„DE EEMLANDER". Vrijdag 2 Februari 1917. BUITENLAND. ZONNEWEELDE N° 182 15d* Jaargang. Uitgevers: VALKHOFF Co. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. FEUILLETON. AMERSFOORTSCH DAGBLAD MARIE VAN VERSENDAAu Hoofdredactie: D< VAN SCHAARDENBURa AB0NNEMENT3PBIJ& ftt B uuDdiD TOO! f J-'®* Um hnu>oo per post.. Per weeli (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.l»5. Afzonderlijke nummer»—.OS. %.kelsk«h bijToegsel .D. BoUand.cJi. Ew^mm" (onder red&cti* van Thérè*# Hoven) per 8 mnd. ÖO da. Wekelijkseb bijtoogsel ,Wrrildrtttu" per 8 mnd. 52 cUr- PRLJS DER ADYERTENTIEN Ven 1o rebels Elke regel meer Dienetaanbiedingon 1—5 regels Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handol en bedrit bestaan aeer voordoelige bepalingen tot het herhaald advertoeron in dit Blad. bij abonuomont. Eeao circulaire» bevattende de voorwaardon, wordt aanvraag toegezonden. f O.Srt. - «.15. - 0.5«. op De oorlog. B e r 1 ij n, 1 F e b r. (W. B.) De hoofdcom missie van den rijksdag zette heden de ver trouwelijke besprekingen over de gisteren door den rijkskanselier gedane mededeelin- gen voort. De staatssecretarissen van bui- tenlandsche en binnenlandsche zaken en.de hoofden der departementen van oorlog en marine voerden op nieuw het woord. Spre kers van verschillende fractiën spraken daarna. De slotwoorden van de gisteren door den rijkskanselier gehouden rede luidden aldus: „Niemand onder ons zal de oogen sluiten voor den ernst van de stappen, welke wij thans doen. Dat het om ons leven gaat, weet sedert 4 Augustus 1914 een ieder, en door de afwijzing van cms vredesaanbod is dit we ten bloedig' onderstreept. Toen wij in 1914 wegens de Russische al- gemeene mobilisatie, naar het zwaard moes ten grijpen, deden wij zulks in het gevoel der diepste verantwoordelijkheid jegens ons volk en in het bewustzijn van de vastbera denheid, die zich daar uit. Wij moeten het kunnen uithouden, hoe dan ook. Eindelooze stroomen bloeds zijn sindsdien vergoten, maar het moeten, en het kunnen hebben zij niet weggespoeld. Als wij thans tot het beste en scherpste wapen overgaan, dan worden wij daarbij slechts geleid door de nuchtere overweging van alle in aanmer king komende omstandigheden, door den vasten wil om ons volk uit den nood en den smaad te helpen, welken onze vijanden het toewenschen. Het succes van een en ander ligt in hoo- gere hand. Wat menschelijke kracht vermag, om het voor ons vaderland af te dwingen, gij» kunt er van overtuigd zijn, mijne heeren, dot daartoe niets verzuimd is. Alles-zal ge- sc'h»3d?n, wat daartoe noodig is. Weenen, 1 Feb r. (Corr.-bureau). Ten gevolge van de botte afwijzing van het vre desaanbod der centrale mogendheden door hunne tegenstanders en met het oog op de hierdoor ontstane noodzakelijkheid om den oorlog met versterkte kracht verder te voe-. ren, besloot de O.-H. regeering in overleg met het Berlijnsche kabinet van 1 Februari «F tot het voeren van den duilcbootoorlog in verscherpten vorm en binnen een bepaald spergebied rondom Groot-Brittannië, Frank rijk en Italië, alsmede het in de oostelijke Middellandsche zee, elk verkeer op zee te onderbinden. De, minister van buitenlandsche zaken Czernin heeft tot alle neutrale staten eene hierop betrekking hebbende "Tiota gericht, waarin met verwijzing naar de bedoeling van de'tegenstanders om de strijdkrachten van de verbonden centrale mogendheden te ver nietigen en hunne bevolkingen uit te hon geren, in het belang der verkorting vdn den oorlog de toepassing ook van de scherpste oorlogswapenen als onvermijdelijk—noodig gekenschetst wordt. De nota bevat eene nauwkeurige omschrijving der grenzen van het genoemde spergebied; #zij verleent aan de neutrale schepen, die voor haar dit ge bied slechts op eigen risico kunnen bevaren, voor de reis naar havens In het spergebied of voor het verlaten van die havens een be hoorlijken tijd. Zij verklaart verder, dat Oostenrijk-Hongarije en zijne bondgenooten steeds van het voornemen bezield zijn, dat het .einddoel van dezen oorlog geene ver overing is, maar d'e vrije en gewaarborgde ontwikkeling van de eigen en van de andere staten. De aan de Vereenigde Staten van Noord- Amerika gerichte nota bevat nog de bijvoe ging, dat de O.-H. regeering de verheven bedoelingen van de boodschap van Wilson niet miskent maar die in opmerkzame over weging heeft genomen, maar moet vaststel len, dat zijn wensch om ^en weg te ^banen tot een chiurzamen vrede op dit oogenblik reeds verijdeld schijnt door de afwijzing, die het vredesaanbod van de centrale mogend heden van de zijde hunner tegenstanders heeft ondervonden. B e r 1 ij n, 1 F e b r. (W. B.) Op de in de duikbootkwestie gevallen beslissing was de beurs vast en vertrouwend. De industrieele waarden en aandeelen in scheepvaartonder nemingen waren 2 3 pet. hooger. N e w-Y o r k 1 F e b r. (R.) De correspon dent van de Associated Press te Washing ton seint, dat na eene conferentie tusschen Wilson en Lansing, die een uur duurde, werd te kennen gegeven, dat in de duik boot-crisis reeds eene zekere actie is ge- schiedr Van welken aard die is, wordt niet aangeduid. Washington, 1 Febr. (R.) Met het oog op de Dultsche nota, die een gevoel van verontwaardiging heeft opgewekt, zoo wel in de regeerings- als in de diplomatieke kringen, wordt openlijk de meening uitge drukt, dat het afbreken van de betrekkingen met Duitschland onvermijdelijk Is. New-York, 1 Febr. (R.) De haven is New-York is gisteravond gesloten. Aan geene schepen wordt toegestaan aan te komen of te vertrekken. Men gelooft, dat de reden hiervan is een bericht, dat Duit- sche stoomschepen zich gereed maken om naar zee te gaan. Te middernacht werd er politie gezonden naar de dokken, waar vijf stoomschepen van de Hamburg-Amerikalijn geïnterneerd zijn. N e w-Y o r k 2 Febr. (R.) De haven is heden morgen heropend. De overheid heeft bekend gemaakt, dat aan de schepen is toe gestaan uit te klaren op de gewone wijze en te vertrekken, op eigen risico. Madrid, 1 Febr. (R.) In een Duitsche nota aan de regeering overhandigd, wordt gezegd, dat Duitschland en Oostenrijk, met het oog op de verwerping van het vredes aanbod den neutralen handel met de geal lieerden volstrekt verbieden. Zij zullen alle schepen torpedeeren, zonder de vlag of la ding te ontzien. Aan alle schepen wordt 5 dagen tijd gelaten om naar neutrale havens terug te keeren. Dit bericht heeft enorme sensatie verwekt. B e r 1 ij n, 1 Febr. (W. B.) De Tagliche Rundschau zegt, dat een stap is gedaan, die ernstige gevolgen kan hebben. Wij weten niet hoe de onzijdigen, voor-al Amerika, hun zullen opnemen; maar hoe dat ook uit valt, er is geen terug meer. Wij hebben lang genoeg met gebonden armen gevochten; nu willen wij onze beide armen-en alle midde- ten, die tot onze beschikking staan, gebrui ken. De Post zegt: Wij moeten ons voor de lichtvaardige onderschatting van de krach ten van den tegenstander eyen goed wach ten als voor de miskenning van de stem mingselementen, die in Amerika tegen ons werkzaam zijn. Maar wij weten ook, dat deze stap lang genoeg overwogen is en dat slechts wagen kan helpen. Duitschland staat met hart en geest overeind, eensgezind en vastberaden achter de mannen, die in in gespannen, aar» offers lijken en zelfver- loochenenden arbeid de helden over den eindstrijd tegen Engeland zullen zijn. Het vertrouwt, dat uit dit stil heldendom einde lijk toch nog voor de Duitschers het doel zal opgroeien, dat over al onze vijanden en benijders triomfeert. De Vossische Ztg. zegt: Wat ook de ge volgen mogen zijn, wij moeten ze dragen, waar het gaat om den strijd om h^t bestaan van Duitschland, om het voortbestaan van de bondgenooten met wie het dooi wapen broederschap verbonden is. Dit wapen zal gedragen zijn door de eenstemmige vastbe radenheid van het Duitsche volk. De stap, dien Duitsland thans doet, bewijst aan een ieder, dat het, de overwinning wH niet ter wille van de overwinning, maar omdat het beseft, dat de weg naar den wereldvrede slechls gaat over de Duitsche overwinning. De Vorwarts cegt: Het geheele Duitsche volk koestert den wensch, dat- het nieuwe besluit van het rijksbestuur de verkorting van den oorlog zal teweegbrengen. De.over wegende meerderheid van het Duitsche volk stemt o'ok met de Duitsche regeering in in den wensch om de goede betrekkingen met Amerika in stand te houden. De groote his torische rol van Amerika is niet die van bondgenoot van een der strijdende partijen, maar van bondgenoot van alle vredevrien- den aan deze en gene zijden van de oceaan. Weenen, 1 Febr (W. B.) In verband met het beginnen van ^ry^sVerscherpten duikboot-oorlog verklaart het Fremdenblalt: De centrale niogendhedeiw willen, voor- zoover het slechts eenigermate met haar zelfverdediging ('ereenighaar is, neu tralen staten het lijden van den oorlog be sparen, terwijl juist hu door de Entente eer» blokkade van de Noordzeekust is afgekon digd, waardoor de voortduring van den wereldoorlog een kwejling wordt voor de volken, die er buiten *taan. De neutralen smachten naar den vrede, die hen van den vreeselijken druk zal bevrijden. Dezen vre de brengen wij ook voor hen dichter bij, wanneer wij thans de krachtigste middelen aanwenden in den strijd tegen de mogend heden, die tyrannie ter zee uitoefenen. Wij hebben met het besluit tot verscherping van den duikboot-oorlog lang gewacht, omdat wij nog steeds hoopten, dat er een uitweg uit den oorlog te vinden zou zijn. Wij hadden ons bereid verklaard, een vrede te sluiten op zoodanigen grondslag, als met de recht- mr'ige belangen, ook van de ons vijandige lrnden, in overeenstemming zou zijn te brengen. Het antwoord was een hoonende afwijzing en werd gevolgd door een lijst voorwaarden, die een caricatuur van Wilsons idealistisch toekomstbeeld was. De voorwakrden, welke verbrokkeling van Oostenrijk-Hongarije, verdeeling van Turkije, berooving en ver kleining van Duitschland en achteruitzetting van een verkleind Bulgarije tot vazalstaat inhi 'v:o, d?ze ongehoorde eischen had de Vm-uond moeten verwerpen, ook, wonneer de vijandelijke troepen ver binnen zijn gren zen hadden gestaan. Daar zij echter gesteld werden, ofschoon wij op alle oorlogstoonee- !en met succes voorwaarts gedrongen wa ren, 'A as 't duidelijk, dot het wapen, waarmee de Entente hare veroverings- -en vernieti gingsprogram ten uitvoer hoopte te kunnen leggen, de honger was. Met afsluiting en uit- hor. ering wil Engeland in zijn trant wereld geschiedenis maken. Tegenover dit boos aardige plan stellen wij den wil tot den uiter sten weerstand, tot weerstand door een mee- doogenloos offensief onder water. Daar men o: dood wil drukken, maken wij ons op, om den vijand de bronnen van zijn leven af te snijden. Londen, 1 Febr. (R.) De Amerikaan- sche pers bespreekt de aankondiging van het beginnen van een niets ontzienden duik bootveldtocht door Duitschland als de ern stigste gebeurtenis in den oorlog. Velen zien daarin de noodzakelijkheid om de di plomatieke betrekkingen onmiddellijk of te breken. Verscheidene bladen dringen er op aan, dat aan graaf Bernstorff zijne paspoor ten zullen worden gezonden. De World kenschetst de Duitsche nota als het antwoord op Wilson's boodschap aan den Senaat en in hare uitwerking nis pene oorlogsverklaring aan de Vereenigde Staten. Het bied schrijft: Er kan slechts één antwoord op de Duit sche duikboot-proclamatie worden gegeven. Dc Duitsche gezant moet zonder verwijl zijn paspoorten krijgen; -de diplomatieke betrek kingen moeten onmiddellijk verbroken wor den. Er mag geen uitstel worden gegeven tot de Öultsche Fe-geering met-voorbedach ten rade moord en roof bedrijft. De president moet zich aan de voorwaar den ven zijn eigen ultimatum houden en dit zoo snel doen, dat Berlijn zich niet met de verontschuldiging kan dekken, dat het de bedoeling-van de politiek der Amerikaan- sche regeering verkeerd begrepen heeft. Als dit oorlog met Duitschland beteekent, dan zij het zoo. Ons schikken in de hervat ting van den duikbootoorlog zonder genade, wil zeggen ons bloot te stellen aan de ge varen van den ooi log, terwijl wij ons beroo- ven van de middelen tot /elfverdediging. - Dat is onduldbaar. Geen vrede ten koste van de nationale vernedering. De Herald zegt: Er kan geen reden to» verbazing zijn over de jongste uitbarsting van het Pruisianisme. Zij geeft een weer spiegeling van de wanhoop over de neder laag. Ongetwijfeld is het denkbeeld van d« regeering te Berlijn, dat ?ij de Amerikaan- sche regeering door bluf tot een schande lijke ovfergave kan nopen. De regeering te Berlijn moet zich verpissen. De Tribune schrijft: Wij hebben ons lang genoeg in de misdaad geschikt. Vrede met Duitschland zou te duur gekocht worden, als hij gekocht werd ten koste van inwilli ging van de jongste beleedigende instruc ties van den keizer over de wijze, woarop wij met de Entente-mogendheden handel moeten drijven. Het is duidelijk, dat de Ver eenigde Staten zich nooit in zulk een han delwijze zouden kunnen schikken. De Times schrijft: De nieuwe order om trent het oorlogsgebied is een wanhoopsdaad en kan op zichzelf als een aanwijzing wor den beschouwd, dat het einde van den oor log niet ver meer is. De Washington Post zegt: Duitschlands nota zal een verbazingwekkende uitwerking op het Amerikaansche volk hebben. Het is onmogelijk, dat onze regeering het régime zal dulden, hetwelk Duitschland ons tracht op te leggen. De Baltimore Sun meent: De regeering staat thans voor den meest critieken toestand van den oorlog. Wij kunnen geen uistel dul den. Er moeten geen Amerikaansche bur gers meer op open zee gedood worden. Ala vasthouden hieraan een breuk met de Cen trale mogendheden beteekent, da*n moet do breuk komen. De Springfield Republican verklaart: Hei is ee nernstige vraag of Wilson Bernstorff niet onmiddellijk zijn paspoort moet over handigen. Het blad Worcester Telegram is van ooi* deelr Het is een oorlogsverklaring, gezonden in den vorm van een beleediglng, welke de Amerikanen niet kunnen dulden. De Springfield Union zegt: Duitschlands antwoord op de redevoering von Wilson b een uitnoodiging aan de Vereenigde Staten, om Bernstorff zijn vrijgeleide te geven. De Denver Po§t schrijft: Duitschland snelt zijn ondergang tegemoet. Het heelal is niet zoo ingericht, dat het gedoogt, dat naties door zulke methoden slagen en deze laatst® stap, met tarting van de Vereenige Stoten, stelt Wilson in staat, geen andere keus te hebben don verbreking van de diplomatieke betrekkingen. De Memphis Commercial Appeal zegt: Als het handhaven van onze rechten beteekent oorlog, dan zij het zoo. Op de oorlogstooneelen blijft de winter vorst heerschen en belet elke actie van eenige beteekenis. Londen, 1 F e b r. (R.) Bericht va» Lloyds. Het persoonlijke, individueele zonder het elgem^ene is ondenkbaar; algemeenheid «onder ^individualiteit is onmogelijk. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie vertaald dcor Mevr. P. WESSELINK—VAN ROSSUM. 31 De hoogmoedigste toon kon de oude ■frouw niet van haar stuk brengen. De fami lie Rockwitz was haar misschien van alle «et minst sympathie):. Dot dateerde no? uit den tüd, toen de oude mevrouw Rockwitz, die zich met alles bemoeide, het groote rronsche bed in hoor slaapkamer „onge past vond, haar bibliotheek doorsnuffelde, met spitse vingen de Confessions van Rous- •eau er uit vischte en inplaats daarvan haar «*n „Pharuj in de zee des levens" ten ge- tchenke bood. llit den tijd, toen de goede mevrouw Rockwitz me't kookrecepten kwam •n lederen keer de meubelen stijf tegen den muur schoof, waarbij rij met de vingers over «M» gleed, om te alen of de goede Marie Antoinette haar dienstboden ook „behoorlijk naging." Gqandeweg was het tot een van die on uitgesproken wederzijdsche ontstemmingen gekomen, welke tot een niet te overbruggen Jdove leidt. En met den naam Rockwitz ver bond zich bij de gravin tot in hoogen ouder dom het begrip van koude, pedante bekrom penheid en reactionnairen hoogrroed. Dat waren nu de mensch^r», met wie het huis Oberwall de nauwste betrekking zou aanknoopen. „Bon Jésus," fluisterde zij onwillekeurig in haar moedertaal terugvallend, „bon Jé sus r „Mevrouw von Rockwitz heeft mij be loofd u met haar dochters op uw eeistv »!- genden ontvangdag te bezoeken. Haar grootmoeder is, naar zij mij vertelde, zeer bevriend met u geweest. „Ach wat zei zij datf?" Krampachtig begon de onderkaak van -de gravin te trillen, wat er steeds op wees, dat de toorn haar overmeesterde toorn, die zij moest onderdrukken. De grootmoeder was een bemoeizieke, nude vrouw van vriendschap is mij niets bekend. Mijn ontvangdag is morgen ik weet nog niet of ik wel iemand kan ontvan gen ik voel mij niet wel." „Laten wij hopen, dat het u morgen beter gaat, Mama „Aha daar was ze weer de harde, koude »tern der Oberwall's als zij hun wil door wilde zetten. Den onbuigzamen, on- "erietteiijken wil." De oude vrouw trommelde met hear tien vingers op de leuning van haar rood broca- ten leunstoel. „Ik ben de vrouw des huizes niet. Ik ben oud en ziek. Waar is je vrouw toch. André?" Als een plotselinge, duivelsche ingeving kwam de vraag. Zij schrok zelf, toen zij ze had uitgesproken, schrok, toen zij de bleek heid en de pijnlijke verlegenheid op het ge laat van haar zoon zag. „Als ik u bidden mag, maak eenvoudige, natuurlijke verhoudingen niet ingewikkeld." „Zoo *- nu had zij hem getroffen. Op de juiste plaats had zij hem getroffen. Dat deed goed. Zij herademde. Zooals iemand hera demt, wien men het dwangbuis heeft afge nomen. Zij dacht slecht^ aan zich zelf. Niet aan haar kleinzoon. Zij haatte hen eens klaps, al die Rockwitzen, die haar zoo on verbiddelijk opgedrongen zouden worden. Zij haatte hen, tegenover wie zij tot nu toe slechts doffe onverschilligheid had gevoeld eenvoudig om den dwang dien men haar aandeed. Bijna smeekend den toestand toch te wil len begrijpen, boog graaf Oberwall over het "bleeke, verbitterde gelaat zijher moeder. „Met nog een anderen factor moeten we rekening houden. Mamade tuchteloosheid, die op den bodem van Gerhard^s diepste wezen verborgen ligt, heelt een domper noodig. De nieuwe familie moet voor hem een steun zijn, een houvast. Zulke oude, knoestige wortelen vormen een betrouw- Laie omheining. Dus ook voor hem het dwangbuis, den blonden, fijnen jongen, in wiens aderen iets van het bloed zijner moedar sttoomt. Zij herhaalde. „Laat mij er buiten Ik ben een oude, zieke vrouw." Daar klopte Mendel aan de deur en zei met rauwe stem, dat zij de garen mitaines weer niet had kunnen vinden, en dat juf frouw Rörselkamp buiten stond en vragen liet, of het aangenaam zou zijn, als zij een beetje voorlas. „Zeer aangenaam, zeer De dunne, rose lampekappen gingen heen en weer in den tocht, blokken hout knetterden en zonden spattende vuurscho ven in den zwarten schoorsteen van de kachel. Graaf Oberwall streek met een zij den zakdoek over zijn vochtig voorhoofd. Warm was het bij moeder of 't winter was en huiten lokte de lauwe, Duitsche lente Lou Hörselkamp kwam binnen. Opval lend slank in haar glad, okerkleurig kleedje met den mat gouden ceintuur onder de nog kinderlijke borst. Als een kostelijk terra cotta beeldje. Het rose lamplicht lag in donkere scha keeringen op haar fijn, blond haar en over dekte de smalle ronding van haar jeugdige wangen met een warm waas. Zij boog zich eerbipaig over de hand van de oude vrouw en neeg het blonde hoofd in lichte verwarring voor den graaf. „Mejuffrouw Zeer diep groette hij, zonder haai de hand te reiken, maar met zooveel besef van schuld, dat hij zijn hoofd langer voor haar boog dan hij zelf w ilde. En toen-hij opkeek, hield de oude vrouw de fiine, blanke vin gers nog altijd in haar hand en het scheen jiem toe of van het teere gelaat een diepe innerlijke ontroering straalde. Hij zag haar slanke, blanke armen, haar bevallige vor men de lieflijke rythmus von haar ledema ten bij elk hnrcr bewegingen en hij onder ging den indruk, dien haar teere schoon heid maakte, met hetzelfde aesthetische ge not als op dien avond in het atelier van haar vader. Iets aandoenlijks lag er in deze schoon® heid. Alsof men haar onder een glazen stolp moest zetten, om haar voor eiken adem-, tocht te bewaren, die haar zou kunnen deren. Dat was geen speelgoed voor onrijpe, teugelooze jongenshanden. Wat wist zoo n oude vrouw die in de romantische voorstellingen von lang vervlo gen tijden leefde, van verantwoordelijkheid en nuchter, gezond verstand f Hij kon zich uitstekend een geschikt* man voor Lou Hörselkamp voorstellen. Een», dien hij hoogachtte als weinigen onder de jongere generatie. Een, die karakter had en de noodige levenservaring. Bruno Taysen. Maar wat ging hem Lou Hörselkamp eigen lijk aan. Bloesems, die men voorbij moest gaan, lagen op den weg van ieder mensch* Het was al mooi, als men ze niet vertrad. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1