DE E EM LAN DER". Dinsdag 16 Januari 1917. BIJITF.NI.AND. ZONNEWEELDE M* 167 Uitgevers: VALKHOPP ft Co, Bureaui UTRECHTSCHESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 60. FEUILLETON. AMERSFOORTSC MARIB VAN VERSENDAAU "oc r Mr. O. VAN SCHAARDENMNML II ABONNEUENTSPBUS: •jar 3 msftndeo voor Amersfoort f Horn franco per post.. Per week lmetgrat!»vereek»ring tefen enfelukkoe) •.IS*» Alkonderltike nummer»••O®. «•k.)()kMk Wjro.*«.l .0» BeUamUO* Batnrma* *mim redactie tab Thérèse Hovon) per 3 mad. 5® W.k.lhkMk btlTooKMl ,FV> mt mtf par aid Ha. f o.so# O.I5» OJSO» PRLJS DER ADVERTENTIE-N Vail 1—5 reael» M Elko resel meor Dienstaanbiedingen 1—3 resets Groota lettere naar plaatsruimte. Voor handel en bodrjjf bestaan deer voorUoeltge bopalinmii iot het herhaald adverteoren in dit Blad, óij abonnement. Eenu oiroulairo, bevattende de voorffttftltlou. wordt op nanvrlaft toe}?e*onden. De oorlog. Berlijn, 15 Jan. (W.-B.). Koning Friedrich August van Saksen heeft gister «en telegram van instemming geionden met der. oproep van den keizer van 12 Januari •an het Duitsche volk. De voorzitter van den rijksdag heeft het- «ellde gedaan. De handelskamer in Frankfort a/M. heeft fn een telegram den keizer verzekerd van den blijden weerklank, dien zijn oproep aan het Duitsche volk in hunne harten heeft ge vonden. De Bund der Landwirte, het bestuur van de Duitsch-conservatieve partij en de voor zitter van den Duitschen landbouwraad heb ben telegrammen gezonden, waarin de ge- lofte wordt afgelegd, eensgezind en vast elk offer, elke daad, elke ontbering op zich te nemen om den door de vijanden in mis dadige overschatting verlengen oorlog tot een voor Duitschland zegevierend einde te brengen. De centrale raad van de vrouwenorganisa- tiën in den katholieken vrouwenbond van Duitschland, die 750,000 Duitsche katho lieke vrouwen uit alle lagen en standen om vat, dankt den keizer voor het vertrouwen, dat hij ook in de kracht van de Duitsche vrouw stelt. De vrouwen beloven, dat zij al tijd achter de strijdende troepen zullen staan en dat zij zonder klagen hare mannen, zo nen en broeders in den harden beslissings- strijd zullen laten trekken en hunne geest drift steeds op nieuw zullen doen ontvlam men. De vrouwen willen het laatste ten of fer brengen wat vrouwenkracht vermag te geven, om in den hongeroorlog te overwin nen. Londen, 1 5 Jan. (R.) De Westminster Gazette zegt naar aanleiding van het schrij ven van den keizer aan Von Bethmann-Holl- •weg: Wij twijfelen er geen oogenbük aan, dat deze brief werkelijk door den keizer aan den kanselier is gericht, maar het is onmogelijk aan te nemen, dat dit de eenige of meest belangrijke gedachtenwisseling tusschen de beide mannen is geweest, voordat de vredes nota de wereld in werd gezonden. Er Is een opvallende leemte tusschen de welwillpnde bedoelingen, in dit schrijven verkondigd en de uitvoering, die er door de nota aan werd ■gegeven. De keizer en de kanselier, die vermoede lijk op de hoogte van de zaken waren, kon den nipt onderstellen, dat alleen een voor st.l tot ond«tondelen, vooratgegaan door de bewering, dat de Duitsche legers overal zegevierend waren, de wereld „van haar lijden kon bevrijden", tenzij hunne vijanden bereid waren 4a nederlaag te aanvaarden. Op deze voorwaarde zijn alle veroveraars bereid geweest do „wereld te bevrijden". De geheele geschiedenis Is vol voorbeelden van hunne plotselinge bekeering tot de eischen der menschelljkheld, op een oogenblik, dat het hun zegevierende legers te stade kwam de gevechten te staken en hun oorlogskaart te consolideeren. In dezen zin waren er geene gxootere menschenvrienden dan Na poleon en Bismarck. De bewering, dat overal de overwinning is behaald, Is noodlottig voor de bewering, dat er gehandeld wordt volgens den drang van „het geweten en de verantwoordelijkheid voor God." Het zwijgen over de voorwaat- den kon slechte in dier voege worden uitge legd, dat zij, kenbaar gemaakt, niet de voor waarden van een menschlievend voelend persoon, maar van een veroveraar zouden ziin. De keizer en de kanselier kunnen niet zoo onnoozel zijn, dit niet te weten. Zij moe ten weten, dat zij, als zij de rol van men- schenvriend op zich willen nemen, die van den veroveraer met onoverwinnelijke legers moeten laten varen. Laat de keizer met zijne voorwaarden voor den dag komen, zooals wij hebban ge daan. Laat de wereld er over oordeelen. Laat hij zich bij de neutralen en vijande lijke volkeren rechtvaardigen door een ein de te maken aan de deportaties van Belgen en de pogingen om Polen voor zijn leger te pressen. Laat hij zijn moed en verantwoor delijkheid voor God toonen door ziin veto uit te spreken wat hij kan over het toebrengen van nog meer onnoodig leed aan de burgerlijke bevolking. Tenzij hij eenige teekenen geeft één van deze richtin gen te willen uitgaan, hebben wij zeer ern stige redenen te twijfelen aan de bekeering van den man, die den oorlog-in-1914 uit lokte. Berlijn, 15 Jan. (W. B.) De Lor.den- sche Observer merkt op, dat in de i ots van de Entente niets wordt gezegd over de Duitsche koloniën, die door Engeland en zijne geallieerden veroverd zijn of zullen worden. Duitschland zal echter geen duim breedte van zijn koloniaal bezit ooit weer terug krijgen, als het niet volkomen zekere waarborgen levert voor zijn toekomstig goed gedrag. Berlijn, 15 Jan. (W. B.) Bericht uit het gTOOte hoofdkwartier van heden voor middag. Ten noorden van de Somme houdt het levendige artillerievuur aan. Terwijl op ver scheidene plaatsen aanvallen van vijande lijke patrouilles afgewezen werden, slaagden onze eigen verkenningsafdeelingen er in, door goed uitgevoerde ondernemingen, ge vangenen en machinegeweren in te leveren. B e r 1 ij n, 1 5 J a n. (W. B.) Avond-bericht uit het groote hoofdkwartier. In het westen geringe gevechtsarbeld. Par ij s, 15 Jan. (Havas). Namiddag communiqué. Er is niets belangrijks gebeurd In den loop van den nacht. Er was een tamelijk groote artillerie-actie aan de Avre en tus schen de Aisne en de Argonne. Avond-commun iqué. Wederzijdsche bombardementen aan hei de oevers van de Somtne, aan den rechter Maasoever en in Lotharingen. De Duit- schers vielen na een bombardement voor ste posten aan tusschen de Aisne en de Argonne. Zij werden terug geworpen na een levendig handgranaatgevecht. Wij deden verscheidene raids met succes, maakten ge vangenen en namen materieel. Londen, 15 Jan. (R.) Bericht van maarschalk Haig. In den loop van den nacht drong eene af- deeling van onze troepen in de Duitsche 11- niën ten oosten van Loos. De vijand leed vele verliezen; er werden bommen gewor pen in zijne loopgraven en wij maakten eenige gevangenen. Ten noorden van de Ancre werd een vijandelijk transport met goede uitwerking door onze artillerie beschoten. Buiten het gewone artilleriewerk aan ons front werden vijandelijke stellingen ten zuid oosten van Loos en tegenover het bosch van Grenier met goed gevolg beschoten. Berlijn, 15 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Front prins Leopold. Bij betrokken weder bleef de gevechtsactie gering. Berlijn, 15 Jan. (W. B.) Avond-be richt uit het groote hoofdkwartier. In het oosten geringe gevechtsarbeid. Weenen, 15 Jan. (Corr.-bureau). Of ficieel bericht van heden middag. Aan het Dolomietenfront lieten onze troe pen in den afgeloopen nacht aan de groote Lagaruroi een grooten rotsband springen aan den zuidelijken wand tusschen de eigen en de vijandelijke stelling. Dit werk is vol komen gelukt; een breede kloof scheidt nu de beide tegenstanders. Aan het Karstfront was de artillerie-actie tijdelijk iets levendiger. Rome, 15 Jan. (Stefani). Officieel com muniqué. Aan het Trentino-front het gewone ge schutvuur. Onze artillerie bracht bewegingen van den vijand in het gebied tusschen de Adige en de Astioo in de war. Aan het Julia-front heeft het vijandelijke geschut ónze liniën ten Oosten van Görz en op den Karst bestookt. Onze artillerie heeft op haar beurt de meer achterwaarts gelegen vijandelijke stellingen krachtig onder vuur genomen. Berlijn, 15 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwurtier van heden voor middag. Front prins Jozef. Ten noorden van het Susitadal werden onze nieuw gewonnen stellingen door sterke Russo-Rumeensche krachten aangevallen. De vijand werd overal afgeslagen. Legergroep Mackensen. Tusschen de Bu- zeul en de Sereth-monding werd, ondanks het ongunstige weder, de laatste door de Russen nog bezet gehouden plaats Vadenl in een storm genomen. Berlijn, 15 Jan. (W. B.) Avond-be richt uit het groote hoofdkwartier. Tusschen Caslini en het Susitadal en bij Pundcni zijn krachtige Russische aanvallen afgeslagen. Weenen, 15 Jan. (Corr.-bureau). Of ficieel bericht van heden middag. Aan den zuidelijken vleugel van het leger- front van aartshertog Jozef verrichtten de Russo-Remenen krachtige aanvallen tegen de in de laatste dagen door ons gewonnen stellingen ten noorden van het Susitadal. De aanvallers werden overal afgeslagen. Turksche troepen bestormden gisterna middag het dorp Vadenl, de Iactste plaats die nog door den vijand bezet werd gehou den ten zuiden van do Sereth. "S o Tl a, 15 Jan. (Bulg.-ag.) Bericht van het hoofdkwartier. Van den rechter Donau-oevcr werden de spoorweginrichtir.gen rondom Galatz door onze artillerie gebombardeerd. De artillerie van den vijand antwoordde met een zwak vuur zonder uitwerking. Petersburg, 15 Jan. (Tel.-ag.) Com muniqué van d?n grooten generalen staf. De Rumeniërs vielen den vijand aan op de hoogten 7 werst ten zuidoosten van Mo- nestirka en Kachumul aan de rivier Kas- sina; na een warm gevecht met de bajonet. wierpen zij hem 1 werst in Z. richting terug. I Vijandelijke elementen, die hei of i f men in dezelfde streek, werden niet alleen teruggeslagen door de door Russische tros. pen gesteunde Rumeniërs, maar twee werst zuidwaarts teruggedreven. In de streek van Vadeni, 10 werst ten zuidoosten van Galatz, trad de vijand, onge veer een regiment sterk, aanvallend op te- gen onze wachtposten, die een weinig naar het noorden teruggingen. Vijandelijke elementen vielen, nn oen» sterke artillerie-voorbereiding, herhaalde malen onze stellingen aan in de streek van Tsjinslei, 12 werst ten noordoosten van Foo sany. Alle aanvallen werden teruggeslagen, met groote verliezen voor den vijand. Bern,15Jan (W. B.) Fransche bladen brengen berichten uit Rumenië, volgens welke van de 600.000 man, die Rumenië bij het begin van den oorlog onder de wn- peren had, ongeveer 200.000 dood, ge- wond of vermist zijn, terwijl omstreeks 100.000 zich In Duitsche gevangenschap bevinden. Sofia, 15 Jan. (Bulg.-ng.) Bericht n het hoofdkwartier. Zwak artillerievuur op het geheele front De vijand voerde eene levendige luchtactie in de streek van Bi'ol'a (Monaslir), in het Vardardal en aan de Siroema. Wij velden door ons artillerievuur een over Hanthy vlie gend vliegtuig neer, dat in zee neerkwam. P a r ij s, 1 5 J a n. (R.) Blijkens een tele gram uit Piraeus is generaal Kalloris. die het bevel voerde over het eerste legerkorps tijdens de gebeurtenissen op 1 December, op non-activiteit gesteld en vervangen door Jannanitzas, adjudant van den koning en oud-mlnlster in het kabinet-Skoeloedis. Londen, 15 Jan. (R) Officieel be richt. De operatiën aan de Tigris worden zeer belemmerd door den waterrijken toestand van het terrein. Den Hen Jan. bezette onze ruiterij de stad Hai aan de Shot-el-Hai en maakte geweren, munitie en materieel buit. Denzelfden dag werden vier vijandelijke booten op den Ttgri9, waarvan één troepen vervoerde, door onze artillerie in den grond gehoord. Den Hen, 12en en 13en rukten onze troe pen voorwaarts aan den rechteroever van den Tigris, ten Oosten en Westen van Koet- el-Amara en maakten twee loopgraafmortie ren, twee machinegeweren en granaten buit. Met uitzondering van een kleine strook gronds in de rivierbocht ten mnrdoosten van Koel-el-Am-re. wi r de vij. nou stand 1den Het gaat met gebroken harten veelal als met gebroken porseleingelijmd kunnen zij nog jaren mee. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 17 Elke blijheid v.as plotseling in hem uitge doofd. Hii voelde zich ais een arme zondaar te midden van dit kleine vroolijke gezel schap, ais een misdadiger, die het alleen aan een toeval te danken heeft, dat hij niet ont dekt werd. En weer dankte hij het slechts zijn vol komen zaffbeheersching, dot het niemand op- viol hoeveel moeite het hem kostte daarvan li ets te laten blijken. Lou verscheen; vermoeid en mat. Diepe, blauwe kringen lagen cnucr haar oogen. Zij had ternauwernood de kracht meer zich te verheugen. Mevrouw Sina was koos geweest, dat graaf Oberwall zoo vroeg tot «ezu-chap had verlaten, dat da Ameri» kaan op het laatste oogenblik slechts een wissel van niet meer dan vijf en twintig dui zend mark op haar kleine Empire schrijfta feltje heeft neergelegd. Tusschen een Two Step en een wals had zich een scène afgespeeld. Vader had een oogenblik op het punt gestaan den wissel te verscheuren. „Dat heb je er nu van. Twintig duizend zou de Staat mij ook beiaald hebben. Om vijf duizend mark worden mijn werken naar den overkant van den Oceaan versjacherd. Ben je nu tevreden? Heeft iemand den wis se) al gezien? Heeft iemand je al ten huwe lijk gevraagd. Ga dansen ga toch ver zuim toch vooral nietsf Mama danst ook. De allernieuwste dansen, net als in de Moulin Rouge „Spreek om godswil niet zoo haid." Toen had Hörselkamp zich bier laten ge ven en was beginnen te dampen. Dat deed hij altijd, als hij zijn vrouw boos wilde ma ken. Maar mevrouw Sina liet meer cham pagne dan anders ronddienen, improviseerde een klein bal met cotillon. Lou moest in een grooten koffer zoeken en er cotillonor- den, kleine waaiers en byouterieën uithalen. In den grooten salon wisselden bereidwillige pianospelers met een groote phonograaf af. welks gillende blikken tonen prikkelend en zwaarmoedig tevens den rhythmus der dan sen aangaf. Eindelijk maakte de gasten aanstalten om te vertrekken. Mevrouw Sina hield bij eenige heeren zoo long aan, tot zij bereid waren nog een glas bier te blijven drinken. Zij vilde het alleen zijn mei haar man zoo lang mogelijk verschuiven; ze wilde wach ten tot zijn toorn vervlogen zou zijn, een toorn, dien zij niet zoozeer vreesde, mBar die haar lastig was, omdat ze er door uit hef evenwicht van haar beminnelijke, gematigde stemming werd gebracht. Omgeven door een kleinen staf van be wonderaars hoopte zij haar man weer terug te winnen. Lou kende haar manier van doen. En zij nam haar de coquetterie, die ten slotte toch alleen haar veder gold, nooit kwalijk. Maar vandaag, nu zij wist hoe diep haar vader ge kwetst was, kon zij die beuzelarijen niet ver dragen. Zij wilde zich terughekken. Mevrouw Sina werd boos. Wat moest dat beteekenen. Vormde haar gezin een Bohème huishouden? Als ze boos was, ontsnapten haar dikwijls zeer harde en scherpe woorden. ,,Ik kom dadelijkik sluit alleen de likeu ren al." „Ja goed. Maar rammel niet zoo met den sleutelbos, kleintje. Daar houd ik niet van." Zij rammelde niet met den sleutelbos. Zij zat aan de groote tafel van de eetkamer, waarop nog eenige resten van het koude souper stonden, dat op het diner was ge volgd, en hield haar hoofd, dat haar pijn deed, met beide handen vast. En toen men haar zei, dat Gerhard Ober wall was gekomen, leek het hear of de gansche drukkende last van haar werd ge nomen. Een flauw lachje legde zich om haar zacht i «kleurden, jongen mond, tow zij hem de hand toestak en uit haar oogen glansde een zacht lichten. Beide spraken geen woord. Maar in den korten, verlegen handdruk lag al de warmte, lag al het verlangen, die nog onuitgesproken in het diepste van hun wezen sluimerde. En daarna zaten zij bijna door de geheele breedte van de kamer gescheiden, geschei den ook door de luidruchtige ohampagne- vroolijkheid van het kleine gezelschap en toch elkaar zoo nabij als nooit te voren. Als of alle moeilijkheden van den dag in dit eene oogenblik haar vreedzame, eenig mogelijke oplossing gevonden hadden. Toen Gerhard Oberwall om drie uur 's nachts de woning der Hörselkamp's verliet, nam Bruno von Taysen hem onder den arm en zei kort „Hoor eens, ik moet je wat zeggen Gerhard werd zeer bleek. Hij dacht aan Lou. Hij wist, dat Taysen alleen om haar in de villa kwam. „Waarover gaat het?" vroeg hij en gaf zioh moeite kalm te blijven. „Alleen over mij zelf. Het is werkelijk niet zoo gewichtig. Maar het is beter, dat je het van mij hoort, dan van anderen die de ware beweegredenen van mijn handelen niet ken nen." Taysen liep heel recht. Zijn niet onknap, maar hard profiel teekende zich scherp af tegen het licht van de lantaarn, die zij voor bijkwamen. ,Jk zal morgen een afscheidsbezoek maken bij je vader en je grootmoeder." Gerhard herademde, Had lachend woof hij„Waarheen wordt ge dan overge plaatst?" Taysen streek den korten Engelschen kne vel naar beide zijden terug. „Verder, dan wanneer ik naar Oost Afrika moest. Bovendien plaats ik mii zelf over. Niet naar een nieuw reeiment, maar in een nieu we maalschappelii' omgeving. Misschien bereidt je je vader voor, om hem een ver legenheid besparen." Gerhard bleef s -?ii en zag den makker uit zijn jeugd me. wijdgeopende oogen ver bluft aan. „Wat is er dan gebeurd Taysen lachte bitter; „Niels. Of liever iets zeer alledaags. Ik heb in mijn mooie pakje een heertje verge ten, dat ik een arme drommel ben. Wij wa ren met een paar kam-raden bijeen. Hadden een beetje geboemeld, gedronken en gewed zoo'n heel onnoozele weddenschap zooals ze tienmaal per dag wordt voorge slagen en niet aangegaan. Maar dezen keer het was nu eenmaal mijn ongeluk, werd ze aangenomen. Nu kort en goed, den volgenden dag heb ik de weddenschap ver loren stel, dat het er om ging of dit voor jaar vier of zes vliegers in Johannlstai waren neergestort, dat is toch hetzelfde kortom, ik verloor. Vijftien honderd mark. Daar ik er mij met twee honderd vijftig mark per maand moet zien doorheen te slaan, -- kan je je de gevo' n voorstellen (.Wordt vervolgd.)»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1