ZONNEWEELDE N- 178 13" Jaarrang. „DE EEMLANDER". BIJITFNI.AND. FEUILLETON. MARIE VAN VERSENDAAL. Hoofdredactie! Mf Q VAN SCHAARDENBURO. ABONNEidENTSPHUS: 8 mjuwdwi too* Amer«looH f idem trmooo per post.. Per week (met (ffHtievorzokerins tegMi ongelukken) O.I*°. Afioi.dojlljke nummers Wek.Iijksoh bjjToossol ,öi BolUmitAi Huinrtnut' loeder redectie ren Th.rèee HoYen) per mod. DO W". Wekeliikrch btjTeecMl per 3 mnd M Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. Uitgevers: VALKHOFP Co. PKLJS DEK 4.D V EHTENTi EN Van 1-5 resellf U.HOw Elko rotiol meerO.IS, Dienshumbiodiiison 16 rebels., O.ftO. Orooto lottora naar plaattiruiiat» Voor hand*l eu bedrijl buatuAii /.«or rootdoalifr bapalingeu tot het horlidAld -idvurteerer. m dit Blad» o(j abonuenient. Eeno circulaire, bevattende da aoortraardau tvordt op •Aanvraag taesfozondon. Kennisgeving. _>e iVi v k ven Landbouw, Nijverheid ei\ H- '.del, Brenrr: ter algemeenc kennis, dat ingevolge enikel b d.-r Distributim.ct 1916 ieder, die aa to noemen levensnviddelen of grondstoffen van levensmiddelen anders dan voor gebruik 'do ar hem zelf of zijn gezin in vooiraad Heeft, 'te weten aardappelen (afzonderlijk op tc geven klei- aröappelen en zond- of veenaardappelen) b. bruine boonen cn groene erwten (afzonder lijk op te geven) c. bolc* en braadvet; d; rijst (ufxonderlijk op te geven Voorloop ^Rangoon of Bossein eenerzijds en andere soor- te.i anderzijds); v e. gort; gehouden is op 3 Februari a.s. aan den bur row, easier der gemeente, waar dc goederen zich bevinden, opgave te doen van de hoeveelheid en den aard der bovengenoemde goederen, welke hij in voorreed heeft. 's Gravenhage, den 25. Januari 1917 Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, VERSTEEG. Art. iö der „Distributiewet 1915luidt als volgt I. hij» die nalaat een opgave te doen als be doeld bij artikel 5 dezer wet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie duizend gul den. 2. Hii die In strijd met het bepaalde in ar tikel 5 opzettelijk een onjuiste opgave doet, wordt gestraft met gevangenisstraf ven ten hoogste zes mo mden of geldboete van ten hoogste xe« duizend gulden. 3. De goederen met betrekking tot welke het feit wordt gepleegd., kunnen, voor zoover zij den schuldige toebehooren, met hunne verpak king worden verbeurd vorklaard. PLUlMVEEBESLinT 1916 De bons ter verkrijging van pluimveevoeder over d» maand Maart 1917, kunnen door de houders van pluimvee, wonende te Amersfoort, orden afgehaald van het Levensmiddelenbu- reeu Valkestraat 12 alhier, eiken dog van of heden tot en met 9 Februari e.k. van 12 uur v.m. Deze bons moeten door de aanvragers onver wijld ingediend worden bij hunne winkeliers. De betrokken winkeliers zegden hunne aan vragen om pluimveevoeder over de maand Maart 1917, vergezeld van de bij hen inge komen bons, uiterlijk op den lfcn Februari e.k. in bij n der beide daarvoor aangewezen ffi cssiers hier ter stede t w. bij de firma Ger ritsen of J. van Vollenhoven. Op da hierboven bedoelde aanvragen van winkeliers, evenzoo als op die van de grossiers, moet eene verkla ring voorkomen van den Burgemeester van Amersfoort, tot staving van de opgaven der v< 7:ingde hoeveelheden mais (èn) o* gerst. Tot het bekomen dezer verklaring moeten de betrokkenen zich bijtijds d. i. de whvkeliers vdór der. l?cn cn de grossiers vóór den 15en Fe bruari e wenden tot het Levansmiddelenbu- reau alhier, onder overlegging van hunne aan vragen en voor zoover de winkeliers betreft ook van de hens. Bli/kervs ontvangen mede- deeling van de Directie van het Veevoederbu- foau te Utrecht, zullen de kleuren van de for mulieren waarop de aanvragen moeten ge schreven worden, waarschijnlijk van maand tot maand gewijzigd worden. De aanvragen geschreven op een formulier van de niet juiste kleur worden ol9 ongeldig beschouwd. De benoodigde formulieren zijn, op aanvra gen van belanghebbenden cn tegen toezending van de daarvoor verschuldigde kosten, ver- kii ?tr bij 's Rijks veevoederbureau te l Cafhari.intving.el no. 49. Ten einde aan deze bepaling tegemoet le ko men, zullen ven af don Gen Februari e.k. een. beperkt aantal der vereische formulieren, tegen vergoeding der kosten, op het Levensmiddelen bureau alhier verkrijgbaar zrn. Amersfoort, 2G Januari 1917. De Burgemeester van Amersfoort, VAN 'PA TT>",V7 T Do oorlog. B e r 1 ij n, 2 7 Jan. (W. B.) De Ziennta Lubeska schrijft over de boodschap van Wil son: Wilson verbindt de Poolsche kwestie aan geene toekomstige politiekrechtelijice combinatie; h»i maakt haar niet afhankelijk van den goeden wil ven czaar Nicolaas maar beschouwt het ontstaan van den volko men Poolschen staat als een rechtmatig ge- vo4g van den oorlog en als de grootste waar borg voor het toekomstige politieke even wicht van Europa. De Piotrkow Dziennik Narodowy schrijft: Al gewaagt Wilson ook niet van het recht van bestaan van. den Poolschen staat, zoo moet toch zijne verklaring in verband met de daad ynn 5 November als eene erken ning van den staat Polen verstaan worden. De Lublin Gazeta Radomska schrijft: Wan neer de Polen hadden gereageerd op den oproep van Nikolai Nikolajewitsch, dan zou Wilson heden niet kunen spreken van do onafhankelijkheid maar hoogstens van do autonomie van Polen in het staatsverbond van het heilige Rusland. B e r 1 ij n, 2 8 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Legergroep van prins Ruprecht. Na een krachtig artillerievuur zijn Engelsche afdee- li-ngen geslaagd, zich in een klein gedeelte van onze voorste linie ten zuidwesten van Le Transloy (ten noorden van de Somme) te nestelen. Bij de overige legers heerschte, afgezien van tijdelijk levendig geschutvuur In ecnige sectoren en op zichzelf staande gevechten op het voorterrein, rust. Avondbericht. Op den westelijken oever van de Maas mislukten verscheidene aanvellen der Pron- schen tegen hoogte 304. P a r ij s, 2 8 J a n. (Havas). Namiddag communiqué. Op den linker Maasoever hebben in de streek ten oosten van hoogte 304 gevechten met handgranaten plaats gehad. Op den rechter oever is gisteravond een onverwachte aanval der Franschen tusschen Les Eparges en de „tranchée de Calonne" volkomen geslaagd. De Frtmschen vonden tal van lijken m de Duitsche loopgraven en namen een aanzienlijken buit mede. Bij MouleinYÜic is een Duitsche vlieger docr de Frarwche afweerkanonnen neerge schoten. Avondcommuniquc. Aan het geheekv front de gewone kanon- node. In de streek van Verdun en in den Elzas was zij bik ndor levendig. P a r ij s, 2 8 J a n. (Havas). De Duitsche rs hebben hunne aanvallen op den linke*'- Maasoever niet hernieuwd en geen poging gedaan om het verloren terrein terug te winnen. De zware Fransche artillerie heeft gisteren ter voltooiing van het werk der in fanterie zijn venniclir.gsvuiTT op onhoudbare punten, waar vijandelijke afdeelingen inge sloten blijven, verdubbeld. Van hoogte 304 tot aan den Mort Homme en verder tot aan Louvemont en het bosch van Caurières wa ren de kanonnen In actie. Er werden opnieuw plaatselijke verken ningstochten aan het geheele front onderno men. Londen, 28 Jan. (R.). Onze bijzon- aerecorrespondgru aan het westelijke front seint, dat het Engelsche leger Keizers ver jaardag in hel Sommc- bied op kenschet sende wijze heeft ingewijd. Toen de dag was aangebroken, brachten de kanonnen een groet des doods en rukten de troepen in lange liniën voorwaarts. Zware verliezen werden de vijand toegebracht en 250 ge vangenen werden gemaakt Berlijn, 2 8 Jan. (W. B) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Front prins Leopold. Aan de Aa is het artilleriegevecht heing geweest. Aanvallen der Russen op beide oevers zijn onder zware verliezen voor hen mislukt. Front aartsber.og Tózef. In den sector van MestecanestI (20 KM. ten zuidwesten van Kïrr.polung) aan de Goude-n Bifstritz. moest tengevolge van den machtigen druk der Rus sen, de verdedigingslinie dichter naar den oostelijken oever verlegd worden. Avondbericht. Aan de Zlota Lipa hebben de Turksche troepen her hoe 1de aanvallen der Russen af geslagen. Weenen, 28 Jan. (Corr.-bureau). Of ficieel bericht van heden middag. Aan het front van prins Leopold Is bij de O.-H. troepen niets van belang gebeurd, beurd. Petersburg, 28 Jan. (Tel.-ag.) Na een krachtige artillerie-voorbereiding heb ben de Duitschers onze troepen^ die zich bevonden aan weerszijden van den weg Kalutzem—Schlock, ten westen van Riga, aangevallen. De aanval werd afgeslagen en de Duitschers trokken in wanorde terug. Twee uur lhter kwamen zij opnieuw opzet ten, maar werden eveneens teruggeworpen. Na een hevig geschutvuur Is de vijand tot het offensief overgedaan tegen onze troe pen 6 werst ten noordwesten van Kalutzem. On9 vuur dwong hem echter dekking te zoeken. In den nacht op 27 dezer hebben kleine vijandelijke afdeelingen, na artillerie-voor bereiding, onze posten aan de Szczarn, in de streek van den spoorweg Baranowitsji Loeninetz, aangevallen, maar werden in hunne loopgraven teruggedreven. Den 27en is een onzer Farman-toestellen, bemand met den bestuurder Ploeguin en den waarnemer Kiselef, op den terugreis van een verkenningstocht door een Duit- schen vlieger aangevallen. Ons toestel ge raakte in brand en viel bij de Szcara, ten zuidoosten van Baranowitsji, voor onze draadversperringen neer. De lijken van de vliegers haalden wij nog dienzelfden dag weg. Een Duitsch vlieger wierp bommen op het station Zamirie, aan den spoorweg naar Alexandrowsk. Ten zuiden van Brody viel de vijand onze troepen aan, maar ons vuur en een tegen aanval deden hem onder zware verliezen in wanorde naar zijn loopgraven terugkee- ren. Ten Noorden van Kirlibaba Is een vijan delijke afval afgeslogen. B e r 1 ij n, 2 8 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Legergroep Mackenson. Geene gebeurte nissen van belang. Weenen, 28 Jan. (Corr.-bureau). Of ficieel bericht van heden middag. Front Mackensen. Niets van belang. Front aartshertog Jozef. Ten westen van Valepirtna drong de plaatselijke overmach tige vijand in onze loopgraven. Onze strijd- iirtle werd overgebracht naar de naastbij- gelegen hoogte. Sofia, 28 Jan. (Buig. ag.) Bericht van het hoofdkwartier van den 27en- Twee vijandelijke monitors bombardeer den van den Sulina-arm uit de dorpen Hal- kotch en Prislava ten oosten van Tulcea. Bericht van den 28en: Geïsoleerde kanon schoten aan de beide Donauoeers bij Isac- cea en Galatz. P e tersburg, 28Jon. (Tel.-ag.). Com muniqué van den grooten generalen staf. Na artillerie-voorbereiding zijn onze troe pen aan weerszijden van den weg Kimpo- lungJakobeni (25 K M. ten Z.-W. van Kim- polung) tot het offensief overgegaan en na een verwoed gevecht door de versterkte stel lingen van den vijand over een front van drie werst heengebroken. Wij maakten gevange nen en veroverden zegeteekenen, die nog niet ziin geteld. B e r 1 ij n, 2 8 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Bij gevechten van verkenningsafdeelln- gen in de Stroemavlakte behaalden de Bul garen voordeelen. Sofia, 23 Jan. (Buig. ag.) Bericht van he' hoofdkwartier. Van het Presbameer tot de Stroema ifTrW*HS3*5ï« Het gelijke wordt alleen door het geliike bemind. ROMAN VAN OLGA WOHLBROCK met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. ZIJ voelde, hoe het groote, sterke lichaam dat zooeven nog stijf was en beefde slap erd, in elkaar zakte. De modeplaten vielen op het kleed, be dekten dat met de blozende kopjes van chende modepoppen. Mevrouw Sina veegde met haar kanten •akdoekje over haar wang, tipte een enke len traan weg, die zich bij haar slapen aan Ce haren had gehecht. Door de kanten heen gluurde zij naar haar man. „Was dat nu de froeite waard, zoon scène te maken. Hij *8S krankzinnig I "Kom, naar uw kamer. Papa Heel zacht, heel aarzelend zei Lou het „Neen, laai mij maai. kind. Ik kom naar Het was de stem van een gebroken man. Geen enkelen blik wierp hij op zijn vrouw, achteloos sloften zijn voeten over de bladen er. de stoffen, die van de leuningen afgegle den waren. „Ik kom dadelijk bij je", riep mevrouw Sina hem toe, zonder hem aan te zien. Hij wendde zich even om, en weer ging een trilling door zijn lichaam. „Loop naar den duivel. Ik heb je niet meer noodig. Als je denkt, dat ik me niet zonder jou redden kan, dan vergis je je. En als ik er lust in heb, dan vertrap ik al je ledematen daar beneden tot brei." Mevrouw Sina haalde alleen haar schou ders op. Maar hij zag het niet, want hij stormde de kamer uit, alsof hij voor zichzelf op de vlucht ging. Lou volgde haar vader, heel zacht. Zij ging hem na in het atelier, doopte zelf de doeken in een steeds gereed staande tobbe water, haalde ze uit en legde ze zorgvuldig om het gescheurde leemzelfs liet zij zich niet van de wijs brengen, toen haar vader tegen haar losbarstte „Wat voer je daar uit Het is niet noo dig. Ik sla toch den geheelen klomp in el kaar." In den hoek stond het bij voorbaat gereed gezette ontbijttafeltje. Zij schonk twee gla zen Tokayerwijn Inbelegde het geroos terde brood met gerookten zalm, wist zich te bedwingen even te glimlachen, toen zij haar vader verzocht iets te gebruiken, daar zij zelf ook geheel uitgehongerd was en nog naar gravin Oberwall moest om haar een uurtje voor te lezen. De oude dame had er om ver- »cht, omdat haar kamenier door keelpijn niet kon lezen. Het waren zeer interessante reisbeschrijvingen van graaf Oberwall, die zij voorlas. De graaf had twee jaar alleen in Japan doorgebracht en daarvan zes maan den geheel op Japansche manier geleefd tusschen papieren muren, zonder Euro- peesch huisraad, dichter bij de natuur dan ergens anders en le midden ven een zeld zame harmonie van kunst en al wat schoon is. „Stel u eens voor," Papa, de Japaneezen hebben een klein steenen gebouw, waarin zij al hun kunstschatten bewaren. Maar in de kamer, die zij bewonen plaatsen zij altijd maar een van deze voorwerpen maar een enkele mooie vaas, een enkele mooi beeld. En als zij er na vijf, acht, tien dagen ten volle van hebben genoten, of als een zeer geziene gast komt, dan wordt dit voorwerp tegen een ander verwisseld, waarin zij zich nu weer gedurende eenige dagen verheu gen." Hörselkamp voelde, hoe goed de wijn hem deed, hield nog eens zijn glas bij, opdat zij het zou vullen er beet met zenuwachtigen geeuwhonger In het belegde broodje. On merkbaar maakten andere voorstellingen zich van zijn geest meester en dank zij zijn sterke artistieke gevoeligheid speurde hij eensklaps den glans van een vreemde zon, de teere vreugdegevoelens van een verwij- dei^e cultuur. En Lou streek met nog koude vingers de blonde krullende lokken uit haar voorhoofd en sprak verder „Stel u eens voor, papa daar was de graaf op bezoek bij een Japanees van uit wiens tuin men, naar gezegd werd, een be- tooverend uitzicht had op de Jodogawarivier en den tegenoverliggenden oever. Toen hij nu in den tuin ging wandelen, zag hij dat aan alle zijden een hooge muur was opge trokken, die elk uitzicht onmogelijk maakte. Eindelijk vroeg hij zijn gastheer of het wear was, wat men hem van het mooie uitzicht had verteld, waarop deze glimlachend ant woordde „Zeker is het waar. Als u van het uitzicht wilt genieten, dan zullen wij hier deze kleine hoogte beklimmen. Het zou jam mer zijn van het mooie schouwspel, als wij het zonder moeite en altijd konden zien. De oogen zouden er zich aan gewennen en onze zintuigen zouden het schoone niet meer zoo vermogen te „genieten." Zij verstomde plotselingeen flauw, treu rig lachje gleed om haar lippen. „Mooi is dat teer© maathouden, vindt u niet. Papa T' Hörselkamp wierp even van terzijde een blik op zijn kind, streek met de hand over zijn haar en hoalde de schouders op. „Reken je daar het harakiri ook toe T' Zij wist niet goed, hoe hij het bedoelde, maar daar zij een minachtend spotlachje in zijn oogen zag, viel een zware last van haar ziel, want zij wist, dat zijn toom bekoeld was. Snel en schuw sloeg zij haar belde han den om zijn hoofd, leunde het fijne gezichtje te n het zijne, kuste de breede vooruitste- kenda kin, waar rij nauwelijks bij kon ko men. „Maar nu moet fk weg, Papa aan bet werk net als uP slechts het gewor zeldzame vuur van gè» weren, machinegeweren en kanonnen. In hef Vtrdardal luchtactie. Op de kust van de Bjre?9cl iusschen de Siroerha cn Ka» ''e an de vijandeh" e '~~u. Een Bngelsch vliegtuig kwqm i'i i/ noorden van Kavalla op don grom'; de werd gevangen gemaakt. Konstantinopcl, 28 Jan. (MUHb Bericht van het hoofdkwartier van den 27en, Op het Kaukuzische front trachtte de vij* and vruchteloos onze voorposten non don rechtervleugel aan te vallen. Konstantinopel,28 Jan. (Millfjl Bericht van het hoofdkwartier van den 27erw Op het Irakfront nam de vijand onze stel» Hng bij Fellahie onder een hevig artillerie* vuurmaar hij ging niet over tot den aanval» Ten zuiden van de Tigris viel de vijand onz« stellingen aan na een intens artillerievuur. Met zeer zware verliezen werd een weinig terrein genomen. Den volgenden dag viel de vijand op nieuw oan, mnar werd volkome» terug geslagen. 2000 Engelsche lijken Ügge» voor ons front van geringe breedte. Londen, 2 8 J a n. (R.) In den nacht va» 25 op 26 dezer hervatte de vijand zijne po» gingen om het den 25sten verloren terrei» te heroveren, doch werd onder zware verlie* zen afgeslagen. In den vroegen morgen van den 26en hebben wij op de loopgraven, die de Turken bij hunne tegenaanvallen bezel hadden, aanvallen gedaan en ze hernomen, In den namiddag van den 26en ondernam de vijand twee hevige tegenaanvallen, di» door ons kanon- en mnchinegeweérvuur voU komen gebroken werden, onder zeer zwam verliezen voor den vijand. In de loopgraven, door een onzer brigades, die slechts 200 man verloor, veroverd, vonden wij de lijken ven 400 Turken. Wij versterken nu onz® terreinwinst. Londen, 27 Jan. (R.). Bericht va» Lloyds. Men gelooftdat het Noonveegsche stoomschip Myrdal gezonken is. Van het Deensche stoomschip O. B. Suhr wordt be richt, dat het gezonken is. 2 8 Jan. Het Noorweegsche stoomschip- Dican moet In den grond geboord zijn. Hel Noorweegsche stoomschip Myrdat is getor pedeerd; de bemanning is aanland gebracht. Officieel bericht. De hulpkruiser Lauren- tic is ter hoogte van de Iersche kust dooi een Duitsche duikboot lot zinken gebracht in den laten avond van den 25en. Twaalf officieren en 109 manschappen zijn gered. B e r 1 ij n 2 8 Jan. (W.-B.) Officieel be richt. Een onzer duikbooten bracht den 9en Jan. in het Oostelijk deel van de Middellondsche Zee een volgeloden bewapend vijandelijk vrachtschip van ca. 5000 ton tot zinken, en den I5en het bewapende vaartuig GarfiekJ (3838 ton) met kolen en olie in last, ondet weg van Kalta naar Port-Said. De kapitein van de Garfield werd gevan gen genomen. Dezelfde duikboot bracht den 25en Jan., Hörselkamp draaide een cigarette en keek haar hoofdschuddend na. Dat was een grap- pig, klein meisje Zoo fijn en slim en toch zoo bleek en stil met zulke zachte, koele vingers en goede, verstandige woorden. De mun, die haai kreeg, mocht blij zijn. Maar die moest ook zelf iets bijzonders zijn een die goede woorden begreep en die de kleine zachte pootjes voorzichtig in de zijne zou houden. Niet zoo n lomperd nis hij zelf was. Bah, voor den duivel, wat was dat straks afschuwelijk geweest Hij had zijn vrouw ge slagen zijn vrouw Als een dronkaard, als een woeste kerel Als Lou zoo'n man kreeg men kon niel weten nooit kon men dat te voren weten. Dat kon bij elke liefde gebeuren. woede waren allen hetzelfde als de harts tocht hen overmeesterde. Nu hij zou den kerel doodslaan als eer. dollen hond. Dat zou hij niet moeten probeeren. Zich ver grijpen aan een vrou<v aan een meisje! Zijn kleine fijne Waterdraagster, zijn Heks je, met de slanke fijne ledematen en de hek dere stille oogen - (Wordt vervolgdj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1