeft nieuwe verontwaardiging gewekt. Men had gemeend, dat het verlies van het schip aan een ongeluk was te wijten, want de aard van de loding, uitsluitend uit vruchten be staande, maakte het torpedeeren onwaan- schijnlijk. Washington, 9 J a n. (R.) Het staats- departement heeft ncr. ambassadeur Gerard per telegraaf verzocht inlichting te geven over de verklaring, die hij op het feestmaal van de Amerikaansche Kamer van koopharv- del te Berlijn heeft afgelegd, dat nog nooil sedert het begin van den oorlog de betrek kingen tusschen de Vereenigde Staten en Duitschland zoo hartelijk geweest waren af«. nu. Londen, 8 Jan. (R.) Appleton, secre taris van den olgemeenen bond van valo» vereenigingen, die meer dan een millioen leden telt, heeft aan een bijzonderen cor respondent van de New-York World ver klaard: „De Britsche werklieden, die 58 procent van de Britsche strijdmacht uitmaken, heb ben aan den oorlog deelgenomen om Bel gië te verdedigen. Volledig herstel van België is boven al het andere het voor naamste, waarvoor zij vechten." Appleton, die juist uit Frankrijk is icrugw gekeerd, waar hij de meening, zoowel van Fransche als Belgische leiders over de weg voeringen van Belgische burgers had ge hoord, deelde als zijne bevinding mede, da! de arbeiders geen woorden konden vinden, scherp genoeg om de nieuwe schanddaad te veroordeelen, die door de Duitschers te gen de reeds zoo zwaar verdrukte Belgen ia bedreven. Het vuur is een element, dat nimmer •preekt: het is genoeg. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie vertaald dcor Mevr. I. P. WESSELINk—VAN ROSSUM. li Boos, ofschoon Lou eiken kreet onder drukte, wierp mevrouw Sina de scherven weer op den grond. „Pc zal den knecht zenden. Die kan alles OP" apen, als je zoo onbeleefd bent om mij •let te helpen". Zonder om te kijken, verliet zij het vertrek, de gobelin driftig achter zich toetrekkend. „Werkt u nog, Papa „Neen." Hörselkamp wendde zich af, zijn tanden •oo in zijn onderlip drukkend, dat ze bloed de. Zijn handen speelden zenuwachtig nel öe Sieutele en geldstukken <■-, .-ijn >>-. on der Lou eon te «ijken .vj „De Hekse- nbeth gaat vyiikir ka. i Een Hchte zucht, het idonx els eej> her ademing trilde door de stilte. Nu ja, dat sprak van zelf, het meisje was er ook blij over. Die had zich natuurlijk door haar moe der allerlei moois in verband met de huwe lijksgift laten wijsmaken. Misschien werd de uitzet al besteld. Dat ging bij de vrouwen immers allemaal zoo gauw in zijn werk. Hij alleen wist niets. Hij behoefde ook niets te weten. Maar dan zou zij ook niet meer in zijn atelier komen, en geen kritiek meer uit oefenen op wat hij schiep. Hij lachte plotseling kort en bitter en strekte de hand uit naar den Russischen juchtleeren zak met de naar honing riekende tabak. „Wat sta je daar nog, ik beloof je hon derd-duizend mark krabbel ik bij elkaar. Daar kan men toch een man voor krijgen wat zeg jij er van Hé En als het een fatsoen lijk man is, zal hij mij toestaan in termijnen te betalen. Vijftig duizend dit jaar,vijftig dui zend het volgend. De deurwaarder zal hij mij niet zenden of denk je van wel „Wie Van wien spreekt u Lou k«eek haar vader, die zijn eigenhandig gedraaide sigarette aanstak, met haar groote, grijze oogen verbaasd aan. Een vurige blos steeg langzaam tot aan haar voorhoofd, ver borg zich in de krulletjes van haar vlasblond haar. De knecht kwam met schuier en blik. De vorstin heeft gezegd, dat ik op moes! rgen." „Veeg dan op", zei HöüJkamp l. d en jtiel nic I. voo).'.volken voor zich ui: „Of cte juriiouw zic-h wilde .sa;»' lieden, gaat eea bezoek afleggen,' zei de knecht nog, daarna veegde hij de stukken van het beeldje liefdeloos op het blik. Als verlamd stond Lou op haar plaats. De uitdrukking van haar fijn, zacht gezicht toonde welk een marteling zij onderging. „Ik kom morgen bijtijds", fluisterde zij. Hörselkamp knipperde met de oogen, ter wijl zijn blik langs haar heen gleed. „Waarom Voor morgen bestel ik Gusta Muller, die is zeer bruikbaar." Hij knikte haar toe, niet onvriendelijk, maar toch wenschte hij onmiskenbaar een eind oan het onderhoud te maken. De aanwezigheid van den knecht maakte alle verdere vrager, onmogelijk. Een half uur later zat Lou naast haar stief moeder in de auto. Het was Vrijdag en me vrouw Sina moest op zijn minst vier jours bijwonen en een visite maken bij gravin Oberwall. De gravin ontving eiken dag, maar niet eiken dag werd men., toegelaten. Ook dot behoorde tot de emoties der oude vrouw achter de op een kier slaande deur er naar te luisteren, als haar kamenier te kennen gaf, dat de gravin „heden" tot haar leedwe zen verhinderd was te ontvangen. Dezen keer ging de gravin nog wat verder, zij liet „haar leedwezen" uitspreken, en zond dadelijk daarop Mendel de dames op de trap na „De gravin laat u vriendelijk verzoeken het was een vergissing." En toen de dames, een beetje buiten adorn door het trappenklimmen de roserood ver lichte kamer binnenkwamen, sloeg de oude vrouw met haar van ringen schitterende vin gers op de vergulde leuning van haar stoel. „Waarom loopt u dadelijk weg, lieve vorstin Mendel wordt oud. Zij diende me vrouw Hörselkamp aan. En toen was ik er niet dadelijk in. Dag, lieve kleine." „Mevrouw I" Lou boog zich over de hand der oude dame. De zware, geparfumeerde lucht be nam haar bijna den adem Op den terugrit viel het mevrouw Sina plotseling in, dat zij gasten te dineeren had gevraagd. „Verschrikkelijk Lou met die nieuwe men- schen, die in 't geheel niet weten hoe ze doen moeten. Je moet er een beetje bij toe zien. Ik zend je dan ook de kamenier om je te kleeden". De „menschen" wisten heel dikwijls niet, hoe ze doen moesten. Mevrouw Sina zei haar personeel elk oogenblik zonder veel omslar den dienst op. Nu eens kon zij „de vreeslijke physionomie" niet uitstaan, dan weer had men zich verstout Laar tegen te spreken weer een ander hield niet de min ste rekening met haar eigenaardigheden of moest een knecht verdwijnen, enkel wijl hem de violette livrei niet stond. Meestel moti veerde zij het opzeggen van den dienst met de woorden „het mensch" of „de persoon verveelt mij." Zij hield er van steeds nieuwe gezichten om zich heen te hebben, verbeeldde zich door nieuwe menschen beter bediend te wor den Lou's vroegere kindermeid, de oude Sera- >hirve, had heel wat te stallen om het keu- kenpersoneel tenminste te beschermen to gen de "veranderingkoorts van mevrouw", zij trad dan soms zeer krachtig op, als de „onbetamelijkheid" te ver ging. Met vuurrood gezicht en rinkelenden sleutelbos zag zij nu toe op het tellen van de drie eetserviezen. Zij kon ternauwernood staan op haar door jioht gezwollen voeten, rukte driftig aan de korte einden van den zwarten kanten doek, die zij over haar witte hoofd droeg. „Ga maar, Phientje, ik zal wel oppassen", zei Lou, nog eer zij zioh van hoed en mantel ontdaan had. Donkerroode vlekken brandden op haaf wangen, haar Hppen lagen droog op de blauwe tanden. Zij wierp den met bont ge» voerden mantel af, trok de Deensche hand» schoenen van de slanke vingers, schoof de zware zilveren tafelstukken naar den rond van de tafel om ze te vullen met de bloe men, die de tuinman juist in een mand had gebracht. Loom ging de oude vrouw op een hoeM van den stoel zitten, trok Lou aan haar ja» pon, dwong haar zich naar baar toe te bul» gen. (Werdt vervolg<l|

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1