„DE EEMLANDER". Zaterdag 8 Februari 1917. 2bijitfni.and._ ft* 183 Eerste Blad. J5-' Jaargang. AMERSFOORTSCH DAGBLAD MARIE VAN VERSENDAAi- Hoofdredactie! D> j. VAN SCHAARDENBURG. U 11 g~e vers: VALKHOFF Co. abonnementsprijs Pk a Quuadw tooi 1 J*®®* ld*ic Iran co per poet.. - 1,"9* Per Week (metgretie verrakering tegen ongelukken) O. ia». Al»nderl(jke nummers - o.oo. W.kelckMh bfcvoegMl „D. BoJWk*. fond* redactie ran Therèae Horen) par mnd. ÖO de. Wekeliiksoh bljToegeel IPrrrWrwnr" per S mnd 5» cle. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PK IJ S DEK A O VEKTENTIEiN V;»n 15 rebels O.gOi» Elke r«g«1 oiooro.lj. DionstuAnbiedingoa 1—5 rsgolso.5ü. Groote letters naar plaatsruimte. Voor liandfel en bodrijl bestanu zeer Toonioelige bopaliuge* tot het herhaald advorteeron in dit Blad, bij abonnement. Eeno «urculaire, bovattondo de voorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. ^Kennisgeving. HIA'DBKWET. Burgemeester en elhoiKWs ven Amers foort brengen ter openbare kennis, dat^bij hun besluit van 26 Januari 1917 a an P. Lobel te Amersfoort en zijne rechtverkrijgenden voor- waardelijk vergunning is verleend tot het op- richten van eene inrichting tot bewaring en ver werking van lompen en van een drogerij van 1 hoze-, konijne- eh geitevellen in het perceel al- hier gelegen aan de Bo'derstraat 14 kadastraal bekend sectie E. No. 3785. Amersfoort, 31 Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secrete.* i Do Burgemeester, J A. P 1 1 v y. PANDWUCK. De oorlog. B e r 1 ij n, 2 F e b r. (K. N.) De Lokal An- leiger verneemt van neutrale diplomatieke tijde het volgende: De neutralen zullen zich niet in het ge schil late nmeesleepen. Het lot van Rumenië is vooral voor kleinere staten te leerrijk ge weest. Zij zullen het ook volstrekt niet noo- dig hebben, aangezien voor de neutralen, gelijk dit voor Nederland en ook in Amerika reeds bekend geworden is, zelfs voor het verkeer met Engeland, reeds concessiën zijn gedaan of op de meest mogelijke tegemoet komende wijze gedaan zullen worden. Na- V tuur! ijk zijn ook in deze kringen alle oogen j op de Vereenigde Staten gevestigd. In één j opzicht echter koestert de diplomaat volko- I men vertrouwen: Amerika kan namelijk J Duitschland er geen verwijt van maken zijn woord te hebben teruggenomén. In de nota waarin de rijkskanselier, thans een jaar ge leden, den eisch van Wilson tot staking van den onbeperkten duikbootoorlog beant woordde, wordt het beëindigen van de kras- se methode wel is waar toegezegd, maar de hervatting in het vooruitzicht gesteld voor 't geval dat de president er niet in zou «lagen Engeland te bewegen van de onbe- •rkte toepassing van zijne blokkademethe- e af te zien. Daarop wijst ook de passage "n de Duitsche nota van 31 Januari, name lijk Het Amerikaansche volk kent de po gingen die aangewend zijn om Engeland en zijne bondgenooten terug te brengen tot -erbiedigmg van het volkenrecht en te be wegen acht te slaan op de wetten der vrij heid der zeeën. De Vorwaerts behandelt heden opnieuw de verklaring van den verscherpten duik bootoorlog en zegt óver de redenen daar toe het volgende: Men, mag, indien men rechtvaardig wil zijn, niet vergeten, dat de ernstige wending, die thans ingetreden is, voornamelijk veroorzaakt is door de weige ring van de tegenstanders om met Duitsch land in onderhandeling te treden. Of nog juister uitgedrukt, zelfs deze weigering zou nog geen beslissing zijn geweest, indien zij den weg tot onderhandelen niet volkomen i&dden afgesloten. Tusschen de vlotte aan neming van de Duitsche uitnoodiging tot een vredesconferentie en een volkomen ver ijdeling van allle vredespogingen bestonden meer don één middenweg en de diploma tie der tegenstanders zou verstandig ge weest zijn om dien weg te vinden, indien rij dien gezocht had. De tegenstanders heb ben echter door den tekst van hunne nota en door den inhoud van hunne voorwaar den Duitschland op nieuw voor de levens- quaestie gesteld. Indien zij de nieuwe be slissingen, die gisteren aan de neutralen werden medegedeeld, hadden willen uitlok ken, dan hadden zij niet anders kunnen bandelen dan gelijk zij gedaan hebben. Berlijn, 2 Febr. (W. B.) Officieel bb- -ioyds. De Oostelijke gi^ens van het versperde gebied om Engeland is als volft gewijzigd: Van het punt 52 gr. 30 m. N B. en 4 gr. O.L. over het punt 56 gr. N.B. en 4 gr. O.L. naar het punt 56 fr. N.B. en 4 gr. 50 m. O.L. Overigens blijft de grens zooals vroe ger aar -~even. (De wijziging, die hiermee In de grenslijn ■van het blokk8degebied in de Noordzee is gebracht, heeft tot gevolg, dat een door vaart vrijkomt naar het noorden tusschen het Engelsche mijnenveld en hel Duitsche blok- *adegebied. De scheepvaart naar Nederland daardoor den we? om de noord blijven nemen; zij moet echter no? grooteren om weg meiten, noordelijk om de Deensche Far or heen). k e/.1"\2Ptbr (W-B)- De Germanla P* Amerikanen zullen niet kunnen •eggen, <tet wij hun niet tegemoet gekomen «ïjn. Zooals uit de memorie over de nieuwe ©oriogvoering ter ree blijkt, hebben wij hun conces«iën gedaan voor het noodzakelijke verkeer met Engeland. Alles is gedaan wat gedaan kon worden, zonder onze levensbelangen te kort te laten komen. Daarom zien wij de houding van Amerika tegenover den nieuwen toestand met kalmte en een goed geweten tegemoet. Valt het antwoord anders uit, dan wij met het volste recht verwachten kunnen, dan zullen wij er tot ons leedwezen niets aan kunnen doen. Wij zijn en blijven den Amerikanen even loyaal gezind als wij steeds geweest zijn maar kunnen onszelf niet opofferen om hunne wenschen te vervullen. Londen, 3 Febr. (R.) De Daily Mail bericht uit Washington: Graaf Bemstorff zal morgen zijne paspoorten ontvangen. Washington, 2 Febr. (R.) Toen Wilson het Kapitool vébjiet na een confe rentie van twee uren met senatoren, zeide een senator dfe met den president gespro ken had, dat het atbreken van de diploma tieke betrekkingen met Duitschland vrijwel zeker was. Tweede telegram. Er wordt be richt, dat op de conferentie von Wilson met senator Stone, den voorzitter van de com missie voor de buitenlandsche zaken, en senator Lewys de president de meening uitsprak, dat geen onmiddellijke breuk met Duitschland gerechtvaardigd was omdat moest worden aangenomen, dat Duitschland niet van plan was Amerikanen of Ameri kaansche eigendommen aan te tasten. Maar de allereerste handeling tegen Amerikanen zou het sein moeten zijn tot het afbreken van de betrekkingen met Duitschland. Londen, 2 Febr. (R.) Volgens offi- cieele mededeelingen uit Woshington heb- .ben de Amerikaansche autoriteiten alle voorzorgsmaatregelen genomen, om streng toezicht in de havens uit te oefenen, om te voorkomen, dat Duitsche schenen op clan destiene wiize uitlöopen. In officieele Ame rikaansche kringen heerscht groote bedrij vigheid. Voortdurend hebben conferenties plaats tusschen Wilson, kolonel House en het staatsdepartement, dat de buitenland sche 'zaken bestuurt. Naar verluidt, heerscht op het Witte Huis veel* grooter drukte dan op eenig tijdstip te voren in dezen oorlog. L o n d e n, 2 F e b r; (R.) In de Engelsche officieele kringen wordt de meening uitge sproken, dat de jongste Duitsche bedreiging tot het voeren van den duikbootoorlog zon der genöcle in materieel opzicht geen in vloed op den toestand zal uitoefenen, want te voren reeds is door den vijand alles in het werk gesteld, met miskenning van de belan gen der neutralen en de rechten der oorlog voerenden en in het algemeen van de be ginselen der menschelijkheid, om de hulp bronnen der geallieerden te verstopDen. Het nieuwe dreigement brengt in hoofdzaak in zooverre verandering in den toestand, dat het de oogen der neutralen opent voor de Duitsche methoden. Hoe de onzijdigen stel ling nemen tegenover den nieuwen diplo matieker! toestanijl, die door Duitschlands politiek wordt geschapen, moet geheel-aan hen worden overgelaten. Aan de marine- autoriteiten kan worden toevertrouwd, de vraagstukken op te lossen, waarvoor zij ge plaatst worden. Londen, 2 Febr. (R.) De avondbladen blijven met onverzwakt vertrouwen de Duit sche bedreiging tot verscherping van den duikboot-oorlog onder de oogen zien. De Westminster Gazette merkt op: Onze taak is natuurlijk moeilijk en ernstig, maar wij kunnen kalm blijven, met onverzwakt vertrouwen op de behendigheid en moed van de marine en de handelsvloot. De weg Jigt voor ons en het staat niet aan ons den neutralen voor te schrijven, wat zij te doen hebben. Laten wij het dicteeren aan Duitsch land overlaten, maai' voor de neutralen .evenals voor ons is het geval duidelijk en zijn de alternatieven slechts enkele, zeer eenvoudige. Duitschlands zet is een uitda ging van de geheele wereld. De Evening Standard schrijft: Over het geheel, hoewel wij het gevaar niet onder- I schatten, gelooven wij niet, dat zelfs de Duit sche admiraliteit in ernst meent, dat zij de geallieerden binnen redelijken tijd kan uit putten door een aanval op hun verbindin gen over zee. De politieke kant van den maatregel is, naar wij meenen,-de belangrijkste. Het is de laatste van een reeks pogingen om de neu tralen en vooral de Vereenigde Staten, door vreesaanjaging er toe te brengen een vredes conferentie te beleggen. De Globe zegt Ongetwijfeld kent oom Sam zijn eigen zaken het best, maar wij kunnen ons nauwelijks voorstellen, dat hij prettig zal vinden door den woedenden kei- ser geschopt te worden. B e r 1 ij n, 2 Febr. W. B.). De Nordd. Allg. Zeitung schrijft: De Engelsche pers antwoordt op onze U-bootnota met uit barstingen van woede, die door Reuter uit voerig alom verspreid worden. Met de hui chelarij, die zoo kenschetsend is voor de Engelsche bewerking van de openbare mee ning, wordt op den voorgrond gesteld, dat Duitschland ook het verkeer van de hospi taalschepen onderbindt. Dat deze maatregel door het misbruik van de hospitaalschepen noodig geworden is, wordt natuurlijk ver duisterd. Met den grootsten nadruk verlangt de En gelsche pers, volgens de door Reuter ver spreide berichten, vergeldingsmaatregelen. De Globe b.v. eischt het doodschieten van gevangen Duitsche officieren in het geval van een aanval op een zoogenaamd hospi taalschip. De Westminster Gazette merkt bijzonder fijn op: „Hoe ook onze tegen maatregelen mogen zijn, zij zullen rich niet tegen gewonden richten." Overigens stemt de Engelsche pers hierin overeen, dat er een allerverschrikkelijkste phase van den oorlog voor de deur staat. Zij moge de schuld daar aan zoeken bij hen, wie dé*verantwoordelijk heid treft voor de afwijzing van ons vredes aanbod. Met zorgvuldige schifting, naar het schijnt, heeft Reuter verder uit de Amerikaansche pers alles bijeengezocht wat voorhanden was aan stemmen tegen Duitschland, waarin de breuk met Duitschland wordt verlangd. Daar wij van de rechtstreeksche correspon dentie met Amerika*afgesneden zijn, ont breekt ons voorshands nog de mogelijkheid de bloemlezing, van'Reuter in bijzonderhe den op hare juistheid te pnderzoekj^. In Duitschland zal men door den Engelschen kunstgreep zich eve,imin zenuwachtig laten maken als van de goed overwogen lijn van hondelen laten afbrengen. Wij nemen aan, dat ook in de onzii 'ige landen de ijver vfjn Reuter en van de Engelsche pers als te op dringerig zal worden gevoeld. De belangen van Engeland zijn niet identiek met die van de overige wereld. Van het weergeven van den geheelen trits van Reuter's persstemmen kunneh wij afzien, omdat wij niet den minsten lust hebben ons te le§pen tot de verspreiding van Reuter's verkeerde voorstellingen en scheldwoorden. P a r ij s 2 F e b r. De bladen zien in de verscherping van den duikbootoorloog,. waar door, zoo verklaren zij, Duitschland als een wanhopige de rechtmatige woede der neu tralen tart, niet een uiting van ware kracht, manr het zoeken naar uiterlijk effect, en een onbetwijfelbaar teeken van ontwroichting en nood. Zij zijn verder van oordeel, dat deze daad een flagrante schending beteekent van de rechten der niét oorlogvoerenden en een slag in het aangezicht der geheele mensch- heid. De daden van zeeroof zullen zich ver menigvuldigen, maar zij zullen niets kunnen toevoegen aan den afschuw en de walging/ die reeds door de misdaden van 's keizers zeelieden gewekt zijn. Duitschland zal slechts voortzetten en verergeren wat het tot dusverre deed. Thans echter doet het met ophef afstand van alles wat naar wettig-, heid zweemt. Eenparig zijn de bladen van oordeel, dat nimmer een zoo onbeschaamde uitdaging aan de neutralen, met name aan de Veree nigde Staten werd toegeslingerd, wier presi dent in 1916 een zoo' duidelijk en nauwkeu rig omschreven standpunt innam, dat zijn toekomstige gedragslijn niet twijfelachtig kon zijn. Zij verzekeren voorts, dat de geal lieerden, al vatten zij deze meedoogenlooze oorlogsverklaring ernstig op, geenszins be vreesd zijn, want zij was voorzien, de midde len om er op te antwoorden zijn reeds over wogen en de noodige maatregelen zijn ge nomen. Christiania, 2 Febr. (W.-B.). De morgenbladen brengen den tekst van de Duitsche blokkadeverklaring, waarvan Aften- posten verklaart, dat zij duidelijk en tot het uiterste consequent is. Zij zal aan de En- tente-mogendheden moeielijkheden berok kenen, die men*niet mag onderschatten, en waarschijnlijk de neutrale scheepsruimte verdrijven zoolang men niet kan rekenen op effectieve bescherming door konvooi of an dere middelen. Kopenhagen, 2 Febr. (Ritzau). In eene heden gehouden geheime zitting van den rijksdag, die werd bijgewoond door alle legden van de regering en alle afgevaardig den, deed de minister van buitenlandsche zaken eene mededeeling over den buiten- I landschen toestand. Hij verklaarde, dat het de bedoeling van de regeeiing was, in c I menwerking met de verschillende bedrüfs- organisation er naar te streven, dat de om zet met het buitenland naar dezelfde begin selen als tot dusver wordt in stand gehou den. De leiders der verschillende partijen ver klaarden hunne instemming met de ydooT het ministerie voorgestelde gedragslijn. De minister van binnenlandsche zaken gaf inlichtingen over de genomen of voor genomen maatregelen. De voorzitter van het Folk0ting sloot de zitting met eene aan sporing om den nieuwen toestand met waar dige kalmte en koelbloedigheid te aanvaar den. B er 1 ij n, 2 Fe r. (W. B.) Avond-bericht rat het groote hoofdkwartier. In het westen en oo' op de andere fron ten geene bijzondere strijdhandellngen. P a r ij s 2 Febr. (Havas). Namiddag- conimuniqué. In Lotharingen mislukte gisteravond een Duitsche aanval, gericht tegen de Fronsche loopgraven ten zuiden van Leintry, onder het Prentche vuur. Er waren levendige ar tillerie-actiën In den sector Lpuvemont (rechter Maasoever) en bij Metn., (Vo- geezen). Een Duitsch vliegtuig wierp vijf bommen op Duinkerken. De schade was onbeteeke- nend. Onze artillerie voerde een vernielingsvuur uit tegen de Duitsche organisatie in het bosch van Aprernonl. Londen, 2 Febr. (R.) Bericht van maarschalk Haig. In een welgeslaagden raid maakten wij heden nacht ten noordoosten van Gueude- cöurt 56 krijgsgevangenen, onder wie twee officieren. Een vijandelijke aanval op één van onze posten in den omtrek van Gornecourt werd door ons mitrailleur- en geweervuur afge- slagèifc Wij bombardeerden met succes de vijan delijke stellingen bij Bouchovesnes. Ten gevolge van het heldere weder was er eene grootere vlieger-actie. Onze vliegas deden veel nuttig werk. Vier vliegmachines worden vermist. Weenen, 2 Febr. (Corr.-bui eau). Of ficieel bericht van heden middag. Op alle drie oorlogstoon eel en waren geene bijzondere gebeurtenissen Petersburg, 2 Febr. (Tel.-ag.) Com muniqué van den grooten generalen staf. Na een intens vuur op onze loopgraven ten westen van Slavenstin, 20 werst zuid westelijk van Brzezany, déd sterke troe pen in witte jassen gekleede 'tschers een inval in de voorste linie van onze loopgra ven. Een tegenaanval van onze resePfaen, door artillerie gesteund, wierp de Duitschers in hunne loopgraven terug. Rome,2Febr. (Stef.p.i). Officieel com muniqué. Op de noordelijke hellingen van den berg Majö (Posinastroom en Astico) vielen onze patrouilles een voorsten post van den vijand aan, die werd vernietigd. Wij maakten elf gevangenen. In het Suganadal bombardeer de de vijandelijke artillerie met gasbom men onze stellingen van Monte Levre en Ospedaletto en ook het Tesino-bekken. Schade werd niet aangericht. Op het Giulia-front waren de artillerie- actiën en de werkzaamheid van onze pa trouilles minder intens. Door het werpen van bommen werd een kleine ontploffing teweeggebracht in een kleine munitie- reserve. Sofia, 2 Febr. (Bulg.-ag.) Bericht van het hoofdkwartier. Aan het Rumeensche front, in den omtrek van Prislava en ten oosten van Tulcea, aan aan beide zijden van den -Georgearm, wordt artillerie- en mijnvuur onderhouden. Parijs, 2 Febr. (R.) Avond-communi qué. In de Baikanlanden slecht weer, maar de ordllerie-actiën duren voort. Sofia, 2 Febr. (Bulg.-ag.) Bericht van het hoofdkwartier. Aan het Macadonische front heerscht slechts geringe artillerie-bedrijvigheid. In den Czernaboog wordt met korte lus- schenpoozen kanonvuur onderhouden. In de streek van Monastir en in het War- dar-dal wisselden de patrouilles geweerscho ten. B e rï ij n2 F e b r. (W.-B.). Officieel be- richt In den namiddag van 1 Februari scnoot een van onze zee-eendekkers aan de Vlaam- sche kiist een Engelschen land-eendekker neer. Het vijandelijke vliegtuig viel in onze handen. Do vlieger, een Engelsch zeeoffi cier, werd gevangen genomen. Berlijn. 2 Febr. (W.-B.). Door de in de laatste dagen teruggekeerde U-booten zijn 21 schepen met rond 30,000 tonne* inhoud in den grond geboord. Onder de la ding bevond zich 7500 ton steenkolen en 5000 ton erts, verder fosfaat en mijnhout. Londen, 2 pebr. (R.). Bericht, va* Lloyd. Het Engelsche stoomschip Ravetnebourna is in den grond geboord. Het Noorweegsch* stoomschip Hekla is tot zinken gebracht, Dot moet ook zijn geschied met het Nooiw weegsche stoomschip Sardinia. De Engelsche visschersschuit Violet, het Engelsche stoomschip Essonite, het Spa atv sche stoomschip Algorta en de Belgische visschersschuit Marcel! e zijn tot zinken ge bracht. Het Noorweegsche stoomschip is opgebla zen. De bemanning heeft één man verloren^ de overigen zijn aan land gebracht. Londen, 2 Pebr. (R.) Lord Newtoi^ onderstaatssecretaris van buitenlandscha zaken, heeft in een gesprek met een verte genwoordiger van Reuter gezegd, dat hij niet wist welken invloed de jongste maat regel der Duitschers zou hebben op de reeds gesloten overeenkomsten tot uitwis seling van gevangenen. Zoo was overeeqgekoipen, dat den 7en Februari een schip met een aantal geheel invalide Duitschers en een aantal burgen een Engelsche haven zou verlaten en Brit- sche gevangenen uit Duitschland zou te rugbrengen. Of dit uitgesteld zou moeten worden of wat er zou gebeuren wist hij niet. Weenen, 1 Febr. Corr.-bureau.) De keizer en. keizerin van Oostenrijk hebben heden de autonome deputaties van opper- Oostenrijk, Salzburg, Karinthië, de KroSn, Stiermarken en de Boekowino .ontvangen. De vertegenwoordigers kwamen de ver knochtheid en de trouw aan keizer en rijk betuigen, en uitten de beste weivich«n voot de toekomst van het keizerlijk huis en het rijk. De keizer sprak elke deputatie afzon derlijk toe, en bracht hulde aan de vodefw landslievende houding der bevolking. Londen, 2 Febr .(R.) De controleor van de voedingsmiddelen heeft een oproep tot de natie gericht, om vrijwillig het ge» bruik van voedingsmiddelen te beperken, in het bijzonder van brood, vleesch en suiker. Hij stelt voor als maximum vier pond broo<L 2*4 pond vleesch en pond suiker per persoon en per week te verbruiken en hoop^ dat deze maatregel zat blijken succes te hebben. De controleur spreekt echter als zijn meening uit, dat het wellicht noodza kelijk zal zijn, dat een verplicht stelsel van beperking zal moeteh worden georgani seerd. Kopenhagen, 1 Febr. (W. B.) Gi»» teravond herft eene bespreking van den toe stand plaats gehad tusschen vertegenwoor digers van landbouw en handel en de re geering. De regeering heeft verbaden goe deren te verkoopen tot hoogere prijzen dan die van 30 Januari, behalve wanneer dc ver- kooper bewijst, dat de aankoop van de goe- deien hem grootere onkosten heeft veroor zaakt. Stockholm, 2 Febr. (W. B.) De mi nister van binnenlandsche zaken heeft een voorstel van de directie der staatsspoorwe gen ingewilligd, zulks met het oog" op het gebrek aan kolen. Hij gaf de directie der staatsspoorwegen den raad, zoo spoedig mogelijk maatregelen te nemen, om ook het goederenverkeer te beperken. Denzelfden raad gaf hij aan het verbond van Zweed- sche particuliere spoorwegondernemingen. De regeering nam verder maatregelen om het kolenverbruik ook op ander gebied te beperken. Verspreide Berichten. Olifanten als irekd eren IS Berlijn. Te Berlijn worden thans reus achtige ketels van het Hamburgstation naar het tentoonstellingsgebouw bij het Lehrter- station vervoerd. Wegens het gebrek aan transportmiddelen heeft Hagenbeek hiertoe zijn geweldige trek-olifanten ter beschik king gesteld. De ketels, nget een gewicht van 350 centenaar, die zelfs door twee vier- spannen niet van de plaats kunnen worden getrokken, worden door de dikhuiden met het meeste gemak voortgesleept. Milde zeden. Het Parijsche Assi senhof heeft dezer dagen een vrouw vrijge sproken, die haar kind had gedood omdat zij „geeo zoon van een Boche wilde hebben Charleston, (Zuld-Carolina), 1 Fe br. (R.) Het Duitsche vrachtschip Liebenfels, van de Hansa-lijn, dot sedert het begin van den oorlog hier geborgen Is, begon hecen morgen te zinken. Men gelooft, dat het schip lek is geworden. De kapitein weigerde d« hulp van sleepbootecu

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1