15" Jaarnang DE EEMLANDER*. Vrijdag 26 januari 19(7. BIJITFNI.AND._ BINNENLAND. ZONNEWEELDS KOLONIËN. FEUILLETON. - êa MARIE VAN VERSENDAAL. Hoofdredactie Mr D van SCHAARDENBURG. n Uitgever#: VALKHOPP ft Co, A BON N EM ENT8PKUS: 8 muadeo too» f Idem trftooo par post.. P«t woek (motRrMtisverzeliermw' tegen ongelukken)® AfionderHik® nummers W.W«UltMb .0» Hollmviirlu "«""J"— 100 redact i. van ThÉrta. Hovon) p« 8 mod. HO el». W.t-.li-ltB.h bó»oeew>l 3 f""* Ba fU" AL) VKiU'EN TIEN bureau, UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PH IJS DEK Van lreaolê Elko reiel moer Dienstaanbiedingen 1—-6 regeta Groote lettors n n plaataiuimto. Voor handel eu 00 trijt instaan /.eer root-doelige bop.4im-on tot het herhaald viverteeren u» dit Blad. óq abonnement. Een« circulaire. bevattende de voorwaarden, «rordt op tan vraat» toegezonden. m f «e 0.19. i. i o.no. De oorlog. De strird ten westen van Riga duurt nog voort met afwisselend succes. Verder aan geen van de oorlogsfronten iets bijzonders. In den Hongaarschen rijksdag heeft mi nister-president Tisza verklaart, dat de re geering van Oostenrijk-Hongarije zich vol komen één voelt met de door president Wil son voor de vredesactie gestelde eischen en geneigd is de gedachtenwisseling over den vrede met hem voort te zetten. Uit eene door den kanselier der Brilsche schatkist Bonar Law te Bristol gehouden rede blijkt, dat de Britsche regeering op het standpunt blijft staan, dat om den toekomstigen vrede te verzekeren, de Duitsche militaire machine moet worden gebroken. Washington, 25 Jan. (W. B.) In den Senaat heeft Cummings een voorstel inge diend tot bespreking van Wilson's bood schap. Hij zeide, dat 's presidenten verkla ring de belangrijkste was, die ooit door een president van de Vereen. Staten was afge legd. Of die verklaring juist is of verkeerd, de senaat dient haar uitvoerig te bespreken. Stone, de voorzitter van het comité voor buitenlandsche zaken, verzette zich tegen de motie, omdat de behandeling slechts tijdver spilling zou zijn. De redevoeringen, hetzij die waarin de houding van den president werd goedgekeurd, hetzij die waarin -zij ■werd afgekeurd, zouden den president niet tol een ander inzicht brengen. Ten slotte werd de motie ter zijde gelegd. Het congres van de Engelsche arbeids party te Manchesier heeft met eene meer derheid van vijf zesden een voorstel ver worpen om aan te dringen op onmiddellijke vredesonderhandelingen. B e r 1 ij n, 2 5 Jan. (W. B.) De comman dant van de Engelsche torpedojager Del- phin, die onlangs in Cadix is binnengeloo- pen beweert den 14en Januari om acht uur rs morgens veertien zeemijlen ten westen van Huclva de Duitsche U-boot U 56 in den grond geboord te hebben. Hiermee wordt vastgesteld, dat er noch van de U 56 noch van een andere Duitsche U-boot sprake kan rijn. Londen, 25 Jan. (R.) Een officieel bericht over eene Engelsch-Fransch-ïtali- aansche maritieme conferentie houdt in, dat kwestiën van de vloolpolitiek In de Mid- dellandsche zee besproken en beslist zijn. De uitkomsten zijn zeer bevredigend. Er zijn belangrijke beslissingen verkregen niet al leen over de vlootoperatiën, maar ook over het gebruik van de schepen, het toezicht op de handelswegen en andere daarmee ver band houdende vraagstukken. Londen, 25 Jen. (R Drie visschers- Bchuiten vaan Fleetwood zijn door eene kanonnade van een duikboot in den grond geboord. De bemanningen zijn geland; zij waren gedurende 17 uren in een boot ge weest, ter nauwernood gekleed en bloot gesteld aan de felle koude. Londen, 25 Jan. (R.) Bericht van Lloyds. Het Deensche stoomschip Dan is in den grond geboord. W e e n e n, 2 5 J a n. (Corr.-bureau.) Near aanleiding van den aenstaanden verjaardag van den Duitschen keizer begeeft keizer Ka- rel zich hedenavond, vergezeld van den mi nister van buitenlandsche zaken, naar het Duitsche hoofdkwartier. B e r 1 ij n, 2 5 Jan. (W. B.) De keizer j heeft aan maarschalk von Mackensen het grootkruis van het Uzeren kruis verleend, l Londen, 25 Jan. (R). Lloyd George i heeft in een interview over den aanstaanden rijks-oorlogsraad verklaard, dat deze raad alle algemeene kwestiën in verband met de oorlogspolitiek van het rijk zal behandelen, ook in verband met de voorbereiding van den vrede. De vredesvoorwaarden zullen slechts het begin zijn. Daarna zal komen het opbou wen van de geregelde vrijheid en broeder- schap, die zekerheid zal verschaffen aan den vrede van het menschdom en den vooruit- gang die het militarisme heeft vernietigd. P a r ij s, 2 5 Jan. (Havas). In antwoord op een gelukwensch van het gemeentebe- stuur van Duinkerken, schreef generaal Ni- 1 veile aan den maire: Nog een weinig ge duld en vooral volstrekt en onwrikbaar ver trouwen in de groote overwinning! De Grieksche regeering heeft in eene nota acn de gezanten van de Entente mogend- heden haar leedwezen uitgedrukt over het gebeurde in Athene op 1 en 2 December. De beker der vernedering is daarmee tot den laatsten druppel geledigd. Tokio, 25Jan. (R.) .De keizer heeft de Kamer van vertegenwoordigers ontbonden heer Van Leeuwen, terzake diens Instem ming met de houding der regeering ten aan zien van de vredepogingen. President Wil son meent dat ook de kleine naties moeten handelen in het belang van het vredes-stel- 9el. Vrede door dwang, achtte spreker uto- «w b ,.w« pistisoh en gevaarlijk, handeling van de buitenlandsche zaken- j Een der ^joote oorzaken van de oorlogen, vergadering voortgezet. szeide spreker, zal zijn weggenomen, als de De heer Scheurer ontried den minis- economische expansie door de mogendhe- ter ten aanzien van de Belgische deporta- j den niet gezocht wordt langs den weg van ties verder te gaan dan hij tot dusver deed, het imperialisme, doch door organisatie. Kamero' erzicht. Tweede Kamer In de zitting van Donderdag werd de be daar hij anders zich zou mengen in de bin- nenlandsche aangelegenheden van Duitsch- land. De heer Van Hamel vroeg wat de mi nister doet inzake het vasthouden van Ne derlanders in Duitschland. De heer Van Leeuwen achtte de Installatie voorzitter. Nadat mededeeling was gedaan van het Koninklijk besluit van de benoeming van den heer Fock tot voorzitter, werd de nieuwe president geïnstalleerd met een ge lukwensch van den heer Schaper. Ne nieuwe voorzitter aanvaardde de houding der regeering ten aanzien der vre- leiding met een korte rede, waarin hij on- despogingen juist. Inmengen moet thans M partijdige leiding toezegde, en aandrong op onvruchtbaar zijn, M partij kiezen naar de beknoptheid, een of andere zijde beteekenen. Van eene I conferentie van neutralen verwachtte spr. Bij de voortgezette behandeling ven 't niet veel. De belangen der neutralen loopen Hoofdstuk te veel uiteen, evenals hun verhoudingen j Buitenlandsche Zaken, tot de oorlogvoerenden en zij missen de dringt de heer Rutgers er op aan, dat macht om de wenschen kracht bij te zetten. 1 de Staten-Generaal er in zullen worden er- Het stelsel van vrede door dwang, zou ieder kend, alvorens antwoord wordt gegeven op klein geschil meken tot een internationaal eene eventueele vraag tot deelneming van geschil, met gevaar voor internationale ver- Nederland aan de beweging'voor den vredo wikkelingen en oorlog. Spreker verwachtte door macht. alleen heil ven vrede door macht, macht j Minister Loudon dankte voor de der volkeren zelf en die zal alleen eht geval gebrachte hulde en verklaarde zich tot zijn zijn als de sociaal-democratie machtig ge- spijt niet te kunnen uitlaten over verschil- noeg al zijn om de vredesmacht den volke- lende belangrijke zaken, o. a. niet over de ren op te leggen. Spr. drong aan op de in- quaestie door den heer Dresselhuys ter stelling van een parlementaire commissie sprake gebracht. voor de buitenlandsche zaken. De zaak van de aanhouding van onze post De heer Nolens achtte ook in het be-1 door de Engelschen verkeert nog steeds in lang der neutraliteit ongewenscht thans hetzelfde stadium Oost-lndifi (OfficieelBij het Departement van Kolo niën is ontvangen het volgende bericht van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch- Indië: op den 21sten dezer heeft een zware aard beving Bali geteisterd. Behalve in het district Zuid-Bali is geen ernstige schade aangericht. In dat district zijn echter ten minste 50 dooden. allen Inlanders, en 200 gewonden. Duizenden huizen, waaronder de woningen van de Regenten van Gianias en Bangli en zeer vele tempels en rijstschuren zijn ver woest. De meeste steenen Gouvernementsgebouwen en vele bruggen zijn zwaar beschadigd. Het verkeer is gestoord. Geen paniek is uitgebroken. De Gouverneur-Generaal heeft gelden ter beschikking van den Resident gesteld ten einde den nood der bevolking te lenigen. Het Is onmogelijk reeds thans de geheele schade te schatten. allerlei zeken van elgemeenen aard ter sprake te brengen. Hij wees erop, dat de Paus ook practisch het meest heeft gedaan voor verzachting van dezen oorlog en drong erop aan, dat de regeering zal doen wat zij kan, om de gedeporteerde Belgen te doen terugkeeren, niet alleen voor zoover het De min. is overtuigd, dat de Belgische regeering niets wil weten van de aantasting van Nederlandsch grondgebied. Wat de vragen van den heer Duys be treft, verklaarde de min. de publicatie van den volledigen tekst der nota's niet noo- dig te achten en niet bereid te zijn op w V. ---' I u I B I C U V II k V II tl» lilt» 1-t 11U IV I.IJII V|/ min of meer tot haar verantwoordelijkheid te komen voor de Belgen, die plan hadden strekt, doch ook daarbuiten. Spreker wilde uit te wijken, en reeds stappen te hebben wel 9preken over uitbreiding der Bryan- j gedaan bij de Duitsche regeering om het uitwijken niet te doen beiperken tot het rayon Antwerpen. De minister ziet geen heil in gezamenlijk op'reden in deze van de neutralen. Voor Nederland acht de minister het geen wijze politiek, zich te binden tot deel neming aa nde gemeenschappelijke actie, tractaten en militaire sanctie, doch daar- j mede wachten tot na den oorlog. De heer Lohman meent, dat de rede i van den heer Dresselhuys verkeerd is be oordeeld. President Wiléon wil inplaats van het machtstelsel het rechtsstelsel invoeren, I waarin aan de kleine natie evenveel recht wordt gegeven als aan de groote. Daarom hetzij militaire, hetzij economische. Wel wil moeten ook wij werkzaam zijn in de richting spr. verklaren bereid te zijn tot het collec- door president Wilson aangewezen. I tief meken van Bryan-tractaten of deelne- De heer Van der Voort van Zijp ming aan een conferentie ter zake van het protesteerde tegen het optreden van den stelsel vrede door macht. Of dit gewenscht consul-generaal te Londen, inzake de zoo- is, zal spr. beoordeelen als de Nederl. re- genaamde desertie van Nederlandsche offi- peering eventueel wordt uitgenoodi^d door eieren van de koopvaardijvloot. Bedoelde Zweden tot deelneming aan de preliminaire officieren weigerden eenvoudig verder te besprekingen over een conferentie van de varen met contrabande. De heer T r o e 1 - neutralen over economische en andere on- vernomen. Onze onthouding inzake WH- son'9 vredes-actie is niet te beschouwen ai» een demonstratie daartegen. De actie vloeit ook niet voort uit een overmaat van onv- zichtigheld. De verschillende partijen hel* ben de erdenen tot onthouding gebillijkt. Gerepliceerd wordt door de heeren Dresselhuys, Duijs, Nolens, Troelstra en Knobel, waaran de aï» gemeene beschouwingen worden gesloten en de beraadslagingen verdaagd tot avonds 8 uur. In de avondvergadering was de water» staatsbegrooting aan de orde. Daarbij besprak o.a. de heer Visser van IJ zendoorn de waterstormschade in Noord-Holland, speciaal in Waterland. Spr. is niet overtuigd, dat het op de dijken uitge oefende toezicht voldoende is. Spr. dringt aan op be'er oppertoezicht op de waterschappenDe Staten behooren do hoofdafmetingen der dijken vast te stellen. De heer Bonganrts oefent eveneens critiek op het overheidstoezicht. Ook an dere provinciën behooren hun aandacht aan dit onderwerp te wijden en zich daarbij te voorzien van hoo" ontwikkeld technisch personeel voor de dijkverdediging. De Minister van Waterstaat antwoordt, dat men hier te doen had met een buitengewoon noluurverschijn- sel. Voor een doorbraak als nu heeft plaats gehad moet men teruggaan tot 1775. De Waterlandsche dijk heeft der» vloed van 1877 doorstaan zonder bezwaar. Inderdaad deugt bet Dijkreglément niet. Da Minister zal nagaan wat noodig is om voor de toekomst een dergelijke ramp van ons land af te werden. De heer Al bard a acht 's ministers beloften inzake de electrificatie van ons land onvoldoende. Oprichting van een staatselectriciteitsbedrijf voor het geheele land is wenschelijk. Bijtijds moet de regee- j ring de leiding nemen. De heer Boogaarts acht eveneens gewenscht, det de minister meer leiding geve van bovenaf bij de eleciriciteitsvoop* ziening. De Minister verklaart v/egens ds tijdsomstandigheden het denkbeeld van, electrificatie van Rijkswege, dat 30 40 millioen zou kosten, te moeten laten liggen. In de provinciale concessies zijn naas tingsclausules opgenomen. In een verre toekomst is dus reeds voorzien. De heer Van Rijckevorsel bepleit het denkbeeld van een Rijkselectriciteits- voorziening in uit de staatsmijnen, waar voor stellig liefhebbers zullen zijn. De Minister, dupliceerend, betuigl instemming met sprekers denkbeelden. Daarna wordt de vergadering verdaagd tot Vrijdagochtend half twaalf. Berichten. neuucueii uvci cluhuiuisuic eu onucre v»»»- De Staatscourant V5iii 25 Jan narij beval s tra ondersteunde het betoog van den heer derwerpen. Aan onzen gezant te Stockholm o. a. de volgende Koninklijke beslui' n: r I benoemd lot Voorzitter der Tweede Kamer der Stalen-Gedraal Mr. D. Fock, Duijs ten gunste van de gedeporteerde Bel- is opgedragen, aan die besprekingen deel te gen en zeide het niet eens te zijn met den nemen, doch sedert is daar niets meer van Het veréeren van den wijze is een groot geluk voor de vereerenden. ROMAN VAN OLGA WOHLBROCK met autorisatie vertaald dcor Mevr. I. P. WESSELINK—VAN ROSSUM. 29 Zij heeft hoofdpijn, legt zij. Zij denkt van fniddag „Wat beteekent dat vanmiddag? Ik kan nu niet meer wachten. Ik moet vorderen. Zij weet, dat mijn beste uren de morgenuren rijn. Zij moet komen versta je ik wil het —- ik beveel het dadelijk moet zij komen. Wat sta je daar nog Ga dan toch versta je mij niet Hij stampte met den voet op den grond, trok aan zijn boord, dat gekreukeld om zijn hals lag. Door het open raam blies een koele Aprilwind naar binnen, terwijl een regenbui tégen de breede glasruit sloeg. Een uur geleden was het atelier vol zon, mu n alles als uitgedoold. Nu moet ik me- w n*et moeite inwerkt Zij v.cei1 toch, dat het werk gemakkelijker gaat, als het licht is. Die infame, gemeene onacht zaamheid! Zie maar de klei scheurt al. Altijd maar weer de doeken er op en er af. Iets anders kan ik niet meer uitvoeren." Lou liep naar de thermometer, die boven de centrale verwarming hing. „Papa, ik geloof dat het hier te warm is." „Als het niet te warm is, bevriest zij. Zoo lang het gaat laat ik het raam open." „En wordt u verkouden „Onzin f Ga nu naar boven. Zij moet da delijk komen." Hij stiet de woorden tusschen de tanden uit zonder Lou aan te kijken, stampte voort durend met den voet op den grond, drukte nu hier dan daar met zijn duim in het klei- figuur. Aan de stilte rondom hem bemerkte hij, dat Lou het atelier verlaten had. Hij haalde zijn horloge te voorschijn. Binnen twee mi nuten kon zij in de kamer van Sina zijn. Als zij zeiPapa heeft bevolen, dat u komen moet dan Maar dat zou zij zeker niet zeggen uit louter sentimentaliteit of respect of de dui vel mocht weten waarom. In dit vervloekte huis gehoorzaamde niemand hem. Alles ging zijn gang zonder dat hij op het gering ste ook maar eenigen invloed had. Men- schen kwamen, die hij niet kende, feesten hadden plaats, die hij nooit verlangd had etensuren werden plotseling verschoven. Als een kostganger voelde hij zich in zijn huis. Niemand lette ook maar eenigszins op zijn werkuren, zijn vrouw het allerminst. De eerste degen had zij het prettig gevon den als model te staan. Als een kleine grap had zij het beschouwd, als zij in haar zijden, donzen peignoir de trap afsloop; in kleine geborduurde pantoffels. De mooie leden no 7 huiverend van het lauwe bad, licht ge prikkeld door het masseeren met sterke aro matische essencen, het volle, bruine haar los opgestoken met een kleine schildpadden haarspeld, een hemd van witte zijde aan. Welwillend nam zij dan de poze aan, die hij had gekozen, en die zij naar eigen smaak trachtte te verbeteren. Zij meende hem in geestdrift te brengen, terwijl rij zijn kracht slechts versnipperde. Na korten tijd van arbeid en stilte verklaar de zij dan honger te hebben. Lou moest dan een glazen tafeltje aanschuiven, waar op lekkernijen, waar mevrouw Sina m*t haar Slavische genotzucht buitengewoon van Hield vurigen wijn, oesters en ceviaar, wild, pastijen en uitgezochte confituren. „Kom Lou, eet met ons mee," noodigde zij beminnelijk. Maar Lou dankte haastig, liet haar blik verlegen langs haar vader glijden en langs de mooie, groote vrouw, met de roode lip pen. En later stond hst glazen tafeltje s*ccds gereed in den hoek en mevrouw Sina zei, dat zij nu zelf „huisvrouw zou spelen." Zij schoof het zelf nadqr, bestreek het geroos terde brood met caviaar, druppelde citroen sap op de oesters en hield ze als een scho teltje aan de lippen van haar man. Langzaam vorderde het werk. Groote in spanning kostte het de idee in vormen uit te beelden. Steeds was het HorselHmp of t' beste hem ontglipte op het oogenblik, dat hij het droge, doode materiaal tusschen zijn vingers voelde. Hij werd steeds zenuw achtiger, steeds onrustiger. Met steeds groo ter wordende willekeur dwong hij stof en model onder zijn wil. „Kan je met het eten niet wachten," vroeg hij een anderen keer ruw en zette zijn woorden klem bij door een beweging met zijn voet. „Houd je stil" barstte hij een keer onge duldig tegen zijn vrouw los." Mevrouw Sina voelde, dat de grap uit was. Zij vlijde zich lui, lusteloos en weerspan nig in de kussens, die haar tot legerstede diendenkoppig volgde zii ziin aanwijzin gen, opzettelijk doende, alsof zij zijn verzoe ken niet hoorde. „Ik ben moe ik voel mij flauw ik bevries mijn arm is ingeslapen." Een kwartier knabbelde ze aan een caviaar- broodje, plukte langzaom de eene druif na de andere af, liet druppelsgewijze een glaasje portwijn op den punt van haar tong smelten. Daarna kwamen de afzeggingen. Over vermoeidheid slapelooze nacht mi graine, verkoudheid. En het vermaakte haar weer zoo bezorgd als hij voor hsar was en naar haar bed snelde, met bloemen, liefdewoordjes fluis terde, haar hand streelde, bij het aanklee- den de kamenier wegstuurde, haar zelf, met geoefende hand hielp, haar steunde, peins de over „weldoende middelen tot tfleiding" en als een kleine Jongen vroeg t „Maar, niet waar, morgen kom je weer beneden Morgen werken wij weer samen rk ben juist zoo op dreef het wordt prachtig prachtig f' Totdat hij het looze voorwendsel merkte, het booze opzet en zich tegen de lusteloos heid, in machtelooze woede verzette. Waar»» bij hij zich maar hield, alsof hij haar ge loofde om niet door teugellooze ruwheid alles te bederven. En vandaag wachtte hij weer vergeefs. Zooals zoo dikwijls. Zijn werk riep hemhet lokte en trok hem krachtig aan. Alles in hem drong tot scheppen, drong tot vol tooiing. Maar hij moest als het ware werk loos naast zich zelf staan - afwachtend, terwijl de werkeloosheid hem kwelde. Nog eens haalde hij zijn horloge te voor schijn. Een half uur was verloopen, sedert hij Lou naar boven zond. Waarom kwam zij niet terug Hij had toch bevolen voor het eerst bevolen Nu was het buigen of breken. Hij was toch geen vogelverschrikker, geen nar in dit huis. Driftig, zonder zijn kiel uit te doen, zoo» als hij anders gewoon was, verliet hij hef atelier, sloeg de deur achter zich toe, zoo* dat een stuk der plafondversiering in fijn kalkstof op zijn hoofd viel. (Wordt vervolg dj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1