IS-" »'aar<ïang, DE EEMLANDER". mm «se* m Woensdag 31 januari 1917. BUITENLAND. "BINNENLAND. N* 180 .a J MARIE VAN VERSENDAAU Hoofdredactie' Mf> D VAN sCHAARDENBURa Uitgevers, VALKHOFP 6 Co. ABONNEMENTSPRIJS: tn 8 row Amenlooftt A/tonderljjke 7 W.k.lijkMb kt,To„«l .0. hollsml^. Bui«ra» md„ rwUcti. »»n Thérè» Ho».n) ftt 8 «and. W.k.li.kwh P- •»ni CU* PRIJS DEB AO V ERTEK TIEN V»o 1-5 r«K.Uf o.sit. Bk. regel meer0.1 ,V. DioniUanbiodintcen 1—5 rebels.. O.HV. Groot* letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeor voordoelige bépAli ju tot het herhaalcj advorteeron ia RKd, efj abouAeui»at. Bene oiroulaire, bevattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bureaui UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. s De oorlog. Op de meeste oorlogstooneelen heeft gis- teren de strijd gerust. Waar gestreden jrerd, was de actie van geringe beteekenis. Volgens eene van de Engelsche regee ring afkomstige mededeeling van Reuter, kunnen de betrekkingen tusschen de gezan ten der geallieerde Staten en de Grieksche regeering beschouwd worden als eene aan- vrijiing van het terugkeeren tot normale om standigheden. Die z ij n echter nog niet teruggekeerd en daaraan zal het wel liggen, H aankondiging nog achterwege blijft van de opheffing der hongerblokkade, die de geallieerden op Griekenland toepassen. Londen, 30 Jan. (R.) De lijst van betrekkingen waarin aan de dienstplichtige mannen vergund wordt om werkzaam te blij ven als zij boven zekeren leeftijd zijn, is her- tien. Er heeft eene algemeene verhooging J van de leeftijdsgrens plaats gehad, ten ein- de meer manschappen voor den dienst bij bet leger vrij te krijgen. Over eenige weken zal een nieuwe lijst worden uitgegeven, waarin de leeftijdsgrens opnieuw verhoogd zal worden. B e r 1 ij n, 2 9 Jan. (W. B.) In het depar- tesnent van oorlog zijn vertegenwoordigers I van een groot aantal vrouwenvereenlgingen van voorzorg en andere organisatiën en ook vertegenwoordigers van de georganiseerde vrouwelijke arbeiders vergaderd geweest tot vorming van eene nationale commissie voor vrouwenarbeid in den oorlog onder voorzit terschap van luitenant-generaal Groener. De keizerin nam het protectoraat over de nieuwe organisatie op zich. Konstantinopel, 30 Jan. (Mllli). Op voorstel van de Turksche regeering heeft da Kamer den Gregoriaanschen kalender aangenomen. Kameroverzicht» Tweede Kamer 'i Nadat de Kamer Dinsdag tweemaal was verdaagd, wegens onvoltalligheid, werd te kwart over twaalf begonnen met de behande- £7- ling van de afdeeling volksgezondheid en j armenzorg der begrooting van binnenland- I- If aohe zaken. De heer F 1 e s k e n s dringt aan op spoe- I dig en positief ingrijpen, inzake den woning nood. Hij wensoht meer steun aan de bouw verenigingen vooral door de verlenging van 'T den aflossingstermijn tot 75 jaar en de ver- y mindering der rente voor voorschotten. De heeren Rutgers en Schaper vra- gen een verhooging tot 90 pet. van 50 pet. r per week, welke de regeering wil geven aan gemeenten, die de hoogere bouwkosten aan de bouwvereenigingen willen vergoeden. Laatste spreker dringt bovendien aan op een wettelijke regeling van de positie der zieken verpleegsters. Nadat besloten is. Vrijdag 2 uur een aan- J tal ontwerpen in de afdeelingen te behande len, wordt de Schepenvorderingswet aange nomen met 54 tegen 3 stemmen. De heer Nierstrasz verklaarde vóór de stemming niet overtuigd te zijn van de noodzakelijkheid der ingrijpende en voor eigenaren onbillijke bepalingen en te vreezen voor de Indische belongen. Voorts deelde de heer De Meester mede, om het laatste bezwaar eveneens te 1 «uilen tegenstemmen, terwijl de heer Nolens verklaarde dit laatste bezwaar niet te deelen, omdat men onderstellen moet, dat de regeering bij de behartiging der Neder landsche belangen de Indische, die met de Nederlandsche identiek zijn, niet uit het oog «al verliezen. Binnenlondsche Zaken. De heer Van Leeuwen vraagt s-ubsi- cHeeering van opleidingsscholen voor het Verplegend personeel der ziekeninrichtin- ffcn. De heer Roodenburg sluit zich Inzake woningnood aan bij de betoogen van de heeren Fleskens en Rutgers, voornamelijk wat betreft de verhooging der buitengewone rijksbijdragen. De heer Van Hamel vraagt publicatie van het advies van den Centralen Gezond- heidsraod, inzake de uitoefening der genees kunst. De heer H e er e dringt aan op maatre- ff11 duurte der geneesmiddelen. e heer L o h m a n acht eveneens rijks- •teun, .r.zake den woningnood gewenscht, Boch meent, dat een uniforme regeling voor «e hulp aan gemeenten niet aanbevelen*, •••ftlte is. Minister Cort van der Linden verklaart zidv bereid den gemeenten meer dan 50 pet. te vergoeden in een tegemoet koming voor de hoogere bouwkosten aan de bouwvereenigingen en voor langer dan een jaar no den vrede. Hij betwijfelt evenwel of hij tot 90 pet. tal kunnen overgaan. Hij zal ook rekening hou den met de uiteenloopende omstandigheden. Renteverlaging en verlenging aflossingster mijnen acht spr. niet mogelijk. Voor een strbsidieering der opleidings scholen verplegend personeel gevoelt spr. niet veel. Hij houdt de aandacht gevestigd op de duurte van geneesmiddelen. De heer Rodenburgh verkrijgt de toezegging van overweging van publicatie van het resultaat in overleg me» de centrale vereeniging ter bestrijding der tuberculose omtrent de tuber* culoie-bestrijding bij kinderen. De heer Hugenholtz keurt de vereeniging van het vluchtoord te Ede met dat te Nunspeet af. Hij vreest, dat de motie tot bezuiniging zal leiden tot het afsnijden van allerlei toch niet overbodige maatregelen, ten gunste der vluchtelingen, welke te Ede bestaan tot wel doen of een koopje. Hij dringt daarom er op aan van de verplaatsing af te zien. De heer Koster sluit zich bij dezen aan drang aan. De heer Ruys de Beerenbrouck steunt eveneens het verzoek van den heer I Hugenholtz waarbij hij er op wijst, dat de vluchtelingen te Ede behoren tot de beste elementen, die niet in een maatschappelijk lager milieu mogen worden gebracht. Beter nog zou zijn de opheffing van het vlucht oord te Gouda, dat schromelijk duur is, vooral door huurlokalen. De heer Snoeck Henkemans komt tot dezelfde conclusie als de vorige sprekers, doch ontkent echter dat te Nunspeet nu juist mindere elementen zouden verblijven. DeMinister meent dat na hetgeen hij gedurende twee en een half jaar voor de Belgische vluchtelingen deed niet mag wor den getwijfeld aan zijn verlangen om te vol doen aan redelijke eischen der hospitaliteit. Hij geeft tos dat te Ede bezuinigd kan wor den door betere coritröle en zuiniger beheer, doch daardoor kan het verschil met Nun speet niet geheel worden opgeheven tenge volge van duurder opzet en onereuse con tracten. Bovendien zal de toestand door overplaatsing in verschillende opzichten beier worden. De ligging te Nunspeet is ge zonder, de huisvesting en de meer practische voeding en verwarming zijn er beter. Wat de verzorging van de geestelijke be langen betreft, is spr. voornemens te Nun speet een afzonderlijk administrateur daar voor aan te stellen. Alleen zullen te Nunspeet de vrouwen zelf moeten wasschen, terwijl dit te Ede electrisch geschiedt. Velen doen echter de wasch liever zelf. Al zou dit geen bezuiniging brengen door de verhuiskosten, dan zou spr. toch voor vereeniging zijn, vooreerst, omdat de toestand er door zal verbeteren, maar ook om de ambtenaren te doen weten, dat de regeering prijs stelt op zuinig beheer. De bezuiniging zal echter niet onbelangrijk zijn, tengevolge vooral van de vereeniging van beide oorden. Dat te Nunspeet in hoofdzaak mindere elementen zouden zijn, ontkent de minister. Als de zaak te Ede in orde is, zal spr. aan Gouda beginnen. Te Ede zullen eenige ba rakken blijven staan, om in tijd van nood te kunnen dienen. Ten 5 ure werden de beraadslagingen ver daagd tot Woensdagmorgen half twaalf. Berichten. De Staatscourant van 30 Januari be- vat o. a. de volgende Kon. besluiten benoemd tot lid van den Raad van Toezicht op de Rijkspostspaarbank mr. H. A. Hartogh te Amsterdam, lid van de firma Wertheim en Gompcrtz; benoemd tot adjunct-inspecteur der belas tingen met den persoonlijken titel van inspec teur L. Teenslra, ontvanger, tijdelijk werk zaam aan de inspectie te Haerlem, 1ste afdee ling, en is hij aldaar definitief werkzaam ge steld; benoemd tot commies der directe belastin gen te Arnhem J. G J. A. van der Mast, rijks- klerk 1ste klasse, werkzaam in deze directie te Breda; W. Verheyen, idem, werkzaam aan deze directie; op verzoek eervol ontslagen de verificateurs der invoerrechten en accijnsen G. M. Gielen en J. A. G. Sieverts te Amster; benoemd tot belasting-ontvanger te Gra- venhage 1ste kantoor jhr. S. Trip, inspecteur der 3de afdeeling aldaar; tijd. belast met de functie van adjunt inspec teur der directe belasting en werkzaam ge steld aan de directie te Assen J. P. J, ran der candid «ai-notaris aldaar. De Koningin en de ijssport. Maandagmiddag woonde H.M. de Koningin Juist teruggekeerd van Haar bezoek aan Friesland, met gevolg en in gezelschap van den generaal-majoor Kleinhens, hoofd van de afd. Ontwikkeling en Ontspanning van de gemobiliseerde troepen, generaal-mnjoor Van Delft, commandant der le divisie, en kolonel De Ridder, plaatselijk commandant, de wedstrijden bij in 't schoonrijden voor officieren en onderofficieren, op den vijver in het park van het Huis ten Bosch. Mede waren aanwezig de gouverneur der residentie, generaal-majoor Kemper, de bri gadecommandant der grenadiers en jagers, kolonel Habbema, en tal van hoofd- en sub alterne officieren van verschillende wapens van het garnizoen, benevens een groot aan tal onderofficieren en minderen. De le en 2e prijzen werden met een toe passelijk woord door H. M. de Koningin persoonlijk uitgereikt. Na afloop der wedstrijden onderhield H. M. de Koningin zich met enkele aanwezige officieren, o.a. met den nleuwbenoemden majoor der veldartillerie Van Essen. Pransch rouwbeklag over. lijden Mr. Borgesius. De Minister van Buitenlandschc Zaken heeft aan de Tweede Kamer doen toekomen een brief van den Franschen gezant, waarbij deze de zeer levendige en oprechte deelneming van de Regeèring der Fransche Republiek over brengt bij gelegenheid van het overlijden van den voorzitter, den heer Mr. H. Goeman Borgesius. Op voorstel des voorzitters is besloten, hem te machtigen den Minister van Buiten- landsche Zaken te verzoeken den levendigen en bijzonderen dank der Kamer voor deze betuiging aan de Pranscho Regeering te wil len overbrengen. De Nederlar.dscha militaire missie. De boot van de Maatschappij Zeeland, waarmee de Nederlandsche militaire missie, die het Westerfront bezocht, naar Neder land zou terugkeeren, is gisteren niet uit Engeland vertrokken. De missie wordt nu hedenavond verwacht, alweder uiteraard behoudens tusschenko- mende omstandigheden. De Nederlandsche gezant te Londen jhr. de Marees van Swinderen heeft Maandag aan de leden der missie een diner aangebo den. Gisteravond vertrok van den Haag naar Engeland de gezantschapsraad jhr. P. E. M. H. Michiels van Verduynen, die eenigen tijd in den hem reeds maanden geleden verleen den rang bij het Nederlandsche gezantschap te St. Petersburg werkzaam was gesteld, maar, na een in Nederland doorgebracht verlof tot herstel van gezondhefd, thans als gezantschapsraad terugkeert naar het Neder landsche gezantschap te Londen, tot hetwelk hij vroeger reeds behoorde als gezantschaps secretaris. Euitenrewoon marlne-crediet. Naar wij vernemen, is een wetsontwerp, waarbij een buitengewoon marinecrediet ten bedrage van 3,300.000, strekkende voor het le halfjaar van 1917 wordt aangevraagd, naar de Tweede Kamer gezonden. Bevordering van vaandrigs. Naar aanleiding van het publiceeren der ge ruchten, dat overwogen wordt het benoe men van vaandrigs tot reserve-2e-Iuitenant, ook al hebben deze candidaten voor den officiersrang den 20-jarigen leeftijd nog niet bereikt, wordt van bevoegde zijde aan de Tel. medegedeeld, dat van zoodanigen maatregel geen sprake is, daar alleen naar de anciënniteit van sommige dezer titula rissen werd geïnformeerd om, indien hun bijzonder verlof is verleend, een benoeming tot reserve-luitenant te laten volgen, zonder opnieuw twee of vier maanden in den nieu wen rang te dienen. Een diensttijd van een jaar als zoodanig, wordt voldoende geacht. Minder deugdelijke gewe ren. De luit.-kols. L. Noest, tijdelijk com- mandent van het 12e reg. inf., en J. C. Log ger, hoofd der IVe afd. van het dept. van oorlog, kapt. der art. J. G. Tinbergen en oud-kapt. G. T. Van Dam, thans dir. bij de artillerieinrichtingen aan de Hembrug, zijn, volgens de N. R. Ct. in commissie benoemd ter onderzoek van de klachten over de be weerde mindere deugdelijkheid der gewe ren, die tijdens de mobilisatie hier te lande zijn aangemaakt Raadsverkiezing Amster dam VB. Men meldt ons uit Amsterdaim De anti-revolutionaire kiesverceniging Ne derland en Oranje district Amsterdam VU, heeft candidaat gesteld in de vacature van wijlen den heer Schut, den heer mr. J. Ver dam, secretaris van den Bond van Anti-Re volutionaire Klesvereenigingen te Amster dam. De overige rechtsche partijen «uilen deze candidatuur overnemen. K. van Zandbergen, t Te Leeu warden is overleden de heer K. van Zand bergen, lid der Provinciale Staten van Fries- lond voor Franeker. De overledene behoorde tot de S. D. A. P. Nederland en de oorlog. Ot nieuwe we-cperriny tier ..oerdzee Van deskundige zijde vernemen wij, dat de Jongste Britsche aankondiging, dat een deel der Noordzee gevaarlijk zal worden voor de scheepvaart, dat deel der Noordzee omvat dat reeds door de Duitsche Admiraliteit als verboden zóne werd aangewezen. De Duit sche Zóne werd ingesloten door een cirkel van 100 zeemijlen uit Helgoland beschreven. De Britsche grenslijn is als het ware als de omschreven zeshoek van dezen cirkel te be schouwen. Belangrilk nadeel zal het voor de Nederlandsche scheepvaart niet hebben. Alleen zal de scheepvaart die tot nu toe van af het nieuw uitgelegde Terschellingerbank- lichtschip recht om de Noord stuurde, thans een ietwat Westelijker koers moeten sturen en daardoor dichter bij de Doggersbank langs moeten gaan, welke bank als gevaarlijk door mijnen is gesignaleerd. Os „Waterdijk". Reuter seint ons uit Londen: Wij verne men dat er eenige verwondering In wel-in- gellchte kringen te kennen is gegeven over de wijze waarop in de Nederlandiohe pers de handelwijze van de Engelsche regeering betreffende het Nederlandsche ss. „Wester- dijk" is beoordeeld. Er wordt op gewezen, dat de „Westerdijk" niet door de Engelsche autoriteiten is oan- gehouden, zooals werd vermeld, en dat geen „onvriendelijke daad" is gepleegd. Het schip Is volkomen vrij om ten allen tijde met een lading voor Nederland te vertrekken, maor van de Engelsche regeering kan niet worden verwacht en ze het ook niet van plan het schip te voorzien met bunkerkolen, welke dringend noodig zijn voor de oorlogsbe hoefte der geallieerden, tenzij zulk een ge paste vergoeding, als Is aangegeven, in ruil daarvoor wordt toegezegd. Daar den eigenaars van de „Westerdijk" vroeger herhaaldelijk de voorwaarden zijn medegedeeld, waarop zij Engelsche bunker kolen konden verkrijgen en daar zij deze voorwaarden standvastig hebben geweigerd, kan het slechts weinig verwondering baren dat de Engelsche regeering er niet toe be reid is het onderhavige verzoek onvoorwaar delijk in te willigen. Vervce^ tan aardappelen. De minister van Landbouw enz. heeft met betrekking tot de aflevering en het vervoe ren van kleiaardappele-n bepaald: I. het verbod van aflevering en vervoer van aardappelen, bedoeld sub II van de be schikking van 5 December 1916, wordt met ingang van heden, uitgebreid tot aardappe len van alle soorten en van alle gronden; II. het sub I bepaalde is niet van toepas sing: a. op de aflevering of het vervoer van aardappelen binnen de grenzen der ge meente, waarin zij zich bij de afkondiging dezer beschikking bevinden; b. op de aflevering of het vervoer van partijen aardappelen, gedekt door een ver- voerbewijs, afgegeven door de Rijkscom missie van Toezicht op de Aardappelenver- eeniging; c. op de aflevering of het vervoeT van zand- en veenaardappelen, welke op den dag der afkondiging van deze beschikking reeds in spoorwegwagons of schepen gela den waren. De rantsoeneering. Binnen enkele weken zal worden be kend gemaakt, welke hoeveelheden van de regeeringsartikelen voor de gemeenten be schikbaar zullen worden gesteld. De toewij zing zal geschieden berekend naar het zie lental. Echter zullen alleen die gemeenten op de ontvangst der regeeringsartikelen kun nen rekenen, waar, volgens door den Mi nister goed te keuren plan, de hoofdelijke rantsoeneering is ingevoerd. De per hoofd beschikbare hoeveelheid zal voor ieder artikel van week tot week woP* den vastgesteld. (Hbld.) Aanvoer ven thee. Het Correspondentiebureau meldt, dat donk zij de bemoeiingen der N. O. T. een belangrijke hoeveelheid Indische thee niet minder dan 12.000 kisten is vrijge geven. Veeuitvoer. De Maandag avond te Groningen ge» houden vergadering van den Prov. Gron. Bond van Veehandelaren, heeft een protest-! motie aan den Minister van Landbouw ver zonden. In deze motie wordt er op aange drongen orn een betere regeling va don' veeuitvoer in het leven te roepen. Dc Sphirtx. De toestund in de aardewerkfabriek „da Sphinx" te Maastricht is dermate i beteid, dat de werkzaamheden weer hoor gewonen gang gaan. Al zijn niet alle arbeiders v/ccr arm Kol werk (geregeld) mag toch de crisis a1- ga- weken beschouwd worden. Bedrijfsstoring. Het Hbl. meldt Naar wij vernemen, dreigt de Nederland» sche Fabriek van Asbest-Cementplaten aan den Cruquiusweg te Amsterdam binnenkort stop te worden gezet door gi-brek aan aan voer van de- noodige asbest. Daardoor zul len weer 65 werklieden ten laste van hel Steuncomité komen. Het onaangename van het geval is, dat op dit oogervblik 75 ton asbest voor de firma te Rotterdam liggen, maar dat deze door de Engelsche regeering gerequireerd worden ter terugzending naar Engeland om daar voor ht Prijzenhof to worden gebracht. Zijn wij wel ingclich dan is de oorzaak alleen, dat d> fabii hoe» wel geheel opgeri-ht en gedi en door Hol» landsch kapitaal, vroeger voor de technische leiding een Duitschen directeur had, dio echter juist ter vermijding van moeilijkhe den met den aanvoer, als zoodanig is afgo» treden. Het zou nu to. wel irreë I zijn als, on danks dezen voorzichtigheidsmaatregel, een specifiek Nederlandsche industrie onmoge lijk werd gemaakt. Nijpend gebrek aan brandstoffen. Te Aalsmeer zitten vele bloemisten than* bijna zonder brandstoffen en moesten reeds een deel van hun trekbedrijf inkrimpen, om tock maar, al is het ten deele, het bedrijf te kunnen gaande houden. Wie een kas snijbloemen leeggesneden heeft, brengt er den ook geen nieuwe planten in, daar men niet weet, of in den brandstoffennoocl /.al kunnen worden voorzien. Het begint er zoo doende, bij al de misère, welke het kwee» kersbedrijf reeds den laatsten tijd onden- vindt, thans nog donkerder uit te zien. Ook voor particulier gebruik zijn d« bronrdsfoffr te Aalsmeer zoo goed «Is uit verkocht, en zelfs een turf is er te krijgen. Gebrek aan kolen. Wegens ge brek aan steenkolen moesten het gymna sium en andere scholen te Duisburg tijde» lijk worden gesloten Een O.-W.-e De Zaansche bladen vertellen, dat er tt Zaandam een O.-W.-er is die aan de oorlogs belasting 1,600,000 gulden zal mogen b©» talen. Deze koopman heeft dus zoowot 5 mil» lioen in de wacht gesleept met zijn handeL Smokkelen Hoe levensmiddelen ven den eenen Maas oever naar dén anderen getransporteerd worden door smokkelaars, is dezer dagen ontdekt. Men hoorde smokkelaars praten van duikbooten zonder te weten, dot zij ietf anders konden bedoelen dan gewone roei- bootjes. Duikbooten noemden zij echfef bootvormige bakken, die waterdicht geslo» ten kunnen worden en gevuld met levens» J middelen aan een kabel onder water doof j worden getrokken. Zooals blijkt zijn er zelfs I in gebruik die van aluminium zijn vervaar digd De ze e 11 ed en st a k i n g. De N. R. Ct. meldt dat de stoomschepen Drieber» 1 gen, Zaandijk en Noordwijk met eene nleu- we bemanning zee hebben gekozen. Ook op andere schepen wordt gemonsterd. Ook de „Nieuw-Amsterdam" zal morgen op den vastgestelden tijd met een eigen be manning vertrekken. In de Westerstraat is de insgezel W. C. D.f die was aangemonsterd voor hel stoomschip Noorderdijk, -door stakers aange vallen en een steek in het hoofd toegebracht. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Aangehouden zijn de stakende kolenwer» kers C. V. en G. P., die een werkwillige, zekere W. N. Hv ernstig hebben mishan deld. Gratie. H. M. de Koningin heefl gratie verleend aan José Garcia Palmer, di« te Amsterdam terechtgestaan heeft wegenf moord op den heer De Vries van de firm® Michiel Bosnak. eisch tegen Palmer waf 2 jaar; daarna werd een onderzoek ingesteld naar zijn geestvermogens; hij werd ten slott# veroordeeld tot 1XA jaar, onder aftrek def preventieve hechtenis. Verdediger was mr. J. d® Vriezf.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1