p H 1 li Pp|fe|a j „DE EEMLANDE R". Zaterdag 27 Januari 19!7. BUITFNI AND.~ N* 177 Eerst© Blad. 15d# Jaargang. Rei (SyT ÊTJ Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAL Mr. D. VAN SCHAARDENBURa Uitgevers: VALKHOFP ft Co abonn em entsprijs 8 maanden voor Ameratoort f Wem franco per post.. Pei week (met gratis veMekerin& Ug«n ongelukkeD) O. I J AfconrleiHihe nummers W.k.liik.ch bijv.rpael ,Dt UollMdtd» ftuamw.' (ond« radisk-.tia van ThérftM HovenJ per 6 qatna. ol» cl». Wck.l t keeh bfivo.net P»r :i n""1 c,fc Bureau» UTRECHTSCH ESTRAAT 46 Intercomm. Telefoonnummer 66. 4.U VKKi'ENflBN SS PRIJa DEK Van l—6 regels,. Elko regel moor DionstAAnbiodingen 1—6 t egels Grooto letters nrrar pianistuimte- Voor handel en be try' beaUAii /eer roo^eelige btpalmgon tot het herhaald tdvorteerou tu dit Blad, oy ebonneraent. Eeno oiroulaire. bevntlonde de voorwattrdeo. ivordl san vraag toegozonden. f O.NII. O.ll», - o.ntt. op Kennisgevingen. '4, i-rOVi-xvüADbia.'.J. Dc Burgemeester van Amersfoort, Gezien art. '11 tier Gemeentewet/ Brengt ter kennis var. de ingezetenen, dat de Raad dezer gemeente zai vergaderen op Dins dag den óósten Januari aanstuande, des na middags ten 7 ure. Ameisfoort. 20 Januari 1917. De Bui emeester voornoemd, VAN RANDWUCK. DISTRIBUTIE LEV ENS MIDDELEN Burgemeester en Wethouders van Amers foort, maken bekend, dat m de week ven 29 Jan. tor en met 3 Febr. de volgende artikelen cp de bonboekjes verki ijgb&er zijn Groene envten, rijst, havermojt, inlandsch gezouten spek, aardappelen on zeep. Van deze artikelen is in gemelde veek alléén bon no. 1 geldig De andere in het bonboekje vermelde ar.i- kclen worden in gemelde week niet verkrijg- br.or gesteld. Amersfoort, 26 Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RANDWIJCK. Porplrg. In één zijner mooiste boeken, zooals Cazi- iT'.ir 't noemt, „In Zweden", dat waard is door allen te worden gelezen, vertelt Ligt- •hart, hoe hij er toe gekomen is de reis daar heen te ondernemen en 't werk te doen, dat er hem wachtte. Gemakkelijk vond hij 't niet, maar hij had slechts één antwoord: Hij werd geroepen. En hij vervolgt: „Ik denk wel, dat er onder mijn lezers menschen zijn, die dat antwoord verstaan. Geroepen wor den tot een goede zaak, die op onzen weg ligt, dat voel ik als een leiding Gods. Dat zijn zulke vreemde ervaringen. We zoeken een werk niet, het werk zoekt ons. We vra gen er niet naar en nog veel minder jagen we er naar. We zijn zelfs geneigd het te ontwijken, straks te ontvluchten. We zien het aankomen, nader, al nader, we vreezen het, we weten onze krachten zoo bitter z>wak, zoo ten eenenmale ontoereikend, we wenden het hoofd af en gaan spel een anderen kant uit. Vergeefs. Op den nieuwen weg wacht het ons reeds. Het is onuitwijkbaar. We moeten het aanvatten en volvoeren. Maar dan wonderbaar onder het volvoeren ontwik kelen zich onze krachten op onverwachte, op verbijsterende wijze. Het is onze levens taak, het wordt onze levensvormer.... Ge roepen worden 't is of het een belofte van onzichlbare hulp in zich draagt. Waagt het ■er maar op, die kracht zal komen." Teekenend voor den geest van dit leven vol arbeid is, wat hij verder zegt: „Zonder gebed, zonder volkomen Gods vertrouwen, volkomen, had ik het nooit aan gedurfd. Ik zei tegen God: „Ik zal mijn best doen, maar Gij moet mij helpen, en anders doe ik 't n et." En met dit zeggen was ik onder alle ■Ohandigheden zoo volmaakt rustig, dat ik alles kon en doorstond. De omstandigheden waren soms wel benauwend, zeer. Doch le ven in Godsvertrouwen is toch zoo heerlijk. Je bent voor niets bang. En nu begrijpt men, w.iar mijn kracht vandaan kwam, en tevens - dat ik van de eer dier kracht geen grein tje voor mezelf heb tc houden. Dot spreekt vanzelf." De aanhaling is wat lang, maar kenschet send genoeg om met verlangen dit boek ter har.d te nemen, waarin de bekende opvoed kundige verhaalt van glorierijke dagen uit zijn leven, aar waarin zoo sprekend naar vo ren komt de glorie van dien Eene, die hem heeft geroepen en gesteund. Misschien denken velen bij roeping aan gewichtige levens, aan wcreldveroverend werk. Dan noemt men de grooten dezer aar de. die een taak te volvoeren kregen, die vernieuwen, bezielen, grondvesten zou. Daar z:in denkers en schilders, dichters en pro leten, kunstenaars en staatslieden, tot wie op een dag gekomen is de groote roepstem en die zich bewust werden van de vermo gens, die in hen sluimerden. Nu gingen zij tut tot den arbeid. Niet in eens, want 't gioote slaat neer en ontrust, 't Komt reuzen- g»oot en klein voelt men zijn krachten; 't brengt onrust en de rust heeft men lief; J jaagt voort en men wil liefst blijven in °"de* kri"?. Maar, „Heer, Gij hebt mij verzocht zegt Israels profeet en velen zijn e voorbeelden, ook in den bijbel, van een opzien tegen 't werk. Had Mozes niet zijn Denveren, toen hem gesproken werd over «en verlosser van zijn volk; moet een Gide on niet door allerlei teekenen gedwongen worden tot zijn teak; een Jeremia acht zich te jong voor 't werk, dot hem wordt opge legd. Bezwaren te over en steekhoudend ge noeg! Maar men rooct gehoorzamen en gaat den aangewezen weg met opzien en verbou wen. 't Zijn de minsten niet, die zoo oordee- len. Hoe licht wordt een werk aanvaard zon der eenige ontroering, als ware 't de een voudigste zaak ter wereld. Maar elk werk brengt zijn verantwoordelijkheid; en daarvan moet men doordrongen zijn. De onderwij zer, die niet meer \oelt, welk een taak hem op de schouders is gelegd, en niet in arren moede soms neer zit, omdat 't werk zoo ver bleef beneden zijn wenschen, mag nog wel onderwijs geven, maar hij raakt niet meer de ziel van een kind. De spreker, die zijn ge hoor aanziet en niet telkens de ervaring hepft van Mozes: „Heer, ik kan niet spreken zend liever een ander", mag een redenaar zijn, maar 't worden licht holle klanken en schade heeft hij geleden aan de ziel. De staatsman, die bij *t veelomvattende werk niet voortdurend de aanraking voelt van hooger recht en wanhopig soms de wereld inziet, die zoo verre blijft beneden 't ideaal, mag een volk besturen, maar in waarheid tot een zegen wordt hij niet. Paulus heeft ge- liik, al ware 't, dat ik de telen der menschen en der engelen sprak en ik had de liefde niet, zoo ware ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden. Op roeping komt 't aan, 't besef, dat een hoogere macht ingrijpt in ons leven, ons voortjaagt en steunt; en die dat niet heeft ervaren, wordt door allerlei gedachten heen en weer geslingerd; eerzucht, egoïsme in vele vormen spelen in zijn leven dan een groote rol en hij kan vooruitkomen, maar wie gevaren zien en diep doordringen in de ziel merken een leegheid, die afschrikt voorgoed. Roeping, m'rschien zal men zeggen, dat deze aan eenvoudige menschen voorbijgaat. De meerderheid onder ons heeft geen veel omvattend werk en zijn kring is uiterst klein. Menigeen is al blijde, wanneer hij in den gewonen gang van zaken zich be hoorlijk staande kan houden. Men vraagt niet naar or.s woord, en onze invloed reikt niet ver. Is men daarvan wel zoo zeker? Wordt voor den godsdienstigen mensch niet alles lot een wereld, waarin Gods geest werkt; is heel deze samenleving niet gedragen door een eeuwigen geest? 't Huisgezin roept en 't roept waarlijk niet alleen tot stoffelijke zorg. 't Brengt geestelijke verhoudingen en invloed paat er uit van een woord, een daad. 't Gaat hier bovenal om de zielen, die moeten worden gevormd en bewaard. Welk vader of moeder zal niet met vreeze en be ven letten op de ontwikkeling van hun kind, wetend dat 't moet releid in de juiste rich ting. Is 't onverschillig wat er straks van groeit. De samenleving heeft ons noodig, waar- liik niet alleen, opdat wij een aandeel le veren aan haar uiterlijke welvaart. Zij roept ons tot arbeid voor de verheffing der ziel; rij spreekt van verantwoordelijkheid voor de klpinere broeders; zij wil niet weten van op zich zelf staande kringen, maar ziet een een heid, waaraan ieder meewerken kan. Hoe veel maatschappelijk werk legt zij naast ons, en wij voelen 't als een onafwijsbaren plicht 't te verrichten. En dat te meer, nu wij we ten, dat daarmee gearbeid wordt in den geest van dien Eene. die sprak van broeders, die wij allen zijn, kinderen van den Vader, die in de hemelen is. Het goddelijke komt soms 't meest in een voudige vormen; 't drijft niet altijd naar hooge plaatsen en heeft vaak genoeg eens 1 geen menschelijk woord. Maar nu 't een- maal voor ons heeft gestaan, laat 't ons niet meer los. Wij zijn allen schatbewaarders en we hebben te werken met wat ons werd toe vertrouwd. Wie dat niet verstaat, mist geluk; en veel moeite, 't kan ziin, maar beter is een leven mei moeite en zorg, dan een van rust en doodsche stilte. Aantrekkelijk is de mensch, die zwoegt en soms zich ziet ontgaan: maar die kan zeggen: „Ik zal mijn best doen, maar Gij moet mij helpen, en anders doe ik 't niet." P. D A. C. De oorlog. B e r 1 ij n, 2 6 Jan. (K. N.) Uit Christia- nia wordi oen de Voss. Ztg. geseind, dat de nieuwe vredesnota van Wilson in de hui dige pers alle andere problemen op den ach tergrond schuift. Aftonposten doet als de meest gewichtige factor uitkomen de beper king van de uitrustingen. Tidens Tegn acht het van belang, dat de vrede niet tot stand mag worden gebracht op een overwinning van een der oorlogvoere..de groepen. De bladen zijn bij het wedergeven van de EngcA-h-Fra- perr- *mmen algemeen van meening, dot die ondanks hun besliste afwijzende houding riet beschouwd kunnen worden als het laatste woord der Enter te te zijn. Het te Kopenhagen verschijnende blad Berlingski Tidende schrijft met betrekking tot de nota van W ilson: De mededeeling is ~en poging tot bemiddeling, maar een po ging van het streng neutrale standpunt om het idee van een mogelijken vrede ingang te doen vinden. Zijne uitlatingen geven In groote trekken de openbare meening weer. Er is niets hersenschimmigs in de ideeën van Wilson; hij heeft den vredeskoirel ge zaaid en de komende maanden zullen loo- nen op welke soort aarde die korrel geval len is. Ber 1 ij n, 2 6 Jan. (K. N.) lilt Kopen hagen wordt aan de Rundschau geseind, dat Woensdagavond (24 Januari) in het Grund- vigst.oiiS te Kopenhagen een buitengewoon druk bezochte vergadering voor den vicde hepft plaats gehad, die belegd was door d^ neutrale Ford-con* -rentte. De vergadering was in zoover van groot belang, daar zij als eerste vredesvergadc-rlng van Ford in de Skanclinavische lauden stelling genomen heeft ten opzichle van de laatste nota van Wilson er ook door haar het standpunt vast gelegd werd, waarvoor de Deensche soc?mc1- deirorr&iie in de eerste plaats gedurende den geheelen oorlog gevochten heeft: ra- melijk dat de werkelijke vrede alleen dan aan de wereld zal kunnen worden bescho ren, wanneer de oorlog voor geen der oor- logvoer^noe partijen zegevierend zou eindi gen. Sozipldemokraten schrijft met betrek king tot de vredesvergadering: Wannnt eer. niet overwonnen Duitschland hetzelfde be rekent als een overwinnend Duitfh'and wordt ooardoor vooropgesteld, dat Duitsch land appt-n eer. ve-dedigingsoorlog en do Entente een veroveringsoorlog vo.» i. Wil son beeft ongetwijfeld de eenig* juiste grondvoorwaarden ter doorroiting v-n de vredeskans in zijne nota vooropgesteld. Berlijn, 2 6 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Op den westelijken Maasoever werden de Fransche loopgraven op hoogte 304 over 1600 Meters breedte bestormd. In het hand gemeen leed de vijand bloedige verliezen; hij liet rond 500 gevangenen, waaronder 12 officieren, en 10 mijnwerpers in onze handen. Des nachts rukken de Franschen uit voor een tegenaanval, die mislukte. Ter zijde van deze aanvalsplaats leidden ondernemingen aan den Morthomme en ten noordoosten van Avecourt tot het gewensch- te resultaat. B e r 1 ij n, 2 6 J a n. (W. B.) Avondbericht uit het groote hoofdkwartier. Op den westelijken oever van de Maas werden Fransche tegenaanvallen af geslagen. Parijs, 26 Jan. (Havas). Namiddag communiqué. Aan den linker Maasoever vielen gister, na een hevig bombardement, te^en het ein de van^den da~ de Duitschers op vier pun ten het Fransche front aan van het bosch van Avocourt tot het oosten van den Mort homme. Teruggedreven door ons spervuur en ons irfanterie- en machine-geweervuur, moesten de aanvallers naar hunne looppa- ven van uitgang teruggaan. Slechts eenige Duitsche troependeelen slaagden er in, door te dringen in de voorste Fransche elemen ten van -""tor 304. De Duitschers le den in den loop van dezen aanval zeer hooge verliezen en lieten talrijke lijken ech- j tc. or d« Fransche liniën, inzonderheid in het bosch van Avoco- t. In den loop van de- nacht beproefden de Duiischers op kleine Fransche posten aan vallen, die schipbreuk leden in het Fran sche vu' - ^oorden van Chilly (zuidelijk van de Somme) en ,an noordoosten van Vi-gre -srhc de Oise en de Aisne). In den Boven Elzns, bij Larilzen, kwamen de Duitschers na een ondig bombarde ment op twee punten uit hunne loopgrsven. Het Fransche artillerievuur maakte snel een einde aan deze poging. Op de rest vp. het front bij tusschenpoo- zen kanonnade. Avond-communiqué. De Duitsche aanval van gisteren op den linker Maasoever was buitengewoon hevig. Verscheidene regimenten namen er aan deel en er waren gevechten van man teger. man op verscheidene plaatsen. Een hevige tegenaanval stelde ons heden-1 morgen in staat het grootste deel van de loopgraven bij heuvel 304 waarin de vijand doorgedrongen was, te heroveü-a, 1 Op den rechter Maasoever en in andere sectoren was een vrij hevige artillerie-strijd. In de streek van Barlëüx v rd een Dultsch vliegtuig neergeschoten. Londen, 26 Jan. (R.) Bericht van maarschalk Haig. Bij het aanbreken van den dag deden wij een inval in de stellingen van den vijand ten oosten van Loos. Wij bombardeerden en vernielden een aantal van zijne loopgra ven; de vijand leed vele verliezen en wij maakten 18 gevangenen. Wij drongen ook in vijandelijke loopgraven ten noordoosten van Vermiceiles; ook daar maakten wij ge vangenen. Gister wierpen onze vliegtuigen bommen op een aantal plaatsen achter de vijande lijke liniën; wij vernielden vijf Duitsche machines en beschadigden vijf anderen. Een van onze machines wordt vermist. B e r 1 ij n, 2 6 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. De gevechten aan de Aa brachten ook gisteren aan de aanvallende Oost-Pruisische divisiën een volledig succes door het in bezit nemen van verdere Russische stellingen aan beide zijden van de rivier. Op den oostelij ken oever mislukten sterke vijandelijke te genaanvallen. 500 gevangenen werden in geleverd. B e r 1 ij n, 2 6 J a n. (W. B.) Avondbericht uit het groote hoofdkwartier. Aan de Aa werden Russische tegenaan vallen afgeslagen. P e t e r s b u r g, 2 6 Jan. (Tel.-ag.) Tus- schen het moeras van Tiroel en de rivier de Aa, ten westen van Riga, namen onze troe- pen-afdeelingen het offensief en wier pen den vijand terug, waarbij zij krijgsge vangenen maakten en twee machine-gewe ren veroverden. Later moesten zij onder den druk van de Duitschers weder op hunne stel lingen terugtrekken. Op den oostelijken oever van de rivier de Aa drongen onze troepen in een verwoed gevecht 1Y* werst vooruit in de richting van het dorp Kalutzem. Vijandelijke tegenaan vallen noopten hen naar hunne oorspronke lijke stellingen terug te keeren. Generaal Ivasjkevitsh, die de voorste linie aanvoerde, werd gewond, maar bleef op zijn post. In de streek van de monding van de Bere- sina ondernamen onze verkenners een ge slaagden tocht, waarbij 23 Duitschers krijgs gevangen werden gemaakt. Vijandelijke vliegers wierpen bommen op het station Radzivilow, echter zonder schade aan te richten. W e e n e n, 2 6 J a n. (Corr.-bureau). Offi cieel bericht van heden middag. Er is niets bijzonders gebeurd. Rome, 26 Jan. (Stefani). Officieel communiqué. De 25e Januari is aan het geheele front kalm verloopen. De actie van onze afdeelin- gen in het Astico-dal veroorzaakte eenige kleine gevechten in de streek van Scalolari en ten noorden van Pedescala. In het Tra- vi^nolo-dal (Avisio) en ten zuidoosten van Görz is de artillerie-aciie levendiger ge weest. B e r 1 ij n, 2 6 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. In het Bericker-gebergte en in het Cosi- nudal werden aanvallen van verscheidene Rumeensche compagnieën afgewezen. Van de legergroep-Mackensen niets nieuws. Weenen, 26 Jan. (Corr.-bureau). Offi cieel bericht van heden middag. Aan den zuidelijken vleugel van het front ven aartshertog Jozef werd in het Casinudal een Rumeensche aanval teruggeslagen Een van onze vliegers schoot den 23.?n Januari bij Kampulung een Russisch vlieg tuig in een luchtstrijd neer. Overigens is er bij de Oostenrijksch-Hon- gaarsche strijdkrachten niets nieuws. Sofia, 26 Jan. (Buig. a gBericht van het hoofdkwartier van den 25en: Tegen Isacceo vijandelijk artillerievuur dat zonder uitwerking bleef. Vijandelijke monitors bombardeerden van den Suhna- arm uit het dorp Preslava ten oosten van Tulcea. Ten westen van Mahmoedie open den vii geweer-, machinegeweer- en kanon vuur tegen vijandelijke eenheden op den noordelijken oever van den St.-George-arm en verjoegen ze. Sofia 26 Jan. (Bui ag.) Bericht van het hoofdkwartier. Bi? Tulcea artillerie- en infanlerïevuur aan Leich- zijden. Petersburg, 26 Jan. (Tel.-og.) Cor* muniqué van den grooten generalen staf. Er is niéts belangrijks te beiichlen. Londen, 26 Jan. (R.) De Times be- richt uit Jassy van den 23en: De vinnig© I oude heeft praktisch de militaire operatiet doen staken. W e e n e n, 26 Jan. (Corr.-bureau). Offi* oieel bericht van heden middag. Geene bijzondere gebeurtenissen. B e r 1 ij n, 2 6 Jan. (W. B.) Bericht uil het groote hoofdkwartier van heden vooi* middag. Bij Bujuktas, aan de hellingen van hef Moglenagebergte, sloegen Bulgaarsche troepen een aanval van Servische troepen af. Sofia, 26 Jan. (Buig. ag.) Bericht van het hoofdkwartier. Ten noordwesten van Monostir levendi ger vuur van de vijandelijke artillerie. In den Cz«-naboog artillerio-octie. Ten oosten van de Czerna en in de streek van Moglena zeldzame vuuractle; in het vardardal zwak, aon de Stroema zeldzaam artillerievuur. Twee vijandelijke comragnieën met een de tachement cavallerie trachtten aan te vol len ten zuiden van Seres, maar werden door ons vuur verjaagd. Sofia, 26 Jan. (Buig. ag.) Bericht van het hoofdkwartier van den 25en: Ten noorden van Monostir zeldzaam ge weer- en machinegeweer- en artillerievuur. In den Czernaboog was het artillerievuur levendiger. In de streek van Moglena op zich zelf staande kanonschoten en zwak ge weer- en machinegeweervuur. Op den rechter Vardar-oever geïsoleerde kanonschoten. Op den linker Vardar-oever vrij levendig artillerievuur. Eene poging om te avanceeren van vijandelijke patrouilles mislukte onder ons vuur. Op de zuidelijke hellingen van de Belassitza patrouillege vechten. Bij het station Poroj tTachten sterke vij andelijke patrouilles te ovanceeren; zij wer den verjaagd door ons geweer- en machine- geweervuur. Aan de Stroema zwakke artillerie-arbeid. Ten zuiden van Sores patrouillegevechten. Petersburg, 26 Jan. (Tel.-og.) Com muniqué van den grooten generalen stof. Aan 1 Kaukazische front is de toestand O-veranderd. Christ i ani a, 25Jan. (W. B.) De Ver- densgang kenschetst den op de Grieksche schepen uitgeoefenden beviachtingsdwang als een krasse inbreuk van de Britsche re geering in de rechten van den neutralen staat. Alle onzijdifjen hebben reden deze zaak met belangstelling te volgen. Konstantinopel, 26 Jan. (Milli). Bericht van het hoofdkwartier. Br is niels van belang gebeurd op de ver schillende fronten. Londen, 26 Jan. (ROfficieel be- rir-ht. Een telegram van den 25en meldt: Door een krachtigen aanval, onder dekking van een hevig bombardement, veroverden onze troepen heden T100 yards van de eer ste !:n?e der vijandelijke loopgraven aan den reohter-over van de Tigris ten Zuid-Wes ten van Koet-el-\mora en een belangrijk deel van de tweede linie. Wij leden slechts geringe verliezen. De Turksche strijdkrachten ten Westen van de Mai-rivièr deden daarop vier ver woede tegenaanvallen. De eerste en derde aanval werden door ons artillerie- en ma- chineqew'è/eryiiur tot staan gebracht. De tweede en vierde aanval leverden een oogenblikkeliik sircce-, maar toen onze troe pen het offensief hervatten, wonnen zij weer veel terrein, waarvan zij tijdelijk waren ver dreven De Turksche verliezen zijn zeer zwaar. Tol dusver zijn 72 Turken krijgsge vangen gemaakt. Het gevechtstooneel van 13 tot 19 Janu ari in de bocht van den Tigris ten oos'en van Koet-eJ-Amara is nu systematisch van vijanden gezuiverd. In deze streek hebben wij de lijken van 580 Turken begraven, ter wijl de vijand zelf er reeds ongeveer 500 had begraven. L o n d e n, 2 6 J a n. (R.) Officieel bericht. Luitenant-generaal Hoskins heeft den 26sten Januari het opperbevel van generaal Smuts overgenomen. Ten noorden en ten zuiden van de Beneden-Rufudje en de d*d;9 trekken de Duitsche afdeelingen voor onze opdringende colonnes terug in de richrin^ Ivan Utete en het Utembe meer. In deze I streek zijn kleine vijandelijke troepen, o - I d*>r wie Europeesche officieren, gevangen I genomen. I In de westelijke zóne trekken sterke vqan- I delijke troepenafdeelingen naar het zuidwe*- ten terug in de richti:ur van Mahenge en d#

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1