2_buitfni.and._ feuilleton. „DE EEMLANDER1 Dinsdag 30 fanuari 1917. ZONNEWEELDE N* 179 15-* Jaargang. MARIE VAN VERSENDAAU Hoofdredactiet Q VAN SCHAARDENBURQ. Uitgever»: VALKHOTP ft Co. AB0NNEMENT8PEU3: 8 muoda too, t J .3®* Idem traooo per poet.. J*®?! Per week (met gt* ti» verzekering U*en ongelukken)* O.I» Afconderljike uuramers W.k.li,k«h kytoeBMl „fl. reductie van Ihérèse Horen) per mnd. ft© el». W.kflli'k»oh btirooce.l P« 8 «"«I cU- Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRUS DEB ADVEBTENTlEN ee f i O.I5. Van I—regelt. Elke regel meor Dienstaanbiedingen 1—5 regeta Gronte letters naar plaatsruimte. Voor hendel en bedril bestaan zeer roordeelige bepatiugun tot het herhaald adverteeren in dit Bla4 by abonnement. Een» mreuleiro. bevattende 4e voorwaarden. wordt op aanvraag toegezonden. De oorlog. B e r 1 ij n, 2 9 Jan. (W. B.) Bericht uit Ket groote hoofdkwartier van heden voor middag. Ten noorden van Armentières vielen de Engelschen in drie golven de stellingen aan van het Beiersche infanterieregiment 23, dat den vijand met verlies afwees. Ten westen van Fromelles, ten westen van Neuville St.-Vaast en ten noorden van Vic- sur-Aisne bleven ondernemingen van vijan delijke verkennimgsafdeelingen zonder suc ces. Ten zuidwesten van Letransloy werd i( een Engelsch fort opgelicht. Op den westelijken oever van de Maas I heerschte den ^anschen nacht een levendige strljdarbeid. Des morgens beproefden de Franschen zonder vuurvoorbereiding bij ver rassing te werk te geen tegen cfen op 25 Januari gewonnen stellingen op hoogte 304. In ons dadelijk beginnend vuur gingen zij terug. Van den middag af slag en eene sterke artilleriewerking op onze loopgraven. Br volgde na hevige vuurgolven nog drie Fransche aanvallen, die allen zonder resul taat ineenvielen. Wij behielden in hardnek-j •Jcige verdediging den veroverden grond, waarvan, ondanks den hoogen inzet van menschen en munitie, ^een voetbreedte door •de Franschen kan worden teruggewonnen. In de Vogeezen werden van eene verken ning 9 gevangenen teruggebracht. Op den Harlmannsweilerkopf drong na een krachtig voorbereidend vuur eene afdeeling in Fran- sche loopgraven en keerde terug met 35 ge vangenen en een machinegeweer. B e r 1 ij n, 2 9 Jan. (W. B.) Officieel be richt. Omtrent het verloop van den strijd op 28 Jenuari op den Westelijken Maasoever wordt door den generaal der infanterie Von Francois gemeld: Om 8 uur 's morgens begonnen de Fran schen hun aanval op onze nieuwe liniën op hoocte 304, zonder artillerie-voorbereiding. In ons goed waar te nemen vuut kwam de tegenstander slechts op enkele punten uit rijn loopgraven en werd teruggeworpen. Om 12 uur 's middag begon een krachtig vijandelijk vuur, dat om 2 uur 's namiddags tot trommelvuur aangroeide. Om kwart over drieën stelde de vijendeMjke infanterie over 'het geheele nieuwe front zich tot een twee den aanval in beweging, maar werd door Infanterie-vuur, handgranaten en spervuur teruggeworpen. Bii een derden aanval, om 3.40 's namid- de~- wam de vijand door ons krachtig ver- nielmgsvuur slechts op snkele punten uit de loopgraven. Om 4 uur 's namiddags had de vierde aan val plaats, die door het infanterie-regiment no. 13 en het reserve-infanterie-regiment no 109 In een handgemeen werd afgeslagen. Het infanterie-regiment no. 15 stormde den tegenstander uit zijn eigen loopgraven tege moet en dreef hem terug. Berlijn, 29 Jan. (W. B.) Avond-be richt uit het groote hoofdkwartier. Van het westelijke front en van geen der andere fronten worden grootere strijdhan- delingen bericht. P a r ij s 2 9 Jan. (Havas). Nomiddag- communioué. In den loop van den nacht werden talrijke patrouillegevechten gemeld, met name in Champagne, in Epar^es en op verschillen de punten van het Elzassische front. Aan den Harimannsweilerkopf werd een Duitsche aanvalspo^ing op een Fransche loopgraaf met gemak terug geslagen. Londen, 29 Jan. (R.) Bericht van maarschalk Haig. Ten noordoosten van Vermelles deden wij ec-n aanval op de vijandelijke liniën, bombardeerden hunne loopgraven en brach ten den Ouitschers zware verliezen toe. W" drongen in de vijandelijke stellingen ten noordoosten van Armentières in de derde linie. Een aanmerkelijk aantal Duitschers werd in de loopgraven gedood; ook werden eenigen gevangen genomen. Er was veel artilleriewerk ten noorden van de Somme en in den sector van Ype- ren, waar wij een hevigen brand in de vijan delijke liniën hebben verwekt. Ons zwaar geschut was in actie ten noorden van de Ancre en teger, het vijandelijk hoofdkwar tier te Lens. Veel geslaagd werk werd door onze vlieg tuigen verricht. Een vijandelijk vliegtuig is vernield, een der onzen wordt vermist. Berlijn, 2 9 Jan. (W. B) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag.' Aon de Aa beperkte het ondoorzichtige weder en sneeuwjacht den gevechtsarbeid. Turksche troepen sloegen aan de Zlota Lipa Russische aanvallen terug, die na een hevig vuur met sterke massa's werden on derromen. Op één plaats zuiverde een snelle tegenstoot de eigen loopgraven. In het nadringen werden den tegenstander een aantal gevangenen afgenomen. Een Duitsche aanvalstroep haalde aan de Narajowka 9 gevangenen uit de Russische stellingen. Weenen, 29 Jan. (Corr.-bureau.) Of ficieel bericht van heden middag. Aan de Hota Llpe vielen gisteren voor middag de Russen het Turksche I5e korps met sterke krachten aan. De Turksche troe pen wierpen de vijand terug in verbitterde gevechten en kwamen in de vervolging tot aan de tweede linïen van de Russische stel lingen. Zij leverden talrijke gevangenen in. Verder is er niets van belang gebeurd. Petersburg, 29 Jan. (Tel.-ag.) Com muniqué van den grooten genralen staf. In de streek ven Riga bepaalde de werk zaamheid «an den vijand zich tot vuren op onze loopgraven. Zuidwestelijk van het dorpje Potoetova, 10 werst ten zuiden van Brzezany, maakten onze elementen in den nacht van 26 op 27 Januari, na een bajonet-aanval, zich meester van de eerste loopgraaflinie, ondanks een reeks hardnekkige tegenaanvallen van de Turken, die met groote verliezen werden teruggeslagen. Wij doorzochten 6 mijngan gen van den vijand, verwoestten zijne loop graven en keerden daarna terug naar ons uitgangspunt. Terwijl wij de vijandelijke loopgraven vermeesterden, maakten wij van de Turken gevangen een officier en 28 sol daten. Weenen, 2 9 J a n. (Corr.-bureau). Offi cieel bericht van heden middag. !n den sector ten oosten van het Doberdo- meer bracht eene afdeeling infanterie van eene geslaagde nachtelijke onderneming 31 gevangen Italianen terug. De artillerie-actie was over 't algemeen gering. Rome, 29 Jan. (Stefani). Officieel communiqué. Aan het Trentino-front stoorde ons ge schut den vijand bij het werken aan zijne versterkingen en zijne transporten. Aan het Giulia-front de gewone artillerie actie en kleine patrouille-gevechten, waarin wij eenige gevange-cn hebben gemaakt. B e r 1 ij n, 2 9 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. In den sector van Mestrcanesti onder hield de vijand des nachts een krachtig vuur. Twee Russische aanvallen mislukten. Van de legergroep Mackensen is niets bij zonders te berichten. Weenen, 29 Jan. (Corr.-bureau.) Of ficieel bericht van heden middag. In den Mestecanesti-sector hield de vij and zich gisteren rustig. Heden morgen rukte hij opnieuw uit tot den aanval, maar werd onder zware verliezen afgeslagen. Sofia, 29 Jan. (Buig. ag.) Bericht van het hoofdkwartier. Bij Isaccea artillerie- en geweervuur van vijandelijke zijde. Petersburg, 29 Jan. (Teldag.) Com muniqué van den grooten generalen staf. In den loop van het gevecht van den 27en ten noordoosten van Jakobeni en ten zuid- oostn van Kampolung maakten onze troepen 33 officieren en meer dan 1000 manschap pen gevangen. Weenen, 29 Jan. (Corr.-bureau.) Of ficieel bericht vangheden middag. Van het zuid-oostelijke oorlogstooneel niets nieuws. Sofia, 29 Jan. (Buig. ag.). Bericht van het hoofdkwartier. Ten noordwesten van Monastir zeldzaam vuur, in de Czernaboog zwak, op sommige plaatsen levendiger artillerievuur, in de Mog- lenastreek van tijd tot tijd kanonschoten en verder het gewone vuur. In het Vardardal zeldzaam artillerievuur en luchtactie. Bij Ser res patrouillegeveohten. Op 't Egelsche front loste een vijandelijk schip zonder resultaat eenige kanonschoten op de kust. Athene, 29 Jan. (R.) De plechtige begroeting van de vlaggen der geallieerden heeft om half vier in den namiddag plaats gehad op het Zappeion naar het daarvoor opgemaakte programma in tegenwoordig heid ven de gezanten der geallieerden, de Grieksche ministers en den bevelhebber van het eerste Grieksche legerkorps. Er is geen incident voorgekomen, maar de toegang tot het Zapplion was verboden. Petersburg, 2-9 Jan. (Tel.-ag.) Com muniqué van den grooten generalen staf. Op het Kaukazische front is de toestand onveranderd. Konstantinopel, 29 Jan. (Mill!). Bericht van het hoofdkwartier. Een vijandelijke aanval, den 14en (Turk sche tijdrekening) op onze stellingen aan het Tierris-frunt ondernomen, werd tot slaan gebracht. Het door den vijand in den nacht van 14 op 15 Januari (Turksche tijdreke ning) op onze linie gerichte vuur bleef zon der uitwerking. Londen, 29 Jan. (R.) Officieel be richt. Als uitkomst van onze vorderingen in den nacht van 27 op 28 Januari en den 28en overdag is nu de eerste en tweede Turk sche linie ten Zuidwesten van Koet-el- Amara op den rechter Tigris-oever over een front van 4300 yards geheel In ons bezit. Ook de derde en vierde linie houden wij over een afstand van 600 yards bezet. Wii hebben 950 Turksche lijken verzameld es er zijn nog meer te tellen. Het aantal ge» vangenen bedraagt 127. B e r 1 ij n, 2 9 Jan. (W. B.) De dag va® 27 Jan. heeft zich bij helder vriezend wees gekenmerkt door een voortdurende levendN ge actie der Duitsche vliegers over het ge heele westelijke front, waarbij de vijandelij ke vliegers opvallend achterbleven. Onze vliegers hebben waardevolle resul taten bereikt bij hunne verkenningen. Hef station Frouard werd onder de waarneming van vliegers met geschut van het zwaarste kaliber beschoten. Vijandelijke batterijen en schuilplaatsen ten westen van Péronne, het station van Rosières en een \ijandelijk kamp bij Cappy Bray werden twee nochten ach tereen op groote schaal met bommen be* stookt. Een van onze gevechtseskaders heeft met vastgesteld succes oo Neuves Maisons» ten zuiden van Nancy, 1900 K.G. bommen, en op Dombeste 550 K.G. bommen gewor pen. Een Pransche troepen-k« u. ment in het Forêt de Hay bij Toul, werd van geringo hoogte met idachinegeweren aangevallen. Een bijzonder dapper stukje werd volbracht door een vliegtuig, dat op de spoorbrug over de Anthie op 20 K.M. ten zuiden van Etap- les van 20 M. hoogte 40 pok springstof wierp. De beoogde ontploffing heeft het ge heele spoorwegverkeer verstoord. Hetzelfde vliegtuig heeft dadelijk na het opblazen van die brug, een nog ten noorden van de brug rijdenden spoortrein met macchinegeweer- vuur aangevallen en tot stilstaan gedwon gen. Een wagen in het midden van den trein werd in brand geschoten. In luchtgevechten en door afweejvuu* hebben wij vijf vijandelijke vliegtuigen om laag gehaald. Par Ij s29 J an. (I lavas). Namiddag- communiqué. Gister velde luitenant Gaston in de Fran sche liniën neer een Duitsch vliegtuig, typ» Atbarros. In den nacht van den 2öen op den 29en wierpen Fransche bombardement vliegtuigen projectielen op de spoorwegsta tions Athies, Savy n Estreilles. Berlijn, 29 Jan. (W. B.) Den 27et\ was er op het geheele front een levendig» Duitsche vliegerarbeld. De verkenningen werden tot aan zee uitgevoerd. Het station Frouard, vijandelijke batterijen ten westen van Péronne, het station Rosières, vijande lijke kampen bij Cappy en Bray werden met bommen beworpen. Een van onze strijd- vliegtuigen wierp 1900 K.G. bommen neer in de buurt van Nancy. Een troepenkamp in net bosrh van Hale, bij Tours, werd aon- Wat gestorven is heeft niet noodig nog eens te sterven. ROMAN VAN OLGA WOHLBROCK met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSEL1NK—VAN ROSSUM. 29 De kleine zou den man krijgen, dien rij wilde hebben, een die bij haar paste. De dochter van Hörselkamp behoefde slechts te kieien. Hörselkamp, de naam was bijna «an een kreon gelijk. En als hij nu siin «Heilige Eva" tentoonstelde Hij trok de natte doeken weer van het hooge Ieemen figuur af, staarde als geboeid op het mooie hoofd, dat nog ruw, maar toch ,v°|. ""drukking hem toelachte, sondig en heilig zooals mogelijk ons aller moeder Eva zich zelf uit het Paradijs gelachen had. Daar flitste een gedachte, als een doo slende straal door zijn hersenen, deed zijn Bppen verbleeken en zijn handen slap neer- hangen. Ho» al» «ij niet tnaer kwam Ei die hij noodig had voor zijn werk, die hij met de hand had geslagen, dezelfde hand, die in hartstochtelijke aandacht haar schoonheid naschiep I Als zij niet kwam vandaag niet en morgen niet nooit meer Als zij zich wreekte op de wijze, waarop klein zielige, booze menschen zich wreken. Met groote woorden, vol huichelachtige waardig heid en hartelooze gerechtigheid wat dan Hij voelde zijn knieen week worden als watten, zoodat hij zich niet meer recht op kon houden en aan den voet van de voch tige, koude leemgestalte op een bankje neerviel, het hoofd in beide handen verbor gen, de oogen gesloten -* wachtend. Vol smart wachtte hij, tot een besluit in hem rijpte of tot er iets zou gebeuren waar door hem de moeite van het nemen eener beslissing gespaard zou worden, een be slissing, die verschrikkelijk moest zijn voor hem zelf en haar, voor beiden en mis schien ook voor zijn kind. Intusschen ging het levendig toe in de slaapkamer van mevrouw Sina. Het dienstmeisje hielp mevrouw Siebel de glinsterende zijde en wazige kanten in de doos leggen. Mevrouw Sina zei „Gauw gauw I" zelf bukte zij en raapte bijeen, wat er nog aen niet gescheurde modeplaten op het tapijt lag. Daarna sprak zij in haar elegant „Parijsch Pransch", opdat het dienstmeisje haar niet zou verstaan en de modiste antwoordde in haar slecht Lausanner Fransch, met «innen uil de Qlkftdorlsche grammatica. „Niet waar, lieve, deze kleine scène blijft onder ons." „Mgar dat spreekt van zelf, mevrouw, op mijn woord van eer." „Onder ons" was voor mevrouw Siebel een groote gemeente en „mijn woord van eer" had in haar mond een zeer betrekke lijke beteekenis. Mevrouw Sina was steeds mededeelzaam als zij Fransch sprak. De taal was voor haar zooiets als een herkenningsteeken bij vrij metselaar^. Ze overbrugde de grootste af standen. „Kunstenaars zijn nu eenmaal zoo. Mijn eerste man zaliger, vorst Sukewitsch, een cavalier en grandseigneur als er maar weinig zijn maar als hij te veel cham pagne had gedronken dan tout grand seigneur qu'il était was men niet veilig voor zijn hondezweep. Natuurlijk kuste hij ml] den volgenden morgen de voeten en schonk mij sieraden, en wou hij zichzelf wel doodschieten. Nu, dan ontzettend berouwvol. Hij zeiik kan er niets aan doen, liefste. De wijn is mijn ongeluk. En zoo precies zoo is het met kunstenaars. De kunst is sterker dan zij. Ze is als de wijnze maakt hen dronken, zoo dat zij in het geheel niet weten, wat zij doen. Ik had eigenlijk moeten lachen, niet schreien. Maar men weet toch nooit hoe ver het nog komen kan. En dan men moet altijd zorgen, dat de mannen iets hebben, waar ze berouw over voelen. Ja dus, niet waar, mijn lieve, de japon komt stellig over morgen klaar zooals wij hebban afgespro ken -sn 'Stt flu we els' Zij sprak weer Duitsch en glipte lachend en blozend In de aangrenzende badksmer, van waar uit dadelijk een vroolijk geplas klonk. „Ik groet u, mevrouw het kamermeisje mag toch zeker de doos wel naar beneden, naar mijn groom dragen „Natuurlijk, dat spreekt van zelf." De modiste wipte nog gauw naar den spiegel, depte de roode kleur met de poe derkwast weg, boog voor de openstaande deur der badkamer en volgde in zeer opge wonden «temming het kamermeisje, dat de doos droeg. Een kwartier later, opgefrischt door de koude douche, geurend van het wrijven met fijne essencen, met stralende oogen en aan genaam opgewonden zenuwen, klopte me vrouw Sina aan de deur van het atelier van haar man. „Kan je mij nog gebruiken?" Hij stormde haar tegemoet, trok hnar in zijn armen, kuste haar oogen, haar hals. „Of ik je kan gebruiken. Jou mooie, heer lijke vrouw I" Hij was in staet haar te aanbidden en wist niet hoe hij haar met liefde en goedheid zou overstelpen om haar zijn berouw, zijn dank baarheid to toonen. Maar zij rekte het ver troetelen vol stille, kinderlijke vreugde, dat zij hem weer eens afvallig had gemaakt van zijn werk. Een heimelijk genot verschafte het haar zelf het liefdespel af te breken, hem aan zijn werk te zetten ongenaakbaar te zijn, alleen maar om t© hooren, hoe zij toch duizend- «aAftl maar waard wei» dan bii Dan bleef zij wel een kwartier, als uff steen gebeiteld in haar houding staan, vol trots door zijn woorden. Totdat er dan scha duwen over zijn gelaat vlogen en aanbidding van den man door de scheppingsextase van den kunstenaar werd verdrongen, en zij zelf door haar zwijgzaamheid tot een voorwerp werd in zijn oogen, dot zijn gevoel onbe- roerd liet. „Ik krijg het koud", zei zij. Hij hoorde het niet. „Ik ben toch zeer lijdend vandaag En het „vandaag" werd gezegd op eeft toon, die hem al zijn wandaden in herinne ring bracht. Te versch lag de dankbaarheid voor haar „goedheid" nog in hem. En daar om onttrok hij zich weer aan zijn werk om zijn vrouw voor haar goedheid te beloonen. Nu was hij het, die near de ontbijttafel liep, haar wijn bracht en wat voor haar gereed maakte om te eten. Daarna klonken zij mef elkaar, namen een hopje van de vruchten en rookten heel lange Russische cigaretten met een mondstuk, zoo lang als een schoorsteen pijp. En de schemering drong door den hoo gen glazen wand in de hoeken van het ate lier, ontnam het zijn koude, nuchtere grool- te, zoodat zij onwillekeuriger zachter spra ken, stiller en dichter naar elkaar toe schoven. (Vr'ordt vtrtolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1